Lezen van omroepbladen uit traditie èn principe beeld van met zeven gulden voordeel AVONTUUR IN KARINTHIË Mary Stewart Dé nieuwe 'MacLecm' Valse start r>< imi Goede reacties op NCRV's radio in de nacht TROS meest populair ERK ZELFGLANSWAS Documentaire op radio Trage molens Door auto gegrepen TROUW/K^ ARTKT VRIJDAG 26 OKTOBER 197:5 BINNENLAND/RADIO EN TV T4/K6 LOWIETJE Kruiswoord-puzzel Lende In wijnsaus i'Wkwtcan- "VkOmest wuxwt Nu bij elke boekhandel P-£; ,,-f mm bMM mm. NU in de boekhandel MARY PERKINS WAr/ssz, J>A/sy? WA71 HEB air FERDINAND Radio vandaag TV vandaag ifnnsTi *ttmeeste pensen zijn uit principiële overwegingen of uit gewoonte geabonneerd op roenpn 1 pwiaar. van Intornart te Hilversum, dat op verzoek van de vijf grootste om- wir fin IJonnf oe procent van het aantal abonnees het omroepblad om principiële redenen ïeest en eveneens 36 proeent uit gewoonte. Veel minder mensen (17 proeent) ha- »en hun programmablad in huis om dat ze het het beste vinden of omdat de omroep, die het door hun gelezen blad uitgeeft, de beste programma's maakt (12 procent). Voor slechts 7 procent is de prijs doorslaggevend. Voor -> ROS-leden is dit percentage daarentegen 45 prócent. Programmabladen: die om principiële redenen of uit gewoonte gelezen wor- dic van de NCRV, KRO en VARA. Van de NCRV-leden ontvangt 74 procent om principiële redenen de Oids, terwijl het vour 31 procent een gewoontckwestie is. Tien procent vindt, dat de NCRV de beste pro gramma's maakt en is daarom abon nee en vier procent vindt de NCRV- gids het beste programmablad. Bij de KRO is 73 procenl op 'Studio' geabonneerd om principiële redenen en 40 procent uit traditie. Slechts 0 procent leest 'Studio omdat men het het beste blad vindt en 7 procent oin Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Vijftien reacties heeft de NCRV binnen gekregen tij dens de eerste nachtuitzending van za terdag op zondag, zegt Lex Karsemeij- er, hoofd lichte m uzi e van de NCRV desgevraagd. Wie bellen op? Mensen vanuit een ca fé waar nog wat werd nagepraat, ie mand die onder de morfine in een ziekenhuis ligt en om vrolijke muziek verzocht en d e mijnheer, die alle nachten geluisterd had'. 'Deze man was eerst niet van plan om naar de NCRV te luisteren, maar om dat hij alle andere nachten van twaalf tot zeven uur had geluisterd, vond zijn vrouw dat dat nu ook moest. Re actie van meneer: 'Met Kops Postema was de NCRV de beste'. Horizontaal:1, rivier in Italië, 2. ros, 7. afnemend getij. 9. schuier, 12. dui kereend, 13. snijwerktuig, 15. jong schaap, 17. bouwland, 18. kleine huid- opening, 20. bergplaats, 21. organi sche verbinding, 22. plaats in Frank rijk, 23. muzieknoot, 24, veelheid, 26. muzieknoot, 27. achting, 28. deel van het oor, 29. deel van het gelaat, 33. kwast als versiering, 37. spil van een wiel, 38. witte suiker, 39. muzieknoot. Verticaal: 1. familielid, 2. visje, 3. voertuig, 4. bloem, 5. Rijkstelefoon, 6. laagvlakte, 8. foei, 10. versteend over blijfsel van plant of dief, 11. bezoldi ging, 12. taille, 13. soort kers, 14. tauwsoort, 16. lange nekharen van dieren, 18. houten pen, 19. soort bier. 25. platte steen, 30. behoeftig, 31. on derrichten. 32. rondhout; 34. Oriënt Express (afk), 35. scheik. element. 38. sportterm. Oplossing Horizontaal: 1. memgwerf: 2 Amer, aar. cl; 3. ros, Ira, Ada; 4. mees, os neg; 5. ent, lek. ene; 6. las, er. Nero; 7. ark, dia, ral; 8. dieet, alge; 9. eker. speet. Verticaal: 1. marmelade; 2. emoe, nar. ik ;3. nes, ets, kee; 4. iris, leder; 5. ga- roe, rits; 6. waas, knaap; 7. era, Neer, le; 8. reden, rage; 9. flageolet. 500 gr. lende 200 gr. boter 3 eetl. bloem pakje osscstaartsoep li flesje madeira 1 dl koffieroom 1 potje Bulgaarse yoghurt 2 glazen rode wijn peper, zout paprikapoeder worcestersaus 4 tfteel. suiker. Wrijf het vlees in met peper en zout vervolgens aan beide kanten bruin braden in de boter. Dan de bloem er bij en deze ook bruin laten worden. Roer de inhoud van het pakje droge ossestaartsoep er doorheen. Vervol gens de koffieroom en eventueel een scheutje water. Het vlees hierin laten sudderen en na tien minuten de rodp wijn, de madeira en de yoghurt er door roeren. Op smaak afmaken met suiker, paprikapoeder en worcester saus. Mcnutip: Lende in wijnsaus, gemeng de sla, gebakken aardappelen, fruit. dat men de KRO-programma's de bes te vindt. De cijfers van de VARA liggen we! iels anders met 39 procent om princi piële redenen en 41 proeent uit tradi tie. 18 procent vindt de VARA-gids het beste blad en 9 procent is van mening, dat de VARA de beste pro gramma's maakt. Zoals gezegd leest 45 procent TROS- Kompas en is daarmee lid van de TROS omdat het het goedkoopste pro grammablad is. Bij geen enkele ande re omroep speelt de prijs ook maar een enkele rol. Daarnaast vindt 26 procent van de abonnees dat de TROS de beste programma's maakt en 21 procent vindt het programmablad het beste. Bij de AVRO is 51 procent abonnee op de AVRO-bode cf Televizier uit ge woonte. 32 procent vindt een van foei- HILVERSUM Mochten er np dit tijdstip in Nederland om roepverkiezingen gehouden wor den, dan zou de stand als volgt zijn? De TROS wordt winnaar met 22 procent, daarna volgt de AVRO met 15 procent, de NCRV KRO en VARA met 11 procent, de VPRO met 3 pro cent en de EO met 2 procent. Dat laatste cijfer geldt ook voor de NOS. De KRO zou haar aanhanv voor al uit oudere leeftijdsgroepen moeten recruteren, terwijl <le TROS vooral bij de jongeren populair is. Om mee te doen aan omroepverkiezingen steit men de minimumleeftijd o 20 jaar. de bladen het beste programmablad en 14 procent vindt de programma's van .de AVRO het beste. Vervolgens is bij het onderzoek nage gaan hoe het programmablad gebruikt wordt Om te zien wat de televisie te bieden heeft hanteert 75 procent het. op gebied van radioprogramma's doet 31 procent dat. In totaal 58 procent leest regelmatig de toelichting bij de programma's, 30 procent doet dit af en toe en 12 pro cent zelden of nooit. Deze cijfers spre ken de vaak pessimistische gedachten daarover tegen. De reclame die de omroepen regelma tig voor het scherm maken voor hun eigen organisatie beoordeelt 40 pro cent negatief, tegen 43 procent, die het niet storend vindt en 7 procent die er positief tegenover staat. ADVERTENTIE Gebonden 113,90 ADVERTENTIE geeft hoogglans zonder wrijven, weert stof en vuil. erg gemakkelijk efi anti-stip. UITSLUITEND BIJ UW DROGIST Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Sinds 1953 zijn er meer dan een miljoen gewonden en 44.765 doden in het verkeer gevallen. Dat achter deze droge cijfers ontzag lijk vee! menselijk leed schuil gaat toont de radiodocumentaire 'Het onge val. van Bob Uschi, die zondagmid dag voor de NOS-radio wordt uitge zonden (Hilversum 1 van 14.30 tot 15.10 uur). Daarin wordt een uiterst realistisch beeld gegeven hoe het allernaar toe gaat bij een verkeersongeluk, de luis teraar hoort de opeenvolging van ge beurtenissen zoals ze werkelijk zijn. Opnamen werden gemaakt vlak na do delijke of ernstige ongelukken, tijdens vervoer per ambulance en gedurende operaties in ziekenhuizen. Verslaggever Hans Janssen reed daar voor vele malen mee met politiewa gens en GGD-ambulances, allen uit Rotterdam. Zo registreerde hij de af schuwelijke konsekwenties van een onverwachte dood en taferelen rond een zwaargewond slachtoffer. Zoals uit het voorgaand blijkt is het een harde documentaire geworden en de vraag mag gesteld worden of zoiets geschik is voor de zondagmiddag in •de huiskamer. Bob Usehi zegt er zelf van 'een abattoir- voor mensen vraagt niet om een behandeling met glacé handschoenen.' Het zou goed zijn wanneer die auto mobilisten, die altijd te hard rijden, of altijd hun recht opeisen en die dan wel zo stevig in hun schoenen staan, zo'n luisterbeeld kunnen verdragen en zondagmiddag op Hilversum 1 afstem men. 'Mensen die vee! ongelukken maken zouden eigenlijk allemaal eens in een revalidatie-kliniek moeten werken om te weten welke slachting het verkeer aanricht.is de uitspraak van een physiotherapeut in een van de twee volgende afleveringen. Zondag 4 en -1 november. 'Ze zijn zo makkelijk', zegt een dame in de documentaire na een ongeluk met haar autootje, een zwakkere uit drukking van het steevaste. 'W* kun nen niet meer zonder.' Genoemde do cumentaire, hoe goed ook, raakt de kern nog niet. Niémand wil in óns overvolle land een stap terug doen, waar het de aanschaf van hei 'O zo nodige' autootje betreft. We karren maar door in onze verstikkend» wel vaart. (ADVERTENTIE) Mwsp-pxaw L, UITGAVE VAN IN DENTOREN Nederlanders die zich inspannen om Chileense vluchtelingen naar ons land te krijgen, gaven in Berichten vil de' Samenleving van de VPRO uiting aan hun ongenoegen ovar de traagheid van officiële molens. Premier Dén Uyl en minister Van der Stoel zouden zeer< positief staan tegenover hun bemidde lingspogingen. maar de ambtelijke machines achter de excellenties zou den maar niet op gang willen komen Iemand van Amnesty International verleide dat een aantal Chilenen zich al drie weken bevindt op het vliegveld van Buenos Aires. Ze zijn in Argen tinië niet welkom en sommige van hen hebben de wens te kennen gegeven naar ons land le gaan. De vertegen- tcoordiger van Al zei de indruk te hebben dat de Nederlandse ambassade in Buenos Aires zich meer bezig houdt met zaken be lange n dan met de pro blemen van die vluchtelingen, want er was nog geen enkele reactie vernomen. Van de zijde van het Nederlandse mi nisterie van Buitenlandse Zaken be vatte dit Bericht geen commentaar. Als 'Mededelingen' (het verschil mei Berichten is niet duidelijk) werd ge toond hoe de cameraman mevrouw Vor- rink, onze minister voor Milieuzaken, heeft gevolgd. Wij kwamen iets meer te vreten over haar spontane reacties, haar wars zijn van plechtstatigheid, maar omtrent de aanpak van grote vraagstukken zijn we niet veel wijzer geworden. Om met Alexander Pola te spreken: De Rijn wordt gewoon met de dag smeriger. Voor problemen ver weg en ook voor simpele zaken vormen me protcstoptachten, maar waar het gaat om gezondheid en leven wachten we. zij het met enige discussie, gelaten op hei moment dat er gif uit onze kranen loopt. Ik kan met mevrouw Vorrink meevoelen, dat zij, naar eigen zeggen, om de andere dag denkt: 'Was ik maar nooit aan die taan begonnen'. In de vooravond heb ik toch maar weer gekeken naar een Lutheran TV-film in het EO-programma. Helaas, ook deze keer werd ergernis mijn deel. De ty pische oppervlakkigheid waarmee Amerikaanse filmproducenten maat schappelijke en sociale problemen voorschotelen, en in eert handomdraai oplossen, druist in tegen alles wat we in een degelijke Nederlandse opvoe ding hebben meegekregen. Grote gees ten hebben in alle tijden gezocht naar de zin van het leren. In het filmpje werd dat echter voorgesteld als een domme bezigheid, waaraan je schuld- complexen en nog meer kunt overhou den. De filmmakers hebben kennelijk nooit het bijbelboek 'Prediker' gelezen, om slechts één voorbeeld te noemen. Een 'met een vriendin in een drugs- gebruikende kring levende student staat toe dat zijn zusje ook die rotzooi te roken krijgt. Als het kind dan in een vlaag van verdwazing door de rui$§ii springt, ziet de jongeman het voor zijn eigen lenen plotseling niet meer zitten en ontdekt meteen een psychiater of een dominee nodig te hebben. Op slag wordt het verhaal mei een religieus sausje overgoten en als resultaat daarvan komt de jongen tot inzicht. Hij neemt'zijn-boeltje op, ver laat zijn vriendin en laat het meisje ontredderd achter. Zijn geweten sust hij met de bewering, dat zij geen over eenkomst met elkaar hadden gesloten op het punt van de liefde. Een vals verhaal, waaraan, slechts de medede ling ontbrak, op grond van welke bij beltekst deze handelwijze van de 'be keerling' was te rechtvaardigen. Van de EO mag wel een strengere selectie worden verwacht. De film droeg tot titel dat het gras niet altijd groen is. Je moet wel zo groen als gras zijn, a.ls je de onwaar achtigheid van dit soort produkten niet onderkent. TON HYDRA Van een correspondent DEN BOSCH De 26-jarige Gertru de van Dooren uit het Noordbrabant se Erp is woensdag bij een verkeers- songeluk om het leven gekomen. Zij werd op haar fiets van achter aange reden door een personenauto die waarschijnlijk met vrij hoge snelheid heeft gereden. Haar zusje, dat naast haar fietste.'werd licht gewond. ©pis CtniWlH cEWSWAAB.' E»ZV WAT? kalmmaaj? iK <$£j=6£S» HÊT16 DRA.Ai£J36 J TCUVea A (ÊSVOÊL -\ir^S£2iC«TS- Ui HILVERSUM I AVRO: 7.00 N'ivs. 7,11 Oehtsndgymn. 7.20 iS> Dag met een gaatje, met 7.S5 Verkeers- inf.; 8.00 Nws; 8.11 Radiojournaal en 8.30 De groenteman. e.OC Schoolradio. NOS: n.20 Wat heeft dat kind? 0.35 Waterst. AVRO: 8.40 <S) tnl. lot imiz.begrlp, 10.00 tS> V.d. kleuters. 10.10 iged.S) Arbeidsvitaminen. (11.00 Nws: 11.03-11.05 Radiojournaal). 11.30 (St Horlepiep; progr's. over votkstnuz. 11.55 Beursber. NOS: 12.00 Toerisme, - toerist, inf. ui? binnen- on buiten!. Overheidsvoorl.; 12.30 Uitz. v.d. landb. NOS: 12.49 (S) Lichte uramm.muz. 12.50 Scehl en slecht. 13.08 Nws. VARA: 13.11 Dingen v.d. dag. NOS: 13.23 Spiegel van België: mua. en nws van onze zuiderburen. 13,50 Intern. Spectrum; mod. en klass. uiuz. 14 30 Blik op de Derde Wereld: inf. progr. over oniw.samenwerk. 14.43 Blik op Europa: inf. progr. over de Eur. integratie. 15.00 Zoeklicht op Neder land: rep en comm. uit alle delen v.h, land en veel muz. f <43.00-16102 N'ws) HUMAN. VERB.: 16.4S Laai je niks wijsmaken: inf. progr. VPRO: 17.00 VPRO-vriidag: reehlstr. progr. over ee.n akt. onderu-erp. 17.55 Med. VPRO: 18.00 N'ws. 18.11 Vandaag dit. mor gen dat. PP: 18.20 Uüz. v.d. K.V.P, VPRO: IS.30 VPRO-vrijdag (verv.): komm, en analy ses. KRO: 29.00 <S) Uit het Qperettealbura. 19.30 Mens te zl|n op aarde, godsd, progr. 20.00 (S) Tn antw, op uvr schrijven: ver- zoekpt.progr. 22.00 Wie niet kijken wil cabaretprogr. 22.25 Ovenvegipg, Ï2.S0 N'ws, 22.40 (Si 11!U. 23.53-24.0» Nws HILVERSUM II KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badincrie: klass. muz. (7.30 Nivs; 7.41-7.50 Echo.) 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.35 Gymn. v.d. huisvr. 8.45 Moeders wil is wet. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade: klass. muz. (10.30-10.32 Nws,) ,11.00 V.d. zie ken, 11.55 Med, 1209 (S) Van twaalf tot twee: pauzeprogr. met o.m. 12.22 Wij v.h. land: 12.26 Med. l.b.v. land- en tuinb.: 12 30 Nws: 12.41-12.50 Echo; 13.00-13.05 Baden maar 14.00 Schoolradio. 14.30 tS) Inter lokaal op vrijdag, met 13.30 Nws. 17,00 Zon der grenzen: rubr. over missie en zending. 17.10 (S) Country Time. 17.30 Nws. 17.32 Echo. KRO: 18.00 S) Licht ork. en solisten. 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 Verkenning: nws. fei len er, achtergr. op soc. mastsch. terrein. 18.58 Marktber. VPRO;,19.00 (8) Nova Zam bia EM leugens, verwarring, strijd en goed nws. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. VPRO: 20.00 Nws. 20.05 Vandaag dit, morgen dat. 20.15 (S) Novo Zembla PM (verv.). VARA: 21.00 (S) A'dams filh. ork. en solist: klass. muz. (21.45-21.53 De kinderboekenweek.) 22.40 (S> Staalkaart. 23.33 (S) Muz. van de ze eeuw. voor viool en piano. 23,55-24.00 Nws HILVERSUM III EO: 7.00 N'ws. 7.02 (S) Oospelsount! muz. vuor jonge mensen. 8.CO N'ws. 8.02 (Si Tus sen thee en koffie. (9.00 Nws.) lO.OC Nws. 10.03 (S) De muzikale fruitmand .NCRV: 11.00 Nws. 11.03 Zing. zing. zing! 12,00 Nws. 12.93 BIJ Barend - op de Hall, toer. 13.00 Nws. 13.93 <S> Popcorn. NOS: 14,09 Nws. 14 03 Meurders methode. AVHO: 15.90 N'ws. 13,03 Cees van Zijtveld I, mei o.a. de Ame- rilt. hitparade. 19.00 Nws. 18.03 Cees van ZlJtvcld, .met o.d. d# Engelse hitparade. 17.00 N'ws. 17,03 Radiojournaal. 17.03 post bus 700: verzoekpl.progr. N'OS: IS.00 Nws. 18.0Ï Joost mag niet elen. 19 00 N'ws. 19 02 Gevolmachtigd: verzoekpl. 29.00 N'ws. ï0 02 Er." Wiener's Meat Show. VPRO: 21.«0 N'ws, 21.02 VPRO-Vrijdagavond- show. 1.00 Een dief in dc nacht. VARA: 2.00 Nws. 2.02 Alfred Lagardo. 3.0(17.00 (SS Wil lem van Beusekom en Kees van Maas dam BELGIE 324 m NEB. 12.00 N'ws, med. en SOS-ber. 12.08 Zlg-Zag: swingende muz. (12.50 Bullen!, prrsoverz. 13 00 Nws. aki, weerber. en toneelagenda. 13 35 Beursber. 14.00 Nws. 14 03 Schoolradio. (15.00 Nws.) 15.23 Liehle muz. (18.00-16.10 Nws en beursber.) 17.00 N'ws en med. 17.10 Lichte ork.muz, 17.35 Weegschaal. 18.00 Nws. 18.05 V.d, soldaten. 18.28 Paar- desporfuHsl. 18.30 Wegwijs wezen 18.45 Spontmagazine. 18.55 Taalwcnken. 18.37 Ork - muz. 19.00 N'ws. 19,10 Lichte muz. (19.40 Keurig Engels.) 10.45 Boekbespr. 20.00 Lich te muz. 20.30 Wcens opereweconc. 23.00 Nws. 23.10 Lichte muz. 23 40-23.45 Nws. NEDERLAND I NOS NOT 10.45-11.10 Schooltelevisie- VR. 26-10-73 NA 18 UUR NEDERLAND 1 NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal TROS 19.05 Motonnuis (1) 19.10 De mens en de zee; De wies der bescha ving 19.20 'n Gulden de man NOS 20.00 Journaal TROS 20.21 Zevensprong 21.40 Hec Ramsey NOS 23.15 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal AVRO 19.05 Wie v.d. drie 19.30 De schone heks NOS 20.00 Journaal AVRO 20.21 Columbo Een ge- - vaarlijke partij schaak 21.35 Een ieven in beeld: levensverhaal van een hijzndere Ne derlander NOS 22.40 Uit de Kunst 23.05 Journaal TELEAC 23.10 Dammen DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Herh. v.h. journaal van gisteravond. 10.25 Der Tag, an deus die Er de Feu or ting, Engelse speelfilm uit 1981. 12.00 Kontraste, 12.50 Perwverz. 13.90-13.20 Journaal. 13.50 Journaal. 15.53 Fllmrep. .16.40 Das ieuerroto Splelmobil. 17.10 Rep. 17.55-18.00 Journaal. (Reg. progr.; NDR: 18.00 Sportjournaal. 18.30 Act. 18.43 Zandmann, 18.56 Nordschau- magazine. 19.2# Okay SiB. 19.59 Prbgr.overz. WDR: 8,20-11.30 Schooltelevisie. 18.M Nws uit N'oordr -lVestf. 1S.19 Okay SIR. 18,40 Hier und Heute. 19 20 Die Karawane.V 20.00 Jour naal en weerber. 22.30 Der Angestellte. 0.05 Journaal. UU1TSLAND II 10.30.11.00 Kleulerprogr. 18.30 Dertig minu ten sport. 17,00 Journaal en act. 17,10 Inf progr. 17.43 Akt. en muz. 18.23 AV-film. 19.00 Journaal en akt. 19.30 Buiten!, rep. 20.15 Die Astronauten. 21.05 Inf. progr. 21.13 Journaal en act. 21.30 Die Wlederlaufer, comedie van Friedrlcht Durre- matt. 23.00 Journaal en akt. 23.45 Die Wle derlaufer, disc. 9.30 Journaal. DUITSLAND III (VDR 20. S.33. 10.30 en 11.00 Schooltelevisie. 17 00 en 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Herh. taalcursus. 18.30 Cursus ski- gymn. 19.00 Zandmann. 19.05 Progr voor .loegfisl. werkn. 19.15 Landsforum, 19.43 Nws uil N'oordr.-U'estf. 19.55 Comm. 20.00 jour naal en weerber. 20,15 Audio-visuele experi menten op de tv. DUITSLAND III NDR IS 00 Sesamsirasse. 19.00 Cursusprogr, 19.30 Vulkanische uitbarsting. 20.00 Journaal en weerber. 20.15 Doe, progr. 21.Q0-21.4S Econ. magazine. BELGIE NEDERLANDS 14.00-18.09 en 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Fabeltjeskr. 18.05 Laurel en Hardy. 18.20 English for business. 18.30 Fllmrep. 18.20 Prozr.overz. 19.33 Zoeklicht. 19.38 Med en weerber. 19.45 Journaal. 20.10 Sam. 21,00 Panorama 21.45 Journaal. 21.55-23.10 Bartle- b.v, psychol. drama BELGIE FRANS 14.00 t.e.m. 15.30 en 17.49 Schooltelevi sie. 18,05 Journaal. 18.10 Klnderprogr. 18.3» Cult, magazine, 19.00 Jean Plnot, medecin d'aujourd'hui. 19.30 Nws uit Wallonië. 19.40 Weerber. 19.45 Journaal. 20.10 Operation 11- 11-11. 20.35 Destlns du siecle: Het Nazisme. 21.25 Dan Madlgan. Amerik. detectiveserie. 22.40 Journaal 19 En hij praatte maar. aan een stuk door. hoogstens zo nu en dan zijn hoofd buiten het raampje stekend. Maar ik had opgehouden te luisteren of zelfs maar iets te zien. Het aardige dorp met zijn levendige en almaar wandelende bewoners begon te verva gen om plaats te maken voor een per soon. Ik had Lewis' blondine gezien. Ze stond nu vlak bij de pomp en sprak tegen iemand, een oude vrouw in het zwart, die haar armen vo! bloe men had. Hoewel ze een meter of der tig van mij af was en amper mijn kant uitkeek, wist ik wel haast zeker dat zij het was. Toen ze zich omdraai de had ik zekerheid Dit was het meisje dat ik In een filmjournaal had gezien. Nu ik haar bij daglicht zag, kwam ze mij nog aantrekkelijker voor dan destijds in de bioscoop. Ze was klein tot middel groet, had een beval lig figuur en prachtig blond haar dat tot een staart was gebonden. In de film had ze door die zwarte regenjas en het verwarde haar een excentrieke indruk gemaakt, maar dat was nu niet het geval. Ze zag er met haar witte blouse, haar rok van gebloemde dirndl en haar schort allercharmantst uit, Een jaar of achttien moest ze zijn. Toen ik haar aankeek, nam ze af scheid van de oude vrouw, en steven de recht oj) de auto af. 'Tim', zei ik zachtjes, "haal je hoofd binnenboord en sluit het raampje. Vlug.' Hij gehoorzaamde onmiddellijk. 'Dat meisje daar, dat recht op onze wagen afkomt, die knappe met dat blonde haar is degene die ik in het filmjournaal heb gezien. Neem haar niet te lang op, maar kijk haar we! even goed aan, zodat je haar eventu eel kunt herkennen. Ze kwam inder daad recht op ons af en liep rakelings langs de wagen zonder die ook maar één blik waardig te keuren. Ik draai de me niet om, maar zag Tim haar in de autospiegel volgen. 'Ze loopt die straat in. Zal ik nog even wachten?' 'Ja, kun je niet zien waar ze naartoe gaat?' Enige ogenblikken later zei hij: 'Nu ben ik haar uit het oog verloren. Het is te druk; maar ze is dezelfde straat ingegaan als waar wij vandaan zijn gekomen," 'Ze kan dus in de richting van het circus lopen.' 'Inderdaad. Voel je iets voor een ,tweede kennismaking; alleen maar om te weten waar ze naartoe gaat?' 'Jij?' 'Ik wei.' Hij was al bijna uitge stapt. 'Welke man vindt het niet pret tig de James Bond uit te hangen? Jij blijft hier en betaalt het parkeergeid.' Het portier sloeg achter hem dicht. Ik veranderde de stand van de autospie gel, opdat ik zijn grote, jongensachti ge gestalte kon voigen, die midden door de straat liep en mmet dezelfde nonchalance als de dorpsbewoners het verkeer negeerde. Maar opeens ver dween hij uit het gezicht Ik ieunde achterover in mijn stoel, maar slaagde er niet in mij te ont spannen. Terwijl mijn ogen koortsach tig de straat afzochten, merkte ik dat ik beefde, wat me allerminst verbaas de. Ik wist nu dat ik me niet vergist had; zoveel was er in ieder geval al van waar. Nu ik deze zekerheid had, er voer ik het als iets verschrikkelijks. Het beeld van Lewis en het meisje en die korte scène waarin de verbijste ring op hun gezichten te lezen was geweest en die mij extra mysterieus was voorgekomen door de vreemde omgeving, waren voor mij ai een droom die heel ver weg was en on werkelijk en waaraan men geen ge loof hoefde te hechten. Zoals altijd had het daglicht buiten de bioscoop datgene wat ik gezien had nog onwer kelijker doen schijnen. Mijn overhaast vertek naar Oostenrijk was dan eigen lijk ook niet te rijmen geweest met wat ik aanvankelijk in het diepst van mijn wezen geloofde. Maar nu.Oberhausen, het circus, het meisje.En spoedig misschien Lewis. 'Wat, geen parkeergeid betaald?' Het was Tim die tegen de achterruit klop te. 'Nee,' antwoordde ik. 'Maar je Iaat me schrikken, Ik had je niet gehoord.' 'Ik zei je toch dat ik hier mijn ware roeping zou vinden.' Hij vouwde zijn volle lengte naast me achter het stuur. 'Ik heb de betreffende persoon als een ware detective gevolgd en ik kan je meedelen dat ze inderdaad naar het circus ging. Ik denk dat ze er thuis hoort want ze liep zomaar naar binnen en verdween achter dé woonwagens. De dorpsbewoners er waren er nog al wat, vooral veel kin deren mochten ook naar binnen, maar zij gingen allemaal door een an dere ingang: ik geloof dat je de stal- ien kon bezichtigen. Een man bij de poort inde het geld; ik heb hem maar niets gevraagd. Deed ik daar goed aan?' 'Ja. natuurlijk." 'Maar ik heb toch nog nieuws voor je. Morgen vertrekken ze. De aanplakbil jetten waren overpiakt met de mede deling: Vanavond 8 uur de laatste voorstelling.' O? Dan hebben we geluk gehad. Har telijk dank, Tim.' 'Dat hoeft niet, hoor. Ik vond het leuk. Maar ik ben tot de conclusie ge komen dat ik op de Spaanse Rijschool mijn tijd alleen maar zou verspillen. Als detective ben ik veel beter op mijn plaats.' 'Dan heb je nu je kans', antwoordde ik. 'Als we Lewis niet gauw tegen het lijf lopen, stuur ik jou achter dat meisje aan.' 'Zoekt kennismaking, noemen ze dat. Zal best lukken hoor', zei Timothy opgewekt. 'Lieve help, als deze straat nog nauwer wordt, komen we klem te zitten... Een ogenblik..» hier is het, als ik me niet vergis.' (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 6