'Ik doe niets liever dan theater maken c y4genda Steun voor bewoners bedreigd Rijsoord rA' t Muziek in het weekeinde Begrotingsdebatten rustig in Ridderkerk WteiJillIl Veertiende woon wagen verbrand Gewapende overval met ƒ200 buit Concert Pauluskerk Matroos verdronken Kerkdienst voor gehandicapten Huub Scholten in afwisselend repertoire !«ii TROUW/KWARTET MAa.NDAG 2<) OKTOBER 1973 STAD en REGIO R3 ROTTERDAM 'Het liefst zou ik theater willen maken, dat de hele wereld begreep', zegt Huub Scholten (30), terwijl hij een nieuwe grammofoonplaat van Scarlatti opzet. 'Ik wil op een zéér directe wijze mijn publiek bereiken. En daarom vind ik re acties uit het publiek bijvoor beeld verrukkelijk! Ze mogen al les tegen me zegen, als er tijdens de opvoering maar communicatie is*. De nog jeugdige acteur Huub Scholten werkt hard aan een se rie voorstellingen, die hij onder het motto: 'Zonder titel' voor een groot aantal scholen en sociëtei ten brengt. Voorstellingen IfcftïWK •few M niMfi A'S Bewegen Vandaag en morgen Druk bezet IM8B ROTTERDAMHet was geen gewone eerste spade, die zaterdag aan de Cordeli HuUplaats in Ommoord de grond inging, maar een protest-spade. Uit ongenoegen over het feit dat b. en w. de plannen van de wijkbewoners voor de bouw van een kinderdagverblijf aan de Cordeli HuUplaats hebben afgewezen, en dit verblijf liever gevestigd zouden zien in het voormalig medisch centrum in de Zernikflat en in enke le woningen aan de Machielenkamp, besloten de Ommoorders hun verbolgenheid zaterdagmiddag duide lijk te maken door middel van een mars door de wijk en het steken van een protestspade in de grond waarop zij zo graag het centrum haddeu zien verrijzen. RIDDERKERK Wethouder C J. van den Berg van openbare werken zal bij Provinciale Staten ervoor pleiten dat het bestem mingsplan voor de wijk Rijsoord zo gewijzigd wordt dat voor de bewoners vier huizen worden ge bouwd. ■i" f f f Ask*- ROTTERDAM In de wijk Mid delland is zaterdag ter gelegen heid van de reconstructie van drie straten feest gevierd. Voor het wijkorgaan Middelland was de metmorfose die de drie straten de Beatrixstraat, de Persijnstraat en de Frans van Borsselenstraat hebben ondergaan reden om de bloemetjes en de kramen eetis buiten te zetten. De acteur Huub Scholten werkt momenteel hard aan de toneelserie 'Zonder titel'. ROTTERDAM Nog niet zo lang geleden werd de 19e eeuwse or- geleomponist Josept Rheinberger (1839-1901) door veel gerenom meerde organisten als een geheel verbleekte figuur beschouwt, wiens werk geen uitvoering in het openbaar werd waardig geacht. Het lijkt er op dat men de laatste tijd zijn mening omtrent deze inderdaad (voor zijn tijd reeds) conservatieve componist gaat herzien. Buiten alle twijfel was Rheinberger een groot vakman, die ook een groot aantal ker kelijke werken en kamermuziek schreef. Arie Keijzer ving zijn zater dagmiddagbespeling in de Doelen aan met een driedelige vorm geschreven Aantal nota's venvacht RIDDERKERK Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste ronde van de al gemene beschouwingen glim lachend kunnen afslbiten. De po litieke partijen hadden slechts de tail-kritiek op het gevoerde be leid en stelden zich ook voor de toekomst gematigd op. Pelgrimsconcert Pelgrimskerk Nieuwe Kerk-koor Albiasserdam Gorinchem Lexmond Meerkerk Nieuw Lekkerland Noordeloos Huub Schotten, een échte Rotterdam mer van geboorte, had al op zeer jon ge leeftijd aspiraties om aan het to neel te gaan, 'Ik was er helemaal gek van en het stond al heel vroeg voor mij vast, dat ik acteur zou worden. Op school bijvoorbeeld beleefde ik het opdienen van de mis al als een pure toneelervaring', zegt Huub Scholten. In nauwe samenwerking met de stich ting Kunst voor de Jeugd werkt hij voor de verschillende scholen in Rot terdam een even afwisselend als boei end repertoire af. Huub Scholten werkt in het spel Zonder titel, waarin een doodkist en een kinderwagen de meest belangrijke attributen vormen, met Wim Spruijt samen. In het pro gramma, dat opgebouwd is uit afge ronde acts, is een filmpje ingelast, waarvoor Huub Schotten, evenals voor het stok zelf het scenario schreef.' He veelzijdigheid van de acteur komt ook uit in. een liedje in 'Zonder titel', dat bijzonder functioneel in het stuk is. Niet alleen in Rotterdam, maar ook ■in de wijde omgeving verzorgt hij dit repertoire. Vooral voor de lieve jeugd mag Huub Scholten graag optreden. Zo werkte hij vorig jaar in het zomerseizoen mee in het circustheater aan een serie programma's, dat door rond 32.000 kinderen bezocht werd. Veel van zijn ervaringen m de kinderprodukties deed hij op in het Rotterdamse kin dertheater Wiedes, waaraan hij twee jaar verbonden is geweest ItCl. if -iftl U 'i «WH- 'il "V -"r'ld ..rt'rllffffeWfii F li1 jiif, ü&hlJts 'ft'ii 1té Ikr VTr"!1''.f*"*' f- 1... Huub Scholten heeft op het ogenblik een druk bezet leven. Want naast zijn programma met de Stichting Kunst voor de Jeugd is hij uitgenodigd in te vallen bij het DAT-theater in Amster dam. Hij hoopt daar veel ervaring op ROTTEKDAM: Stadhuis: 15.30 Vergadering Recreatieschap Rottomeren: GeUouw De Wis sel: 20.00 Vergadering SWO-Alexanderstrad; Wijkhuis "Het Oude Noorden" 14.00-22.oo Vredesdag 1873' De Doelen: 19.3: Marok kaans Feest; Groote Schouwburg: 29,MS Leger des Heils met musical 'Jesus Folk' Erasmus Universiteit, collegezaal BS; Burg. Oudlaan 50: 20.00 Discussiebijeenkomst over het Mid den-Oosten: Jeugdhuis 't Slag: 19.39 Feesta vond 50-jarig bestaan Geref, Evangelisatie koor Rotterdam-Zuid; ALBLASSERDAM; De Wipmolen: 19.45 Ver gadering Plattelandsvrouwenbond; BR1ELLE: School, Fregat 4: 20 03 Bijeen komst t.g.v. Kinderboekenweek; KHOON: Gemeentehuis; 20.00 Gemeenteraads vergadering; RIDDERKERK: Gemeentehuis: 19.30 Gemeen teraadsvergadering; STRIJEN: Gemeentehuis: 19.30 Gemeente raadsvergadering- VLAARD1NGEN: Stadsgehoorzaal: 19.30 Turks feest; WOERDEN; Hotd-café-rest. De Klul.s: 20 00 Informatieavond ANWB. ROTTERDAM: Wljkgebeuw De Meerpaal; Voorburgstraat: 20.00 Vergadering Wljkor- gaan centrum-Noord: Cojnmunlcatlecentrum Ommoord: 20.00 Idem SWO-Ommoord Stad huis: 12.00 Carilloneoncert: BOLNES: Noordstragt 56$ 19.08 *21.00 Open Huis 2e chr. kleuterschool-, GLUDA: Kerk Stationsplein 15: 19.30 Ds. J. de Groot; Concordia: 20.00 Voorlichtingsa vond Goudse Ondernemers Centrale; POORTUGAAL: Gerei. Gemeente: 19.30 Ds Baayens: EPIJKENISSE: Gemeentehuis: 19.30- De Gemeenteraadsvergadering. te doen die hij misschien later in Rotterdam weer kan gebruiken. Want hoewel hij bijzonder gecharmeerd is van Amsterdam zou hij Mokum toch niet voor Rotterdam willen ruilen. 'Ik vind het hier een geweldige stad met veie mogelijkheden', zegt hij. In zijn spel is veel van de poëtische romantiek terug te vinden. 'Er is juist in deze kille harde tijd, ook bij de jeugd, een grote behoefte aan ro mantiek'. Een interessante ervaring voor hem was ook zijn medewerking aan die KRO-serie: Een citroentje met suüker. Maar de bühne, waar hij een zeer di rect contact met het publiek heeft, stelt hij toch ook wel bijzonder op prijs. Over de opvattingen in en over de wereld van het toneel heeft Huub Scholten zo zijn. eigen mening^ 'Ik ban niet geëngageerd, maar het pu bliek maakt je geëngageerd', zegt hij. Om zich op de meest uiteenlopende terreinen van het acteurschap verder zeer intensief te ontwikkelen volgt hij nog een groot aantal opleidingen. 'Vooral hst bewegen op het toneel vind ik van een niet te onderschatten belang. Het is erg belangrijk, dat men die bewegingen in alle uitingen van het toneel op een perfecte wijze kan beheersen', zegt Huub Schotten. Van daar dat hij -in Amsterdam onder zeer deskundige leiding op de toneelschool een aantal lessen in acrobatiek volgt. Verder volgt hij spraak- en zangles sen. Om ook in de toekomst het lied SPIJKENISSE Zaterdagavond rond elf uur is op het regionaal woonwagenkamp een houten woonwa- gen volkomen uitgebrand. Het is de 3 frana veertiende woonwagen die in korte aiim. vul tijd is verbrand. Precies een week ge leden gingen drie wagens in vlammen op. De gemeentepolitie heeft een beroep gedaan op de technische recherche, die zondagmorgen de eventuele oorza ken van de brand heeft onderzocht. Tot nu toe houdt men het op kort sluiting. Eerste protest-spade jffjujwplhjjiii lUUUniHtüjJwili'N Wj De wethouder heeft deze toezegging gedaan naar aanleiding van de onge rustheid die er bij de bewoners van de te slopen huizen is gerezen publi- katies over dit bedreigde deel van Rijs oord. Zoals bekend wi! Rijkswaterstaat bin nen afzienbare tijd een groot aantai woningen (83) afbreken, waardoor een karakteristiek deel van Rijsoord de Mauritsweg goeddeels wordt gehal veerd. De gedupeerde inwoners zijn tegen deze plannen in opstand geko men omdat zij er niets voor voelen hun 'dorp te verlaten'. De meesten wonen sinds hun jeugdja ren al in Rijsoord, en hebben de inlij ving bij Ridderkerk nooit helemaal kunnen accepteren. Nu door uitbrei ding van de omliggende rijkswegen een deel van de wijk gesloopt wordt, is men hevig verontrust uit het 'dorp' verdreven te worden. Volgens de gel dende bestemmingsplannen mag in Rijsoord namelijk geen uitbreiding van woonruimte meer komen. 'Wij hebben er alle begrip voor dat deze maatregelen hard aan komen in Rijsoord, Het blijft daar nu eenmaal een aparte gemeenschap' aldus wet houder Van den Berg. Intussen is ook de hervomd predikant van Rijsoord, ds, J. Pronk, bezig een actie voor te bereiden om al het mo gelijke voor de bewoners aan de Mau ritsweg. iéa-rtfi-t": W=- ht*: Feest in Middelland Overdag was er op straat het nodige te doen, 's avonds werden in het wijk- gebouw verscheidene activiteiten ge houden. In dat wijkgebouw was ook een tentoonstelling te bezichtigen over de ontwikkeling van de gereali seerde reconstructie, die vooral verbe tering van de bestrating, de parkeer- mogelijkheden, de verlichting, en stoepen betrof. Het wijkorgaan kreeg zaterdag ook de belofte dat er nog wat bomen en speelwerktuigen voor de jeugd zullen komen. wat meer functioneel te laten zijn bij opvoeringen heeft hij ook pianoles ge nomen. 'Ik hou erg veel van muziek. Mijn lievelingscomponisten zijn Scar latti- en Brahms. Maar ook popmuziek op zijn tijd kan ik erg waarderen. Het meest in dit poprepertoire wel ik voor de zogenaamde harmonieuze mu ziek', zegt hij. Huub Scholten zit nog boordevol met ideeën. Programma's boven de piano op zijn met kaarsen verlichte ruime etage getuigen daarvan. Programma's die veel tijd van voorbereiding kos ten. Maar daar ziet Huub Schotten niet tegen op. 'Ik sta er helemaal ach ter. Ik heb er altijd van gedroomd. Ik doe niets liever dan theater maken', zegt hij vol overtuiging. ROTTERDAM Drie jongemannen zijn zaterdag omstreeks 6 uur gewa pend een herenmodezaak aan de Bin nenweg binnengegaan en zijn er met 200 aan kasgeld vandoor gegaan. Zij zijn nog spoorloos. Rond sluitingstijd zijde zaak, ('Bi- tovk') binnen. Een van hen wilde een keren jasje kopen. Op het moment, dat een van de verkopers daarbij wil de helpen, haalde een ander een re volver teboo-sehijn en eiste de dagop brengst. Toen hem te 'ewi ,w xd ge geven, dat die ai naar de bank was gebracht, sloten de indringers de vier man personeel op in het toilet. De verkoopster kreeg daarbij een klap in haar gezicht. De overvallers gingen vervolgens op zoek. naar geld maar vonden slechts 200. Het personeel wist zich na on geveer tien minuten te bevrijden. ROTTERDAM In de Pauluskerk aan de Mauritsweg in Rotterdam wordt maandag 5 november, 20.15 uur, een concert gegeven door orga nist André Verwoerd met medewer king van Syntagma Musicum onder leiding van Kees Otten. ROTTERDAM In de Morgenster- kerk, Slingeplein, vindt zondag 4 no vember de bevestiging en intrede plaats van ds. C. Vroegindewey in de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid. Deze kerkdienst wordt geleid door ds. W. Vroegindewey em. predikant in Bilthoven. De dienst begint om 14.30 uur. Dat zijn de eerste conclusies die na de openbare bijeenkomst getrokken kunnen worden. Een andere conclusie is, is dat de publieke belangstelling voor deze begrotingsdebatten nog nooit zo gering is geweest. De uitbrei ding van de publieke tribune bleek achteraf overbodig voor deze gelegen heid. Namens de christelijke partijen (AR CH) drong de heer A. van Vliet er bij het college op aan dat de plannen voor huizenbouw in wijk Oost 11 goed bekeken worden. 'Het is èèn van onze laatste uitbreidingsmogelijkheden en wij deten een beroep op U de wijk an ders te realiseren dan onze overige nieuwbouwwijken* aldus de heer Van Vliet Kritiek had de PCG-fractie op de vestigingsplaats van het open jon gerencentrum SKKSR, Men vindt de school op de Kerksingel minder ge schikt. Gevraagd werd aan het college 'een andere vestigingsplaats in over weging te willen nemen'. Ook de Staatkundig Gereformeerden begonnen de begrotingsdebatten rus tig. Zij lieten een waarschuwend woord horen over de steeds tijgende uitgaven van de dienst Sportzaken Volgens hen nam de verantwoordelijk wethouder M. P. van Kogelenberg (soc.) het niet zo nauw met de toezeg gingen. Zo zouden de tarieven voor de veldsporten danig opgetrokken wor den. 'Zijn d ekomende verkiezingen misschien een beietsel om zich duide lijk over de zaak uit te spreken? 'cp- perde fractie-voorzitter M. Veldhoen. De SGP-er stond wat huiverig tegeno ver de subsidiëring van het wijkwerk. Uit Ridderkerk komen geluiden die erop wijzen dat de belangstelling voor dit werk maar minimaal is' betoogde de heer Veldhoen. Fractie-voorzitter F. Ipskamp (soc.) pleitte echter voor wat meer ruimte m de begroting 'om de grote vlucht van het wijkwerk op te vangen'. In zijn antwoord legde burgemeester dr. C. J. Verplanke de nadruk op het feit dat op korte termijn een aantai nota's de raad zai bereiken. Zo komen dit jaar nog een subsidie-nota, een no ta over openbare commissie-vergader ingen en een meerjaren-begroting met prioriteiten-schema op tafel. Begin volgend jaar komen de nota gezond heidszorg en een discussie-nota open baar vervoer. 'Het ontbreken van be leidsnota's werkt de duidelijkheid van deze begrotingsdebatten bepaald niet in de hand' gaf de raadsvoorzitter toe. Wethouder C. J. v.d. Berg (soc.) kon de raad vertellen dat een nieuw ont werp voor het Reyerbos binnenkort openbaar gemaakt wordt. 'Daarin is rekening gehouden met wensen van uit de bevolking'. Voor de nieuwe woonwijk Oöst II be loofde hij opdracht te geven tot een behoefte-onderzoek. Wethouder A. C. Boer (financiën) deelde mee dat de tarieven voor de sport opgetrokken worden tot 'een aanvaardbare verhouding t.o.v. de ex ploitatie'. Vanavond komt de raad voor de twee de en definitieve afronding van de be grotingsdebatten bijeen. Entrata, een voortreffelijk klinkend orgelwerk ,dat de auteur wel niet als een grote muzikale persoonlijkheid, maar wel als een zijn vak volkomen beheersend toonkunstenaar doet ken nen. Van Pachelbal hoorden wij een fraai uitgevoerd en algemeen bekend Prae- ludium in d kt. en van Böhm de Par tita 'Wer nuri der iieben Gott Ittszt watten', een variatiewerk waarvoor de concertgever passende, contrastrijke registraties vond. Drie koraalvoorspe len van Reger en het bekende Thema met variaties uit Widors 5e symfonie completeerden een met grote zorg uit gevoerd programma, dat werd beslo ten met een modern getinte improvi satie over de melodie 'Op bergen en in Dalen'. W. H. Woivekamp ROTTERDAM - Dat de Pelgrims- concerten in de sfeervolle Oude Kerk aan de Aelbrechtskolk in èèn seizoen een begrip zijn geworden, was op te maken uit de grote toeloop zaterdaga vond. Zoals altijd bracht bet Concerto Rotterdam een- interessant program ma, waarvan de 'Sinfonietta op 52 voor strijkorkest' van Roussel mij hei minst kon boeien, misschien wel door het langdradige middendeel. Natuur lijk legde het door Rienk Jiskooi voortreffelijk bespeelde clavecimbel het loodje in fiachs 'Concert in d\ want hoe zacht de strijker.-" ook speel den waren alleen de soli te horen. Volop te bewonderen waren dc met volle klankenpracht en temperament vertolkte werken van Locatelli 'In- troduzione teatrale no. 5 in D"vi- valdi 'Concerto grosso in d. 3:11' en Mozart 'Ditvertimento in F, K.V. 138' Zeer muzikaal en prachtig van toon heeft Raymond Delnoye de solopartij geblazen in het 'Fluitconcert in c' van Ditters von Dittersdorf, waarvoor hij zelf de briljante cadenzen had ge- schreyen, zoals indertijd de gewoonte was. ROTTERDAM Er bestond een enorme belangstelling voor het con cert, dat zaterdagavond in de Pel grimskerk werd gegeven door het Chr. Pelgrims Mannenkoor met mede werking var. de altzangeres Reinate Heemskerk, de organist Fedke Asxna en leden van de Marinierskapel, ter wijl de algehele leiding beruste bij Bernard Verboom. Het koor, dat volgend jaar zijn twee de lustrum zal vieren, 'dei homogene zuivere zang horen in werk van Sehüijz en Mozart Nadat Feike Asma Jacob Bijster's variaties over 'Ik wil mij gaan vertroosten' op boeiende wij ze had vertolkt zong Reinate Heems kerk, op sfeervolle en indringende wijze twee liederen van Dvorak. Het eerste gedeelte van het concert werd afgerond met een klankvolle interpre tatie van het Gloria uit de Mis in A van onze landgenoot Jan van der Waart, uitgevoerd door ee&n genuan ceerd zingend koor met altsolo. orgel en hoorns. Na de pauze volgden nog werken van Schubert (koor met hoorns), Cor Kee variaties over 'Merck toch hoe sterk' door Feike Asma, en de diri gent zelf, terwijl de alt nog te bewon deren was m 'Leer mij Uw weg, o Heer* van \V, Hardenbol en een spiri tual. P. V. VI-AAKDINGEN Het Kerkkoor 'ieuwe Kerk' heeft vrijdagavond ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan een concert gegeven in de Nieuwe Kerk aan ds Binnensingel. Medewer king verleenden het Delfshavens Kin derkoor, een bazumgroep. o.l.v. Bram Sebel. de sopraan Mary Verhey, de alt To Prins en Jan Teeuw, die de orgel- en pianobegeleidingen verzorgde. De algehele leiding berustte" bij Hans van Rooyen Het gemengde koor heeft zich in een groot aantal kerkliederen laten horen, die in eenvoudige vierstemmige zet-, tingen zuiver en fraai van samen klank werden uitgevoerd. Ook het kinderkoor maakte een goede indruk* met liedjes van Wim Terburg, J. R.' Swaney, en enkéle geestelijke" lièderen' van Bach. De twee vocale solisten (twee mooie stemmen) lieten zich ge- zamel ijk in. een Duet van Purcell en het prachtige Laudamus' uit Vivaldi's Gloria horen. Veel waardering veridnet het spel van de bazumgroep. Behalve de begelei dingen van sommige koren werden ook enkele zuiver instumentalecom posities gespeeld, o.a twee negrn-spi- rituals. ROTTERDAM De 42-jarige Duitse matroos Günter Singethan is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Rotterdamse haven verdronken. De ri vierpolitie heeft het stoffelijk over schot nog niet gevonden. De man keerde om half drie samen met een coilega na een cafébezoek in de stad terug naar het motorschip 'Stad Rotterdam', waarop hij werk zaam was. Bij het aan boord gaan kwam hij tussen wal en schip terecht. BARENDRECHT Op zondag 4 no vember 14.30 uur, wordt in de Trium- fatorkerk in .Barendrecht een kerk dienst voor geestelijk gehandicapten gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. P. Riemersma uit Rotterdam- Aïexanderpolder. Alblasserwaardigheden De afdelingen Albiasserdam en Oud- Aiblas van het Rode Kruis houden maandag 5 november een 'bloedafna- me-avond' in de cantine van Verol- me Scheepswerf in Albiasserdam en in het Gemeenschapscentrum't Tref punt in Oud-Alblas. Van 19 tot 21 uur kan men bloed afstaan Donor kunnen zijn personen van 18 tot 65 jaar, die goed gezond zijn, In de Wipmolen wordt zaterdag 27 en zon dag 28 oktober de film vertoond 'Een vuist vol dynamiet'. Don derdag 1 november vergadert de ge meenteraad. Op de agenda staat on der anderen: het aanbieden van de begrotingen voor 1974, wijziging ge meenschappelijke regeling regionaal woonwagencentrum, vaststelling vuurwerkverordening, enz. Zo stellen B en W de raad ook voor per 1 januari 1974 de tarieven van de verordening op dc heffmg van precariorechten te verhogen. Ook worden kredieten gevraagd voor het onderwijs, onder anderen voor de verwarmingsmstallatie van de bij zondere kleuterschool 't Seheepke eri voor de aanschaf van leermiddelen voor de ds. Beukelmanschool. Ook moet een zesde leslokaal worden in gericht in het schoolgebouw aan de Leistraat •Voor de verandering van het Scheepsbouwplein vragen B en W een krediet van 33.600. Een krediet van 120.000 is nodig voor de aanschaf van een combinatie ho ge- en iagedrukspuit ter vervanging van de lage-drukautospuit De Damvereniging Albiasserdam bestaat vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zaterdag 3 november, 16 tot 17.30 uur, een receptie gehouden in het wijkgebouw De Haven. De Vogelvereniging Ons Genoegen houdt op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 19 november een tentoon stelling in de foyer van De Wipmo len. Er zullen zo'n 300 vogels te zien zijn. De Chr. Besturenbond CNV verga dert maandag 29 oktober, 20 uur in De Heul. Aan de orde komen de op richting van een Chr. Vormïngs- schoot en het overleg orgaan van de vakcentrales. Het nieuwe pompstation in Lex mond wordt op 23 november offici eel in gebruik gesteld door de heer N. van der Brugge, lid van gedepu teerde staten van Zuid-Holland. Dit pompstation is van belang voor de Aibiasserwaard en de Vijfheerenlan- den. Via een transportleiding wordt hot water vanuit Lexmond tot en met Sliedrecht gedistribueerd, ter wijl na enige jaren ook Papendrecht gedeeltelijk vanuit Lexmond van wa ter zal worden voorzien. In de Vijf- heerenlandea ontvangt men het wa ter eveneens vanuit dit pompstation. Tijdens de vergadering van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afde ling Meerkerk, is besloten de contri butie te verhogen tot 24. Er wor den in het komende seizoen diverse activiteiten gehouden. Voor de cur sus kookdemonstratie worden nog gegadigden gevraagd. Het zangkoor zingt voortaan om de 14 dagen op donderdag en de cursus politieke scholing wordt in Hoornaar gegeven. Een interessante lezing werd vervol gens gehouden over de Indische rijsttafel. De ruilbeurs in Nieuw Lekkerland, die een aantal dames op eigen initi atief op touw hadden gezet, blijkt erg geslaagd te zijn. Veel kleding is voor spotprijsjes meestal tussen één en tien gulden, van hand tot hand gegaan. Er werd deze eerste keer een omzet van 650. bereikt De ruilbeurs is zeker voor herhaling vatbaar, maar moet een volgende maal in een grotere ruimte worden gehouden. Burgemeester M, W. Schakel van Noordeloos heeft het hippisch cen trum Sllngeiand geopend. De heer Schakel stelde - in, zijn openings woord dat de gemeentebesturen van Noordeloos en Hoornaar de ontwik keling van de manege hebben toege juicht gezien de verruiming van-het leefklimaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 3