Gespreksgroep zag het pratsn niet meer zittel mm Schaefer: gemeenten moeten manen tot woning-onderhoud slank ie nemen! H AVONTUUR IN KARINTHIË Mary Stewart Pipo en Mammaloe in Marokkaanse oase J )S Ontmoeting van Europese kerken Voor vier miljoen aan hasjiesj in Alkmaar verbrand Zondag in 'Werkwinkel': hulp aan bejaarden en gastarbeiders Merkwaardig mOtjW/!Km4iRfrET WOENSDAG 24 OKTOBER 1973 BIN3NENLAND/RADI0 EN TV T4/JC6 Gastarbeiders /-• 'I ft W A LOWIETJE MARY PERKINS WAT VfcÊÊMD, zow sreoa FERDINAND Radio vandaag TV vandaag AMSTERDAM Een oecumenische gespreksgroep in Soest die al jaren bezig was over de kerk voor •de wereld za gal dat gepraat niet meer zitten en stortte zich in het werk voor buitenlandse arbeiders, In Soest, waar ongeveer zevenhonderd buitenlanders werken, zijn nu zo'n vijftig ex-praters actieve helpers geworden in een onderwijsproject onder de buitenlanders. Met een inzet, die respect afdwingt bij Li eb je Hoekendijk. Voor de NOS werkt zij mee aan het programma Werkwinkel, dat probeert van gewone mensen helpers te maken, voor gastarbeiders maar ook voor het opvangen van jongeren in een con flictsituatie, voor hulp aan bejaarden, voor werk in ziekenhuizen. 'Gewone helpers hebben iets, dat pro fessionele helpers missen', zegt Liebje Hoekendijk. Een man of vrouw die bij een bejaarde een klusje komt doen, gebruikt dat karweitje om eens even met een oud mens te praten. Hat praatje is vaak veel belangrijker dan het werkje. Want bejaarden zijn vaak zo eenzaam'. Het programma Werkwinkel komt eens per maand op zondagavond op de buis. Het wordt gepresenteerd door Ruud Jans en de eindredactie doet Si mon Jelsma. Het programma van ko mende zondag gaat over twee onder werpen: Hulp bij het open bejaarden- werk, dat oudere mensen wil helpen zolang mogelijk thuis te blijven ca hulp bij de opvang van buitenlandse werknemers. liebje Hoekendijk: 'Het is voor oude re mensen erg belangrijk dat ze zo lang mogelijk hun eigen bedoening -■hebben. Je kunt ze daarbij helpen door hun thuis een pakket verzorging aan te bieden. Er is vaak behoefte aan wat huishoudelijke hulp, maar vooral aan gezelschap dat voorkomt dat de bejaarde vereenzaamt Het is heel lastig om dat behoeftepakkat door een beroepskracht te laten be vredigen. In de dienstencentra met hun sociale werksters en gezinshulpen is daarom toch steeds behoefte aan vrijwilligers, die vrije tijd hebben om een stekker te repareren, de raman eens te zemen en vooral voor een praatje'. In ons land zijn ongeveer driehonderd dienstencentra. Er zijn dus grote aan tallen vrijwilligers nodig 'Maar het mooiste is het als we het zover krij gen dat bejaarden bejaarden gaan hel pen. Dat voorkomt tegelijk dat de ene groep de ander 'bedoel', zegt Liebje Hoekendijk. Het tweede onderwerp van haar pro gramma gaat over de al genoemde helpers voor buitenlandse arbeiders. Er zijn 120.000 gastarbeiders in ons land. Onder hen werken ongeveer 75 groepen. Veel van deze groepen heb ben een kerkelijke achtergrond, zoals de groep in Soest, waarmee dit ver haal begon. Maar er zijn ook groepen die een politieke achtergrond hebben. Liebje Hoekendijk: 'De meeste van deze groepen, zoeken het contact met de buitenlanders via taallessen. Hier voor zijn erg veel vrijwillige krachten rwaw-i» J- rJc&t •z&nt 3 In het Marokkaanse Tiznit, negentig kilometer van Agadlr, zijn televisie-opnamen gemaakt voor de twaalfdelige serie Tlpo In het land van Mariba, die de VARA volgend jaar zal uitzenden. Plpo de clown (Cor Witschge), Mammaloe (Ma- rijke Bakker) en KI uk KI uk (Herbert Joeks) zijn hier In actie in een oase. 11 12 Horizontaal. 1. schaapkameel, 5. be kwaam, 9. gelijkenis, 11. oudste bijbel- vertalfeg, 13. enkele, 15. bars, 17. plaats in Italië, 18 tenmasfcenn, 19. stuk gronds, 21. bevel, 22. klein soort steur, 24. zijtak Rijn, 26. Myth, fi guur, 27. telwoord, 28. keur, 30. Myth figuur, 31. vochtig koud, 32. loot, 33. putemmertje. Verticaal: 2. afzonderlijk, 3. sappig, 4. papegaai, 5. jongensnaam, 6. hache lijk, 7. keur, 8. fris zuur, 10. zuiver, 12. apparaat, 14. wispelturig, 16. op standeling, 19 achting, 20. bedorven. 21. genade, 22. kaarttenn, 23. lands verordening, 24. Turks keizerlijk de creet, 25, -figuur .uit een drama van Shakespeare, 27. oplaag, 29, ieder, 30. damesbalsbont. Oplossing. Hor: 1. boer, 4. grit, 7. te, 8. baret, 10. Ra, 12. ren, 14. mol, 15. bar, 16. A.M., 18 na, 10 Sedan, 22 manen, 24 gegadig de, 25. norit, 26. Seine, 28. Ee, 30. Ie, 31. aan, 33. mos, 35. tol, 37. ra, 38. 'malie, 40. OT, 41 kaal, 42 pret. Vert: 1. bee, 2. eb, 3. ram, 4. gel, 5. Ët, 6.tra, 7. tras, 9. ros, 11. aren, 13. naderen, 15 bandiet, 17 magie, 18. nagd, 20. ego, 21. nat, 22. mis, 23. een, 25. naar, 27, eelt, 29. dol, 32. aak, 33. mal, 34. sip, 36 oot, 38. ma, 39. er. Van een verslaggever DEN HAAG Staatssecretaris Schae fer heeft er bij de gemeentebesturen op aangedrongen, dat zij een actief gebruik maken van hun bevoegdheid om eigenaren van particuliere wonin gen die duidelijke gebreken vertonen te wijzen op hun plicht de woningen in overeenstemming te brengen met de eisen van de woningverordening. Om actief te kunnen optreden zullen de gemeenten eerst moeten oyergaan tot strikte naleving van de voorschrif ten die de woningwet bevat wat be treft onderzoek van de woningen. Daarbij kunnen systematisch te be ginnen met de meeste bedreigde buurten en wijken slechte wonin gen worden opgespoord, aldus heeft dinsdag het ministerie meegedeeld. De gemeenten zullen de cigaren te vens kunnen wijzen op de subsidiemo gelijkheden voor verbeteringen aan ROME (CIC) In februari 1974 zal een officiële ontmoeting plaats vinden van de raad van Europese kerken (CEC) en de raad van de Europese (r.k.) bisschoppenconferenties. Dit werd bekend gemaakt aan het eind van een vergadering van vertegen woordigers van twintig Europese bis schoppenconferenties. In oktober 1975 zal weer een symposion van Europese bisschoppen worden gehouden. Het thema zal zijn 'De taak der bisschop pen in dienst aan het geloof'. ADVERTENTIE nodig. Maar er is ook een speciale be hoefte bij de vrouwen van buitenland se werknemers. Volgens het Turkse cultuurpatroon blijft de vrouw thuis. Ze loopt daardoor de kans dat ze ver eenzaamt. Zo iemand moet eigenlijk door een gewone Hollandse huisvrouw eens opgezocht worden, waardoor het isolement wordt verbroken.' De vraag komt bij dit alles op of dit geen braaf sleutelen aan de marge blijft. Liebje Hoekendijk: 'Vooral bij het onderwerp hulp aan buitenlandse werknemers komt deze vraag op. Wij hebben daar met verschillende groe pen een hard gesprek gehad. Sommi gen wilden dat wij het voor de even tuele hulpverstrekkers meteen duide lijk zouden maken, hoe het kapitalis tische systeem buitenlanders uitbuit We zijn het er tenslotte over eens ge worden dat mensen vanzelf over de politieke achtergronden van het ver schijnsel buitenlandse arbeider gaan nadenken, als ze met die mensen op pad gaan'. Na de eerste uitzending van Werkwin kel kreeg de stichting Werkwinkel, die het programma voor de NOS voor bereidt, 180 aanmeldingen van men sen die wilden meedoen. Niet zoveel, eigenlijk. Miebje Hoekendijk: 'Het gaat ons er niet om grote aantallen men sen te mobiliseren, maar om vrienden te zoeken'. No een uitvoerige reportage van Ben Eikerbout, die meetrok in het kielzog van Israëlische troepen, kwam dins dagavond in 'Achter het Nieuws' een vooraanstaande Egyptische voorlichter aan het woord Daar is op zichzelf niets tegen; belichting van meerdere tenten is een van de belangrijkste joumalistische regels. Maar de man kwam. tot de merkwaardige uitspraak, dat hij het zo vreemd vond, dat de grenzen van zijn land pas in deze eeuw voor het eerst na 6.000 jaar wer den bedreigd. Nog vreemder was het dat de Britse interviewer deze mede deling zonder enige tegenspraak ac cepteerde. Je behoeft toch werkelijk geen Egyp toloog te zijn om te weten, dat de ge schiedenis van het NijHand vol is van grensoverschrijdingen door vreemde volkeren. En dat waren in de meeste gevallen geen joden, wel bijvoorbeeld Hyksos, de Aziatische barbaren, die zich tussen 1700 en 1555 voor Chr, van grote delen meester maakten. Tijdens het Nieuwe Rijk moest aan de lopende band worden gevochten om Syrtërs, Filistijnen en Lybiërs van het lijf 'te houden. Egypte leefde toen zelfs onder Ethiopische koningen. Om er nog een paar te noemen: er waren tijden van overheersing door Grieken, Romeinen, Arabieren (die het land in 639 bij het Kalifaat van Bagdad inlijfdenTur ken, Fransen en Engelsen. En dat is dan slechts een greep hier en daar. Ze hebben daar dus wel even werk voordat de molens wat vlugger en .ten profijte van Iedereen gaan draaien. In de reportage werden voorbeelden van een groot cultureel verleldlllenllllhl een groot cultureel verleden, o.a. in de arehiectuur, afgewisseld door opna men van troosteloze mensenpakhuizen. Een wrange tegenstelling. Ter gelegenheid van het bezoek van de Italiaanse presidentleone aan ons land maakte Willibrord Nieuwenhuis een documentaire met cis vraag 'Waar houdt Europa op?' Kernpjunt waren de ongelijke economische verhoudin gen tussen het geïndustrialiseerde noorden en hei uitgebeende zuiden van Italië. De 'Laars' zo werd hier dui delijk gemaakt, behóórt tot de ergste probleemgebieden van Europa. Italië alleen is niet iii staat de zaak recht'te trekken. Interessant in dit door de 'C i 1 4- -.iw-avttv EES) BEETJE D&ICA. EK <2>' AtiU-HVM. DjW&SN 61WD& blS j/36MWKT hAWb (ti HÊÊWT CAM... MUSIC HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn, 7.2C (S> Atct.sDow. mm 7.45 VPRO: Deze? .0** en 8.M Hws. 0,35 watem. s,4» schoolradio. 10.80 (S) Radlweekblad. n,M nws. H.0S V.d. kleuters 11.18 (S) MeloOl een boeket: licht rauï.profr. .11.35 CS) V/jRA-Daiwork. met soUstea. fs.OO Htmmolo - Centraal. 13.00 Nws. 13.11 mogen v.d. dag. 13.25 (S3 Een middagje Stoomradio-, vrogr, rel goed* jeugdherinneringen. 10.09 Nws. 19.03 <S> Wie heelt Antje Vrafing i gezien? 17.10 (S> Met de mus. mes. 17.SS Med. KSO uitgezonden fïtmoerslag was LVffi het gesprek met de secretaris van de communistische partij in Italië. Wel beaamde hij ook dat Europese hulp voor het zuiden van Italië gewenst is, maar hij acht vóór alles een mentali teitsverandering bij .de Italianen zelf noodzakelijk. Hij zei dat er at veel te veel geld in probleemgebieden is ge pompt en voor nonsens dingens is uit gegeven. De nuchter-westers denkende communisten leider'noemde de Ita liaanse bureaucratie een van de mach tigste van Europa, De KRO kwam ook goed voor de dag met een Brandpunt-Extra dat met me dewerking van Henk Neumann direct na het journaal zorgde voor een kern achtige analyse van het belangrijkste nieuws. Ik wil graag pleiten voor het dagelijks toepassen van deze formule, Het is een snelle en heldere achter grondsbelichting waarmee het publiek zeer gediend is. Sportief werd na deze uitzending voor verdere informatie ver wezen naar 'Achter het Nieuws' van de Vara. Dat is beter samenspel dan we tegenwoordig op de maandagavond te zien krijgen. Over het pr natuurt je van Hans van 'Willigenburg Voor Achten, kan ik niet so enthousiast zijn. Het is nog een beetje te gladjes en te weinig werke lijk intrigerend. T.H. BELLINGWEDDE Een felle brand heeft de grot» laadbouwstólnrur van de landbouwer B. Smaal aan. de Rlijham- sterweg tussen Bellingwolde en Blij- ham in. de as gelegd. De schade is on geveer anderhalve ton. Tweehonderd ton sta», en enkele landfoouwmachi- nes, gingen verloren. De schuur is verzekerd. Zij was eigendom van land bouwer T, J, Meliema, in Bellingwol- de. De politie van Beliingwalde acht brandstichting niet uitgesloten. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. PP: 18.29 UHz,'V.d. A.B.P. VARA: 18.30 ïS> Tekst eu muz.: cabaretprogr, EO: 19.90 Klankbord. 19.15 fS) Wij hebben een woord v.d. wereld. 19.45 Bijbelstudie. 20.90 (8) Kerkorgetcane. 20.25 H«t Evangelie tn Bel gië, 20.35 Rep. 21.00 EO Metterdaad: progr. van Christel, hulpverlening. 21.95 De grote opdracht: nws van zending en evangeUeaWe in binnen- en buitenl. 21.15 Avondsluiting. TROS: 21.39 (S) Specialiteiten a la Carta: verzoekpl.progr. 22.29 Aktua. 22.39 Nws. 22.40 Ds tunnel der duisternis (24). 23.09 (S> lm Flm Jacobs' Notenbat. 23.55-24,09 NWS HILVERSUM II TROS: 7.99 Nws. 7.02 (S) Ontbijt-Soos: ge- var. progr. met 7.30 Irtrs; 7,41 Abt-Ja; 8.30 Nws: 8.36-8.45 Gymn, v.d. hulsvr. 19.90 (S) Kaboutertija, 19.30 Nws. 19.33 (S) V.d. vrouw, 11.39 Aktua. KRO: tl.45 Bejaarden- progr. 11.55 Med. 15.99 (S) Van twaalf tot wes: painseprogr. tnet o.a.: 12.25 Med. t.b.v, tand- en tuirsb.j 22.30 Nws; 12.41*12.59 Echo; 13.09-13.05 Baden maar14.99 Huisbezoek. HOS: 14.19 Onder d® groene linde: oude lied jes en balladen. 14.80 (S) Aspekten v.d. ka- mermuz, 15.39 Nws. 15.33 Spiegel ran Duits- land, lnf. en muz. utt de :QRD. w.9» Moor over minder: de stem v.d. sprekende min- derh. 17.29 Overheidsvoorl.: Tekst en uitleg, driewekelijkse rubr. v.h. min. van onderwijs en wetensch. 17.30 Kws. NCRV: 17.32 (SI Hier en nu. NOS: 18.99 Bopthema's en awUsgsessiotw: Jazz uit de jaren 1SJS-1955. 18.30 Nws. 18.41 Spiegel van Cr-F.rltt. 19.09 <S) Openb. Kunstbezit. 19.10 RVU: Roemenie. Nog steeds een ontw.land. Inl. over de soe.. «kon. en pollt, opbouw van Roemenie waarbij het ac cent gelegd wordt op het leven ra® elke dag v.d, Roemeen. 19.30 RVU: Laten we het werk verdelen. Vierde progr. in de eerie over ar- beldword. en grondstoffenovereenkomsten. 19,59 Pen Haag vandaag. 29.00 Nws. 20.95 (S) Woensdagavond Mui-tnagazlne. 23.35- 24.00 Nws, HILVERSUM III AVRO: 7.09 Nws. 7.02 Steevast. ($.00 Nws; 8.02-8.05' Radiojournaal.! 9.99 Nws. 9.93 De negen-uur-show. 10.90 Nws. 10.03 S3 Ar- beidsvitamlnen. (11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Radiojournaal. 12.09 (S) Zet 'm «p. (13.00 Nws; 13.03-13.06 Cup Communie.) 14.00 Hm; 14.03 Cup-Comm, 14.06 Hit-vlaser; tóp-pep. 15.00 Nws. 15.03 Cup-Cootm. 15.08 Cees via Zljtveld. (18.00 Nws. 18.03 Ccp-eetBtt.) X7.M Nws. 17.03 Radiojournaal, 17.08 Postbus ït«i rerzoekpl.progr. NOS: 18.00 Nws. 18.02 Joost mag niet,eten, 19.99 Nws. 19.02 Popfantaslm op Htlv. 111. 20.00 Nws. 20.02 Vincent van Engelen, (Hier- "UT Sofia en Feyen- oord-Gwardla Warschau*. 21.00 en 31.94 to: E.C. voetbal: AJax-CSKA Nws.1 23.08 Nws. 23.02 Metro,'* Midnight Mu sic. 24.00 Nws. 0.02 Willem Ruys en Joop van TWJn. 2.00 Meta de Vries. 4.00-7,00 Feil* Meurders. BEUJIE 324 m NED. 12.00 Nws en med. 12.08 Zlg-Zag: swingen de mus. (12.80 Buitenl. persoverz. 18.00 Nws, weerber. en toneelagenda.) 13.55 Beursber. 14,00 Nws. 14.03 schoolradio. 14.23 internet- 50, 14.30 V.d. jeugd. 14.50 Lichte mus. (15.09 Nws.) 15.30 Eaüioschoolkoron. 16.00 Nws tn beursber. 18.10 Intermezzo. 16.15 Kinder- progr. 17.00 Nws-en med. 17.10 Lichte, ork.- mur 17.55 Weegschaal, 16.00 Nwt. 13,05 V.d. soldaten.' 19.15 te- kenmoraal an -filosofie. 18.45 Sportmagazlee. 18.55 Taalwenken. 18.57 Danstnuz. 18.«3 Hm en akt. 19.30 Lichte ett damnauz. (19.49 Keu rig Engels. I 19.45 HlssUrubr. 20.09 Country-, folk- en popmus. 21.00 SpUntemws., 22,60 Nws. 22.05 Jan en alleman, 23.SO Nws. 23.10 Liedjes to alle uien. 23.49-23.43 Nws. NEDERLAND I TELEAC 10.00 Landbouw-les 9 (herh.) NOS NOT 11.35-12.00 Schooltelevisie TROS 17.00 EziKlcrpTograiEiaa NOS 18.45 Ti-ta-twenaar 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot ge west 19.50 Uite Stichting Socutera 20.00 Journaal PP 20.20 Uitz.D'66 NOS 20.30 Mr. Rols en Mr. Royce 21.50 Panoramiek 22.15 Studio Sport 23.00 Don Haag vandaag 23.10 Joumaai! NEDERLAND H NOS 18.45 Ti-ta-tovensar 18,55 Journaal TROS 19.05 Wat een familie (41) 19.30 Levesnsweb: De le vende jneren NOS 20.00 Joumaai TROS 20.21 Het Don Kozakken Koor 21.00 Zij kwamen niet bij LobEh in ons land 21.40 Oktober: do wijn in de maand DCOR KRO RKK 22.15 Kenmerk NOS 22.40 Journaal TELEAC 22.45 Dammen DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.85 Heute: herh. v.h. Journaal van gisteravond. 10.25 Tagebuch. 10.40 Act, uit oost- en West-Dultsland. 11.25 Sportjournaal 12.2» Act. magazine. 12.50 Parsoverz. 13.00-13.29 Journaal. 16.20 Film. 17.05 Kinderprogr. 17.40 Klnderprogr. 17.55- 18.00 Journaal. (Reg. progr.: NOB: 9,30-19.00 Sesamstrasse. 18.00 Ktfïfcursptegelmagaïin. 19.20 Alarm, der gestauerta Proi. 19.59 Progr.overz. WDR: 8.05*12.00 Schooltelevisie, (S.SO-IO.OO Sesam- straat s, 18.00 Nws uit Noordr.-Wesif, 18.95 Klnderprogr. 18.15 Toni und Veronika. 18.40 Act, 19 20 Die 6 Slebongeschichtfi.) 20.00 Journaal en weerbar. 20.15 Doe. progr. 21.00 Fllarop. 21.45 Bul toni. rep. 22.30 journaal, comm. en weerber. DUITSLAND II 15.29 Gymn. voor kinderen. 16.30 Kleuter- progr. 17.W Jcumigl eu «kt. 17.10 LaisriM Abenteuer. Aansl.: Mainzelmdnnchen. 17.43 Akt. en muz. 18.25 Gezelschapsspel. 19.00 Journaal en akt. 10.30 Fllinrep. 20.15 tnf. en meningen uit het «con. Ieveu. 21.00 Heute: Journal; en akt. 21.13 CuH.mtgazln». 23.09 TV-flbn na*r Shakespeare. 23.99 Journaal. - DUITSLAND UI WDR 8.20,<S,5S, 10.30, 11.00 en 11.45 Schooltele visie, (9,39-19,39 Sesamstrasse.} 17.90 en 17.3-3 Schooltelevisie. 16.00 Sejamrirasse, 18.30 TV-cursus. 19.69 ZamSmann. 19.05 Progr. voor apsanse wexfca 19.15 Handel en verkeer. 18.45 Nws utt Noordr.-Westf. 19,55 Comm. 20,00 journaal en weerber. 20.15 Serie uitz. 21,00-Doe, fll». 21.45 Magazine v.d. dag 22.05-23,05, Inl- progr, DUITSLAND IH NDR 16.00-17.39 schooltelevisie, 18.00 SesamstMMe. 18-30 Sfclgypto. l»-« Gezondbeldsprogr 13.30 TV-cursus. Weokjourmal. 29.00 Journaal en weerber. 20.15 lnf. Uitt-21.45-22.30 Liter, progr. BELG1E NEDERLANDS 16.30 Jeugdprofir.: Jovanjong. 10.53 Hoe? Teehn, In de kunst (3). 19.W Pollt. tribune, 19.35 Zoeklicht. 19.4» Mod..an- weerber. 18.45 Journaal. 20.10 De dubbeldek kers. 20.35 Rudl carrellshow. 21.35 Confron tatie: akt. gesprek. 22.20 Nwv uit de wereld van toneel, opera en ballet, 22.40 Jout- naai. BELGIS FRANS 13.00 L'entreprlse d'aujcurd'hu! (3). 14.00 en 14.30 Schoolt»'»visie. 15.45 en 16.15 Ide». 16.40 Journaal. 16.45 Feu verb 18.25 Tempo. 18,55 V.d. kleuter*. 19,00 Je an Pinot. medetia d'aujourd'hui *4), 19.» Nn uit Wallonië. 18.45 Journaal, S0.20 Amu- senï.progr. 21.05 Akt. doe. progr. 31.5» venement. 22.45 Journaal. wonlngeR, die het karakter dragen van modernisering. Een combinatie van de werkzaamheden voor opheffing van achterstallig onderhoud en die voor modernisering kan voor de huis eigenaar kostenbesparend zijn. In dien eigenaren besluiten tot gezamen lijke straat of bloksgewijze-wo- nlngverbetcring kan bovendien de ge meente steun van de rijksoverheid krijgen voor de verbetering van de woonomgeving- Van een verslaggever ALKMAAR Onder strenge politie- bewaking is ia: de Alkmaar se vuilver- brandingsoven 1.800 kg hasjies vernie tigd. In korte tijd ging er voor een marktwaarde van vier miljoen gulden in rook op. De grote partij 'soft drugs' werd en kele maanden geleden ontdekt in con tainers, die onder een Harlinger kot ter waren bevestigd. Het spul, dat in Leeuwarden was opgeslagen, werd door de rechtbank aan het 'verkeer1 onttrokken en moest worden vernie tigd. 'Alkmaar is de dichtsbijzijnde stad met een dergelijke goede installa tie', motiveerde de officier van justi tie de tocht naar de kaasstad. Tien wachtmeesters reisden met de grote partij hasjies mee. 17 Timothy keek var» de een naar de an der. Ik realiseerde me die zwijgende gedacbtenwisseling tussen zijn vader en Christl ook hem opgevallen moest zijn. Alhoewel hij een nerveuze in druk maakte, sprak hij kalm: 'Dat is bijzonder aardig van u, vader, maar ik wil u juist op dit ogenblik geen overlast bezorgen. Ik was net van plan om morgen met Vanessa naar het zuiden te gaan.' Of Graham en ChrisÜ zich opgelucht voelden, viel niet op te maken. Geen van beiden liet iets merken: '"Werke lijk? Erg aardig van Mrs. March jou mee te nemen, maar als zij en haar man nu aan hun gezamenlijke reis be ginnen dan...' 5 'Dat duurt nog wel een dag,of twee', zei Ik vlug. 'Ik weet nog altijd niet wanneer Lewis nu precies komt m die tijd ervoor wil ik me ook amuse ren. Ik zou het leuk vinden als Tim me gezelschap hield.' 'Maakt u zich maar geen zorgen; ik zal -me heus niet aan hen opdringen,' zei Timothy opgewekt en zonder eni ge ironie. 'Ik, was trouwens toch van plan naar Piber in Stiermarken tc gaan om er de Lipizzaner stoeterij te bezichtigen. Als mrs, March dan met me meegaat, vangen we twee vliegen in een klap. Wat zeg je ervan, Vanessa?' 'Geweldig,' antwoordde ik. 'Dat is dan voor elkaar,' zei Mr Lacy Junior kalm. 'Ik bel u wel op, vader, wanneer ik terugkom naar Wenen.' Hij vestigde nu zijn aandacht op de gebakschaai en haalde er een enorm stuk Saehertorte af, een soort chocola degebak rijkelijk voorzien van slag room. Tijdens het koffiedrinken .kreeg ik sterk de indruk dat het héle gezel schap zich opgelucht en op zijn ge mak voelde. Toen wij tenslotte de eet zaal verlieten, verdwenen Timothy en zijn vader in volmaakte vriendschap naar de toiletten. Even later kwamen ze terug en ik zag aan Timothy's ge zicht dat Graham over de brug was gekomen', zonder dat hij hem had hoeven chanteren. 'Nou', zei Graham, toen we elkaar welterusten wensten, 'Ik hoop dat jul lie je amuseren. Zul je goed op Mrs. March passen Timmy? En laat me wel weten wanneer je weer naar Wenen komt. Vergeet niet me tijdig te waar schuwen. voegde hij er venijnig aan toe. Ik ben bang dat ik mijn lang verloren zoon vanavond een wol vreemd welkom heb bereid.' Vrolijk antwoordde Timothy: Tk zal er in het vervolg aan danken. En be dankt voor vanavond, het was macn- tig.' De Peugeot reed weg. Timothy en ik draaiden ons om en wandelden terug naar het hoteL 'Vind je het vervelend?' vroeg hij. 'Hoe kom je daar nou bij. Ik heb toch gezegd het fijn te vinden jou mee te nemen. Dat was geen fabeltje van me. En over fabeltjes gesproken. We heb ben ons er aardig doorheen geslagen, nietwaar? Ik vind Christl een schat van een meisje.' Tk ook. Eerst viel me dat niet zo op, maar later des te sterker.' We Hepen langs de verlichte etalage van een boekhandel. Ik zag dat de blik in zijn ogen nu helder en leven- - dig was. 'Eigenlijk' zei hij, 'kan ik hem geen ongelijk geven. Je moet niet teveel aan de mensen blijven hangen. Op een gegeven moment dien je ze vrij te laten.' "Natuurlijk", zei ik. HOOFDSTUK 4 De volgende dag tegen een uur of vijf reden we Oberhausen binnen. Nu Timothy met mij was meegegaan, had ik van het oorspronkelijke pian afgezien om met de trein naar Bruck of Graz te gaan en daar dan een auto te huren. Bovendien was het zondag, en dus maar de vraag of een en ander mogelijk was. Dat gold niet voor We nen want daar stond iedereen altijd klaar om je te helpen, vooral het vriendelijke personeel van Hotel Am Stepkansplatz, Aan al die bereidwilligheid was het te danken dat we de volgende dag tegen twaalven in een gehuurde volkswa gen Wenen konden verlaten. Met mij zelf aan het stuur en Timothy als kaartlezer reden we de Triester Stras- se door, passeerden het autokerkhof en reden vervolgens de weg naar Wie der Neustadt op. Het verkeer was wel dadig rustig. Het was een prachtige dag. In het be gin was het landschap lanugs de auto snelweg zuidwestelijk van "Wenen, een tonig en werd het nog door veel fa brieken ontsierd, maar langzamerhand begon het te glooien. Even 'voorbij Wiener Neustadt- zaten we midden tussen de heuvels met hun beboste hellingen, .groene welden, romantische rotspartijen en kristalheldere beekjes. Het geheel bood een lieflijke en idyl lische aanblik. In de dalen en tesen de hellingen van de heuvels wuifde het goudgele koren, klaar voor de oogst Zelfs toen we via de prachtig aangelegde weg *aan de slingerende klim maar de Semmering-pas .begon nen, behield het landschap iets zachte het maakte nog geen overweldigende indruk. We aten in Semmering, een oord op dertienhonderd meter hoogte, waar de hele winter de zon schijnt Nu mid den in de zomer, was de lucht onge looflijk helder en het moet daaraan te wijten zijn dat Timothy, zelfs naar zijn maatstaven gerekend, at als een wolf. Ook ik had bijzondere eetlust, ondanks het feit dat het eindpunt nu in zicht kwam en ik mijn zenuwen begon te voelen. Tegen drieën bevon den we ons weer óp de weg en reden door het steeds fraaier wordende land schap. Achter Bruck verlieten we de hoofdweg en de rivier die er langs stroomde, en sloegen een zijweg m. Toen we ons goed en wel op die zij weg bevonden zette ik de wagen langs de kant. 'Je hebt toch een rijbewijs hë Tim? Zou ja het eens van me over willen nemen?' 'Graag', antwoordde hij zonder aarze len. 'Ben je moe?' 'Een beetje. Het is nogal erg inspannend met een ünks stuur rechts te houden. Ik moet wel zeggen dat je goed kunt kaartlezen. Jk hoop dat ik het net zo doe, of wil je het zelf blijven doen?' 'Dat zal wel lukken', antwoordde rnj terwijl we van plaats verwisselden. Ik geloof niet dat er hier veel verkeer wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 6