I vdA-eommissie verdeeld over tweede luchthaven r estigingsmogeli jkheden van tandarts beperken' Vluchtelingenree ht moet op de hel ing Meerderheid: reclame kunnen we wel missen Personalia harom praten intelligente, hardwerkende, alerte efficiente managers vaak zo gebrekkig: ft Telecommunicatie Efficiency Sociale werkers krijgen geen werk Reclassering: in strafzaken sneller uitspraak doen 3rof. Goudziuaard op studieweg NCVB m ma Zeven voor Markerwaard, zes voor W.-Braban Voorstel van ziekenfondszijde Werkgroep biedt, rapport aan Politie Overdreven vrees 1 'In veel gevallen misleidend' lEOWTKWliMDBT VRIJDAG 26 OKTOBER 1973 BINWENliAND T9/RHL14 Van een onzer verslaggeefsters UffiRiEGHiT 'Aan de SER zou eens gevraagd moeten worden een advies op te stellen hoe het resul taat zou zijn, wanneer wij in Nederland de welstandsgroei vier of "vijf jaar stil zouden laten staan en de daardoor vrij gekomen economische ruimte zouden gebruiken voor de strijd tegen de milieuvervui ling en de hulp aan de ontwikkelingslanden, aldus prof. dr. B. Goudzwaard op de gisteren in Utrecht gehouden studiedag van de Nederlandse Christen-Vrouwenbond. SsSééê AMSTERDAM Een commissie uit de PvdA heeft een verdeeld advies uitgebracht over de vestigingsplaats van een eventuele twee de nationale luchthaven. Zeven van de dertien commissieleden hadden voorkeur voor de Markerwaard, zes voor West-Noordbra bant (bij Dinteloord en Steenbergen). De SEE zou dan misschien met een lantal aardige alternatieven kunnen komen. En hoewel het grondwette lijk niet mogelijk is zou het Ne derlandse volk zich dan m een soort referendum moeten uitspreken over die door de SEE. gedane aanbevelin gen. Wanneer het volk ze zou aanne men, hadden we tenminste een richt snoer voor de strijd tegen de milieu- •ei vailing en de hulp aan de ontwik kelingsla len", aldus prof. Goud zwaard, die sprak over 'De bedrijfseco nomische groei er; de gevolgen daar van voor de maatschappij'. Van onze onderwijsredactie DEN HAAG Staatssecretaris Klein krijgt vandaag een petitie van twee duizend studenten van sociale acade mies. Het probleem van de ©nderteke- naarr: van dit stuk is dat zij in het weede studiejaar moeilijk een baan kunnen vinden en dat is voor studen ten van de part-time opleiding een voorwaarde om hun studie voort te zetten. Volgens de petitie zijn er vee! te wei nig arbeidsplaatsen in de welzijnssec tor doordat de vorige regeringen hier de kraait hebben dichtgedraaid. Van de studenten aan part-time opleidin gen zou kort voor iet begin van het studiejaar een vijfde deel nog altijd geen baar hebben kunnen vinden. Dat kan. dan betekenen dat zij hun studie moeten staken. De ondertekenaars vragen de staatsse cretaris de verplichting van dat jaar werk te laten vervallen. Prof. Goudzwaard betoogde verder dat een eerste vereiste om te komen tot een verantwoorde strijd tegen de mi lieuvervuiling en een goede hulp aan de ontwikkelingslanden, een verzwak king en een zelfs tot nul reduceren van de welvaartsgroei is, 'Wij kunnen de schuld voor de milieuverontreini ging wel eenzijdig op de industrie af schuiven en dat geluid hoor je nog ai eens maar daarbij vergeten we dan dat de maatschappij, en dus ook de industrie, zoals we die hebben, ee® directe afspiegeling zijn van ons zelf en van onze wensen. Wanneer wij een bepaalde maatschappij hebben, dan hebben we die zelf gewild Het is dus onredelijk en ook onmogelijk om die maatschappij te willen veranderen zonder ons zelf evenzeer terdege tn- der de loep te nemen. Maar willen wij ons zelf en onze welvaart wel ter discussie stellen? Het lijkt er niet erg op. Wij roepen namelijk wel hard 'Geld maakt niet gelukkig', maar we handelen volkomen ir. strijd met deze uitspraak. In ons westelijke denken is geluk vereenzelvigd met een grote welvaart Eigenlijk zijn wij verslaafd aan de wetenschap, ie economie en de technologie. Pas als daar verande ring in komt, zullen we met succes de strijd tegen de verontreiniging van de natuur kunnen aanbinden'. Over de rol van de ondernemingen in dit opzicht zei hij: 'Wanneer wij wer kelijk ernst maken met de strijd te gen de vervuiling en daar zelf offers voor willen brengen, zullen wij ook eisen kunnen stellen aan de industrie. Wij zullen ook deze mensen moeten aanspreken op hun verantwoordelijk heid voor Gods wereld. Het wordt trouwens tijd dat de ondernemingen aan bredere maatstaven dan alleen het maken van winst worden onder worpen, Zaken als: waar halen de on dernemingen hun grondstoffen van daan, hoe behandelen ze hup perso neel onder andere in tijden van fu- Van een verslaggever UTRECHT De beer G. J. Boelen, tweede voorzitter van de fe deratie voor ziekenfondsen VMZ, beeft gesuggereerd de vestigings- mogelijkbeden van tandartsen te beperken in die gebieden waar een redelijk evenwicht bestaat tussen tandheelkundige vraag en aanbod. Tengevolge van het tekort aan tand artsen en de beperktheid var de tandheelkundige hulp die via ie zie kenfondsen verstrekt kan worden heb ben tot gevolg dat veel jonge tandart sen zich bij voorkeur dfiA vestigen waar zij dank zij de aanwezigheid van veel parücuiere patiënten de tandheel kunde 'in vólle omvang' kunnen uit oefenen. Daarvoor zijn op verscheide ne plaatsen noodtoestanden ontstaan, ddie volgens de heer Boelen maatre gelen vereisen van het ministerie, de maatschappij voor tandheelkunde, de ziekenfondsorganisaties en de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten. Volgens de heer Boelen moet de vrij heid van vestiging zo weinig mogelijk in het gedrang komen, maai in ge meenten waar raag en aanbod al in zeker evenwicht zijn zouden tandart sen zich alleen met toestemming van de inspectie voor de volksgezondheid mogen vestigen. Die gemeente zouden door de inspectie in overleg met de maatschappij Tandheelkunde aangewe zen moeten worden. De heer Boelen heeft zijn voorstel gedaan in de Zie- kenfondsgids Onlangs heeft voorzitter M. Castelein van de maatschappij Tandheelkunde gezegd dat van de tandartsen niet ver wacht kan worden dat zij alle proble men alleen oplossen n zich vrijwillig in noodgeiueden vestigen of zich extra veel moeite geven voor ziekenfondspa tiënten als niemand anders dat doet. In dit verband wees hij op de urgen te' legalisatie van de fluoridering. evenals die van 'snoepbestrijding' en 'indoctrinatie' van kleuters en school kinderen. Van een verslaggever DEN HAAG Het vluchtelingenrecht moet uit de sfeer van voor recht worden gehaald en tot recht worden gemaakt Voorstellen om dit te bereike: zijn gedaan in het rapport 'de juridische en sociale status van asielzoekers in Nederland'. Dit rapport is aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor justitie Het is het werk van een groep des kundigen: advocaten, wetenschappep. juristen, medewerker- van wetswin- kèls, amnesty international en andere organisaties. De werkgroep vreest niet, dat het aantal mensen dat asiel zoekt in Ne- derlaod, zal stijgen door verbetering van de juridische en sociale status in •>ns land Andere factor-n als cultuur (taal), familie en afstand spelen een belangrijker rol bij het kiezeni van een land waar men naar toe vlucht. Tien jaar geleden waren het voorna melijk vluchtelingen uit de 'koude oorlogs-sfeer', die hie. hun hei; zoch ten. Nu meiden zich nieuwe groepen: Portugese dienstweigeraars, en deser teurs Griekse verzetslieden, asielzoe kers uit zuidelijk Afrika, Bolivia, Bra zilië en nu ook Chili. Aan de meeste van. deze vluchtelingen wordt niet de Officiële wettelijk vastgelegde status van vluchteling gegeven, di zeker heid geeft voor definitief verblijf. In èrihdpfi kunnen ze elk moment het land worden uitgezet, ze zijn niet ze ker van recht op arbeid en vallen niet onder een aantal sociale voorzienin gen. De werkgroep deze asielzoekers een- tussenstatus te geven, die een min of meer menselijk bestaan mogelijk maakt. Volgens de werkgroep laat de benade ring van de asielzoekers 'door de vreemdelingenpolitie nogal eens te wensen over. Da doorsnee politie-amb- tenaar blijk; niet altijd goed ta be grijpen da: de asielzoeker gewend is bang te zijn voor autoriteiten en ©oral de politie. Gepleit wordt daar om voor een centrals gespecialiseerde dienst, waarnaar asielzoekers worden verwezen, die buite de routine val len of over wie de plaatselijke politie een negatief advies uitbrengt aan jus titie, of waarbij zaken moeten worden uitgezocht, lie buiten het bereik van de plaatselijke politie vallen. sies, zijn maatstaven die zeer belang rijk zullen moeten worden bij de be oordeling van een bedrijf. Ik geloof dan ook, dat in de toekomst meer on dernemingen failliet -zullen gaan, om dat ze hun personeel en de natuur verwaarlozen, dan omdat ze hun aan deelhouders verwaarlozen'. Wat betreft de vrees voor grote werk loosheid, wanneer de economische groei wordt teruggedraaid, zei prof. Goudzwaard, dat hij deze vrees vaak erg overdreven vindt, omdat de strijd tegen de milieuvervuiling, wanneer "deze tenminste goed wordt aangepakt, ook werk zal bieden aan veel mensen. Bovendien voorzag hij in de toekomst, wanneer de macht van de technologie wat teruggedrongen za! zijn, weer een opleving van de menselijke arbeid in plaats van de gemechaniseerde arbeid. (Machines zorgen namelijk ook voor een groot deel voor de verontreini ging van de natuur). 'Het is de vraag of wij over tien jaar niet veel meer werk door mensenhanden zullen laten doen In plaats van door machines. Ik zie in de toekomst een eerherstel voor de schoenmaker', aldus prof. Goud zwaard. Leden van het Vrouwencontact van de PvdA hebben gistermorgen voor de Portugese ambassade geprotesteerd tegen het proces in Por tugal, dat daar gevoerd wordt tegen de drie Maria's. Deze drie vrou wen hebben een boek geschreven over de situatie van de vrouw in Portugal, dat de machthebbers daar in het verkeerde keelgat is ge schoten. Reden voor het dictatoriale bewind de schrijfsters voor het gerecht te slepen. Van een verslaggever UTEECHT De meerderheid van het Nederlandse publiek meer.' re- damt; wel te kunnen missen. Van de drie Nederlanders vinden er twee dat de reclame ir; veel geval len oneerlijk en misleidend is. Dit is gebleken uit een onderzoek dat het instituut voor psycholo gisch marktonderzoek ingesteld heeft. De resultaten van het onder zoek komen aaa de orde op het op 31 oktcber in Amsterdam te heu len reclamecongres. Van de ondervraagden zeL 67 pro cent dat reclame hen wel eens op aardige Ideeën brengt, bijvoorbeeld voor maaitijden, woninginrichting of reizen. Veertien procent zei on der invloed van de reclame vel eens 'verkeerde' artikelen te heb ben gekocht Ruim driekwart (78 procent) vindt dat er iets gedaan moet worde:; aan de eerlijkheid van de voorlichting die ie reclame geeft. Meer dan de helft (55 pro cent) van de beroeps-reek le-men- sen Is het daarmee eens. Van de aensen in het reclame-vak noemde 23 proeent de reclame op de televi sie storend. De commissie <iiè ondei voorzitter schap stond van mr. J. J. van der Lee, burgemeester van Dordrecht, vindt dat de ontwikkeling van de luchtvaart wiet zonder meer' ais en gegeven mag worden aanvaard. Maar uitbreiding van de luchthavencapaci teit is 'noodzakelijk' en 'er zal niet Jian te ontkom-an zijn.' Met deze laat ste conclusie is overigens één lid van de commissie het niet eens. Vestiging van een tweede luchthaven op een eiland of schiereiland voor da kust In de Noordzee wordt door do commissie over het algemeen verwor pen. Uitbreiding van Schiphol rindt de commissie niet verantwoord; een tweede hichtaven zal een aanvullende Van een verslaggever DEN HAAG Het landelijk bureau reclasseringsiasteliingsn vindt dat in veel strafzaken sneller uitspraak ge daan kan worden, dan binnen - weken (de termijn die in de praktijk neestal gebruikelijk is). In een brief aan minister Va® Agt heeft het bureau gevraagd 'alle moge lijkheden te onderzoeken die kunnen leiden tot bevordering van een ver vroegde uitspraak'. Verkorting var le ze termijn kan een periods van dik wijls onnodige, martelende onzeker heid voorkomen, aldus de reclasse- ringsinstellingen. Met name geldt dit voor verdachten die zich niet aan al te ernstige misdrijven schuldig ge maakt hebben. De reclasseringsinstel- hngen steunen hiermee het pleidooi voor eerdere uitspraak van de officier van justitie, mr. J. Booster." functie tea opzichte van Schiphol moe ten vervullen en het beheer van de belde luchthavens moet daarom in één hand zijn. De commissie zegt dat voor elk lid af- zonderiijk een reeks van normen tan belangen een rol heeft gespeeld bij deze 'politieke keuze" in een 'uiterst gecompliceerd e problematiek.' Het partijbestuur heeft het rapport van de commissie nog niet behandeld. BeoneniingenBenoemd tot hoogle raar in de microgolftechniek aar 4e T.H. Delft: L. Krul, Benoemd tot hoogleraar in de economie aan de rijksuniversiteit te Groningen: II. de Haan. Benoemd tot hoogleraar in de theoretische ontwikkelingspsychologie aan de rijksuniversiteit te Leiden: ir, G. Kohnstamm. Benoemd tot buiten gewoon hoogleraar in de medische technologie aan de T.H Delft: Y. J. Kingm; Benoemd tot hoogleraar in de psychologische functieleer aan de rijksuniversiteit te Groningen: J. A. Michon Benoemd tot hoogleraar m de social geneeskunde aan de R.U. Leiden: F Doeleman Benoemd tot hoogleraar in de biochemie aan de B. U. Kieiden: A. Rorsch. Benoemd tot hoogleraar in de farmaceutische che mie aan de R. U. Leiden: K. W. Ger- ritsma. Benoemd ft hoogleraar te de sociale psychologie aan de R. U. Lei den: H Tjafel Benoemd tot hoogle raar in de algemene sociologie aan de R. U. Leiden. L. Leyendecker, ADVERTENTIE Veel competent geleide bedrijven lijden vaak aan spraakstoornissen en contact-armoede. Wat zijn de symptomen van dit zakelijke ziekte beeld? Door een te beperkte telefooncentrale krijgen klanten 'in gesprek' te horen als ze zelf in in gesprek willen komen. Remedie:centrale aanpassen. Omdat niet alle bedrijven gelijke werktijden hebben,kunnen relaties 's morgens of's avonds een doofstomme onderneming treffen. Remedieautomatische antwoord/opneem- apparatuur. Amputatie van de buitendienst: onderweg zijn uw mensen finaal afgesneden van de bedrijfs leiding. Ambulante medewerkers zijn niet slag vaardig te traceren, informeren, instrueren, corrigeren. Remediemobilofoon en/of semaioon. Babbelzuchtige woordenvloed gepaard gaande met snelle en dus onbetrouwbare notitiekrabbels. Tè lang telefoneren over gecompliceerde zaken is onzakelijk. Remediesnelle zwart-op-wit zekerheid van de telex. Leegloop van de computer c.q. computergebrek bij afdelingen en vestigingen die niet of onvoldoende verbonden zijn met de compurei. Remedie: lijnverbindingen voor optimale datatransmissie. Chronische vergader-moeheid: duizenden man-uren vloeien verliesgevend weg omdat medewerkers van her en der uit hun werk milieu ter vergadering geroepen worden. Remedie: efficient telefonisch vergaderen. Waarlijk grote ondernemingen lijden aanmerkelijk minder aan dit soort communicatiekwalen. D&ar ziet men telecommunicatie namelijk niet als j een sluitpost, maar als een primaire investering in efficiency. Telecommunicatie is in heel veel gevallen een- achtergesteld stiefkindje, dat derhalve al te dikwijls tuut-tuut-tuut brabbelt.Laat uw telefoondistrict uw bedrijf spraaklessen geven! 2 r ytYrr" Zet ;Toe: vij f jarei i sti ten behoeve van ontwikkeling ;slanden 'i-'i&S??:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 14