Kon. Olie fors onder Marktberichten druk door Scheepsberichten Biaimmiifc Architectenbureaus stoten mensen af .Beurs van Frankfort INCOURANTE FONDSEN Beurs van Parijs Beurs van Brussel Beurs van Londen Beurs van Tokio TiROLW/ICWlApTET WOENSDAG 24 OKTOBER 1973 FOiANdëN EN EGONOMIE T11/RHL13 Bredero verwacht hoger resultaat m AMSTERDAM Ka het bekend wor den dat Koeweit de oliekraan voor Nederland heeft dichtgedraaid begon de koers van Kon. Olie gisteren bij stijgende omzetten snel te dalen. Het fonds sloot op het laagste punt van .de dag, 96,90, een uiteindelijk verlies van 0,50. De hoogste koersAwas, 98,20 geweest De gunstige 'cijfers van Shell Oil konden aan de ontwik keling weinig veranderen. Tegen het eind van da handel hebben ook de an dere Internationale aandelen- onder druk gestaan als gevolg van de prijs van do dollar en berichten over een verdere oliestop naar Nederland. De prijs van de dollar viel..terug tot beneden de 2,46. Unilever verloor dertig cent op 126,50 en Philips ging vijftig cent omlaag -tot' v/ 39,70. Hoogovens moest 1,20 ..-achteruit tot 66,30 en Akzo verliet- 'dé markt zeventig cent lager op 69,30.- Heineken heeft de op^lmde lijh dins dag voortgezet Het fonds .sloot 6.00 hoger op 274. De 'scheepyaaTthoek vertoonde een verdepld ieeldit NSU eindigde 80 cent hoger op'*/'139.HAL was eveneens vaster bij der opening' en verliet de beurs 3 hoger op 174. KN'SM was 1 hoger op 176,50. Van Ommeren moest bij'-ieen verlies van 3 incasseren op 390. Dc banken waren kalm. ABN bleef gelijk op ƒ321 en AMRO-Bank ver loor ccn dubbeltje' óp -74,20. KLM kreeg een, verlies vasr-io eent te incas seren op 84,60 t|rwijl:; Nationale, Nederlanden de beurs drie dubbeltjes lager verliet op 73,80. De staats fondsen waren overwegend lager. Bè; mededeling dat Bredero dit jaar duidelijk hogere resultaten verwacht deed de koers met 3 stijgen tot 458,50. .Ennia, vaak genoemd als fu siekandidaat, trok de aandacht met een koerswinst van 3 op ongeveer 50, Duiker werd na een vorige bied- koers nu 6 hoger verhandeld op 510. Verder lagen Udenhout, ESV, Van Berkel, Rohte, Bols, Grasso, Springstoffen en "Wereldhaven vaster in de markt. Krasnapölsky gaf weer een 5 lagere laatkoers te, zien op 135. Verder wa ren aan.: da verlieszijde Batenburg, Cinduywessanen, Wijers, Jan Heij- broek, Géro en Ballast-Nedaai. HAABUEM De Verenigde Neder landse .^Uitgeversbedrijven (VNU) gaat over 1973 een interimdividend uitkeren/var- 1.40 per preferent aan deel en .vanƒ2 per gewoon aandeel van 20 nominaal. Over 1972 keerde VNU in totaal ƒ4.20 te contacten op de gewone aandelen uit, alsmede'24 pet in agio-aandelen en 1.40.In-contanten op de prefs. Het nu aangekondigde interimdivi dend is gelijk aan dat van vorig jaar. VEEMARKT BOTTERDAM 1- ROTTERDAM, 23 of.. - Aanvoer: totaal 3963, w60tea.ir.voer 4461, slaehtrunderen 180, ge- brwUcsvee $09, vette kalveren 7, graskalveren 825/ nuchtere kalveren 1S87. varkens 2. paarden 4, schapen321, bokken en geiten 58. Prijzen (in gufifens per stok): koeien per kg 3,10-5,65 (3e kwal.) 4.$0-4,75 (2e fa-ai.) 4,45-4,55 (3e kwatlïrvamen peer kg 5,70-6,15 (ie kwal.) 4,W-5,«ï(2e kwal.); saeren per tg"6.20-S.55, (le.kwau.6.90-6,10' (3e kwai.lj waretkceienper kJrr4,30-4.40; nuchtere kalve- ren per te varkens per kg 3,31-3,33 (Ie Jcival.y '3,33-3,31 (2e kwal.)' 3.27-3,29 (3e kwifdj .slachtreugan per kg 2,73-2,85: zware .-'varkens per kg 3,10-5,30; kalf- en melkkoeien 1700-2500: vare koeien 775-X375; vaanen 1150- 1300; pinken 1050-n75i graskalveren 450-800; mestkaiveren 340-510; schapen 150-185; lam meren 170-195, KAASMARKT BODEGRAVEN BODEGRAVEN, 23 ckt, - Aanvoer: 41 pairtij en. Prtjien (in gcMerts per kg): le en e.ttra kwai, 5,00-5.15; 2e kwal. 4.35-4,99; zware kwal. 5,10-5,45. Handelt matig. VEEMARKT PURMSBEND POTMBREND, 23 okt. - Aanvoer: 7Ós.rutMe- Ten. verte koelen 145. gelde koeien 338, melk- en kalfkoeien los, pinken 85. stieren 29, grasxalveren 8, vette kalveren. 14, nuch tere, kal teren 539, efaehtvarkens .34,- fökzeu- cen 4, heggen en schrammen 401,.schapen en lammere!» 17S0, bokken en geiten 175, paar den 9, pennies 18, totaal 3433. Prijzen(iri guldens per stuk): vette koeien, pet kg gek). g«w. 4,50-6,05; gelde koelen 1300-1500: melk en kalfkoeien 1575-1925;pfriken 1025-M40; etteren per kg So»l. gew, 5;40-$, 10» graskal veren 550-780; vette kalverein per kg gesl. gew. 5,00-5,30nuchtere kaUeren r.4. meste- rij 399-510; vette varkens per kg g-esT. gew. 3,25*3,80; vette zeugen per kg gesl.' gew. 2.75-2,85; biggen $5-115; «schrammen 115-1SS; vette schapen 110-185: weidelammeren 145- 165; vest» lammeren 105-220bokken en gei ten 20-85; paarden 1600-2750; porïmes 600- 1350 VEEMARKT GRONINGEN GRONINGEN. 23 okt,- Aanvoer: totaal. 3128, runderen 1124.graskalveren 113, nuchtere kalveren 781, schapen.én lamineren 558,, var kens 312, bokken en - geiten 38, paarden 4. -i Prijzen (in guldens per stuk): melk- en kalf koeien 1000-2150; kalfvaarzen 1000-1900; gus- tekoeien 850-1100; slachtvee per kg 5,00-5,20 (eztra Kwal.) 4,70-4.90 (le kwal.) 4,20-4,40 (2e kwal.) 3.80-4,10 i$e kwal.); slieren per kg 5,80-0,10: worstkoelen per kg 3,20-4,00; graskalveren 450-950; nuchtere kalveren 50- 70; nuchtere kalveren v.d. mesterij 200-450; weidelammerea 90-1S5; weideschapen 130-195; slachtlammeren 330-189; vette lammeren 160- 230; vette schapen 100-180: vleesvarkens per kg 3.10; zouters per kg 3,25; zeugen per kg 2,70-2,80. DEN HAAG De particuliere archi tectenbureaus hebben in de eerste zes maanden van dit jaar hun personeels bezetting verminderd met 319 werkne mers. Er vertrokken 1076 mensen, on der wie 562 door minder werk en er kwamen 756 nieuwe personeelsleden bij. Ook vorig jaar nam het aantal werknemers bij architectenbureaus af (in het eerste halfjaar 1972 met 406). Oorzaak van deze ontwikkeling is het teruglopen van werk. Opdrachten voor woningbouw daalden in het eerste halfjaar in hoeveelheid werk met 15 iSrocent, die in de sector overi ge gebouwen met negert procent Deze cijfers zijn meegedeeld door het Cen traal Bureau voor de Statistiek. AEG-Teief AKZO BASF Bayer Commerzb Cont G Daimler B Demag Geisenb. Glanzstoff Harpener Hoechst Hoesch 22/30 23/ïtJ 100.20.01,20 68% 08 13536.00 114.16.30 184185% 7 80 78 513316% 130 130 99%b 102 246 249 370b 173 123%. 25,90 I8,6öb50%b 22/30 23/10 KaulhOf 246 3796 Kloeckner 109% 113 Lufthansa 52.90 53 Mannesm 163.50 165 3WE 140% 343 Siemens !37%b 240 Thyssen-K 59 60.90 Volfesw .1Mb 114 Feiten unc 212211.80 Feiten Cha 430 Philips 39 39 Royal D 94 95% Vu 11 ever 122% 123% Electr. Cock Gevaert Metal H Pctrofina 22/10 23/14 708C 1270 12Ö6 1410 1418 4910 4830 7590 754* Soe G Sorlna Solvay Union M Kon. O Br Am Ur Petr Court Distill Dtmlop EMI Gap. EL Gr U st 1CI VOrt Tob R Tinto Shell T 22/10 33/30 288%»2 88% 501% 503% 143% 142% 359% 161% 85 83 165 184 143% 164% 250% 253% 245 242 88 215 221 262 260 ünllersr Vlekerx W Worth 2% Cont 3% War Beers Seï Tr Tansran Union C Al Brew Int Nik 22/10 23/10 3010 3025 3825 37Öfl 2875 2879 1680 1580 1428 1 426 22/10 23/10 347% 348% 150% 190% 74 7t% 22% 22% 32% 32% 337 338 380 380 225% 225% 293 294 81% 79% 18tf 1$U 22/10 23/10 Beers 29,30 29,15 Nickel 157,80154,80 AKZO 120119,M Banque F 223,80223,50 Kon.XHi* 166,20166,20 Philips Citroön Pechlnney Peugeot Unilever St sob 23/10 85,20 84,50 77 73,30 144 14' 457 453 216%21«,50 191180,50 »Banyu Pa Dai Nlo Fuji Tsu Sharp Hitachi Honda Kom a tsu Kubota Matsush Nipon El Nicoh Sony 22/10 23/10 405 413 344 35J 270 271 225 228 195 194 657 656 291 303 393 394 584 604 194 164 308 318 4400 4450 Taisel Takeda Aokio M F Toshiba Toyota M Fuji El Ikegal Nomura Pioneer E sankyo sanya El yoko Gawl 22/10 23/10 293 298 241 243 535 532 137 135 629 649 123 120 121 125 624 618 808 854 210 227 152 IÖS 288 GROTE TAART ACILA. 22 p Sumatr» nr Perz. Co!f, AL- COR II vo Salvador m Rottérdam. ALGOL 22 $00 w Dakar nr Las Patoto, ALKMAAR 'g, vn Port au Pr::,Xe ur KicrgaOon, AMSTEL- LAAN 23 te Moji, AMSTELVEEN 21!» Chesapeake Bay nr Baltimore. ANTILLA bay 21 85 zo Barbados nr Kaapstad, ARCHI MEDES 23 te IJmuiden, BAROK 22 -S0 zo Cagliari nr Bremen, BILDERDDK 24 te Sa vannah, BOVENKERK 22 140 w Conakry nr Am-sterdam, SITSUM 22 450 ono St Helena nr Rotterdam, CERES 23 te Cristobal. CHE VRON ARNHEM 22 110 w Kingston nr Point a pÏÏrreT CHEVRON KENTUCKY 22 840 w Monrovia nr Ras Tanura, CHEVRON iaA- DBID 22 37 w Port Swettenhasa nr Batangas. CHEVRON NAPLES 221140 zo Manila arHo nolulu, CHEVRON ROTTERDAM 22 365 no Mogadiscio nr Bahretri, CHOLUTECA 2Z 300 n!TV Mona Isle nr Kingston. CORAL OBELIA 23 180 z New Orleans nr Beroya Heroya, DALLIA 32 115 zw Kp Firdsterre nr Euro poort. DIADEMA 22 540 zw rreetown nr Cu racao. D0ELWUK 22 1009 nno Barbados nr Philadeiphta, DOS1NA 22 1» I Taikoradl nr Curacao, DUIVENDRECHT 24 té Wakayama. ESSO EUROPOORT 22 80 zzw Durba nr Bah rain FARM SUM 22 31« wzw Landsend nr Rotterdam, GIESSENKERK 22 27 z Kp St Bel- ra nr Djibouti, GRAVE LAND 23 te Bremer., GULF HANSA 22 «0 zzw Abidjan nr Portland Maine. HERCULES 22 te Santo Domingo. ILI AS 22 te Rotterdam. KAAP HOORN 22 25 no Kp St Luedra nr Bahrein, KABYLIA 23 te Mountnaunganui, KATELYSLA 24 Xe King ston, KATWIJK 22 1600 ono Pto Rico nr Cris tobal, KHASISLLA 22 vn Sheülhaven nr Stan- low, LAARDSBRERK 22 p Kp de Goede Hoop nr Rotterdam, IXLYKEKK 24 te Dubai. LOI- RELLOYD 24 te Port Kembla, LVCAON 22 40 n BUllton nr Rtjang Rivet. MAASBREE 22 110 zzw Durban nr Le Havre, MAINLLOYD 22 te Antwerpen. MARATHON 22 te Bayon- ne, MEERDRECHT 22 m Singapore nr Kawa saki, MISStSSIPPILLOYD 23 te Kuwait. NE DER' EEMS 23 430 z Kobe or Cristobal. NE DER RHONE 23 te Yokohama verw.. NEDER WAAL 22 600 zo Midway nr K«rtD6dybay. NIEUW AMSTERDAM 23 vn St Thoma» nr Pt Everglades, PALAMEDES 30 te Laguaira, FH1LSNE 22 220 zrw Cochh) nr Kharg Island. POOI,STEP ej go o TorremvllWM nr Lissabon, QUEEN OP SHEEBA 22 130 zzw Freetown nr Antwerpen, RUDOLPH PETERSON 22 273 nw Kaapstad nr Ras Tanura, RIJN 23 430 ono Saigon nx Paradip, SAFOCEAN ADELAIDE 23 250 o Melbourne ar Briktone, SCHSLP- WIJK 21 vn Vaeeo da Jama nr Sbualba, SCHIELLOYD 23 va Amsterdam nr Le Havre. SINON 33 p Fiaisterre itr Antwerpen. SI RA RA 22 600 ore Recife nr Pence, SOCRATES 22 vn Barbados m St Folter, STRAAT COOK 24 te Rlo de Janeiro. STRAAT CUMBER LAND 23 800 nw Auckland nr Autdüand, STRAAT FIJr 22 onderweg nr Durban, STRAAT FRESCO 22 270 zw Reunion nr Sht- gapore, STRAAT FUKUOKA 22 320 ozo Dur ban nr Luanda, STRAAT HOBART 23 te San tos. STRAT TALBOT 22 vn Melbourne nr Rlsdon, STRAT TAURANG 23 30 zo .Boven nr Singapore, STRAT TOWA 21 vn Hong kong nr Singapore, TOLTEC 24 te Sete. TRI DENT ROTTERDAM 22 vn Pto CabeHo nr Cartagena, ULYSSES 22 370 nw Kp FJnister- re nr St Croix, VIANA 22 295 ozo Mogadiscio nr Shelthaven, VITREA 22 450 wbw Cochfn nr Men a at Ahmadl, VOLENDAM 23 te Na pels, WAALEXBRK 23 200 wzw Azoren nr Genua, WIELDRECHT 23 te Yokohama, WO- NOGIR1 21 vn Hongkong nr MoJI, ZAAN- KEKK 22 660 z Abidjan nr Dnbai. ZWUN- DBECHT 22 onderweg nr Tubarao. UTRECHT De tot dusverre in 1973 behaalde resultaten van Verenigde Bedrijven Bredero liggen op een be vredigend niveau. Onvoorziene om standigheden voorbehouden zal daar om het resultaat over heel 1973 duide lijk hoger zijn dan over 1972 (resul taat na belastingen en afschrijvingen was toen ƒ8.4 min). Zowel voor de eigen activiteiten van de vennootschap als voor haar deelne mingen was de gang van zaken gun stig. Over de gehele onderneming was de produktiecapadteit vol bezet De orderportefeuille bleef tot heden goed. gedaan en bieden, t gedaan en laten, I bieden te laten, e exdivldend,. a exclaim. C certificaten, NRC nlet-royeerbare certificaten, NB Nationaal Bezit, B tr aandelen B, V.K. vorige koers. O.K. openingskoers, E.K. koers eerste tijdvak, LK koers tweede tijdvak. DINSDAG 23 OKTOBER 1973 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) STAATSL. Ned.'SS 8 NederL'30 S Ned 71 8 Ned.'70 1 8 Ned,'70 II 8 Ned.'70 IU 8 Ned.'fiO e Nederl.'J# 8 NtdmTl 7V« Ned/73 7»i Nederi.'70 731 Ned.'69 7 Va Ned.'ïl 718 Ned. '72 7 V, Ned,"71 7 Va Ned.'7ï 7.2 Ned.'55 I 7 Ned.'55 II 7 Ned,'59 7 Ned,'581614 Ned.'68 II6 )8 Nd/68 lil 614 Nedt/88 IV 6!» Ned '66 614 Ned.'57 8V« Nd/67 6 Ned/6515Vi Ned/85 II 5=,4 Ned/64I5t4 Ned .'64II 3 Vi Ned/84 5 Ned/58 414 Ned/59 4'i Nd/60 4V8 Ned/60D4'i Ned. '63 4Va Nea.'64 4'A Ned/64 4ii Ned/58 4!i Ned/60 4>i Ned/814V4 Ned/5314 >4 Ned '63II 4',4 Ned/614 Ned/62 4 Ned/33 S»i Grootb.3'4 Ned/47 Staf 3)4 Ned/513)4 Ned/53 l-tl 316 Ned/55 3)3 Ned '43 3)4 Ned.Beic3)i Ned '501-U 3)4 Ned/541-H 3)4 Ned/551354 Ned/55 II3 VI NedmGr.ob.o_ Ned'37 3 Ned Gr.b.'46 Ned/471S083 Ned.Gr.B.0.2)4 Ned.LndR7A 3 Ned I Grb 64 3 Nat.W.bw'52 BNG70 854 BNG 70 854 BNG *708)8 BNG'70 8',4 BNG'7a8Vr,- BNG'70-78 I 8'/. BNG '70-78II 8)4 BNG'70 8)4 BNG '70**96 854 BNG 71 854 BNG'68*78 8 BNG'6918 BNG'69 II8 BNG'70-76 S BNGril I U B V.K. E.K. L-K. 93.7 B8.5 99.1 99.1 98.3 98.1 99.2 99.2 993 98.7 93 98.5 99.5 99.5 99.9 99 8 96.2 96.2 - 95.5 95.3 98.2 98.2 94.2 94.2'. 94.G 94.6 93.4 93.3 96.4 96.4 91.3 91.3 92 92 01.6 91.5 90.7 005. 87.5 87.4 37.5 87.4 87-3 87,1 87 87.2 87.1 87.1 88.6 88.4 88.4 85.8 85.6 84.5 84.3 86.5 86.3 86.S «86.4 84.1 83.9 - 83.3 I 83.6 80.6 80.6 87.5 37.4 BK- 80.7 84.7 84.7 80 79.7 78 77.8 97.8- 57,8 99.6! 84.7 84.6 78.7 78.6 78 78 1 76.7 76.7 7Q.5 76.2 - 76.2 81.6 81.8 76 76 - 73.7 73.9 45.8 G8.4 68.1 95.1 95* 85:3 85 82.4 82.1 66.3 66 66J? .r-w 71.1 709 72 71.8* 72 71 70.8' 01.3*. i 81.31 8 8U 39.4 86.8 87.3 85.8 £5.8 85.5 85.2 32.6 93 v>«6 85.3 a- /r— *s 100.6 - 102.3 102.4 100.6 100.9 .-400,9 0S.S ■89^ S3.7 *99.4 99.4 99.4 97.9 97.9 99.3 97.2 102.1 102.1 100.4 100.8 100,8 99.6 93.4 99.7 99.4 .98.4 99.3 97.7 97.7 99.3 97.2 102.1 102.1 100.5 300.8 100.7 99.6 93.4 39.8 99.3 09.2 99.3 97.7 97.7 99.3 97.2 BNG'72 8 BNG '73 8 BNG*70 '79 754 BNG 71-82 744 BNG 72-78 744 BNG'73-84 7.6 BNG'69 I III 754 BNG'69 II7 54 BNG'71 754 BNG '72 754 BNO'71 754 BNG"72 7)4 BNG'73 I 7(4 BNG'73 II 7)4 BNG'66 I 7 BNG'66 II 7 BNG'06 III 7 BNG'66 IV 7 BNG'69 7 BNG '72 7 - BNG '73 7 BNG'67 I-II654 BNG'fla I-U 654 BNG'72 654 BNG'66 654 BNG'671654 BNG'67 U 654 BNG'67 m 654 BNG'681654 BNG'68 II 654 BNG'68 m 854 BNG'66 654 BNG'67 654 BNG *57 6 BNG 1965 I 6 BNG'85 II6 BNG 58 554 BNG'64 5'A BNG'651-'BO 554 BNG65n-'905?i BNG'65 554 BNG*5855i BNG'64 55.) BNG'65 5 V. BNG'58 S BNG'641 5 BNG'64 II 5 BNG'581-1II 454 BNG'58 59 1454, BNG*59 II454 BNG'5®I-in 454 BNG'601-II 454 BNG'60m-V45i BNG'621-m 454 BNG'62 IV 4)4 BNG'521454 SNG'521-III 4'/t BNG'52 454 BNG'58 I-II 454 3NG'60 454 BNG'81454 BNG'631454 BNG'53 II-III454 BNG'61'4 BNGstaf47354 BNG'541354 BNG*54155 354 BNG'55n354 BNG'56354 BNG'54 1 354 BNG'54 n-III35i BNG'54 IV 3 (4 BNG'55 354 £n»mra«in»mi»n»iii«mi«w»ti»rai»TOB»a»mu3i| i genoteerde fondsen I V.Ke L.K. 97.4 97.4 972 99 99 98.9 98.4 98.2 98^ 95.5 95.2 95.2 98^ 97.8 97.8 94.3 94 94 94.1 923 93.9 94 93.8 93^ 93.6 93 J3 93.3 93.3 02.9 92.9 95.6 95,8 95.8 91.1 91- 91 00.7 90.6 90.6 90.6 90.5 90.5 92.7 92.8 92.6 91.3 91.1 91.2 913 91.2 91.2 91.2 91 81 90.1 89.9 89.9 88.9 88.7 88.7- 94.4 94.3 94^ 89.5 89.2 89^ 88.5 88.4 88^ 92.5 92.5 92.5 89.6 89.7 89.6 87.4 87.3 87.1 87 86.9 86.7 86.8 86.7 88.6 86.6 86.7 86.5 86.6 88,3 86.15 86.2 88.5 88.4 88.4 85.5 85)4 85.4 0M 91.2 91.2 87.1 87.1 86.9 B0.5 86.5 86.5 91.3 86.2 86 85.9 85.8 85.9 85.4 85.4 é5.4 85.1 85 85.1 88.8 88.8 88.8 83 82.9 83 83.4 83.4 83.5' 83.4 83.41 83.4 83.2 83.1 83.1 82.9 83.9 82.9 82,2 82.1 82.1 81.1 81 81.1 85.6 85.6 85^6 84.7 84.3 84.4 84.1 83.7 83.7 78.4 78.3 783 78.5 78.3 78.3 76.5 76.3 76.3 87 87 87 94-5 94.2 94.3 81.8 81.7 81.7 83 83 83 82J3 82.3 82.3 76.6 76.4:, 70.4 75- 75«; 75.7 75.7 7S.7 94* v 68.5 81* 70 82-1 68.3 r. 69.5 67.8 68.2 68.3 81 8 Totaal KHoger S Lager I Onveranderd 22/10 23/10i •271 279 i 514 P 93 I 72 j 96 107 63 ANP-CBS gemiddelde 1963 !00 S tnt.Conc. f Industrie Scheepvaart 8 Banken I Handel enz. Algemeen 96.5 146.8 142.4 151 J) .127.5 123.7 95.7 147.2 14Z5 152.C 128.1 123.6 Claims, Scrips, Stockdividenden e.d. AMBO 1 PHILIPS GLO' 2.95 10.05 2.95 10.05 2.96 9.90 AANDELEN, (N-B) CEEXIF. VAN AANDELEN AKZO - ABN, AMBO A'dam Rubber I Deli MH C - Dordtsche I V.K. 70- 321- 74.3 2001 124» 123.9 dito (div. 1973) 122.9 Ua{»i f!I j wto' Heiiiekén BeL t Heincken Bter HAL Hoogovens S HVA. HVA C KLM f J. f 5 KNSM" NatS Hat, Nederi.C Ommeren NB Philips G.B. Rob'eco Rollnco Seheepv.Unte Unilever C K-NBetrJMJJ 'itSi" 253: 253 171 67.5 931 83- 85.5 .97.4. 175:5 73.9* 393 4021 203.3E 145 1332 126.5 O.K. 70.2 320.5 74-4 197 123 124 123.8 256 269.5 174 66 •83.5 85 97.9 175.5 73-9 390 40 209.1 145.7 140.5 126.7 69.9 321 74.5 198 123 123.6 123.8 255 268.5 174* 66.2 83.5 85 97.2 175.5 73.3 391 40 209 Later gedane koereen 69R 69.9 70t 69-8 69.7 69.6 69.5 «9.4 693 74.6 199 123.7 123 254 263 74.5 74.4* 74.5 74.6 C 74.5 74.1 .74,3 74.2' 123.8 123.2 268.5 268.1 268 14B.SC 145.7 139 126.8 127( 65.4 66.3 84.6 97.1 97* 177 176.5 73.9f 73.8 392 399 39.9* 40f 209.1C 209 145.6 97.1 07-3 97.1 97 972 97 95.9 73.7 391 39.9 208.9 145.7 73.6* 73.5* 73.8 390' 391 390' 392* 39.8 39.7* 209 208.8 208.7 145.4 126.8* 126.7 126.6* 126,5/ 126-5 32S.4 1262 1262 STAATSLENINGEN Nederland Nederi.80y.94 I 1970-81V195 8 1970 1 71-85 B 1970II 81-85 8 1970 III 81-85 8 1969 88)494 7)4 19661178)482 7 196980-94 7 1868 1 78-93 BM. 1968 H 79—93 6)4 1968 HI 79-93 6V4 196672-91 6)4 1967-78-92 6)4 1967-73-92 6 1865 1 71-99 5?i 1364X170-80 5)4 1964 65-94 5 1960161-85 4)4 1961 62-91 4)4 1963 1 64-93 4)4 1961 62-86 4 1953 54-93 344 1947 100 3)4 1947 500 3)9 Belegg c. 100 3'i - Beiegg.c. 500 3)4 1937 100 3 1937 500 3 Crb'46 100 3 grb'46 500 3 Ned.Ant'7171i Ned.Ant.'67 6)9 Ned.Ant.59 4)*4 Ned.Ant.62 4)4 Provincies en Alkmaar 52 4 A'dam "52 4'4 A'dam'594)k A'dam'63 414 A'danriOOO 47 3)4 Ape!d."52 4' Amh/46 3 97.7 97.5 98.5 98.1 97.8 99.2 93.8 97.7 98.1 98.5 91.9 93.2 90 6 90.5 8Ö-.7 89.5 85-2 86.4 86.1 86.3 86.1 8S 87.0- 87.3 85 - 84-3 83.6 -83.3 85.5 85.3 B2.8 - «.36 80.6- 79.6 83.3 84.7 77.1 78 75 4 75.7 81.6 80.8 72.7 72.9 ,67.4 67.1 67.4 674 55 - 65 65 65 85-3 87.3 85-3 87.3 34.8 84.8 84.8 84.8 92.5 92.5 84,6 85 90.9-; 90.8 805 -80.5 i gemeenten 90 91 84.5 85 75.5 77.5 77.5 77 91.5 91 80 81 £2.5 82.6 82.5 82.6 86 84.5 53 50 61.3 62 93 93.2 75.5 74 92.5 96 83" 85 95§ 94 85 84.5 97.5 '95,5 77.5 78.5 77 5 78 80 75 92 93 83 84.5 84.5 845 104.9' 106 84 82f 91 871 85* 86* Dellt'63 4 Dvtr'52 III 4)4 Dordr'59 100'3 Dordr/591000 3 Ensch/52 4 Haag'53 4 Gron.'38 3)4 Heemst. 500 '514 Leld/52 4 B'dam'65 51 K*dam'604V9 R'd/37 XV 3)4 R'd/37 VI 3)9 Schd.100*52 4 Tilo '52-83 4 Utr/52 III 414 Utr/5? IV 4)1 Vlaard.'ól is Voorb/38111314 Zd.IIoU.'Sl 4 Zd.HoU/4S3 Bank. Krtd. en Vcrz.wszen Belegglngsmaatscbapptjen ABN'75/ 768)4 ABH'7a 76 8 ABN'VS 8 ABN'73 8 Abnsp/89-75 ABN 1970-78 ABN 1971-76 ABN 1071-77 ABN 1972-79 AMKO'69-75 Sl4 AMBO'691-11 AMRO'70 Bec 6 AMEtu'71 Kec 7li AMBO Kobl 744 AMBO'73 7)9 AMRO'73 7 BMees en Hoüe S Bankm.enH. 7)4 BkM.enH.Ob.7S4 BNG Bsp'tó BNG RsplC0'58 190.1 100* 98.1 98.3 96 97 97.6 98.55 134.5 134.1 126,6 126.6 115.2 115 111.5§ 111.55 S9 99 99.25 99.25 98.6 98.2 97.3 97 7 97.1 97.2 96.4 96-2 91.3 91.4 93.4 03.6 98 93 96.5 96.5 91 91 229.3 229 188.5 188.5 BNG RspSOO'58 BNG 100-59 D BNG 100*59 E BNG Hsp'82 X BNG Bsp'6?. II BNG Rsp'62 III (ING Hsp'66 III BNG Rsp'67 I BNG Rsp'67 II BNG Rsp'67 III BNG Rsp'67 IV BNG Rsp'67 V BNG Rsp'67 VI BNG Rsp'68 I BNGRsp'6811 BNG Rsp'68 111 BNG Rsp'68 IV BNG Rsp'68 V BNG Rsp'67 VT BNG Rsp'SJ IV BNG Rsp'69 V Coop.CB b 7)4 Exp.Fin.Wl 7)9 FrHoUBnk H 814 FrlIollBnk D3)9 Gem.Adknt 3)4 Gem.Crediet 3 Gr.Ind.Cr'66 7)4 Gr.lnd Cr'68 7 (4 Gr.lnd Cr'85 5% Gr Ind.Cr'58 5)4 GrlndCr 64 5li Gr.lnd Ci*52 5 Gr-Ind Cr'63 444 GrJnd.Cr'33 4V9 Gr.Tnd.Cr'56 4)9 Gr.InL Cr'54 4 Gr.Ind Cr'3S 3)4 Gr.lnd Cr'56 3)4 HABA'55 4)4 HABA'58 4)i IKABel mij LeasePlanNed 8 Mavic 5614)4 Mavic 55 156 U 4 188.5 188.3 163.5 164 1529 153! 120 117f 121.7 121.5* 147.7 147.5 146.3 146.3 145.2 145.3 142 142 137.5 138 135* 135.2 136.7 136.7 134 134 134 134 133 139$ 129.5 130 135.7 135.5 130.3 130 1245 124! 125 125 128 128 95 95.1 95.5 95.5 91.5 91.5 73 72.5 75.3 75.2 80.25 802 98.5 98.5 91.25 91.25 82.5 82.5 81 81 84.5 84.5 92.25 92.25 78.5 79.5 90 90 92,5 92.5 87 87 78.5 78.5 91 91 875 87 87| 87t 87.5 87.5 98 93 85.5 85^ 85.5 85-5 NBMkr*667 NBMkr*666% NBMkr866)4 NBMkriaS 5% Nat.Inv.b.*70 854 Natlnv.b/718 Nat.Inv.b/72 7 - Nat Jnv.b/65 5ïi NatInv.b/58 4% NedCred.b 8)i NMB '70 8)4 NMB'70» NMB-718 NMB bbl.*73 744 NMB Obl/72 6)4 Ned.OntwB 854 Ned-OntW B 6 Ned. Wat b. 854 Ned-WaU97L 6 Ned.Wat/72 7 RlJnDiscB"718)4 KijnDjscB'84 5 SJa.b k.o/71 8 Zlekh.fln/73 8 ZlekccliLln. 73 8 Ziekh.Ito. 72754 HYPOTHEEKBANKEN werkzaam in Nederland iiwiiimiiiniiinaiiiiiii mi 93 98 97.4 97.5 93 ;98 91 90.8 98 99 97.1 97 .91.2 91^ 93« - 93.9 83.7 84.5 99 99 98.8 1 98.5 96 J5* 96 94 IS 95 95.4 95.5 86.5 88 99.1 100 85 84.1 98.7 99 94>7..; •94.5 8645 86.4 95, 95 76 76 95.5 96.5 90 90.5 91.8 61.8 86.9 87 AIg.Friese 3 AIgJHpK-L3ü AmhÉF 3 Fr.Gr. '73-79/83 Fr.GrJd 844 Fr.Gr.Hyb*70 8)9 Fr.GrJIb'71 854 Fr.Gr.'7B f> Fr.Gr Jï 18 Fr.GrH H 8 FHesch.71754 Fr.GrL}"7)4 Fr.Gr.72 7 Fr.GriA 7 Fr.Gr. serie QII7 Frlesdh K 614 Fr.Gr JCH6«i Fr.GrJ7WII6 Fr cr.se FrGrN5)4 Fr.Gr J< 5)4 Fr.Gr.DV 5 Fr.Gr.F5 Fr Gr JC 4?4 Fr.Gr J3U 4)4 Fr.Gr ^erie Ql 7 Fr.Gr Z 4)4 Fr.Gr.V 4Ü FrGrDM 3)4 Fr.Gr.DE-VE 3)4 Hyp.Ned.QS3!i ltd pp ZB-ZE3 TlIb.Hyp.X 4)4 'OW.AB754 ütr.G 7 ütr.N 654 Otr.Z 6)4 Utr.J 6)4 Utr Y6 Ulr^C 5)4 Utrw.W 5 Utr.U «i UtrB 4)4 Utr.K-L3)4 Westl J3Z 8 WesUBZ 7)4 Westl aZ 7 Westl Jt 7 WesU.iI 654 WesU.C 659 Westl Jt 6 Wèstl.Y 554 Westl.S 5 Westl V 444 Westl J 4)4 W.XAIJA St 3)9 Westl NO 3)4 WL.R Ipa 68 7 West!.U70 844 Westl.LHO I 854 WesU U70 H 3)4 WesU,U70 IH 8)5 Westl.ir70HI6)4 Westl.U'71 8 WesU U717)4 Westl.l971I7)4 WesUjeInd.6)i ZHZBEK3S4 HYPOTHEEKBANKEN Buitenland NwNAmer.f 25 Nörth*WJ3 854 76t North w. A 554 76 S North 2e 5 72t 61.25 69.5 48 103.4 1012 98.8 109 95.2 95.5 95.2 93.8 91 8825 88.2 98.1 96.9 97.5 96.2 84.5 82.6 79.5 78.4 85.5 78 77.5 78.8 76 75.8 82.5 63.8 67.9 67.3 67.5 76 94.5 92 90 97 885 82.5 79.65 77.5 77.1 76.55 66.9 96 91.5 88.4 87.8 90.8 82.9 82.3 792 77.5 78.75 76.1 73.3 81,5 100 997 100 98.9 99.1 95.5 95 94 05 92.1 97.5 74 59.25 092 48 102.8 102 99 99.55 95.5 952 95,2 93.6 92 885 88.2 97.6 96.7 97.5* 962 84 82.6 79.2 78 85.5 78 77.6 79 76.25 75.5 82.5 65 67.9 67.8 67.8 75.5 94.3 92 89.7 97 88.5 - 82.5 79.6 77.5 77.1 70.5 EIsevier'71 6 GeIdeiZn'719 GlesséndeN 5 Heineken'68 7 Heitem/43 3Vb Hoogov/71 8 Hoogov.72 8 HbOgov/66 6)4 Indola'615)4 InventumS tCZKetjen'65 6 Koudijs*62 4)4 KSH'65 514 KSH'39 4)4 KSH'614',4 KSH'63 4)4 Lindeteves 5 LijmDeUt41 MassFcrg. 9 MINeBa'66 6)4 MeesB.*63 4 Nat.gr .'58 5 Na t.Gr/58 4)4 Nat.Gt/604)4 Nat.Gr/St 4)6 Nat.Gr/634ii Nat.Gr/614)4 Nat.Gr.'37 3Si Nat.Gr. 42-43 3)4 NatGr.55I-n 3)4 Nederh 'S3 5 Ned.D.bl.UseO'A Ned.GssT08)4 Ned.GasriO 8)4 Ned.GasriO 8)4 Ned,Gaj*718 I?ed.Gas'"ï B Ned Gas'72 7)4 Ned.Gaf/69 7)4 Ned .Gas/66 7'A NedGas 73 7 )4 Ned.Gas'66 654 Ned.Gas'686W Ned.Gas'65544 Ned.St Mijn 6)4 PakhFïold. 8)4 Pakh- 73 7*4 Pakh.Hold/687 Pakh.Hold/72 7 PakhFLold/66 7)4 Pakh HoId/57 8)S Pakh.Hold.'645y Pa.kh. Hold/Sl 4)4 Pechlney N. 7)4 P&C-Lampe 72 8 F&C-Lampe 718 P6eCLampefi6 7)4 FhÜir>sGlf72 8 PoniKoa Hh 6% PEGEM-57 I-H 8 PEGEM'58 5)4 PEGEM'58 5 PGEM*57 6 PGEM'Sl 6 PGEM'59 4)4 PGE5C62 4 Reinev/50 7)4 RottAntwP7t,7% R'damRljri m R'damRijn5)4 R'damRIJn 4)4 RijnScbM 6» 7)4 SatnJli'r >70 8 Schiphol 8 SheHFin-MÜ 8)4 ShellFinMiS 7)4 SHVSH12 8,9 SHVSH "73 8.9 SHVSH70 8)4 SmitNUm'65 6 St.Twente 4)4 THVInt/72 7»4 Total"72 7)4 Uailtver 8 UnUevei6 Vet .Glas 3 Ver.EIf'55 3)4 VMFab '89 7)4 Ver Jdach '58 5 Ver .Mach '62 5 Wyers'36 6V« 94.1 100.5 93.5 92.1 79f 98.3 96.3 91.6 842 ei^i 91.5* 91.2 89.55 93t 9I§ 90.5* 86.5* 85 1006 «3.8 876 91 89.5 79 79 71.5 79 68 6615 84 88.7 88 100.15 99.9 100* 96.6 965 94.4 91,9 91 ■922 89.5 B5.7 92;7, 85.53 100 92* 97£ 87 91.6} 85 84.7* 8625 82.75 922 92 902 97| 88.1 1 86 f 84.5 821 88.5 85- 822 .765 95J 95 - 8|.05 85.1 ,822 96 82.1 98.4 92.8 103.9 104 07.8 84.4 89 90 90.6 98.7 85 87.5 1001 83 91.3 83.8 87.6 84.3 100.5 93.5 92.8* 791 96.1 96.1 91.5 93.5 81.55 913 91 89.55 96t 815 903 86.5* 86 1005 88.8 876 93 69.3 79 79 70.8 79 662 66,5 «4 892 88 100.15 100 1002 962 96.1 942 91.7 91 92.3 88.5 85.8 92.8-. 8535 100* 925 87.5 87 91.8 85.5 85 8625 92.8' 92 92 902; 97 882'. 842 342 825 83.1 83.5* 82* 775'. 95.2 94.6 87 94.75 85.1 82.15 96.8 83.5 98.4 92.7 103.8 104 99.S» 84.4 891 90 90.9 99 84.7 87 lOOt S3 90.8 84.7 87.6 Gezondheidszorg enz. 96 90.5 88.5 67.8 81 84 83.3 .78.7 77.7 78.1 762, 72.7 64.7* 1021 99.7 99.6 99 992 95.2 94.7 93.6 922 97.3 735 25.5 76t 765 72t SCHEEP- en LUCHTVAART Ned.Seh.GG 5 Ned.Sch.CD 3)4 Ned.Sch.UV 3 R'damse CD 6 R'damee AA 5 R'damse 4)5 B'damse A S)4 Sch Hyp.BN 7)4 E-Ned-APHD 4)4 E.NedAS 3)4 Veenk3-S3)4 91.5 86.1 41 772 70 76 65.1 91 79 66 5 75.05 925 86.1 40.5 77 3 71 76 66 91 79.5* 67.25 77 Handel, industrie en div. AKZO'62 300 4)5 AKZO'62 1000 4VI' AKZO'61 4)5 Amstel'56 5 Blydenst/63 5 Blydenst/St 4 Blydenst/55 3)5 BOZ 71 6)4 BOZ 71 8)4 BOZ 64 5)5 Bred.V.G 63 5 Brit.Petr.71 8 Brit.Petr.66 7)4 Brtt.Petr 72 7)5 Brit. Petr. 63 6 Coop.Hanv, 5 Coop.M'67 6)5 Coop.M'57 5 Coop.M'64 5 Coop.M'60 4)4 Coop.M Rsp'64 Coop.M Rsp'65 Dr.OveriJ/56 4 El.Dordt/55 3)5 85.5 87 86.5 95 83 87.5§ 83 96.5 95.5 82 73 2 96.55 96 91.2 90.7 84* 87 90S 90 91.5 157* 148$ 93 5 93.3 85.5 87 66.5 95 83 87.5$ 83 56.8 95.5 82 73.2 97 96.9 91.2 99.7 83 871 905 90 91.5 3535 1505 93 5 93.5 Aéneas 63 7)4 Antonius72 8)1 Anthov/72 8V4 August st/70 9)4 BartiméusriS BY< Bart.Tl 8)4 BemXsr 6 BerUUa'70 9)4 Bronovo 7)4. Bronovo G y Camillus 8 Chr.V.v Z/88 7)4 Christ.Zlelc.v. 5 C.OLVL'54 4 ConJJeo '70 9 ConDeo'71 8)4 Con.Deo'6® 8)4 ConDeo'66 7V4 ConJ3eb'68 7)4 Ccn.DêO'72 7)4 CoaDeo'37 7 Cca.Deo'58 5)4 ConJDeo'62 4)4 ComeUa 7)4 Coudew. 8)4 Cruqulush. 5)4 DlacJMep/69 8)4 DiacAMep 718)4 Dlac JJIep 72 8)4 Dtac.IMep/72 8 DIacJMep/69 7)4 DlacriS.Ut'71 8)4 'tDorp'67 7 EIiSab/67 7)i Eudolda 5 Eugeria 7 Gast.TU/72 81 'sHeeren'72.7)4 H.Loo'57 5 'sHeerenL'38, 3)4 B.Loo'5.1 3)4 HomJZkh/59 8)1 Hom2kh.'6S 7)4 Hom.Zkh 67 I-H JosephV'69 8 JozefDev/69 S Jbz.Doet/72 8)4 JozefDoet'69 7-I1 LosserHoFVl 8)4 LosserHof'89 B LosserHof'88 7)4 LucasA'd 5 Lucas(w) 9)4 Maart.w/67 7)1 MaasZh/69 8)4 MarJtoep,*72 T% Mariast/718)4 MedCVelsen 9)1 MedCVelsen 8)4 Oogl.Gh/69 8)4 Op Jiel'65 6)4 Parkhuis'71 8)4 PriChrZv'71 951 Pr.Chr Zv'69 8)4 Pr.Chr.Zv'69 8 Pr.Chr.Zv'88 7)4 PrZ.hs.Dr.9)4 Pr.Z.hs Dr.B)4 Pr.Z hsX>r.8)4 Pr.Zhs Harl. 8)1 Pr.z 'Hert. 71 8)4 Pr.Zhs'Hert.73 8 Pr.Z/Bert 72 7-li R Hoogland718)4 StreekhBde 8)4 Streekh Ede 754 TalmaR'oord 5 W.Arntszst/65 6 Z-GS A'I.ril 9 Z-GS A't'66 7)4 Z-GS A'f *68 7)4 Z-GS A'f/87 7)4 Z-GS AT37 3)4 Z.IGS A'f.'39 3)4 ZkhH'veen 73 8)4 ZK.H'veen'72 8 ZvplA'd/55 3)4 Zvpl.H'sum'66 7 86.1 97 90, 107 99.5 95.1 82.5 107 85.5 83 932 86 82.5 89 100.2 95 91.5 86 85.1 85.1 83 87 70. 85.1 94 74 97.1 95.5 92 90 85.1 93 82 34.5 74 86 91.1 85.1 78* 89.1" 825 93 S 86 84 89.1 91 91 86.5 95.5 91 86.5 '74 106 84 86.5 36.1 93.5 102.1 97 97 79.5 95 103.1 95.5 90* 85.8 J06 975 95.1 93 95.5 90$ 89 96 95.1 86 84 78 100.2 89.5 87 81.6 808 69* 91 90 71* 84 88.1 96.5 90 106.1 99 96 81.5 107.1 85.5 83* 921* .88 ft 82.5 84 101* 97 92.5 86.5 87 85.1 84 83 72 85 96.3 74 97,5 96 93 90.5 86 95.5 81.1 85 73.5 86 91.1 86 78 89.1$ 82$ 94.5 86 85 89.1 89.1 92 67.5 95.5 90 83.5 73 105 84 98,5 88 93.5 1035 97 97 815 95.5" 1035 95.5 90$ 86 106 97.5 95.5 92.5 95 90$ 89 96.5 95.5 865 85 78 101 80 87 82 80S 69» 905 892 711 84 ZvpI.ZwoI.Tl 9)4 102 102.4 Zonnegloren 8)4 94 95 Zonnegloren 7)4 86.5 86.1 Zonnehuis73 8 89.5 90 Zonnehuls'72 7)1 885 89 Scheepv. en luchtvaart KLM? 88.5 88.8* KLM5 94.3 94.3 KLM4Ï1 89.1 89 Spoor- en tramwegen 15 15 78$ 79 60$ 60$ 105$ 105$ Delljp.700 3)4 Gld.Tramw, 3 SkolBr 107 TÜWat5)4 955 V.GlasL.7 116 VMF 6)4 121 Vihamij 6 ÓS 2 Vih J3ut8)l 107 Wessao. 7 107 1095 106 865 113 110.5 129 88.2 1055* 106.5 107 Mad.225 40 4 Mad.540 4 ModJ.St.Mij 4 NedSpw. 70 8)4 Ned.Spw. 72 7)4 NedSpw. 57 4)4 NedSpw 55 3)4 NISp 19023)4 NISp'37 13)4 NISp'37 H-IV 3)4 Ö.Java'40 3)4 O.Java'40 RO Pasoeroean 4 Proboüngo af 5 ProboLStrt. 4)4 R'dTr.taeO 5 R'cTrl897 3)4 R'dTt.l9ÖO 3)4 SamJ. 14 4)4 Sam J. 82-014 sem.Ch.TS 5 Sem.Ch. '18 5 Sem.Ch/26 5 Sem.Ch.T3 4)4 Sem.Ch. 03 4 Seraj.St/25 5 Seraj.St/13 4)4 Sera.St'99 4 10 100.6 89/1 87.1 98* 3.5 3.5 3.5 4.6 lli 10.5$ 6 4.4 70$ 60$ 60$ 2 ,2 2 1.6 1.4 1.55 1.6 1.75 155 1.55 101 1005 89.3 87.1 971 3.5 35 35 4.6 11$ 6.1 4.4 70$ 60$ 60$ 2 2 15! 1.5$ 1.5$ 15$ 151 1.75 1.6$ 1.61 Premie-obligaties A'moariSS 2)4 64 66 A'dWb 100 2)4 75t 75t A'dWBlOOO 2)4 651 '55t Ad'56 1 2)4 68 695 A'd'56 II 2)4 75 752 A'tl '561112)4 74.1 74.1. A'd '59 2)4 68.2 69.5 Breda'54214 66 64 05 Dordr/56 2)4 67 67.9 Eind/541002)4 705 69.95 Ensch/54 100 2)4 65 67 'sGr.h.Iazt2)4 76.05 78.2 sGrit/52H2)3 79,5 79.63 ÏCedRJKr. 2)4 82.05 80 R*dam'52 T 2)4 .78,15 805 R'dam'32II2)4 78.1* 805 Rdam 572)4 76 74 Utr/52 100 2)4 105.05 107.4 ZdHoll.571002)4 76,7 78.7 ZdHoU591002)4 77.55 80 Int. en huitenL leningen Eur Jnv. 717'/* Eur.Inv.72 7)4 Eur.toV/68 6% Eur.lnv '641)4 Eur.Inv '65 5)4 Eur.lnv. 4)4 Eur.lnv. 4)4 I.Am.Döv.'71 8 I JVmJ3ev/6S 7 Int.B.Bec.718)4 Int BJRec/68 6)4 ïat.BRec/614)6 Int B.Rec/62 4)4 IntJB.Rec/333)4 KSG'S4 574 KSG'65 5% KSG'B? KSG'314» 93.5S 04 93S 935 85 85.5 85.59 813 81 83.55 83.5 86$ 865 95 95.3 883 98.5 88.5 98.5 875 87.29 85 85 79 80 99 99 862 862 86.1 85 86.5 83 9 86 86.75 Buitenland Beid» Antw/54 3% 77.5 Belg '614% 86.5 Belg/21 pr.o. 4 75$ Belg/22 pr.o. 4 77 Belg/23 pr.0.4 71.1 Belg/54 3)4 80.75 Belg/55 3)4 80.25 Belg.PètrRS 93 Brass,'28-'314 89.5 Cockerill'37 4 72.6 uutk'54 3)4 775 N.M.Wat/614)4 85.75 Petr. iOO'57 7)4 139.1 Pecr.1000'57 7)4 139.5 Sabena 4)4 86 Sambie et M 4 38$ Denemarken Den/94 500 3 27t Kop.Tei. 4»A 85.3 Kopenh. 5 £6.3 Duitsland Mannesm.'55 5)4 llOt Mannesm.ult 5)4 110 Engeland AlHedB'rew. 7 9S.5 Eng.Warl.'32 3)4 28.5 E.Watl.C.3V4 31 Imp.Chem.77 6)4 67.3 Imp.Chem.82 6)4 70 Kedlnti'SÏ 5 90.85 Frankrijk Cfranc.Petr i 94.8 PartJspr.O 4)4 84* PipeLlneSE 5 86.5 Italiï EnelEur/656 92.7 Luxemburg TransFH'82 6)4 80.5 Noorwegen 94.5 75 73.5 84.5 65.2 Noorw/53 4)4 Norgkom'63 5)1 NorskSydro 4 Opp.kr/62 5V* Oslo'815 Zwitserland Eurotima'614)4 9325 73 86J 73 75 71* 81 80.3 93.1- 89.5 73 TS 85.75 140 139.5 86.7 88$ 25 «5 3 83.3 105$ 105$ 96 28* 30.5 67$ 78$ 90.3 94.8 85* 86.5 92.7 83 94.1 75 78.5 841* 83.3 94$ Republ. V. Znid-Afrika UnieZdA'55 4 31.6 94.8 Australië Austr/615 84 84.6 Canada Can.Pac.Rw.St.4 41$ 42 Ver. Staten van Amerika Centr.Hr.NJ3)'* 20 20 NYRCr. 4)4 6 6 Pens Jlr 250 3)4 1125 1125 PenaJRr-lOOOSÜ 1155 1125 WstShoreRr. 4 7.5 7.8 iua:iaen«iï3im!»Hta»ii»aitRMnnm8ii3iraMrancis8® CONVERT. OBLIGATIES V.K. AKZO 4)4 83.5$ ABN 6 110 AMR O 6)4 100 AMR03)4 170.75 BaUN.8)4 103 Borsu3)4 3 02$ Biihrm.514 106 DrOvH4% 150$ <31»ev.7)i 184 Furness7)4 100.3 Gelder4)4 912 GistB>2)4 93.5 Grintend )4130* Hagern 7)4 98 t H.C.7V4 262.5 Indola5)4 84.7 KIuwert'A 145 KJL.vrt.5)4 78 KNP7J4 100 KSH 91 Lj-ons'72 7 B2.4 Macint, 7)4 922 Meteoor7 82 NBM7 112 Nederh7)4 «3-6 NMB 6)4 232.15 Nutrlcia7)i 12? N.tenC 8 120 Pb!lips8)4 97.7 Phtlips4% 12125 Pr.Br.7)S 106t Roiincoe'A 75.5 SandersB8 111 SchuL7)4 125 E.K- L-K. 83.5* 109 109 100 100 I702t 103* 103 1025 106.5 150! 184 100.5 912 93t 331 98.7 267.5 84.6 148.5 149 78 159 158 91.4 91.4 92 912 92.1 922 82.5 1125 - 93.7 231.151" 230.75 125.1 102 97.9 S7.9 120.6 120 1052 75.5 110 131 NEDERLANDSE AANDELEN Bank, krediet en verz. AMEVC. 129 127.6 128 AmfasGr/ 115* 116 116 AsCRotcf 116,8 116 115.2 Ennia 150 153* 155 MeesHGrf 173.5 173.2 173.2 Mend.G. SOOO 5000 Ned.Cr f 47 47 46.9 NedMtdf 178.8* 176.5 178 Slavenb. 2970 2960 2960 Slavenb. C 297 296 296 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-Gr.H. 97.5 99 99 Tilb.H. 183 190* 130* W.Ut.H.f 375* 375* Scbeepshypotheekbanken Sch.H.Neü 3100 3170 Cultures A.Rub.C. 172 17.2 TransaÜ. 25.7 27* Handel, industrie en div. ACF i 268 AhogBOB 49.7 Ahofd. 110.4 AvimA 1350 ADM 137 Ad.Rijtulg 163 AnlemNB 84* AniemBNï 82.5* Arnh.Sehe 125 Asselberg 960$ Audet 250.5 ASW App. 125$ Autblr'd 1330 AutolE.c 127 57.9 BallN BAM Bf 952* Batava 2?4 264 48.8 48.8 1125; 1112E 1350 135 135-5 132 - 84* 81* 125 125 975 250.5 251* 125$ 1330 128 55.5 '56 17301 17501 1425 160$ 73* 96* Batenburg 1480 Beek 153 Beers 72.5* Begemann 130.4 131 Bergoss 330* 329 Berkel 164 Blydn.r.C 910* BoerDruk 311 Bols J 125* BorsumC.. 82* BosK. 98.7 BOZ 1 570? Braatbouw 398 BrakkeGr 450$ BredVGn 1537* 1537 Bred.VB 45SF 483 BredVBnr 451 BührC Cf 83.3 Calvenr 177 CalveSOinr 1360 Calve6praf 1380 csm ïooo CSMnr.c. 190 Ï430 74 1312 326 196^ 193J 900 310.5 128* 82* 98.5 570? 398 455$ 457 84.8 178 1375 1375 1000 990 910 1285* 98* 388~ 1537 4585 84.8 178 1000 990 Ceteeof 179.5 179.2 1792 Ceteco c179.5 179 179.2 ChamUnie 292 292* 302* ChamUnS 2700 3750 CinK&K f 57.5 ContBr.T 24.4 Crane N. 1200 Dikkers Dorp Dröge Duiker Emba Enkes EuropeH Figee Fokker/ Furness GammaH GammaPr Geld nr GeroNBc Giessen GistBr. Gist-BrC Goudsmit Grasso Hoek-Macl Holec. HolBet./ Hol Bet c.f ICU e. SHCHoll. J lod.Mij IBKond.f taterlas 653 24.4 1150 55.5 24.4 1170 Heybr. KappaP Kemo Kiene Kloos Krasn./ KSH K.V.T. KVTprw Kwatta LandréGi LeidWol Meelt Metaverp Meteoor Naeff Nat.Gr. NBM-B Nedap Necierh.f NedBonts NDUnC Nelle NelleC. Netam Nieaf NleafC Norit Ogem Orenstei Oving Palemb. Palthe XlÊOf 1185? 97 97 97 67 68.5 «3.5 1600* 1580 2040 2050 504! 514 530 56.5 57 57 590 590 590 588 588 588 288 201 296 100 102 66001 6500t 1693 1095 1095 28.9 sas 28.9 99 100 109,8 48 48 18.65 18.65 74.7 74.8 74.8 67 65.5 4780 4780 4850» 67.2 67.5 67.4 67.2 67.5 67.4 126* 127.5 119 125* 125* 232 230* 229 145 144* 146* 1125* 114* 82 82 55.5 55 192 192 302 332 332 332 lOOt 1021 1031 236 236 235 72.6 73 73 70S 71 BS 95.2 95.4 62* S3 272 272 37,6 86.2 87 202 201 •20! 70.8 70.8 70.8 1285* 1285* 1285» 1180 1110 173 172.5 294 294 294 93? 92 160$ 3160$ 1230$ 1230* 268 257 256.5 138 137» 118.5* 119.7 119 2 95* 97 97k 89,6 90 90 648 651 655 135? iïOt 70* 71* 155.6* 150 5* 157» ,1750 1750 1700 109 110 110» 1326 132.8' 19!.6 191-5 390.5 2606 180.5 280» 132 134 134 - 110 103 147* 143 145.3 234.5 234.5! 175 379 180 2830 2750 2770 49.1 49.1 83* 83.5 1015* 3020* 1020 io4sr 1050 61.5* 61.5 61.5 101 100 811 82.7 79.5 79.5 449 445 55 54 54» 333 S 330 323 255 254 6376 635 1910* 1910* 3680* 3700 3720» 362 388$ 103 102.5» 1870 1850 I860 182.5* 383 1900 1850 3873 2780 28GO 109.5 109 1095 118Ü* 116.7 116.7 U6.5* 116.7 116-7 45* 46.5 98 97 JS 97.5 35.6* 35 35.1» 280 280 275 2557 254 106.2* 167* 167» 168.2* 367* 167» 9? 95 95 138.5* 133.5 138$ 39.3 39 39 387 389 399 P.Houtprw 1400 PorcFles 120 PrBr. 280* R-.dem.M 495 Reesink Reiss Rtva Rlvanrc Kohte 82$ 270 260 107* Rommenh 696 RiJn.S.C. 271.5 Sanders 275 Schev. 1 ISA Schokbet 1490 Sch.bet. c 143 Schuitema 138.5 Schoppen 323 Soera b. 67 Stev.G 90* StTwenthe 123* TabPhU. 183* TabPh «p 226 TelJIold. 118 THVInt. 258 Tllb.Water 350$ Tricotb. 203 TweKab. f 495 UbblnkD. 2302 Udenhout 630 untkap 2io.t UnilCert/ 1289 UnilC7%cg 87.5 Unu (fep 74.5 UnU4%cp 493 V.Wem. 139 veneta 50.5 Ver.CNB 705 VHSchev. 451 VMF 174.5 Ver. Kleer 429 Vem.Uitf 140.5 ver.u.VG/ 19$ VerTouwc 122 Verelverw 840$ VlhamlJ/ 113 VRO Pap. 732 Vulcoord 730 Waveren 202 3400 Bass.Ch. 420 422 120 Bowring 305 300 - 263* 251 GrandM. 370 365 365 500 500 Imp C.I. 160 165? 158 158 Ly.CL.25 520 520 520 83.5 Ly.CL. 50 510 510 510 261 L.CL.500 5100 510O 5100 265* MarksSp. 410 405 405 111 114 Kank 1605 1615 695* RI0T.Z. 136' 134* 134 275.1* 273 Sears H. 365 355 mm. 276 278 Tang.C j 135 138* 139* 17 17.3 Frankrijk 1490 Pechtney/ 91 83 144 Luxemburg 138 5 136.3 Arbed 322 322 323 Zweden 67 Alfa L 200 198 80* Ericsson 1580 1600 128.5 320 ZwLucMil 67.5 68* 160 162 Zwitserland 226 118 NesUéAL 33901 3360 C - 118 Zuid-Afrika 260 260 GoldlielO J 60 60 350 p icdoutu* 198 197 Bodjong 20t 10t 497 497 Escomptbj 11$ U$ 227 227 Radjam. 8* 5? 636 Japan 210* 210* Asahi 375 375 1275 126.5 CasioCom. 569 565 585 875 Dal-Ichi 390 390 74.5 Hitachi 965 960 492 Kanegaf. 11.5 11.5 142* Komatsu 10 10.3 58.9 55,9 MakitaEl.V 710 770 700 693 Matsush.E. 390 620 - 449 Mitsui 390 loo 177* 1 173 Nippon 370 ses 428 Nippon 620 615 141.5 Pion .10 30.5 30.25 19$ - RicohCo 320 320 'mmm" 124 125 SanyoEl 10 28 28 640* 642 Sekisul 495 495 113.5 113.5 SonyC 34* 34 733 734 Canada 735 733 AlcanAl. 35.25 35 34.75 262 - WegrnftC 71.6* 71.8 152 2120 wessan. 155 WessJUtf 2120 Wijers 130 WyersC. 129.5 125 Wijk Her 790 790 Zaalberg 145 144 151 2120 128.5 128 790 143 Mijnbouw en petroleum Maxwell/ 122.3 123.5 Moearaf 215C 215t Moea.opr.; 28000 27000 Moea. 10 2700* 270Ö Moea.4wb. 2860 2935 sarakr. Gv 40.80 40.8* 40.8* Scheepvaart HiUegersb. 1740 1750 1750 Oostzee 760 760 760 Spoor- en tramwegen Gelderse 890 890 900 Suriname en.Ned. Antillen AntVerf 158.2 159 EleeAruba 188 187 Hunter D 455 48JS MCTamcmwi:niMw»w!!r,»awiMMiiiraiii»ia Nederland Depotfractiebewijren ZAfrGoud 2«5t 264 Particlpattebewllzen AlgF.bet. 113.5 114 114 Am Fifty 625 830 AmFund 173 172 Am.Bel.De 165.5 166 Conv. 116 118 Conv. 1 590 Goiam. 1/5 130.8 133 - Goldtnln 1 654 065 HFund 1/5 150 159 HFundl 795 795 HFund 10 7950 79JO 7950 Interbons 537 536 536 Inv.Gold 295 HfndsvObl 653 630 172 •166 590 590 159 795 291 653 658 Vastg. fondzen 1. hyp. Vs tg.Nd. 552 553 Vastg. fondSen m. hyp. Breev/87 116 110 Aandelen ln Belegg. m. DutchlntF. 118.5 UB IKA 170.5 173 172.5 Nefo 71.4* 7.M* Obana/ 82.7' 82.8 82.8 Roünco 75.5 75 Unilnv. 788 78 UtUico/ 1198 1198 119.8 Wabo f 7250 7540 WerJBel./ 1022* 106 107* Suriname en Ned. Antillen 88 17,25 17.5 IntTFund 8.4 Lev.CapJÏ 17* Tok-PHol. 25 25 Tok.C.Hol. 35.25 35.4 17.1 17$ 25 35.4 178 ViltRJ. Duitsland Cone.tra 223 224 Eur.f.10 390 385 Unlf8/ 1158 114 114 Unlf.20 462 456 456 Luxemburg Eurinv 1/ 77 77 EurinvS f 385 385 Eurinv.25 1925 1925 Eurun.1 129 129 Eurun.10 1290 1290 Finance/ 280 280 Intltalla 365e 365 UST,In. 17 16.75 Vaieur 1 63.2 69.2 Valeur 10 892 692 Veleur 23 1730 1730 Zwitserland Unlv.F 1/ 86 86 UnivF10 860 860 Zuld-Alilka ASA 35 34 Canada CanlnvF 4.9 4.95 NRes.GF. 7 7 Ver. staten van Amerika Bos. CSF ChanGF ChanSF ChemicF ColGSbar. Fidelity Fid.Cap Fid.Tr. Inv.Mut Japan F Lehman Madison Manhaft. Massaeh. Oppenh. Steadman TechnoF Unit.Corp, Wellingt. Buic«nlandie aandelen BeJgl* BmsselL 199 199 - Gevaert/ 100 100 Petrof.5 S25 530 SolvCy 200 200 DnMin.l/l( 116 116 Un.Min 1 1170 1165 Denemarken Burmeist; 54$ 54$ Duitsland BASFAd 130$ 138* BayerAd/ 113 115$ Bay Du/ 113 115$ Hoechst I 125 127 Hoechst II 121$ 123$ Hoechst 125 127 Hoechst W 121$ 123$ R.W.CI 143 142 5 Siemens/ 250$ 234£ Engeland AlLBrew. J 512 505 505 7.05 7 4.4 4.3 4.3 1.4 1.4 1.4 10,3 9.8 9.8 5.1 4.95 4.95 10J 10.8 10.9 10.8 15.1 15.1e e 11.2 11.2 23.5 23.6 8.25 8.2 11.4 11.4 14.75 14.5 10 10e e 3.2 33 11 10.8 ioi* 7.5 7.5 2.33 2.25 2I5 5.95 5.85 5.85 7.9 7.9 3.3 3.3 w_ 8.23 8 mj. BeUTel BovisCorp CanBrew CanP.Ltd Cominco Domtar Gulf Can. HiramW HuskyO. IAC ImperlalO Inland" Maksey ACFlnd. AdmCo Airco Akzona AllegLud AliegPow AlChem Am .Brand Am Can. AmCyan •Home AmMetal AmMotors AmSmelt Am.Stand ATTNed. ATTMees Ampex Amsted 4125 41 41 Anaconda 24.75* 24.25 38-25 38.25 3825 2.35* 2.3* 2^5* 4.6 4.95 w 10.4 14.9 34 34.4 23.5t 22.5 22.5 33.25e 32.75 e 54J 54 - 25.4 -» 25.1 258 19 18.75 42^5 41 - 41 10^ 9.5 35.25 34.7 34.45 24.5 24 366 36.75 23.5 23*e 231e 57 5525 _r 57^5 555 ten van Amerika 47.5 46 4G.5 11.4 11.55 1225 12^5 26S 27.15 28,6 29.4 27.75 27.75 Iflt I7^e e 41.2* 41 40.8 33£5 34 30« 29.7 25 2525 40* 4025 42.75 42 8.55 8.55 8.65 21 «5 21^ 14^5 1425e 11.25e 46.1 46.75 46.75 46.1 46.75 46.75 5^5* S3 5.3 ApécoC. 4,15 4 3.9 ArkLouls 2525 25.25 25.25 Armco 22 22.5 Asht. Oil 31 30 w- AtlantRlcl 10125 lOOt Bayuk 12 10 Bendix 37 308 Beth.St 3225 31.5 Boeing 1885 18 Burroughs 220 222 2211 Celanesc 35.4 34 Cerro 15.5 15 Chadbourn 1.75* 1.75$ Ch.lht.Corj 20.75 205 205 Chrysler 23 22.85 22.85 Cities S O EL4 48.75 48.75 Colgate 32 32.4 32.4 ColiimGai 25.5 25.9 2SS ComEdis 28A 28.75 ConsEdis 21 20.6 ConsNatG. 25.6 26.1 26.2 ContCan. 28,7 27,5 Cont OU 37.5 38.5 Cont.Tel. 22 21.75 21.75 ContrDat. 45 4525 45.25 CPCInter. 31 3025 Curt.Wr 17.5 18.5$ Dartlnd 24.5 26 26 DeiMonte 19E 1925 DowChem 61.8 61.7 6VJ Dupont i 188 186 186 DuPontlO 184.5 186 188 Eastern A 83 8.6 EastKodaK 126 126*e e ElPas.G.10 n 16 16 EquitGas 30 30 Esmark 27.5 25 S3 ExxCarp.K 85 88 88 FNatClty 46.2 47 47 FloridaP 3725 37.5 FluorC 51 50.75 51 Ford 10 54.75 54^5 54.25 Fruehauf 27,5 273 Gen Am T. 54.3 54e 54e GenCable 9.9 98* Gea.Cigar 14.25 14* GeciJEl. 64 6425£ 64t GenFoods 25.8 25.23 25.25 Gen Motor 6L7S 60.7 60.7 GenJh'bU. 20.75 19.5 Gen.Tei. 27.9 27e 27e GettyOtl 139 137 Gilelte 40 49 Goodrich 228 32.5 Goboyear 22 21 21 Grace 25.75e 25.75 Greyhounc 14.8 14.5 14.5 HeUerW.E. 41.73 42.75 42.5 HU ton 24.8 24.5 Honeywell 109.5 107.2.3 107.23 IliCentral 22.5 22.5e e Ingersoll 78 78 Insilco 10* 10.1 IBM 280 276 275 InlFlavors 85.75 848 845? Int.Har/ 335 33 33 49.9 49.5e 49.5e 34.3 33.5 335 27.25 27 27 19.6 195 195 tnt.Faper I.T.T. IhtUtC Jones &L. Kennecott 31.2 Krallco 41.4 Kroger Leasco Lehigh Libby Litton Lockheed LoneStar LTV 10 17.3 105 195 33.85 41.75 17.5 175 11.5 11 0.75} 0.7} 5.75$ 5.75$ 8.95 5.6 19.6 11.9 8.95 5.75 19.5 12.1 405 8.95 19.5 LTVserA. 415 Marcor 24.75 2355 Marshal IF 23.1 23 MertinM 16.75 16.8 MayDep 32.5 MCA 278 McDcnn.D 22 MerckCo 85e Min.nMln MobliOll Nat Can NatCash Nats teel NatTea NLInd. Norfolk N-APh. 29.9 27.1 21e 83 85 57 27A 83 86 85 85 67 57 57 Monsanto 66.9 66.75 66.75 Nabisco 43.75 43 10.55 10.75* 41.75 4025 40* NtD.Chem. 13.75 14 Nat.Gyp. 135 132e 13.3o - 38 4.75 14.5 61 24 NAnvR- ...285 29 NHIGas 24' 24 OccJPetr.' 19.95 10.4 OllnCorp. 16.4' 16.6e 16.8e PacLight 21.25$ 2151 PeanCent 23 PepsiCo 82 PhelpsD. 47e PhilMorris 107.5 109 109 PhllPetr. 61.8 PoiarCor. loot ProcGam 95.9 Ouak-Oat» 34 RCA Corp 25.5 Rep .Steel 25 8e 2525* 25.251 Rev.Copp. 7.6 7.8 Reyooids 43.6 42.25 SantaFJn. 23 23.5 Schaefer 6.5 6.1 SearaHoeb 92 90.5C 91.5 ShellOif 60 58 SouthCo 15.75 16.1 SthFacIO 21.5 3035 Sper Band 49.5 50 StBrandlO 455 46.75 StOilCal 645 645 301 28.8 35.75 535 535 145e e 56.75 2435 24.25 23 8035e e 46 57* 97* 94 32.1 33 2535 2535 57.75 16.1 49.9 SterDrug Studeb.2 SunOU5 SuiiOUlO TandyCorj 285 395* 41.75 5833 57 4735 465 29 Texaco Texaslnstr 121 TexiisUtii ToledoEd. 26.5 Transom.C 12 UAL 24 UnCarblde 425 UnElectr. 143 UnPac. Ururoyal UnAlxcrafi 34 UnBrands 10.25 USSteellÜ 333 wantx. WestEL 57 46.5 28.25 26.25 30 121.25 285e 285 2635 26.55 71* 10.6 42 16 123 2435 42.75 42.75 14.5 70.8 11 34.2 835* 32.75 425 15.8 31.5 12 70.6 11 34 42.5 155 Westünlon 31.4 Wooïworth 22.75 223 '32.6 VOORL. GEN. FONDSEN AANDELEN Cavenham 500 500 500 CBS 34.5 34 PyeHold 390 395 395 OBLIGATIES AMRO 100.7 KapHold.*737)i 95.5 955 WestLUtr.730 lOOt Westl.utr.73 8)) 102 Claims, Scrips, Stockd. AMEV Bols Fumess Kon.Pap. Ltttonlnd. Nederh. Nomura ObamBeL OGEM Phil.GB. Pioneer Reiss 6.7 6.38 y 3.02 3-2 3,88 3.95 26.8 26 - 0.5 0.52 4 3.8 11.25 11-1 0.82 0,82 s 0.82 17.8 17 943 9.75 9.75 12 7.0 r 5.05 5.7 99 lOl* 102* 9 8.75 Vrijblijvende taxatiekoersen; NCB-koerslndex llt.8 (U04) GevrAang. GevrAang. AJg. Kunstzijde Unie 67 bod Appinged. Bronsmot. 200 Bandoengsehe Kinine 57 Batavier Kom Wev. 260 270 Bathpolders (/500) 500 Besouvr 220 240 Boekh. v/h Brill 590 600 Brink Molijn A 100,- 265 275 Curacao Trust MIJ 700 750 Edicom 160 170 Saral Non. (2 4 50) 200 205 Eriks 470 480 Euromast 105 108 Giessen 290 300 Goudse Garen 190 200 Grontmij cert ad 20 105 110 Ver. Bedr. Groot 160 170 Haven Scheepv. 1750 1770 Heineken Irtd. Blerb. 520 550 Bouwstiandel H.SJI. 125 130 Houth. v/h Donker 190 200 Houth. V. (L Kunst 250 260 Int. Sleepdienst Mfl I08O Katw/jks Industr. 100 Lebon en Visaer 235 Leerdamse Waterljnij 175 Maagtr. Zinkwit 330 Meelf. Ned. Bakk. 315 v. Melle eert 20 100 v. Melle eert ft 1000 500 Mepp. Machlnefabr. 280 Merwede Kalkz. Nat. Grondbezit Ned."Elevator Niehuls v, d. Berg 105 240 340 105 520 280 375 130 Nljgh v. Ditmar eert 340 Nijgh v. Ditm. 8% con. 130 Ol. Stadion (a /ÏOOO) 475 Overtteekgew. 125 Peek Caopp. 255 370 125 1220 1240 200 210 350 135 135 265 Ruys' Belegging SaUandsche Bank Smit Sleep Sphinx Koninkl. Tankfabriek Twijnstra Gudde TyresolesNed. Utredhtse 60 105 500 Ph./Fongers/Gcrm. 50 Prins 100 Reineveid Mach-fabr. otf. 490 540 110O 1130 335 340 80 90 35 36 90 95 tredhtse Soc. ex. 240 250 VAT 11A0 1SM Verkade eert. 320 340 Vlba (ver. Ing. Bur. 360 Woerd. Dakpannen 125 WolH Co Band.mn 310 Uf4 380 130 330 Zanen part, eh Belmi? 440 450 Z.-Pacific Koper 7625016.500 Parücipatiebewiizcn e.d. BOG 1050 1075 BeL Inc. Waarden.- 1770 1780 Immofund 1882 1125 1140 Immofund 1963 870 880 Immofund 1964 A 960 980 Niet volgestorte aandelen Fr.-Grca, Hyp. 20% 4250 4300 Nat. Grondbezit 100 700 720 SaUandsche Bank ÏOOO 2100 .320 330 320 330 1900 1950 240 243 Sh-hyp, Ned. 100 chjhyp. Ned 200 Tüb. Hyp. 10% WesU.-Ufcr. hyp, 20% ABN ABN-rentepool ABN-rend. Anvro-Pierson Belfondsv.d. 7 mi Afgifteprijzén 70P6 52 £7 53.71 21.30 9.63 13.12 .7023 mm ssjbt- 2H5 957 13J21

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 13