'Statiegeld auto's een gedwongen staatslening' in panjs weten zjewel wat lekker IS! Putten maakt bossen schoon Streekvervoer: tekort van bijna 117 miljoen Vakbond wint proces voor 'stoelzitter' Jongeren uit de YVD vallen Van Riel aan 'Van Kemenade moet grens van bevoegdheden inachtnemen' Hoe vermijdt u dart voigende week uw gas wordI afgesloten? Voortbestaan van Dè Tijd toch onzeker President Leone in Den Haag Portugal nodigt parlementariërs uit te kijken Bij NS aandacht gevraagd voor laagstbetaalden Woonwagens in rivierengebied worden gespreid Laait de Amro Bank het maaropknappen! Aantal crematies in ons land neemt nog steeds toe TROIAV K\Y \RP j 1ÜXDEKÜAG 25 OKTOBER 1973 BEVïN'EXLAiiNiD/KÜKST T9/T>RL17 RAI en ROVAG hekelen 'onoprecht voorstel een diepvriesprodukt van 4 m :n t zakje met de rode ruit Wrakkenterreïrïen Wetenschappelijk bureau PvdA Van onze onderwijsredactie UTRECHT Een onderwijscommissie van de Wiardi Beekman Stich ting van de PvdA wil een tweedeling van. het onderwijs. De eerste periode van vier tot vijftien jaar is dan funderend onderwijs. De tweede periode vanaf zestien jaar wordt dan voortbouwend onderwijs genoemd. De leer- en vormingsplieht zou zich uitstrekken van het vierde tot en met het zeventiende jaar. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het tekort in het streekvervoer wordt voor 1974 ge raamd op 116,9, miljoen. Hiertegenover staat in de begroting van verkeer en waterstaat voor 1974 opgenomen post van 113,3 mil joen, die de overheid heeft uitgetrokken ter compensatie van de ex ploitatietekorten in deze sector. Revaluatie Niet te Terwonderen Voorzitter van bond christelijk MAVO: Van onze onderwijsredactie - UTRECHT "Het is niet' de taak van de overheid doelstellingen te formuleren voor het bijzonder onderwijs. Als minister Van Keme nade de school gebruikt oin zijn politieke ideeën te verwerkelijken, overschrijdt hij dc grens die aan de bevoegdheid van de overheid is gesteld." Dit zei de heer A. de Jongh, voorzitter van de bond van protestants- christelijke mavo-scholen, gisteren in Utrecht op de jaarvergadering van zijn bond. Betutteling 1 DEN BMG RAf en BOY AG im enen het voorste! van de regering om de motorvoertuigen die na 1 januari 1974 voor liet eerst op de Nederlandse wegen verschijnen extra te belasten met een statie geld van tweehonderd gulden, bijzonder onoprecht'. De organisaties vinden bet onjuist, dat onder hét mom van het milieuprobleem extra geld jaarlijks honderd miljoen gulden wordt binnengehaald, dat echte: niet ter bestrijding van autowrakken w ordt gebruikt, maar gewoon in de rijkskas verdwijnt. Het verzet van BOVAG en ïtAI tegen het statiegeld op motorvoertuigen houdt echter niet in, aldus voorzitter A. Meijer van de afdeling personenau tomobielen van de RAI dat de organi saties tegen een bestrijding van bet wrakkenprobleem zijn. Integendeel, zei hij, maar dit probleem wordt veel beter opgelost dooreen verplichte motorrijtuigenbelasting voor elke au to tussen" jié 'momenten dat deze op de weg ketot en dat de sloper hem vernietigt, ongeacht of er nu mee ge reden wordt. De regering wil dit ook begin 1975 invoeren. Dergelijke maat regelen zijn volgens de heer Meijer eenvoudiger en effectiever ais het gaat om tot een zuivering van het kentekenregister te komen. Veel vraagtekens plaatsen RAI en BO VAG achter het nut van een statiegeld regeling, afgezien van een budgetair (ADVERTENTIE) n* t De Fransen zijn levensgenieters en ook eet-kunstenaars. Vandaar dat wijPommes Parislennes op de Hollandse markt hebben gebracht. Van die leuke, vddr- gebakken mini-aardappeltjes, een lust voor't oog en een luxe in de mond. Verwen uw héle gezin es met die knapperige Pommes Parislennes; maak van* 't warm-eten een feestmaal! Informaties: 02503-724! of Postbus 43 Hooi da or p voordeel van de overheid. De gemid delde levensduur van de huidige auto is negen jaar. Pas als de auto defini tief van de weg is en het kentekenbe- - wijs wordt ingeleverd kan het statie geld teruggegeven worden. Wanneer nu de regeling I januari 1974 ingaat zal pas in grote hoeveelheden terugbe taling gevraagd worden rond 1983. Wanneer dit geld wordt uitgezet te gen een relatief lage rente van acht procent dan ontvangt de overheid over die negen jaar aan rente per tweehonderd e.n bedrag van 199,89. Voor de heer Meijer is dit een reden om het statiegeld te betitelen als een 'gedwongen staatslening.' Vee! vraagtekens zet hij ook bij het nut van de regeling, zoals de minister verwacht dat een gammele auto eer der dooi- de eigenaar'naar de sloop zal worden gebracht als hij ,weet dat hij daarvoor tweehonderd gulden terug krijgt. De heer Meijer ziet dat niet, omdat die tweehonderd gulden na ne gen jaar tengevolge van de inflatie knap in waarde zal zijn gedaald. Zij zou vrede kunnen hebben met een statiegeidregeling als dat geld, inclu sief de rente in een speciaal wrakken- fonds zou worden gestort. Overigens vraagt hij zich af, waarom indien de statiegeldregeling is opgezet met het doe! de algemene middelen te versterken, dan op korte termijn de zwartrijders, die geen motorrijtuigen belasting betalen, niet harder worden aangepakt. Volgens berekeningen van RAI en BOVAG zou dat jaarlijks ook honderd miljoen gulden opbrengen. BOVAG en RAI zijn hier voorstander van, maar dan moet het snei - gebeu ren en niet over bijna anderhalf jaar zoals is aangekondigd. Beide organisaties willen met de rijks overheid overleggen hoe het wrak kenprobleem het best kan worden aangepakt. Momenteel worden jaar lijks rond de 250.000 auto's tot wrak gedegradeerd. Volgens beekeningen loopt dit aantal op in 1980 tot een half miljoen. De autokerkho ven. Waarin 1972 ruim honderd duizend roestende kneuzen lagen, moeten volgens RAI en BOVAG plaats te maken voor regionale wrakkentrreinen. Waar de" auto's ook vernietigd worden. De slopers zouden daar geconcentreerd moeten worden. Commissie wil van Gisteren hebben de Italiaanse president en zijn vrouw een bezoek gebracht aan Den Haag. In de Ridderzaal zaten zij aan een déjeuner aan, dat de regering hun aanbood. Op de foto is president Leone in gesprek met prinses Beatrix. Van een verslaggever PUTTEN In het Gelderse Putten gaat men de "oosopruiming op grootse wijze aanpakken: zaterdagmorgen zuUen jong en oud de bossen intrekken om zoveel mogelijk vuilnis weg te halen. Men zal het vuil naar het marktplein midden in het dorp brengen, waar alles op een hoop zal worden gestort, om zodoende voor een ieder zichtbaar te maken, hoe erg wij wel de bossen vervuilen. De organisatie is in handen van de stichting 'Natuur en milieubescherming', die deze actie vooraf laat gaan aan een milieutentoonstelling. De koninklijke vereniging van tran sportondernemingen heeft gisteren een nota hierover overhandigd aan minister Westerterp van verkeer en waterstaat en de vaste commissie voor verkeer en waterstaat van de Eerste xm Tweede Kamer. Het tekort is berekend door het eco nomisch bureau voor het weg- en wa tervervoer op basis van een loonkos tenstijging van 10 procent. Zou deze stijging 13 procent bedragen, dan is een tekort te verwachten van 121.4 -SHïJjpen, De zwaarste post die op de rexoloi talie van het streekvervoer Srukt js die van de personeelslasten. Minister Westerterp van verkeer en UTRECHT De bouw- en houtbond N.K.V. heeft een procedure gewonnen .tegen een. werkgever die een jonge ^woninginrichter Theo Valcntijn 'op •«een stoel liet zitten.' v'Videntijn maakte vorig jaar bezwaar 'sitegen het feit dat bij dc tapijtcentrale ijl'abioia in Mijdrecht moest overweg taken. Directeur P. Reterdink ontsloeg hem. vmaar het gewestelijk arbeidsbureau f: weigerde de ontslagvergunning we- ufeens onvoldoende motivering. Daarop wérd Theo door de directeur^ in het kantoor op een stoel gezet. Na twee weken 'zitten' besloot Theo op advies van de bond zich niet meer bij de ta pijtcentrale ie melden, maar zich wei beschikbaar tp houden voor het geval or normaal werk te doen viel Do heer Reterdink zette toen de loonbeta- ling stop en het GAB gaf hem op 22 november toestemming om de arbeids verhouding met Valentijn te verbre ken. Dat zou op 14 december gebeu- ren. tenzij Valentijn op 8 december weer aan het werk ging, maar in dat laatste geval zou over de niet gewerk te periode geen loon worden betaald. De sociaal-iuridische afdeling van de bond schakelde een advocaat in die een gerechtelijke procedure begon. De bond meldt, dat de kantonrechter Valentijn nu in het gelijk heeft gesteld en diens loonvordering inclusief va kantiegeld en tien procent wettelijke verhoging heeft toegewezen. De rech ter overwoog, aldus de bond, dat 'vaststaat dat gedaagde de eiser op een stoel heeft gezet en hem dus zel ve uit het arbeidsproces heeft uitge schakeld, een noch doeltreffende, noch geoorloofde sanctie.' waterstaat heeft in antwoord op vra gen van de Tweeae Kamerleden me vrouw Smit-Kroes en Koning (beiden VVD) gezegd niet van plan te zijn de Nederlandse v ervo ers bed r i j ven een compensatie te geven voor de revalua tie van de gulden. De bewindsman vindt dat negatieve of positieve gevol gen van wisselkoerswijzigingen tot het ondeniemersrisieo behoren. De gevolgen van de revaluatie van de gulden zijn volgens hem voor het in ternationale Wegvervoer ten opzichte van de concurrentiepositie met Duits land eerder gunstig dan nadelig. Hij schrijft sit toe aan de recente revalua ties van de Duitse mark die de waar devermeerdering van de gulden over treffen. De minister geeft toe, dat mo gelijk de concurrentiepositie ten op zichte van Frankrijk en België hier door iets is aangetast. De revaluatie is wel bijzonder nadelig voor de KLM Dit bedrijf heeft het nadelig effect op jaarbasis geschat op 40 a 50 miljoen. Minister Wester terp vindt het moeilijk de gevolgen voor de chartervliegmaatschapoijen te beoordelen, omdat dit erg afhankelijk is van de verhouding van binnen- en buitenlandse inkomsten. Naar zijn mening zal Martinair met zijn vele buitenlandse opdrachtgevers in een moeilijker cincurrentiepositie komen en schade ondervinden, dan Transavi- a, dat voor het grootste deel inkom sten uit binnenlandse bronnen heeft. (ADVERTENTIE) SPAARPLANNEN GEWONE GEMENGDE VERZEKERING EEN RENTE- OF DIVIDEND KOERSWINST- PARTICjPATIEPOLIS Bij een gemiddelde Staatsfono'senrente van 7%% stijgt bij de Stad Rotterdam Levan en de Verzekerings Unie een ver zekerd kapilaal van (50.000.- gesloten door een 35-jarige man, met een duur van 30 jaar. tot f 104.000.- dus tot 208%. Bij de Waerdye geschiedt exact hetzelfde wanneer het dividend van Robeco plus koersstijging gemiddeld 7VP/e per jaar is. Wij beloven niets en geven slechts feiten. De toename van het verzekerd kapitaal is onbelast voor de inkomstenbelasting. Uw eigen assurantiebemiddelaar weet er het fijne van. Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 NV Van een verslaggever ANKARA Nederlandse Kamerleden hebben opnieuw een uitnodiging ge kregen van, de Portugese regering om koloniale gebieden in Afrika te bezoe ken. De uitnodiging komt aan de vooravond van de bijeenkomst van het parlement van de NAVO (de as semblee). De assemblee vergadert vandaag in Ankara (Turkije). Op die vergadering komt een voorstel van de heer P. Dankert, voorzitter van de (Neder landse) Kamercommissie voor buiten landse zaken, een onderzoek in te stellen naar wreedheden in Mozambi que. Het doei van de Portugese uitno- diging zou zijn te voorkomen dat de assemblee ingaat op het voorstel van Dankert. De Nederlandse delegatie in de assem blee staat overigens niet geheel afwij zend tegenover de Portugese uitnc di ging, maar delegatieleden die belang stelling tonen willen vooraf de water dichte garantie hebbben dat ze zich vrij zullen kunnen bewegen, en dat ze zich kunnen laten vergezellen door deskundigen van eigen keuze. Men denkt bijvoorbeeld aan Spaanse paters die jarenlang in Mozambique hebben gewerkt of zelfs aan een vertegen woordiger van het Frelimo, het be vrijdingsfront van Mozambique. In dat geval zouden de deskundigen een vrijgeleide moeten hebben van de Portugese autoriteiten. Intussen heeft generaal Da Camara Pina al gezegd dat Portugal, als sou- vereinc staat, nimmer een internatio naal onderzoek zal toestaan. Van een verslaggevers LEIDEN Het bestuur van de libe rale jongerenorganisatie JOVD heeft kritiek op de VVD-senator mr. H. van Riel. Zijn opstelling geeft blijk van onbegrip voor de functie van onderin- ge verdraagzaamheid, die zeker in een liberale partij verondersteld mag wor den, aldus de heer R. V, W. M. Lan- tain, waarnemend Algemeen voorzit ter van de JOVD. De heer Lantain zegt het te betreuren dat mr. Van Riel ontevreden liberalen de raad heeft gegeven om te vertrek ken. Dat geeft zijns inziens blijk van een mentaliteit, 'die al te zeer naar steriele onverdraagzaamheid en snorkende zelfingenomenheid riekt De heer Lantain spreekt zich uit voor een open discussie over de toekomst van een grote gematigde liberale par tij. Burgemeester Drs. K. F. Broekens (47) is per 16 november benoemd tot burgemeester van Tiel. Sinds 1968 was hij burgemeester van Zaltbom- mel. uit welke functie hij eervol zal worden ontslagen. Drs. Broekens is lid van de PvdA. Van een verslaggever UTRECHT De bedrijfsgroep spoor wegen van de Algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneei meent dat bij de komende CAO-onderhandp- lingen speciale aandacht moet worden gegeven aan de laagst betaalden. De algemene ledenvergadering benleitte onder meer extra promotiemogelijkhe den voor de laagste categorie NS-ers en een verhoging van de vloer in de december uitkering van 250 tot vier honderd gulden. Een ander voorstel was, de rolwisse ling man-vrouw ten aanzien van het kostwinnerschap, die in het nieuwe belastingsysteem (schijventarief) mo gelijk is geworden, ook mogelijk te maken in het kader van NS-regelin- gen. bijvoorbeeld ten aanzien van ver- voersfaciüteiten die dan ook kunnen gelden voor gezinsleden van bij NS werkende vrouwen. De bedrijfsgroep vindt verder dat alle NS-ers onder de CAO moeten worden gebracht. Van een verslaggever AMSTERDAM Het aantal crema ties in Nederland zal volgend jaar meer dan 24.000 bedragen tegen 21.500 in 1972 Het crematie-percenta ge in Nederland is daarmee op 21,5 procent gekomen. Binnen dit raam stelt de commissie een verdere indeling voor die niet al leen afwijkt van het bestaande systeem, maar ook van sommige plan nen die nu al circuleren. Na een acht jaar durende basisschool (van 4 tot 11) zou niet een drie- maar een vier jarige middenschool moeten volgen (12 tot 15). Na de middenschool volgt dan een bo venbouw met twee vertakkingen. Aan de ene kant het beroepsonderwijs en aan de andere kant het hoger onder wijs, dat dan als één geheel wordt ge zien. Dat hoger onderwijs wordt weer onderverdeeld in twee periodes van elk drie jaar. De eerste driejarige fase komt dan overeen met de laatste twee jaar van de huidige middelbare school en het eerste jaar van universiteiten en academies. De commissie die dit allemaal heeft uitgedacht stond tot op het moment dat hij minister van onderwijs werd onder leiding van dr, J. A. van Keme nade. Het verwondert daarom niet dat grote delen van het nu uitgebrachte rapport als twee. druppels water lijken, op de begroting van de huidige minis ter. Ook in dit rapport wordt de be vordering van de sociale gelijkheid genoemd als centrale doelstelling van het onderwijsbeleid. Van de wensen die de commissie naar Van een verslaggever TIEL Vertegenwoordigers van ge meenten in het Gelders rivierenge bied hebben besloten om kleine groe pen van standplaatsen voor woonwa gens aan te leggen, ter vervanging van het regionale woonwagencentrum in Tiel. Men wil bomen tot staanplaatsen voor vijf tot tien woonwagens tot een to taal van 78 wagens. Tiel zou echter 25 tot dertig wagens blijven herbergen. Zaltbommel, Culemborg, Tiel en Dru- ten hebben in principe toegezegd mee te werken aan dit beleid, dat overeen komt met de wensen van de overheid tot spreiding. Het is de bedoeling dat de bewoners van het woonwagencentrum in Tiel zoveel mogelijk zelf een plaats in de regio kiezen. De kansen op integratie met de plaatselijke bevolking zullen zo belangrijk toenemen, aldus de ge meenten in het Gelders rivierenge bied. De heer De Jongh herinnerde er aan dat reeds de vorige begroting (van minister Van Véën) aanleiding gaf tot kritische vragen. De protestantse schoolraad heef toen reedjj gewaar schuwd fegen een te ruime opvatting van de bevoegdheid van de overheid in 't onderwijs. De overheid mag eisen stellen aan dè deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs Maar het bijzon der onderwijs zal zeif uitmaken wat de doelstelling is van de christelijke school. Tegen; deze achtergrond is het begrij pelijk, aldus de heer De Jong, dat er" nu zoveel onrust is ontstaan over de begroting van minister Van Kemena de. De minister heeft gezegd dat hij geen staatspedagogiqk of politieke in doctrinatie op de scholen wil. Maar toch polariseert hij in het onderwijs door de maatschappelijke vorming centraal te stellen op. de school. Van Kemenade gaat uit van de be staande sociale ongelijkwaardigheid. Mede door middel van het onderwijs wil hij daaraan een eind maken. Juist daarom wil hij een nieuwe basis school, een middenschool en meer on derwijs voor werkende jongeren. 'Maar het onderwijs als middel tot maatschappelijke verandering moet niet overschat worden. Het is boven dien onjuist voorbij te gaan aan de vrijheid van de ouders. De school is immers van de ouders en de doelstel ling van die schoöJ kan niet worden ingeperkt door politieke motieven van de overheid', aldus de heer De Jongh. Nieuwe structuren voor het onderwijs vond hij overigens prima, wanneer goed voorbereide experimenten zou den aantonen dat het "kind zich hier door beter kon ontplooiien. 'Maar on ze motieven zijn totaal anders dan die van de minister.' De heer De Jongh waarschuwde er tenslotte voor al te vee! heil van de middenschool te verwachten. We moe ten niet denken dat we de gevangenis sen kunnen sluiten als we betere scholen maken. Alle problemen, ook de problemen die minister van Keme nade wil oplossen, zijn immers een gevolg van het egoïsme en de schuld van de mens. aldus de heer De Jongn. voren brengt (experimenten met. eert nieuwe basisschool en met de midden school bijvoorbeeld) is de vroegere voorzitter van de commissie al duide lijk bezig enkele uit te voeren. Het rapport var. de Wiardi Beekman Stichting (het wetenschappelijk bu reau van de PvdA) is diis -een duide lijke steun in dc rug voor zijn beleid. Daarom is het niet zonder belang te weten wie lid zijn van de commissie die dit rapport heeft opgesteld. Dat zijn o.a. de socialistische Tweede Ka merleden Laban en Masman, de direc teur van het algemeen pedagogisch studiecentrum H. J. Jacobs, de hoog leraren h, van Gelder en A M. P. Knoers en cl? voorzitter van de alge mene bond van onderwijzend perso neel E. Steenbergen. Nieuwe structuren van het onderwijs' waren ook het onderwerp van een dis-; eussie later op de dag in dezelfde zaal waar het rapport van de Wiardi Beek-! man stichting ten doop was gehouden. Daar ging het dan over de samenwer king tussen hoger beroepsonderwijs, (sociale academies, technische hoge scholen, enzovoorts) en universiteiten. 1 ""éi;.; ■Duidelijk was dat het hoger beroeps-, onderwijs bang is voor betutteling; door de universiteiten in het vooront werp van wet 'Ontwikkeling hoger ou* derwijs'. Samenwerking vond iedereen; hard nodig, maar de voorgesteldel wetswijzigingen wekten minder en thousiasme. Prof. dr. J. Th. Snijders uit Gronin gen vond het een duidelijke achteruit gang wanneer de eenjarige propedeu-! se van de universiteit ook zou worden; -ingevoerd in het hoger beroepsonder-i; wijs, waar deze door Snijders verfoei-, de selectieve propedeuse tot nog toe; onbekend was. Dr. K. J. Braakman, directeur vaü' dé hogere textielschool te Enschede, was. bevreesd voor bevoogding van het ho ger beroepsonderwijs. Een van de punten waar dat uit zou blijken ishet voorstel om instellingen van hoger onderwijs pas als zodanig te. erkennen wanneer dc universiteiten dat willen. Hij had ook bezwaren,tegen, de.invoc- ring-van5 de titel, baccalaureus', voor af gestudeerden van het nieuwe hoger beroepsonderwijs. 'Het baccalaureaat is een afgekloven been dat kennelijk goed genoeg is voor ons. Alleen zul je zo niet bereiken dat, studenten daar terepht komen waar ze thuis horen. Want ieder Zal toch weer proberen die titel (doctorandus) te krijgen, die het meeste waard is. (ADVERTENTIE) Als u die gasrekening blijft vergeten te betalen, en hoe gemakkelijk kan dat, loopt u wèl de kans.Wat u moet doen is het gasbedrijf een opdracht tot auto matische afschrijving verstrekken. Met zo'n incasso-opdracht verstrekt u een machtiging om de steeds wisselende bedragen automatisch van uw Amro Privérekening af te schrijven. Zoals ook de nota's van de telefoondienst, de elektriciteitsmaatschappij en het waterbedrijf. Alle betalingen worden zo prompt op tijd overgemaakt. U hebt er geen omkijken meer naar. En op uw dagafschriften ziet u steeds hoe u er financieel voorstaat. Bent u het met de gedane afschrijving niet eens, dan kunt u dat binnen 3 weken bij de Amro Bank kenbaar maken. Incasso-opdrachten, één van de voordelen van een Amro Privérekening. Als cliënt van de Amro Bank kunt u daar gebruik van maken. P Laat die bank wat harder LU 1 voor u werken- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Hoewel het VNU- concern besloten heeft de exploitatie van dagblad De Tijd 'voorshands' voort te zetten, aldus de mededeling van de voorzitter van de raad van be stuur van de VNU, mr. E. Bloember gen aan de ondernemingsraad van dit dagblad, bestaat er over het voortbe staan van De Tijd ernstige oogerus- theid. Het dagblad verkeert momenteel in een duidelijke crisissituatie en,binnen het bedrijf wordt intensief overlegd of het nog mogelijk is tot enige ver betering van de bedrijfsresultaten te komen. Dit overleg zal vandaag met het voltallige personeel worden voort gezet In een 'Vrijmoedig commentaar* schrijft de hoofdredactie in De Tijd van gisteren, dat de VNU van mening is, dat 'zij als onderneming na alles wat zij financieel h-.eft opgebracht als bedrijf niet veel langer kan voortgaan verantwoordelijkheid te dragen Voor ons experiment'. Met dat laatste wordt bedoeld De Tijd. zoals deze zich heeft ontwikkeld na de lezersactie in mei 1971, nadat bekend was gewor den, dat de VNU De Tijd wilde op heffen. De redactie ontketende toen de actie "Wij gaan door met De Tijd', wat tot gevolg had, dat er een stroom van nieuwe, merendeels jonge abon nees loskwam en het voortbestaan van het dagblad voorlopig enigszins werd verzekerd. Deze nieuwe aanwinst echter is de laatste jaren tenietgedaan door abon- neeverlies, doordat de regionale edi- tier werden afgestoten en veel oudere lezers zich niet meer konden vinden in d ewat onafhankelijke koers, die de redactie ontwikkelde. Het abon neebestand daalde in een paar jaar daardoor van 90.000 tot ver beneden de 60 000. De verslechterde positie van het dagblad De Tijd is mede Ie wijten aan de sterke kostenstijgingen van de laatste jaren. De redactie van De Tijd vreest dan ook. dat ondanks de 'garantie' van het VNUconcern De Tijd 'voorshands* voort te zetten, de opheffing van deze krant op korte termijn een feit zou kunnen zijn. Overleden Op 49-jarige leeftijd is overleden de heer J, M. van Gils, dis trictsbestuurder van de industriebond NKV in Hengelo en omstreken en lid van het centraal bestuur van deze bond. Hij is 23 jaar werkzaam geweest in de katholieke vakbeweging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 17