Rotterdam tegen voorstel Van Rossum over loodsdienst AVENUE Raad Gouda in begrotingsmarathon «iet Begrotingen van start Juwelenroof in Gouda Protest tegen veertarieven Afvalwater Gouda wordt toch gezuiverd Tusser Lek en IJssel Zestig jaar vereniging van huisvrouwen in Rotterdam Marktberichten Centrale PTT in Holy-Noord van de baan Kom over de brug In Barendrecht Raad Spijkenisse vergadert donderdag Ontmoetingscentrum in Maassluis-West komt in zicht Vuren Adverttsconcert bij kaarslicht TROUW /KWARTET "WOENSDAG 13 DECEMBER 1972 REGIO R4 Stofzuiger Discussie Bruidsmode Parijs Brussel Zurich Holland Msir Lijnbaan (Plein) 15 Tel. OIO - 113372! GOUDA Tot hoe ver kan en mag Gouda in de (naaste) toe komst uitgroeien? Deze vraag loopt als een rode draad door de behandeling van de begroting 1973, waarmee de Goudse ge meenteraad maandag manmoedig begonnen is. De heer W. Vink (A.R.-C.W.) drukte zich in dit kader wel heel plastisch uit: 'Gouda heeft zich met alle kracht op de nieuwbouw gestort. Maar intussen storten in een stadsdeel als de Korte Akkeren de huizen in elkaar'. VLAARDINGEN De PTT mag geen telefooncentrale bouwen aan het verlengde van de Holy-singel in Holy-Noord. Zeer tegen de zin van wethouder M. Mooy werd het voorstel om grond voor dit doel aan de PTT te verkopen van de agenda geschrapt. Woensdagmorgen om 9 uur be gint op da 2e etage de verkoop van deze fraaie gedraaide kaar sen in diverse kleuren, nu per 2 stuks in doosj verpakt termeulen het winkelen waard Bergambacht Lekkerkerk Ouderkerk aan de IJssel Over verpakte havermout wordt niet meer gepraat ADVERTENTIE door Rieneke van der Ent ROTTERDAM Denk maar niet dat ze het zestig jaar geleden gemakkelijk hadden, Neerlands huisvrouwen. Toegegeven, ze hoefden zich nog niet over pro blemen als overbevolking, abor tus-wetgeving of druggebruik te buigen. Maar ze hadden het evengoed zwaar te stellen met het dienstbo denvraags tuk, de be handeling van de was buitens huis, bet streven naar verpakte havermout en andere grutters waren. En ook hadden zij al te lijden onder misleidende reclame, ge tuige de bekentenis van eene huisvrouw uit 1913 die vertelde van eene winkeluitstalling met 1 zeer goedkoop geprijsde hoeden. Wilde men zoo'n hoed evenwel koopen, zo was haar klacht, dan bleek bij de betaling dat de prijs betrekking had op den ongegar- neerden hoed. Dergelijke misstanden konden een kleine zestig jaar geleden de gemoede ren van de vrouwen danig in beroe ring brengen.' Dergelijke misstanden riepen om vernet, om actie. En ge dachtig de woorden dat eendracht maeht maakt, verstond in de herfst van 1912 vrouwelijk Nederland deze roep om actie. Het verenigde zich. De Nederlaadsche Vereeniging van Huis vrouwen kon haar taak beginnen. Haar werk zou bestaan uit: het oplos sen van het dienstbodenvraagstuk, het ijveren voor goede woningbouw en woninginrichting, het tegengaan van het opdrijven van het huishoudbudget en het bevorderen van het gemakke lijk beschikbaar stellen van huishou delijke artikelen voor de leden. Zestig jaar lang heeft de vereniging zich nu van haar af en toe gewijzigde taak gekweten. Het landelijk jubileum werd enige tijd geleden in bijzijn van prinses Beatrix op grote schaal ge vierd. Vandaag speelt zich het jubi leum op wat kleiner schaal af in Rotterdam. Want de Maasstad was er drie maanden na de landelijke oprich ting als eerste bij om een plaatselijke afdeling op te richten. En wat drie maanden geleden in het groot gebeur de gaat Rotterdam nu nog eens dun netjes overdoen. Anderhalf jaar is gewerkt aan een jubileumprogramma, dat vandaag begint met een ontvangst door burgemeester en wethouders in de Burgerzaal, dat vanmiddag wordt voortgezet met een forumdiscussie over de maatschappelijke mogelijkhe den en onmogelijkheden van de vrouw en dat morgen wordt besloten met een receptie in de Rivièrahal en een feestavond in de Rivièrahal. Bij ieder plaatselijk jubileum past een terugblik, een beschouwing over het heden en een verwachting van de toekomst De presidente van de Rot terdamse afdeling, mevrouw G. S. P. Kroese-Leuveling Tjeenk, vijftiende presidente van de afdeling in de afge lopen zestig jaar, zegt: 'In het begin waren we bezig met de zaken in onze onmiddellijke omgeving, We ijverden voor een beter sociaal beleid ten op zichte van de dienstbodes, voor betere voeding, voor goede huishoudappara- tuur'. Ze laat het jubileumnummer van het Maandbericht zien, het blad van de vereniging. Daarin staat te lezen: 'De afdeeling Rotterdam verheugt zich reeds in het bezit van rekken om gordijnen op te spannen, een eerste proef van gemeenschappelijken aan schaf'. Een 'curiositeit' uit 1913. En ook 'Ten huize van mevrouw De Jong-Johns zal dinsdag 24 februari 's avonds tussen 8 en 9 uur voor de leden gelegenheid zijn den nieuwen stofzuiger m werking te zien'. Mevrouw Kroese: 'De vrouw leefde in die tijd in een geïsoleerde toestand. Zij hoorde zich niet bezig te houden met zaken buiten het huis. De behoef te aan. contact met andere vrouwen bleek echter wel te bestaan. De eerste tijd werd dan ook voornamelijk ba- steed aan het gezamenlijk praten over de dingen die de vrouw bezighielden: het huishouden en het opvoeden van de kinderen'. Gaandeweg echter begon de belang stelling zich ook op andere zaken te richten. De vrouw begon eens om zich heen te kijken. Zij ontdekte dat er ook nog zoiets als een maatschappij bestond, waarvan zij deel bleek uit te maken. Langzamerhand gingen de le den van de vereniging denken en discussiëren over een wereld die tot dusver alleen aan mannen scheen voorbehouden. Zij spraken over het milieu, over de werkende vrouw, over vredesvraagstukken, sexualiteit. En langzamerhand werd het 1972 en be sloot men het jubileum te vieren met een discussie over de maatschappelij ke mogelijkheden en onmogelijkheden van de vrouw. Mevrouw Kroese: 'Er is dus wel iets veranderd in de afgelopen tijd. Maar één ding is nog niet veranderd: ons image. We schijnen bij veel mensen nog over te komen als een vereniging van pratende en koffiedrinkende vrouwen, die op kransjes bij elkaar zitten. En daar willen we toch wel eens van af, want dat is allang uit de tijd.' Ze somt op wat de Rotterdamse afde ling voor haar 2400 leden organiseert. Het zijn: cursussen talen, creativiteit, welsprekendheid, bloemschikken, ex cursies naar fabrieken op het gebied van huishoudelijke artikelen, naar tentoonstellingen of kastelen: contact- ochtenden, eenmaal in de maand waarvoor sprekers worden uitgeno digd, sportactiviteiten als kegelen, jeu de boules; demonstraties van levens middelen, en voorlichting van het IVA, het Instituut van Huishoudtech- nisch Advies. Bovendien is er een koor. een toneelgroep en een bridge- groep. Veel van deze activiteiten zullen een buitenstaander niet de indruk geven dat ze de maatschappelijke bewust wording van de vrouw beogen. Me vrouw Kroese verklaart: 'Dat gebeurt voornamelijk tijdens de contactoehten- den, eenmaal in de maand, waarop een door het hoofdbestuur verstrekt onderwerp wordt behandeld. Op regio nale vergaderingen, enige keren per jaar, wordt dat onderwerp dan nog eens uitgebreider behandeld.' Wat nu in de toekomst? Wanneer de vrouw zich haar positie ten volle bewust zal worden, is er dan nog plaats voor een Vereniging van Huis vrouwen? De presidente en de leden zijn duide lijk overtuigd van wei. 'Het zou dan een Vereniging voor het Gezin kun nen zijn, waarin zowel mannen als vrouwen zitten. En trouwens, dacht u dat er in de toekomst geen problemen meer zouden zijn te bespreken?' Aceeptabator prijzen ook in poilelKnten óók kleding bruids- (ADVERTENTIE) Ook diverse andere (ractieleiders plaatsten bedenkelijke kanttekeningen, bij een te sterke uitbouw van Gouda ten koste van de verkrottende binnen stad en achteruitgang van andere wij ken. De heer 3. A. W. de Lange (P.P.R.) benadrukte, dat de voorziene groei van de gemeente kritisch dient te worden bekeken. De heer De Lange achtte een groei tot 60.000 inwoners in 1980 meer dan voldoende: 'Door deze temporisering is het mogelijk de binnenstad beter aan te pakken. Bovendien wordt dan tijd gewonnen. En dat maakt het weer mogelijk de bevolking meer bij de (nieuwbouw) plannen te betrek ken'. Uit de diverse beschouwingen kwam duidelijk naar voren, dat men om meer dan èèn reden bereid is van de structuurschets 'Gouda 2000' af te stappen, zij het dan voor wat bepaal de gedeelten betreft. De kern van de zaak: De enorme problemen van de oude wijken nu aanpakken en daar mee, zoals b. en w. willen, niet wach ten tot Bloemendaal geheel is volge bouwd. De socialist A. B, van der Wel be klemtoonde dat de uitbreiding in oos telijke richting niet verder dan de gemeentegrens (Fantasielaan) mag gaan. Hij meende dat een verdere aantasting van het unieke weideland schap moet worden voorkomen. De heer Van der Wel verklaarde zonodig hierover een motie te zullen indienen. Stadsuitleg op het niveau van Bloe mendaal zou volgens de heer Van der Wel niet in oostelijke of zuidelijke, maar ln westelijke richting moeten plaatshebben. Bouwen ln westelijke richting levert minder ontsluitings- problemen op. Bovendien wordt het natuurschoon hier minder sterk aan getast. Be financiële problemen van Gouda krijgen eveneens de volle aandacht. De gemeente zou ruim zeven miljoen gulden als aanvullende bijdrage van het. rijk moeten krijgen om tot een sluitende begroting te kunnen komen. BAHENDRECHT en omstreken 11 december:' Andijvie: 78-86 aanvoer 6.000 kg. Boerenkool 54-66 aanvoer 1.000 kg. Gele kool: 21-44 aanvoer 3.000 kg. Groene kool 25-40 aanvoer 2.000 kg. Knolselderij: 38-62 aanvoer 11.000 st. Peterielie:" 25-40 aanvoer S.eOO bs.- Bode kool: 20-33 aanvoer 8.000 kg. Selderij: 25-35 aanvoer 4.600 bs. Sla: glas:" 11-33 aanvoer 20.000 st. Spruiten AI: 67-73 A 58-66 BI 47-40 B:' 46-4# C: 32-38 AU 48-50 ADI: 1.09 ADIÏ 81-85 DU: 8 aanvoer 14.6000 kg. Veldsla 1.80-2.30 aanvoer 500 kg. Witlof All: 1.21-1,52 Bil!' 1.00-1.20 aanvoer 12.000 kg. Fruit: Cox's Oranje Pipping: AA 1.20- 1.42 A 92-08 8 64-66 C 40, Golden Dellca- ous:' A; 68-70 B 48-58 C: 40. JJOyenne duComice: A 89-88 B 80-S3. Totaal aanvoer fruit 46.000 kg. VEILING BLEISWYK 12 december: Sla:' 12 kg. 13. 13-14 kg. 16, 15- 14 kg, 18, 17-18 kg, 20, 19-21 kg. 22, 25-24 kg, 24, 25,28 kg, 26: Witlof: A: 1-1.25, B:' «0- 1.50: Spruiten: A 50, B 46; Pret 18; Heden veerden ongevoerd Glassla:' 650.000 stuks; Spruiten: 9.000 kg: De socialistische fractieleider me vrouw J. Bik-van Straten daarover: Gouda is gedwongen met een te korte polsstok over een brede sloot te sprin gen. Het gevolg is, dat we er midden in zijn gevallen. En dat is de schuld van de regering' De beperkte financiële mogelijkheden zijn er de oorzaak van, dat Gouda allerlei dringende noodzakelijke voor zieningen niet kan realiseren. Drs. W. van Schelven (D'88) had in het oos ten van ons land wat rondgesnuffeld: 'Als ik zie wat de gemeenten daar zich mogen permiteren, dan slaat me de schrik om het hart*... De meerderheid van de raad toonde zich donderdagavond allerminst geluk kig met de plaats waar deze centrale zou gaan verrijzen. 'Te dicht bij het toekomstige centrum van Holy-gnoord', zei D. de Lange (D'66). 'Ik ben er mee akkoor dat hier een verzorgend berij'f komt, maar geen telefooncen trale. Die hoort aan de rand van de wijk thuis'. Het bezwaar van de PvdA-fractie richtte zich met name tegen het feit dat door verkoop van dit stuk grond de bestemming van een deel van de wijk reeds vastligt, terwijk nog geen enkele raadslid inzage heeft gehad in het bestemmingsplan. 'We worden op deze manier aan handen en voeten gebonden en hebben straks geen enke le speelruimte meer bij de discussie over het bestemmingsplan. Daarom werken we aan dit voorstel niet mee', aldus A. Comelisse. Wethouder Mooy stelde daartegenover dat de plaats van de telefooncentrale al jaren vast staat. Hij meende dat het gebouw hier uitstekend is gesitu eerd met name met het oog op een eventuele bebouwing van de Broek polder. Toch wist hij zij «tegenstan ders niet te overtuigen. Zelfs schaar den ook de KVP en WD fractie zich achter het standpunt van D'66 en PvdA. Toen verwerping van het voor stel onafwendbaar lek stelde de Snayer (PCG) voor het punt van de agenda af te voeren. Na een korte schorsing leek dit ook de meerderheid van het college van b. en w. dit de beste oplossing, maar wethouder Mooy waarschuwde wel voor de consequenties van dit besluit. 'De kans bestaat dat de PTT de zaak op de lange baan schuift en dat is zeker niet in het belang van de toekomstige telefoonabonnee's in deze wijk. Bovendien zal het moeilijk zijn om een andere plaats voor de centrale te vinden.' Niet weg te denken bij' het kerstfeest is een sfeervolle kaars- vertichtingzorg daarom dat U voldoende kaarsen in huis heeft. Wij verkopen nu prachtige ge draaide kaarten, ong. 29 cm lang, per 2 stuks in een doos verpakt. Deze dekoratieve kaar sen in diverse mooie kleuren koopt U nu pet 2 stok» voor nog gêên zeven dubbeltjes. voor Gé4nschrift. ofte!, best VLAARDINGEN Woensdagmiddag begint in het stadhuis de openbare behandeling van de begroting voor 1973 door de gemeenteraad. PvdA- fractieleidster mevr. J. Vermeule-Van Dijk bijt de spits af. waarna de heer J Wijnstok, voorzitter van de PCG- fractie zijn algemene beschouwing zal houden. De kleinere fracties komen in de avonduren aan bod. Donderdagmiddag hoopt men een begin te kunnen ma ten met de bespreking van de afzon derlijke begrotingshoofdstukken, om donderdagavond tot een afsluiting van de debatten en vaststelling van de begroting te komen. Het is voor het eerst dat slechts vier zittingen voor de jaarlijkse begro tingsmarathon in de raad zijn uitge trokken. Reden daarvan is de nieuwe wijze, waarop het beleid dat b. en w. GOUDA De politie van Gouda heeft maandagmiddag drie Surinamers gearresteerd die kort tevoren bij een juwelier in deze stad vier ringen hadden gestolen. Een vierde Surina mer die als chauffeur optrad en was ontkomen, kon later in Rotterdam aangehouden worden. Het viertal, dat afkomstig is uit Den Haag, was al eerder bij een juwelendiefstal betrok ken. De gestolen ringen die een waar de van ƒ3500 hebben, zijn terugge vonden. Drie van de vier mannen stapten omstreeks half drie een juwelierszaak aan de Markt binnen. Zij vroegen de eigenaresse naar een kandelaar. Ter wijl een van hen over de aankoop aan het onderhandelen was, deed een an dere Surinamer een greep achter het gordijn van een vitrine en pakte de ringen weg. De winkelierster wist de man twee ringen te ontrukken waarop hij de straat oprende. Na een achter volging door de binnenstad kon de politie de drie mannen aanhouden. BARENDRECHT Naast de 'gewo ne' actie van 'Kom over de Brug', is er ook een jeugdactie aan de gang, die zich concentreert rondom de Jon- gerensoclëtedt 'De Beuk'. Zondag jl. werd een begin gemaakt met het projekt 'Waterputten voor Madras'. Door de leerlingen van de basisscho len waren honderden tekeningen ge maakt over de actie, die alle in 'Da Beuk' tentoongesteld waren, 's Mid dags was er een speciale dienst in de Triomfatorkerk o.l.v, Ds. J. Wilschut uit Dordrecht. Donderdagavond 14 december zijn alle jongeren hartelijk welkom in 'De Beuk', waar Sipke van der Land, animator van de Jeugdactie van 'Kom over de Brug', aanwezig zal zijn. Vrij dagavond 15 december komen alle Barendrechtse opbrengsten binnen in het Verenigingsgebouw der Ned. Herv. Kerk (dorp). ROTTERDAM - Realisering van het initiatief wetsontwerp van de heer ir. W. van Rossum over de samenvoeging van de gemeentelijke loosdsdienst en de rijksloodsdienst zal de bestaande problemen slechts vergroten. De be- loodsing van schepen is slechts een onderdeel van het totale pakket van maatregelen dat noodzakelijk is zowel om de veiligheid te verzekeren als voor een goede exploitatie van de haven. Dit zeggen b. en w. van Rotterdam in antwoord op genoemd wetsontwerp. Een loodsdienst dient te functioneren, aldus b. en w.. in nauwe relatie met de organisaties van rampenbestrij ding, GG en GD, brandweer, politie en management van de haven. Rotter dam streeft al jaren naar een geïnsti tutionaliseerd samenwerkingsver band, waarbij het de gemeente uit sluitend gaat om een sluitend veilig heidssysteem. Met de voorstellen van de heer Van Rossum (opheffen van de gemeentelij- ROZENBURG In Rozenburg is op initiatief van de heer R. L. van Renesse een aktiecomité opgericht als protest tegen de aangekondigde verho ging van de veertarieven Maassluis- Rozenburg. De heer van Renesse wil door middel van een handtekeningen- aktie dinsdag een bezwaarschrift in dienen bij de provinciale staten in Den, Haag. In het schrijven wordt vooral gewezen op het feit dat de maandkaart voor automobilisten komt te vervallen, zodat deze groep extra wordt gedupeerd. Voor specialisten-, ziekenhuis- en familiebezoek is men hoofdzakelijk op de pont aangewezen, zodat de vervoerskosten bij gebruik van een knipkaart en extra gebruik van tweemaal per week ca. honderd gulden per maand zullen gaan bedra gen. Grote verontrusting bestaat er dat de dalende inkomsten van het veer aanleiding zullen geven tot alge hele opheffing, waardoor Rozenburg volledig van de omstreken zal zijn afgesloten. Ook de politieke partijen zijn bij elkaar gekomen om de situa tie te bespreken. Zij zullen contact zoeken met hun fractie vertegenwoor digers in de provinciale staten. Te vens hebben ze een brief verzonden, waarin de volgende punten aanhangig worden gemaakt. 1, legitimatiekaarten aan de inwoners van Rozenburg uit reiken waardoor ze van de pont ge bruik kunnen maken met handhaving van het huidige tarief. 2, Een princi pe-uitspraak uitlokken door er op te wijzen dat vele moderne en goede oeververbindingen gratis zijn, terwijl voor een gebrekkige verbinding als de pont duur moet worden betaald. Woensdag komen de vertegenwoordi gers van de partijen weer bijeen om de resultaten te bespreken en zich over de eventuele verdere stappen te beraden. volgend jaar willen voeren, ter discus- Hcilf 1975 iïlS tcdlatie ge reed Sie is gesteld. De afzonderlijke onder- O delen van de begroting zijn de afgelo pen weken al in openbare commissie vergaderingen besproken. Het ligt in de bedoeling dat tijdens de vergadering van deze week slechts de hoofdlijnen van het beleid aan de orde komen. Alleen onderwerpen, die m commissie-vergaderingen niet vol doende uit de verf zijn gekomen, zullen nog worden besproken. Daar mee wordt een belangrijke tijdwinst geboekt. De begrotingsbehandeling nieuwe stijl is overigens niet bedoeld om de raads leden en het publiek te verlossen van slepende en uitputtende zittingen, maar om de burgerij meer gelegen heid tot inspraak te geven. Iedere openbare commissievergadering is na melijk voorafgegaan door een spreek- halfuur voor het publiek. Afgaand op de belangstelling voor deze inspraak mogelijkheid kan niet over overweldi gend succes worden gesproken. SPYKENISSE —De raad van Spijke- nisse komt donderdag a.s. bijeen in een openbare vergadering. Op de agenda komt onder meer voor de beëdiging van de nieuwe genieante- secretaris G. P. v. Cranenburgh; voor stellen tot verkoop van perceeltjes grond: het verlenen van subsidies aan verenigingen en het verstrekken van kredieten aan enkele scholen. GOUDA - De afvalwaterzuive ringsinstallatie, waar Gouda al jaren reikhalzend naar uitziet, gaat er dan toch eindelijk komen. Wethouder drs. J. Borgman (ruimtelijke ordening) sloeg dinsdagochtend de eerste paal voor dit complex van bijna zes tien miljoen gulden, dat gefinan cierd wordt door het Hoogheem raadschap van Rijnland. De installatie, die medio 1975 gereed komt, moet Gouda een 'schone water huishouding' bezorgen. 2e is tevens van groot belang voor het gehele gebied van Rijnland, dat in Gouda z'n voornaamste inlaat van zoet water heeft. Het complex dat aan de Gouderakse- dijk verrijst, krijgt een capaciteit van 110.000 inwoner-equivalenten. Hiervan is 35 pet bestemd voor de zuivering van huishoudelijke en 35 pet voor de zuivering van industrieel afvalwater. De afvalwaterzuiveringsinstallatie werkt volgens de zg. biofiltratie. Dit is een systeem, waarbij het afvalwater biologisch wordt gezuiverd in zogehe ten oxydatiebedden. Het afvalwater wordt via het gemeen telijk rioleringsstelsel getransporteerd naar en verzameld in de ontvangkel- der van het opvoergemaal, dat aan de Bosweg (stadsdeel Korte Akkeren) wordt gebouwd. Dit gemaal met een capaciteit van 4.000 kubieke meter per uur voert het afvalwater via een zin ker onder de Hollandse IJssel naar de zuiveringsinstallatie. De gemeente Gouda zorgt in het ge maal aan de Bosweg voor twee regen waterpompen, totale capaciteit 5.000 kubieke meter per uur, om bij zware regenval een deel van het water rechtstreeks in de Hollandse IJssel te kunnen l07.en. De afvalwaterzuiveringsinstallatie le vert twee 'bijprodukteri op. Zo zal een deel van het gistingsgas worden gebruikt als brandstof voor slibver- warming en de centrale verwarming van de dienstgebouwen. Het niet ge bruikte gas wordt verbrand. Het tweede produkt is het slib. Het uitgegiste en ingedikte slib gaat name lijk naar sliblagunes, door aarden wal len omgeven ruimten, om te drogen. Na verloop van lange tijd wordt dit slib mechanisch geruimd. Het kan dan bijzonder goed worden gebruikt voor bemesting en als opvul- en af dekmateriaal. In Vuren, bij Gorkurn, wordt don derdag 14 december, 14 uur, in het Dorpshuis, het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank geopend. op nu Onder het motto 'Ratten gezien? Vertroetel ze niet' gaat het gemeen tebestuur van Bergambacht de-rat ten in de gemeente te lijf. Het is de bedoeling dat in januari de inwo ners per circulaire zullen worden opgewekt medewerking te verlenen, zodat deze aktie kan slagen. Er wordt niets anders gevraagd dan ratten te melden en een bestrij dingsmiddel te vragen. Het gif wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en zelfs gratis thuisbezorgd. Men kan het - uiteraard het gehele jaar door - bestellen ter gemeentese cretarie, hetzij aan het loket of telefonisch via nummer 1241. Voor het houden van deze aktie is met opzet de winterperiode gekozen, om dat de ratten dan hongerig zijn en gauwer op hst lokaas afkomen. Het gemeentebestuur legt er de nadruk dat men inderdaad de dieren et moet vertroetelen. Dat gebeurt vaak onbewust door de aanwezigheid van onnodige opslagplaatsen, waarin de dieren een warme en veilige schuilplaats vinden. Ook weggewor pen etensresten en makkelijk te be reiken voedsel voor vee trekken de ratten aan. De bevolking heeft weinig belang stelling getoond voor de begrotings voorlichtingsavond, die het gemeen tebestuur met zoveel zorg had geor ganiseerd. Slechts een dertigtal in woners kwamen naar de sporthal. Diverse hete hangijzerfjes werden aangesneden, zoals het verplaatsen - 15 meter naar achteren - van het front van de Voorstraat. De heer Breedveld (geen raadslid) meende de Voorstraat te kunnen behouden door het verbreden van de dijk aan de rivierkant. Ook b. en w. zouden deze oplossing graag kiezen, maar het is niet haalbaar. Burgemeester Mater verklaarde dat het Hoogheem raadschap deze verbreding op twee punten heeft afgewezen. Ten eerste gaat Rijkswaterstaat er niet mee ak koord omdat het de scheepvaart zou belemmeren en ten tweede is het financiëei niet haalbaar. Verbreding naar de rivierzijde zou zo'n 4 mil joen gulden gaan kosten. De motor- en automobielclub Krimpe- nerwaard heeft tijdens de algemene ledenvergadering in café Schippers 121 Krimpen aan de Lek het evene mentenprogramma voor 1973 opge maakt. Dit begint met de jaarverga dering op 6 februari, waarna op 27 februari een bingo-avond wordt ge houden. De feestavond valt in maart en in september en december volgen nog twee bingo-avonden. Op 12 au gustus wordt een visconcours gehou den. Wat de oriënteringsritten be treft, deze beginnen op 20 maart, vervolgens op 3 april de Breeka-rit, 17 april Paasrit, X mei Loetrlt, 11 op 12 mei nachtrit over bruggen, 22 mei Vlistrit, 12 juni Lek- en IJssel- rit, 25 augustus Veilig Verkeersrit, 18 september Zaagrit, 9 oktober Boe- zenrit, 13 november Schuwachtrit, 23 november Middenweteringrit, 27 november Blokkerrit, 1 december S.t Nicolaasrit en tenslotte op 18 de cember de traditionele boutrit. B. en w. zullen vrijdag 15 december, 11 uur, ln het gemeentehuis van Ouderkerk aan de IJssel aanbeste den de uitbreiding van de kleuter school De Zonnebloem aan de Wil- helminastraat met een speellokaal en toiletgroep. Woensdagmiddag, 16 uur, wordt de eerste paal gesla gen voor de te bonwen brandweerga rage met theorielokaal in het be- ke loodsdienst) wordt volgens b. ea w. een situatie geschapen waarbij Jn een gemeentelijke haven een rijks- dienst uitgebreide bevoegdheden ver- krijgt, zodat de verwarring nog zal toenemen. Aanvaarding van het voor stel Van Rossum zou voorts een streep door de rekening betekenen ten aanzien van het streven naar integratie en samenwerking tussen de gemeenten Schiedam. Viaardingen, Maassluis en Rozenburg. Het Kamerlid Van Rossum kwam met het initiatief wetsvoorstel nadat de algemene rekenkamer had gewezen op de overcapaciteit bij het bestaand® systeem. Een samenvoeging zou een jaarlijkse besparing van 5 miljoen opleveren. ROTTERDAM In het goed bezette koor van de Laurenskerk vond gister avond een adventsooncert bij kaars- licht plaats. Uitvoerenden waren de organist Johan T. Lemckert, de alt» mezzo Elisabeth Cooymans en de ho boïst Frank Minderaa. Het program ma was goeddeeis samengesteld uit vocale en instrumentale composities van deze tijd. Elisabeth Cooymans zong drie liederen uit de Cinq Priéres van Darius Milhaud, een adventslied van Willem Rettich (geb, 1892), een fijnzinnig kerstlied van de Belgische componist Flor Peeters en een drietal geestelijke liederen op Engelse tekst van Henk Badings. De volle en glan zende stem van deze alt kwam in ai deze liederen uitstekend tot zijn recht. Tezamen met de van artistieke smaak getuigende orgelbegeleidingen kwamen uitvoeringen tot stand op hoog niveau. Ook als voordrachtskun stenares heeft Elisabeth Cooymans zich onderscheiden in oud-Franse lie deren, door de in de eerste helft van deze eeuw vermaarde Yvette Guilbert verzameld. Het aandeel van de ho- boist Frank Minderaa bleef beperkt tot enkele obligaatpartijen in de lie deren van Badings. Met fraaie en genuanceerde toon kwamen deze ho bopartijen tot klinken. Lemckert ving het concert aan met enkele Noëls van Claude Balvastre (1727-1799), variatie- werkjes, die met contrastrijke en kleurrijke registraties ten geboren werden gebracht. Cèsar Franeks op het transeptorgel gespeelde Pastorale kreeg een gave vertolking. Wel miste men in het tussendeel met de staeca- to-accoorden een fijn tongwerk. Uit het moderne repertoire speelde Lem ckert nog een fragment uit Messiaens 'La nativitè du Seigneur*, 'Les Mages', Het monotone klankbeeld, dat de componist hier oproept, kon ons niet boeien. Met een expresselve voor dracht 'Jèsus chez les Bretons' van Thèdore Botrel door zangeres en orga nist werd dit vrij onbekende maar artistieke programma besloten. W. H. Wolvekamp. MAASSLUIS Drie kerken, de her- vormde gemeente, de gereformeerde kerk en de rooms katholieke St-An* dreasparochie gaan samen met de ge meente een kerkelijk en sociaal ont moetingscentrum in Maassluis-west bouwen. Daarvoor is opgericht de 'Stichting Ontmoetings-centrum Maassluis-west.' Nadat de gemeenteraad reeds eerder het principe-besluit had genomen om aan deze plannen mee te werken wordt nu de raad voorgesteld daad werkelijk mee te werken om de bouw van het centrum van de grond te krijgen. Op alle punten is tussen de partijen overeenstemming bereikt. De kerkelij ke partners hebben de goedkeuring gekregen van hun vergaderingen. B. en w. achten de medewerking aan het stichten en instandhouden van een gebouwencomplex als ontmoe tingscentrum van groot belang. Het is van grote betekenis, dat de bevolking de gelegenheid wordt geboden om activiteiten van velerlei vorm te ont plooien. Het ontmoetingscentrum zal in de praktijk een trefpunt zijn voor een ieder, die aan het gemeenschappe lijk leven in de gemeente deelneemt. Het Ontmoetingscentrum is een mid del om het welzijnsbeleid te bevorde ren, schrijven b. en w. aan de raad. In de statuten staat onder meer be schreven dat de drie kerkelijke part ners zich verplichten om hun activi teiten voor de Westwijk ln het Ont moetingscentrum te houden. De kosten van het centrum worden geraamd op bijna 3 miljoen gulden. stemmingsplan Kerkweg-West. De huis-aan-huis collecte voor de in ja nuari jubilerende vereniging voor EHBO 'Huip in Nood', die dan 40 jaar bestaat, zal in de week van 18 tot 23 december worden gehouden. De muziekvereniging 'Excelsior' organiseert ook dit jaar weer een Kerstkransen-actie ten bate van de kas van de vereniging. Op zaterdag 23 december gaat een heel legertje muzikanten op nar! om dit gebak aan de man i De kransen kosten (3 "Jl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2