D NS-Minitrips in eigen land goed ontmoet i !ie ubfiMi Nieuwe boeken 1 I Hifttfspbceken ook het onze i m uw probleem ill li i f' Werkloosheid Midden-Oosten (23) TtQLWK'Wi-AjRTET ZATERDAG 27 OKTOBER 1973 BINNENLAND T15/K15 v Veel nieuwe uitgaven maar ook herdrukken De vandaag begonnen Kinder boekenweek heeft de uit gevers, schrijvers en schrijf sters al tijden geleden aan het werk gezet. Maar je mérkt het nu pas echt. De etalages van veel winkels zijn er dit keer alleen om met het kinder boek te pronken. En dat zijn er nogal wat: veel nieuwe natuurlijk die rondom deze week verschijnen, maar ook veel herdrukken van boeken die het eens goed deden en nu weer goed doen. rr Ji «4 1 GOOCHELBOEK schrijft Lege kerken Gereformeerde Gezindte Prof. Peperzak Transvaler VU magazine is een maandblad waarin iedereen;die belang stelt in de denkwereld Van vandaag intéressante artikelen vindt over allerlei onderwerpen waar de wetenschap mee bezig is. Enkele voorbeelden van actuele onderwerpen in enige recente nummers: •Waarom werken we eigenlijk? •Aarde van mens .of dier? '•Gëzöndfiëidszofg in Nederland Bon Ik geef mij op als abonnee op het VU magazine O Ik geef een abonnement cadeau Mijn naam en adres. I Naam en adres van ontvanger Clay/Lubbers Spoorwegen station, logies en maaltijden. 2dagen Amsterdam :d, dus cr 3 dagos MHMuig Montferfaod Bergen (RH.) Twente Drenthe Zeetaal Friesland Brabant Giethoorn VAf 5L- VAf 61- u.f 66.- rnf 68.- taf 63.* YAf 73r taf 73.- Laf 79.- Yif sa- YAf 85.- YAfïll- VA f 113,- YAfllS.- Sdaemmi&öcg Ameland Terscbefing voordelig uit met NS Boerin in Frankrijk Voor'betaling wacht ik uw acceptgirokaart af. In open enveloppe zonder postzegel zenden aan: Vrije Universiteit, Antwoordnr. 1771, Amsterdam. kunt ook bellen: 020-482674. "i I I i I i I I I l I I l I I Een jaarabonnement (januari t/m december) bedraagt f 13,50. •- Iedereen die nog dit jaar een (geschenk)abonnement aangaat, krijgt als extra geschenkhetbuitengewoon interessante boek VU visies op mens en maatschappij GRATIS: 206 pagina's paperback (vastgestelde verkoopprijs is f K),75). til '•i. lil iff .11 jjjl iüfl #1 Iff saJ eg .'ii 'it ilfj ''■K In het laatste genre gooit Rle Cra mer hoge «gen. Het Jeugdsentiment viert hoogtij. Haar boeken met de tedere plaatjes gaan als broodjes over de toonbank. Van Goor Zonen- Den Haag stuurde ons van haar: Mijn liefste Versjes (ƒ6,90); Lente, romer, herfst, winter (ƒ6,90) en Sprookjes van Grimm, bewerkt door Onno Vere en Christine Doorman met Illustraties van Rle Cramer. 19.90). Bij het bundeltjes versjes, mét de verrukkelijke oranje-zwarte plaatsjes, is niet vermeld om welke druk het gaat Het boekje over de jaargetijden beleeft de tiende druk en de Sprookjes Grimm de twaalfde. Van de drie boekjes is het bundeltje met versjes mij het liefst omdat de illustraties geen 'geweld is gedaan. Slechts twee kleuren: oranje en zwart en verdér een kwestie van een paar lijntjes. Daarna komt het jaar- getijdenboekje waarvan sommige ge kleurde platen slecht overkomen. In de sprookjesbundel begint elk hoofdstukje met een liggend teke ningetje, zwart wit waarvan verder op een detail sterk vergroot is terug te vinden. Geengelukkige vondst die al eerder werd toegepast bij de herdrukken van de Bulletje en Bo- nestaakboeken van A. M. de Jong. Het resultaat, is een grof brok detail van de tekening waar niemand mee gediend is. De gekleurde platen daarentegen zijn 'redelijk goed. ARTIKELEN Bij StatMksid-tiitgevedj (Antwer-* pen-tlfcreeht) Is nu het tweede deel uitgekomen van 'Jeugd en natuur', onder redactie van Albert van Ne- rum. Het gaat Kier, als ik goed be grijp, om een bundeling van artike len uit een jeugdtijdschrift. Dit le vert -weliswaar een wonderlijk men gelmoes op je vliegt van zeewier naar groot wild en van Kaapse wijn naar beroemde vulkanische uitbar stingen maar mijn ervaring is dat meer en minder weetgierige kin deren er graag en veel in lezen en op die manier van alles opsteken. Er zijn veel illustraties, de meeste gekleurd, en de prijs van dit deel is ƒ12,50. Kijk en» puzzel van Parcel Gevaert (ui tg. Standaard,, Antwerpcn- Utrecht, prijs 6,40). bevat negentig 'probleempjes' in de, vorm van puz zels, rebussen, zóekplaatjes, opgaven die eén beroop doen op je inzicht of fantasie enz. Iets om vaak en plezie rig mee doende te zijn. als je ten minste kunt afblijven van de oplos singen op dé laatste pagina's! Weer een boek over de bruikieners: voor wat oudere jongens, spelend in het nog maar pas ontdekte Amerika. De prijs van dit boek, dat een 'vol wassen' uiterlijk meekreeg, is 14,90. VERHALEN Over de uitgeversmaatschappij Hol land ben je niet zo gauw uitgepraat Zo gaven nog drie prachtige verha lenbundels uit: Berenverhaien, ver zameld door Marceline Bodaert.met tekeningen van Babs van Wely (159 blz - ƒ16,90); Het olifantenfeest het vierde, dat nu heus het laatste' is: 'De bruikieners in de wolken'. In dit verhaal beschrijft Mary Norton hoe do Bruücleners (hele kleine, mensachtige wezentjes die je kunt vinden onder vloeren van oude hui zen en zo, en die ongevraagd punai ses, veiligheidsspelen en meer van dat spul van je lenen en het nooit teruggeven) opwindende avonturen beleven op hun jacht naar een veili ge woongelegenheid. Van deze ver halen van Engelse komaf gaat een bijzonder bekoring uit. Graag atten tie voor Mary Norton's werk, dat door Paul Biegcl goed vertaald werd. Ook de illustraties zijn bijzon der van sfeer. Uitgeversmaatschappij Holland in Haarlem vraagt er 10,SÖ 'voor. Van dezelfde "Uitgeverij komt 'Het goud van Ciboia' van Scott O'Dell,' een avonturenroman door Paul. Biegel.(112 blz - ƒ10,90) met al weer tekeningen van dezelfde Babs en Kinderverhalen van Locs Hermans (111 blz 10,90) met .it lustraties van. Tineke Schinkel» De riant uitgevoerde bundel Berenver haien bevat de mooiste berenverha ien. We vinden in het boek proza van o,a. Annet van Battum, Hails Andreus, Mies Bouhuys, A. D. HO- debrand, A. A. Milne. Paul Biegel, Tolstoi, Grimm en sprookjes uit ver schillende landen. De bundel vah Biegel, Het olifantenfeest staat vol verhalen die barsten van de fantasie en 'de originaliteit. Lees Hermans heeft zich in haar Kinderverhalen helemaal toegelegd op het sprookje. De verhalen zetten minder fraaie ka raktertrekjes op de tocht. Tot slot van 'Holland' nog tweè boe ken van Hans Andreus: 'De fontein in de buitenwijk' een bundeltje kin dergedichten met tekeningen van Babs van Wety (38 blz - ƒ4,90). De gedichtjes hebben vaak onderwer pen, waarover je in deze vorm niét veel leest. Zo gaat 'Het ruisen van de zee'" ;over het eeuwige gedender op da snelweg én 'Wonen* over het ideale huis voor iedereen dat er nooit komt 'Kiliaan op weg naar de stad' van Andreus (55 blz - ƒ5,90) gaat over een wel bijzonder manne tje, een Schoenmaker, die de liedjes man wordt genoemd omdat hij alles in liedjes kan veranderen. Deze gril lige gave maakt hem niet geliefd in zijn directe omgeving en hij trekt weg in een diep woud. Wat hij daar allemaal meemaakt met de boska bouters en een Vrouwtje wordt erg leuk verteld. Een boekje waar kinderen op af vliegen is Walt Disney's Groot Goochelboek van Amsterdam Boek (189 blz - 8,75). In het boekje staan trucjes, geheime kunsten, spel letjes en andere merkwaardige za ken. Elk kind wil kunnen goochelen en anderen verbaasd doen staan. Vandaar dat ze er rriet snel op uit-: gekeken zijn. Hei sAtge nadeel is dat er wel eens 's morgens wat al te vroeg al goocheUcsren worden uit gehaald aan het voeteneind van het ouderlijk bed. Het opvallende prentenboek "Het goedige monster' van Max Veithuys is zijn derde boek dat hij, leraar aan de Koninklijke Akademie voor beel dende kunsten te Den Haag, voor Dr. W. Junk b.v. heeft gemaakt (ƒ10,50). Evenals He schilder en de vogel' en He jongen en de vis" as het werkje dat maar liefst tegelijk in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland en Zwitserland verschijnt, een lust voor het oog vanwege de schitterende gekleurde platen en de eenvoudige tekst Het verhaaltje is simpel: een vuurspu wend monster dat uiteindelijk let terlijk een wanne vriend wondt vah de stad door als energiebron te fun- gerea. Een opnieuw geslaagd kinder boek van een uitgever die zich ei genlijk alleen bezig houdt met we tenschappelijk gespecialiseerde boe ken en tijdschriften in vreemde ta len. De bij dit artikel afgedrukte illus traties zijn van Rie Cramer. Ze staan in de zojuist voor de twaalfde maal verschenen 'Sprookjes van Grimm' (Van Goor Zonen - Den Haag). De redactie betwudt alcö bet recht voor üsar ter opname in deze nihriek toegezonden me ningsuitingen verkort veer te geven. BI) pu- bllfcatte wordt met de naam van de inzender ondertekend. Brieven kunnen worden ge- ituurd aan het secretariaat hoofdredactie Trsfiw/Rwarfet. posthus 859, Amsterdam. Slechts Op één groeiend en alles over- woekerend punt ziet men bij velen de kerkgang verminderen. Dat is daar waar da hoorders jaar in jaar uit in voortgaande lijn volgegoten worden' met prediking uit het oude testament Dat is geen opdracht des Heren ge weest Op geen enkele plaats in de be schrijving van het oudste christendom blijkt dat men daar. voort is gegaan met dé uitleg Van de oud-testamenti- -sfché geschriften. In tegendeel: 'Nie mand komt tot de Vader dan door Mij.' Is Hij ons, 'christelijke' heide, nen, nog steeds 'een dwaasheid'? Kan Hij alleen ons niet -weer worden tot dë Enige Weg om iets te verstaan vah 'da* Vader? De enige weg en wijze waarop wij ook in het oude testament God-in Zijn Openbaring leren ken- nen? Kan dan ook niet pas de een heid der 'gemeente van Jezus Chris tus' ontstaan, verzameld door dp Geest, om de ene Heer. Utrecht drs. AI. H. Reuchlin Na het opwekkende en hartverwar mende artikel van dr. A .van der Mel den in Tr/Kw. van 20'oktober.kregen we- vandaag de domper hierop te le zen. in. de krant van 22 oktober, door ir. V.d. Graaf. Over dit betoog zouden aan de spreker nog wel eens enkele vragen te stellen zijn, aangaande die z.g. gerei, gezindte. Maar er is met de ze mensen niet te praten. Gelukkig stond er vlak boven dit verslag een weergave van de rede van ds v.d. Veen op de dag van de Nederlandse Zendingsraad, zodat de balans in onze krant weer enigszins in evenwicht kwam. Hierin zitten voor mijn besef voldoende elementen om als antwoord te dienen aan v.d. Graaf en ds Vroe- gindeweij: Hierin werd tenminste aan het evangelie gestalte gegeven. Het was voor mij als balsem op de wond. Warmcrveer M. Bakker denk hierbij aan een lijn Maastricht— Groningen. Lijnen als Apeldoorn— Dieren—Arnhem moeten weer in ge bruik worden genomen. Bij deze en dergelijke zaken gaat de kost uiter aard voor de baat uit, maar dat ds in het zakenleven nu eenmaal onvermij delijk. 1 Wolfhczt»' A. G. van den Berg Waar ik me wel eens aan erger is dat men zo blijft zeuren over werkloos heidsbestrijding. Vroeger was het in derdaad geen lolletje om werkloos te worden (vanwege de lage uitkerin gen) maar tegenwoordig is het niet meer zo erg want de uitkeringen zijn tegenwoordig zeer hoog. Eventueel zou men de werklozen hetzelfde kun nen geven, als de mensen die wel wer ken, dan zou de angst voor werkloos heid vanzelf minder worden. Maar het is absurd om de afzet van overbodige en schadelijke produkten te stimule ren met koopkraehtinjecties en recla me. Dat geeft allemaal maar milieube derf en een slechte gezondheid van mens en dier. Amsterdam S. van' Kampen Prof. Bakker doet het voorkomen als of een verbinding tussen filosofie en theologie een uitvinding is van de ADVERTENTIE twintigste eeuw. Ene prof. Peperzak meent deze verbinding te moeten leg gen via individualisering van het menselijk denken. Het huwelijk tus sen filosofie en 'theologie is al duizen den jaren geleden gesloten in Genesis en tot: volmaaktheid gebracht in het evangelie van Johannes. Amsterdam P. Krijbolder Eerst tot mijn ontsteltenis, later tot mijn onbeschrijvelijke vrolijkheid las in in Tr./Kw. van 20 oktober:. "Zelfs gereformeerden' praten voorechtelijk' geslachtsverkeer goed (zoals dr. J. Rinzéma in Nederland). Homosexuali- teit wórdt verdedigd, pornografie aan geprezen en prostitutie als nuttig be schouwd. Dé toestand is 'baie erger alS wat ons dink'. Ze stonden in een artikel van Koos Weringh 'Zuid Afri ka's veldtocht tegen alles wat vies en vooa is" waarin ze waren-overgenomen als citaat uit 'die Transvaler* van 8 september j.l. Ik neem aan, dat de do minee welke in deze krant zijn 'Soek- lig' liet schijnen op een oppervlakki ge wijze, wat men zou kunnen noe men "kennis genomen' heeft van mijn meest recente publikatie 'De sexuele "revolutie* (Kok Kampen 1972). In elk geval vind ik de weergave van mijn standpunt dermate absurd, dat ik gedachtig aan spreuken 26 4 en 5 niet eens de behoefte gevoel er serieus op ln te gaan. Soest J. Rlnsema (ADVERTENTIE) T19 Het opheffen van onrendabele lijnen versnelt de verdere aftakeling van de spoorwegen. Er zullen andere manie ren 'worden gezocht om de NS tot nieuw leven te wekken. Allereerst moet daarbij gedacht worden aan ta riefsverlaging van het personenver voer, het omgekeerde dus, wat men tot dusverre met fatale resultaten heeft gedaan. Dan zal met gebruik making van in vele gevallen reeds (nog) aanwezige rails aan nieuwe ver bindingen moeten worden gewerkt Ik 8' VAf 60.- Vertrek dagelijks. Alle informatie in de brochure „Toeren met NS" op het station. Mijn instemming met de voortreffelij ke wijze Waarop het gevecht tussen Clay en Lubbers is behandeld. Helaas zijn Trouw en de Volkskrant de enige' twee kranten in Nederland die zich afkeurend hebben uitgelaten over het prijsboksen. Het voorbeeld verdient navolging. Hopelijk komt er een ver volg en wordt de discussieover het al dan niet verbieden van het prijsbok sen voortgezet. Het parlement is daar voor het instituut Eindelijk kunnen de christelijke partijen in de praktijk laten zien wat ze onder 'evangelische politiek' verstaan. Hulst C. F. van Oosten ïk zag gisteravond een deel vah 'Boe rin in Frankrijk'. En vanmorgen las ik in Tr./Kw. dat er niet veei van klopte. Naar mijn mening heeft de cri ticus het betreffende boek niet of slecht gelezen. Hij had n iet eens zo ver in het boek behoeven te komen, om zowel de mishandeling van Jaap, om zijn vermeende Duitse afkomst als ook de demonoloog aan het kraam bed, over de verongelukte knecht An- drë, tegen te komen. Dat verhaa lover het ongeluk werd in de t.v.-uitzending vrijwel woordelijk uit het boek over genomen. Oude Tonge AI. A. Korbijn Dat er mensen zijn die met Israël sympatiserea is te begrijpen. Maar als ik hoor dat ds. Strijker en ds. Huïser hun gemeenteleden oproepen geldelij ke steun alleen aan Israël te verlenen, rijst er bij de vraag of wij als christe nen wel ze'n houding mogen hebben! Bij het christenzijn hoort' toch ook: mensen helpen die in nood zijn! 'Of 7 zijn de arabieren en de palestijnen dat volgens ds. Strijker en ds. Huiser. soms niet? Zetten Alma van Donk Brieven die niet zijn voorzien van naam en adres kuimén niet in behan deling worden gehomen. Geheimhou ding is verzekerd. Vragen die niet on derling met elkaar in verband staan moeten in afzonderlijke brieven wór den gesteld. Per brief dient een gul den aan postzegels te worden ingeslo ten. Adres: redadtie Trouw-Kwartet, postbus 948, Rotterdam. Vraag: Waar kan men zich opgeven als vrijwillige molenaar'of molenaar ster? Antwoord: De voorzitter van het gilde van vrijwillige molenaars is D. Prins, gemeenteambtenaar te Rijsenhout. (Haarlemmermeer). Ook. de Vereni ging De Hollandse Molen, Reguliers- gracht 9a, Amsterdam kan u verder informeren Verder maken we' u 'nog attent op de grote molenactie van de ANWB (Wassenaarseweg 220, Den Haag) een actie dip in de uitzendingen van 'Weer of geen weer' herhaalde ma len ter sprake is gebracht. Vraag: Kunt mij enige inlichtingen geven omtrent de Coiigny? Antwoord: Gaspard de Chatillon, graaf de Coiigny 1519-1572. In 1555 werd hij gouverneur van Picardië en na 1559 van lie de France. Als neef van Condé was hij verwant met het huis Bourbon. Over de Coiigny kunt u gegevens vinden'in-de werken van E. Marcks (1918) F. Durleman (1937), P. Erlanger Otto Zoff (1938). Graag vragen .we de hulp van onze lezers wat betreft de tekst van het opschrift op het standbeeld van de Coiigny te Parijs. Vraag: Ik -krijg steeds maar brieven waarin ik word aangespoord deel te nemén .aan een Duitse loterij. Ik wil dié rommel niet in huis en in mijn brievenbus hebben. Hoe komt men aan mijn adres? Antwoord: Het beste kunt u de brie ven .aan de afzender terugsturen. U weet nu het adres, bewaar dat tot de volgende keer weër zo'n brief zonder afzender bij u in de bus komt Schrijf op de brief: Geadresseerde wenst voortaan van deze publikaties ver schoond te blijven. Misschien helpt het. Men kan uw adres gewoon uit èen, telefoonboek gehaald hebben. Handige lieden maken ook gebruik van adressen die ze uit ledenlijsten en via puzzels bemachtigden. Vraag: In verband met mijn onder zoek naar de afstamming van de fami- ile Kruit-Kruijt of Cruyt in. Nederland en België vond ik een mededeling omtrent een gebedenboek van een ze kere Marcus Cruyt Bestaat dit gebe denboek nog en is het in een museum te vinden? Antwoord: Dit Livre de prières, ge schreven door Marcus Cruyt (1518- 1536), bestaat gelukkig nog. M. C. was abt van het Cisterciënsserkloster St Bemardus te Hemixem, In de boeke rij van de abdij der Trappisten St Bemardus te Bornhem, Kloosterstraat 71, is het missaal nog aanwezig en ook de artikelen die erover geschre ven zijn. Men kan ter plaatse een en ander bekijken. Dergelijke kostbare boeken worden niet uit handen gege ven. Mén zal u gaarne ontvangen. Dit 'moet echter schriftelijk aan ge vraagd worden (Pater Leo). Wat het onderzoek naar de afstam ming van deze familie betreft verwij zen we geïnteresseerden naar het Cen traal bureau Genealogie in Den Haag (Nassauplein 12). Vraag van en con lezers: Een relatie van ons blad, die thans woont te Grand Rapids, herinneet zich uit de jaren 1915-1920 een feuilleton uit De Rotterdammer: Het vervalste testa- mentiWeet iemand oog iets van schrijver en/of manuscript? Vraag; Bedankt voor de fotokopie van het gedicht 'De geslachte hit'. Jammer genoeg was de auteur niet vermeld. Mag ik die nog van u vernemen? Ook ontving ik graag tegelijkertijd de her komst van de naam van de Arnhemse begraafplaats Moscowa. Antwoord: De auteur van de 'Geslach te Hit' is niet op te zoeken. Eigenlijk vinden we het zelf nog een wonder, dat we deze oude volkspoëzie nog in ons archief hebben. Misschien kan een lezer ons helpen. De naam Moscowa hangt natuurlijk nauw samen met de stad van die naam (Moskou) In de omgeving van Arnhem zijn nog verschillende boer derijen, welker namen herinneren aan de veldtochten van Napoleon. De boerderij Moscowa, die de naam gaf aan de begraafplaats, werd gebouwd, door de toenmalige eigenaar van het terrein, barron Van Heeckeren. Elsie Svennaas: SPELEN MET LAP JES. Oorspr. titel 'Lek med tapper". Nedccrl, bew. L. M. de Koning-Wor. met. Uitgave Zomer en Ketming Wa» geniflgen. HaudwerfcblbUotheek. Aan tal pag. 96; prijs 11,50. 'Spelen met Lapjes' is een uit het Zweeds vertaald haadwerkbeefc, waar in tientallen voorbeelden van wat zoal in patchwork, of met appMcai en collas» van stofnesten ka® makerw Met als uitgangspunt bekroonde war- .ken van een prijsvraag 'Spelen met lapjes* bespreekt Elsie Svennaas de in het boekje afgebeelde werkstukken: meest wandversiering en gebruiks voorwerpen. Veel van de vroffljke vaak grappige voorbeelden, zijn be doeld voor de kinderkamer en er is veelvuldig gebruik gemaakt van kin dertekeningen. Dit allemaal met de bedoeling de eigen fantasie aan het werk te zetten en beslist ruwt om een of ander precies na te maken. Het sti- muieent ook wel om eens fijn met de kinderen aan de gang te gaan. 1 Uit de massa van zowel figuratieve als Abstracte onderwerpen springen een paar fijne, knappe werkstukken reaax voren, zoals de dametjes op pag. 55 en de mijnwerkers (58). Dat het mooie holtendae wandkleed, waarmee de omslag van het boek versierd is, kennelijk alleen als lokkertje dienst doet en verder niet ter sprake komt, is nogal misleidend. Het patchwork ligt schrijfster kenne lijk na aan *t hart en krijgt bijzonder veel aandacht. Het echte traditionele lapjes-werk, waarbij mallen gebruikt worden, èn de finishing touch, het zg. quilten (met de hand doorstikken), wordt uitgebreid behandeld. Voor wie daar niet ai te veel tijd aan wil beste den ook wat adviezen voor het min der serieuze werk: lapjes op de machi ne aan elkaar stikken of zelfs lijmen op een ondergrond mag ook. Heel wat vernuftige toepassingen wor den ons voorgeschoteld. Dat geldt trouwens ook voor andere leuke nieuwe ideetjes, zoals de bal uat schijfjes en rya-werk met lapjes. Voor de minder geroutineerde haard- werkster zal de beschrijving van een an ander misschien wat moeilijk te begrijpen zijn. De goede werktekenin gen en foto's (waarvan een 10-tal in kleur) maken dat wel weer goed 'Spelen met lapjes' is een beetje merk waardig boekje, waar heel wat uit te leren valt. R.D.-S. Revolte der fijnen door dr. L. H. Mul- der. Ondertitel de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en als sociale beweging. Uitg. Boom, Meppel, 428 pag., prijs 26,50. We hopen op deze studie nog terug te komen. Levenslang majoor Bosshardt, autobi ografie, opgetekend door Hans Wie- renga. Uitg. Bruna. Utrecht, 144 pag., geïlL met foto's, prijs ƒ10,-, Levens- sverhaal van een bijzondere vrouw, in goede journalistieke vorm gegoten. De foto's tegenover titelblad en bij eerste hoofdstuk zijn goed, de overige nogal miezerig afgedrukt. Bijbelse dagkalender 1974, uitg. Boe kencentrum, prijst 4,95 (bij aantal len is de prijs beduidend lager). Ook nu weer werkten aan dit goede èn goedkope bijbeis dagboek predikanten en 'leken' van verschillende kerken mee; weer zijn foto's opgenomen en gebeden toegevoegd. 17» -.-'li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 15