Vlinderattractie buddleia bloem en plant Panmagische, oneven droom ZZSt Uheeftmaar één crème nodig. LdB geeft uw huid de zuivere Zweedse zachtheid - van Pierre Robert Nieuwe dammede werker meester Frank Drost Portiseh viert triomf in driekamp ■II mm m mmm mm m m m mm <4\ Boeiende partij in ereklasse-duel PIERRE ROBERT in in Hl ■SB I ~'\$M i i Niet piekeren maar puzzelen Oplossing van opgave nr. 555 P5? N.V. ffiQÜW/KWAKTCT Z VTiËRiSi VG 27 OKTOBER 1973 BimWvTjAiND,/DENKSPORT T21/K21 Waarschijnlijk vertel Jk niets nieuws, als ik beweer dat er geen gewas in de tuin zo'n aan trekkingskracht heeft op vlin ders als de buddleia. 'Vlinder- struik' wordt hij daarom nogal eens genoemd, of ook wel herfst- sering, omdat de donkerpaarse bloemtrossen aan seringen her inneren. door henk van halm - IkIIrS Een bloemtros van Buddleia davidii, waarop een kleine vos zich aan de honing tegoed doet 89 door mr. G. van Vorden 3 maal 10 gulden aan prijzen STRAND ELECTRIC toneelverlichting EUR0TECHMEK-R0TTERDAM Begrafenis- c re maf ie verzorging A. W. v. Mourik llll' @1 A. Sluyter Zn. Toen ik eind juli van vakantie te rugkwam, bloeide mijn buddleia vol op en nu zat hij nog vol bloemen. Dat komt omdat steeds de trossen verwijderd werden, zodra het laatste bloempje was uitgebloeid. De herfst- trossen zijn wel wat kleiner dan de zomertrossen, maar ze geven nog fleur genoeg aan de nu snel kalende tuin. Wat ik wel mis zijn de vlinders. Op zonnige dagen komt nog een enkele kleine vos op bezoek, maar verder blijft het komen en gaan van insek- ten beperkt tot een paar hommels en zweefvliegen. In de handel komen in hoofdzaak vier soorten vlinderstruiken voor: Buddleia altemifolia, B. gloh-ïsa, B. X weyeriana en B. davidii. B, Alter- nlfoüa uit China is de enige soort waarvan de bladeren niet tegenover elkaar staan, maar verspreid langs de takken. De bloemen zijn violetro- ze en groeien in dichte bundels aan de overhangende twijgen. Doordat de struik 'treurt', is hij veel sierlij ker dan de andere buddleiasoorten, maar heeft hij ook een flinke ruim te nodig. Het mooiste is hij als soli tair in een gazon. Minder opvallend is de met zacht oranjegele boltrosjes bloeiende B, globosa, een wild groeiende struik die is gekruist met B, davidii tot B X weyeriana, een vlinderstruik met helder oranje bloemen. Het bekendste is B. davidii en daar van vooral de cultivar 'Ile de Fran ce' met tot vijf en twintig centime ter lange, die paarse pluimen. Klei nere purperrode trossen heeft 'Royal Red', die ook nogal gezocht is. Min der aangeplant worden 'White' Pro fusion' met witte bloemen, de roze 'Charming', de blauwviolette 'Empi re Blue' en de liiaroze 'Fascination'. Het zijn alle reuzenattracties voor vlinders, welke kleur ze ook hebben. En dat is ook de grote charme van de zwaar geurende buddleia's, want de vorm van de struiken is tamelijk grof, het blad niet opvallend door zijn schoonheid, de bloemtros alleen een aardig kleurelement, dat overi gens in de tuin helemaal niet on misbaar is. Alle dagvlindersoorten, die in de omgevmg voorkomen, zijn op zonni ge nazomerdagen op de buddleia present Ze negeren er het dan volop bloeiende konmginne- of leverkruid voor, dat in moerasgebieden juist de grote vlindergelagkamer is. Je merkt hot dadelijk wanneer er een invasie is van typische trekvlinders zoals de kakelbonte distelvlinders, die hun bakermat in Noord-Afrika hebben. Of van de atalanta's met hun fiuweelzwarte, rond gebandeer- de wieken, die al evenmin in ons land thuishoren, maar in Zuid-Euro pa. Het gewoonste zijn grote kool-, knollen- en kleine geaderde witjes, kleine vossen, dagpauwogen, in bui tenwijken van steden en in dorpen ook de blauwtjessoorten, citroenvlin ders, argusvlinders en soms kleine parelmoervlinders. Dit jaar was geen bijster goed dagvlinderjaar. wat zijn weerslag had in het naar verhouding geringe vlinderbezoek. Dagvlindersoorten zijn niet moeilijk uit elkaar te houden, als u een boek met goede kleuren-afbeeldingen bij de hand hebt. Zo'n boek met de meeste in Nederland voorkomende dagvlinders is 'Thleme's vlinder- boek', te groot om mee te nemen op wandelingen, maar ideaal als het er om gaat de rondwiekende schoonhe den in uw tuin de juiste naam te geven. De niet al te uitgebreide tekst bevat gegevens over de vlieg- tijd de voedselplanten van de rups, het voorkomen in ons land en wat aardige gegevens over hun levensge woonten. Buddleia's kunnen drie meter hoog worden, de trager dan de andere soorten groeiende B. altemifolia wel vier meter. Het is goed daar rekening mee te houden, als u van plan bent er een te planten, wat ik u direct zou aamiraden. November is een heel geschikte maand om een buddleia aan te schaffen. U kunt hem plan ten zolang het niet vriest en de grond niet te nat is. En als u er de ze herfst niet aan toe komt: in fe bruari en maart kan hei. ook nog. Het grote voordeel van planten in november is dat de struik al flink beworteld is vóór de winter echt in valt Na het planten moet u de struik drastisch insnoeien. Hoewel volkomen winterhard, ge beurt het in strenge winters wel dat de takken doodyriezen. Dat is hele maal niet erg, want buddleia's moet u toch elk jaar flink insnoeien, anders worden ze te zwaar, raakt het ver band uit de struik en gaat de bloei achteruit. U kunt er net best mee wachten tot. in maart, want de struik houdt heel lang blad, van welk voordeel we in de wintertuin best mogen profiteren. De knoppen waaruit de nieuwe takken ontstaan, zijn als witviltige bolletjes op het naakte hout te zien. U snoeit de struik zover in ais u in het nieuwe seizoen takken wilt heb ben, wat dus afhangt van de ruimte die u de struik heb toebedeeld. Bloeieu doen de buddleia's aan de ze nieuwe takken,behalve B, alter- nifolia. Die dissident bloeit op het oude hout. Snoeien moet dus be perkt blijven tot het uithalen van oude takken, vooral uit het midden van de struik. Thleme's vllnderboek door W. J. Ka- bos en met tekeningen van E.-Man- sell. Thieme, Zntphen. 144 blz,, ƒ27,50. Bij de oplossing van dit probleem van de heer J. Kramp (28) te Woerden doet zich iets merkwaardigs voor: zeer' scherpzinnige, doorgewinterde oplossers konden er geen touw aan vastknopen, ter wijl de intuïtieve 'dromers' er geen moeite mee hadden (ADVERTENTIE) Horizontaal: 1. natuurlijk waterbe ken, 5. pop, 10. makker, 12. oeverge was, 14. roeipen, 15. sappig. 17. teken, 19, wijnsoort, 21. oude lengtemaat, 23. vrouwenbeeld als schoorziul, 26. fami lielid, 27. projectieplaatje, 28, een ze kere, 29, droog, 30. landbouwwerktuig, 31. viokkige stof op bier enz. 33. kleur, 36. lidwoord 37. schaapkameel, 39. Spaans paard, 41. schoorsteen- zwart, 43. vriendin (Fr.), 44. bloed huis, 45. Z.-Amer. thee, 47. edel, 50. vogelverblijf. 53. voorzetsel, 54- evenre dig deel, 56. rivier in Rusland, 58. per expresse (afk.), 59. vertragingstoestel. 60. société (afk), 62. spinneweb 63 bijwoord, 64. meteoorsteen, 68. mu zieknoot, 69. meisjesnaam, 70. wel gevormd, 72. durf, 73. schaakterm, 75. twijg, 77. bontjas, 78. lange nekharen van dieren, 79. grondsoort Verticaal: 2. voorvoegsel, 3. vordering, 4. handegge, 6. of dergelijke (afk.) 7. de H. Schrift der Moslims, 8. aard,- njkskundige aanduiding, 9. tijding, 10. zangstem, 11. spil van een wiel, 13. driekroon, 15. patroon, 16. bode (ADVERTENTIE) N.V. INGENIEURSBUREAU CaOOTKAMOElSGEBOUW T£L(O'O)135ie0 aan een universiteit, 18. nummer (afk.), 19. onmeetbaar getal, 20. schildpad, 22. verbond, 24. honingbij, 25. ver 26. manier van klederdracht, 31. vertrek, 32. vertegenwoordiger, 34. oudste bijbelvertaling, 35. strijdperk, 38. dof, 40. spitse bek van een vogel, 42. vreemde munt, 45. soort kers, 46. water in N.-Br., 48. vruchtbare plaats, 49. eekhoorn (gew.), 51. boom, 52. platte steen, 55, roofvogel, 57, ge- meenteweide 61. vreemde munt, 64. vogel, 65. scheik. element, 66. pers. voomaamw., 67. vreemde munt, 69. plezier, 71. kweekgras (Z.N.), 72. pers. voomaamw., 73. familielid, 74. voor zetsel, 76. scheik. element. Oplossingen tot en met woensdag a.s. per briefkaart zenden aan: Trouw/Kwartet, postbus 859, Amster dam. Linksboven vermelden: Week endpuzzel. Oplossing van vorige week Horizontaal: 1. toman, 6. rebel, 11. mos, 12. aar 14. las, 16. op, 18. anker, 20. e.a., 21. toeter, 22. amiant, 23. en, 24. er, 26. e.k., 27. te, 28. ore, 30. alm, 32. ark, 34. me, 35. ba, 37. e.p., 38. OT, 40. lava, 41. nagel, 42 aker, 43. te, 44. ik, 45. sa, 47. Ee, 49. rot, 51. ast, 53. kar, 56. Ob, 58. es, 59. GS, 61. Rt. 62, mossel, 64. alinea, 65. at, 66. sater b8. ma, 70. pet, 72. rag, 73, pas, 75. porie, 76. dosis. Verticaal: 2. om, 3. monter, 4. as, 5. taks, 7. el, 8. banier, 9. es, 10. motet, 12. An, 13. re, 15. rate 17. pon, 18. are, 19. rak 20. ent, 25. ra, 26. Em., 28. oever, 29. eb, 31. leges, 32. AP, 33. koker, 34. mat, 36. ank, 37. els, 39. TEE, 44. it, 46. AK, 48. roman, 50, oester, 51. as 52. tg, 54. alikas, 55. staar, 57. bot, 58. els, 60. sar, 61. rem, 63. stam. 67. ar, 68. eg, 70 p.o.. 71. Ti. 73. Po. 74. si. Prijswinnaars: mevr. M. van Duin, Rijnlaan 66, Utrecht; A. van Duist, Kerklaan 36, Capelle a.d. IJssel; P. H. V. Noort, Verhagenstraat 36, Rotter dam. De heer Th. Vreugdenhil (90) te Lei derdorp veronderstelt 'dat elke hori zontale, vertlkale en diagonale rij alle vijf oneven getalleneenmaal bevat, zowel voor de eenheden als de tiental len en honderdtallen. Door in het voorbeeld van het panmagische kwa draat de rij 1, 2... 25 te vervangen door vijfmaal achtereenvolgens de rij 1, 3, 5. 7, 9 of 5, 7, 9, 1, 3 of 7, 9, 1, 3, 5 of 9, 1, 3, 5, 7 krijg je een juiste verdeling; verder kun je deze vijf ver delingen nog draaien e n spiegelen. Door verder te veronderstellen, dat om in stijl te blijven de eerste hokjes links boven 1, 3, 5, 7 en 9 be vatten en dus 111, 333, 555, 777, 999 daar te plaatsen (en die veronderstel ling klopte!) blijven er voor elk pan- magisch kwadraat acht mogelijkheden en is het juiste stel snel gevonden'. Als dót geen intuïtie is..1 Mej. A. Zuidema (114) te 's-Hertogen- bosch schrijft: 'Eerst heb ik een mid dag 'kramp'-achtig zitten zoeken, s'A- vonds in bed dacht ik nog even na "over aUeen die oneven getallen en zag 't opeens, 't Licht op, gauw opgeschre ven. En de volgende dag lukte 'tal gauw. Zo iets iaat je niet los: elk vrij minuutje zat ik er weer mee. En ziehier dan de oplossing: Nummer 1: 111-395-579-753-937; 773- 957-131-315-599; 335-519-793-977-151; 997-i71-355-5J9-713; 559-733-917-191-375. Nummer 3: 333-995-557-119-771; 159- 711-373-935-597; 075-537-199-751-313; 791-353-915-577-139; 517-179-731-393-955. Nummer 5: 555-993-331-779-117; 371- 719-157-595-933; 197-535-973-311-759; 913-351-799-137-575; 739-177-515-953-391. Nummer 7: 777-115-553-991-339; 951- 399-737-175-513; 135-573-911-359-797; 319-757-195-533-971; 593-931-379-717-155. Nummer 9: 999-715-531-357-173; 337- 153-979-795-511; 775-591-317-133-959; 113-939-755-571-397; 551-377-193-919-735. 'Ik wist niet, dat iemand zo oneven en toch even-wichtig kon dromen', verbaast zich de heer J. W. Oosting (25) te Groningen. 'Terwijl ik 's avonds al horizontaal ge gaan was kreeg ik plotseling een idee' verklaart de heer H. R. J. Hassink (142) te Twello; 'dit toepassend bleek het mogelijk, in ruim een uur de vijf kwadraten op te schrijven. Onnodig te zeggen, dat het de heer Kramp volle dig is gelukt, mij in zijn vreugde te laten delen. Of eigenlijk is vreugde, hoe groots en verheven ook, nog maar een zwakke beschrijving van het haast ADVERTENTIE onbeschrijflijke gevoel van bevredi ging, dat zich van mij meester maak te, na die anderhalve week werkelijk wanhopig zwoegen.' De heer E. W. van der Burgh (74) te Epe zegt het dichterlijk: Een puzzel van de heer Kramp, dat wordt wel weer een ramp! Ik had met al die P's danig de P, maar ten slotte viel het wel mee! Het waarderingscijfer is dan ook bij zonder hoog: 9,16; verkregen uit: 6 (1,7 pet), 7 (3,6 pet), 8 (19,0 pet), 9 (27,6 pet), 10 (48,1 pet). Geen enkele 'onvoldoende' en bijna de helft van de oplossers gaf een tien. Dit is nog •niet vertoond. Boven 155 punten yerwierven de prijswinnaars: 1) ir. A. de Bruin, Huis te Hoornkade 12, Rijswijk, ZH (voor de tiende maal); 2; dr. L But ler, Noordeinde 15, Delft (voor de twintigste maal); 3) A. Eendebak, Oranjepark 10, Ennelo (voor de ze ventiende maal); 4, E. ten Hoeve, Ou deland 15, Harmelen (voor de derde maal); 5) M. Vader, Meeuwenlaan 17, Leiderdorp (voor de zestiende maal). Dr. Zamenhofstraat 71, Rotterdam-16 Tel. 136468-208884-209536 Dag en nacht te ontbieden. Rouwkamers beschikbaar in alle stadsdelen. Onze nieuwe dammede werker is de 20-jarige Friese meester Frank Drost. Zijn damcarróère begon acht jaar geleden, toen hij vierde weid in de strijd om het jeugdkampi oenschap van Nederland. Jeugd kampioen werd hij voor het eerst in 1967 (fa dat jaar won hij ook de jeugdgroep van het Brinta-toer- nooi) en vervolgens tol 1968, Markante p uitten uit zijn verdere diamloopbaan tot nu toe zijn: 1969 wunnaar hoofdgroep Brinta- toemooii; vijfdie in meestergreep Suateertoer- oooi; 1970 derde in kampioenschap van Ne derland; zevende in grootmeestergroep van Suikertoamooi (gelijk met Harm Wiersma) 1971 zesde in grootmeestergroep Suiker- toemood negende in grootmeestergroep Brimta-toemooj elfde in kampioenschap van Neder land; 1972 niet deelgenomen aan kampioen schap van Nederland vanwege eind examen hbs (Frank Drost stu deert sindsdien aan de Christelijke Pedagogische Academie in Sneek); vijfde in grootmeestergroep Sui- kertoemooi; 1973 achtste in kampioenschap van Ne derland; speler van het Nederlandse zeven tal dat het Russische team een ge lijkspel afdwong. Frank Drost be reikte tegen oud-wereldkampioen Koepertnan een score van 4-4 (een winst- en een veriiespartij en twee remises). Onze nieuwe dammedewerker, die de titel nationaal meester draagt, staat op de nominatie voor de in ternationale meestertitel. Bij de driekamp om de twee resteren de plaatsen voor de kandidatenmat ches 1974 (waaruit de uitdager van wereldkampioen Robert Fischer te wereldkampioen Robert Fischer te voorschijn zal komen) is iets heel on verwachts gebeurd. De Hongaarse grootmeester Portiseh -won" tegen 'de Russen Gelier en Poloegajewski drie partijen" na elkaar, maakte de overige vijf onverstoorbaar remise,'en eindig de met twee volle punten boven Po loegajewski, die tweede werd. Num mer drie, Geiler, werd uitgeschakeld van verdere deelneming aan de afval race naar Fischers troon. De eerste ronde van de kandidaten matches begint op 15 januari 1974. De strijd gaat dan tussen de tweetallen Spasski (Sowjet Unie)-Byrne (VS), Petrosjan (S.U.)-Portiseh (Hongarije). Mecking (Brazilië)-Kortsnoi (S.U.) en Karpow S.U.-Pcloegajewski (S.U.). De remise-partij tussen Gelier en Por tiseh die we in deze rubriek publice ren, was wel de meest interessante uit de voor Gelier zo ongelukkig verlopen driekamp, ook al uit theoretisch oog punt.' Spaanse partij GELLER-PORTISCH I. e4 eö 2. Pf3 Pc8 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5.0-0 Le7 6. Tel b5 7, Lb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Pb8 10. d4 Pbd7 II. Pbd2. In een eerdere partij Ln de driekamp probeerde Gelier iets nieuws: 11. c4 c6 en toen 12. Dc2. Er volgde a5 13. a4! bc4: 14, Lc4: d5 15. Ld3! de4: 16. Le4: Pe4: 17. De4: Lb4 18. Ld2 en wit stond iets beter. 11. Lb7 2. Lc2 Te8 13. a4 Lf8 14. b4 a5. In een bekende match-partij Fi- scher-Spasski gebeurde Pb6 15. a5 Fbd7 16. Lb2 Db8 17. Tbl: en wit stond beter. Ook de tekstzet verlost zwart nauwelijks van alle zorgen, want wit heeft het sterke antwoord 15, Tbl: ter beschikking. 15. ba5:? Ta5: 16. Tbl Da8! (Nog beter dan La6) 17. ab5: Of 17. de5: Pe5: 18. aba: Pf3t 19. Df3: d5! en zwart heeft een goed tegenspel. 17. ed4: 18. cd4:l (beter dan 18. Pc4 dc3:! 19. Pa5: Da:) Pe4: 19. Pe4: Le4: 20. Te4:! Te4: 21. Pg5! Th4 22. Pf7:! Kf7: 23. Lg5 Te4 24. Df3t Pf6 25. Lf6: Na gf6: heeft wit met 26. Le4: en Dh5t een beslissende aanval. Por tiseh redt zich juist nog door een goe- An fnpnr)7'Af 25. ..Telt! 26. Tel: 27. gf3: K£6: 28. Ld3 Ta4 29. d5 Td4 30. Le4 Le7'31. Kg2 g6. Remise. J. Baslow 1967 (ADVERTENTIE) Wit speelt en maakt emlse Een positionele remise. Bovenstaande studie behandelt een ons al bekend thema: wit is materieel verre in het nadeel. Hij brengt echter de zwarte stuiken zo in wanorde, dat zwart er op geen enkele manier iets mee beginnen kan. I. Schifman (1930) Ludolf de Jongstraat 25 Rotterdam. Tel. 373207-373428 Verzorgt al uw transporten door geheel Nederland. Wit geeft mat in twee zetten Sensationele sleutelzet Voor een 'normale' schaakspeler kan de diepste strategische idee zich niet meten met een verrassende sleutelzet in een probleem." In bovenstaande tweezet ontdekken we een bijzondere sleutelzet, waarmee meer dan honderd jaar geleden ook de Amerikaanse pro bleemcomponist S. Loyd de schaakwe reld verbluft heeft doen staan: met zijn eerste zet offert wit. zijn dame en hij veroorlooft zich bovendien, die -te laten slaan met schaak! Oplossingen EINDSPEL: 1. c7 Pb5. 2. Te3'. Pc7:t 3. Kc6 Pa6 4. Kb5 Pc7f 5. Kc6 La5 6. ThStl (Niet 6. Te5? Tg6t 7. Kb7 Tb6t 8. Kc7: TbSf enz.) Kg7 7. Thö! La8 8. Kb7! Alle zwarte stukken zijn nu we derzijds aan elkaar gebonden. De eni ge kans bestsat in het dichterbij ko men van de koning: Kf6 9. Tc5! (dreigt 10. Tc7:> Pe6! 10. Th5 Kg6 11. Te5! Pc? 12. Tc5 TbSt! 13. Ka7t TaSt 14. Kb? Pe6 15. Te5 TbSf 16. Ka6! Ta8j 17. Kb7 Pc7 18. Tc5 en het gaat werkelijk niet meer! PROBLEEM: 1. Db7-f3! Df3:f 2. Te4 mat Of 1.Tf3: 2. <Tg4 mat LUDEK PACHMAN Gepubliceerde dampartljen zijn te vaak 'afkomstig van topspelers, en te zelden van hun' toch wel' acceptabele 'achterban?. lAls men een kijkje neemt bij een Clubwedstrijd,'bij voorbeeld in de ereklassecompetitie, dan blijkt er ook aan de lagere borden op een be hoorlijk hoog peil te worden gedamd. En niet alleen wanneer de-teams zo zijn opgesteld, dat de topspelers aan bord zes of zeven zitten en een zwak kere broeder wordt opgeofferd tegen b,v. Sijbrands (tol de, hoop, dat de top- speler aan het lagere bord in elk ge val zal wikien een hoop die niet altijd in vervulling gaat!). Daarom vandaag een partij uSt het ere- kiasse-duel HuizumVAD, tussen F. Wemer (met wit) en A, Spijkstra, de Friese tijdnoodspecialist I. 32-28 18-23; 2. 33-29 23x32; 3. 37x28 20-25; 4. 39-33 15-20. 'Dit systeem is voor het eerst succesvol toegepast door drs. E. P. Bronstring in het tweede toernooi van het Residentie- Daragenootschap tegen ex-wereldkam pioen Tsjegolew. 5, 44-39 19-24; 6. 50-44 14-19; 7. 41-37 10-14; 8. 37-32 17-21; 9. 46-41. Iets ster ker is eerst 31-26 om het zwarte cen trum te verzwakken. 9. 21-26; 10. 41-37 16-211 Uitste kend, zwart heeft nu ook wits lange vleugel onder controle. II. 28-23 Een ander plan is 31-27 11-16 27-22 om vervolgens nog verder door te stoten met 29-23 11 19x28; 12. 32x23 13-19. Met de ze zet tast zwart in het duister. De bedoeling zal wel zijn om het witte centrum aan te vallen, maar hij heeft niet in de gaten dat zijn eigen positie hierdoor duidelijk wordt verzwakt Aangewezen was Mer 12. 5-10. Ik zat proberen met enige varianten aan te tonen, waarom. A. 12. 5-10 34-30 25x34 39x19 13x24 43-39 8-13 40-34 13-18. Verhindert 34- 30 en 38-32 45-40 11-16 4943 18-22 47- 41 (a) 21-27 33-28 22x33 31x22 12-18! Gedwongen 18x27 38-33 9-13 43-38 7-12 37-32 13-19 32x21 26x17 en zwart wint (a): 38-32 14-20 29x20 22-27 31x22 12-18 wint Er zijn in deze variant natuur lijk wel andere mogelijkheden te vin den, maar het principe van het zwarte spel is, dat zowel de ontwikkeling aan wits korte als aan zijn lange vleugel door kleine en grotere dreigingen wordt belemmerd. Het is dan ook raadzaam die beroemde partij tussen Bronstring en Tsjegolew nog eens te bekijken. Deze partij wordt uitvoerig geanalyseerd door Ton Sijbrands in diens boek Topprestaties op het dam bord'. B: 38-32 11-16 43-38 13-18 494 3 9-13 31- 27 3- 934-30 25x34 39x19 13x24 4449 9- 13 en de dreiging 13-19 is dodelijk. Dus in deze variant niet 4449 maar 4349 9-13 4843 7-11 3944, maar nu wint zwart door het fraaie gambiet 26-31 37x17 11x31 36x27 13-19 en wit staat met een schijf méér verloren. Dit zijn enige varianten in het voor deel van zwart, maar dit komt gewoon omdat zwart.in de stand die ontstaan is na 12. 32x23 beduidend beter staat We gaan terug naar het parüjverloop: 13. 3842 19x28; 14. 32x23 12-18. Nog is 5-10 beter, want 3440 25x34 39x19 faalt door 10-15 21-27 12-18 én zwart wint want de witte dam wordt gevan gen, - - - - - 15. 23x12 8x17; vl6. 43-38 ,ll-16;17. 49- 43.7-11 De zwarte stelling dóet nogal onrustig aam 18. 3842 2-7; 19, 4248 17-22. Verhin- dertnog steeds 29-23.,. -..A-.. - 20. 4842 21-27; 21. 32x21 26x17; 22. 31- 27 22x31; 23. 36x27 14-19 Zie diagram In de diagramstand kan wit groot voordeel verkrijgen door 29-23 19x28 33x22 17x28 34-30 25x34 39x19 5-10 38- 32 3-9 32x23 9-13 4044 13x24 34-30 4-9 30x19 9-13 4449 13x24 3944 20-25 (A) 4348 7-12 34-29 24x33 38x29. (A): 24- 29 23-19 29x40 45x34 7-12 4349 12-18 3943 1-7 47-41 7-12 4146 20-25 35-30 met zeer goede kansen. 24. 38-32 Nu voert zwart een originele combinatie uit die hem de redding brengt 24. 17-22; 25. 27x18 2540; 26. 34x23 16-21; 27. 29x20 21-27; 28. 32x21 11-17; 29. 21x12 9-13; 30. 18x9 7x49; 31.20-14 4x13; 32. 3540 49-16; 33. 30-25 16-7 en ondanks het grote mate riële overwicht slaagt wit er niet meer in de partij te winnen. Mijns in ziens een partij waarin zwart zich in de opening goede kansen had kunnen verschaffen, maar teveel op twee ge dachten heeft gehinkt Het systeem dat met 4. 15-20 werd ingeluid is niet consequent uitgevoerd en hieraan waren zwarts latere moeilijkheden te wijten. Dan nu weer een nieuwe opgave voor de huisdammer. Wit speelt en wint Deze keer Is de opgave beslist moeilij ker dan de voorgaande keren. FRANK DROST

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 21