Toekomst niet uitsluitend in de wijnbouw dakgoot tot OESO wil olie nog niet verdelen Stop op olietoevoer uit Saoedi-Arabië onzeker Dollar sterker Japan koopt olie steeds vaker regelrecht van Arabische regeringen meer Canadese bank in Amsterdam NEW YORK WILLIG Vrachtenmarkt voor tankers stort in Handelsbalans VS ABN-gebouw naar Caransa Economie Australië herstelt zich •Witte dood' Bauxiet Toenemende irritatie in het Westen Woede Nederlandse arbeiders behouden Dr. G. W. överdijkiiik gaat met pensioen Koersen in Montreal .1 DOW JONES INDEX ■^OLW/KjWlAiECrET ZATERDAG 27 OKTOBER 1975. FESANGëN EN ECONOMIE TFNZHUS25/K25 Van een onzer redacteuren BUDEL Kil en onwezenlijk toont zich de landstreek rond om het Noordbrabantse Budel aan zijn bezoeker op een herfst morgen in oktober. De gestaag neervallende regen draagt er niet toe bij het uitgestrekte ge bied van heide, vennen en zand verstuivingen een vrolijker aan zien te geven. Volkomen uitge bluste bomen en struiken ma ken het beeld nog somberder. In de verte tekenen zich de contou ren van rokende schoorstenen af te gen de donkere lucht Laag boven de grond hangt een rooksluier, dio zich in de richting van de wind uit strekt In dit verlaten gebied van de Kempen bevindt zich de Kempen- sche Zinkmaatschappij, oorspronke lijk Zincs de la Campine geheten, door de bevolking kortweg 'de Zink genoemd. Het bedrijf 3s sedert de Billiton maatschappij drie jaar geleden door de Koninklijke/Shell Groep werd overgenomen eigendom van deze laatste. Jaarlijks wordt door de Kempensche Zink 50.000 ton zink ge produceerd onder werkomstandighe den, die er veelal niet om liegen. Wat te denken van mensen die ge durende vier uur per dag, waarvoor zij het voilé loom van een achturige werkdag uitbetaald krijgen, moeten werken met tegenover zich een laai ende vuurhaard van 1400 graden Celslus. Dat zijn de werkers, die zich in de vroege morgen bezig hou den met het aftappen, schoonmaken en weer vullen van de ovens toet zinkerts. Een karwei, dat. met een sterke rookontwikkeling gepaard gaat Over enkele weken zullen de schoor^ stenen van 'de Zink1 echter niet meer roken. Dan zullen de velden in de ochtend niet meer gehuld Zijn In de witte rook nevelen, die dit ge bied in de volksmond dé naam streek van de 'witte dóód* hebben gegeven. De stoffige, oude fabriek zal dan na 80 jaar dienst te hebben gedaan voorgoed dicht gaan étt me rendeels worden afgebroken. Een nieuwe zink fabriek, gebaseerd op het eiectrolyse-proces, is al vrij wel klaar'. Over 2es wèkeft hopen we te draalen', zegt directeur iri J. A. Free, die in Budel de scepter zwaait Kosten van het nieuwe be- Weinigen zullen er zijn dié wel eens voor heter vuren hebben gestaan dan deze mensen in het bedrijf van de Kempen sche Zinkmaatschappij. drijf met een capaciteit van 150.000 ton zink, dat een gezamenlijk pro ject is van de Billiton en een Au stralische dochter van de Blo Tfao- groep: 250 miljoen, Het personeel voor de nieuwe fa briek is afkomstig uit de oude. Daartoe moesten vélen worden Om geschoold, hetgeen ca. ƒ2 min en 92.000 trainiagstiren heeft gekost Ir. Free: 'nadat l60 man in de loop van de laatste Jaren waren afgevloeid hebben w enu 650 over. Dat is niet voldoende. Ik kom nog 20 man te kort, die ik niet in eigen land kan vinden. Dat zullen vermoedelijk dus Wel Spanjaarden moeten worden. Met name van de mensen, die maar 4 uur per dag werken, gaan er nogal wat niet naar de nieuwe fabriek over. De overgang van een 4-urige naar een 8-urige werkdag trekt hen kennelijk niet zo. Jaar of vijf Over de positie van de Billiton Maatschappij in de Xon./Sbell wil mr. W. J. Minzinga Zijlstra, lid van de raad van beheer van Billiton In ternational Metals, wel wat kwijt. Het meent, dat het zeker nog wel een jaar of 5 zal duren alvorens de resultaten van Billiton, de metaal sector van de Shell, zich zullen gaan aftekenen in de cijfers van de groep. 'Billiton Is nog maar een heel klein plantje in het grote geheel'. 'De omzet van Billiton zal dit jaar ergens in de orde van grootte liggen van f140 miljoen', zo zegt hij. Dat is dus een kleine ƒ850 miljoen, 'In het komende jaar zullen we daar echter belangrijk bovenuit komen'. Dè heer Minzinga Zijlstra geeft toe, dat de verwachtingen die in 1970 bij de Kon, Shell bestonden ten aanzien van de verwerving van Billiton niet zonder moer bewaarheid zijn- 'Ér zijn nogal wat tegenvallers geweest'. Toch heeft de Groep bepaald geen spijt van deze acquisitie. Zij is dan ook volledig bereid bij te dragen san een uitbouw van de activiteiten van Billiton. Ongetwijfeld zal dit als zich projecten mochten voordoen erop neerkomen, dat de Kon./ Shell met'belangrijke bedragen over Zink is een metaal evenals tjrer, ko per, aluminium, tin .en lood, ,En néjr. zoals andere metalen wordt''ank In: de aardbodem aangetroffen en uit' erts gewonnen. Grote iltikfflljnen be vinden zich O.a. in Australië. Canada en Peru. Om uit het erts zink te verkrijgen komt er heel wat kijken. Om te be ginnen moeten de mineralen van an dere metalen uit het erts worden ge haald. Na dit schelcUngsproces res teert het zgn zlnkéoncentmt, waar uit het zink wordt gewonnen. Daartoe bestaan verschillende me-: theden. De oudste daarvan is wel de winning door middel van ovens met retorten, waarin het ztakconcentraat tot zo'n 1400 graden Celsius wordt verhit De meest toegepaste is het elcCtrolyseproceS, waarbij het zink- 5 concentraat na eerst tan zwavel te •.zijn ontdaan ih Zwavelzuur wordt bpgélosi. Met behulp van elektrische stroom 'Vindt vervolgens de afschei ding van het zink plaats. Zink wordt voor verschillende doel einden gebruikt Het zit niet alleen in regenpijpen en dakgoten, zoals wellicht velen denken. Het rit ook in autobanden, batterijen, koelkas ten, glas, geneesmiddelen (wondzaif) en zelfs in kleding. Verder zijn er velo metaallegéringen waarin zink voorkomt, zoals bijv. in messing. Zipk is een antl-corrosle metaal bij uitstek (corrosie - roesten, verwe ren). Zink is daarom nég steeds het meest toegepaste roestwerende af- dekmlddel. Belangrijk, Indien Wordt bedacht - dat., het jaarlijkse verlies aan corrosie'per inwoter in ons land neerkomt op 38, Ih de Ver. Staten op 205, in Engeland op 230 en in Australië op niet min der dan 290. Het zinkverbruik in ons land be draagt ea. 38.000 ton per jaar .In geheel Europa ligt het zinkverbruik bij de 1,7 miljoen tón. De laatste ja ren is het zinkverbruik voortdurend toegenomen, hetgeen ook in de prij zen. van zink tot uitdrukking kwam. De gebeurtenissen in het Midden- Oosten hebben zeer recent de rink- prijs op de Londense metaalmarkt tot grote hoogte opgestuwd. Momen teel schommelt de notering daar rond de 480 per ton. de brug moet komen. 1 En er staan momenteel tal van pot jes op het vuv Zo is Billiton geïn teresseerd la een koperproject in do Asides in Peru. Hiermede is Overi gens een Investering van niét minder dan 500 miljoen dollar gemoeid'. 'Vandaar dat we hiervoor graag te rugvallen op de Kom/Shell', aldus mr. Minzinga Zijlstra, Verder wordt er gekeken naar een zink project in Canada en ook naar bauxiet in Au stralië en Brazilië. Het laatste naast de reeds bestaande bauxietactiviteltert in Suriname, die nog zeer belangrijk zijn doch in de toekomst steeds grotere investerin gen zuilen vereisen omdat de Lauxietiagen moeilijker bereikbaar worden. Ook op het oorspronkelijke werkterrein in Indonesië, rü, op het gebied van het tin, beeft Billiton plannen en wel tezamen met Indo- Dit alles neemt niet weg, dat Billi ton het voor de toekomst nfiet Uit sluitend zal zoeken in de mijnbouw*. We kijken ook naar de recycling, dus het terugwinnen van metalen uit gebruikte materialen. We zijn ons hierop aan het voorbereiden', al dus de heer Minzinga Zijlstra*. Recycling is echter duur. Het is een vuil proces, dat extra kosten met zich bréngt uit hoofde van bescherming van het milieu. En ln ons land it men in tegenstel ling tot de Vér. Staten nog niet bereid deze hógere kosten te accep- beren. Voordeel is echter, dat de energiebehoeften bij recycling Veel minder zijn dan bij de verwerking van concentraten. Samenvattend meent de heer Min zinga Zijlstra, dat Billiton alleszins kan profiteren van gebondenheid aan de Kon. Shell-Groep. Dit niet al leen met het oog op haar toekomsti ge investeringsplannen, maar ook gelet op de kennis van de Groep op het gebied van de mijnbouw en ge zien de ervaring van Kon./Sbell in "ie; vlak van de internationale mar keting. RAMUS De leden van de Organi&atie van Economische Samen werking en Ontwikkeling (OESO) Jiebibcsa geen besltnt genomen, over een verdeling van de lasten van eventuele olietekorten die nu alleen op 'Nederland en -de Verenigde Staten rosten. Het oliecomité van deOESO kwam tot de slotsom op dit ogenblik het olie-aanbod uit de Arabische landen niet over de Europese (XESÖ-leden te verdelen. KOEWEIT Gisteravond laat was het nog steeds niet zeker of ook Saoedi Arabië de olleleverlng aan Nederland gaat stopzetten. Het Westduitse persbureau DPA heeft dit gisteren in de loop van de dag uit Riad bericht. De afgevaardigden zija het niet eèns geworden over een bepaalde grenssi tuatie, waarbij een veraelingsregeiing automatisch in werking treedt Zij be paalden zich tot de iets, vagere verkla ring, dat 'een verdeling van de. be staande hoeveelheden spoedig in wer king wordt gesteld als de aanbodssitu atie daartoe aanleiding geeft'. Het hele vraagstuk van de verdeling is aktueel geworden door de volledige Arabische olieboycot tegen de Vere nigde Staten en een bijna gehele boy cot tegen Nederland. Een van de be doelingen van de OESO-conferentie was om do last van de boycot, wat Europa betreft niet helemaal op Ne derland te laten vallen. Volgens een woordvoerder van de OE SO waren de delegaties het er over eens, dat geen maatregelen mogen worden genomen die tot een confron tatie tussen de olieproducerende on oliaverbruikende landen zouden kun nen leiden. Hieruit valt te conclude ren, dat de OESO-landen Nederland niet willen helpen, want de Arabieren hebben eerder gezegd, dat wie een ge boycot land helpt, zelf door een boy cot zal worden getroffen. De regeling, die misschien in geval van nood in werking zal treden, geldt alleen voor de Europese leden van de OESO. Het oliecomité zal echter de besprekingen voortzetten over de vraag of de rege ling moet worden uitgebreid tot lan den van de OESO buiten Europa. Het komt op 21 november opnieuw bijeen in Parijs. Om de regeling in werking te stellen is het wel nodig dat het co mité wee** bijeenkomt, maar dan kan het systeem ook binnen een week functioneren. Duidelijk is dat op de ÖESO-cbnferen- tie een grote tegenstelling bestond tussen de VS en Frankrijk. De VS hadden de Internationale industriële adviesraad nieuw leven in willen bla zen, maar de Fransen voelden daar niets voor. Van de adviesraad zijn 25 westerse oliemaatschappijen lid. Zij werd opgericht in 1957 na de Suez-cn- sis. De Fransen wilden geen herleving van de raad óm de Arabische landen niét de indruk te geven, dat de olie- verbruikende landen noodmaatregelen zouden nemen, die tegen de Arabie ren gericht waren. LONDEN, FRANKFORT Het weg vallen van de spanningen tussen de Ver. Staten en Rusland inzake het Midden-Oosten, alsmede een overschot van 870 müJoén dollars op de Ameri kaanse handelsbalans over de maand september, heeft de dollar op de Eu ropese valutamarkten vrijdag een be langrijke steun in de rug gegeven. In Frankfort bijv. werd geopend op DM 2.4260, zijnde bet hoogste niveau van de afgelopen zes weken. De slot- koers was donderdag DM 2.4023. Later steeg de prijs verder tot DM 2.4310. In Parijs, Ztlrich en Londen en Am sterdam was het van hetzelfde laken een pak. Ook hier kon de dollar ver beteren in vergelijking met het peil van donderdag. Als het besluit van koning Feisal in derdaad definitief is betekent dit dat de Arabische olieboycot va» Neder land nagenoeg compleet is. Volgens officiële cijfers van het.ministerie van economische zaken heeft Saoedi Ara- bië vorig jaar 18,9 miljoen ton ruwe olie aan Nederland geleverd. Hieron der valt echter ook de olie die voor doorvoer is bestemd. Dit verklaart het verschil met de cijfers van het Ge meentelijk Havenbedrijf in Rotter dam, .waaruit blijkt dat in 1972 42,9 miljoen ton ruwe olie is aangevoerd. Dat wii dus zeggen dat er buiten de voor verwerking in Nederland aange voerde hoeveelheid ook nog 24 mil joen ton voor doorvoer naar andora landen werd aangevoerd. Een boycot van Saoedi Arabië is geba seerd op de vijandige houding van Nederland tegen de Arabische landen. Nederland zou in de afgelopen oorlog ook Israël definitief gesteund hebben, zo verneemt DPA In Riad. De Neder landse regering heeft echter -al eerder laten wetén volledig achter de resolu ties van de .Veiligheidsraad te staan. Zou Saoedi Arabië de oliekraan voor Nederland dichtdraaien dan komt er op basis van de invoercijfers van 1972 ln totaal bijna 47 miljoen ton te ver vallen van de voor verwerking in Ne derland bestemde olie-invoer. Deze olie-invoer beliep in 1972 68 miljoen ton. Tot boycot hebben besloten Koe weit (13,5 miljoen ton), Algerije (1,5 miljoen), Qatar (4,2 miljoen ton) en Aboe Dhabi (2,6 miljoen ton), re ver waarlozen hoeveelheden komen dan nog" uit andere staten, zo als het Emi raat Oman, dat zich eveneens in de rij van de boycottende landen heeft geschaard. In 1972 kwam verder 1.3 miljoen ton uit Irak, 0.5 miljoen ton uit Egypte 4 miljoen ton uit Libië, 7,8 miljoen ton uit Iran en ongeveer 11 miljoen ton uit Nigeria. Dit zijn alle cijfers, die betrekking hebben op de voor verwerking in Nederland be stemde importen, de echte invoer dus. De voor doorvoer bestemde aanvoer is daarnaast nog zeer omvangrijk én be loopt volgens het ministerie van eco nomische zaken ongeveer 40 miljoen ton op basis van de cijfers van 1972. Koning Feisai heeft in een vraagge sprek met het in Beiroet verschijnen de biad Ai Dljar gezegd dat het tegen Amerika gerichte ode-embargo zal blijven gehandhaafd tot Israël zich heeft teruggetrokken uit alle gebieden die het in 1967 heeft veroverd. 'Het embargo blijft bestaan totdat, te* ver mijding van een nieuwe tragedie, de resolutie ten volle is uitgevoerd', zo heeft koning Feisal tegenover Al Djax verklaard: De koning zegt niets te hebben vernomen van beloften die Nixon in 1971 tijdens gezamenlijke besprekingen zou hebben gedaan 'om een meer neutrale houding in te ne- men'. LONDEN Op de vrachtenmarkt voor tankschepen die in het Midden oosten laden doet zich een ware in eenstorting van de tarieven voor. Vrijdag werd ruimte geboekt tegen een tarief van 120 tot 125 worldscale. (Met worldscale wordt een soort In dexcijfer aangeduid dat is samenge steld uit de tarieven voor het vervoer van alle soorten lading op alle scheep vaartroutes op basis 1869 is 100). Don derdag kwamen nog afdoeningen tot stand op worldscale 175 en een week geleden lag het peil bij 450. In tank- vaartkringen was in verband met de maatregelen van de Arabische olielan den wel op een daling van de tarie ven gerekend, maar een zo grote da ling als rij thans aftekent is voor ve len toch een verrassing. Van een onzer redacteuren AMSTERDAM Om zijn olievoorziening uit het Midden-Oos ten veilig te stellen is Japan de laatste maanden duidelijk bezig de banden met de Arabische wereld nauwer aan te halen. Koe weit, Abu Dhabi en Irak en daarnaast ook het niet-Arabische Iran hebben on grote schaol ontwikkelingshulp van Japan ge kregen in ruil waarvoor deze landen toezegden direct olie te le veren. Ook met Saoedi-Arabië werd een gunstig verdrag geslo ten. Die directe levering past geheel in de Japanse politiek van geringere afhankelijkheid van de grote wes terse olieconcerns. Het sterk geïn dustrialiseerde keizerrijk betrekt 86 procent van rijn olie uit het Midden-Oosten en haalt de olie voor driekwart binnen via de olie maatschappijen, die momenteel een slechte verhouding hebben met de Arabische landen. Deze si tuatie maakt Japan zeer kwetsbaar. De mogelijkheid is reëel dat de Ja panse Midden-Oostcnpolitiek het wantrouwen tussen Japan en de "Westelijke landen ten opzichte van de energieproblemen verder zal aanwakkeren. Niet alleen is er sprake van een Japans -Arabische toenadering om de olie, ook in het huidige Israëlisch-Arabisehe con flict gedragen de Japanners zich strikt neutraaL Bij één gelegen heid liet een Japans politicus zich zelfs opvallend anti-Israëlisch uit. Toen de Verenigde Staten in mei voorstelden een consortium in het leven te roepen voor alle grote olieverbruikende landen in de we reld, wees minister van buiten landse handel Nakasone Yasuhiro dit voorstel van de hand als zijn de een 'zionistische samenzwering'. Japan wil rijn handen niet vuil maken in het Midden-Oosten' zei de minister. Een Van de overeenkomsten, die de woede van de westerse oliecon cerns opwekte, was een Japans- Iraaks akkoord, vorige maand. Vier Japanse olie-importeurs sloten con tracten voor de levering door Irak voor 100 miljoen ton ruwe olie per jaar gedurende tien jaar en van 30 mUjoea ton aardgas gedurende 35 jaar. In rui! daarvoor verstrekte Japan een lening van 500 miljoen dollar. Dit irriteerde de westeree maatschappijen met name, omdat ten dele net waren getroffen door Xraakse nationalisatiemaatregelen. De olieconcerns vonden dit oneer lijke concurrentie, omdat Japan was toegelaten tot oliebronnen, die voor hen onbereikbaar waren ge worden. Kennelijk was de vrees, dat Japan rich in Libië ook als 'profiteur" zou gedragen zo groot, dat Exxon (Esso) de Japanse importeurs met een proces dreigde, als rij olie zou den kopen van de Libische rege ring. Zoals bekend heeft Libië In september bezit genomen van 51 pet van de eigendommen der wes terse oliemaatschappij en. Waarnemers in westerse oliekrin gen verwachten! dat Japan in de naaste toekomst nog meer olie zal kopen van de Iraakse en andere Arabische regeringen. Bang voor repressailles van de kant van de olieconcerns schijnt men niet te rijn, omdat de hele politiek er toch op gericht is minder afhanke- meer direct in het Midden-Oosten te kopen. Minister Nakasone maakte in een recent intervieuw duidelijk, dat Japan in zijn energiepolitiek Riet de rijde van het Westen 'Wij staan aan de kant van de oliepro ducerende landen en moeten daar een van onze nationale doelstellin gen van maken, aldus de bewinds man. Van fren onzer verslaggevers ARNHEM De Nederlandse katoen-, rayon- en linnen- (kortweg: KRL) industrie moet (nog) meèr rekening houden met de markt ontwikkelingen. Door het inspelen op deze ontwikkelingen kan de bedrijfstak haar positie voor de toekomst veilig stellen. Ze laat rich enkele van de aanbevelin gen vertalen uit feen structuuronder zoek dat te ingesteld in de KRL-indus- trle. Gepleit wordt voor een snelle afron ding van de herstructurering door een verdere "vereenvoudiging van de produktie', en het instellen van klei ne, zo mogelijk onderling verwisselba re produktie eenheden om een grote re beweeglijkheid te bewerkstelligen. Er kan dan sneller worden gereageerd op veranderende marktomstandighe den. Volgens het rapport moet ook de ba- roepsmatige bedrijfsvoering verder worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor meer en betere scholing en opleiding. SOCIAAL TERREIN Op sociaal terrein wordt gepleit voor hét behouden van Nederlandse arbei ders zodat minder buitenlandse werk- nemers te hoeven worden aangetrok ken. Samen met de overheid moet ge probeerd worden de aantrekkelijkheid van pioegenarbeid te bevorderen en de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Er moet een stichting worden opgericht die met ontslag bedreigde werkne mers gaat om- of bijscholen. Deze stichting zal personeel in dienrt moe ten nemen en verantwoordelijk rijn acf induatri» voor herplaatsing in de katoenindus- CBj.mleu hééft internationaal een rel van bete kenis te blijven spelen. WASHINGTON De balans van de Amerikaanse buitenlandse handel wijst over september een overschot van 873,3 miljoen dollar aan na cor rectie voor het seizoen. Volgens het Amerikaanse ministerie van economi sche zaken ontstond in de eerste ne gen maanden van het jaar een over schot Van 153,1 miljoen dollar verge leken met een nadelig saldo van 4.810,8 miljoen in dat tijdvak van het vorige jaar. De handelsbalans over het tierde kwartaal Van dit jaar wijst een overschot van 962,8 miljoen dol lar aan, het tweede kwartaaloverschot sinds het eerste kwartaal van 1971. Het overschot over september was het grootste sinds maart 1965. AMSTERDAM —De gemeente zal het oude gebouw van de Algemene Bank Nederland aan de Spuistraat verkopen aan Caransa. De nieuwe ei genaar, die voor het pand XS miljoen betaalt, zal het verhuren als kantoor ruimte. De gemeente werd eigenaresse van het gebouw ln ruil voor de toestem ming aan de Algemene Bank Neder land aan de Vijzelstraat een nieuw districtshoofdkantoor te bouwen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat een gemeentelijke dienst in het ge bouw aan de Spuistraat zou worden gevestigd. Het bleek daar échter niet voor geschikt WASHINGTON Australië heeft zich geheel hersteld van zijn economi sche teruggang te het tijdvak 1971-72. zo maakt hei ministerie van handel bekend. De economie draait thans op volle toeren en de zorg die men zich maakte over de werkloosheid is ver vangen door dio over inflatoire ver schijnselen. De werkloosheid is nu laag te Austra lië en de industriële capaciteit is vol ledig beset Lonen en prijzen stijgen, de regering geeft meer uit en de par ticuliere consumptie is hoog. Het Au stralische bandeiswverscfeot begint te groeien. Verwacht wwdt dat fa het tijdvak 1973-74 de invoer sterk zal toe nemen, terwijl ook de uitvoer groot zal blijven. Het bruto nationale produkt zal in ge noemd tijdvak naar schatting zijn ge stegen tot meer dan 52 miljard dollar, dat is een groei van rond 13 procent vergeleken met bet jaar daarvoor. AMSTERDAM De Royal Bank of Canada uit Montreal, Canada's groot ste bank, heeft een vertegenwoordi ging in Amsterdam geopend om de ontwikkeling van haar zakelijke be langen in Nederland gestalte te ge ven. Nederland is voor de Royal Batik of Canada aantrekkelijk en de bank verwacht een gezonde groei van haar werkzaamheden hier. De Royal Bank of Canada, die in meer dan 30 landen werkzaam is en meer dan 25.000 personeelsleden telt, heeft activa ter waarde van 17,3 mil jard .Canadese dollars. Zij neemt op de wereldranglijst de 17e plaats ln wat betreft toevertrouwde gelden. De bank heeft meer dan 1300 kantoren in Canada en meerderheidsbelangen ln een aantal kantoren in het Caraïbl- sehe gebied en Zuld-Amerika. De Royal Bank of Canada is al ln Eu ropa sinds 1810 toon fa Londen de eerste twee kantoren werden geves tigd. Thans heeft de bank ook verte genwoordigingen ln Parijs, Frankfort en Brussel. De bank is de voornaam ste aandeelhouder fa de Royal Bank of Canada (France), aandeelhouder in de Banque Beige' pour 'industrie en Intenmdon Banque, partner fa de te Londen gevestigde grootste multinati onale backiersgroep Union Banking Group en partner ln de te Londen ge vestigde Libra Bank. HAARLEM In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd legt dr. G. W. H. O verdij kink per' l november zijn functie neer als hoofd van het zesde district van de Arbeidsinspectie te Haariem, Na acht jaar ervaring te hebben opgedaan on der meer bij de Bataafse Petroleum Maatschappij is hij ruim 26 Jaar bij de Arbeidsinspectie fa dienst geweest, waarvan 16 jaar als districtshoofd van Haarlem. Dit district omvat de pro vincie Noord-Holland, uitgezonderd Amsterdam en het Gooi. De heer Overdijkink za! worden opgevolgd door ir. G. SchinkeL S15r.-l«te (15%-1S% on HXM 3 33* (34%). Opgaven duPont-Wulston. effectenkor&sen avondvrmcesb Van de overtiedd vraagt de KRL dat Am*f can grand* 5?% de bestaande kfedletregelfag dié eind iS'PJaïumtS 2y* - dit jaar afloopt, wordt voortgezet met Am Eiectr power vaststelling van een adequaat (toepas- Am Mem ciimai SóUjk*) bedrag. De regeling heeft vol- Jg smeu'c Ee{ geos het rapport een gunstig effect sm rei 4 Te) gehad. Net als fa een aantal overige ampe* EEG-landen zal de overheid rente-sub- Armeo 8t»«) sidie voor deze kredieten moeten ge- *u»m Richnoie ven, evenals tavestertogspremles (bij voorbeeld fa de vonn van belastingaf- Benut» trek), en het voortzetten van de jaar- losing Üjkse bijdrage te de kosten van het Burlington ine Vezelinstituut TNO te Delft Ook moet de overheid maatregelen nemen c*Une»e voor bepaalde textiel- en eonfectiepro- chaaa M*nb»tt«n dufctem met het oog op de invoer uit K»ïlcm Oosteuropese staatshand«4sland«n. Er ctu«# service moet een systeem worden geschapen Colgate mimoiive ïiiï 3sS 119% l»l«t 65% 68% potjes op het vuur staan Wc. slum, Cs of Ara MED. FONDSEN IN NBW YORK Kon. OUtt noteerde glstettn *42-41% (41H- Unilever (W-Vil: Philip* AMSTERDAM In hot tolefaniech «vónd- verkeer kwamen gisteravond da VMgahda koenen tot stand tuinen haakjes de officiële slotkoers van gisteren). AKZO (70.40). Hoogoven* (70.00). Kon. oil« 88.30.s8.70 (97,fo>.. Philip* 40.00-40.30 tl Unile ver 1M.0O-129.30 (133.80, KLM 83.00 (83.00). NEW VORK 25/10 28/10 4& 48 «H4 13T4 14 4474 4674 niuiu, vu te» niu, 78^4 78\4 Lmr^^eretorend9 lmporten tegeB cömmS?.» «"son 28% fftan. Coftg Edison 22-4 22*» In een samenvatting zeggen de samen- coat can *7% 27^ steilere van Let rapport dat de Neder- c2?«*a ii* Und» KRlfdndustrie de mogelijkheid curtiaa Wruht a 23 23^ D»rl Ine 20j4 27% 27% 48 47 m 9V8 25% 49% 4% S 27% 28% 24% 34» 38% 38% 34% 34% 1814 18 32% 32% 16% 1675, 37% 38% 37% 48% 23% 23% 54 35% 57% 49% Botit Dom T*r Chem Hunk* N««. OI*i v 1» fen;u»nn Hu. R«««urees Shril C*n*dk 24/10 2.45 25V* 26H 9% 24% S.62L 19% 25/10 2.59 25% 28% 9% 25% 19% 26/10 2.50 25% 27 10 25% 19% De«r« and Co Dow Chtuica) Ou Font (El) Eatlraan Kodak rim Nat Clqr 23% 26% 63% 63% 68 67% 198% 201% 130 133% 49 50 ford Motor Fruahiut Gen Electric Gen Food» Oen Motor» Oen PUM me C«n T«1 A Ttl Getty Olt Gtlelta Glmbcl Brother* Coodyeer t and B Gulf OU Ulinoit Central tnd. Indien Int Bueln Mach intern nsrve*ter int Nick of Can int Paver Int Tel Te) Johns Manvilte Jones and Laugh Kenneïott Copper Kran Co 34 26% 55% 28% 667', 67% 27% 27% «3% 54% 19% 30. 29% 29% 139% J40 434(0*d 22% 2$ 27% 29% 24%25 23% 23H 10% m 289 285% 33% 84% 37% 37% 61% 53 V 35% 36 Ï2V 39% 37% 43 231' 20 Ung.Lemco Vouith 12% 13% Litton lnd Lockheed Aircraft 6% 4 Marcor 2S 35% Marttr, Marietta 38% tl Mir Dep Sture» 32 33% Mcflutmeil DuuitU 23% 21% ttotn) OU Cotp 61% 62% 48% 40 1574 33% 35% 14% Nabisco Nat Caeh Rt*lal«r Nat Dlntllara Nat Cypsuta Net Stee) Nat Leid lnd 48 45 1SH 13% 36% 15% Otlh Pae Ou and BI Peon Contra) Pvyslco Vhelpa DodR* Philip Morris Philips Petr 17 31 2% 33 47% 119T! 17 25% Procter A Gambl 195% 105% fiCA Republic Steel Reynolds lnd Royal Dutch Petr 2574 25H 27% 28% 45% 47% 41% -<3 Santa fé lnd 24% 25% S«ar» Roebuck 94% 94% Shell OU 59% «0% Southern 17% 17% Southern Pacific 53% 33% Rallwey 36% 367é Sperry Rand 55 5474 Stand Uil Callf 7o 7274 Stand 01) Indiana 95% 9574 beton Corp 94% 95% Studehaker Worth 42% 8744a 43% tl 32% 10 35% Admiral Corp 14 13% AIMigheny Pu» S 19% 39% Akiona Am Standard Arasted tod 27 H 27% 15 15% 4364 4564 Balt l> Ohio Bavuk Clnara IkdnaL Spoten HUI. Obi. Mod* Mokt.971.85 182.84 100.20 73.08 can ttrmrarit* 25 ókti 974.49 183.42 100.59 73.06 653.5 Ceuo 26 o'fa 967.06 184.85 101.16 73.07 644.8 ▲a ML Q*L fru Ha lm 44 12 44h Cha»« Coiumb» Cu 24okt 15.840 13.650 1.768 677 751 Co?t'reiepbona 25 0kt. 55.380 14.250 1.768 620 781 26okt 17.800 17.420 1.795 900 542 nUor corp 474 4 74 16% 16% 1% 14a 16.34 10.24 25% 2« 37% 38% 22% 22% 56% 55% Gen Cigar Int Bank lor Rt< Int Flav Frag Int Paper (8 4) Interapar Sana** city :nd Kensas Power KLM Kroger Leteoo lama Slar Cement Labman Madison fund 34% 1474 9974b 99%b 56% >9 51% 5074 2150 21.66 21% UH 34% 33% 82% 4374 12% 12% 23 22% 22% 11% 1974 10% sun ou Tessa Gulf Test* In*: Trcisamertca tinllever dninn Uarhld» lint H»y*l Uniud Aircraft United Blende US Steal Wut tlnlbn Tal Naallnabuuat BI •v.MtlwurUl Nat CtS N) CenIr A North West R N Am Philips Co Occidental Petr Pacific Light Public staal Standerd Brands 48% 42 56% 33 53% 132% 13374 U% 31% 54 4574 31 32% 10 3674 3574 3374 23 3374* 1044 1074 3% 6% 63% 83% 35% 25% U 11% 187? 21% 13* Unay Uhlon Elactr United Cortti United Ca» Western Bancorp 29% 29% 1«74 14* 28% 28%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 25