Zevenhuizerplas zomer 1976 toegankelijk Vragen over uitwijzing Renae Jansen 98 <yL mw»> H Hl n Centrale ontvangsthal en hostessdienst in Dijkzigtziekenhuis Vijf basisscholen dicht in R'dam Juf Hartman getrouwd Noorse kerstboom staat weer voor stadhuis AGENDA Koopavonden Geen' supertoezicht' op Rotterdam Grond aan Asterlo is voor sporthal Zwembaden aan rand van diep meer J. Binnenkort voorstel vandaag. en morgen TROUW/KWARTET "WOENSDAG 20 DECEMBER 1972 REGIO R3 ZE\rËNHÜIZEN Dinsdagnvddag heeft de heer R. Eysink, lid van t-«~ Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, met behulp van een graaf- machine het eerste stuk land weggestoken voor de aanleg van de Zevenhuizerplas. ta'fë&giSï liïp^V' rvTv?-. Kerst aanbieding wsPill atffoT termeuien tiet winkelen waard ROTTERDAM De gemeente heeft het plan om per 1 augustus over te gaan tot opheffing van enkele basisscholen en een kleu terschool. Het plan is voorgelegd aan de raadscommissie voor on derwijs. Binnenkort zal het als raadsvoorstel in de gemeenteraad worden behandeld. De ouder raden voor het openbaar kleuter onderwijs en het openbaar basis onderwijs zijn inmiddels inge licht Het aantal leerlingen op deze scholen is teruggelopen als gevolg van het verminderen van de bevolking. In 1965 werden 11.441 Rotterdammertjes gebo- slechts 8.718. ROTTERDAM Voor en tijdens de Kerstdagen worden in tal van plaatsen bijzondere activiteiten gehouden zoals Kerstnachtdien sten, zangdiensten, adventsbijeen- komsten en Kerst-inns. Een vol ledige lijst is in één keer moeilijk te geven. Naast de lijsten die wij vrijdag en zaterdag reeds publi ceerden volgen hieronder nog enkele aankondigingen. ROTTERDAM In verrassend goed verstaanbaar Nederlands, heeft Brynjul Buil, burgemeester van Oslo gisteravond, de kerstboom die zijn stad traditioneel aan Rotterdam schenkt, overgedragen. Reeds vele malen heb ik dat mogen doen' zei hij. 'Het bevestigde de interne band die er tussen onze steden bestaat. Met grote dankbaarheid heb ben wij weer mogen constateren hoe goed hier de Noorse zeelieden altijd worden begeleid en opgevangen!' (Advertentie) S r.roti fibttebiöjCf iRptWrn nrdn .té?. j«r r*. - 1 Deze plas, onderdeel van het recrea tiegebied Rottemeren en omgeving, tal naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van 1976 voor de recreant toe gankelijk zijn. Niet voor iedere recre ant overigens want zwemmen zal in de dan 36 meter diepe plas onmoge lijk zijn. Ook het zeilen zal, aldus de heer EIjsink, aanvankelijk slechts mo gelijk zijn langs de kust van het meer. Door de grote diepte van 36 meter dreigt de Zevenhuizer plas een tweede Oostvoomse Meer te worden: te diep en te gevaarlijk voor recreatie, te diep ook uit ecologisch oogpunt be den (door de te grote temperatuur verschillen kunnen in het water le vende organismen afsterven en kan verrotting ontstaan). Evenals bij het Oostvoomse; Meer is ook bij de Zeven huizer plas zandwinning de oorzaak van deze diepte. Door ongeveer vijf ROTTERDAM De Tweede Kamer leden Th. Jeokes en K. van Dijk (WD) hebben minister Schmeizer van buitenlandse zaken schriftelijk vragen gesteld over de affaire rond de Rotterdamse journalist Renae Jansen, die onlangs over de Bulgaarse grens werd gezet en. die tot!977 niet meer in dat land-waar zijn verloofde woont- mag terugkeren (zie de rubriek Dicht bij en. Verder). De kamerleden vragen de heer Schmeizer of de Nederlandse ambassa de in Sofia bemoeienis heeft gehad met de zaak Renae Jansen en wat is gedaan of wordt gedaan om het stand punt van do Nederlandse regering in deze zaai kenbaar te maken, en om de journalist en zijn verloofde spoe dig te kunnen herenigen. miljoen kubieke meter zand uit het toekomstige meer te winnen wordt een bedrag van ongeveer 20 miljoen bespaard op de totale kosten van het project Het zand gaat voor dit bedrag naar de gemeentes Rotterdam en Ca- pelle aan den IJssel, waar het ge bruikt zal worden voor woningbouw. 'We hopen echter tegen de tijd dat het meer in gebruik genomen kan worden een mogelijkheid gevonden te hebben om het iets ondieper te ma ken', aiaus de heer Eijsink, die tevens voorzitter is van het Recreatieschap Rottemeren. 'Maar om het zwemmen voor de mensen toch mogelijk te maken worden aan de rand van het meer zwembaden aangelegd.' De totale oppervlakte van de Zeven huizer plas za1 ongeveer driehonderd hectare bedragen. Begonnen is met het zuidelijke gedeelte, dat ongeveer vijftig hectare groot is. Van de bovengrond wordt bijna drie miljoen kubieke meter weggecutterd. Deze grond zal hoofdzakelijk rondom de plas worden opgebracht, en daanja door het recreatieschap van beplan ting worden voorzien. Door aanleg "°n jachthavens en aanlegsteigers wordt de plas voor de watersport geschikt gemaakt Onder de bovengrond zal vervolgens de ongeveer vijf miljoen kubieke me ter zand worden weggezogen. Het werk wordt uitgevoerd door de NV Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord te Werkendam. Het ge schiedt onder toezicht van de dienst van Gemeentewerken van Rotterdam. Via ee~ suppletieleiding van ongeveer zes k teter lengte zal zoet water uit de li„..andse ÏJssel worden aange voerd ter opvulling van het weggespo ten zand. Het gehele project van het Recreatie gebied Rottemeren waarvan de Ze venhuizerplas een onderdeel vormt heeft tot dusver een 63 miljoen gekost. Op basis van een begroting van 1972 worden de totale kosten op j 110 miljoen geschat. n'C tV l*i|',ir+ -_-u |2-j£ lp,,J lith-'u pijöltwgjs» -«I dg r, W&S8F* jRjuNNt",» |!j, ÜW V-V>,^3i VVti t "atV' /r it |t' iHèuwtHrrt; «»sC Uw denneboom was vast nog nooit zo feestelijk verlicht als dit jaar nu er maar liefst 20 lichtjes in branden. Kerstboomverliehting met 20 gekleurde lampjes in fraaie kelk jes koopt U kompleet met stek ker en reservelampjes voor nog géén zes gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint op de 2a etage de verkoop van deze gekleurde kerrtbocm- verlichling met 20 kleine lamp jes, kompleet met stekker en reser velampjes s Géén schrift, af taf. best W". J \w?p &Vj{_ Ish" 1 Het interieur van de sfeervolle ontvangsthal. Deze tekening geeft een beeld van het gehele recreatiegebied Rottemeren. Onderaan is de Kralingse Plas gete kend. ROTTERDAM Tot en met zaterdag 23 december mogen de winkels tot 21 uur 's avonds geopend zijn. Dit in verband met de kerstdagen. Op woensdag 20 december geldt geen hal- ve-dag-sluiting. Ook is de naderende opheffing reeds in de betreffende scholen bekend. In spectie en schoolhoofden zullen zich op korte termijn inspannen om ou ders van leerlingen bij te staan bij het vinden van een andere school, voorzover dat nodig is. In enkele gevallen gaat het namelijk om ophef fing van een school, die samen met een andere school in één gebouw is gevestigd. In feite is het dus een samenvoeging. Van de vijf op te heffen scholen hadden er reeds diverse geen tweede klassen meer, en één had er al geen derde klas meer. Geen van alle had den zij dit jaar nog een eerste klas. Van de Prinses Marijkeschool aan de Hooïdrift kunnen de per 1 augustus resterende 44 leerlingen terecht in de Van Hogendorpscfcoot aan de C.P. Tielestraat (zelfde gebouw). De reste rende leerlingen van de Hudsonschool aan het Bospolderplein, 73, kunnen terecht in de Albregt Engeimanschool (zelfde gebouw). Van de Dillenburgsehool aan de Zin kerstraat kunnen de 18 resterende leerlingen naar de 'Dukdalf' aan de Persoonshaven: voor de 11 overblij vende kinderen van de school De Startbaan aan de Delftweg is er plaats op andere scholen In Overschie; en de 15 kinderen van de Tollensschool aan de Erasmusstraat kunnen naar de Klim opschool aan de Jensiusstraat (die zelf in het vorige cursusjaar tijdelijk in -het pand Erasmusstraat gevestigd is geweest tijdenzeen verbouwing van' het eigen pand). Slechts voor de vijf a zes overblijven de kleuters van de kleuterschool De Boterbloem aan de Ommoordseweg 3 (bij de Terbregseweg) is het moeilijk om in de directe omgeving een" ande re openbare kleuterschool te vinden: het meest nabij zijn de Mozartlaan en een kleuterschool in Ommoord, Zolang er op deze Terbregse school nog minstens 20 leerlingen waren kon de gemeente het ministerie verzoeken om uitstel van opheffing, maar die mogelijkheid bestaat niet meer met het gegeven aantal leerlingetjes. Dit uitstel van opheffing kan wel worden gevraagd voor een reeks andere kleu terscholen. Bovendien wil de gemeente gedaan zien te krijgen dat nog vijf andere basisscholen dan de bovengenoemde, hoewel zij thans minder leerlingen hebben dan de voorgeschreven 125 minimaal, zullen kunnen blijven be staan. De gemeenteraad kan over deze scholen besluiten dat zij moeten voortbestaan om aan de gezinnen rond om deze scholen openbaar onderwijs te garanderen. Het gaat om scholen in de Ruivenstraat, Maximiliaanstraat, Jensiusstraat Narcissenstraat en Cou- waelstraat R.tT\ M©i:$ ll« ImlV'dól Ir 1''l ROTTERDAM Op woensdag 20 de cember des middags om 4 uur zal de nieuwe Centrale Ontvangsthal van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt officieel in gebruik gesteld worden. Per 1 januari 1973 zal een hostesses- dienst van start gaan om de patiënt behulpzaam te zijn bij de afhandeling van administratieve zaken, die aan een opname voorafgaan. Ook zullen de hostesses de patiënt en de eventuele begeleider(s) informeren over o.a. bezoekuren, faciliteiten in de hal. etc. Zij begeleiden de patiënt naar de betreffende afdeling. De Centrale Ontvangsthal is in de eerste plaats ontworpen en ingericht om de patiënt, die zich komt melden voor een opname, in een prettige omgeving te kunnen ontvangen. Op de tweede plaats heeft de centrale ontvangsthal een. duidelijke recreatie ve taak voor de patiënten, de bezoe kers en het personeel. De centrale ontvangsthal heeft een oppervlakte van 2.020 m2 en is door de keuze van stoffering, meubilair, verlichting en plantendecoratie op sfeervolle wijze ingericht Naast de huisvesting van een ruime informatiebalie en patiënten-admini stratie, telt de centrale ontvangsthal een dames- en herenkapsalon, een par fumerie, een bloemenwinkel en een winkel voor fruit, levensmiddelen en lectuur. Een espressobar completeert ht geheel. Gelijktijdig met de opening van de centrale ontvangsthal gaat in het Aca demisch Ziekenhuis Rotterdam Dijk zigt een expositie van start die weer geeft wat er in de afgelopen jaren aan interne verbouwingen heeft moe ten plaats vinden om dit oorspronke lijke gemeenteziekenhuis aan te pas sen en geschikt te maken aan de status van academisch ziekenhuis. Deze expositie is gericht op twee publieksgroepen. Ten eerste de inwo ners van Rotterdam en regio om hen te tonen hoezeer het dienstenpakket in de afgelopen jaren is toegenomen. Ten tweede de eigen medewerkers om hen een inzicht te geven tot welke resultaten deze verbouwingen hebben geleid. Verbouwingen die vaak veel hinder hebben veroorzaakt bij de da gelijkse gang van zaken. DEN HAAG Minister Geertsems (binnenlandse zaken) ontkent ais zou er sprake zijn van een 'snper-toezicht' op Rotterdam door inschakeling van een niet op enige wettelijke bepaling berustende commissie. Dë minister heeft dit meegedeeld in antwoord op vragen van de PvdA- kamerfeden Laban, Lamberts en mevr. Epema-Brugman'Een soort de partementale commissie met beslissen de bevoegdheid bestaat niet', aldus de minister. In het antwoord wijst hij erop, dat gezien de zeer belangrijke tekorten van de begroting van Botter dam de toewijzing van geldleningen aan deze' gemeente voor een aantal onrendabele werken voorlopig is opge schort. ROTTERDAM De 48-jarige lasser' W. van der Wiel uit Vlaardingen Is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk' op' het werfterreïn van- Verolme in Rozenburg* De man was op een 12 meter hoge stelling bezig met laswerkzaamheden aan een mam moettanker toga - hij het evenwicht verloor en naar beneden stortte. Hij kwam terecht op een stapel ijzeren binten. ROTTERDAM In de Morgenster- kerk aan het Siingeplein is maandag mejuffrouw M. Hartman (24) in het huwelijk getreden met de heer J. Heiblom (24). De bruid is kleuterleid ster aan de Prinses Beatrixschool aan de Meijenhage, de bruidegom is kan toorbediende. Het huwelijk is beves tigd door ds. J. A. vari Duyne. Me vrouw Heibtom blijft vo-orlopig nog aan de Prinses Beatrixschool verbon den. ROTTERDAM De meerderheid van het college van b. en w. heeft zich gisteren, dinsdagmiddag, uitgesproken om het grasveld voor de Asterlo in Rotterdam-Zuidwijk te bestemmen voor de bouw van een sporthal. Tegen deze bouw rezen aanvankelijk vele bezwaren van de zijde der winke liers omdat zij zich in hun bestaan bedreigd voelen en zich .keerden tegen vermindering van het groen ter plaat se. Op donderdag 7 december had de commissie voor volkshuisvesting en stadsontwikkeling zich tijdens een openbare vergadering al positief opge steld voor de bouw van een wijkspor- thal op dit Asterio-veld. Het krediet voor de bouw van deze hal kan nu binnen enkele maanden in de gemeenteraad tegemoet worden ge zien. De Stichting Wijkopbouw Zuid- wijk toonde zich in haar gisteravond gehouden vergadering over deze gang van zaken tevreden. Activiteiten 'oid kerst ROTTERDAM: Hulpsecretarie Hoogvliet: 20.00 Wijferaadsvergadering; Geref. gem. Hoogvliet: 19.45 Es. F. Harinck: Jeruzalem- kerk: geref.gem.hv:' 20.00 Ds. P. Overduin; Jongerencentrum Ekslti 20.00 Ivo de Wijs. ALBLASSERDAM 'De Wipmolen': 20.00 De heer Hoekendijk voor volle evangelie ge meente. HARD1NXVELDWijkgehonw Stationsstraat 20.00 Ledenvergadering Groene Kruis, afd. Hardinxveld-Giessendam. krimpen a.d, IJSSEL: Geref. gem.: Kon. Wilhetminaplein:' 19.30 stud. Vreugdenhll. OUDDORP Herv. Kerk 19.30 Ds. S. de Jong. POORTUGAAL: Geref.gera.: 19.30 Student Reinders. VLAARDINGEN:* Geref. gem. Westnieuwland 19.45 Ds, L. Hulsman. ROTTERDAM: Stadhuis: 14.00 Gemeente- raadsvergarerlng; Dienstencentrum IJssel- monde: 20.00 Wijkraadsvergadering IJssel- monde; Eomanohof 19.45 Ds, P. Blok; Spor thal Aboy': 29.00 Kerstshow. CAPELLE a.d. IJSSEL: Geref. gem.:' 19.45 Ds. F. Harinck. HELLEVOETSLUIS Gemeentehuls: 19.30 Ge- meenteraadsvergade; ing, krimpen a.d, LEK:' Gemeentehuis: 19.30 Gemeenteraadsvergadering (begroting). ROZENBURG: Gemeentehuis 20.30 Gemeente raadsvergadering. Op de morgen van de Tweede Kerstdag wordt in de grote zaal van De Doelen te Rotterdam weer het traditionele kerstconcert gegeven. Aan dit eerste lustrumconcert verlenen medewerking het Hervormd Gemengd koor 'Vox Jubilans' uit "Waddinxveen, onder leiding van Andries Noorde- graaf, Ad van Emmerik, hobo en Cor Niessen bariton. Ds. Jac van Dijk zal een korte meditatie houden over het onderwerp Welvaart en welbehagen. De begeleiding van het koor en de samenzang is in handen van Feike Asma, die ook verschillende orgelwer ken zal uitvoeren. De aanvang van de bijeenkomst is half elf 's morgens. Evenens op Tweede Kerstdag, 's middags om half vijf, geeft Dirk Jansz. Zwart in de kerk aan de Si- monstraat te Rotterdam een kerstcon cert. Hij speelt op het orgel werken van Bach, Daquin, Marcel Dupré en van Jan Zwart (de suite Kerstfeest). De Immanuëlkerk in de Berglage- straat 96 (Alexanderpolder) staat van af 16 uur op Tweede Kerstdag open voor wie wil komen binnenlopen. Een Spaanse groep of een tienerteam zal kerstliederen zingen: ook zal er sa- "menzang zijn. De eerder aangekondigde kerst nachtdienst in de Mathenesserkerk tn de Allard Piersonstraat te Rotterdam wordt niet donderdag 21 maar zondag 24 december gehouden, om 23 uur. Vanaf 22.45 uur is er samenzang. De sportconunissie van de CJV Liefde en Vrede heeft voor de Twee de Kerstdag in de Vlaardingse Sport hal een indoortoemooi georgani seerd. Dit jaar zullen 48 teams van buiten Vlaardingen elkaar op het ge bied van voetbal, basketbal en vol leybal bestrijden. De toegangsprijs tot dit treffen is 0,50. Het toernooi duurt van halfnegen 's morgens tot acht uur 's avonds. Hierop aansluitend is er voor de deel nemers een verbroederingsfeest in het jeugdcentrum Triangel. In de gereformeerde kerk Bethel- kerk in Barendrecht zal vrijdag 22 december om 20 uur een kerstzang- dienst worden gehouden. Medewer king verlenen de Barendrechtse Fan fare. het Gereformeerd zangkoor Laus Deo, het kinderkoor en organist A. P. J. van Drunen. Bovendien is er sa menzang. Zondagavond 24 december om elf uur wordt in de Bethelkerk in Baren drecht een kerstnachtdienst gehouden. Spreker is Hans Esbach van Youth for Christ., Muzikale medewerking verlenen het duo Luuk Aalbrecht en Cees Koedood uit 's-Gravenzande, als mede enkele trompettisten. In de Gereformeerde kerk te Per nis wordt vrijdag 22 december 'sa- vonds om acht uur een kerstzang- dienst gehouden. Vanaf kwart voor acht is er samenzang. Aan deze dienst werken mee ds. G. H. W. Pflaum, het fanfarekorps Oefening Baart Kunst. het rk kerkkoor, het Baptistenkoor. D. Berghout, organist en Ton Kranen donk. declamatie. Zondag 24 december wordt, in de Hervormde Kerk van Pernis, een ge combineerde kerkdienst gehouden. Deze gaat uit van de Interkerkelijke commissie van de hervormde gemeen te en de gereformeerde kerk. Voor ganger is ds. B. Baks, de bijeenkomst begint om acht uur 's avonds. In de Wiihelminakerk te Slikker veer wordt zaterdag 23 december een grote kerstzangavond gehouden, die om 8 uur begint. Medewerking verle nen het Herv. Gemengd Zangkoor Deo Cantemus, het kinderkoor Melodia, te nor Teun Schenk, organist Nico Kruit hof en ds P. J. Bos, meditatie. In Alblasserdam wordt de gebrui kelijke kerstnachtdienst in de Eltheto- kerk gehouden. De dienst begint om 11 uur. Het Gereformeerd Kerkkoor van Alblasserdam en het chr. Meisjes koor De Krekels uit Oud-Alblas o.t.v. de heer Tuijtei, verlenen muzikale medewerking. De heren M. van den Hoorn en A. Mikhout bespelen trom pet. de heer W. Kooijman zorgt voor de orgelbegeleiding. Ds. W. A. Poort van de Hervormde buitengewone wijkgemeente zal voorgaan. In het Verenigingsgebouw te Oud dorp wordt de kerstzangdienst zater dag 23 december gehouden. Medewer king verlenen hier ds J. J. Poort uit Oostenrijk, organist K. Grinwis uit Ouddorp, trompettist H. Kom uit Nieuwe Tonge en het Goodwill-combo uit Amsterdam. De aanvang is acht uur. In de Gereformeerde Kerk te Put- tershoek is de kerstbijeenkomst vast gesteld op donderdag 21 december. De chr. gem. zangvereniging Asaf en het kinderkoor Asaf zullen oude en nieu we kerstliederen ten gehore brengen, begeleid door de Puttershoekse fanfa re. Organist is A. Poortvliet. Het programma vermeldt voorts samen zang. De kerstbijeenkomst begint om acht uur 's avonds. In het wijkgebouw De Heipaal aan de Reigerlaan in Vlaardingen wordt van zaterdag 23 tot en met dinsdag 26 december een 'kerst-in' gehouden, die voor ieder toegankelijk is. Zondag morgen om 10 uur zal de kerst-in worden geopend, de zaterdag daarvoor wordt besteed aan het inrichten van de ruimte. De kerstbroodmaaltijd be gint zondag om 12 uur, om 3 uur zullen de kinderen een kerststukje opvoeren. Om 6 uur is er opnieuw gelegenheid voor het deelnemen aan de maaltijd, en om 8 uur wordt een diaserie over Israël vertoond. Om half 10 zal de folkgroep Jungle optreden en twee uur later worden bisschops wijn, chocolademelk, broodjes en soep geserveerd. Maandag om 10 uur is er gelegenheid tot koffiedrinken en klaverjassen, om 12 uur volgt de kerstmaaltijd. Tussen twee en vier uur wordt een damwed- strijd gespeeld, om 4 uur treedt een combo op en om 6 uur begint weer een broodmaaltud. Dinsdagmorgen om 10 uur wordt er weer koffie gedronken, en een film vertoond. Na de broodmaaltijd van 12 uur en een balletopvoering om drie uur wordt die avond voor het laatst om halfzeven de broodmaaltijd ge bruikt. Om acht uur begint het avondprogramma met een komische thriller, en om 12 uur sluit de Kerst in. jTT-na-i-: Met de wens dat de vriendschapsban den zullen, blijven bestaan besloot de burgemeester zijn toespraak waarbij hij tevens alle Rotterdammers een gezegend Kerstfeest toewenste. Zijn collega Thomassen dankte voor de overdracht. Hij voegde eraan toe dat zijn kennis van het Noors niet zo groot is als die van de heer Buil wat betreft diens Nederlands. 'Daarom zal ik mij maar niet aan een Noorse toespraak wagen*. Ook hij gewaagde van de goede contacten. 'Vanzelfspre kend zijn alle Noren welkom in Rot terdam, vooral de zeelieden'. In tegenstelling tot andere jaren was de overdracht dit keer een binnenge- beuren in de hal van het stadhuis, waar veel belangstellenden luisterden naar beiaardmuziek door L. 't Hart. Het muziekkorps van het Leger des Heils, ondersteund door het koor, speelde enige kerstmelodieën. De solo zang werd verzorgd door mevrouw Chr. Flipse-Sturkenboom. De lichten van de boom voor het stadhuis en van die in de hal werden tegelijkertijd ontstoken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1