kursusleid(st)er A. B. aankome matrijienmaker □c a. een JEUGD-PSYCHIATER b. een SOCIAAL-PSYCHIATER c. een SOCIAAL-PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN (jeugd-afd.) d. een SOCIAAL-PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE (volwassen-afd e. een SOCIAAL-PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE geriatrie) asi ïstent i iers®siee!szaken iopfdleid(st)er Irvaren kracht zenuwarts zenuwarts/ aftfslings geneesheer psychiatrisch ziekenhuis "vogelenzang" maatschappelijk werk(st)ers Stichting De Kléncke P ARTIPLAST (matrijzen) projectleider (-leidster) VUUR Nu verbreed en vernieuwd Tpgeven l j: DIRECTEUR 'BL0ÈMENDAAL' THEOLOGISCHE BOEKHANDEL ART! PLAST (gereedschapmaker) Vereniging tot Christelijke Verzorging van Ceestes- en Zenuwzieken Bennekom stichting voor moatschoppel jke dienstverlening .duinstreek" medewerker voor haar bedr jfsbureau te bennebroek tn.hJ ERVAREN ONDERHOUDSMONTEUR HROUW/iEWAMlET ZAfTERDAG 27 OKTOBER 1973 irmingscentram der Ned. ïferv. Kerk te Oosterhesselen (Dr.) egens vertrekvan een onzer medewerksters zoeken wij op korte termijn een die, binnen het team van onze kursusstaf, zich hoofdzakelijk met kursus- werk voor groepen in een onderwijssituatie wil belasten. De nieuwe medewerk (st) er moet kennis van de onderwijsstruktuui be zitten en in vormings werk ervaring hebben opgedaan. Van haar/hem wordt gevraagd zich betrokken te voelen bij zaken van geloof en kerk. Sollicitaties uiterlijk binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad in dienen bij de direktie van het Vormingscentrum 'De Klencke', Klenker- weg 13 te Oosterhesselen. heeft in haar matrijzenmakerij plaatsingsmogelijkheid voor: Coöp. Vereniging G.A. Kunststof- verwerkende industrie Zilverstraat, Lelystad, tel. 3)3200-21935 Salariëring volgens werkclassificatie. In ons gedemocratiseerd bedrijf bestaat volledige winstdeling en daardoor persoonlijke bezitsvorming. Na een proefperiode van 3 maanden wordt woonruimte n Lelystad ter beschikking gesteld. I' rn OVERIJSSELS CENTRUM hSÊhiM VOOR DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG zoekt voor de regio Enschede wegens uitbreiding van de werkzaamheden Inhoud en vorm van zijn of haar taak zal worden vastgesteld in overleg met de medewerkers in de regio en de direktie van het O.C.G.G. Salariëring overeenkomstig de door de Ziekenfondsraad goedgekeurde salarisschalen. Goede sekundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. welvaartsvast pensioen (P.G.G.M.). Verplaatsingskostenvergoeding volgens overheidsregeling. Bij het zoeken naar woongelegenheid kan bemiddeld worden. Inlichtingen zullen gaarne worden verstrekt door W. J. de Vries, zenuwarts, regioleider, mevr. G. Verschoor-Wigger, verpleegkundige voor de jeugd-afdeling en mej. J. Hoekstra, verpleegkundige voor de volwassen-afdeling. Tel. 05420-15515. Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens (personalia, oplei ding en ervaring) en referentieadressen te richten aan de direktie van het O.C.G.G., Grotestraat 93 te Almelo Onze vereniging, waarvan zes psychiatrische ziekènhuizen uitgaan, heeft zijn centraal bureau in Bennekom. De afdeling personeelsbeleid van dit bureau zouden wij graag uitbreiden met een Deze funktie omvat in grote lijnen: het medewerken aart dé uitbouw van een modern personeelsbeleid, in het bijzonder door het interpreteren van zowel interne als externe gegevens en het naar aanleiding daarvan nemen van initiatieven, uitmondend in o.m. het concipiëren van brieven en nota's. Enkele funktie-eisen: het vermogen snel samenhangen en verbanden te doorzien, een goede schriftelijke uitdrukkings vaardigheid, een opleidingsniveau middelbaar M.P.W. Leeftijdsindikatie: 2130 jaar. Sollicitaties te richten aan de direktie van het centraal bureau van onze vereniging, Heeisumseweg 50, Bennekom. ftfapleLeaf ï,V fabrikante van kauwgum en dochteronderneming van een internationaal concern. zoekt een Hij zal worden belast met: het zelfstandig bijhouden van de voortgamgs- o-mtrolf het zelfstandig voeren an d<~ voorraadadmi nistratie van zowel de in- als externe maga zijnen, - het verstrekken /an gegevens ovér produktie- en verkoopresultaten, - de administratieve controle van:extern inpak- wèrk. Een goede uitvoering van bovengenoemd! taken brem, o.a. mee dat voortdurend >verleg ge pleegd moet worden met diverse afdelingschefs. Wij eisen: minstens ee i Ml LO/MAVO-oploiding niet jonger dan 23 jaar, goede kontaktuele eigenschappen, administratieve ervaring. Wij bieden een goed salaris, 6® vakantietoeslag 20 vakantiedagen, 13e maand. Zowel werken met een klein team (in een goede sfeer al. goede primaire en secundaire voor waarden zijn zonder meer gegarandeerd. ndien u belangstelling heeft voor deze interessante funktie, belt of schrijft u dan even naar onze afde ling personeelszaken. Ons adres is: Maple Leaf B.V. Paul van Vlissingenstraat 8, Amsterdam Telefoon: 020-944550 (bus 41 v.a het Amstelstation). De Stichting 'Open bejaardenwerk' 'Sprang-Capelle heeft ten doel door overleg en samenwerking een optimale dienstverlening t.b.v. de bejaarden te realiseren. Zij zal gaarne in contact komen met een Taken zijn o.a.: Coördineren van' bestaande activiteiten en stimuleren vaa nog ontbrekende voorzieningen, realisering .van .hulpposten en een cen trale registratie. Verlangd worden voor eze functie: Organisatorische kwaliteiten en goede contacteigenschappen. Bij voorkeur diploma Sociale Academie en ervaring in bejaardenwerk. Salaris volgens rijksregeling. De gemeente Sprang-Capelle heeft een overwegend protestantse bevolking. Sollicitatie, binnen 10 dagen na verscMJne van Sit blad te richter ran de secretaresse der Sttchtlng: nevr. J. C. Rempt-Hey, Julianalaan 52 te Sprang-Capelle: tel. 04167—3016. maandblad charismatische werkgemeenschap Nederland Een blad gericht op de charismatische ver nieuwing van le - kerken. Met veel infor matie landelijk en internationaal. Een blad in een nieuwe stroomversnelling van het werk van de Heilige Geest en de gav van de Geest Abonnementsprijs 12,59 per jaar. Administratie Vuur, Erasmusstraat 87, Apeldoorn. Telefoon 05769—16549. die de leiding an de afdeling nieuwe boeken (theologie, christ. ontspanningsiektuur enz.) óp zich kan nemen. Vereisten: Ruime ervaring in het boekenvak; grote kennis op het terrein van de z.g. "oude schrijvers orthodox geref. theologie; zelfstandig aanbiedingsbezoek afhandelen en verdere inkoop- werkzaamheden verrichten; leiding kunnen geven aan winkel en kantoorpersoneel. Geboden: Dyn amische werkkring in snelgroeiend bedrijf met enthousias te jonge mensen; salaris m overeenstemming met vereisten." Eigenhandig geschereven sollicitaties inzenden onder nr. CP 3290 aan het bureau van dit blad. en De Stichting ter Bevordering van, het. Vormings werk foor 'Verkende Jongeren 'op teformatori- sehe Grondslag in het land Van Heusden en Altera, de Bommeleqrwaard en de Langstraat, roept sollicitanten op voor de functie van voor het m.i.v. V. augustus 1974 t openen Reformatorisch Vormingsinstituut Wij zoeken iemand die: i. de vereiste bevoegdheid bezit a. gemotiveerd staat tegenover bet werk onder Werkende Jongeren; c. leiding, kan geven aan dé staf eh het be geleiden daarvan; d. in samenwerking met het. bestuur het leieid kan ontwikkelen èn uitvoeren; e. behoort tot de Gereformeerde Gezindte; ndiensttreding D.V. 1 mei 1974 De bereidheid moet aanwezig zijn, het Bestuur an bovengenoemde Stichting, reeds vanaf de datum der enoeming terzijde ie staan. Bij iet vinden van woonruimte zal alle mede werking worden verleend. Sollicitaties bij de secretaris, de heer A. Bax, Raadhuisstraat 25 te Eethen (Gem. Aalburg) N. Br., -óór 10 november .973, kaar ooi even tuele informaties te verkrijgen zijn. Tel. no's: 04164 - 1722 (overdag), 04165 - 597 ('s avonds). Wij vragen voor onze Technische Dienst een die bekend is met elektrische installaties sanitaire installaties C.V. installaties autogeen en elektrisch lassen Tevens wordt enige ervaring in het regeltechnische vlak op prijs gesteld. Voor het vervullen van deze vakature denken wij aan iemand met getuigschrift L.T.S. en BemeteL Uw sollicitatie kunt U richten aan het Hoofd Personeelszaken van ns ziekenhuis, Monsterseweg 93, Den Haag-Loosduinen. Telefonisch kunt u inlichtingen vragen onder nummer 070-687270, toestel-140. c. Onze Stichting heeft als taak de uitvoering van gezins- en bejaardenwerk en algemes; maatschappelijk werk n de gemeenten Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk en Valkenburg Ter uitbreiding van het huidige team zoeken wij een" Binnen onze wetenschappelijke staf bestaat een vakature voor een wiens taak voor de helft zat be staai uit poli-klinische en kon- sultatieve werkzaamheden en overigens uit klinische werk zaamheden. Tevens vragen wij op korte ter- nijneen die deel uit zal 'maken van het geronto-psychiatrïsch team. Zij die binnenkort hun opleiding hopen të voltooien kunnen even eens ref lekteren Salarisgrenzen voor belde funktionarissen van minimum 61.608,- tot maximaal 82.104,- per jaar, eksklusief 7i% vakantietoeslag. Een gezinswoning is beschik baar, Sollicitaties of rerzoeken om nadere inlichtingen kunnen worden gericht aan Sa genees- heer-direkteur, drs. P, Baremarf, Rijksstraatweg 113, Benne- broek, tel. 02502-7741. UITGAANDE VAN DE VERENIGING TOT CHR1S- RGING VAN BEESTESEN ZENUWZIEKEN. voorde afdeling gezins- en bejaardenverzorging. Zijn/haar taak wordt: begeleiding van het team van 7 leidsters, waarvan enkele een beroepsop leiding volgen, organisatie van kursussen en bij'scholing in het kader van de deskundig- heidsbevordering, verdere uitbouw van het werk. Gegadigden voor deze funktie dienen in het bezit te zijn van een diploma Sociale Akademie, H.S.A. of U.O. en moeten bereid zijn, een voortgezette opleiding te volgen (b.v. voorstaffunktionaris) Voorts wordt van hen verwacht dat zij de interkerkelijke opzet van de Stich ting kunnen onderschrijven. Salarisgrenzen van 1795.-- tot 2332,78 per maand, met uitloopmogelijk heden tot 2675,78 per maand. voorzowel full-time als part-time dienstverband. Het bezit van een diploma Sociale Akademie, H.S.A. of U.O. is noodzakelijk. Gezien de personeelssamenstelling is voor deze vakatures een prot. chr. le vensovertuiging noodzakelijk. Wij bieden: arbeidsvoorwaarden volgens C.O.A.M.-regeling groeps- en eventueel individuele werkbégeieïding. Salarisgrenzen van 1506,90 tot 2042,40 per maand, met uitloopmogelijk heden tot 2332,78 per maand. Over de inhoud van hun funktie zullen wij graag in een persoonlijk onder houd nadere informaties geven. Belangstellenden voor één der genoemde funkties worden uitgenodigd hun sollicitaties te richten aan de direkteur van de stichting, de heer J. P. van Bijsden, p/a Rijnstraat 20, Katwijk, telefoon (01718) 73344 Prot. Christelijk Psych. Ziekenhuis Den Haag Loosduinen i I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 14