Belgische gereformeerden op weg naar Rio of: het leven draagt een schitterend masker Algemene Bank Nederland Steun bij kerkbouw blijft noodzakelijk gtfnH| Geref. synode: steun actie Amnesty Internationa! Een echte bank, óók om te sparen. Dr. J. Vixseboxse wordt ook ambassadeur Nrd-Vietnam <mM 5 1 JMMP Nd in Avenue. Er zijn drie redenen Teil eerste: erzjjnbij de ABN veel verschillende spaarvormen, met oplopende rentepercentages, zodat u precies d&t kunt kiezen, wat u past. Bijvoorbeeld: spaarboekje of spaarrekening, rente 4 Vj%. Maar ook: spaardeposito's, met een opzegtermijn van 3 tot 24 maandenwaarbij de rente varieert van 5% tot 7%. Ten tweede: als u toch spaart bij de ABN, kunt u meteen gebruik maken van al die andere ABN-diensten: van een lening-op-maat tot een zonnige vakantiereis. Ten derde: als u nü een spaarrekening opent, met een eerste inleg van tenminste f 10,-, doet de ABN erf5,-bij! En- dat is eigenlijk nog een vierde reden-als u het leuk vindt, krijgt van de ABN een grappig spaarvarken cadeau. '4 rOKTOBER 1973 ffl9/CECl3 Viflfr/iX-'J! I i I i '^aiiiii rii n tvwG -'i. 0»'iK«hA;Jïï5Uüïic-; Trouw/Kwartet GROEP 1 (10 te.ni. 16 jaar) De hoofdprijs bestaande uit een Bauer T16 Sound geluids filmprojector t.w.v. ƒ866, is in deze groep gewonnen door: Joen Luirink, Rijksstraatweg 541III, Haarlem le prijs: Een Bauer filmcamera Super 8 Bauer C4tw.v. 657, Aart Michiel v. Hunenstijn, Koninginneweg 3, Vroomshoop 2e prijs: Een Bosch volautomatische dia-projector in draag tas t.w.v. ƒ532,— Siewert de Jong, Jan van Goyenstraat 14, Meppel 3e prijs: Bauer-Star Reint Bakema, Hondsrugstraat 16, Zuidlaren (Dr.) 4e prijs: Bauer flitser Ennie Otten. Christiaan de Wetstraat 6. Oosterbeek ■Se t/m 8e Een Agfa-Matie 200 camera in geschenk- i Se prijs: verpakking Marian Koster, Zuiderhagen 54, Rotterdam-26 Wytse Brandsma, Troelstralaan 39b, Groningen Peter Johan Wery, Prins van Wiedlaan 19, Wassenaar Hans Buytendorp, Voorhamstraat 41, Zoetermeer (Z.H.) tw.v. 412,- tw.v. ƒ185,- t.w.v. ƒ124,- GROEPII (van 17 jaar en ouder) De hoofdprijs, een Bauer T16 Sound geluidsfilmprojector is gewonnen door: E; A. van Voorden, Planetenlaan 27, Haarlem tw.v. ƒ866,— le prijs: Een Bauer filmcamera Super 8 Bauer 04t.w.v. 657, J. Drijver, Anna van Saksenlaan 14, Santpoort-Z. 2e prijs: Een Bosch volautomatische dia-projector in draagtas t.w.v. 532,— S. v. d. Heulen, Zaanenstraat 38 rd, Haarlem 3e prijs: Bauer-Star t.w.v. ƒ412, Ds. W. G. Meijering, Leidseweg 142, Voorschoten 4e prijs: Bauer flitsertw.v. ƒ185, J. van der Haar, Norbruislaan 11, Schoonebeek 5e t/m 10e prijs: Een Agfa-Matlc 200 camera in geschenk- verpakking t.w.v. 124,— Jan Tlllema, Warffiimerweg 3, Eaflo (Gr.) H. Scheerlnga, Finsestraat 40, Delfzijl A. Bakkér, Vinkenbaan 14, Heiloo (N,H.) A. S. van Delft Schaloenstraat 47, Den Haag (Moerwijk) H. Dijkhuis, Lindelaan 58, Dieren Dè Vries, Roelof Hartstraat 58III, Amsterdam Tweede prijs groep 2 EXTRA PRIJZEN.-; Een Agfa-Matic 200 camera in geschenk- verpakking i.i. Ben Wolbers, Pr. Margrietlaan 158, Zeist A. Venderbos jr., Botersloot 6, Noordeloos 2813 tw.v. 124, Hoofdprijs groep 1 Eerste prijs groep 1 Tweede prijs groep 2 ADVERTENTIEj Van een onzer verslaggevers LUNTEREN De gereformeerde kerken in België zullen per l januari 1974Eeen eigen classis vermen. Op de: 2e wijze zuilen zij in België een meer eigen gezicht krijgen. Thans maken deze I zes kerken (Antwerpen, Boeck- hout Brussel, Denderleeuw, Gent en Meedelen) met samen tweeduizend le den deel uit van de classis Dordrecht. De nieuwe classis zal behoren tot de provinciale synode van Noord Bra bant/Limburg. De gereformeerds synode gaf hieraan gisteren haar fiat doch niet zonder een lange discussie over de toekomst, van de gereformeerde kerken in Bel gië. De situatie van deze kerken is de laatste jaren sterk gewijzigd. In de (ADVERTENTIE) Rio de Janeiro is niet te geloven. En wordt bewoond door 2 groepen mensen, de zeer rijken en de zeer armen. Respectievelijk 2 en 98% van Rio's bevolking. De rijken relaxen na een uitputtend dagje golf op weelderige parties met dito dames, en de armen verdoven zich met de bekende middelen"religieuze" feesten, en voetbal Rio is één gigantische partyl Xees"en tiè!cljk het totale, kleurrijke, uitbundige, ellendige, fascinerende portret van mooi Rio. contacten met de rooms-kathóliéke kerk en met de Belgische'overheid 'is grote openheid-gekoméh. Overheidser kenning is mogelijk geworden, wat betekent dat de staat een deel van'het predikantstractement betaalt. Ook zijn er eenheidsbesprekingen met de pro testantse kérk en met de hervormde kerk van België. Verschillende synodeleden vonden dat het creëren van een classis die hele maal ingekaderd blijft in de Neder landse organisatie aan deze situatie nog te weinig, tegemoet kwam. Hun woorden werden onderstreept door ds Georges Vanpcecke uit Ostende die a deze synodeweek als afgevaardigde van de Belgische hervormde kerk meemaakte. Hij betreurde het dat het protestantisme in Vlaanderen in het algemeen nog zo'n sterk Nederlands, karakter heeft Hij schreef die toe aan de sterke invloed van de Nederlandse predikanten die te kort in België staan om met de Vlamingen 'nVla ming te worden. Daarom besloot de synode aan de te vormen classis België aan de synode van Noord Brabant en Limburg en aan de deputaten voor de zaken van Beigische kerken.de vraag voor le leg gen, in hoeverre het wenselijk is, in Verband met de bijzondere positie en taak van de kerken in België'tot alge hele zelfstandigheid te komen. Van een onzer verslaggevers LUNTEREN De gereformeerde synode heeft opgeroepen tot steun aan de handtekeningenactie van Am-, nesty International voor 'haar petitie aan de Verenigde Naties. Deze petitie richt zich tegen het martelen, onmen selijk en vernederend behandelen van om hun overtuiging gevangenen waar ook ter wereld. Sparen is goed. Maar 't kan béter. Bij de ABN. I y - streedt deze twijfels ten stelligste. Er komen nog steeds zoveel verzoeken om advies dat er een wachüijst be staat. De problemen worden nu vooral veroorzaakt door gezinsverdunning, leeglopen van gebouwen en vermin derd kerkbezoek, zei hij. De synode besloot dat een commissie het werk van Kerk-opbouw gaat doorlichten en voor september 1974 een rapport, uit brengt aan de synode. In de zaak.van de.verontrusten .werd besloten dat het moderamen met het bestuur van Schrift en Getuigenis gaat praten, niet speciaal naar aanlei ding van de alternatieve diensten. Hoofdprijs groep 2 Eerste prijs groep 2 Van een verslaggever DEN HAAG Binnenkort is de be noeming te verwachten van dr. J. Vixseboxse tot buitengewoon en ge volmachtigd ambassadeur van Neder land in de democratische republiek Vietnam (Noord-Vietnam) met ais standplaats Peking.. Dr. Vixseboxse is nu ambassadeur in de volksrepubliek China. Hij blijft deze functiebehou den. Dit heeft het ministerie .van bui tenlandse zaken meegedeeld. LUNTEREN De Gereformeerde Synode heeft gisteren de nieuwe werk wijze van de Stichting Steun Kerk bouw (SSK) goedgekeurd. Voortzet ting van de steunverlening oordeelde de synode ook thans nog zonder meer noodzakelijk met name voor die ge meenten, die in bijzondere mate te maken krijgen met de gevolgen van migratie en recreatie. De medewerking blijft bestaan uit gif ten, leningen of rentesubsidies. In het algemeen zal SSK echter geen steun meer verlenen bij gewone vervanging of verbouwing van verouderde kerken óf bij de bouw vac pastorieën, kos terswoningen of orgels. SSK-voorzitter dr. P. G. Kunst deelde mee dat de stichting sinds 1954 aan 386 projecten steun verleend heeft. De tijd van veel kerkbouw is voorbij, maar nog steeds, is er hulp nodig. Zo lopen er thans 28 aanvragen om steun. SSK biedt geen hulp zonder dat eerst de mogelijkheid is onder zocht tot samen bouwen met andere kerken. Miljoenenacties voor kerk bouw zoals het laatst in 1969, zijn niet meer nodig. Wel besloot de syno de in 1974 en 1975 een kerkbouw-col- lecte te houden. Sinds 1960 kennen de gereformeerde kerken een bureau Kerkopbouw, Voor planologische adviezen van plaatselij ke kerken. Hoewel de synode van oor deel was dat het bureau belangrijk werk heeft verricht, twijfelde ze er wel aan of continuering zonder meer vanzelf spreekt Verschillende synode leden wezen erop dat de behoefte aan advisering bij kerkbouw sterk is afge nomen. Kerkopbouw houdt zich nu meer bezig met vragen van structure le aard en ander werk dat ok al door andere kerkelijke instanties wordt be streken. De vraag,werd gesteld of de drie ton die dit bureau per jaar kost wel Verantwoord is. "Oud-minister Schut, voorzitter- - van het deputaatschap Kerkopbouw be- Daar is dan eindelijk de uitsiag van de fotowedstrijd die Trouw'Kwartet uitschreef cn waarbij het ging om foto's die de vakantie in of buiten Nederland, of de zomer in het alge meen tot onderwerp moesten heb ben. Bij de beoordeling van dergelijke fo to's staat een jury haast altijd voor problemen. De keus tussen technisch slechte foto's mfet goed gekozen od- dcrwerpen en knap gemaakte foto's van minder toepasselijke tafereeltjes was niet eens zo moeilijk; tenslotte ging het om een beeld dat de sfeer van vakantie of zomer weergeeft. Maar ais er veel goed geziene cn goed genomen platen bij zijn die aan de voorwaarde van het onderwerp voldoen, dan wordt het kijken en nogeens kijken, cn langdurig overleg gen welke er af moeten vallen. Want er moesten tenslotte uit elke groep maar elf inzendingen tevoorschijn komen; waarvan dan weer dc rang volgorde bepaald moest worden. En fin, we zijn er uit gekomen. De uit slag vindt u elders op deze pagina. Daaruit blijkt, dat we bij de groep \an 10 t/m 36 jaar maar tot acht prijstoekenningen kwamen. Zowel het aantal als dc kwaliteit van de in zendingen in die groep viel wat te gen. Daartegenover waren er bij de ouderen-groep zoveel prijzenswaardi ge foto's dat we daarvoor prijzen te- kórt kwamen. Vandaar dat we er ïwec hebben 'overgeheveld". Enkele van dc bekroonde inzendin gen zijn hierbij gereproduceerd. In aanmerking genomen dat bepaald niet alle bekroonde foto's kwalitatief geschikt waren om in de krant af te drukken, en dat het vooral moeilijk is van een kleurenfoto een goed krantecliché te maken, is toch aan de hierbij afgebeelde platen wel te zien, dat veel inzenders helemaal hebben begrepen waar het in deze fotowedstrijd om ging. Dat er onder hen velen zullen zijn die zich teleurgesteld voelen dat hun inzending niet bekroond werd, is be grijpelijk. Maar zoals te doen ge bruikelijk is de uitspraak van de jury, waarop de hierbij afgedrukte prijzentoekenning berust, bindend. Er kan niet over gecorrespondeerd worden. De prijswinnaars krijgen binnenkort hun prijzen thuisbezorgd. \Vij wensen hen er veel plezier mee. De jury (Jan Sterk, fotograaf, R. N. Degens, kunstredacteur Trouw/ kwartet).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 19