LODEN FR EY {Éi- Premier Meir voorkomt aftreden van minister Zuidafrikaanse politie, die elf mijnwerkers dood schoot, krijgt geen straf spe ctrum# actui sei Oli ie en mac! ht Tekst van resolutie M.-Oosten Onderzoek of Nixons banden wel echt zijn spectrum n actueel 4.- Sociaal gedrag bij dieren Israëli's laten duizenden gevangenen gaan m. Wereld in tien jaar volgepropt met wapentuig bij Handel tussen Japan en Europa neemt toe Tariefsverhoging' van instellingen voor beroepskeuze Grieks schip bij Egypte getorpedeerd Geen oppositie bij verkiezingen in Portugal Prof.dr. N Tinbergen bij de boekhandel i I *eterOdell bij de boekhandel g ffiOTJiW/KWARTET VRIJDAG 26 OKTOBER 1973 BUITENLAND -T7/K9 LET OP VOOR MODE DIT WERELDMERK Israëlische verkiezingen op 31 december TEL AVIV (Reuter, UPI) Het Israëlische parlement heeft de al gemene verkiezingen, die dertig oktober in Israël zouden worden ge houden, verschoven naar 31 december. Kstsm Verse troepen Oud-onderminister Ru ckelhaus: Watergate Guerrilla Klacht Ook Amro-bank legt 0,5 pet toeslag op rente William Ruckelshaus Nobelprijswinnaar 1973 -ó V. is f.a i Bestand bedreigd IEL AVIV, CAIRO, D.AMASCUS (U-PI, AFP, AP, Reuter) Volgens Israël is de wapenstilstand ifl.liöt Midden-Oosten de tweede dag volledig gehandhaafd. Maar Egypte blijft gevechten melden, veroorzaakt door pogingen om meer grondgebied te bezetten. Egypte beschuldigde Israël ervan aan vallen te ondernemen op Suez en het derde Egyptische leger dat in het juiden van Sinaï is omsingeld. Bij Suez zouden gisteren nog elf Israëlische taüks zijn vernietigd. Israël zou er in geslaagd zijn de belangrijkste verbin dingsweg tussen Suez en Cairo te heb ben afgesneden. Israël meldde dit suc ces dinsdag al. Volgens Israël brokkelt het omsingelde leger van 20.000 man in de Sinaï lang zaam af. Het dagblad Ha'aretz meldde dat de Egyptenaren zich hier met dui zenden tegelijk overgeven. Ze zijn vol ledig geïsoleerd en ontvangen geen enkele bevoorrading meer. Volgens het blad nemen de Israëli's de Egypte naren niet gevangen, maar staan ze ze TEL AVIV Het Israëlische opper bevel heeft bekend gemaakt dat Israël bloedplasma levert aan het derde Egyptische leger, dat In de Sinaï om singeld Is en afgesneden van zijn bc- voorradingslijnen. toe naar hun eigen bases In Egypte te ontkomen. Het blad noemt het omsingelde leger een belangrijke troef in handen van Israël, dat onder meer kan worden ge bruikt om de blokkade in de voor Is raël uiterst belangrijke waterweg Straat Bab-el-Mandeb op heffen. Egyp tische enzuid-Jemenltische schepen (ADVERTENTIE) Verkoopadressen, worden verstrekt door: H. J. J. Hogestijn, Amsterdam, telefoon 710261, hebben de straat afgesloten. Een lang durige blokkade kan voor Israël zeer nadelig zijn. Het had er op gerekend dat met-steun van Ethiopië deze toe- voerweg op en kon worden gehouden. Daarom is de Ethiopische opzegging van de diplomatieke betrekkingen met Israël in Tel Aviv hard aangekómen. Een Amerikaans vrachtschip kreeg gisteren in de Rode Zee twee schoten voor de boeg van eén ongeïdentifi ceerd oorlogsschip. Volgezis berichten uit Djibouti is een Amerikaans mari ne-schip hier uitgevaren om 'een ande re vrachtvaarder uit de'VS te escorte ren. Egypte maakte bekend, dat gisteren in de Golf van Suez een Griekse tan ker door de Israëlische marine tot zin ken is gebracht Vólgens waarnemers vormt de blokkade in. de straat Bab- el-Mandeb een" "grote bedreiging voor de wapenstilstand. Waarnemers van de Verenigde Naties hebben gisteren langs alle. bestandslij nen ln het Midden-Oosten posten in genomen. Volgens Egypte worden en kele teams van waarnemers opgehou den door de Israëlische militaire ac-, ties. De perschef, van president Sadat, Ghorbal, zei dat de Egyptenaren zich strikt hielden aan' het bestand, maar dat ze hun posities zouden verdedigen tegen Israëlische aanvallen. Ghorbal toonde zich gisteren nogal pessimis tisch. 'Dit zijn moeilijke- dagen', zei hij. 'Maar hoe Sterk en-lang de arm van Israël ook is, zij Is op geen enkele wijze sterker dan het recht van volke ren om hun eigen grondgebied te be houden en veiligheid binnen eigen grenzen te zoeken', aldus Sadats woordvoerder. Hij -had kritiek op de weigering van de VS om troepen te sturen om het bestand te handhaven. De wapenleveranties van- de VS aan Israël 'vergroten de chaos in het Mid den-Oosten', volgens hem. m fcipj OBERHOLZER (Reuter) Er zullen geen straffen uitgedeeld worden voor de schietpartij* in het Zuidafrikaanse CarletonviUe, waarbij elf Afrikaanse mijnwerkers door de politie werden dood geschoten. Dit heeft rechter C. H. Badenhorst aan het einde van een onderzoek van dertien dagen bepaald. Op de Hoogten van Golan In het door Israël bezette Syrische gebied zijn waar nemers van de VN volop in actie gekomen. Op de foto de Canadese majoor LawTence Brannery bij een door de oorlog beschadigde waarnemingspost Badenhorst, die zich tot dusverre al leen nog maar heeft beziggehouden met de drie mijnwerkers, die bij het eerste vuursalvo om het leven zijn ge komen, meende dat niemand voor de dood van de drie Afrikanen verant woordelijk kan worden gesteld. De rechter zei dat de politiemannen die als gevolg van een loonconfiict naar de mijn waren gestuurd, 'moer dan genoeg reden hadden zich bedreigd te voelen'. Badenhorst wees het argument af dat de komst van de agenten olie op het vuur was geweest en citeerde de di recteur. van de mijn, die had ver klaard dat de zaak al uit de hand was gelopen, voor de politie arriveerde. De rechter zei dat de politie voldoen de gewaarschuwd had en het bevel had gegeven aan de mijnwerkers om zich te verspreiden. Een hoge politie functionaris had nog geprobeerd de mijnwerkers toe te spreken en tot kalmte te manen, aldus de rechter. De advocaat van vijf gedode mijnwer kers had in zijn slotpleidooi verklaard dat in alle vijf gevallen sprake is van dood door schuld van de kant van de politie. Hij probeerde de rechter er nok van te overtuigen dat een twaalf de mijnwerker niet door mede-arbei ders was doodgeslagen, maar aan ko- gelwonden overleden was. Naar de dood van deze arbeider zal een apart onderzoek worden ingesteld. De raads man van de politie had verklaard dat de agenten uit noodweer hadden ge handeld, omdat hun leven in gevaar verkeerde. (ADVERTENTIE) De tekst van de gisteren in de V-raad aangenomen resolutie luidt in verkor te vorm als volgt: Eerder op de dag was een oude tegen stelling weer aan het licht gekomen ff !-f\ r j«g Pi WASHINGTON (AFP) •—■''De/.. Internationale wapenhandel is ln de joren 1961-1971 gestegen tot een bedrag van 48,4 miljard dollar. Op een maandag door het Amerikaanse bureau voor ontwapening en toezicht op de bewapening ln Washington ge publiceerde lijst staan de VS en de Sowjet-Unle als de voor naamste leveranciers van oor logstuig aan de top. In de bestudeerde periode van tien Jaren exporteerden de VS voor een bedrag van 22,7 mil jard dollar aan wapens en de" Sowjet-Unie voor 14,7 miljard dollar. Van de Amerikaanse wepenleveranties was 5,2 mil, jard dollar bestemd voor Zuid- Vietnam. Dit is ongeveer het' drisvoudlge van de Russische wapenzendingen aan Hanoi. De Russen leverden voor een be- V drag van 827 miljoen aan wapens aan Cuba. Dit Is meer dan de wapenverkoop van de Amerikanen aan 21 andere La tijns-Amerikaanse landen geza- menlijk. Op de Ujst van het Amerikaan^ se bureau komen ook neutrale landen als Zweden en Zwitser- land voor. Men treft onder de 54 genoemde leveranders echter ook ontwikkelingslanden als Al- gerije en Pakistan aafi. Bijna al le landen op de lijst (namelijk 52 van de 54) kopen niet alleen oorlogstuig, maar verkopen het ook. Sommige landen ontvangen zowel Amerikaanse als Russi sche wapens. DUgeldt ónder meer voor India, Pakistan, In donesië, Perzië, Irak, Libanon, Cambodja, Finland en Joegosla vië. In de regerende Arbeiderspartij. Dat had bijna geleid tot het aftreden van de minister van justitie Jakob Shapi ro. Premier Golda Meir kon de minis ter er na een lang onderhoud toe brengen toch aan te blijven. v Shapiro wilde aftreden: omdat Kjh .v, grotó rivaal binnen de Arbeiderspar tij, fmifilstèr van defensie 'MosjéSDa- jan, tiet gedwongen- werd 'hèente" gaan. Shapiro stelde Dajan verant woordelijk voor de zware verliezen, die Israël leed in de eerste dagen van de oorlog. Volgens hem zijn er de eerste dagen tal van doden gevallen als Jgevolg van de gebrekkige staat 'van paraatheid van Israël's leger.' Vol gens Shapiro is Israël door de vijand verrast door grove nalatigheid van het ministerie van defensie. Dajan iiet daarop weten, dat hij zou aftreden, als hij niet het volle vertrou wen van de premier genoot De popu laire Dajan achtte zich verantwoorde lijk tegenover het kabinet en bet par lement, maar wilde niet Ingaan op-de eisen van één kabinetslid. Prétnier 1. 2. Marokko, dat de wapenstilstand heeft verworpen, heeft verse troepen naar het Syrisch front gestuurd, zo meldde •het- Iraakse persbureau -gisteren. In Irak zelf, dat Het ook nieUmet het be- stand eens is,- heerst ontstemming over. de wijze, waarop de wapenstil stand door de Sowjet-Unieen de VS is opgelegd. Irak, dat nauwe rélaties onderhoudt met de'Sowjet-Unie is er in het geheel niet in lekend. In het partij-orgaanvan dé regerende Baath- partjj werd "daarop scherpe kritiek uitgeoefend. :- '%"■/■■■■- ^Oriouigheidr in :het' ArahJSch rfeamp '^blijkt oók- uit de aanvankelijke wéige- ■ring van Syrië om met de 'wapenstil stand in te stemmen. Pas na 36 uur grng Syrië akkoord met duidelijke te- gënzin. Woordvoerders van de over heid Jn Damascus zeggen, dat presi dent-ïïassad pas instemde mét het be- stand,' jiadat hij duidelijke... garanties had. gekregen, dat Israël zich 'terug zou trékken uit alle bezette gebieden. In Syrië Staat inen nogal sceptisch tegeno ver deze verklaring. Irak, Libië en Marokko weigeren nog steeds akkoord te gaan met de wapen- stilstand. Volgens diplomatieke, krin- gen-in de Arabische hoofdsteden zijn er Plannen voor eenAgsch^top-: DeiTO OlltSiagen naleving van de eis tot eèn'onmid dellijke en volledig staakt het vuren en terugkeer .van de par tijen op posities die door hen op 22 oktober 1973 (17.50 u Ned. tijd): werden ingenomen; secretaris-generaal Waldheim van de VN wordt verzocht als onmid dellijke stap het aantal militaire waarnemers van de VN aan beide zijden uit te breiden; besloten wordt onmiddellijk onder .'gezag van de: V-raad-".een. VN-vre- desinacHt in te' stellen' die wordt samengesteld uit personeel van lidstaten van de VN. behalve van die van de permanente leden van de V-raad. Secretaris-generaal Waldheim wordt verzccht binnen 24 uur verslag uit te brengen over de maatregelen die daartoe zijn ge nomen; 4. Waldheim wordt verzocht de V- raad op urgenteen voortdurende basis verslag uit te brengen aan de conferentie. Sadat zou daar niet zo véél voor. voelen, omdat hij niet-al te --.r.rT_1ïï—. zéér/gebonden aan de gyentuéléi. on- Meir sprak daarna haar vertrouwen derhandélingen met Israël wil begin- nen. w Volgens het Egyptische blad Al Achram heeft Zuid-Afrika vijftig Mi* rage-vliegtuigen van een ..nieuw type aan Israël geleverd; Eerder stond een Egyptisch legercommuniqué, dat straaljagers van eéh, vrèemde mogend heid Egyptische stellingen hadden aangevallen. V-raad over de uitvoering die is gegeven aan déze resolutie en aan de resoluties 338 (1973) en resolu tie 339 (1973): allee lidstaten wórden versocht hun volledige medewerking te geven aan de VN bij de uitvoering van deze resolutie en bij die van de resoluties 338 (-1973) en 338 (1973). Vervolg van pagina 1 neraal Waldheim opgeroepen binnen 24 uur'een vredesmacht te organise- ren. Er werd een 'onmiddellijk en volledig staakt-het-vuren' geëist Ara bieren en Israëli's werden opgeroepen 'zich terug te trekken' op pesities, die drie dagen geleden bij de eerste VN- bestandsresoluties werden ingenomen.' Onder druk van de VS is de resolutie gewijzigd waardoor nu wordt gespro ken over een 'terugkeren' naar de po sities van drie dagen geleden, en is de resolutie aangevuld met de beperking dat geen eenheden van' de vijf perma nente leden van de-Veiligheidsraad aan de vredesmacht mogen deelne men. Dit zijn de vijf grote mogendhe den. Na intensief onderhandelen ver klaarde de Russische VN-ambassadetir Jakob Malik zich bereid de gewijzigde ontwerp-resolutie te steunen. WASHINGTON (UPI, Reuter) William Ruckelhaus, de Ameri kaanse onderminister van justitie die aftrad uit protest tegen het ontslag van Watergate-aanklager Cox, heeft verklaard dat de presi dentiële Watergate-banden door deskundigen moeten worden on derzocht om na te gaan of er niet mee is geknoeid. Een dergelijk onderzoek door deskun digen op het gebied van de elektroni ca leek hem noodzakelijk, omdat ve len vrezen dat de geluidsopnamen be werkt zijn door het Witte Huis. In het Britse maandblad Hi-fi for Plea sure wordt besproken of het manipule ren met de banden mogelijk is, zon der-het risico op ontdekking te lopen. De deskundige komt tot de conclusié dat het inderdaad mogelijk Is onge merkt te knoeien met de banden, ge zien de ervaring en het materiaal die hét Witte Huis bezit. De deskundige concludeert: 'Ik geloof dat'er met het materiaal op het Witte Huls geen moeilijkheden zullen zijn om de banden zo te bewerken dat on gewenste passages vervallen. Het zal ook waarschijnlijk: geen moeiiijkheden opleveren om nieuwe passages in te voegen tenslotte staat de kamer waar de geluidsopnames zijn gemaakt dagelijks beschikbaar, alsmede de stem van de president'. Robert Bork, de nieuwe minister van justitie, heeft laten weten dat hij „zo nodig langsgerechtelijke weg docu menten van hef Witte Huis„zal vorde ren, die verband houden mét hét Wa- tergate-sch andaal. Bork verklaarde zich bereid om, als hij meer geluids banden en documenten wil hebben dan de president wil geven, eventueel Nixon te vervolgen. De minister ver klaarde verder dat hij bijna zijn fune- tie had neergelegd ais protest tegen het ontslag van aanklager Cox. maar dat hij zich zorgen had gemaakt over de chaos binnen het ministerie, als ook hij was opgestapt COX Archibald Cox heeft als zijn mening te kennen gegeven dat hij werd ont slagen, omdat zijn medewerkers een onderzoek hadden ingesteld naar zeer Uit in het beleid van de minister van defensie. Ze kondigde aan dat het ka binet een geschikter moment zal af wachten 'om de lessen van het begin van de oorlog te bestuderen*. Shapiro had gezegd, dat hij zou opstappen als Dajan bleef, maar Meir slaagde er in hem van gedachten te doen verande ren. Van een verslaggever in a.s. EMMELOORD Chemtec NV Emmeloord sluit per .1 december Dit betekent ontslag 'voor dertien me.nsen Chemtec Is een toeleverings bedrijf van warmte-óntwikkelaars voor de petrochemische industrie. ROTTERDAM Het handelsverkeer tossen Europa en Japan neemt in bed- de richtingen toe. Opvallend is, dat het verkeer naar het Verre Oosten dat aanmerkelijk minder is dan in westelijke richting thans een gro ter aandeel ln het totale vervoer gaat krijgen. Het zeetransport van Japan haar Europa bedroeg in 1872 3 mil- joen ton industrieproducten en 1,8 miljoen ton aan Japanse auto's en motoren, van het noordelijk deel van" Europa naar het Verre Oosten werd 1,3 miljoen ton aan goederen ver voerd en van de zeehavens aan de Middellandse en Zwarte Zee 1,1 mil joen ton. Ongeveer 60 procent van de goederen worden per container ver scheept v Deze cijfers werden woensdag ver strekt door de 24 scheepvaart onder- hemingen, die verenigd zijn in dé far eastern freight conference. Gemiddeld vanen elke maand 11,5 con- temerscheipen van Japan naar Europa met een totale capaciteit van 23.050' containers, in omgekeerde richting 9,5 schepen met 21.550 containers. Een containerschip kan zes reizen per jaar tossen Japan en Europa visa versa maken. De kortste route is via het Pa- namakanaal: reistijd 21' dagen, de reis Jja de Kaap de Goede Hoop duurt 28 <pg«i. Voor conventionele schepen is de reisduur respectievelijk 25 en 33 dagen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het Colombiaanse regime, waarmee ons land bijzondere relaties onderhoudt, heeft ongeveer duizend gevangénen opgesloten ,op het met elektronische middelen beveiligde eiland Gorgona. Verscheidene zijn ondergebracht in stéllen hokken van anderhalve meter hoogte. Dit gevangeniseiland ligt ongeveer vijftiert. kilometer uit de Colombi aanse kust in de Stille Oceaan, Hef eiland is driemaal bezócht dóór de Nederlandse maatschappelijk werk ster Liduine Hogebrink-Zumpolle. Het Zuidamorikaanse Colombia wordt als concentratdeland van de Nederlandse ontwikkelingssamen werking bijzonder bevoordeeld. In de periode 1964-1972 droeg ons land bijna zesig miljoen gulden bij. Mevrouw Hogebrink heeft gezien dat verscheidene gevangenen op Görgonaander wie een toenemend aantal politieke gehuisvest zijn ln stenen hokken van ongeveer ander halve meter hoogte, waarin zij niet zitten of liggen kunnen en waarin slapen door de bewakers onmogelijk wordt gemaakt. De voeding van de gevangenen bestaat uif een bakje water en een kom rijst per dag. Zij heeft met verschillende gevangenen op het eiland gesproken. Een Van hen had haar gezegd dat hij; al» 147 dagen ln zo'n hok een 'calabozo' zat. /krijgsraden/ veroordeeld tot lairgdu De man was gedeeltelijk verlamd en rige gevangenisstraffen. De meeste zag geel van de bloedarmoede. f zijtri geen misdadigers, maar 'politie- Sommige gevangenen waren blind 1 als gevolg van de ondervraging door militairen met behulp van een ster ke lamp. Liduine .Hogebrink 1 zijn boeren eit intellectuelen door Desmeeste gevangenen op Gorgona ke tegenstanders van het regime, of mensen die contact gehad hebben met de guerrilla in Colombia. Onder hen waren ook verscheidene studenten. Mevrouw Hogebrink sprak een 23-jarige student in de natuurkunde die twaalf jaar op het eiland moest doorbrengen, omdat hij betrokken was bij en studentenactie groep. De calabozo's worden gebruikt als strafmaatregel. Officieel kan een ge vangene tot een verblijf van hoog- sens 30 dagen in deze hokken wor den veroordeeld als hij gestolen heeft, iemand gewond heeft, homo- sexuele handelingen heeft gepleegd .of ongehoorzaam is geweest Maar in de praktijk wordt de calabozo wille keurig gebruikt om de gevangenen te intimideren. Liduine Hogebrink-Zumpolle heeft lange tijd in Colombia gewerkt Twee jaar geleden zond zij een bi bliotheek voor de gevangenen naar het eiland. Na lang aandringen kreeg zij nu van de autoriteiten toestemmmg het eiland te bezoeken. Liduine Hogebrink heeft, na haar terugkeer van. het gevangeniseiland, bij het ministerie van binnenland se zaken in Bogota klachten inge diend over de behandeling van de gevangenen. Daar werd toegezegd dat de commandant van de gevange nis zou worden ontheven van zijn functie. En dat is ook gebeurd. En kele ernstig zieke gevangenen zijn zelfs naar het ziekenhuis in de hoofdstad gebracht zij het dat een van hen de reis naar Bogota niet overleefde. Verwacht wordt dat liét aanvaarden van het Amerikaanse amendement bp de resolutie en de aanvaarding ervan door de Sowjet-Unie een positieve uit werking zal hebben op de positie van president Nixon,, die door de Waterga te-affaire in ernstige moeilijkheden verkeert. Minister Kissinger werd gis teren op de persconferentie gevraagd of het in paraatheid brengen van de troepen door Nixon bedoeld was de aandacht af te leiden van de Waterga- te-zaak. Kissinger, die dit uitdrukke lijk ontkende, verklaarde dat rege ringsfunctionarissen die zich met de defensie en de buitenlandse politiek bezig hcuden 'niet spelen met de le vens van het Amerikaanse volk'. Pre sident Nixon had eerder een perscon ferentie aangekondigd, waarin hij zou ingaan op het ontslag van Watergate- aanklager Archibald Cox, De confe rentie werd afgelast met de medede ling dat d epresident het te druk had met de ontwikkelingen in het Midden- Oosten. Inmiddels bevinden grote aantallen Amerikaanse militairen zich nog steeds in staat van paraatheid. Uit mi litaire bronnen in Washngton ia ver nomen dat de omvang van de alarm toestand sinds de Cuba-crisis van 1962 niet zo groot geweest is. De laatse keer dat Amerikanen in staat van pa raatheid werden gebracht was tijdens het Jordaans-Syrische conflict in 1970. maar toen op veel minder grote schaal. De voorzitter van het Huis van Afge vaardigden Carl Albert, zei overleg met president Nixon dat er sprake was van een alarm, die uit voorzorg was uitgevaardigd, maar dat alle na druk op de diplomatie werd gelegd. De Amerikaanse troepen in alle delen van de wereld. Hoewel bij de Amerikaanse legeron derdelen in het buitenland nauwelijks commentaar op het alarm is gegeven werd bekend dat zij onder meer was ingesteld voor de Amerikaanse Zedse Vloot in het gebied bij Athene, de troepen in de Bondsrepubliek en in Denemarken, terwijl ook piloten van kembommenwerpers en bemanningen van kemduikboten zich in gereedheid moesten houden. Ook een deel van de Amerikaanse Nationale Garde viel on der de alarm-maatregel. Aangenomen wordt dat het feit dat de Sowjet-Unie is gezwicht in verband zal worden gebracht met de alarm maatregel, die president Nixon en zijn nationale veiligheidsteam giste ren heeft genomen. Van een verslaggever ARNHEM De vermindering van de rijkssubsidie voor particuliere instel lingen voor beroepskeuze van 75 tot 65 procent kan slechts worden goedge- "maakt door een tariefsverhoging van tenminste veertig procent. Dit heeft de gelderse christelijke stichting voor school- en beroepskeuze becijferd. Een belangrijk deel van de bevolking zal dan niet meer in staat zijn onderzoe ken voor school- of beroepskeuze te betalen, aldus de stichting. Het is gebleken dat ook rijksarbeids bureaus hun tarieven zullen verho gen, waardoor de 'concurrentieverval sing" wordt verkleind, maar de ar beidsbureaus blijven ten opzichte van de particuliere stichtingen het voor deel houden van in principe honderd procent subsidie, zo meent de stich ting. AMSTERDAM In navolging van andere banken heeft de Nederland- sche Middenstandsbank NV besloten eveneens de tijdelijke toeslag van 0,5 pet op de gewone rekening-courant kredieten en voorschotten of effecten toe te passen. grote verkiezingsbijdragen, die.de stof van het Witte Huis in 1970 had opge haald. Hij weigerde te jjëvestigen of zijn staf ook eèn onderzoek Instelde naar berichten dat Nixon verkiezings bijdragen in eigen zak had gestoken. ATHENE (UPI. AP) Een onbeken de onderzeeër heeft het Griekse vrachtschip Chandiotis voor de kust van Egypte getorpedeerd, zo is in Athene bekend gemaakt door hét mi nisterie voor de koopvaardij. Van de achttien bemanningsleden zouden veertien om het leven zijn gekomen. Het schip was dinsdagavond aangeval len toen het ongeveer zestig mijl van de Egyptische havenstad Alexandria verwijderd was. Uit Cairo kwamen eerder berichten dat op dat moment op ongeveer die plaats een schip op een mijn was gelopen. LISSABON (AFP, Reuter) De op positie ln Portugal zal niet meedoen aan de algemene verkiezingen van aanstaande zondag. Het Democratisch Verkiezingscomité waarin de oppositie haar krachten had gebundeld, maakte gisteren bekend, dat zijn kandidaten zich hebben terug getrokken. Deze stap is bedoeld als protest tegen de schijndemocratie en de onderdrukking in Portugal. Het parlement, waarvoor zondag ver kiezingen worden gehouden, heeft weinig bevoegdheden. De oppositie heeft daarin nu geen enkele vertegen woordiger Het is voor haar vrijwel onmogelijk iets te ondernemen tegen de ANP, de 'natinale volksactie*, Por- tugals enige legale politieke partij. De oppositie heeft slechts zeer beperkte bewegingsmaatregelen. Zo heeft öe overheid verboden om op verkiezings bijeenkomsten te discussiëren over de koloniale oorlogen, .die Portugal in Afrika voert Wordt dit uiterst belan grijke politieke onderwerp toch aan geroerd, dan treedt de politie op. Vol gens het Democratisch Verkiezingsco mité. waarin christendemocratische socialistische en sociaal-democratische groepen samenwerken, zijn zijn kandi daten verscheidene malen door de po litie geïntimideerd. (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 9