Onrust bij de KNSM Geen olie uit Koeweit wm. weinig prijs m overwogen weekstaat nedbank Wall Street vast gestemd Franse Christofle benaderd voor aankoop van Gëro VS nog steeds olieproducent nummer één Minder vliegen om brandstof sparen Ook ABN en Mees maken kredietrente tijdelijk duurder Loonstijging Licht optimisme op geldmarkt Nederland gaf tot nu toe voorkeur aan roestvrij staal ^mm ill Weinig reactie op revaluatie-geruchten D-M Nieuwe fabriek Valutamarkten Slechts een derde invoer voor eigen verbruik^ Koersen in Montreal DOW JONES INDEX JROLW/K Wi ART ET WOENSDAG 24 OKTOBER 1973 FINANCTëN EN ECONOMIE T13/RL13 Van. een onzer verslaggevers AMSTERDAAI/PARIJS Ruim 70 procent van onze landgenoten eet met roestvrij stalen bestek, 29 procent heeft verzilverde lepels, mes sen en vorken, terwijl maar een kleine 1 procent de maaltijden met echt zilveren bestek nuttigt. Van de 100 miljoen die wij jaarlijks aan bestek, uitgeven wordt dan ook verreweg het grootste deel be steed aan roestvrij staal. dSÉSl m LONDEN/FRANKFORT De dollar heeft gisteren wel iets terrein verloren op de Europese valutamarkten, maar gezien, de vele nadeli ge factoren viel het verlies mee. De lichte teruggang werd in valuta kringen toegeschreven aan de toestand in het Midden Oosten en het op gang brengen van een mogelijke afzettingsprocedure tegen pre sident Nixon. DEN BOSCH Een studiecommissie gaat na of een.nauwere samen werking tussen de provinciale electrieiteitsmaatschappij van Limburg en Noord-Brabant (PLEM en PNEM) en de provinciale Zeeuwse energiemaatschappij (PZEM) zinvol is. Bestekindustriehernieuwde voor 'Nederland heeft geen tafelcultuur', zegt de heer J. P: Winkel, in dienst van Van Gelder en verkoopleider voor Nederland van de Franse zilverfabriek Christofle. 'De Nederlander is te ge makkelijk en te onverschillig en neemt niet dé moeite de tafel te ver zorgen. De aandacht voor het op een plezierige en smaakvolle wijze eten is bij ons in verhouding tot het buiten land bijzonder klein*. Dat verklaart voor een deel de zeer geringe afzet van zilveren en verzilverd bestek, maar ook speelt de prijs en het be werkelijke onderhoud een rol. De le veranciers èrvan hebben o.a. door de ze factoren geen gemakkelijke tijd achter de riig. Bedrijven als Van Kempen en ^"geer, maar ook Christofle, onder- de gevolgen van de achterblii- iqg naar zilveren en verrilvr els, messen en vorisen. Voor geen van beide is hter aanleiding geweest meer de i ..ruk te leggen op roestvrij staal. Christofle heeft daar besMst geen spijt van. 'Op het ©genibldk zie Ik voor onze branche een verandering ten goede', zegtde heer Winkel, en Van Kempen en Be geer lijkt date mening te delen. 'Door de stijgende welvaart, door een ande re interesse-sfeer en vooral ook door de vakanties -in het buitenland begint de belangstelling Mer voor een goed verzorgde tafel terug te komen. Wij proberen daarop dn te haken'. Christofle is in Nederland aan de markt met een tamelijk exclusief as sortiment dat wordt verkocht via een hoogwaardig deaier.net van tachtig vooral juwelierszaken, maar ook win kels in luxe huishoudelijke artikelen. Het verkooppersoneel krijgt «en gron dige opleiding voordat het merk Christofle gevoerd ,mag .worden. VanGelder is fa .Nederland ad meer dan honderd jaar ook' importeur voor de Engelse porceleinfabrikant Wedge- Van een onzer verslaggevers PABUS De Franse zilverwarenfa- briek Christofle i door de Nederland se regering benaderd om een bod te doen op de in moeilijkheden verke rende concurrent Gero. Cristofle heeft een bod echter niet in ernstige over weging genomen, omdat het afgezien van problemen met het assortiment van de twee, als familiebedrijf ook niet het kapitaal voor een dergelijke overnamen bezat. President-directeur T, Boilhet zei dat gisteren tijdens een persconferentie in Parijs. In vakkringen bestaat de Indruk dat het merk Gero nog miljoenen guldens waard is, temeer omdat het wordt ge steund door een verkoopapparaat in Nederland en België. Al eerder is ge tracht buitenlandse belangstelling voor Gero te wekken. AMSTERDAM Onder het personeel van de KNSM-Group heerst grote on rast naar aanleiding van publicaties over mogelijke massa-ontslagen. BIJ enkele bedrijven' van de KNSM in Amsterdam hebben personeelsleden dinsdag het werk voor korte tijd on derbroken. Volgens een woordvoerder van het be drijf ging het om enkele kortè "prl- kacties', Hij ontkende echter opnieuw categorisch dat hij de KNSM grote ontslagen op komst zouden zijn. 'Het gaat om het ontslag van 12 mensen, wat al eerder was aangekondigd als onderdeel van een reorganisatieplan. De vakbonden hebben dinsdag overleg gepleegd met de directie en nog van- daaSYV DE ONDERNEMINGSRAAD WORDEN INGELICHTd, ALDUS DE ZEGSMAN. Vervolg van pagina 1 De minister van buitenlandse zaken van Koeweit, Abdel Sis Hoessein rechtvaardige stap van zijn land we gens 'de vijandige houding van Ne-' deriand tegenover de Arabieren'. De vertegenwoordiger, van Koeweit in Den Haag, consul M. S. Babbana noemt de boycot niét onherroepelijk 'mits er duidelijkheid komt overeen komstig de realiteit van de politiek en overeenkomstig de vriendschappe lijke betrekkingen tussen Nederland en deArabische landen'. In een recreatie.heeft de.Nederlandse regering nog eens Tiaar standpunt in zake het Midden-Oosten samengevat. Gewezen wordt onder meer op de toe lichting op dc begroting 1974, waarin wordt gezegd dat de uitvoering in overleg 'door de partijen van de be kende VN-resolutie 242 de beste kan sen biedt voor vrede in het Midden oosten, Volgens deze resolutie moet Israël zich uit bezette gebieden terug trekken achter veilige grenzen op een gebied bij benadering zo groot als voor de zesdaagse oorlog. Voorts moe ten de Arabische landen de staat van -oorlog opheffen en de Joodse staat er- kennen en moet er tenslotte een op- y lossing worden gevonden voor het probleem van de vluchtelingen, een A-zaak die dc Nederlandse regering even belangrijk zegt te vinden, als de i kwestie van grenzen en erkenning. Minister Van de Stoel (buitenlandse f; zaken) heeft inmiddels wèl de Aige- rijnse zaakgelastigde in diplomatieke 5 taal duidelijk gemaakt dat, als Alge- J.rije zijn standpunt niet wijzigt Ne- j derland een minder positief standpunt zou kunnen innemen fa de onderhan- delingen tussen Algerije en de EEG. I OOK Am FRANCE ■i Behalve de - KLM mogen ook Air y France, Lufthansa cn de Sabena niet ■f meer op Amman vliegen. De boycot I van Air France is opvallend omdat f Frankrijk in het conflict tot nu toe I geaaid is de Arabieren te steunen. 4 Een KLM-woordvoerder ontkende gis- teren met klem dat de KLM vrijwilli- X gers en munitie naar Israël vliegt, -f wat de reden is voor de Jordaanse boycot Volgens de KLM-zegsman is dat gewoon een praktische onimoge- lijkheid omdat al sinds geruime tijd i niet meer op Tel Aviv wordt gevloge- fn. i Alle vluchten op Amman, Bagdad, J Cairo en Damascus zijn eren eens J gwannuleerd. Reden is het gevaar dat 1 dergelijke vluchten op het ogenblik •-unet zich meebrengen, 'Het is geen boycot alleen het vermijden van risi co's', aldus de Kt ,M-woordvoerder. wood en ziet in de combinatie met Christofle goede mogelijkheden. 'Wij geven er de voorkeur aan te werken op een bepaald niveau en hebben er alle vertrouwen in dat die opzet, slaagt', zégt de heer Winked. 'Zeker alls Tekening wordt gehouden met de stijgende welvaart en de hernieuwde belangstelling voor de tafelcultuux. Over het marktaandeel dat Christofle In Nederland bezit doet de heer Win kel nogal geheimzinnig. 'Met het oog op de concurrentie kan ik daar weinig over zeggen*. Naar schatting heeft Christofle echter 5 procent van de to tale bestekmarkt in Nederland in han den. Roestvrij staal speelt hierbij een zeer bescheiden rol (waarschijnlijk nog'geen half procent); het belang van zilver en verzilverd is voor Chris tofle fa verhouding groot. Samen met Van Kempen en Begeer en een aantal buitenlandse fabrieken bezat Christofle naar schatting 15 pro cent van de totale bestekmarkt, ter wijl de helft wordt ingenomen door Sola en 35 procent door Gero. Chris tofle is dus overduidelijk één van de kleinere maar de heer Winkel riet dat snel veranderen. 'Onze afeet in Neder land is vorig jaar met AO procent toe genomen en ook voor. dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen'. Oor zaak zijn volgens hem de kwaliteit van het produkt gekoppeld aan een relatief lage prijs. Over omzetcijfers van Christofle fa Nederland wil de heer Winkel niets zeggen. De totaalomzet van het. con cern bedroeg vorig jaar 95 miljoen. Franse francs (ongeveer 57 mil joen), terwijl voor dit jaar een omzet wordt verwacht van 120 miljoen Fran se francs (ongeveer 72 miljoen). In 1b' i/Jjri. V i ff pi ftt'lij'r -Fiy-V i w NEW VORK De Verenigde Staten zijn nog steeds het voor naamste olieproducerende land van de wereld, gevolgd door de Sowjet-Unle, Iran en Saoedi- Arabië. Dit blijkt uit de jongste gegevens waarover de Verenig de Naties beschikken. Déze cij fers hebben betrekking op het jaar 1971 en zijn opgenomen in een VN-rapport, getiteld 'World Energy Supplies 1968-1971'. De Amerikaanse olieproduktie bedroeg in 1971 490 miljoen ton. De Sowjet-Unie produceer de in dat jaar 377 miljoen ton olie, Iran 227 miljoen ton en Saoedi-Arabië 223 miljoen ton. Op de ranglijst van dé voor naamste olieproducerende lan den is Venezuela gezakt van de derde naar de vijfde plaats. Dc Venezolaanse produktie bedroeg in 1971 187 miljoen ton, een vermindering van vijf procent ten opzichte van 1970. Op de zesde en zevende plaats komen Koeweit en Libië met respectie velijk 147 miljoen cn 132 mil joen ton. Iran bleef in 1971 de voornaam ste olie-exporteur van de wereld met een hoeveelheid van 199 miljoen ton. Saoedi-Arabië kwam op dc tweede plaats met 196 miljoen ton en verdrong Li bië naar de derde plaats (132 miljoen ton). Op do ranglijst van olie-exporterende landen bezetten Koeweit en Venezuela de vierde en vijfde plaats met respectievelijk 130 miljoen on 121 miljoen ton. AMSTERDAM De drie grootste 'Amerikaanse lucht vaartmaatschappijen United Airlines, Trans World Airlines en American Airlines heb ben besloten dagelijks 22 bin nenlandse vluchten minder te maken om brandstof te bespa ren. Op 1 november treedt In de VS een systeem voor de rantsoenering van vliegtuig brandstoffen in werking. Dat moet maandelijks een besparing van 24 miljoen liter opleveren. Frankrijk bezet Christofle een markt-1 aandeel van ruim 40 procent Behal ve uitbreiding van dat segment zijn de ogen momenteel vooral ook'gericht op het buitenland. 'Opvallend daarbij is', aldus president-directeur T. B.oil- 'het, dat modellen in zuidelijke landen vaak beter aan blijken te slaan dan in noordelijke. Wij hebben veel klassiek Latijnse elementen fa onze vormge ving' en dat blijkt in de noordelijke landen minder gevraagd te zijn, hoe wel 'tdaar-, verandering in- komt (De heer Winkel, zegt dat verschil zelfs te merken tussen Noord- en Zuid-Neder land); Onze positie fa het zuiden is veel sterker'). Een ander opvallend punt bij de verkopen is dat fa ont wikkelingslanden de afzet van zilve ren bestek verhoudingsgewijs veel groter is dan in de westerse wereld. 'Daar is kennelijk een elite die zilver kan 'betalten en het ook beslist wil hebben', aldus de heer Boilhet. Om aan de stijgende vraag tegemoet te kunnen komen opende Christofle onlangs een nieuwe fabriek fa Yafa- ville.' ruiim 20 kilometer ten westen van Rouem. In Parijs zat de onderne ming fa de oude Industriewijk SL De-" nis met grote uitbreidaingsproblemen en bovendien geldt voor die agglome ratie een bouwvorbod. Voor de vesti ging in Yafavüle kon investeringsaf trek worden verkregen en was ook. het arbeidsaanbod groot. (Momenteel werken er ruim 700 mensen, waarvan de helft-vrouwen). De regio Rouen maakt momenteel grote herstructure ringsproblemen dor omdat de scheeps- 'bomvfadustrie door de zware Japan se concurrentie van. de Normandische bodem dreigt te verdwijnen. Er was met name don ook een groot aanbod van metaalarbeiders, waarvan Christo fle kon profiteren. In Parijs werken nog eens 600 man en is ook het hoofdkantoor gevestigd. AMSTERDAM Na de Banque de Paris et des Pays-Bas hebben ook de ABN en Bank Mees &Hope aange kondigd dat zij overgaan tot een tijde lijke toeslag van 0,5 pet. op de debe trentetarieven voor rekening-courant- kredieten. Als de krapte op de geldmarkt voort zal duren, zal een verhoging van de toeslag moeten worden overwogen, al dus Bank Mees Hope. Beiden ban ken zeggen dat als op de geldmarkt de normale verhoudingen zijn terug gekeerd, de toeslag zal worden beëin digd. Anderzijds zal, zodra er op de geldmarkt weer normale verhoudin gen zullen zijn, de toeslag worden, beë indigd. De markt schijnt nauwelijks gerea- geed té hebben op een verklaring van de vijf Duitse economische instituten, dat de D-mark wellicht weer gerevalu eerd zou moeten worden. In het verle den zijn uitlatingen van de economi sche instituten enkele malen de aan leiding geweest voor grote monetare onrust. In mei 1971 bijv. achtten deze wetenschappelijke bureaus een revalu atie wenselijk. D especulatie in de mark nam toen zulke grote vormen aan, dat enkele dagen later alle Euro pese valutamarkten moesten worden gesloten. Bij de heropening gingen mark en gulden zweven. De vijf instituten veronderstellen dat de D-mark ten opzichte van de overi ge munten van het zogenaamde Euro pese 'zwevende' blok misschien weer moet worden gerevalueerd als het an- ti-inflatiebeleid van de regering fa Bonn gunstige resultaten oplevert. De krachtige Westduitse munteenheid is dit jaar al twee keer gerevalueerd (een waardevermeerdering van fa to- taal-8,5 procent). De mark is niet aileen ten opzichte van de partner-munten .van het 'zwe vende' blok in waarde verhoogd, maar ook de vrije koers tegenover munten buiten dit blok zoals bvoorbeeid de dollar en, het pond sterling is steeds verder omhoog gegaan. Het 'zwevende' blok, dat fa maart jl. tot stand kwam, omvat de munten van al- Je lidstaten van de Europese Econo mische Gemeenschap, met uitzonde ring van Engeland, Ierland en Italië, en de munten van twéé landen buiten de EEG. Zweden en Noorwegen. Wat de valutamarkten van gisteren betreft, op één plaats, nl. Parijs, was het gisterenniet best met de dollar. Een daling van 4 - centimes naar 4,1425—1525 op 'de markt voor com merciële dollars zorgde ervoor, dat de koers op het laagste niveau kwam sinds begin augustus. Als reden werd aangegeven de sterke vraag naar Franse francs op het ogenblik. Elders zakte het Amerikaanse betaal middel overal maar in geringe mate, zoals In 'Frankfort Daar was de note ring van DM 2,40 een halve pfennig lager dan maandag. Een valutahande- laarverbaasde zich over deze betrekke lijke rust. De actie tegen Nixon of het Midden Oosten zou een paar maanden geleden nog hebben gezorgd voor enorme koersbewegingen. In Zürich werd voor een dollar S.frs 3,013 gegeven, tegen 3,028 op maandag en in Londen zag het Pond kans zijn positie tegenover de dollar iets te ver beteren. In Amsterdam was de dollar, evenals in Parijs, vrij scherp in reactie. Na een opening op 2,4730, kwam d» Ame rikaanse munt op 2,4558 terecht Op één moment werd zelfs eén laagtere cord van 2,4510 genoteerd. De Neder- Iandsehe Bank kocht miljoenen Belgi sche en Franse francs en Noorse en Zweedse kronen om te voorkomen, dat de gulden door het plafond zou schieten. EFFECTENK OERSE.V AVONDVEBKEEB AMSTERDAM In het telefonisch avond- verkeer kwamen gisteravond de volgende koersen tot stand. (Tossen haaltjes de of ficiële slotkoers van gisteren). A kso 69.50—63.80 (69.30), Hoogovens <66.80), Kon. OUe 96.70—98.01) gl (96.90). PhUips 39.80—40.50 gl (39.70), Unilever 120.80 gl>—128.10 gl (126.20), KLM (80.60). NED. FONDSEN IN NEW YORK Kon. Olie noleerde gisteren 3 <1%'Isa <41HV,); Unilever 3 52—SS (51 Vi—52%); Philips t t6%—16% (1611—44) en KLM t 34V) (34%). Opgave duPaflt-Wutston Arabische olieboycot treft ook buitenland AMSTERDAM Een Arabische olieboycot van INederlarul, zoals nu al m praktijk is gebracht door Reserves - - - - - - - Dlv„ rekeningen llier Totaal Goud en devieien Muntbiljetten Dekk1ngfï?)erc. recht is hersteld'. Het handhaven van de boycot is dus een pressiemidel te- ln duizenden guldens ACTIVA 15-10-19732-10-1973 rschiUen Goud 0.S48.79J 0.848.795 onv. BUr. trekklnesr IMP 2.038.216 2.038.210 onv. Reservepos. IMF Vord. bulten), geld Bullen), bet. mtd. vord. bulten), gids, Dlacontoportef. Gekocht pepier voorsclr. rek. crl. Voorschot Stsat Ned. munten 8el. kip. en rei. Oeb. en Invent. Olv. rekeningen Toteil PASSIVA Binkbiljetten Rijks schatkist Banken Nederland Andere Inges. Bult. cl reu), bkn. AiiCMet tnges. r- 'a-RIJk* ech. bijl. I.UK-rekpt. Krediet IMF RU. geldsoorten regenw. llfF-trekk. 1,484.2621.455.247 —29.015 8.083.923 6.240.207 +156.282 205 213 +8 onv. 33.673 02.672 +10 000 onv. 728.5021.087.198 +358.636 onv. 16.77S 16.453 —322 421.203 421,787 584 195.071 195.071 onv. 000.4751.026.664 57,189 18.860.1619.422.523 562.302 11.576.953.1.513.651 —03.302 3.779.092 3.561.58S+78! .893 29.686 13.358 —10.388 59.331 34.842 —24.489 147.040 124.341 —22.890 55.174— Ï3.TJ1"—2.443 1.400.000 l.OOO.dOO UDSOVUV WP 4tvui-liOJlU<| «uaio U11 «11 ILL £71 ACV LIJ IV AO gUl/iaUUti UvU Koeweit en Algerije treft niet alleen Nederland. Wij gebruiken,ril. maar ruim een derdè van de hie ingevoerde olie, dé rest, gaat al of niet verwerkt tot olieprodukten naar andere Europese landen* 975.390 793.340 20.000 404.136 638.439 tynv. orvv. 872.545 182,845 793.340 onv. 20.000 onv. 404.136 onv. 650.994 +12.555 In totaal wrd in 1972 in Nederland 68 miljoen ton olie ingevoerd, waarvan bijna 25 miljoen ton in Nederland zelf bleef. Van de geïmporteerde hoe veelheid. van. 68 miljoen ton. kwam vo rig jaar ongeveer 47 'miljoen ton uit de Arabische landen die vijandig _r| staan tegenover IsraëL Daarnaast mUlSte Vail EEG 19.860.1019.422.523 +562.362 X5j298.679 5.608.410 +309.731 13.573 13.570 3 58.03 56.7 0.63 Bij de studie, waarvoor het initiatief is uitgegaan van de directies van de drie bedrijven, zal aandacht worden besteed aan de technische, sociale en bestuurlijke aspecten. In de studie commissie hebben van eik der drie ondernemingen twee leden van de raad van commissarissen resp. raad van bestuur alsmede de directeuren zitting, In de Nederlandse elektrici teitsvoorziening is een voortdurende groei van de samenwerking te zien. Het meest spectaculair is deze ontwik keling bij de samenwerking van de elektriciteits-produktiebedrijven in de samenwerkende elektriciteits-produk- .tiebedrijven (SEP). In de SEP wor den landelijke elektricitettsplannen opgesteld voor nieuwe produktiemid- delen en hoogspanningslijnen. De SEP is eigenaar van het 380 kv-kop- peinet en de daarbij behorende hoofd stations. Zij bewaakt en regelt de ge meenschappelijke bedrijfsvoering van centrales en koppelverbindingen en verzorgt de uitwisseling van energie tussen de deelnemers en met het bui tenland. De produktiebedrijven wer ken eveneens nauw samen bij de in troductie van de kernenergie. Voor de bouw en exploitatie van de kernener giecentrale te Dödewaard werd dé' N.V. Gemeenschappelijke Kernener giecentrale Nederland opgericht. Keu ring, research en ontwikkeling van de electriciteitsbedrijven zijn gecentrali seerd bij de Kema, die ook als dienst verlenend orgaan voor do elektrici teitsbedrijven optreedt. Een duidelij ke indicatie voor de richting waarin een verdere samenwerking zou kun nen worden nagestreefd, ligt volgens de directies in de wijze waarop de elektriciteitsbedrijven zijn aangekop peld aan het 380 kv-koppelnet van de SEP. Hierbij is het land verdeeld in vijf regio's, die elk een aankoppelings- punt hebben. In hét zuiden van Ne derland vormen de voorzieningsgebie- den van de PLEM. de PNEM en de PZEM zo'n regio,. De onderlinge ver bindingen binnen de regio vragen nauwe samenwerking tussen de be treffende bedrijven. Op diverse gebie den is men binnen de verschillende regio's reeds tot samenwerking geko men. Het lijkt daarom een logische aanpak thans vanuit deze bestaande regionale samenwerking de mogelijk heden tot schaalvergroting te onder zoeken, aldus de directie. kwam nog 8 miljoen ton uit Iran, dat fa de politiek van het Midden-Oosten een aparte positie inneemt. (Het Tand onderhoudt zelfs diplomatieke betrek kingen met Israël). Als alle vijanden van Israël zouden meedoen aan. een boycot Van Neder land, dan zou er nog 21 miljoen ton overblijven, wat ia theorie dus een te- kart betekent van 4 miljoen ton, als Nederland zijn invor egeheel zou stopzetten, UITVOER Het is, aldus een .woordvoerder van het ministerie van economische zaken, helemaal' de vraag, of Nederland zijn uitvoer van olieprodukten gehee! zou gaaii stopzetten, als wij helemaal geen olie meer ozuden krijgen uit de Ara bische landèn. Ook is het de vraag, of Nederland'eerst'zijn uitvoer zal gaan verminderen alvorens^ tot verbruiksbe- over te gaan, als de Arabi sche olie-uitvoer naar Nederland maar ten;dele wordt gestaakt, De woord voerder wees in dit verband op de so- lidariteitsovereenkomst, die Neder land heeft' met de 22 medeleden van de Organisatie voor Economische Sa menwerking en Ontwikkeling (OE SO). Deze overreenkomst houdt in, dat de OESO-landen samen delen, wat er beschikbaar komt en die overeen komst maakt het niet waarschijnlijk, dat Nederland de olieboycot helemaal ten laste van zijn handelspartners kan laten komen. In strijd met de OESO- afspraken heeft Luxemburg de uit voer van olieprodukten (het groother togdom voert de olie ruw in) naar landen van de EEG tijdelijk verbo den. Minister Mart van energie, die dit bekendmaakte, gaf toe dat deze maatregel in strijd is met het Ver drag van Rome (oprichting van de EEG), waarin ëén vrij goederenver keer binnen de gemeenschap .wordt gewaarborgd. De Luxemburgse rege ring heeft in verband met een .toene ming van de oïieuitvoer in het jong ste verleden toch tot dit exportverbod besloten om het binnenlandse, aanbod te beschermen tegen speculanten. Vol gens minister Mart zijn olieprodukten in Luxemburg goedkoper dan in de buurlanden, zodat zij een eenvoudig doelwit zijn voor speculanten die Luxemburgse olieprodukten willen verkopen in andere lidstaten van de Europese Gemeenschap. In kringen van de oliemaatschappijen betrijfelt men of de Arabische boycot van de Verenigde Staten wel tot het verleden zou behoren in geval van een staakt het vuren. Saoedi-Arabië en zeven andere Arabische oiieprodu- centen hebben al gezegd, dat zij de levering aan de VS pas zullen hervat ten als Israël zich heeft terugge trokken achter de grenzen van 1967 en 'als het Palestijnse volk in zijn BRUSSEL (Reuter) -• In juoi lag het loonpeil in Nederland 10.6 pro cent boven dat van juni 1972, waar mee de loonstijgingen de geringste waren van alle negen landen van de eeg. in Italië, waar de minimumlonen in de Industrie in juli 24,8 pet. hoger waren dan een jaar tevoren, was de loonstijging het grootst. Uit de cijfers, die zijn verstrekt door het bureau van de Europese Commis sie in Brussel blijkt, dat na Italië in Denemarken de lonen het hardst om hoog gingen, nl. met 20,7 pet In Bel gië was de toeneming 16,2 pet, in Frankrijk 13,8 pet., in Engeland 13,2 pet., en in West-Duitsland 11.8 pët. Iri Ierland stegen de lonen 14 pet maar daar geldt het de periode maart 1972- maart 1973. In alle lidstaten van de EEG is de nuw vork stijging van de consumptieprijzen in .CF h.fl„„Irle juli en augustus in een hoog tempo au«o blijven voortduren. De prijzen' van AtiifU Chemical voedingsmiddelen, industrieprodukten ^lum. co ui Am. maar vooral van diensten blijven om- Am.Mcan can hoog gaan. Ook de huren zijn aanmer- Am cyansmia kelijk gestegen. Am'giectr Ruwer Bij3.het inlaan van de herfst, zo JS 44>: schrijft de Europese Commissie, Smelt c Hef maakt de economie van de gemeen- u Ts1 schap een voortdurende expansieve AnaVumti ontwikkeling door werkgelegenh'd, in- arme» stee) komens en vraag nemen nog steeds Mlor'1 Klch"elil duidelijk toe. De uitvoer naar niet-lid- staten en de vraag uit ontwikkelings- Betni sied landen is sterk gestegen. Forse verho- «"«mn gingen van beschikbare inkomens sti- Bur,ltU!t"n lMl muieren het gezinsverbruik. De inves- can Pacific Ry teringsneiging van industriële bedrij- oi an«*« ven blijft toenemen. Haal» Hit. CU» Mttl Firxumn Nil. Rswtircai Shell Cinidi gen Israël. Toch is het de vraag of de meeste, landen een boycot lang zullen volhouden. .Voor de meeste landen is olie vrijwel de enige bron van inkom sten en daarom zal men het geld niet bo*u kunnen missen, dat het West8U voor T*r Cb»ra de olie betaalt De arbeiders in de olie-industrie van Koeweit zijn dinsdag een staking "van drie dagen begonnen. Hiertoe is beslo ten, aldus een communiqué, 'opdat de nationale eisen van ons volk worden verwezenlijkt dat zijn natuurlijke hulpbronnen in eigen hand wil nemen, en opdat de agressie wordt verpletterd'. Het algemeen arbeidersverbond van Koeweit wenst nationalisatie van ten minste 51 procent van de installaties van de Amerikaanse oliemaatschappij 'Gulf en in beslagneming van de in stallaties van de maatschappij 'Ami- noil'. 19/10 22/10 23/10 245 2.45 2.43 25% 25% 25*/. 26% 26% 26% 9% 9% 91'. 25 25% 24% 5.84L 5.86L 5.S2L 19% 19% 19% USalL I9MKI Uttl. 01». Motet 19 okt 963.73 183.38 99.37 73.20 644.2 22 okt. 960.57 .182.26 99.15 73.23 23 okt 966.51 181.83 99.50 73.02 641.4 Amte. ObL TlL tl. L. 19 okt 17.880 16690 1.806 759 675 22 okt 14.290 12.840 1.769 345 1.125 23 okt 17.230 16.750 1.788 674 746 22/10 23/10 48ëi AS ÏS'A 13}, 41 44 77*4 75 36 35»4 ViV, li H 26',4 264,4 S7VS .27*4 464 '45 874 8TV 23TL 23ëi 4» 48V» 514 5 26 W 20 23% 24'A 104% 105 37", 37% 34% 34% 18 18% 31% 31 Chan* Manhattan Chemie System Chrysler Cnies Service Colgate ealmnllve'-33V4 C«ir industries 17% AMSTERDAM Hoewel Cummimw Edison Cniis Ërtt-iin l'ur.t C»i, Ci,m <11! rurnn wrlKht Curtis* Writflil A 16% 16% 35% 36 58% S3%« 48% 49 23% 24 52% 53 33% 17% de geld- markt de afgelopen week het weer E"" 1Co erg moeilijk heeft gehad, denkt men Duw chemici) hier, dat het ergste nu wel voorbij is Du Hmi' 1E" en een licht optimisme wél gerecht vaardigd. Met een debetstand van de K"d'k banken van nu bijna 1.1 miljard Flrït Nat C1'7 moet men niet ai teveel verwachten. De doorgaande steunaankopen van vreemde valuta's door de centrale Admni Corn bank geeft de markt langzaam wat ruimte, terwijl de belastingafdrachten Am s!»na«rd minder worden en mogelijk spoedig Amsiete ind zullen worden overtroffen door rijks- betalingen, waarvoor overigens met een schatkistsaldo van bijna3.6 mil jard voldoende ruimte is. De tarieven voor daggeld (interbancair) zullen de eerste dagen wel rond de 10 pet blij ven hangen. De tarieven voor wat lan- -oi«»c s*ieci v<s gere gelden worden nu al wat gedrukt cÜmtTicu* door geruchten, vooral in het buiten- c.r.i ivirumw™ land, over een tweede revaluatie van de gulden. riuur c»ri> 30 29% 22%. 22% 28% 2S% 40% 42% 18% 10% 24 25% 28 62% 63% 63% '-U 195% 197 1311a 133% 48% 4874 12% 14% Fuite Motor Fruehiuf Ccu ÏTcctrtc Gen Foutep Gen Motiira Geil ['lihl uil! Cell Tal Tel Gellv Oil Gllalla Glmhal Hrulhara Goi'teyvar I Kite 8 Gulf OU Illinula Centril ln<3. I nallcri Int Büüln Mich Intirn Hirvistir Int Nick of Cib Int Hi oer Int Tal A Til Johna M ainlUi June* md Liuih Kinnacott Copper Kraft Co Una.t.cmco Vouch Litton Ind Lockheed Aircraft Marcor Mirtln Marietta May Dep Store» 56% &5%a Olln 27% 27% €7% 67% 27% 27% 62% 64 19 28% 142% 49% 23% 2744 23% 19% 28% 149 49% 23% 27% 23% 23% 10% 2S0 33% 37% 50% 34% 22 19% 36% 42% 12% 9% 5T', 25 18% 39 23% 10% 286 34 37% 51% 34 22 20 37 12% 9% 8% 25 18% 30 McDonnell Puuxtt 21% 21% Mohil Oil Corp 57% 53% Nablaco Nat Ciah Henluier Nat UiPtlllen Nat Cypaun) Nat Slael Nat Laad lltd 44% 44% «2 42% 15% 15 13% 12% 36% 36 14% 14% Pac Ca» ind KI Fenn Central l'applco l'firlpa Uudu* Pluim Murrl» Philip» Half Hmeter Gartlbl KCA Republic Steel Heynuld» Ind 17% 17% 25% 25% 2% 2% 86% 87% 43% 48% 115% 115% 61% 83% 100% 102% 2584 25'. 27% 27'i 46% 45% Royal Dutch Pelf 411» 41% Sar.ta F* lod 25% 25% Soar» Roebuck 93% 94% Shall OU «2% 60 Southern 17% 17% Southern Peelde 33H 34% Rallwey 34% 37% Sparry Band 52 52% stand oil Calif 69% 6»% Stand Oil Indian» 92% 92% Emm Corp 93% 94% Sludebakor Worth 43% 42% Sun Oil Teaaa Gull run in*; Trsnaamerte* Unlteaer Union Carbide Unl Knyal Ulifted Aircraft United titand* US Steel Weal Union Tel tVekiitixhou»* O Woul*urlb 51% 59% 31% 32-T, 128% 132% 28% 11% 43% 43% 11% 11% 34% 34% 9% 9% 36 35% 13% 15% 32 31% 23 23 Alb'iiuhanv Hu» S 19% 19% 27% 27% 15% 15% 43% 43% Ball Ohio Bavu* Cluari Can Breweries Catto Chadhourn Guth 43b 43% b 1214 12% 4 4 1» 16 111. 1% 16.26 10.22 28% 25%s 36% 25% 22% 54% 53% Gen Clxir Int Bank fur Kac Int Flav frag I ui Fapar IS 4) mier-per Kaii.a» City Ind Kan.as power KI.M rtrnear Leaaeo Lone Star Cement letnnan Madison Fund 14% 14% 99V.b 88% SS% 49% 50% 21.50 21.50 13% 21% 34% 62% 21% 34% 61% 12% 12% 21 20% 13% 15% 10% 10% Nat Can 11% 11 NV Cenlr A 7 6% North Weal H 62% 61%, N Am Philip. Co 25% 25% i lucid.ml a) patx 11% Pacific IJaht 21% 21% Public Steal It Standard Brand» «6% 48 Tandy 283'. 29 Untun Slactr 16% 16% United Corp» 8% 9 United Gaa 15% 16% we»t«m Bancorp 29 29

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 15