Internationals mmTcrëN en economie Japan wil opnieuw praten oyer export electronica Marktberichten Beurs van Londen Scheepsberichten I I INCOURANTE FONDSEN Beurs van 1 arijs Beurs van Frankfort Beurs van Brussel Beurs van Tokio j VAN 'AMSTERDAM! TROUW/KiWAETET DOMMffiiAC 25 OKTOBER 1975 T15/K19 1 I 1 I I Orthene opgenomen in Nat Grondbezit - - aoo - - is AMSTERDAM Voor bet eerst sinds enige tijd .waren de internationale fondsen op bet Damrak weer eens duidelijk hoger. Volgens de beurs keert het vertrouwen in een politieke oplossing voor het huidige geschil in het Midden-Ooften terug. Dit had tot gevolg, dat Kon. Olie ƒ1.10 hoger opende op 98.10 en dat niveau ook wist te handhaven, want bij het schei den van de markt werd 98.20 geno teerd. Voor Unilever was een behoorlijke en gespreide vraag aanwezig. De ope ningskoers van 128.30 was - f 2.10 hoger dan het slot van dinsdag. Bij het slot was de winst nog 1.80. De handel in de internationals was rustig met kleine omzetten. Akzo avanceerde 90 cent op 70.20, Philips' was 0.40 hoger op 40.10, terwijl Hoogovens eenzelfde bedrag hoger was op 66.70. Ook KLM lag vier dubbeltjes beter in de markt. Bij de Cultures moest Deli l terug op 122. Amsterdam Rubber was on veranderd evenals HVA. De bankaan delen waren onveranderd tot iets ho ger. De scheepvaart was licht verdeeld. Van Ommeren kon 2 aan de koers toevoegen op 392 en HAL verloor een gulden. Hetnejsen was 3 hoger op 271 en Nationale Nederlanden startte 80 cent lager op 72.80, maar liep toen op tot 74.20 (pk 0.60). De iocale markt vertoonde een vrien delijk beeld. De activiteiten waren groter dan op voorgaande dagen. Oeë- Van der Grinten haalde het interimdi vidend van 2.80 volledig in. VNU was ex 2 interim zelfs 4:50 hoger op 144, Voor de Kas Associatie, waarin weer mocht worden gehan deld, werd 173 geboden, maar men wilde pas op 176 van zijn stukken af. Het bod van de Vereniging voor de Effectenhandel bedraagt 175 per aandeel van 50. Kas-Assodatie werd uiteindelijk verhandeld op 173.20. De beurs is overigens wel nieuwsgie rig naar de manier waarop de Vereni ging voor de Effectenhandel transac tie zal gaan financieren. Ennia zette de stijging van dinsdag voort en voegde 3 aan de koers toe op 158. Giessen-De Noord, met in gang van vandaag in coupures van 100 verhandeld, was 15 hoger op 500. Verder waren aan de vaste kant KBB, Ahold, Nierstrasz, Emba, Koudijs, Holec en ICU. Bredero VB was enkele guldens in re actie. Cindu zette de daling verder voort BÖZ kreeg opnieuw een 5 la gere laatkoers op 570. Tevens waren aan de verlieszijde van Gelder, RSVA, Stoomspinnerij Twenthe en Duiker. De staatsfondsen boekten enige ter reinwinst. terwijl de BNG-leningen licht verdeeld in de markt lagen. TOKIO. (Reuter) Japan zal afzon derlijke besprekingen voeren met vijf Europese landen, waaronder Neder land, over de .uit Japan te exporteren hoeveelheden elektronische artikelen. Volgens het Japanse ministerie van handel zullen volgende- week bespre kingen met Italië beginnen. Ia dat land, mogen van maart tot en met december van dit jaar slechts 225.000 Japanse bandrecorders worden inge voerd, welke bepaling de Japanners weg willen hebben. Japan stelt de Italianen voor hun in- voerresstricties af te schaffen in ruil waarvoor Japan zichzelf dan bij de ex port beperkingen zal opleggen. Vol gens industriïle kringen is Italië voor Japan slechts een kleine exportmarkt en als zodanig van niet zoveel beteke nis maar is men bang, dat andere Eu ropese landen het Italiaanse voorbeeld zullen volgen. Medio november onderhandelt Japan met Engeland over de maximale hoe veelheid (quotum) in te voeren tele visie-toestellen in Engeland geduren de 1974. Japan heeft de export dit jaar vrijwillig beperkt tot 220.000 zwarbwit-apparaten en 275.000 kleure- nontvangers. Over de uitvoer van electronics haar de Beneluxlanden zullen, aldus het Japanse ministerie van handel onderhandelingen worden heropend. VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCK 24 okt.Aanvoer; 9372, runde ren cneyy. gra ska Ir eren 694. vette kalveren 92, nuchtere kalveren 3781, schapen en lam meren 1032. alachtvarkens 799. lopers 41, slachtrufvderen.; 1283, Prijzen (ln, guldens):, melk- en kallkoelen 1425-2600, gulste koelen 1150-1675, kalfvaarzen rood JSOO-2550 zwart 3375-2100, klamvaarzen 1700-2025, guiste vaar zen 1450-1675, pinken 1175-1475, graskalveren 650-975, nuchtere kalveren v fok en mesterij. rood 450-560, z^rart 390-4S0, weideschapen 120-160, lammeren 105-135, vaarzen Cresp. ie en 2e Jew.) 5,90-6,40. 5,45-5,80, koeien (resa le,2e en 3e kw.) 5,2G*5.SG, 4,35-5,05. 4,05-4,25, stieren (rwp, le en 2e kw.) 6.20-6,60, 5,95- 6,15, worstkoeien 4,15-4,50. vette kalveren (resp. Ie, 2« en 3e kw.) 5,20-5,40, 4,95-5,15. 4,65-4,85, nuchtere slachtkalveren 1,25-1,65, Jsachtzeugen (resp, le. 2e en 3e kw.) 2,92- 2,97, 2,85-2,91, 2,74-2.82, slachtvarkens 3,05- 3,15, vette achapen 165-200. vette lammeren 155-190. KAASMARKT WOERDEN WOERDEN 24 okt, - Geen handel f.y.xn, d* jaarmarkt. DEN HAAG/EINDHOVEN De fi nanciële resultaten van de maatschap pijen van de Koninklijke-Shell Groep over het derde kwartaal van 1973 zul len in de ochtenduren van 8 novem ber worden bekendgemaakt. Philips zal de cijfers over set derde kwartaal van 1973 in de ochtend van 14 novem ber bekendmaken. 23/H 54/10 Beers 59,15 29.10 Nickel 154,89 15744 AKZO 119.29 120)5 Banque F 223.50 221)4 Kon. Olie 160,29 170 23/10 24/10 Philips 84,SO 86.70 Citroen 75.M 75 Pechtnney 14'144.20 Peugeot 453 451 Unilever 216.59 221 St Sob 186,50 187 AEG-Telef AKZO BASE Bayer Comraerzb Cont G Daimler B Demag Geiscnb. Gïanzstoff Harpen er Hoechst Jfoesch 23/in 24/10 01.20 105 68 60 36.90 1401,3 10.10120,80 105% 192.20 79 82 316% 329 130 133 102 101% 249 250 173 180 .25,90 129 50%b 52.80 13/10 3796 112 53 165 143 240 Kaufhof Klocckaer Lufthansa Jlannesm RWE Siemens Thyssén-Jf 60,80 Volksw 114 Feiten u:ic'.ll,80 Feiten Che 430 Philips 39 Royal D 95)4 Unilever 123 Va 24/10 249Va 316 53 IBS 143 243 62 117% 214 435 39.45 9K 125 Eiectr. Cock Geveert Metal pctrofina 23/18 24/10 708( 7100 1266 1300 1418 2422 4850 4870 754t 7560 Soc G Sorina Solvay Union M Kon. O Br Am Br Petr Court Distill Du ut op r.\n El. Gr U st ICI VOR Tob R Tlmn Shell T 23/10 24/10 1283% 289% 503% 528% ,142% 141% l6l% 164% 83 82 164 166 164% 147% 252% 250% 242 241 rti 260 218 262 Uuilevct Vickcrj» W Worth 2% Cons 3% War Beers Se! Tr Tangan Union C A?; Brew I r t Nik 23/10 24/10 3023 3030 3760 3845 2870 2860 1688 1680 1426 1446 23/10 24/10 348% 350% 150% 15014 74% 75 22% 22% 32^» 32% 338 337 380 380 223% 232% 204 293 79% 81% iSfi 18% Banyu Ph Dai NiD Fuji TSU Sharp Hitachi Honda Komatsu Kubota ifatsusk- Nipon El Nlcoh - Sony 23/10 24/10 413 435 355 353 271 280 228 242 194 203 «50 870 308 311 394 395 604 600 194 204 318 334 4450 4400 Taisel Takeda Aokio M F Toshiba Toyota M Fuji El Ikegal Nomura Pioneer E Sankyo Sanya El Ybko Gawi 23/10 24/10 298 245 303 250 531 '534 133 138 640 120 660 122 125 122 -•618 C26 854 885 227 230 155 159 303 *533 GROTE VAART, SEMELSINGBORG nr Kopenhagen, CAPULONIX 123 '315 z Tenerife/ nr Teirerife; CfkES 24 te Cris tobal, CHEVRON NEDERLAND 23 240 on O Beira nr Kaapstad, C, tEVROBi .THE HAGUE 24 le Rotterdam. CHIRIQUt 23 359 zo Cape Race nr St John. CHIRON -JZ t* Baltimore, DELTADRECIIT 24 909 ozo Tokio nr Longbe- ach, DILOMA 24 300 n Wake id nr Wilming ton, ESSO NEDERLAND 23 420 no St Helena nr Bahrein. GAASTERDIJK 23 vn Seattle nr Goldriver. GAASTERLAND 23 vn Cabedeió nr Amsterdam. GOOILAND 23 p.-Vitoria nr Ham berg. CliEBBEDIJK 22 m Bilbao nr J.ongbe- aeh. HERMES 22 vn Georgetown nr Parama ribo, HOLEN'DRECHT 24 vn Antwerpen nr Philadelphia, 1LÏAS 24 te Amsterdam. KARA- KORUM 23 vn Manila nr Los Angelej, KER- MIA 23 vn Gavie r.r Gothenbug. KOPIONEL- LA 24 te Singapore, KRYPTOS 23 vn TunU nr La Valletta. KYLIX 23 te Belfast, LEER- SUM 24 te Rio de Janeiro, LOPPERSUM 23 380 zw Dakar itr Montreal. MADISONLLOYD 23 550 zo Colombo nr Durban. MIJDRECHT 23 te Clarkson. NED LLOYD DEJ1MA 23 vn Bremerbaven nr Rotterdam, NEPTUNUS 23 te Rotterdam. OLDEKERK 23 240 o Loureneo Marques nr Coiombo, OOSTKERK 23 119 wzw Freetown nr Barcelona, PALAJIEDES 23te Pto Cabello, PATE O 23 230 zo Beira nr Mena ai Abmadl, PERICLES 23 vn Pto Plata nr Santa Cruz. PH1L1DORA 23 vn Forcadoj nr Curacao. PHILIPPIA 24 le Mombaaa. PUT- TEN 23 te Balboa. ROTTE 23 200 no Camores ejl nr Basrah. RIJNBORG l-i te Delfzijl. SAF- OCEAN ADELAIDE 24 te Brisbane, SCHIE- LLOYD 23 te Le Havre. SEINELLOYD 23 te Marseille, SOCRATES 23 vn Bridgetown nr Si Felix. STEENKERK 23 te Eastlondoi?. STRAAT CHATHAM 25 te Napier, STRAAT FLORIDA 24 135 w Sabang nr Singapore. STRAAT HONGKONG 23 te Kobe, STRAAT JOHOR.E 23 te Sydney. STREEFKERK 23 vn Hamburg nr ntwerpen, TINTO 23 vn Seattle nr Bilbao. TRIDENT AMSTERDAM 23 «59 wzvsr azoren nr Rotterdam. TRIDENT ROT TERDAM 23 te Cartagena. VA3UM 23 SO two Muscat nr Sydney. WON OS OB O 23 vn Aea- .pulco nr Buenaventura. Scheepsberichten (Grote vaart) AMELAND 24 te Bremen. AMSTELPARK 23 vn Panamakanaal nr China, ATLANTIC CROWN 24 490 w Landeend nr Le Havre, CA&TACO 25 te Hamburg, GANYMEDES 24 va Hamburg nr Bremen. HEELSUM 24 50O x Abidjan nr Djibouti. KERMTA 25 te Gothen burg, KOBOVINA 25 te Wilmington, KRYP- TOS 24 te Malta, MA1NLLOYD 24 te Rotter dam, MARINDLA 23 vn Rotterdam rtt St Na- 'xaire, NEDER EBRD 25 te Panama City, NE DER WESER 23 ro Dubal ur Kuwait, NEDL- LOYD DEJIMA 24 te Rotterdam, NEDLLOYD DELFT 24 vn. Singapore nr HongKong, N1SO 24 vn Rotterdam nr SheUhaven, ONOBA 25 te Mina a! Fahal. PlflLIDORA ,nov. te Cu racao verw.. SCHIELLOY» i4 vn Le Havre nr La PaRlce, SIMONSKERK 24 HO z Dakar r.r Kaapstad. SPAARNEKERK 23 vn Durban nr Beira, VIVIPARA 23 te Yotkaiclli, ZON- NEKERK 24 vn Londen nr Bilbao. DEN HAAG Nationaa Grondbezit NV heeft tegen betaling in contanten de aandelen van Othene International Handelmaatschappij. BV te Soest cv?-- genomen. De fusiegedragsregels van de SER zijn hierbij in acht genomen. Bij Othene werken circa'50 mensen, zo deelt Nationaal Grondbezit mee. De belangrijkste activiteit van Othene is de in eigen bedrijf ontwikkelde va cuum hef- en fcantelapparatuur, welke onder de naam 'Aerolift* in de handel wordt gebracht. De 'Aerolift' is bij uitstek geëigend voor transport en behandeling van buizen, platen, bouwelementen, enz. Installaties met een nuttig hefvermo gen van 30.000 kg. zijn reeds in ge bruik. In.de meeste Westeuropese lan den, de VS en Japan is de 'Aerolift' gepatenteerd, terwijl voor een aantal landen octrooi-aanvragen in behande ling zijn/Nationaal Grondbezit exploi teert en bouwt voornamelijk wonin gen, verder industrie, ijzer- en metaal- handel, dienstverlening. Het perso neelsbestand bedraagt circa 2400 man. gjtitiH gedxan en bieden. I gedaan en laten, I bieden, t laten, e exdlvldend. a exclaim, c -r„Sffutieaten%rJ?c nlet-royeerbare certif leaten, NB Nationaal Bezit. B - aandelen B, - vorige koers. O.K. openingskoers, E.K. koer» eerste tijdvak. L.K koers tweede tij. ttjdvak. WOENSDAG 24 OKTOBER 1973 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) STAATS L. Ned 'BO 3 TNedérl.TOS ,'Ned 71 8 Ned '70 8 ■Ned.'70 II a -Ned.'70 HI 8 -Ned .'63 8 •Nederl.'fO 8 -Ncdm7! 7». 'Ned/73 m •Nederl/70 .'Ned. '6» 7la /Ned/71 7H Ned. '72 7(a 1 Ned/71 7H >•«1/72 7/1 N'ed/86 I 7 N«l/66 II ■Ned/«9 7 Ned/68 I «'a Ned/63 II 6i> Nd/68 III 6(4 Ned/63 IV 014 Ned '66 6 Ned/67 6f« Nd/67 6 Ned/65 I 5'i Ned ,*65II 5V« N'ed/6415)4 Ned/64 ni)4 Ned/64 5 Ned,*58 444 Ned/59 4!i NetJ. *04% 77.8 Ned/flf 4% 97.8 97.8 sa:si 84.6 V.K. E.K. L.K 93.5 93.7 98.9 99.1 Ö0.3 99.5 38.1 03.3 089 09.2 99.3 PÖ.7 93.3 99-2 93.5 93.6 99 99-5 99.6 99 8 99.9 96.2 96.2 9G.5 95.3 95.7 96 98.2 98.5 93.8 04.2 94.5 98.8 94.6 94-5 94.8 93.3 93.8 93,9 90.4 93.6 97 91.3 91.5 92 92 92.6 93 91,5 - 91.8 92.2 90.5 91 92.3 67.5 87.8 88.1 87.3 87.7 88 87.2 87.6 87.9 87.1 87.6 87.9 88.4 88.7 83.1 85.6 858 86,1 84,3 845 84.7 86 3 86 5 87.7 86.4 83.9 84.1 84.4 83.6 83.8 84.1 80.6 80.7 81 67.4 87.4 87.5 80.7 - au 81.4 Ned/644% Ned/59 4% Ned/60 4% Ned/614% Ned/6214% Ned '63114% Ned/61 - Ned/82 4 Ned/55 3% Grootb^% Ned '47 Staf 3% Ned/513% Ned/53 Wl 3% Ned/56 3% Ned 3% Ned.Belc.3% Ned '501-Ii 3% Ned/54 MI 3% Ned/5513% Ned/55113% NedmGr.ob Ned '373 Ned Gr.b/46 Ned/471000 3 Ned.GrB.O, 2% Ned.Ind.37A 3 Ned I Grb 64 3 Nat.W.bvv'52 BNG70 BNG 70 8% BNG '70 8 BNG'70 8% BNG73 8Va BNG7Ö-78 I 8% BNG 70*78 II B% BNG *70 8% BNG '70-'96 8% BNG 71 8 >'4 BNG '6975 8 BNG'69 I 8 BNG'69 I! 8 BNG'70-76 8 BNG71 1 U a 76-5, V %81.6 4 76 73.0 43.8 68. J 95* 84.6 78.5 76 76 6 t 76 2 "76 74 08^2 95.1 85 S3 B43 78.7 - 78.3 -v. 78.9 j 70.4 76.2 74.2 68.3 85.2 82.1 82.1 82.3 60 66 68.8 70,9 - 70.7 71 72 72 72.1 70.8 70.5 70.7 SU 81.2* 81^ 39.4 «m. 87.3 8*5,8 87 85.8 86/1 85.2 88 32.6 SC 06 85.3 100.8 102.1 102 2 102.3 102.1 102.2 102.2 100.5 100.5 100.5 ïoo.a lÜO.7 100.8 100.7 IU0.8 101 99.6 93.8 99.8 93.4 99.7 99.8 99.8 93.7 99.9 99.3 93.3 99.5 99.2 99.3 93.6 99.3 93.3 - 99.3 97.7 07.9 98 97.7 97.8 93 09.3 •99.3 99.3 97 2 97.3 97.6 BNG'7? 8 BNG '73 8 BNG"70 *79 7% BNG 71-82 7a4 BNG 72-78 7% BNG'73-B4 7 6 BNG'69 I III 7% BNG'69 II 7% BNG'71.7% BNG '72 7% BNO'71 7% BNG'72 7% BNG'73 I 7% BiNG'73 U 7% BNG*00 I 7 BNG'66 II 7 BNG'68 III 7 BNG'66 IV 7 BNG'89 7 BNG *72 7 BNG '73 7 BNG'07 I-IJ 6% BNG'68 I-U 6% BNG-72 6% BNG'66 6% BNG'6716% BNG'07 II 6% BNG'67 III 6% BNG'68 I 6% BNG'68 II 0% BNG'68 ni 0% BNG'68 6% BNG'67 6% J3NG*57.JU~, BNG 1965 I r BNG'65 II6 BNG 58 5% BNG'64 5% BNG'651-'0O 5% BNG65 n»'S0 5% BNG'65 5% BNG'58 5% BNG'64 5% BNG'65 5% BNG'58 5 BNG'64 I 5 BNG'04 II 5 BNG'58 Mil 4% BaNG'58 50 1 4% BNG'58 114% BNG'5fl I-HI4% BNG'60 MI 4 BNG'60 UI-V4% BNG'62 I-in 4% BNG'52 IV 4% BNG'52 14% BNG'52 MIX 4% BNG'52 4% BNG'56 I-II4% BNG'60 4% BNG'61 4»% BNG'6314% BNG'63 It-III 4% BNG'614 BNGataf 47 3% BNG'5413% BNG'541 55 3% BNG'55 II 3% BNG'55 3% BNG'54 I 3% BNG'54 11-1113% BNG'54 IV 3% BNG'55 3% V.K. 37.2 30.9 0ÖJ2 95^2 97.3 94 93-9 93.9 93.3 92 9 95.8 91 90.6 90.5 92.6 91^ 91.2 91 89.9 88.7 94.3 89.3 88.3 92.5 89.6 87J 87 88.8 86.6 86,6 88.2 88.4 83.4 "86.9 86^ 61.3 85.4 85,1 88.8 83 83.5 83.4 83.1 829 82,1 81.1 85.6 84.4 83.7 78.3 78.3 76.3 87 94.3 81.7 83 82.3 78.4 75.8 75.7 94* 68.5 81» 70 81.1 69.5 68.2 65.3 81 E.K. 87 J S3.9 93.6 93.3 98.1 34.1 94 93.9 03.4 93 95.6 91.1 90.7 90.6 92.5 91.2 91.2 91.1 90 03.9 94.4 89.3 88.4 92.6 89.7 87.6 87.4 87 86.7 86.7 86.3 887 85.8 9U 87.2 86.6 86Ü 86 85.5 85/3 88.9. 83.1 83.0. 83.4 83.2 82.9 82.3 81.2 85^6 84.3 83.8 78.5 78 5 76.3 86.9 94.3 81.8 83 82.4 76.4 75.9 75.7 68.5 81 68,5 67.8 88.3 L.K. 97.6 98.9 98.6 95.5 98.2 94.3 94.4 94 4 93.7 93.4 96 91.5 91 91 93 91.4 91.4 91.4 90.2 89 94 5 89.3 88.6 92. B 90.1 87.8 87.5 87.2 87 86.9 88.5 88.3 85.8 91.5 87.3 86.8 80.4 86.2 85.7 85 89 83.3 83.8 83.6 83.4 83.2 82.5 81.6 85^7 84.7 83 JÖ 78.6 78.6 76.5 87 94.5 81.9 83.1 82.5 76 5 75.8 76 tWRtwitiuinwiBWwaiffliiHi imaiaHuattiami.'iaiii>iain.w>(-. S I s GENOTEERDE FONDSEN I ii-iuiifuB'iimi.iBiiiiiuttiir.uimiiiiiBiiiHiita-iiiüiaiüiiiitNüi/iiiiuttiiifliitKjüijKiaiiiiiii iiiuiii.iitiiiniiii Claims, Scrips, Stockdividendeu c.d. AMHO f PHILiPS G1 S 2.96 9.90 2.96 9 no 2.97 9.95 AKZO I ABN AMRO I A'dam Rubber Deli Mij C I Dordtsche dito (div. 1973) 1 Heineken Bel. Heineken Bier I AANDELEN. (N-B> CERT1F, VAN AANDELEN 70( HAL Hoogovens S HVA HVA C KLM -K.N.Petr.Mi) KNSM Nat.B - Nat. Nederl.C Ommeren NR Philips G.B. Robeco Ro Unco Scheepv.Unle Unilever C V.K. O.K. Later gedane k 69.3 69.7 69.B 69.9 7Q[ 69-S 69.9 321 321 321.5 322 322.5 74.2* 74»7* 74.7 74-8 199 109 123 122 121.5 122 *123.2 123.6 123.8 123.6 123.8 123 123.4 123.2 123.4 254 256 256 256.2 257 f 257.5 268 270 269» 270 269.5 271 174" 174 173 66.3 66.2» 66.5 66-7 93 83.5 83 83 83.5 84.6 84.5 84.5 85 96.9 98 87.8 97.9 S81 98 98.2 176.5 176.5 176.5 177 73-6 72.8 741 74.1 7421 74.3 74.4 390" 390 391 392 393 394 300» 39.7* 39.8» 39.8* 399 4Ö[ 39.9» 40 208.7 209.41 209.3* 209.41 209.4 209.5 145.4 146[ 1461 146 139 138.5 139 139.5 139» 125.2 128.3 128.2 128.3[ 128.2 127.9 127.8 70.1 93 8.1 98,21 74.5 74.6 391 392 40.1 74.4 39X 128 127.7 127.8 STAATSLENINGEN ,t Nederland Nederi,801i94 I A 1961-82('496 8 1970 171-35 8 1970 III 81-85 8 1569 75'4 76 8 1970 78V.77 8 1969 801794 71,4 1971 82-96 711, 1956 1 77-91 7 1966II 78(792 7 - 1969 80-94 7 i 19681179—93 614 V 1965 171-90 5)7 - 1964 1 70-89 5)7 i- 1964H—70-89 5ii I 1958 59-83 Vh ,t 19601 81-85 419 1959 60-84 41,7 1960 61-90 4 V. 1 1961 62-91 417 1963 I 64-93 4!7 19631164-93 417 t 1962 63-92 4 7 3947 100 314 "V 1947 500 s'a T 1937 100 3 "s 1937 500 3 I Grb'45 100 3 Grb'46 500j 3- 1947 100 3 Ned.Ant '71 7j. Ned.Ant/67 6',i e rJed.Ant.59 Ata - Ned.Ant.62 4'i Amersf/52 417 A'dam '52 417 A'dam'63 4 (7 A'damlOOO 47 3Ü A'd 1000*48 31,i Apeld/5214?7 97.5 97.7 98.3 97.2 99.2 98.3 98.5 97.6 98.5 98.6 93.9 98.9 93.5 93.5 92.3 33.7 91 91.6 90.5 90.8 89.5 90 86.3 87.7 85.3 85.5 83.1 83.1 83.7 83.5 86.3 86.4 84.7 83.8 83.7 83.6 77.7 77.5 78 77 75.7 75.6 75.2 75.2 75.3 75 67.1 67.2 67.1 672 87.3 86.8 87.3 86.8 84.8 85.3 84.8 85.3 84 84 92.5 92.7 85 85.8 9U.8 91 80.5 80.8 gemeenten 85.5 84.5 85 84.5 78 78.5 ei 91.75* st 91.251 84.5 84.5 Geldr/52 II4 76 78 Gouda'52 I 4% 85.7 84.3 Baag'52 4% 85 84.5 Haag'56 4% 79.6 79.6 Haag'54 3% 69.5 68.5 Leld/52 II-III 4% 77 72 Noordh/56 4% 79.1 79.1 Nijm/5214% 84.5 84.5 R'dam'65 5% 84.5 8425 R'd'37 I-m 3% 93 92.6 R'd/37 VI3% 78 77.5 Un.Wb '52 I 4% 84.5 84.5 Voorb/38 III 3% 82f 79 Zd Holi '5i 4 87 f 83.5 Bank» Kred. en Verz.we2en Bekggingsmaatschappljen ABN575/ 76 8% ABeF7.j 7b 8 ABN'. J 8 ABN'73 8 Abnsp/69-75 ABN 1970-76 ABN 197Mo ABN 1971-77 ABN 1972-79 Alg.BKB'55 3% AMRO'69-73 8% AMRO'69 I-H 8 AMKO'70 Rec a AMRU'71 Rec 7^ AMRO KObl 7% AMRO 73 7% AMRO'73 7 BMees en Hope 8 Bankm.enH, 7% BkM.enH.Ob-7% BNG Nat.W.'57 6 BNG Nit.W/57 6 BNG Rsp'52 BNG Rspll ü'58 BNG Rf5p500'58 BNG 100*59 D BNG 1QQ'59 E BNG Ksp'62 I 100* 101 98.3 92.5 97 96 98.5f 98.5 134.1 126.6 115 111.5* 99 791 99.25 98.2 97.7 97.2 Ü6.2 91.45 93.6 98 96.5 91 88.7 89.7 229 188.3 188.3 164 1538 117f 134.5 126.6 115 1125 99* 75.5 99.35 98.1 97.5 97.5 96.2 91.8 53.3 98 96.5 90.5 88 88.2 228 188.5 188.5 163.7 154§ 1171 BNG Rsp'B? II BNG Rsp'62 III BNG Rsp'66 III BNG Rsp'67 I BNG Rsp'67 II BNG Rsp'67 III BNG Rsp'67 IV BNG Rsp'67 V BNG Rsp'67 VI BNG Rsp*68 I BNG Rsp'B8 II BNG Rt.p'00 111 hNG Rsp*68 IV BNG Rsp'Sb V BNGRsp'SJlV BNG Rsp'69 V Coop.CBb 7% Ex.Fin,'66 7% Exp.Fin.*71 7% FrHollBnk H 5% FrHoUBnk D 3% Gem.Adknt3% Gr.Ind.Cr'66 7% Gr.ind Cr'68 7% Gr.ind Cr'65 5% Gr Ind Cr'58 5% GrlndCr 64 5% Gr.lna Cj^2 5 Gr.ind Cr'63 4% Gr.Ind Cr'53 4% Gr.Tnd.Cr*56 4% Gr in». Cr'54 4 Gr.ind Cr*55 3% Gr.Ina Cr'56 3% HABA'55 4% HABA'56 4% IKABelmij LeasePianNed 8 Ma vie 56 I 4V3 Mavic55 156 II 4 MeesHope'62 5 NBIdkr'667 NBMkr'66 6% NBMkr 58 6% NBMkr'65 5% l 98 98.1 74.3 74.2* 392 127.9 128 151.5* 121,5* 147.5 147.4 148 3 146/2 245.3 145.4 142 142.2 138 138.3 136.5! 237.5 136.7 137 134§ 135 139$ 139.3 131$ 132 135.5 135.7 130 130 1241 125$ 127$ 128 129 130 95.1 94.7 96.6 98.5 95.5- 95.5 91 5 91.3 72,5 72.1 75.5 73 25 98.5 98.5 91.25 91.23* 82 5 82.5 81' 81$ 84.5 84.5 92.25 92.25 79.5 80 90 90 92.5 92.5 87 87 78.5 78.5 91 SI 87§ 87$ 87t 87t 87.5 87,5 98 99 85 5 85.5 855 85 5 80.5 80.5 98 98 97.5 97.5 93 98 90.8 91.3 f Totaal Hoger I. Lager r Onveranderd 23/10 279 114 93 72 24/10 2 592 149 s 73 70 g ANP-CBS gemiddelde 19S3 I in» Cone. Industrie e Scheepvaart 0 Banken 1 Handel enz, Algemeen e iOU 95.7 147.2 142.5 152.0 128.1 123.6 96.8 148.2 142.8 153,4 128.4 124.7 nviiiiifiiiiKinniiimr.iwiiiiiJHiiimüiuiHin mnn? Nat lnv.b/69 7% Nat Inv.b/58 4% NedUred.b 8% NMB '70 a% NMB '70 8 NMB '71 8 NMB obi.'73 7% NMB obl/72 6% Ned.Ontw.B7 Ned.Wat b. R% Ned.Wat.1971 K Neu.wai/72 7 RijnDlscB'71 8% RijnDfscB'64 5 Sla b k.o.*71 8 Ziekhiin/72 8 Ziekenh.fin. 73 0 Ziekh.fin. 72 7% HYPOTHEEKBANKEN Werkzaam ln Nederland 90 90 5 84.5 B3:7 99 98.7 98.5 98.5 95.8 96.1 95 95.2 95.5 95.5 83 83 89.5 89.5 99 98.8 94 5 94.8 88.4 85.7 95 94 76 7ÖC 95.6 98.6 90.5 90.7 91.8 91.7 87 86.6 G1 essen deN 5 93.5 93,3 Grasso'65 5% 86.6 875 Heineken'68 7 93* 92.8* A'dam XY 3% 69.2 69.2 Dordr.KK-LL 3 76.3 70.3 Fr .Gr. "73-'79/83 102.8 102.9 Fr.Gr.M 8% 102 102* Fr.Gi.HyD'70 8% 99 99.2 Fr.GrJfb'71 8V. 99.55 1 00$ Fr .Gr/7) P 95.5 95.5 Fr.Gr.H I 8 93 2 95.5 Friesch/71 7% 93 6 63.5 Fr .Gr'72 88$ 88.2 Fr Gr.A 7 88.2 88.2 Fr.Gr^erie QI 7 97.6 98.7 Fr.Gr. serie QII7 96.7 96 7 Fr.Gr.B 6% 83 83.1 Friesch K 6% 97.5* 97.8 Fr. Gr.KIX 6% 95.2 S6.3 Fr.GrJCUI 6% 95.2 952 rr.GrJ9WU6 84 84 Fr Gr.S 6 82.6 83 Fr Gr W 5% 79.2 79.2 Fr.Gr.L 5Va 78 79 Fr.Gr.DV 5 85.5 85.5 Fr.Gr F 5 78 78 Fr.Gr.X 4% 77.8 77.7 Fr.Gr.DU 4% 79 70.1 Fr.Gr Z 4% 76.25 76 25 Fr.Gr.Y 4% 75.5 75.7 Fr.Gr.DB-VB 3% 61» 60.1 Fr.Gr.DM 3% 82.5 82.5 Fr.Gr.DE-VE 3% 63 64 Fi Gr.DA-VA 3 62 62.1 Fr.Gr.DC-VC 3 69.3 69.3 Gron.Fl-2 3% 73.0 73.65 Mij,Her BI 3% 66.8 66.8 Nat.Hyp.E 3Vk 63 64.6* HaifJxyp.b71 IX B Rdpp ZB-ZE3 100 67.8 99.5 67.9 Oir AB 7% 94.3 94.0 Utr G 7 92 92 Utr.N 6% 89.7 90 Utr.D t 84.5 84.2» UtrY-i B2.5 S2.5 U*r X 5% 79.6 79.G Utrw.W 5 77.5 77.5 Utr.U 4% 77.1 77.2 Uir.S 4% 76.5 76.5 Utr.E FE F 3 69.8 69.8 Westl.DZ 8 96 96 Westl.BZ 7% 90.5 90.5 Westl.AZ 7 88.5 88.4 Westl R 7 87.8 87.6 Westl.M 6% 91 91 Westl.Q II 6% 95.5 95.5 Westl C 6% 84 84 WestLB I 6% 96.9 96.6 Westl.X 6 83.3 83.5 Westl .Y 5Vii 78.7 78.8 Westl.S 5 77.7 77.B Westl,U 5 84 84.2 Westl V 4% 78.1 78.4 Westl ,T 4% 76.5 76.8 Westl.D 4% 86» 86 Westl.W 4 75.7 7fl Westl.H 3% 64 64 Westl F 3% 86.4 76,3» Westl EF 3 71.1 72 WesUfiHJ3 71 71.2 WL.R Ipa 69 7 Westl.U'70 8% 1021 100 99.7 1001 Westl U'70 n 8% Wcstl.U'70 III8% 99 99.7 99.1 99,5 Westl.U'70 Hl 8% 95.2 Ö5.2 Westl.U'7l 8 94.7 95.4 Westl.U'71 7?i 93.6 93.7 Westl. 197117% 92.2 92.3 Westl.re Ind.6r8 97.3 97.1 SCHEEP- en LUCHTVAART Ned.Sch.GG 5 92§ 92$ Ned.Sch.XZ 4 66$ 67 Ned.Scb.UV 3 40.5 40.5 R'damse A6V4 82 82 R'damse CD 5 77 J3 77.3 R'damse5% 79 78t R'damse AA 5 71 72 R'damse 3%1 80. G 80.3 R'damse A 3% 66 66 E.Ned.AO 5 88.7 88.8 E.Ned-APRD 4% 79.5* 79.5» E.Ned.AL 4 66.5 60 E.Ned.AS 3% 67.25 67.23 Handel» Industrie en dtv* AKZQ'62 100 4% AKZO'62 ÏOOO4'/j AKZO'61 4% Amstel'56 5 Blydenst/63 5 Blydenst/Si 4 BIydenst/55 33.* BOZ718% BOZ71 8% BOZ 64 5% Bred. V.G. '73 8 Bred.V.G 63 5 Bred.V.B.71 8% Brit.Petr.7i 8 BriC.Petr.66 7% Brit.Petr 72 7% Brit. Petr. 65 6 Ceehom'72 8 CoopHanv. 5 Coop.M'72 7% Coop.M'57 5 Coop M'64 5 Coop.M'60 4% Crane'68 5% Dr.Cverij/56 4 El Dordt/55 33/* EIsevier'7i 8 GelderZn*7l 9 85.5 85.5 87 87 86.8 86.B 95 94 83 83 87.5$ 88§ 83 83 96.5 96 955 95.5 82 82 97.2 79.2 73.2 73.2 94 94 97 96.9 9G.9 96.9 91.2 91.2 90.7 90.7 102 103 83 83 851 84.2 90§ 90$ 90 90 91.5 91.5$ 78.1 78.2 93.5 93.5 93.5 93 5 94.1 95 100.5 100.5 Hel lm/43 3% Hoogov.'71 8 HoogOv/72 8 Hoogov.'66 6% Indola'64 5% Tnventum 5 K2Ketjen'65 Koudils'62 4% KSH'65 5% KSH'39 4% KSH'614% KSH'63 4% Lindeteves 5 LijmDelft 4% MfNeBa'66 6% MeesB/63 4% Nederh.*68 5 Ned.Gas'70 8% Ned.Gas'70 8% Ned.Gas'70 8% Ned.Gas'71 a Ned.Gas'72 8 Ned Gas'72 7% Ned.Gas'69 7% Ned.Gas'607V4 NedGas 73 7% Ned.Gas'66 6% Ned.Gas'58 0% Ned.Gas'65 5% Ned.St Mijn C% Pakh.HoId. 8% Pakh. 73 7% Pakh Hold/68 7 Pakh.HoId. *72 7 Pakh,Hol d.'66 7% Pakh Hold/67 8% Pakh.HoId/645% Pakh .Hold .'61 4V, Pechiney N. 7% P&C-Lampe 72 8 P&C-Lampe 718 F&CLampe66 7% PhllipsGlf*72 tt Phli.Glf'51 250 4 PontKon Hh 5% PEGEM'57 I-II PEGEM'50 5 Va rKGEI.1'58 i PGEM'57 6 PGEM'64 6 PGEM'59 4% PGEM'62 4 RottAntwP71 7% R'damRijn fl% R'damRijn5% R'damRijn 4% RijnSchM 69 7% Sam.El Ji'r '70 8 Schiphol 6 ShellIHn.MiJ 8% Sheimn.Mij 7% SHVSH'72 8.9 SHVSH'73 8.9 SHVSH'70 8% SmltNljm'65 6 SmitNijm/64 5 SmitNJjm/62 4% St.Twen te 4% TKVInt/72 7% Total'72 7% Uailcver fi Unüever 0 Vet .Glas 5 Ver.Eff'55 3% VMFab *89 7% Ver .Mach.'58 5 Ver.Mach '62 5 Wyers'56 6% 79t 96.1 96.1 91.5 93.5 81.5} 91/1 91 89.55 96t 911 SD.5 83.5» BB 88.8 875 89.9 100.2 99.9 100.3 96.4 96.2 94.4 91.8 91.1 92.4 89.5 85.8 92.6 85.55 100* 925 87.5 87 91.8 85.5 85 88.21 92.8 92 92 90.3 97 85 88.2 84.8 84.2 821 88-1 83.5* 82* 778 94.6 87 94,75 85.1 82.15 96.8 83.5 98.4 92.7 103.8 104 99.5* 84.4 81 91 898 90 90.3 99 84.7 87 lOOf 83 90.8 84.7 87.6 78f 96.3 96.3 91.5 94 81.5 90.5 91 89.6* 911 915 90 87 86 88.5 87 89.9 100.25 100 100.1 96 96.1* 94.4 91.6 91.2 92.4 89.6 85.9 92.7 85.55 100 92$ 89 88.5 91.8 85.5 85 86.5$ 93$ 90.5 91,2* 90.3 97 84.5 88.2 84.6 B4J2 82$ 88.5 83.5 82' 77| 94.6 87.5 94.0 85.1 83.5 9.5 82.5 93 103.7 103.9* 100 84.4 81.1 91 89$ 90 90.6 98.7 84.5 87 lOOt 83 92 84.2 87.5 Gezondheidszorg enz. Aeneas 6B 7% Antonius72 8%, Ant.hov/72 8% Ant.hov/72 8% August st.'7G 9% Bartiméus'72 8% Bart/71 8% BonlfXvr 7% Bronovo 7% Bronovo 6% Camillus'7* 8'% Camillus 8 Chr.V.v Z/68 7% Christ.Ziek v. 5 C.OLVL'54 4 Con.Deo '70 9 Con.Deo'88 7% Con.Beo*62 4% Cornelia 7% Cruquiush 5% Dan.deBr 9% Dlac I.Mepp.'71 i Diac.IMcp/69 8% Diac.I.Mep 718V's Diac.I.Mep 72 8% Diac.IMep/72 8 Diac.IMep/69 VA DiDChs,Ut'7l 8% 'tDotp'67 7 Elisabeth'71 8?* Eudokia 5 Eugeria 7 Gast.Til'52 4% "sHeeren*72 7% Hom.Zkh/69 8% Hom.Zlch/63 Vh Hom.Zkh 67 I-II JansGasth.71 8% Joz.Doet/72 8% LosserHof'71 8% LosserHof'69 8 LosserHo£'68 7l% Maart.w/70 9 Maart.w '67 7% MaasZh.'09 8% MaasZh/68 7% Mar.Roep'69 8% MedCVelsen 9% O.L-Vr.G/70 9% Op.Dei 67 7% Parkhuis'70 9% Parkhuis'71 8% Paulus 1973 8 Pr.Chr Zv*71 9% Pr.Chr Zv'89 8% Pr.Chr.Zv'69 8 Pr.Chr.Zv'68 7 Va PrZ-hsX)r.9% Pr.Z.hs Dr.8% Pr.Z hs.Dr.8% Pr.z.'Hert, 71 8% Pr,Zhs'Hert.73 8 R Hoogland 79 9 Streekh-Ede 8% Streekh Ede 7 Va WeverZh/59 5 Z-GS A'f/71 9 Z-GS A'f'ÖG 7% Z-GS A'f '68 7% Z-GS A'f/67 7Y* Zk.irveen'72 8 ZvplA'd/55 3% Zvpl H'sum'66 7 Zvpl.Zwol.'67 7% Z.v.S Ens.'72 8»% Z.v.Ens'63 7% Ziekenz. '73 8 Zonnegloren B% Zonnegloren 7Va Zonnehuis'73 8 86.1 96.5 97.1 90 106.1 99 96 90.2 B5.5 83* 95 92» 86.5 82.5 84 301 - 87 74 102 101 97.5 96 33 90.5 81 95.5 81.1 97 73.5 86 76.2 86 94.5 86 85 96.2 92 95.5 90 86.5 100.5 855 98.5 86.2 92.1 103 5 102 83.2 101.6 95.5 90 103.5 95.5 90§ 85 106 90 95 5 95 90§ 100.2 95.5 86.5 74 101 89 87 82 89.2 7l§ 34 85.1 92.7 81.5 92 95 86.1 90 80.5 98 981 S0.2 106.2 91* 86 84 95.8 90.5 87 82.5 84 102 86 71 86 74 101,6 101 99* 95.5 92 90 86 9G 81.1 98$ 74 86 76.2 85.1 93 86.5 83 97.8 91 95.5 90 86.5 100.1 851 97.8 86.2 92.2 102.5 101.6 84.5 102.5 96 90.1 103.1 95.5 90 85.5§ 107 95.9 95.5 91 100.5 96 86.5 73 100 1 87.6$ 87 82.5* 90S 71$ 84 86.1 93 82.5 91.5 94 B7.5 90 Scheepv. en luchtvacrt KL\17 88.8' 88 8$ KLM5 94.3 94 3 KLM4% 89 89 Spoor- en tramwegen Gld.Tramw. 5 79 79 NedSpw.70 8% 100.5 100.1 Ned.Spw. 72 7% 89.2 89.2 NedSpw. 57 4% 87.1 87.1 NedSpw 55 3% 97t 94 5 NISp 1902 3% NISp'37 I 3% 3.5 3.3 3,5 3.3 NrSp'37 IMV 3% 3-5 3.3 Ad'56 12% 69.5 68.3 A'd'56 II 2% 75.2 75 A'd '56 III 2% 74.1 74.1 A'd '55 2% 69.5 63.5 Bouwf.v L..G. 5 97» 93 5 Breda'54 2% 64.05 64 05 Dordr/56 2% 67.9 65.2 Eind/54 100 2% 69.95 69.5 Eindh.'54 1000 2% 65 65 Ensch/54 100 2% 67 65 Ensch/54 1000 2% 'sGri/5212% 64.5 65$ 76.2 77 sÜr.h/52 II 2% 70,55 79 6 NedR.Kr.2% 80 80 R'dam'5212% 80.5 78.5 R'dam'52IX 2% 80,5 73.5 Rdam 572% 74 73.1 Utr/52 J 00 2% 107.4 10505 Utr/52 1000 2% 89 89.5 ZdHoll.57 100 2% 78.7 77.05 ZdHoll.59 100 2% 80 80.9 ti'fltüiHa iij nu «h iiufuutiw n ai 1 leningen 94 94.25 935 S-l* 855 86* 85.5* 85.5* 81 81 85.5 85.5* 86 86$ 95.2 95,2 88.5 98.5 98-5 98.5 87.2* 87,51 85 85 79,5 79.5 99 99 86.2 86.3 86.1 86.2 85.9 85.8 86.75 86 Int. en builen». Eur Inv. 71 7% Eur.Inv.'72 7% Eur Inv/68 6% Eur Inv o3.* Pur Inv '65 5% Eur.Inv. 4% Eur Inv. a "3 I.Am.Dev/71 8 I.Am.Dev/58 7 Int.B.Rec/71 8% Int B.Rec/68 6% lnt.B.Kec/61 4% Int B.Rec/62 4% Int.B.Rec/55 3% KSG'64 5% KSG'65 5% KSG'8? 4/* KSG'Gi 4Ys Angl.Ath '37 4 Antw/54 3% Belg/61 4% Belg/54 3% Belg/55 3% Belg.Petr R5 Brass/28-'31 4 Cockerill'37 4 uuik'54 3% NJd.Wat/61 4% Petr.100'57 7% Sabena 4% ^ambre et M 4 WagonLits 4% Buitenland Belgli* 70.25 78 86.5 81 80,5 93.1 89.5 73 78 85.75 140 86.7 88$ 95.5* Preraie-obligaties A'maar*otf2% 6G 64 Denemarken Kop.Tftl. 4% 85.3 Kopenh. 5 86.3 Duitsland Btl.Young4% 140 v.' Engeland AlHedB'-ew. 7 96 E.Warl c 3% 30[ Redlnt'62 5 90.9, Frankrijk Cfranc.Petr 5 94.6 PipeLineSE 5 86.5 Italië EnelEur/65 6 92.7 Noorwegen Noorw/55 4% 94 1 Norsk Hydro 4 78.5 Opp.kr/62 5% 84.1* Oslo'61 5 85.3 70.5 78 86.5 81 80.5 93.15 89 5 73 78 as.75 140 86.25 881 06t 85.4 86.3 A'd Rüb A-Rub.C. Transatl. Cultures 17.1 20.5 17.2 27* 17.2 3ܧ HandeL industrie en div. 133 95.7 32 00.8 94.7 86.25 92.7 94.1 73.3 84.1 85.1 Voorm. Oostenrijk-IIongariJe Fr.Os Sp'55 3 4.5 2.1 Hong,13 4 Va 3.2 3.6 Hong/14 4% 3.2 3.6 Oost,schatk.4% 4.6 5.2 Oost.Goudlg 4 6.5 6f Zwitserland Eurofima'61 4% 94$ 94.75 Zw1t.sp.i000 3 56* 55.3 Republ. v. Zuid-Afrika UnieZdA'55 4 94.3 93.8 Austr/61 5 Australië 84.6 Canada Can.Pac.Rw,St.4 42 Deb.Stork Cert4 32* 84.6 42 32 Ver. Staten van Amerika Centr.Rr.NJ3V4 NYRCr. 4% Pens.Rr.25ü3U PenJ.Rr. 1000 3% Wst.ShoreRr 4 20 6 11.25 11.25 7.6 20 6 11.25 11.25 7.7 CONVERT. OBLIGATIES v.x. i:.K. L.K. AKZO 4% 82 5* 83 5 ABN 6 109 ioi§ AMRO 6% 100 100 100 AMRO 5% 170-21 170.5* 171 RaliN 8% 103 103 102.5 Bergoss6% SO 90 Borsn 3% 102§ 102$ Bdhrm.SVé 106-5 107.5 DrOvH4% 150$ 150$ Elsev.7% 184 191 Furness7% 100.S 101.8 101.8 Gelde r4% 91.2 91.5* GlstSr.5% 931 93 93.5 GrintenSVa 131 130 Hagem 7% 93.7 98.9 H.ovens5% 82.3 81.5 I H.C.7% 268 272.5 277.5 Indola5% 84.6 84.6 KluweröVa 149 149.5 K.L.vrt.5% 78 78 KNP7*% 158 156 157 KSH 91.4 9 i 2 Lyons'72 7 91.9 91 90.7 Macint. 7% 92,2 93* 93.2 Meteoor7 82.5 82 2 NBM. 7 112$ 112$ Nederh7% 93.7 93.7 94 NMB 6% 230.751 231 231.75 NutriciaTY* 125.1 128.5 N.tenC 8 102 102 Phillps6% 97.9 97.2 97.5 Philips4->i Rolinco6% 120 120.8» 121.1 75.5 75 Roiinco6% 80 80 SanriersBS 110 112 SkolBr 106 105.7 TilWat5% 06.2 93 2 V.Glasf.7 110 5 109 Vihamij 6 83.2 88.2 Vih.BuiS% 105.5* 107 Wessan. 7 107 107.5 107.5 wtwtiiaiuuwuittiiiutiiMWti'A.iiBiiittiUii'.WrtKiim'ii NEDERLANDSE AANDELEN Bank. krediet en verz. 128 116 115.2 155 14Qf AMEVC. AmfasGrj AsCRotcj Ennia Kas-Ass./ Kass.Ass.c 133.5 MeesHGr/ 173.2 Mend.G. 5000 Ned.Cr 46.9 Ned Mid 17ö Slavenb. 2960 Slavenb. C 296 130" 116.5 116.5 158 176/ 176f 173 5100 47.3 176.2 2960 296 11G.8 158 173.2* 173.2* 172.2 5200 47.6 176 7 2960 296 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-Gr.H. 93 102» 102* TÜb. H f 190* 197 VV.Ut.HJ 375* 375* 376 ACF 264 AhogBOB 48.8 Ahold. m.3£ AMAS f 50* A'dGoedv. I960 ADM 135.5 Ad.Rijtuig 182 AniemNB 84* AniemBNf 81* Amh.Schc 425 Asselberg 975 Audet 251* A5W App. 1255 Autoir'd 1330 BSllN. X 56 BAM B 96* Bütava I7io0$ Batenburg 1430 Beek 160$ Beers 74 Begemann 131.5 Bergoss J28 Berket 196.5 Blydn.r.C ?}0 BoerDruk 310.5 Bols 128-5* BorsumC 82* Bos K. 98 BOZ S 570f Braatbouw 398 BrakkeGr 455$ Bred.VG 1580 BredVGn 1537 Bred .VB 463 BredVBnr 458.5 BührC S Ci «4.8 Calvenr I78 Calve6%nr 1375 Oalve6prei 1375 CSM 100® CSMnr.c. ?22 Ceteco 5 Ceteco c 170.2 ChamUnie 302" CinK&K t 55.2 ContBr.T 24.4 Crane N. H70 Crane4pr S10§ Deli-Atjeh 1185t Dess.Tap.J 97 DUckers «8.5 Dorp 1580 Dröge 2050 Duiker 310 Econostoj 57 Els. Uit./ 590 Elsev.Uit.t 588 Emba 290 Enkcs 102 EuropeH S50öf Figee Fokker/ Fur ness GammaH GammaPr Geld nr GeroNBc Giessen GistBr. Glst-BrC <<VTR Goudsmit !27-5 Grasso l25 Grinten/ 229 Grofsmed. Hagem. Hambro Helllngm. HeroC.B Heybr.H. 1095 28.0 100.5 48 18.65 74.8 65 5 480" 67-4 67.4 146* 114* 82 55 192 332 263 49.8 113 50* 1960 134 163 84* 82 126 978 252.5 125" 1330 57 67" 1710 1430 163 74.5 132 327* 196.5 900* 311 130.5 82.5* 97 565t 397 455$ 15S5 1535* 460.5 455 84 176.5 1355 1355 1005 992 179.1 179 303* 53 24.4 1130C 510$ 11804 97 68.5 1580 2040 505 56.5 603 600 - 305 - 100 r 6400t 1096 28.0 300.5 48 38.65 72.8 65 500 265$ 49.9 112.5 126 253 125$ 97* 1720 1450 1651 74.5 132 326" 91ö 310.5 331.2 83* 97.2 397 1537 45T5 84.8 177.2 1005 992 179.1- 179 S3" 24.4 1110 96.2 72» 1590 55.5 607 604 310 3098 28.9 101 43* 73 500~ 68.2* Hoek.Macl 1Ö3T 235 73 71 05.4 83 272 87 201 70,3 1285" 1110 1230* 156 5 137* 119.2 96 97* .13.4 130/ 71* 157* 1700 110* 132.8 190.5 280* Holec. HolBetJ *HolBet c ICU c. IHCHolL Ind.Mij IBKond.f Interlas tnt.M üil./ Inventum Heybr. KappaPap. i72.5 Kemo 294 KempenB. A?2 KeyHout ?löO§ Keyh 6pr Kiene Kloos Kluwen KBB/ KBBnrC KBB6Pr. Kon.N.Par 90 Koudljsnr 655 Krasn./" KSH K.VT. KVTprw Kwatta LandréGl Leid Wol Llnd.-C./ Lym.G nrc 134 T.ymG.Rh 103 Macinto./ 146.8 Matubel 234.5$ Meelf. 130 Metaverp. 2770 Meteoor 49.1 Moluksche 33 5 Muld/Rol 1020 MijnbkW Naarden./ Naeff Nat.Gr. NBM-B Nedap Nederh./ A A NedBontw328 NDUnC 254 NDUnrC Ncd.Sprin) Nette 3720* Netnm J02-5 Nieal H80 Nierstrasï 1870 NE Houth.2300 Norit XÖ9.5 N'utric.GB rt®,7 Nutric.NR 110.7 Nyma nrc 'U'.l Nijverdal Ogem Orensteiri Ovtng Pakh H Pa.Hnre Palemb. Palthe Pb.GBC FontHout P.Houtprw 1400 ForeFles 120 Pr.Br. 261 Badem. M 500 Reesintt 150 HeeuwiJK 485 Heiss 83.5 Riva 261 Riva nrc 26.5* Hoble 114 Bommenh. 695* Rijn.SC. 1 275 Sanders 278 Schev. f 17.5 Schokbet. 1490 Si .h .hef. c 344 Schuitema 138.5 Sehuppen 323 SehuttvII 1270 Soerab. 67 Stev.G 00" StTwer.the 125 TabPhii. 182 1050 G!,5 100 82,7 "9.5 445 54* 97.5 35.1* 275 254 167* 167* 35 138S 39 389 129" 130* 229.5e 230.5*e 149» 148* 314 114.2* 82 55 55 192 192 329 329 303.8 102.9 240 245* 72.2 73 70.2 99 64* 65* 272 87 88 201 201 70.3 70.5 1285 1285 1135 1130 172.5 294 294 95.0 3160$ 12305 256.5 337* 137.5 119.8 100 98.5* 98.6 13.4 91 91 670 675 125* 73.5" 71.7* 158* 159 1710 1730 111 111 130 130 190[ 186 280» 280» 132 131 108$ 145.5 145.5 234.5§ 182.5 182.5 2760 49 84 1025 1050 60 60.5 100* 82.8 79 445 445 54.5 328 254.5 636.2 1880 3730» 3750 301 101 1840 1950 1970 2800 2800 310» 110.5 317 117 117 117 48* 48,5* 100 100 35.5* 278 277 250 168.5 169,5" 168.5 169.5* 97 97 138.5 139 39 39 390' 390 1400 120 120 2G2* 260* 500 158.5 484 83.5 268 271 265 114 113 696 700 272 270.5 275 277 13.1 18.2 1490C 1480 144 138 138 323 1270 63 90 120.5 120.5* 160 165' 1'abPtl 5p 228 Tel-Hold. 118 THV Int, 260 Tllb.Water S50 Tricotb. 197 TweKab, 497 Ubbink D. 227 Udenhout 636 Ucikap 210* UnilCertf 126.5 UnilC7fccf 87.5 unu Bcp 74.5 Unil 4%cp 49.2 V.Wern.f 142* veneta 56.9 Ver.GNB 695 VHSchev. 449 ÏMF 179 Ver. Kleer 428 Vern.Uitf 141,5 Ver,u.7(iX I9§ VerTouwe 125 Vezelvertv 642 Vihamij 113.5 VRG Pap. 734 Vulcoord 735 Waveren 262 WegrnnCJ 71.8 Wessan. 151 Wess.Ht 2120 WestSuik. 915 Wijers 128 WyersG. 125 wijle Her 790 zaalberg 143 226 118 256S 350 200 500* 226 631 214C 128 87.5 75 49.5 140* 57 695 448 130.* 426 144 195 125* 640* 113.5 736 745 262 51.9 152 2150 900t 126.2 121.2 833 143.5 201 500 227 635 210C 128 143* 58 695 181.5 124 114 737 152.5 2160 130* 829" 144 Mijnbouw en petroleum Maxwell 123.5 124.4 Moeara i 215t 213* Moea.opr. 27000 27000 Moea. 10 2700 2653 Moea.4wb. 2935 2880 - Moea.l20f 615 601 Sarakr.Gv 40.8* 41* 41.5* Scheepvaart Hillegersb. 1750 1755 1755 HAL c 68 85 Houtvaart 4400 4380 Oostzee 780 765 765 Zeevaart 1609 1580 Spoor- en tramwegen Gelderse 000 900*900* Suriname en Ned. Antillen AntVerf 159 159.5 ElecAmba 1B7 188 HunterD 46.25 46.25 46.5 miDsiuiiiiiiiriiiiiiiimiinimiBiiiiinaiiiaii Nederland Depotlractiebewijzen ZAlrGoud 264 259 258 ParticlpatlebewIJzen Alg.ï/bez, 114 AmFKty 630 AmFuhd 172 Am.Bel.De 166 Conv. U8 Conv.l 590 rtoldm. 1/5 133 Goldmin 1 665 H.Fund 1/5 159 H.Fund 1 795 H.Fund 10 7950 Interbons 538 Inv.GoM 291 RfndsvObl 658 114 630 175 166.5 119 595 131.8 658 160 8000 536 293 658 114 630 175 106,5 131 4 657 160 800 8000 536 658 Vastg. fondsen z. hyp. Vst.g.Nd. 553 551 - Vastg. fondsen m. hyp. BinB.VG 148 143f Aandelen In Belegg, ra. DutchlntF. 118 Lur.ci IKA Nefof Obam Rolinco Unilnv. Utllieo Wabo VVer.BelJ 78 172.5 71.4* 32.8 75 78 119.3 7540 107* 118.5 77.7 173.5 71,5* 83 75 78,5 120,9 7340 110» Suriname en Ned. Antillen Int.T.Fund 8.5 Lev.Cap.H 17.5 Tok.P.Hal. 25 Tok.C.Hol. 35 4 Vik.R.I. 17,2 8,5 17.75 25.25 35.25 17.2 351 17.2 Conc.tra f Europa 1 29 Eur.f.10 385' Unif.5 - 114 Unif .20 1 456 Duitsland 224 227.5 885 3855 117 468 117 488 Luxemburr Eurinv 1 77 77 EurinvS 335 385 Eurinv.25 1925 1925 Eurun.l 129 128.3 Eurun.lOJ 1290 1283 Finance 28» 276 Intltalia 365 3S5 UST.In. 16.75 16.05 Zwitserland Univ.F 1 86 86 Univ.F 10 860 860 Zuid-Afrika ASA 34 37 Canada CanlnvF 4.95 4.9 N.Res.G.F. 7 7 7.1 Ver. Staten van Amerika Bos. CSF ChanGF ChanSF ChemieF CoIGShar. Fidelity Fid.Cap Inv.Mut Japan F Lehman Madison Manbatt. Massach. Oppen h. Steadman TeehnoF Unlt.Corp. Vol.L.Sp.S Buitenlandse aandelen België 7 7 4.3 1 4-3 4.3 1.4 1.45 1.45 9.8 9.9 9.9 4.95 5 5 10.8 31 10.8 11 15.1e 15.25 11.2 11.2 8.2 8.25 11.4 11.5 14.5 14.4 10e 30 3.3 3.4 10.5» 10 8 10,9 7.5 7.5 2.25 2.25 2.25 5.85 5.85 5.85 7.-9 7.9 3.3 3.3 Brussel L 199 Gevaert 1 100 Petrol.5 530 SoivCy 200 UnMin.l/lt 116 Un.Min 1 1185 195 99 525 200 116 1170 115 1165 Denemarken Burmeist.545 53S D uitstand AEG s 1105 105 Hoeehst I 127 125 Hoechst II! 127 125 R.W.el j 142.5 145 Siemens 2541 254t Engeland AU.Brew. J 505 Bass.Ch. 422 Bowring GrandM. Imp.C.l. X MarksSp, 300 365 16at 405 511.5 422 300 365 1604 405 512 365 405 Rank 1615 1600 RIoT.Z. 134 136* Sears H. 365 370 Tang.C S 139* 140* Frankrijk Pechiney 83 -, 89 Luxemburg Arbed 322 325 Zweden Alfa L 198 209 Ericsson 1600 1610 ZwLucMU 68* 69* Zwitserland NestléAl, 33601 33601 Zuid-Afrika GoldlielOJ 60 60 indonesl* Escomptoj 1H Ui Kadjam.j' 5f 4t Japan Asahi X 375 -, 375 CasioCom. 565 Dal-Icbl 390 Hitachi 960 Kattegat. 11.5 Komatsu 10-3 MekitaElA 770 vjatsush.E. 620 MitBUi 400* Nippon 365 «15 585 30.25 320 136* 370 141* 59 Nippon Nom.Sec Pion.10 RlcohCo sanyocll.10 28 SonyC 34 565 390 1010 11.5 10.4 750J 620 402* 375 615 580 30.5 330| 26.25 33.75* 118.5 17? 71.6* 83 120.7 111* AlcanAl. BellTel BovisCorp GanBrew Comlnco Domtar, Gulf Can. HiramW HuskyO. I AC* imperlalO Inland I at.Nickel Int.P Line MacMillan Masaey.,. ShellCan J. ShellUanlC Canada 34.75 35.25 33.75* 35/25 38.25 38 38 2.35* 2.3 2.3 4.95 4.8f 34.4 34.4 34.3 22.5 22.75* 22.75$ 32.75 32.4 32.4 54 54 25.3 24.7 24.7 18.75 18.5 41 43 43 9.5 9.5 34.45 35.45 35.45 24 24.5 36.75 37 ;v/Z3l«: 23{ 5525 57.15 55.5 57.4 67.41 57.65 Ver. Staten van Amerika ACFlnd. 46.5 46j 11.55 13.25* 13.51 12.25 12.5 26.6 26.0 27.75 28 18 AdmCo Airco Akzona AllegLud AllegPow 17.Se AlCbem 40.9 AmBroadc 55 Am Can. 29.7 41 '53 29.5 26.65 28 17.7 41 AmCyan 25.25 25.75 Am.Home 40.25 40.25 42.5 8,55 42.5 8.55 AmMeta! 42 AmMotcrs 8.65 Am SmelU 21.75 2125 AmSmclt 21.9 21.75 Am.Stand 14.25e 14,5 14.5. AÏTNed. 48.75 46.25 46.25 46.75 46.25 46.25 5.3 5.4 5.4 41 30 ATTMees Ampex Anisted Anaconda 24.25 ApécoC, 3.9 ArkLouis Armeo Ash!. Oi! A t!ant Ric) 1001 3ayuk 10 Bendix 36.3 Beth.St. 31.5 Boeing 18 Burroughs 22.11 Celanese 34 Cerro 15 Chadbourrt 1.75S Ch lnt.Corj 20.5 41 3.65 29.5 41 23.9 3.95 25/25 25.75 23.75 22.5 22 29.5 99.75 10.6 37 31.7 17.75 222 35 15 1.8* 20.75 20.75 Chrysler 22.55 23.73 23.5 50 32.7 49.8 32.7 28.75 27.5 20.6 21 26.2 40 18.5 .23 26 25.75 25.75 Cities S O 48.75 Colgate 32.4 ColamGas 25.9 ComEdis CcnsfMis ConsNatG. 26.2 Cont Oil 38.5 Cont.Tel. 21.75 22.4 Contr.Dat. 45.25 46.5 CPCInter. 30.25 30.S Curt Wr 18.55 CurtWrA '26 Dfli'tind 26 De.'Monte 19.25 19.25 DowCiiem' 61.7 81.5* «1.7 Dupontl 186 187 DuPontlO 186 187 Eastern A 8.6 8.6 EastKodakl24*e 128.25 128.25 EVPas.G.10 16 16.3 EquitGas 30 Lsmarli 25.9 ExxCorp.ll 83 FNatCity 47 37.5 51 FloridaP. FluorC For i 10 Fruehauf Gen.Am T. GenCoblc 9,6' Gen.Clgar 14* 22.4 46.5 187 16.3 30 25 8925 89.25 46.5 46.5 37.75 52* 5425 52.75 52.76 27.5 27JS 54e 43.8 9.8 14.25 52« 54.8 G«D.E1. 6tt GenFoods 25.25 Gen Motor 60.7 Gcn.Tel. GettyOll Gilette Goodrich Goodyear Grace 27e 137 49 22.3 21 25.75 Greyhounc 14.5 GuÖOil 22.75 HelierW.E. 42.5 Hilton 24.5 Honeywell 107.25 IllCentral 22.5E Ingersoll 78 Insilco 10.1 IBM 275 IntFlavors SJ.St inl.Har/ Inl.Paptr IT.T. IntUtC Jones&L. 33 49.5e 335 27 19.5 Kenr.ecott 33 25 Krallco Kroger Lessee Lehigh Llbby Litton Lockheed LoneStar LTV 10 LTV ser.A Marcor MarshallF MartinM MeyDep MCA M=Donn.D 21e MerckCo 83 Mln.iMin MubiiOU Monsanto Nabisco Nat.Can NatCash NID.Chem. 14 Nat.uyp. 13.3E Nat.Steel Nat Tea 41.75 175 11 0.75 5 755 8165 5.75 193 12.1 40.5 23.2$ 23 16.8 29.9 27.1 85 57 66.75 43 10.75* 40* Niagara NL Ind. N.A.Ph. N Am R NUlGaa Oec.Petr, OlmCorp. PacLight Cent. 33 75 525 14.3 14.5 24.25 29 24 10.4, ISAe 2154 PennCent. 2.3 PepsiCo 8025 FhelpsD. 46 FhllMorris 109 PhBPetr. ST PolarCor. FrocGam Qiiak.Oats RCA Corp RepRteel 25.281 Rev.Copp. 7.8 Reynolds SaniaF-In. Schaefer SearsRoeb 91.5 ShellOH 57.65 SouthCo 18.1 Sth/PaclO 30.25 Sper.Rand 49 9 StBrand5 46 StOUCal SterDrug Studeb.2 SunOilS SunOillO 91 94 33 25/25 42.25 23.5 6.1 64.5 28.8 41.75 57 46.1 TandyCort 26.25 30 28.55 Texaco Texaslnstr 21.25 TexasUtll 28.5 TolcdoEd. Transom.C 12 U.A.L. 24 25 UnCarbide 42.75 UnPac. 70.6 umroyai 11 UnAlrcrafl 34 UnBrands 9.®* USSteellO 32.75 Wam.L. 42.5 WestBank. 29,8 WestEl. 15.5 WestUnion 31.5 Woolworth 22.6 63.1 25.5 59.75 26.5 130 48.5 23. 20.1 26 14.5 23.25 41.5 24.8 1OT 75e 225 T8.75 10.5 235 82.5 33.4 50 5 33.3 "28.9 19.5 34.2 42.25 18.25 11.5 0.7S 5.735 8.9 5.755 19.6 12 7 40 5 23.5 23 16.75 31 23.25 21 84 85.5 56.5 60 43.5 1! 40.55 13.25 13.3 35.3 4.75 14.4 14.2 25 29.8 23 10.3* 16.6"'- 21.5 2.3 32 45.75 110 6025 105 73 96 33.25 25.5 25.3 8.51 43.75 23.2$ 61 89,5 36 16.25 31 50 44.5 65 29.9 42 58 .43.25 28 30.23 1255 28.5 26.35 12.05 24 42.75 70.75 11.5 34 10.15 32.75 43.25 28 15.05 31.25 23 63.1 25.6 59.75 26.5 489 25 4L5 107.75® 285 33.4 50.6 33.5 269 19.3 34 2 1825 11.6 19.3 28.25 84~ 85.5 66 43 4075 13.3 475 16.5 82~ HÓ" 10573 23.5 23.3 56 18.25 29.2 58 43.25 28.25 309 26 35 12 4275 70.73 11.5 43.25 28 15.5 3125 23 nmm Kin»itHiumniniiR;niiHtRitmnmiimHnR*innniHiiiflnRti>uiau VOORT,. GEN. FONDSEN AANDELEN Cavenham 500 50O 300 CBS 34 35.3 35.5 PyeHold X 395 395 398 OBLIGATIES AMRO 10O.7 100.75 KapHoId/73 7V. 95.5 95 5 Westl.Utr/73 9 102 100» Westl.Utr/73 8',i100t 102 Claims, Scrips, stockd. Fnrness 3.95 3.95 3.95 Littonlnd. 0.52 0.52* Macintosh 9 9.5 ObamBel. 0.82 0.83 0.83 OGEM 17.5 17.75 Phil.G.B, 9.75 98 9.S Pioneer 7.6 7.3 - Helss 5.7 5.65 RioTinto 102* 108* VrijblUvende taxatiekoersen; NCB-koerslndex. 110F (119.8) Gevr,Aang. ib 52 Alg. Kunstzijde Unie «7 bod Appinged. Bronsmot. 200 Bandoen gsehe Kinine X 57 60 Batavier Kon. VJev. 260 270 Benier 105 Besouw 220 240 Boekh, v/h Brill 5»0 600 Brink Molijn d X 100,- 265 275 Curagao Trust Mij 70O 750 Edicorn 160 170 Enraf Non. (2 9/ 50) X 200 203 Eriks 470 480 Euromast !05 108 Giessen 290 300 Goudse Garen 190 200 Grontmlj eert ad 20 105 110 - 170 65 105 500 490 540 1100 1130 340 90 36 95 240 Ver. Bedr. Groot 180 170 Haven Scheepv. 1750 1770 Heineken Incf. Bierb. 500 520 Bouwst-handel HSR 130 135 Houth. Donker 200 210 Houth. v. d. Kunst 250 260 Int. Sleepdienst Mij 1080 Kat wij ks Xndustr. ICO 102 Lebon en Visser 235 240 Leerdamse Waterl.mjj 175 Maastr. Zinkwit 330 Meelf. Ned. Bakk. 315 v. Melle eert. 20 100 v. Melle eert. 5 X 1000 500 Mepp. Machlnelabr. 280 Merwede Kalkz. 370 Nat. Grondbezit 125 Ned. Elevator 1220 1340 Nlehuis v. d. Berg 200 210 Nijgh v. Ditmar eert. 340 350 Nijgh v. DÜm. 8% con. 130 135 Ol. Stadion (J/1000) 500 Overboek gew. 125 13$ Peek Clopp. 255 265 135 210 260 102 240 340 105 520 290 373 330 Gevr.Aang Ph/Fongers/Germ. 80 Prins 100 Relneveld. Machfabr. off. Ruys' Belegging Sallandsche Bank Smit Sleep Sphinx Koninki, Tankfabriek Twllnstra Gudde Tyresoles Ned. Utrechtse Soc. ex VAT Verkadecert. Vlba (ver, Xng. Bur. 360 Woerd. Dakpannen 123 Wolff Co Handmij 3i0 Zanen pan. er/'Stó-my 440 450 Z.-Paelflc Koj>er 16.50013.750 ParticlpatlebewUxen e.d, BOG 1050 1075 Bel. Inc. Waarden 1770 1780 Immotund 1862. 1125 1140 Immofund 1683 8$0 Immofund 3964 A 960 Niet volgestorte aandelen Fr.-Gron. Hyp. 20% 4350 4450 Nat. Grondbezit X 100 700 720 Sallandsche Bank 2000 2100 Sb.hyp. Ned. X100 320 380 Sch-hyp. Ned. X 260 320 330 Tilb. Hyp. 105» 1930 2MO Westl.-Utr. hyp. 20% 235 240 AfgUtepriJzea 335 80 35 90 230 1UO 12.00 325 340 £80 130 330 870 980 ABN ABN-rentepool ABN-rend. Antrd-Plerson Bei.londs v.d. 7 IVM 70.33 52.82 85.67 21.15 9.57 1391 70.89 52 32 55.79 21.14 9j8 13.13

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 19