Bezig bedrijf Arabische oliestrijd staat nog aan begin Arbeidsrust bij KNSM terug Bod op Kas-As van 44 miljoen <ennia verzekeringen Laat uw verzekerings adviseur u eens vertellen wat wij u en uw gezin te bieden hebben -vooreen vertrouwd houvast- New York opnieuw vast Minister Lubbers ziel overcapaciteit in 1977- '78 Recordoverschot in Duitse handel Vreemd geld Dirk van den Broek neemt Rotterdamse supermarkt over De bouwende belegging Duitsers grootste afnemers Ned. olieprodukten DOW JONES INDEX XROUW/IKL^lVRiTET EOX'ÜERDVG 25 OKTOBER 1973 FIN AXTIëN EN ECONOMIE T17/DRL21 Moderne technieken Overleg ggggg; Winst en omzet bij Elsevier 20 pet. hoger Bührmann-Tetterode koopt speelgoedfabriek Wegener verwerft recht tot uitgave van 'Info* Internatio-Müller bundelt kantoormachine bedrijven WENEN (UPI) De oorlog in bet Midden-Oosten mag dan officieel ten einde 2ijn, de olie-oorlog van de Arabische landen tegen de Ver. Staten staat nog maar aan het begin. Slachtoffers van deze strijd, die naar het zich laat aanzien wel eens lang zal kunnen duren dreigen met name de automobilisten en de gezinnen in West-Europa en in Japan te worden. Wil Nederland de race volhouden, dan is herstructurerering en internationalisatie van de scheepsbouw absoluut noodzakelijk. AMSTERDAM De regering van Koeweit heeft verklaard het niet bij een stopzetting van de olie-uitvoer naar Nederland te zullen laten, maar ook andere maatregelen te zullen nemen. De 'aanvullende' maat regelen zouden een boycot kunnen inhouden van de KLM en de Ne derlandse vracht- en olieschepen. Het is niet bekend of ook andere Nederlandse belangen getroffen zullen worden. Philips, de VFM en Scholten-Honig hebben belangen in het sheikdom aan de Perzische Golf. KLM Unilever breidt belangen in Frankrijk uit ABN mag in Griekenland bedrijf uitoefenen Koersen in Montreal sn nv* ill Herstructurering voor scheepsbouw ha *d nod ig DEN HAAG Minister Lubbers van economische zaken ziet <le toekomst van de Nederlandse scheepsbouw niet met pessimisme te gemoet. Hersiructurering en rationalisatie zijn evenwel noodzake lijk, niet alleen op nationale, maar ook op internationale schaal. In dit proce3 moet er scherp op gelet worden, dat de belangen van de factor arbeid volledig tot hun recht komen, zo meent de minister. Da Nederlandse scheepsbouw moet meer concurrentiekracht ontwikkelen, aldus de bewindsman. Dit is absoluut noodzakelijk cm de internationale ra ce te kunnen volhouden, waarbij niet bij voortduring een beroep op de staatskas kan worden gedaan. Ook in het recente verleden heeft Ne derland bij zijn streven naar een ster kere concurrentiepositie al meer de nadruk gelegd op herstructurering dan op het direct financieel steunen van de scheepsbouw. In dit streven waren Nederland en ook Frankrijk de andere Europese landen vooruit wat daaruit blijkt, dat nu ook bij de ande re West-Europese landen het besef gaat leven, dat een dergelijke politiek op lange termijn de enige gezonde is. Drs. Lubbers, die zijn uitspraken deed tijdens de Scheepsbouwdag van de drie industriebonden, zag de herstruc turering voor de Nederlandse en West- Europese scheepsbouw vooral bij scheepsaieuwbcuwterreinen, waarop het voerdeel vaa de ontwikkelingslan den, n.l. de lage lonen minder speelt We zien nu al, dat de scheepsbouw in de ontwikkelingslanden steeds belang rijker wordt Landen «Is Joegoslavië, Singapore en ZuM-Korea beschikken die moet leiden tot een hogere ar- sproduktivireit en zodoende tot een een verlaging van de kostprijs. Bij die lagere kostprijs dacht minister Lubbers ook nog aan een andere aan pak, nJ. verbetering van organisatie op de werf. Ook het bewaren van een juiste verhouding tussen het aantal di rect en indirect bij de produktie be trokken werknemers leek hem van groot belang ln verband met de her structurering, Een nationale aanpak is bij dit alles echter niet voldoende. Een waarlijk Internationale rationali satie is noodzakelijk. Mocht door de herstructurering de Europese produktivlteit de Japanse pan benaderen, dan schiet de capaci teit omhoog. De Japanse uitbreidings plannen zijn nog niet zo heel precies bekend, maar minister Lubbers zag de vooruitzichten voer de tweede helft van de jaren zeventig niet té pessi mistisch. De Japanse concurrentieposi tie is niet meer zo onaantastbaar ais zij geweest Is. Oorzaak hiervan is o.m. de waardestijging van de yen, terwijl de stijging van de loonkosten ln Ja pan ook voor de komende jaren waar schijnlijk zeer sterk zal zijn. al over een behoorlijke werfcapaclteit, ftpECitCit Verwacht mag worden, zo profeteerde de minister, dat landen met een grote thuismarkt, die hun eigen scheeps bouw beschermen een belangrijke scheepsbouwindustrie zullen kunnen opbouwen. Brazilië is daar een voor beeld van. ln Nederland en andere West-Europe- se landen zal zich men daarom moe ten richten op enerzijds de bouw van geavanceerde schepen en anderzijds hot invoeren van moderne produktie- technieken. Die moderne produktie» technek moet worden gerealiseerd door nieuwe betere— apparatuur, WIESBADEN De Westduitse han delsbalans toonde in september een recordoverschot van 3.801 min mark vergeleken met „een .batig-galdo jvaa. 3.219 min mark ln augustus en een surplus van 1.623 min mark ln sep tember van het vorige jaar. Het over schot in de eerste negen, maanden van dit jaar bedroeg 22.829 min mark te gen 13.003 min ln dezelfde periode van het vorige jaar. Rekening houdend met de resultaten van de onzichtbare handel (dienstver leningen e.d.) bedraagt het overschot op de lopende rekening van de West duitse betalingsbalans over september naar schatting l.SOO rain mark, tege nover augustus 900 min en september 1972 300 min mark. AMSTERDAM Wie vreemd geld koopt of verkoopt ken bij de bonken vandaag reke nen op de volgende koersen. Het eerste cijfer geeft aan wit net vreemde geld opbrengt bij inlevering, het tweede wat Met koet. Amerikaan!® dollar Z.5(-2 4» Engels pond 5.90-6.39 Belgische frinc 8.66-6.94 Duitse mark 10fl.75.ios.75 Italiaanse lire 3S.55-4l.7S Portugese escudo 10.10-li.SO Canadese dollar 2.30-3.40 Franse franc 58.75.Sfl.75 Zwitserse franc S0.25-SJ.Ï5 Zweedse kroon 58.00-81,00 Noorse kroon 44.00-47.DI) Deense kroon 42.flfl-45.5fl Oostenrijkse schilling J3.flfl-14.10 Spaanse peseta 4.2S-4.53 Griekse drachme 8,80-9.99 Finse mark 65.!5.#8.25 Joegoslavische dinar IS 50-18.90 CONTANTE PRIJZEN: Londen 5,flt7J—802Ï, New Vork 2.45625— 2 45875, Montreal 2.4677M.4702S, Parijs 59.045 —59 095. Brussel 8.7fli«—4.5003, frankfort 102 05—102.33, Stockholm 56.520—59.670, Zli- rich 81.395—81.445, MiHan 43.50S—43.5S5. Kopenhagen 44.075—44.12S Oslo 45.465—45,515 Wenen 13 8930—13.9050. Vadrid 4.23—4 53 De praktische capaciteit van de we* reldscheepsbouw in 1975 wordt ge schat op 39-40 miljoen brt, terwijl vol gens een prognose van de Westeuro- pas» scheepsbouwers in de periode 2971-1980 een gemiddelde vraag per jaar al optreden van 25B-29.0 miljoen ton. De Japanse schatting is iets ho ger. Een en ander betekent volgens een studie van de Organisatie voor Econo mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat ln het midden van de jaren zeventig de scheepsbouwcapa- clteit de tcümagebehoefte op lange termijn zal overtrffen. Er is re den om aan te nemen dat deze slot som vooral opgaat wat betreft de gro te scheepsbouw. De gelding voor de middelgrote en kleine scheepsbouw is minder duidelijk. Verdere uitwerking van de cijfers vooral naar deelmark ten, is in dit licht noodzakelijk. De bestellingsgolf van de laatste tijd kan de vraag doen opkomen of een oercapaciteJt in de orde van grootte van 25 pet wel gebaseerd kan zijn op realistische cijfers. Voor 1975'zijn im mers de"" grote werven juist goed be zet Toch is het heel goed mogelijk. Het kan uit hoofde van conjuncturele redenen aanlokkelijk zijn nu te be stellen, waardoor de fundamentele structurele onevenwichtigheid aan het oog wordt onttrokken. Mocht dit laat ste juist zijn, dan betekent dit dat na aflevering van deze ordergolf in 1977- 1978 de overcapaciteit aan de dag zal treden met alle gevolgen vaiidien. Het is wel een geruststellende gedach te te weten dat alle prognoses om trent de vraag tto nu toe veel te laag zijn geweest. Bovendien kan men zich afvragen of het verschijnsel van de toenemende olie-transporten in het bij zonder naar de V.S. bijvoorbeeld vol doende is verwerkt. ite-KrTD Minlter Lubbers vindt dat de vinger aan de pols moet worden gehouden, opdat een gevaar voor overcapaciteit onmiddellijk gesignaleerd kan worden en overleg daaromtrent kan plaatsvin den. Enige aanknopingspunten daarvoor zijn er al. In OESO-verband worden de prognoses t.a,v. vraag en aanbod continu bijgewerkt. Bovendien wordt gesproken over een meldingsprocedu re voor investeringsplannen. Deze plannen kunnen dan geconfronteerd worden met deze continu bijgewerkte prognoses. In dit kader heeft Neder land de gedachte geopperd een code van goed gedrag op te stellen met be trekking tot de overheidspolltiek t,a.v. investeringen in de scheepsbouw. Ook in de EEG gaan de gedachten naar een investeringsmelding voorlo- ROTTERDAM Het Rotterdamse su permarktbedrijf Bas van der Heyden heeft besloten tot vergaande samen werking met het Dirk van den Broek- concern, Dirk van den Broek zal 80 pet van de aandelen overnemen. Bas van der Heyden zal als zelfstandige werkmaatschappij blijven bestaan. Voordelen voor Bas van der Heyden zijn: versterking van het management en van de inkooppositie alsmede steun bij het uitbreidingsprogramma. De inkoopvoordelen zuilen via prijs verlagingen aan de consument worden doorgegeven. Gestreefd wordt in 1974 naar een omzetverhoging van 30 pet, NED. FONDSEN IN NEW YORK Kon. Olie noteerde gisteren 8 42%(41% »i). Unilever 9 53—53% .52—53), Philips (16%—en KLM 3 34% (34%). Opgave du Pont-Wutston EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM In het telefonisch avondver- keer kwamen gisteravond de volgende koer sen tot stand (tussen haakjes de offlcièla slotkoers van gistermiddag. AKZO 70.50 (70.20), Hoogovens (66.70), Kon. Olie 97.40 eb—98.20 gl (98.10). Philips 40 00 i40.10). Unilever 127.70 gb—12S 08 (12S.0Ü). KLM (83.00). ADVERTENTIE Posibus 973 Rotterdam Tel. (010) 65 0711 AMSTERDAM De omzet van Uit- geversmaatschappij Elsevier is ln de eerste acht maanden van 1973 met ruim 20 pet gestegen in vergelijking met dezelfde periode van het voor gaande jaar. Deze stijging was vrijwel geheel gebaseerd op autonome groei, zo heeft de raad van bestuur medege deeld. Dc negatieve gevolgen voor El- sevier's internationale uitgeverij van de devaluatie van een aantal belang rijke valuta's ten opzichte van de gulden (mede ln verband met de re valuatie) zijn door termijntransacties voor een belangrijk deel afgewend. Het in Nederland behaalde resultaat werd o.a. gestimuleerd door de verbe tering van de situatie op de Neder landse advertentiemarkt. De concernwinst na belastingen in de eerste acht maanden van 1973 lag ca. 20 pet boven die van de vergelijkbare pe riode van 1972. Hoewei de laatste drie maanden van het jaar voor Elsevier relatief belangrijk zijn, neemt de raad van bestuur nu al aan dat de toene ming van de winst in het gehele jaar in dezelfde orde van grootte zal zijn als die over de eerste acht maanden. AMSTERDAM/TIEL Bührmann- Tetterode heeft de speelgoedfabriek Berco Lux ui Tiel overgenomen. Berco Lux heeft 80 werknemers en produceert plastic constructie speel goed (merk Monti Toys). Tevens ver vaardigt het bedrijf in opdracht van derden een grote variëteit kwaliteits- produkten uit kunststoffen. Met deze aansluiting zet Bührmann- Tetterode een verdere stap in de speelgoedbranche, waarin reeds grnot- handelsactiviteiten worden uitgeoe fend. Voorts biedt het bij Bereo Lux aanwezige machinepark met diverse technieken tot verwerking van iher- moplasten mogelijkheden tot uitbrei ding van activiteiten in de verpak- kingsseetor. Voor Berco Lux brengt de aansluiting bij Bührmann-Tettero de grotere mogelijkheden tot schaal vergroting, aldus de mededeling. Wegener's Courantenconcern in Apel doorn heeft de uitgaverechten verwor ven van het huis-aan-huisblad Info, dat wekelijks in Rotterdam en omge ving wordt verspreid in een oplage van 380,000 exemplaren. Info bevat voornamelijk personeelsadvertenties en is te vergelijken met Contacten Amsterdam en Contacten Noord-Hol land. Deze bladen, met een totaal op laag van 535.000 exemplaren, worden al door Wegener uitgegeven. Info was tot nu toe een pubiikatie van de Maatschappij voor Bedrijfsser- vice in Rotterdam. De overige activi teiten van dit bedrijf, nl. het uitzend bureau Eurotyp en Drukkerij Plasin Middelharnis blijven bij 'Bedrijfs- service.' Wel gaat naar Wegener de Verspreidingsorganisatie ReclameseT- vice Nederland. De 14 werknemers van Reclameservice en Info blijven in hun huidige functie. ROTTERDAM Binnen de Interna- tio-Muller Groep zijn de afdelingen boekhoudmachines van de werkmaat schappij Argo Handelsonderneming en Btikman en Sartorius samengevoegd en een aparte werkmaatschappij I.MDATA in Amsterdam. 1MDATA im- West-Duitsland is de grootste afnemer van Nederlandse olie produkten. Dat valt op te ma ken uit gegevens van het minis terie van economische zaken. Vorig Jaar voerde Nederland 68 miljoen ton ruwe olie in en voerde 37.5 miljoen ton aan ru we olieprodukten uit De rest werd in het eigen land ver bruikt Het grootste olie-exportprodukt was gasdicseloiie, waarvan 12.7 miljoen ton naar het buitenland ging. Duitsland nam 8.9 miljoen ton af, Beigiï-, Engeland en De nemarken ieder 0.5 en 1 mil joen ton. Van de tot stookolie verwerkte ruwe olie werd 12.8 miljoen ton uitgevoerd, waar van 5.8 miljoen ton naar Enge land en 2 miljoen naar Duits land. Het ultvoereijfer voor, benzine was 2.1 miljoen ton, waarbij Duitsland weer dc grootste klant was, gevolgd door Engeland. Behalve de 68 miljoen ton ruwe olie, die Nederland jaarlijks im porteert komt er jaarlijks (al thans volgens de cijfers over 1972) nog ongeveer veertig mil joen ton olie ons land binnen, die niet als lnyoer wordt be schouwd, omdat deze olie recht streeks weer wordt doorgele verd aan andere tanden, o.a. West-Duitsland per pijpleiding. Het is het ministerie van econo mische zaken niet duidelijk, of de olieboycot ook voor deze olie geldt die dus eigenlijk niet naar Nederland wordt uitge voerd. maar slechts door Neder land wordt doorgevoerd. Functionarissen van de OPEC (Orga nisatie van Olie Exporterende Lan den), welke organisatie ongeveer C5 procent van de wereldolieimport ver zorgt, hebben in Wenen verklaard, dat het Arabische besluit cm de olie- produktie in te krimpen voor geruime tijd is bedoeld. 'Ons doel is dat Israël zich uit alle bezette Arabische gebie den terugtrekt. Alleen een staakt het vuren is niet voldoende', aldus OPEC- functionarissen. Zij zijn in tegenstelling tot de functi onarissen van de EEG van mening, dat de Arabische landen een beper king van de olleproduktie lang kun nen volhouden. Zelfs als de Arabische landen de olleproduktie helemaal zou den stopzetten, dan nog kunnen zij ja renlang voortleven van hun vergaarde rijkdommen. De laatste olieprijsverho- ging met 17 pet door Saoedi-Arabië, Koeweit, Irak, Abu Dhabi en Watar stelt deze landen in de gelegenheid hun oüeproduktie met 20 pet te ver minderen zonder ook maar één cent van de huidige inkomsten te moeten prijsgeven. Volgens de OPEC kunnen de Arabi sche landen 't op hun huidige (geld) reserves uithouden voor een perio de, variërende van 8 maanden (Irak) tot vier jaar (Libië). En dan is er al tijd nog de mogelijkheid, dat de rijke re Arabische landen de armere bij springen om de oile-boycot te kunnen voortzetten. Een belangrijke factor voor het succes of het mislukken van het hanteren van het oliewapen door de Arabische landen is de houding van de niet-Ara- bische olieproducenten, In 1967 ver hoogden Perzië en Venezuela hun olie-uitvoer om het westen te helpen. Ditmaal hebben Teheran en Caracas echter verklaard neutraal te willen blijven. De Iraanse (Perzische) minis ter voor oliezaken Amuzegar heeft ge zegd, dat Iran noch de olie-export zal bevriezen noch deze zal verhogen. On danks de druk van de VS, Canada en Brazilië heeft Venezuela verklaard zijn olleproduktie niet te zullen op voeren. 'Ditmaal lijkt de situatie ern stig', aldus een woordvoerder van een oliemaatschappij. Nog is het niet zo, dat het besluit van de Arabische lei ders al heeft geleid tot bepaalde beve len aan de olievelden en -havens. De olie stroomt dan oort nog steeds nor maal uit het Midden-Oosten. De aankondiging van de Arabische stappen heeft echter in de industrie landen van het Westen al wel geleid tot een koortsachtig zoeken naar al ternatieve aanvoermogelijkheüen voor de olie. Terwij! er nog geen enkel te ken is, dat Israël bereid is zich terug te trekken uit de Arabische gebieden die in 1967 en ook nu zijn bezet, ma ken de gezinnen ln West-Europa en elders in de wereld zich ernstig onge rust nu de winter voor de deur staat. Zelfs als het westen niet tot distribu tie zal behoeven over te gaan, dan dreigt toch nog het gevaar van hogere prijzen voor benzine en huisbrandolie als gevolg van bestaande tekorten. Houding Koeweit tegen Nederland nog scherper pig achteraf, ook al om de ambtelijke diensten van de Europeso Commissie eerst enige ervaring in dit soort pro cedures te laten opdoen. AMSTERDAM Bij de KNSM in Amsterdam is de arbeidsrust volledig weergekeerd, aldus een woordvoerder van-fio maitschappljr Iirisen. vergade ring met de ondernemingsraad heeft de directie meegedeeld, dat er geen sprake is van een plan tot afvloeiing van 300 man personeel Na deze mededeling is het personeel dinsdagavond normaal aan het werk gegaan. Eerder op de dag hadden bij enkels bedrijven van de KNSM in Amsterdam personeelsleden het werk voor korte tijd onderbroken. AMSTERDAM De Vereniging voor de Effectenhandel is bereid een be drag van 43.75 miljoen neer te tel len voor de Kas-Associatie. Op de aan delen of certificaten van nominaal 50 wordt nl. een bod uitgebracht van 175. Op de Amsterdamse beurs werd. het laatst 133.50 per certifi caat betaald. De aandelen op naam waren toen op 140 met aan de man te brengen. De consul van Koeweit, Mahmoud Sa- lira Rabbaai, heeft woensdagmiddag een uitvoerig gesprek gevoerd over de situatie in het midden-oosten met de chef directie Afrika en midden-oosten van het ministerie van buitenlandse zaken, mr, J. L. van der Kun. Tjdens het gesprek op het ministerie zijn. zo is bekendgemaakt, de wederzijdse standpunten toegelicht. porteert en verkoopt boekhoud-, factu reer- en schrijfmachineauiematen en office en team computers. Als overweging voor de samenvoeging heeft, aldus lnternatio-Mulier gegol den de grotere efficiency en verkoop kracht door bundeling van groten deels identieke en admlnistratief-tech- nisch gespecialiseerde activiteiten tot een geheel, alsmede het verkrijgen van de vertegenwoordiging van een nieuwe computer, de Team computer 6501 gefabriceerd door Facit in Zwe den. Het gehele personeel van de be trokken afdelingen van de twee werk maatschappijen is in dienst getreden van 1MDATA. ROTTERDAM La Roche aux Fees, een dochtermaatschappij van Unilever in Frankrijk, en de Genvrain-Groep zijn in beginsel overeengekomen een belangrijk deel van de activiteiten van Vitho (dochtermaatschappij var, de Genvrain-Groep op het gebied van zuivelprodukten) samen te voegen met die van La Roche aux Fees. Bij zonderheden betreffende de overeen komst moeten nog worden uitgewerkt, aldus Unilever. Bovendien zal toe stemming van de Franse autoriteiten dienen te worden verkregen. AMSTERDAM De Algemene Bank Nederland heeft van de Griekse mone taire autoriteiten toestemming verkre gen om in Griekenland het bankbe drijf uit te oefenen, zo heeft de bank medegedeeld. Het bericht van de toe stemming is inmiddels in de Griekse staatscourant gepubliceerd. Het Iraakse bureau voor vervoer en toerisme gaat drie westelijke lucht vaartmaatschappijen boycotten wegens ni - steun aan de Israëlische oorlogsin- feil6li-üOCnt6r spanning tegen de Arabieren. De maatregel geldt voor de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena, de Amerikaanse Panam en de Nederland se KLM. Jordanië besloot eerder tot boycot van Air France, Lufthansa, Sa bena en KLM. Vakbondsleiders uit Libanon en Syrië hebben op een bijeenkomst in Beiroet maatregelen voorgesteld tegen als 'an ti-Arabisch' voorgestelde landen: t.w. de Ver. Staten, de Bondsrepubliek en Nederland. Zo zouden de Arabische landen een boycot moeten ontketenen tegen schepen en vliegtuigen uit ge noemde staten. Een voorstel van deze aard is gedaan aan de luterarabische Federatie van Vakverbonden, die haar zetel heeft in Cairo. Op 30 oktober houden de Liba nese en Syrische vakbondsleiders een tweede bijeenkomst om een definitief besluit over de voorgestelde boycot te nemen. Het Algerijnse dagblad 'El Moedjahid' oefent woensdag kritiek op Ortoli, de voorzitter van de EEG-commlssie, die heeft verklaard, dat de Europese soli dariteit een rol zal spelen, als Neder land het slachtoffer zou worden van een Arabische boycot. 'Deze verkla ring is zeer ernstig. Men mag zich at- vragen of deze bewering van Ortoli alle leden van de EEG bindt Ortoii mag echter niet over het hoofd zien, dat het Arabische embargo elk land zal treffen, dat olie opnieuw uitvoert naar een land, dat door de Arabische boycot is getroffen'. 'De komende dagen zuüen wij meer te weten komen over deze geschiede nis. Intussen zullen de olie-uitvoeren- de Arabische landen het embargo op touw zetten en uitvoeren. Zij zouden het zelf desnoods kunnen uitbreiden', aldus het Algerijnse blad. De Arabische olieboycot zal het on derwerp zijn van de bijeenkomst van de voornaamste westelijke industriële landen en Japan, die vandaag in Pa rijs begint. De olie-commissie van de 24-leden-ianden tellende Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO zal dan rich ni. gaan bezighouden met de olieboycot tio.v. Amerika en Nederland, alsmede het besluit van de Arabische produk- tielanden om de olieexport naar Eurn- pa en Japan maandelijks met 10 pet te verminderen. Ook de prijsverho ging van de Arabische olie zal onder werp van bespreking zijn. De commissie zal moeten vaststellen of er sprake is van een noodtoestand op oliegebied en zo ja op welke wijze iot het vormen van „een 'oiiepooT tan worden besloten. Frankrijk, (de ben zineprijs is daar inmiddels met 10 centimes per liter verhoogd), Italië en Japan zouden er overigens weinig voor voelen een gemeenschappelijk front tegenover de Arabische landen te vormen. - Ongeveer de helft van de olleproduk tie van Qatar, waarvan verleden jaar ruim 6 min. ton naar Nederland ging, wordt gewonnen door een dochter maatschappij van de Shell. De totale olleproduktie van Qatar bedraagt ca. 22 min. .ton. Abu Dhabi produceert ca. 30 min. ton ruwe olie. In de eerste zes maanden van dit jaar betrok Ne derland ongeveer 2 min. ton ruwe olie yan deze staat. Het bezette daar mede de vijfde plaats op de lijst van afnemers. In totaal ontving Nederland vorig jaar uit de Arabische landen in het Midden-Oosten 42 min. ton ruwe olie. Grootste leveranciers waren Saoedi- Arabië met 20 min ton en Koeweit met 13,5 min. ton. De Koerdistaanse democratische partij van Irak heeft •aangedrongen op naas- - ting van het aandeel van 23,75 pet. van British Petroleum in de Basrah Petroleum Company (BPC). Dit naar aanleiding van 'Engeland's negatieve houding jegens de Arabieren'. Zondag jl. naasttte Irak reeds het 23,75 pet. aandeel in BPC van de Koninklijke SheiL Ook België is er nu toe overgegaan de uitvoer van aardolie en aardoliepro- dukten aan een stelsel van vergunnin gen te binden. fADVERTENTIE 22/10 21/10 24/10 Bnvla 2 45 2 45 2.45 !>fim tar Chem 25% 25 n 25% HUhfcv 26*; 20 V« 26% Nat. CSU» 0% 9% Mans Keftruunn 25*; 24% 24% Nat HfoMJrceh 5 86L 5.82L 5.82L Shell Canada 19% 19% 10% NSW YORK ALT Industrie nlruo Allied Chemical Alum. Co of Am. American Brands American Can Am Cyenatmd Am Kleeir Bower Am Met.) Climax Am Molora Am Smelt C Re! Am Tel h Tel Am yes Atiacudda Armco steel At la r,t Richfield Beodlx Belhl Steel Boei r ik Burlitixlnn ind Can Pacaflc By Celaneae Cha»e Mxnhalten Che-ale System Chrvaler Cities Service Cnlxaie Palmullve Colt Ihduatries Cnmmoiiw bldioon Curia Krtiaon Cunt Can Cord (III Lurllaa wrlitm L'urtia- Wrishl A Dart Ind Deere snd Co Ui,w Chemical Ou Punt I CI) Ca-misi, Kodak Ft ral Nat City 23/10 24/10 48 48% 13% 13% 44 43% 78 77% 35% 36% 29% 20% 28% 28 27% 27% 45 45% 8% 9% 28% 24% 48% 49 5 4% 26 25% 24% 21 305 105 37% 38% 34% 34% 18% 18 31 32% 18% 17 86 30% 58% e 88 49 49% 24 23% 53 53% 33% 34 37% 37 2B% 29% 22% 22% 28% 271% itu. 42% 39% 38% 23 26 2S% 63% 64% 04 64% 197 39934 3",3% 334% 48% 4S% Ford Sluier Kiuehau! Cell Electric Ceil Fonda Gen fltutii-s Cell Puhi Utll Gen Tel S 1«I Geltv (111 Gilelle Uimhe! Krulher. Geudvear I and B Uuli oil I III nols Central Jnd. InatScii Int Buain Mach luien, Harveeter int Nick ut Cat, Int Papa! Int Tel Tel Jehus Manville Julian and Leunt) Kenniecotl Copper Kraft Co Linx-Lemcu Unuxh I.11I11I1 ind Lockheed Aircraft Marcor sis run Marietta M.y Dep Stuie» McDonnell Puuxla Sluhjl till Corp 55%e 55% 27% 27% 67% 07% 27% 27 64 64% 19% 39% 28% 28% 140 140 49% 48% 23% 22% 27% 28'. 22% 24% 28% 23% 10% 10% 288 287% 34 34% 37% 37% 51% 52% 34 35 22 22'- 21) 38% 37 36% 42% 14'. min Pac Gaa and £1 Penn Central Papal so Phetpa Undue Philip Mnrrta Philips Pair pructer tiamb) 32% 9% 5% NahleCo War Cash Heal.ier Net l)!.tiller» real Cvosuin Mil Meel Nel Lead Ind 12% 8% 5% 23 247® 1SH 18% 30 80% 21", 21% 3S'a 60% 44% 46'!, 42% 44Va 15 35% I»% 33% 36 38% 14% 14% 173', mi 23% 25% 2% 2 87% 88% 48% 47", 13574, lis^i 63% 65 102% 102',4 RCA 25% 25% Republic Steal 27% 27% Reynold» Ind 45% 45% Ruyal Dutch Petr 41% 42% Santa P# Ind Sear» Roebuck Shell OU Souther r, southern Pacific Railway sperry Rand Stand mi Calif Stand Oil Indiana Canon Curp Siudehaker wuflh Sun (>li 25% 25=4 94% 34% 50 59 17% 17% 84% 84% 37% 37% 52% 52% 89% 70% 92% 93% 04% 95% 42% 42% 59% 59=% Texas Gull Teaaa Ilia, Traiiaamerica Unilever Union Carhlda Urn Knyal United Aircraft United Brand* US Steel Weal tint»!! fel We-iifiai(»u»v XI Ki.iilwuriD 32% 132% 11% 43% 11% 34% S% 35% 82% 133% 1114 53% 434, 11% 3314 lO'.a 3514 13% 15% 3119 3119 23 Z3 Induat. ttpofen Utll. Obi. aj»d» 22 okt. 960.57 182.26 99.15 73.23 23 okt. 866.51 181.83 99.50 73,02 641.4 24 okt. 971.85 182.84 100.20 73.08 A and. Ubl. lot. tt. L. 22 okt. 14.290 12.840 1.769 345 1.125 23 okt. 17.230 16.750 1.788 674 746 24 okt. 15.840 13.650 1.768 677 751 Admiral Corp 14% J4U AfIt>riKh«riV P«m S 13% 19% Alumia 27V4 27% Am Mdndard 15*1» 15"1 Anistvd Itid 43% 44 Bait OhIO Bavuk Citi«ra 43l*b 44% 1214 12'. Can Brewtirie* C«tto Chadhoum ttt'lh Select Kd Columbia (J*a Comluco Coiil Telephone Fluor Corp 4 16 10 Ï2 25*;o 36V* 22% 551» 4 16% 1% 10.22 25% 37 22% (Jon Clitar 14% 14% Ir.l Bdt.k for Kec 09lJib99lhb Jul Mhv lot FaUer t! i) Inwrstpaf KdiiNhs Cltv fid M.M Kroner 88\Ji 8fi% 5Q% 50Ü 21 50 21% 21% 21% 34% 34% 01% 62% !ea«co 12% 12% 0»ne M*f Cewrii! 20% 21 I fit ft» mii 15*4 15% \t .«li-ei.f. hood lOVj 10% Nat Can NV Cmitf A Nwrlb W»a1 M N Arn Fill lip» Co 11 6% 61% 23% 10% 6% 62% 26 uvetdtMtUl FaU* Fuel he l.lirhl Pubtic Staal 21% 13 21% 18 Standard Brands 43 48% Tandy 29 29% Utiiun Klectr United Corps Untied Ga* Western Bancorp 16% 9 16% 29 16% 281»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 21