Ccmmenbaaj* Bij het eerste lustrum van een actiegroep Kleine 'oogst' aan eikels 4C wég met dé misverstandei 0 i Ontspanning? M V M groeide tegen de verdrukking in 'Bond tegen het vloeken' protesteert tegen boek Tweedoden bij botsing Relatiegeschenken Gunstig weekeinde Jiw boos typisch dol TROUW/KWARTET ZATEREAC 27 OKTOBER 1973 B^mNIViiNIl/COMMENTAAR T5/K7'. door Aukje Holtrop AMSTERDAM Vandaag viert de actiegroep Man/Vrouw/Maat schappij haar eerste lustrum. Iedereen die de emancipatie van harte is toegedaan kan dat feest vanaf één uur in Artis meevieren met muziek, cabaret, films, een rede door Joke Kool-Smit, een fo rum en een eisenmarkt. Veranderd Veel stromingen Gewoon werkterrein jok) n mm K zuskB -& 1020 14*»* ANP/KNMI 26-10-73 13 uur weinig verandering^ onder redactie van loes smn ■s-i- <S>PIB Nixon is bezig de staat van alarm op te heffen; Breznjew houdt zijn troepen thuis; Waldheim stuurt een legertje van ongevaarlijke signatuur naar het Midden-Oosten. Kortom, het conflict aldaar is tot vertrouwde proporties te ruggebracht en de rest van de wereld kan zich weer koesteren in het zon netje van 'de Amerikaans-Russische ontspanning, dat deze week even ver duisterd leek. Vóór wie in deze laatste zin geen iro nie proeft, getuigt hij misschien van een al te naïeve en zorgeloze kijk op het recente wapengekletter in Moskou en Washington. Immers, moet die kortstondige dreiging van een wereld conflict niet wordenbeschouwd als een tést-casc voor de echtheid van de Amerikaans-Russische ontspanning? En": moet dan -niet met teleurstelling wórden vastgesteld, dat die- ontspan ning brozer is gebleken dan nog maar kortgeleden voor mogelijk, of althans waarschijnlijk, werd gehouden? - Als men deze zienswijze aanhangt, be wijst men daarmee voornamelijk, dat men zich van het ware karakter van de Amerikaans-Russische toenadering der laatste jaren altijd al een te mooie voorstelling heeft gevormd. Er is alle hooggestemde toespraken e«' uit wisselingen van orkesten en dans groepen ten spijt nooit een gegron de reden geweest voor de gedachte, dat het tussen Washington en Moskou rozegcur en maneschijn zou blijven, wanneer wezenlijke politieke belangen van een hunner gevaar zouden lopen. Dat laatste gold deze week voor de Sowjet-Unie. Haar bondgenoot Egypte verkeerde in ernstig gevaar: de Israë lische activiteiten op de oostelijke oe ver van het Suezkanaa! dreigden voor Cairo uit te lopen op een catastrofe. Dat deze dreiging door Sadat als reëel werd ervaren, bleek wel uit zijn on verwachte roep om Russische én Amerikaanse troepen.. Wilde de Sow jet-Unie de Egyptenaren niet tegen zich in het harnas jagen, en daarmee haar invloed in het Midden-Oosten verspelen, dan moest ze ten minste de indruk wekken, dat zij aan Sadats noodkreet gehoor wilde geven. Het is dan ook helemaal niet onaan nemelijk, dat de Russen,, zoals de Amerikaanse commentator James Res- ton meent te weten, na Sadats oproep zeven luchtlandingsdivisies in staat van alarm hebben gebracht Tegen deze achtergrond is de alarmerende reactie van Nixon alleszins verklaar baar. Er is dan ook geen reden toe, haar te zien als een poging om de aandacht van zijn binnenlandse moei lijkheden af te leiden. (Dat dit toch is gebeurd, is inderdaad, zoals Kissinger zei. symptomatisch, maar dan vooral voor de onmogelijke positie van een president die het vertrouwen van zijn volk is kwijtgeraakt). Intussen hebben de gebeurtenissen van donderdag we! aangetoond, dat zowel Rusland als Amerika er alle belang bij heeft, .dat het conflict in het Midden- Oosten duurzaam wordt opgelost. Dat de Arabieren en Israël daar eigener beweging veel toe zullen bijdragen, is weinig waarschijnlijk. Als Nixon en Breznjew zo'n oplossing begeren, zul len ze moeten proberen, die zelf af te dwingen. Maar of ze daartoe in staat zijn? Kan de Sowjet-Unie zich veroor loven. de Arabieren stevig onder druk te zetten? En is de regering-Nixon bij machte om. tegen eën agressief én pro-Israëlisch Congres in, zware pres sie uit te oefenen op Israël? Was het maar waar. VALT Vijf jaar geleden werd MVM opge. richt met als voornaamste doel: gelij ke ontplooiingskansen voor mannen en vrouwen. De aktiegroep ging ervan uit dat ieder, mens een volwaardig lid van de maatschappij moet kunnen zijn en dat discriminatie van de vrouw bestreden moet worden, onder meer door middel van het onderwijs en de wetgeving. Die uitgangspunten gelden nog onverkort, want het doel is nog niet bereikt. Wel is het een paar stapjes dichterbij gekomen: gelij ke beloning van man en vrouw wordt nu ook door dé SER principieel aan vaard, over abortus wordt niet meer al leen door mannen gepraat en beslist, werkende vrouwen kunnen voor rtë sociale wetten kostbaar zijn, ook als hun man niet werkt. Belangrijker is een mentaliteitsverandering: die wer- kende vrouwen worden niet meer door iedereen als slechte moeders en echtgenotes beschouwd en dat onder wijs bestaande ongelijkheid (zoals de achterstand van de vrouw op dit ge bied) bestendigt en daarom veranderd moet worden, rinden niet meer alleen MVM-ers, maar dat vindt ook de hui dige minister van onderwijs. Dat 1* een stap vooruit. Steeds meer mensen, zijn het met tie emancipatiebeweging (en die omvat ten méér stromingen dan MVM al leen) eens dat vaste rolpatronen voor mannen en vrouwen grotendeels door de opvoeding en door de heersende m&atschappelijke-opvattingen bepaald worden, en dat zij veranderd moeten worden om alle mensen vrije keuze mogelijkheden te bieden om hun le ven naar eigen goeddunken in te rich ten. Eén van de gebieden waarop ook een mentaliteitsverandering is op te merken is de publiciteit Hoe .reageer- den mensen en massamediain 1988 en hoe is dat nu? Natuurlijk is het zo dat ook vöor '68 (het jaar. van de meirevolutie, m Frankrijk!) vrouwen en mannen zich ergerden aan het klassieke beeld van de vrouw ais huishoudster en moeder, ook toen werd geprotesteerd tegen stompzinnige reclame en ook toen beijverden sommige vrouwenvereui- gingen zich ervoor vrouwen te inte resseren in politiek en andere, tot dan toe bijna exclusieve mannen-be zigheden. Er zat een vrouw in het ka binet. er waren vrouwen op hoge pos ten, maar die maakten zich meestal niet erg druk over hun 'zusters' oie minder kans kregen hun neus buiten de deur te steken. Integendeel: emancipatie en feminis me hebben zich altijd mogen verheu gen in de afkeuring en woede ook van vrouwen. 'Die vervelende feminis ten', zegt een Nederlandse afgevaar digde in de VN-commissie inzake de positie van de vrouw', dat is de fout van Nederland: die echtefeministi sche sfeer waarin allerlei vrouwenza ken getrokken worden'. Dat was in 1967, de tijd dat er nog echte vrou wenpagina's waren met verhalen over vrouwelijke fabrieksdirecteuren, crea tiviteit in de keuken, mode, onder zoek waaruit bleek dat de meeste vrouwen 'melkboer' tegen de melk boer zeggen en vaststellingen dat de meeste Nederlandse huisvrouwen te vreden met hun werk zijn. Ze moes ten eens anders durven. Dat beeld is sinds '68 toch wei dras tisch veranderd. MVM en vooral Dolle Mina (die de nadruk minder op on derzoek en analyse legde dan wel op acties, die de aandacht trekken moes ten) hebben die tevredenheid van en over de Nederlandse huisvrouw een geduchte knauw toegebracht 'Vrou wen zijn de slaven van onze- tijd', werd een leus en 'een rebelse meid is een- parel in de klassenstrijd'. Vooral dank zij de opvallende acties van Dolle Mina kwam de reactie toen pas goed los. De groep die bereid was mee te werken aan de verwezenlijking van de ideeën van de emancipatiebewe ging, groeide wel, maar bleef verre in de minderheid bij al die mensen die geïrriteerd, lacherig, boos, prekerig of hooghartig hun woede en angst afrea geerden. Foto's van vrouwen die actie voerden (bij damesbladen, typische mannenaangeiegenheden, de baas in éigen buik-actie) werden met komi sche onderschriften afgedrukt. In die begintijd hadden feministen het moeilijk: ze werden belachelijk gemaakt of ter verantwoording geroe pen voor hun gedachten en acties, als of het kleine kinderen waren die stout waren. Eenvoudige trucs om te voorkomen dat er op de kern van de zaak moest worden ingegaan. Want dat verwezenlijking van die ideeën wel eens iets zou kunnen afknabbelen van de positie van de man, hadden de la chers en prekers best door. Ondanks of juist dankzij deze tegenac ties groeide de groep feministen. MVM heeft nu zo'n drieduizend leden en dat zijn voor 't merendeel actieve leden. Ook Dolle Mina breidde zich snel uit en die groei gaat door. Langzamerhand is het actiepatroon veranderd; niet alleen de reacties overigens, ook de inhoud en de acties van de feministische stromingen. Want er zijn heel wat stromingen ontstaan binnen de beweging, van zeer gematigd tot erg radicaal. Van 'in samenwerking met de man via langzame maatschappelijke verande ringen naar verbetering, streven, tot 'zonder mannen uitdrukkelijk vaststel len dat vrouwen geen mannen nodig hebben op weg naar hun bewustwor ding'. De akties en publikaties van vrouwen zijn ook veelsoortiger geworden: naast de gedegen analyses van het begin, wordt er veel onderzoek gedaan (van uit de gedachte dat je vooroordelen het best kunt bestrijden door feiten op tafel te leggen),worden er rappor ten opgesteld (over belastingen, kin deropvang, part-timewerk, onderwijs (vooral de acie: Marie word wijzer, arbeidsmarkt), verschijnen er nogal wat artikelen in week- endagbladen over emancipatie, verschijnen er re gelmatig zeker drie specifiek-feminis- tische bladen: de 'Vrouwenkrant', 'Em- vejem-nieuws' en 'Opzij'. Emacipatie is een gewoon werkterrein voor de vrouwenverenigingen gewor den, en ook sommige damesbladen zijn met een zacht feministisch sausje overgoten. Er verschijnen speciale uit gaven waarin vrouwen hun bewust wordingsproces beschrijven, er is een Vrouwenhuis waar vrouwen met el kaar kunnen praten, actievoeren, van elkaar kunnen leren en ook leren houden. Want nog steeds geldt dat vrouwen vaak de meeste moeite heb ben met hun sexegenoten en ook dat willen de emancipatiebewegingen drastisch véranderen. Dan was er-nog een televisieprogram ma waarin (op wat saaie wijze) vrou wenproblemen werden belicht Uit on- derzoekeijfers bleek dat er steeds meer vrouwen vooral uit wat 'lagere' klassen gingen kijken en informatie vroegen, maar de NOS voerde het programma af omdat emancipatie geen echt probleem was. 'Vrouwen die iets kunnen, komen er heus wel'. Feminisme is een onderwerp gewor den waarover te praten valt. Dat blijkt niet alleen, uit het bestaan van de vele stromingen (want net als bij godsdienst en politiek tonen-de stro mingen aan dat er veel kanten aan een onderwerp zitten, dat het niet in één hokje te stoppen valt en in ieder geval de moeite waard is), ook uit het geschrijf over de zaak blijkt dat. Het is niet alleen het gegiechel meer, al zullen er tegenstanders blijven be staan die vrouwen alleen maar kun nen beschouwen volgens het principe: aaien, klopjes geven en als ze niet doen wat je wilt, een fikse uitbran der. De giechelaars maken niet meer de meerderheid uit Ook de tegenstanders, die het hele fe minisme afdoen met het argument dat rolverdeling een oud gegeven is en in de Bijbel voor alle tijden is vastge steld, verdwijnen of houden hun mond. De tegenstanders van bewust wording van vrouwen doen het nu an ders. Met bezorgde stemmen vragen Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het bestuur van de Bond tegen" het Vloeken heeft 'met ontsteltenis' kennis genomen van het feit dat in Oud-Beijerland een boek verschenen is in de titel waarvan Gods naam misbruikt wordt. Het be stuur spreekt tevens zijn bevreemding uit over het feit dat politici van pro- testantse partijen zich niet egen di misbruik verzet hebben. In het boek 'Mijn God wat een dorp' schreef freu le Wittewaal van Stoetwegen een voorwoord, en AR-fractievoorzitter Aantjes overhandigde het eerste exemplaar aan zijn broer. In plaats van te protesteren werkten deze poli tici mee aan de verschijning van het boek, aldus het bestuur dat vreest dat deze titel aanstekelijk zal werken op het taalgebruik van het Nederlandsd volk. 'Het wqre in overeenstemming met de taak van christen-politici ge weest zich tegen het misbruik te ke ren door zich van medewerking te onthouden'. ze zich af hoe het met al die ont- wrichte gezinnen moet,; met die kinde ren met neurosen, met die-vrouwen die de een na de anders bij de psychi ater belanden, met de Impotentie bij mannen. Niet meervia belachelijk maken, maar via de serieuze, bezorgde omweg proberen ze dé vrouw terug in de keuken en kinderkamer te drin gen. Dan zijn er de misschien wel goedbe doelde pogingen om het feminisme in te dammen of in ieder geval richting te geven: mannen, die .over de bewe ging schrijven en vinden dat da femi nisten een verkeerd doel mét verkeer de middelen nastreven. Vrouwen moe ten vrouwelijke doelen nastreven, op een vrouwelijke manier, uitkijken voor mannen-methoden, werd bijvoorbeeld in een serie artikelen in Hollands Maandblad betoogd. Uiteindelijk een andere verpakking van hetzelfde arti kel: mannen wiilen vertellen wat vrouwen zijn en-hoe ze moeten doen. Feminisme is in ieder geval een onder werp geworden waar ook sceptici en tegenstanders met enig niveau over praten en schrijven. De achterhoede die nog steeds niet verder komt dan belachelijk maken en vernederen,, zal niet uitgeroeid kunnen worden, maar hopelijk en waarschijnlijk kleiner en (nog) onbeduidender worden. Aan dat bewustwordingsproces heeft MVM bij gedragen en daar mag ze met recht feest om vieren. ARNHEM In het gehele land is de oogst aan eikels van de in de herfst zo prachtig ,rood kleurende Ameri kaanse elk dit seizoen uitgesproken slecht Dat heeft niets te maken met de stormrampen, maar wórdt bepaald door de weersomstandigheden. Er is op het moment nog een aanzien lijk tekort aan de eikels van de Ame rikaanse eik, die dienen als zaaimate- riaal. De Heidemaatschappij in Arn hem, die de. grootste verzamelaar is (enkele particuliere "kwekers zijn er daarnaast mee bezig, onder meer ten behoeve van Staatsbosbeheer) betaalt de jeugd op het ogenblik een kwartje per kilogram: Voor de eikels van de inlandse eik wordt slechts een. dub beltje per kilogram gegeven. Daarvan zijn er meer dan genoeg, hoewel ook wat'de inlandse eik betreft er van een .matige oogst moet wórden gesproken. Slechts in enkele 'gedeelten van biet land (Utrecht en Brabant), heeft de inlandse eik goed gedragen en dan ook nog boomsgewijs. Het hangt van de aanvoer af of er vanuit Nederland wordt geëxporteerd, en zo ja in welke mate. Voor het kweken van niéuwe bomen zijn-gave eikels nodig. De wormstekige gaan naar het wild iri de Nederlandse bossen. BOXMEER De 25-jarige t. Hof- mans uit Sint Antonis en de 53-jarige G. Tijink uit Boxmeer zijn gisteren om het leven gekomen, nadat'zij met hun auto's frontaal in botsing kwa men. Deze keer zijn het kleurentelevisie toestellen als relatiegeschenkje bij af name van (flink wat) medicijnen. Eén poosje geleden waren het KLM-vliég- reisjes. Wat is er toch aan de hand met onze geneesmiddelenvoorziening? Op het eerste gezicht zou het een on verantwoordelijk streven kunnen lijken, ons door de dokter (op momen ten dat hij niet naar zijn nieuwe tv kijkt) steeds meer medicijnen te laten slikken. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het is waar voor zover er artsen zijn die meer geneesmiddelen voorschrijven dan hun colleg's, zónder dat dat tot een duidelijk betere gezondheidstoe stand van hun patiënten leidt. Deze artsen zullen door de verkoopbevor derende methoden van de industrie bepaald niet tot bezinning worden ge nood. Maar dat is van voorbijgaand belang. De ziekenfondsen maken zich al op, een dergelijke bezinning actief te bevorderen. De uitbundige verkoopmethoden die nu in de belangstelling komen, hebben niet in de eerste plaats een vergroting van de totale geneesmiddelenomzet ten doel. Het gaat meer om vergroting van het marktaandeel van de aanbie der, ten koste van zijn concurrenten. Het gaat om "beïnvloeding van de keuze tussen geneesmiddelen die ken nelijk ongeveer gelijkwaardig zijn. An ders zou men voor die beïnvloeding wel meer zakelijke argumenten gebrui ken. (En zakelijk betekent in dit ver band niet 'financieel' maar 'medisch*!. Televisietoestellen en vliegreisjes zijn symptomen van een andere verspilling: de keiharde concurrentieslag tussen geneesmiddelenfabrikanten om prepa raten op de markt te brengen die Van onze weerkundigemedewerker Zo ruig het weer in het begin van de ze week uit de hoek kwam, zo rustig blijft het dit weekeinde.'Het zal over al droog, overwegend zonnig en vrij zacht zijn, met middggtemperaturen in de Bene lus van 12 tot 16 graden. Al dit mooie weer. is te danken aan een zich zeer goed handhavend hogedruk- gebied van de.Karpaten tot de Noord zee. De barometer gedraagt zich voor beeldig, .zoals iedereen kan vaststel len. Vertrouwenwekkend met het oog op de stabiliteit van het weer in west- Europa is ten eerste de hogere tempe ratuur in de bovenlucht. Enderen re gistreerde gistermiddag op 5(4 hm. hoogte -16 graden. Het was daar op de kop af 8- graden warmer dan een week geléden. Brussel kwam tot -14, Parijs -12'/z, Bordeau -ll'/z. Normaal voor De Bilt is -20 graden. Hoe war mer in de hogere niveau's, hóe ster ker de onderdrukking van de opstij gende luchtstromingen, die buienwol ken doen ontstaan. Verder, signaleren we nog eens de zuid-zuid-westelijke circulatie in de hogere niveau's boven de oceaan, die depressies noodzaakt west-Europa rechts te laten liggen en naar IJsland uit te wijken. Boven het weerschip Juliett, ten westen van Ier land, was de wind gistermiddag op ni veau's tussen 3000 en 15000 meter tus sen 200 en 210 kompasgraden, het sterkst op ruim 12000 meter, nl. 160 km. per uur. Boven onze omgeving teas de wind nog altijd noord-weste lijk. In zuid-ltali'ë en vooral op Sicilië dezelfde werking hebben als het suc cesvolle produkt van de ander, zonder inbreuk te maken op diens oktrooien. Het is die achterliggende maatschap pelijke verspilling die wij in de eerste plaats moeten betreuren. Maar omdat die nauw verweven is mei het systeem van vrije ondernemingsgewijze produk- tie. dat wij nog niet zien verdwijnen, wordt het misschien toch tijd voor wat symptoombestrijding. HHSWCI '000 HlSStóC* heeft men de laatste dagenveel hin der en nadeel gehad (overstromin gen!) van een koude pul in de hogere niveau's, die zware onweersbuien en stortregens uitlokte, waarvan zelfs in streken aan de overkant van de Mid dellandse Zee het nodige was ie mer ken. Brindisi, meldde op 5Vz km, hoogte een temperatuur van -20, Mal ta -21, minder laag overigens nog dan boven Bodö aan de Noorse westkust, te weten -26 'graden,, de -31 van Lulea in noord-oost Zweden en de -41 boven de Amerikaanse basis Thule op Groenland. De middagtemperaturen aan de grond (l'/2 meter hoogte) zijn gistermiddag vrij hoog geweest: Spa kwam tot 15 graden, Ukkel en een station aan de noordkust van Cornwall 16, Toulouse 19, Toulon 20 en Sevilla 25 graden Celsius. Uit Rusland werden talrijke buien met overvloedige sneeuwval ge meld en in Skandinavië waaide het beslist te hard om plezierig te zijn. Boog water 28-10.1973. VUsslngen: 3.23- 15.41; Haring-Vlietslulzen: j.0S-17.22; Koter- dam: 6.19-18.21; Scheven!regen: 4.3B-IS.S4; 13- rauiden: 5.15-18.04; Den Helder: 9.22-21.89; Hartogen: 11.32-23,52; Delfzijl: 1.23-13.88. Amsterdam De Bilt Eelde. Eindhoven Den Helder Luehth. Rtd. Twente VJissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki ïnnsbrück Kopenhagen Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca Mtinchen Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zürich Las Palmas max. neer- temp, slag zwaar bew. 13 0 zwaar bew, 13 0 geheel bew. 13 0 mist 13 0 geheel bew. 0 zwaar bew. 12 0 geheel bew. 12 0 licht bewolkt 12 0 onbewolkt 13 zwaar bew. 14 0 zwaar bew. 16 0 onbewolkt 17 o mist 15 0 onbewolkt 12 0 onbewolkt geheel bew. licht bewolkt 7 3 mist half bewolkt onbewolkt mist onbewolkt licht bewolkt geheel bew. licht bewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt licht bewolkt licht bewolkt licht bewolkt onbewolkt zwaar bew. licht bewolkt 7 10 15 9 19 22 20 19 14 13 16 13 11 5 26 0 ZOMNIO onUJUUNSEM tteoEM «NttUV ONWEER SCW0LKM8 I» lAXYEW. M IN. TEMP. WlNDItlCHTlNa Er valt vandaag heel wat verdriet uit de wereld te helpen. -Allereerst over-de" brochure niet beschermde dieren en planten, die het ministe rie van- CRM van zins is-uit te ge ven. Woensdag was daarover in deze rubriek te lezen wat iemand van dat ministerie ons erover ver telde: de brochure was al-heel bij tijds kant en .klaar, maar ja, de staatsdrukkerij had het zo druk, die zou er voorlopig, wel niet aan tóe komen. Nu schijnt dat óf een vreselijk- misverstand te zijn óf die iemand heeft zich ontiegelijk ver gist. In'elk geval is de staatsdruk kerij er nogal verdrietig onder en de heer Van. -Zijl (van hetzelfde ministerie, ntaar wel een,-andere meneet) .niet minder. "Want na tuurlijk heeft de staatsdrukkerij het- wet-:druk, zoals het' een goed bedrijf betaamt, maar zou ook weer niet zó dat er voor dit soort dringende staatszaken geen' tijd zou zijn- Aan de brochure, onthult de heer Van Zijl, waarin afbeel dingen. van alle beschermde dieren en planten in kleur komen met duidelijkebeschrijvingen, wordt op dit 'moment zelfs nog hard ge werkt. De drukkerij heeft het boekje dus nog niet eens onder ogen gehad en zonodig is dat ook niet, want' het hoeft niet .eerder dan in maart, april beschikbaar te zijn. Zo eind november gaat het hele zaakje naar de drukker en al die concurrenten die al op de .stoep staan te trappelen om de -or der'af te -pakken, kunnen dus wél ihpokken. De staatsdrukkerij is er-best zelf toe in staat. En 'dan is er nog 'een .verdrietige meneer Boo ij .van het VARA-om- budsmanprogramma, die nog wat over de studenten van de TH te zeggen heeft. Die studenten heb ben, zoals dinsdag in de krant sfond, zich- in het zweet gegraven teneinde-de broers Pordijs op hun boerderij in Driene elektriciteit te bezorgen. Zo enthousiast deden ze verslag 'van hun aktie, dat de om budsman er wel erg bekaaid is af gekomen. En dat, terwijl dezelfde - meneer' BooiJ zich.' vier jaar voor de stroomloze broers heeft inge spannen. Iemand in Hengelo zou voor vrijwillige gravers zorgen, maar dat is uiteindelijk niet- door gegaan, waarop de heer. Boo jj-zich naar de studenten spoedde,- die tenslotte de nodige- mankracht -op-' trommelden. Maar zonder-de schep- pen van omliggende gemeenten, Se meneer Booij bij elkaar leemde en naar de graafplaats' liet brengen, waren de studenten nog niet veel verder gekomén. Hij-zegt dat niet om reclame te maken ('dat kunnen- we niet eens.hebben'): maar zo lig gen de feiten nu eenmaal. Tenslotte, is er nog- die mevrouw- die vlakbij. Delfzijl woont en. .net als zes van,haar buren ook nog al tijd geen elektriciteit heeft. Na, eén half jaar vragen, praten, en-, protesteren bij' gemeenie voor. NCRV- en RONO-radio en in de plaatselijke kranten is het dan ein delijk zo ver, dat er aan gewerkt wordt. Maar dat grapje gaat de ze ven bewoners wel zo'n f1700 de man kosten. 'Eerst moest het zelfs acht d negenduizend gulden, wor den; dat konden we niet opbren gen. Maar nu weten een paar van ons nog niet waar ze die. f1700 vandaan moeten'halen.' Waarom mensen die toch al zo lang:van zulke zegeningen versta- ken zijn geiceesf, zoveel zeif moe ten betalen, weet de secretaresse van ht kabinet van Delfzijls burge meester wel uit te .leggen:'Om die' woningen te bereiken moeten er onrendabele aansluitingen gemaakt worden, wat wil zeggen dat het stroomverbruik van die paar men sen nooit tegen de aanlegkosten - sen nooit tegen de aanlegkosten- opweegt. En daarom moeten de be-} woners zelf'bijdragen. Het elektri-, citeitsbedrijf en de gemeente Delf zijl hebben ook al een deel be taald.' In' eik geval weten we nu dat het onverstandig is op eert boerderijtje of zo'n aardig huisje ergens in de. frisse natuur te gaan' wonen. Opge propt in een stinkende stad blijkt veel vóórdeliger. «NWVNMI37-10 13.00 Voor bijna vier miljoen gulden heeft Australië volgens het New - York Magazine een kat in de zak gekocht. Die kat 'is sinds de aan koop van de pronkstukken van bet Australische rijksmuseum: een ab stract schilerstuk van in 1956 over leden Amerikaanse; schilder Jack son Pol lok. In zijn' tijd gold Pol lock als een van de leidende ab stracte schilders van deze eeuw. 'Een typische Pollock', .oordeelt de kunstenaar Clement Greenberg over de Australische aankoop, maar het New Yorkse blad weet er iets heel anders over te vertellen:' Pollock en twee van zijn vrienden waren.stomdronken toen zè bet met z*n drieën maakten. Na het le digen van ettelijke flessen zouden ze een stuk groot linnen op de vloer hebben gelegd, er vervolgens glazen potten verf op kapot gesme ten en er ten slotte met grote blo te voeten doorheen gebanjerd zijn, waardoor aan de verf er een fel-re- aüstisch bloedkleurtje toegevoegd werd. Pollocks weduwe Lee heeft het he le verhaal (uiteraard) ontkend. De vrienden waren we! in het atelier geweest, maar de rest is volgens haar voor honderd procent fanta sie. 'Ik heb Jackson erg vaak aan het doek zien werken. Alleen'. •Producer Boudewijn Klap van Avro's jèugdprogramma Mikadoo is, meldt Televizier, 'door het dolle heen', want het dieren-songfestival voor Nederlandstalige dieren loopt als een trein. Zelfs uit Duitsland en België"komen volwassenen en kinderen met -honden, katten, cavi- a's, parkieten, papegaaien én een den aan, die allemaal bijzóndere geluiden kunnen niakén. Advies van Boudwijn: neem vooral het beiletje of wat dan ook mee dat het dier thuis tot zijn buitengewo ne, prestatie aanzet. Dat voorkomt dat je het dier bij de-opname eerst een poot moet uitdraaien of het blauw moet knijpen om het op gang te krijgen. En aankleden of mooi opsieren is niet nodig; op de radio hoor je toch niet of een zin gende eend al of niet een jasje aan heeft Negenjarige Gerda Jonker uit hét Drentse Swingeloo beeft zich erg boos gemaakt en uitvoerig op schrift gestéld, waarom. De; brief op Zoef de Haas-postpapier, die ze 'aan de Meneer van de krant' schreef, laten we hier letterlijk volgen: 'Wij hebben herfstvakantie gehad. Toen zijn wij naar Zeeland ge weest We zijn met de boot van Wissingen naar Breskens gegaan, 's Avonds was het, en at heel laat was het al. En er was een me neer van die boot Die gooide een stuk óf 8 dozen over boord. "Toen zeiden Margo mijn1 zusje Theo mijn broertje en ik zeiden, Méneer' dat mag U niet doen. Toen zei dié meneer het is toch donker? Wij zeiden, dat geeft niks. Toen zei mijn Mamma wij hebben set heel Drente schoon gemaakt. Toen liep die meneer wqg want hij wou ook nog een plastlczak over boord gooi en. Hij ging de grond op vegen. Toen Pappa. Mamma Margo Théo en ik aan het puntje van de 'boot stonden gooide hij de plastic zak ook nog óver boord. Wilt U er voor zorgen dat die meneerdat niet weer doet De boot heet prins- ses Margriet* Nou, die mt-neer van die boot zal zich vanzelf al diep schamen, als hij deze brief van Gerda onder ogen krijgt Vooral als alle mensen die 'm ook gelezen hebben, hein op de Prinses Margriet goed in de ga ten houden. Dan durft ie rast geen' dozen en piastieke zakken meer overboord te gooien. 'Gaf een echte sultan opdracht voor die taart?'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 7