Veehouder niet in dienst zonder zijn (35) koeien ,abc voor1 caravan-kopers' Pleidooi voor meer samenwerking tussen TH's en industrieën U krijgt tot 61% b| cfspostspaai fcenk Vervoersbonden zien cao nog Met zitten Couturier vlucht vlak voor radio-uitzending studio -it Bosschap komt nu met cijfers Thans ƒ45.000 voor Palermo CNV ontslaat negen mensen altijd safe Het weer Postorderbedrijf sluit: dertig mensen op straat ïi TROÜW/KWARTET WOENSDAG 13 DECEMBER 1972 Moeilijkheden m Delft, Wageningenl Utrecht en Amsterdam Ordelijk Van onze redacteur wetenschappen DELFT De technische hogescholen moeten meer onderzoek in op dracht van de industrie gaan doen. Daarover was bijna iedereen het eens op het breed opgezette lustrumcongres dat het werktuigbouw kundig studentengezelschap Leeghwater gisteren in Delft aan dit onderwerp wijdde. Politie Ontoelaatbaar Wederrechtelijk Van onze soc.-econ. redactie UTRECHT Het bestuur van 'Draagt elkanders lasten', het al gemeen sociaal fonds van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft om financiële redenen moe ten besluiten de taak van de maat schappelijke gezinszorg begin vol gend jaar af te stoten. Als gevolg daarvan zullen negen medewer kers worden ontslagen. Werkgevers lopen om kern van probleem heen Van een onzer verslaggevers DTF i De werkgevers in het beroepsgoederenvervoer ontlopen ster Trk" bi3 het Woonprobleem de kern van het verhaal. Dit is de mening van sters en de verv an NW, NKV en CNV, die hieraan nog de con clusie verbinden dat, zoals de zaken nu staan, er allesbehalve een klimaat heerst om zelfs maar aan overeenstemming over een nieuwe cao te kunnen denken. Te laag Reddingsboei Meer nodig De zoveelste toenemende wind Y f r Se7fzUhWr«Ci?SS32-,7; H3fltatïa Studenten nemen bezit va b es tuur svleugel technische hoj jeschoo) Van een onzer verslaggeefsters De best uurs vleugel van de Technische Hogeschool in Delft wordt nog stee- bezet door enkele honderden studenten. Zij eisen van het college van bestuur dat zonder uitstel wordt voldaan aan de verlangens om de formulieren en verklaringen te verstrekken, voorin .ering van kinderbijslag, waarbij de kinderbijslaguitkering niet kan worden gekoppeld aan liet al dan niet betaald hebben van de 1000 gulden collegegeld. BINNENLAND T3/K11 Ook in Wageningen is gistermiddag een gebouw van de landbouwtak school bezet geweest uit protest tegen de maatregel van minister Van Veer die inhoudt dat studenten, dit de 1000 gulden niet hebben betaald, niet mogen worden gehuisvest in een van de studentenfiats in Wagsningen. De ze bezetting is gistermiddag ,un vijf uur weer opgeheven, In Utrecht zijn gisteren eveneens moeilijkheden geweest bij het in schrijven van de studenten. Utrechtse beursstudenten, die tot nog toe gewei gerd hadden zich te laten inschrijven, hebben dat gistermiddag alsnog onder protest gedaan. Tussen de 200 er 300 studenten gingen in een demonstratie- ve optocht, voorzien van spandoeken naar bet inschrijvmgsbureau. ;>e bezetting in Delft verloopt zeer ordelijk. Dat komt waarschijnlijk dordat deze zaak goed voorbereid is. 'limiddellijk nadat het hoofdgebouw was 'ingenomen' werden schriftelijke Van onze correspondent NIJBEETS De 24-jarige ongehuwde veehouder Herman Oosterloo uit Nij- beets moet volgende week maandag voor de dienst opkomen in de Isabella- kazerne In Den Bosch. Wanneer de heer Oosterloo naar Den Bosch gaat r wsar het overigens niet naar uitziet kan hij dat alleen doen la het gezel- sflaP V?n ^?,i5 sttlVs ï'cc ,Ef fs namelijk niemand anders op de boerderij die de dieren tijdens zijn diensttijd kan verzorgen. Oosterloo is al eens eerder opgeroepen voor tie militaire dienst, maar toen kreeg JU vier jaar uitstel in verband met het feit, dat Mj in eentje een boerenbedrijf moest runnen. Vorig jaar kreeg hij een oproep om zich te mei- den li - kazerne in Amersfoort. Met een vrachtwagen waaf'P. aA,?jln veï» Oosterloo toen in Amersfoort aangekomen. HIJ werd toen onmiddellijk weer naar huis gestuurd, waarna hij uitstel kreeg Nu heeft hij weer een oproep gekregen, maar dit keer zal het moeilijker zijn het vee mee te nemen, omdat het ai op stal staat en het gezien de temperatuur niet meer verantwoord is ze te vervoeren. (ADVERTENTIE) Een caravan koop ja niet zomaar. *Eerst wilt u antwoord hebben op een aantai vragen. Over de trekkracht van uw auto, technische eisen, wintemtaüing, staanplaatsen, benodigde papieren, enz., enz. Dat antwoord op aï die vragen vindt u In het boekte „ABC voor. caravan-kopers." Verkrijgbaar door overmaking van 13.5Ö op c f tglro 16212Q tav. SRC, Amsterdam, onder vermelding van „ABC." ^Bezoek voorat ock de Caravan RAI in Amsterdam: 14 tim 13 december, dagelijks geopend van 10-17 en 19-22 uur. Zondag 10-17 uur. Toegang t3J30. i De voordelen voor beide partijen lig gen ook voor de hand: de industrie wordt geconfronteerd met steeds ho gere kosten voor onderzoek, en het wetenschappelijk onderwijs met steeds benauwdere begrotingen. Ook de voorzitter van TNO, prof. A. A, Th. M. van Trier, die een dergelij ke ontwikkeling ais concurrentie voor zijn eigen organisatie zou kunnen er varen, zag de mogelijkheden wel zit ten. in overeenstemming met het Britse rapport-Dainton onderscheidde bij drie soorten onderzoek: het tacti sche. gericht op de oplossing van concrete problemen, het strategische, Sat de achtergrond levert van waaruit bet tactische onderzoek mogelijk is, en het fundamentele. De TH doet vooral fundamenteel en strategisch onderzoek, TNO voornamelijk strate gisch en tactisch, aldus prof Van Trier. Op het gezamenlijke middenge bied zag hij goede kansen voor samen werking. veel industrieel onderzoek een routi nekarakter heeft dat op de TH niet thuishoort. Vrije beschikbaarheid (pu blicatie) van de onderzoekresultaten vond hij een noodzakelijke voorwaar de, en dat zal het enthousiasme van de industrie in sommige gevallen wel dempen. Ir. J. H. Mulock Houwer directeur van De Schelde zag aanzienlijke ruim te voor wetenschappelijk inbreng in de industrie. Van het werk in de Nederlandse metaalindustrie, uitge zonderd de scheepsbouw, berust nu de helft op in het buitenland gekochte kennis, verklaarde hij. instructies voor het personeel en de bezetters verstrekt De bezetting volg- de op sen vergadering, die in de aula van de TH werd gehouden en zeer druk bezocht was. De vergadering be sloot op te trekken naar het hoofdge bouw van de TH en dat te bezetten. De bezetters zijn van plan hun actie vol te houden tot de eisen door het college van bestuur van de hogeschool zijn ingewilligd. Omdat de uitgifte van de formulieren voor da kinderbijslag tot nu toe is tegengehouden, dreigt een groot aan tai Belftse studenten in het komende jaar geen kinderbijslag te ontvangen. In het hoofdgebouw hebben de stu- denten de volgende eisen aan net college van bestuur voorgelezen: dat het college van bestuur een brief stuurt aan alle afdelingen, waarin uit eengezet wordt hoe de procedure bij de ondertekening van de studenten- verklaring dient te verlopen, ten tweede dat het college van bestuur een brief stuurt naar alle studenten samen met de studenten-verklaringen en dat het college een persbericht uitgeeft, waarin wordt gemeld da de procedure op gang is gebracht Het college van bestuur heeft de schriftelijke verklaring van de bezet ters aangenomen. De leden van dit college hebben daarna de hogeschool verlaten. Ook de overige personeelsle den vertrokken, nadat zij de bezetters aangehoord hadden. De bezetters verspreidden onder meer richtlijnen voor gedrag bij eventueel optreden van de politie, die overigens alleen maar een paar keer in een auto langs het bezette pand is gereden De ordedienst van de bezetters functio neerde onmiddellijk. De vele toegan gen tot de bezette vleugel werden met kettingen afgesloten; met geluidwa gens werden de in Delft wonende studenten op de hoogte gesteld van de bezetting. Verder werden er groepen ingedeeld voor het inslaan van aller lei zaken zoals etenswaren, radio's, slaapzakken en bedden. Het perso neel in de ruimten, die de bezetters nodig hadden gaf zender meer ge volg aan hun verzoek de deuren af te sluiten en de bureau's te verlaten. In een verklaring zegt het college van bestuur de bezetting ontoelaatbaar te achten. Wat betreft de afgifte van de. kindei j -formulieren zegt men, dat de beslissingen in deze raak wa ren opgeschort in verband met nader onderzoek. De bezetters hebben mee gedeeld, dat van de ruim 10.000 stu denten aan de TH in Delft ongeveer 4000 weigeren het verhoogde college geld te betalen. Terwijl men gisteravond in het hoofd gebouw druk bezig was voorbereidin gen te treffen voor de overnachting, werd de stand opgemaakt van de belangstelling voor de bezetting. Te gen zes uur hadden zich meer dan vierhonderd studenten gemeld om deel te nemen aan de bezetting. Er zullen roosters worden gemaakt om ervars verzekerd "te zijn, dat steeds voldoende mensen aanwezig zijn om de bezetting tot een goed einde Ce brengen. Ook kwamen berichten bin nen van instemming, onder andere van de PPR. De organisatie belangenbehartiging Amsterdamse studenten (OBAS) waarschuwt er haar leden voor 'zich niet door de wederrechtelijke intimi datie van minister Van Veen' te iaten imponeren. De minister heeft kort geieden Iaten weten 'dat het zich wederrechtelijk ophouden in lokalitei ten waar ondersvijs wordt gegeven consequenties zal hebben ten aanzien van het afleggen van tentamens en examens*. Volgens de OBAS biedt de wet echter de garantie 'dat een ieder die een einddiploma voorbereidend hoger ou derwijs bezit of ouder is dan 30 jaar, het recht heeft examens en tentamens af te leggen*. 'Minister Van Veen meent dit recht te kunnen onthouden aan studenten die het collegegeld niet hebben betaald en toch onderwijs ge nieten', aldus de OBAS. AMSTERDAM 'Wij zullen een kerstgave sturen voor uw actie 'Soulaas voor Palermo', al dus meldt een school in Rotter dam. 'Wij houden tijdens ons kerstfeest een collecte voor het werk van de Waldenzen', telefo neert een zondagschool uit Gro ningen. WH blijven vol verwachting, ook nu we meer dan halverwe- ge zijn. Momenteel is ongeveer 45.000 voor Palermo ontvan gen. We hopen deze Trouw- Kwartet-actie voor een evangeli sche voorpost in Zuid-Europa déze maand met het streefbe drag van 75.000 te kunnen afronden Wie nog niet in de gelegenheid was daadwerkelijke steun te verlenen aan de prach- tige dlakonale arbeid van ds. Piëtro Panascia en z'n Gideons- bende in de Siciliaanse hoofd stad kan dit alsnog doen! Giften onder vermelding: 'Sou- aas voor Palermo* blijven har telijk welkom via het centrale gironummer -an de NV De Pers Amsterdam, 2692/4 Of op haar rekening bij de Ned Mlddenstandsbanic He rengracht, Amsterdam onder no: 697360768. Voor Amsterdam en omgeving: gemeentegiro X 300. ADVERTENTIE Het betreft hier vijf maatschappelijke Opzoek naarh?ge rei rtbe? De postspaarbank is altijd vlak bij woning of werk,want op elk de 2400 postkantoren kunt u terecht een voor wie getroffen. In een verklaring zegt het CNV dat er vier hoofdoorzaken zijn die tot het besluit hebben geleid: 1. mede door gebrek aan collectanten is de opbrengst van de openbare col lecten de afgelopen jaren ongeveer gehalveerd, 2. de grote kostenstijgingen, 3. de noodzakelijke uitbreiding van het aantal maatschappelijke werkers indien dit gezinswerk zou worden voortgezet. 4. ie beslissing dat het maatschappe lijk werk van DEL niet voor over heidssubsidie in aanmerking komt. De maatschappelijke i'hulpwerkzaamhe- den van het fonds zuilen worden overgedragen aan daarvoor.in aanmer king komende plaatselijke en regiona le organisaties, die aldus het CNV - veelal doelmatiger kunnen werken dan een landelijke organisatie. Een ander deel van het af te stoten werk (het aanvragen van uitkeringen krachtens de bijstandswet e.d) zou worden overgedragen aan de bij het CNV aangesloten vakbonden. DEL zal zich nog wei bezig Wijven houden met direkte hulpverlening aan leden in financiële moeilijkheden en met het verlenen van bijstand (zowel fi nancieel als materieel) aan speciale fondsen ais het reumafonds e.d. De drie vervoersbonden hebben giste ren aan de vooravond van de derde bijeenkomst (die vrijdag wordt gehou den) hun leden schriftelijk verant woording afgelegd en komen daarin Van een verslaggever TUBBERGEN' Het postorderbedrijf Boers in Tubbergen bij Almelo zal per 1 maart 1973 gesloten worden, zo heeft de directie bekendgemaakt. Bij het bedrijf dat eigendom is van de Concern Premium Corporation of America uit Minneapolis, werken on geveer dertig man, die op straat ko men te staan. Er is een afvloeiingsre geling. De directie is tot sluiting overgegaan na daling van de omzetcij fers, nadat eerst nog geprobeerd is het bedrijf als draaiende onderneming elders in te brengen. Het bedrijf werd in 1959 opgericht en betrok in 1967 een nieuw pand op het industrieterrein van Tubbergen. ADVERTENTIE Als kem van het probleem zien de drie vakbonden dat de basisbeloning veel te laag is voor vakmensen en dat vele honderden bedrijven daarvoor een oplossing zoeken door de invoe ring van kilometervergoeding, ritten- geld, extra inkomstenvergoeding enz. De bonden menen dat aan die situatie een einde moet komen. Zij zeggen dat er 'een cao moet komen met lonen en arbeidsvoorwaarden,^ die weer de moeite waard zijn om te worden toe gepast. De gezondmaking van de be drijfstak is een verantwoordelijkheid voor de werkgeversorganisaties. In de eerste fase van het overleg is van die verantwoordelijkheid niets gebleken', aldus de bonden. HILVERSUM De Amsterdamse couturier Max Heijmans (54) heeft gisteren eer paar zenuwslopende uurtjes doorgemaakt en tevens gezorgd, dat anderen, in dit geval eer paar KHO-radlo-medewerkers, eveneens eer paar moeilijke uurtjes hadden Max Heijmans zou gistermiddag een uurlang In het KKO-pro- gramma 'Spreekuur* optreden. Vlak voor het begin van het programma moest Max even naai het toilet. Hij werd toen opeens zo bang voor het komende avontuur, dat bij zonder jas het studiocomplex uitvluchtte en de eerste de beste trein naar Amsterdam nam. Inmiddels was presentator Jacques van Kollenburg, niet op de hoogte van de vlucht van Heijmans, verzocht de luisteraars te vragen even geduld te hebben, terwijl men de couturier opzocht. Toen hij na een half uur nog niet was ge vonden, werd het programma maar geannuleerd en gevuld met grammofoon- muziek Na een telefoontje aan zijn Amsterdamse stamkroeg, bleek dat Heijmans daar zat uit te blazen. 'Ik schaam me verschrikkelijk,' zei hij, 'maar ik durfde plotseling niet meer. Ik hoop mij een keertje te kunnen revancheren'. De werkgeversorganisaties wordt voor al kwalijk genomen dat zij het Cen traal Akkoord als een soort loon- lineaal en als reddingsboei gebruiken in plaats van mee te werken aan een beëindiging van de 'belonings-ehaos' in het beroepsgoederenvervoer. "De prak tijk zal Ieren .dat het Centraal Ak koord niet voor dit doel is gemaakt en dat er voor de werkgevers een nat pak in zit', aldus de vakbonden. Zij zeggen voorts dat er eindelijk een einde moet komen aan de sociale achterstand voor de werknemers in het beroepsgoederenvervoer. Vrijdag wordt het cao-overleg voortge zet waarna de drie vervoersbonden zaterdag met hun kaderleden in een gemeenschappelijke vergadering de ontstane situatie zullen bespreken. Stom velde viere n talf m i j< en bonten Wel waarschuwde zijn collega prof. A. J. Staverman van de Nijverheidsorga- ïtisatie TNO dat de industrie met alleen een losse uitvinding weinig gediend is. Voor echte technische ver nieuwingen is veel meer nodig, mis schien zijn de verkoopbaarheid en het vermogen om daarvan gebruik te ma ten wel belangrijker dan de uitvin- ring zelf. De rol 'an de TH zou dus toch vrij beperkt blijven. Prol. D. G. H. Latzko, sprekend voor ?e TH, zag de mogelijkheden vooral bi het uitdiepen van fundamentele taken die zich voordoen bij het onder dek dat de industrie zelf doet ,en het open van uitvoerbaarheidsstudies voor nieuwe activiteiten. In de klem-me taalindustrie zou regelmatig contact pet de TH verder wel degelijk een innoverende werking kunnen hebben. Prof. w.' T. Koitei waarschuwde dat Van een onzer verslaggevers APELDOORN Het aantal bomen dat in de stormnacht van 12 op 13 november is omgewaaid bedraagt ongeveer viereneenhalf miljoen. Tot dit cijfer is het Bosschap in Den Haag gekomen, nadat het van vele kanten nadere, meer concrete gegevens had binnengekregen. Het areaal ontwortelde dan wel afgeknotte bomen blijft daar mee enige miljoenen beneden het totaali ij fer van de aanvankelijke spontaan en soms ook wat emotioneel verstrekte ramingen. In Drente en het oosten van Friesland is volgens de mede delingen van het Bosschap, een oppervlakte van 1500 hec tare aan bossen door de storm kaal geslagen. Daarnaast gin gen nog eens enkele honder den hectare in Gelderland, Overijssel en Utrecht verlo ren. Het betreft voornamelijk naaldhout, mogelijk 750,000 kubieke meter De schade in het loofhout is beperkt. Twee derde van het hout viel in de staatsbossen, de resterende 250.000 kubieke meter op be zittingen van gemeenten na tuurbeschermingsorganisaties en particulieren. Zowel de opruiming als de herbebossing zullen aanzien lijke kosten vergen. Voor een schade als deze bestaat geen verzekering. Het feit, dat her bebossing volgens de Bos- wet verplicht is, stelt vele ei genaren voor grote problemen. De minister van landbouw en visserij heeft laten weten, dat de overheid de schade niet kan vergoeden, maar wel be reid is maatregelen te nemen tot in stand houding van het bos. Met name denkt hij aan verstrekking in het kader van de bestaande regelingen van bijdragen in de extra oprui- mings- en herbebossingskosten. Ook heeft de minister meege deeld er mee akkoord te gaan dat staatsbosbeheer zijn storm- hout voorzover het soorten be treft die concurrerend zijn met die van particulieren, ge temporiseerd zal afzetten ter voorkoming van ontwrichting van de houtmarkt. Ook in Noord-Duitsland is van een soortgelijke schade aan de bos sen sprake. Ondanks de toezeggingen van regeringswege, waarvoor het Bosschap dankbaar is, staat ze op het standpunt, dat pas in de loop van 1973 kan worden bekeken of de genoemde maat regelen voldoende zijn om ook op langere termijn een gezond bosbestand te waarbor gen. Een vraagstuk van de eerste orde vormt de opruiming van de ontwortelde en afgebroken bomen. Het streven moet er op gericht zijn om de verwij dering daarvan uit de bossen voor juni van het volgend jaar te hebben voltooid. Dat is niet alleen noodzakelijk om aantasting van het overge bleven bos door schadelijke insecten te voorkomen aan tasting zou een tweede ramp kunnen inhouden maar ook om de toegankelijkheid ervan te herstellen. Op vele plaatsen liggen de bomen nog in vele lagen boven op elkaar, zodat er letterlijk geen doorkomen aan is, terwijl er op vele bo men zo'n grote spanning staat, dat er alleen al hierdoor een groot gevaar aanwezig is. tot de slotsom dat de werkgevers onder de maat blijven.' In de nieuwe cao. die moet worden opgesteld voor zo'n 40.000 werknemers in 12.000 ondernemingen wensen de bonden een verhoging van het mini mumloon tot 250 gulden per week 'als eerste stap naar het gemiddelde basis- loop van de Nederlandse vakman.' De werkgevers hebben 230 gulden gebo den. Voorts blijken de werkgevers niet van plan de waarderingspremie in de lo nen te verwerken, wijzen zij de dienst- ;;areRbeloning van 5 ^gulden per vijf ■dienstjaren aen weigeren zij een verhoging van de jeugdlonen. De bon den klagen verder erover, dat de aangeboden overuren-vergoeding ver achter blijft bij datgene wat noodza kelijk wordt geacht en dat er ook op andere punten geen blijk wordt gege ven van "behoefte aan grote vooruit gang.' Van onze weerkundige medewerker Voor een koufront gistermorgen over ons land trok, manifesteerden zich op hoogten van 8 tot 10 km zeer markan te, kommmarmige ij sneer wolkjes: in vaktaal cirrus uncinus genoemd he kuifjes zijn vcXstrepen en een teken van branding in de bovenlucht, voor afgaande aan onstuimige weertypen als deze begeleidend. Vooral, uit el kaar waaiende valstrepen wijzen op grote onrust Op de oceaan leven de depressies zich dan ook nog zeer uit: een nieuw actief minimum van 948 millibar spoedt zich naar het zeegebied ten zuiden van IJsland waar nog een ander diep minimum ligt. Waarschijn lijk zullen deze twee samengaan. Set weerschip J. ten westen van Ier land, kreeg er voor de zoveelste keer van langs. Rapport van gisteravond 7 uur: zuidmidwest orkaan 11 Beaufort, opstuivend water, grootste windstoot om 6 uur 's avonds 157 km per uur, 11 meter hoge golven mei perioden van 13 seconden.. Op het andere wéer- schip 1. ten westen van Schotland daalden de barometers met een vaart je van minus 9 millibar in 3 uur, op het vliegveld. Shannon 7 millibar. Overal in Ierland regende het gistera vond weer. Eerder op de dag had het weerschip J. ook nog een ander ver schijnsel gerapporteerd: krachtige wa terhozen tijdens een zuidoosterstorm. In de hogere niveaus op de Oceaan blijven de stromingen in hoofdzaak zuidzuidwest-zuidwest gericht wat be paald niet wijst op een kou-inval met hagel en sneeuwbuien in W-Europa: integendeel wij blijven in een betrek kelijk zachte stroming waarin er van middag eerst weer regen zal opkomen bij ren flink aanwakkerende zuiden wind maar waarin later vermoedelijk overwegend, droog weer zal voorko men dankzij de aanvoer van warme lucht in de hogere niveaus boven het continent, die een hogedrukgebied ge legenheid geeft zich te versterken. Ve Engelse weerkundigen verwachten in de tweede decenjberhslft droger weer dan in de eerste, en tenminste een kouperiode. Verder: minder vorst dan normaal en meer stormen in het noord en en westen van de Britse eilanden. Ve algemene circulatie in november 1972 vertoont overeenkomst met die in 1880, 1912, 1964, 1969 en 1970. jUenrtnn miw Weerrapporten van gisteravond 7 uur. maxi mum-temperaturen en neerslag tussen *s mor gens en s avonds 7 uur. Amsterdam motregen 7 gr. 0.6 mm. De Bilt geheel bew. 7 gr. 0.2 mm, Deelert regen 7 gr. 0.1' mm, Eelde geheel bew. 7 gr. 0.8 mm. Eindhoven geheel bew. S gr 0 mm. Den Helder geheel bew. 7 gr. 1 mm. Lueinti. Ktd. geheel bew. 7 gr. 0.3 mm, Twe ntegeheet bew. 8 gr. 0 mn.«. VUssingen geheel hew 7 gr. 0.4 trio. Zd Limburg regen 0 gr. 0.1 mm, Aberdeen zwaar bew, 4 gr. 0 mm, Athene niet ontv. Barcelona licht bew. 13 gr, 0 mm, Berliln licht bew. 5 gr. 0 mm, Bordeaux zwaar bew. 10 gr. 0 mm, Brussel ;eheel bew. 8 gr. 0 mm. Frankfort geheel bew. o gr. 0 mm, Geneve onbew. 5 gr. 0 mm, Helsinki gehee, bew. Innsbruck onbew. 3 gr! 0 mm. Kopenhagen regen 6 gr. 0.1 ram Lissabon zwaar bew. 14 gr. 0 mm, Locarno onbew. 6 gr. 0 mm, Londen zwaar hstvr, 10 ?,r'J1,JrnJn:. Luxemburg mist 0 gr. O mm. Madrid half bew. 6 gr. 0 mm. Malaga licht bew. 18 gr, 0 mm, Mallorca zwaar bew is gr. 0 mm, München mist 1 gr. 0 mm, Nice onbew 12 gr. 1 mm, Oslo onbew. gr. 0 3 mm, Parijs regen 8 gr. 2 mm, Home licht bew. 16 gr. 0 mm. Split geheel bew, ïs er. 0 mm. Stockholm zwaar bew. 5 gr. o mm Wenen geheel bew. 2 gr. O mm, Zurich mist 4 gr. 0 mm, Casa Blanea onbew. 17 gr o mm, Istanboel zwaar bew. 12 gr. 0 mm. Las palmas haï. bew. is gr. l mm, New ijsregen, Tel Aviv zwaar bew. 18 gr 0 mm Tunis onbew. 17 gr. o mm. Hoogwater 14 december 1972 VUssingen: 7.22-20.04: Haringvliet aan da Zeezijde 8.58-21.26;, Rotterdam: 9.50-22.42- Scheveningen: 8.26-2056; ïJmuidea 915-21.451

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 3