Gereformeerd zangkoor 'Laus Deo' dertig jaar ter meulen Volop spanning in RSB-competitie STANDEN Oude man in slaap gestikt Patrimonium woningen in Krimpen Eerste zege van TOGB Maatschappelijke dienstverlening; 'IJsselmonde' Informatie over gemeentepolitiek Hervormingsdienst in Ylaardingen Nieuwe basisschool in Heerjansdam Kerkconcert door Gloria Toonkunst Visserijberichten Afdeling Rotterdain Rommelmarkt voor bejaardendag Feike Asma in Pnl«enleinkerk Nogmaals Rijsoord Inbrekers namen complete kluis mee Afdeling Brabant TROUW /KWARTET DINSDAG 30 OKTOBER 1973 R12 9m Het gereformeerd zangkoor 'Laus Deo'. Het kinderkoor van 'Laus Deo'. Spakenburg 5 Heerjansdam Nonrdwijk \fuH f \3, S~l, ,Q: HV0 lit Ook een ijsbeer hoeft niet altijd in of op het ijs rond te dollen, vindt Mien. Daarom is zij in diergaarde Biijdorp maar lekker op een autoband in de herfstzon gaan liggen. ADVERTENTIE BARENDRECHT Het Gerefor meerd Zangkoor 'Laus Deo' bestaat 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan zal op zaterdag 10 november 's avonds aeht uur in de Bethelkerk een juhileum- uitvoerdng worden gegeven met vele medewerkenden. Dan treden 'Laus Deo* met het kinderkoor naar voren, maar ook het Geref. Zangkoor TJssel- monde', alle onder leiding van de heer Cor Kooyman. Verder werken mee: de organist Dirk Jansz. Zwart, Annemarie Rijkee (fluit), Arie "t Jong en Henny Plaisier (trompet). Agaat Veenema-S.ne! (mezzo-sopraan) en Leny van Dijk-Verschcor (so praan). Het Geref. Zangkoor 'Laus Deo' werd opgericht in de oorlogsja ren, namelijk in 1943. Er zijn n;et veel actieve leden meer, die de 30- jarige historie kunnen navertellen, slechts één, namelijk mevrouw T. Spuijbroek-Keijzer.' Donge 25. Er is ook een erelid, de heer W. Buiten dijk, wonende m 'Borgstede'. De heer Cor Kooyman uit Slikkerveer is al achttien jaar dirigent van 'Laus Deo' cn sinds enkeie jaren ook van het kinderkoor. Op muzikaal gebied heeft hij zijn sporen verdiend. Hij is tevens dirigent vin het Geref. Zang koor 'IJsselmonde' en het kinderkoor alsmede kerkorganist in Boines. 'Laus Deo' telt op het ogenblik 50 leden. De dames zijn in de meerderheid. Dat betekent dus dat mannen in het bij zonder welkom zijn op de repetitie- avonden die elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur bij de Bethelkerk gehou den worden. Het kinderkoor telt ongeveer 55 le den. Het repeteert op dezelfde avond van 18.4519.30 eveneens bij de Be thelkerk. Het bestuur is als volgt B POORTUGAAL De- Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'IJs selmonde' is opgericht. Tot nu toe wordt op het eiland IJsselmonde het Algemeen Maatschacf^jijk Werk en Gezinsverzorging verzorgd door diver se erkende stichtingen en instellin gen. Aangezien het ministerie van CRM een voorstander is van schaalvergro ting is er vanaf het begin van dit jaar gesproken met de bestaande stichtin gen en instellingen om te komen tot een fusie. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het verlangen van de subsidiërende overheidsinstanties te komen tot een stichting. Een werkcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de bestaande stichtingen, te weten diaconie her vormde gemeente Zwijndrecht, gere formeerde stichting voor Maatschappe lijk Werk en Gezinsverzorging Zwijn drecht, vereniging 'Humanitas' te Zwijndrecht, de interparochiële 'Cha- ritas' te Zwijndrecht Hendrik Ido Am bacht, en de Stichting IJsselmonde- west voor Maatschappelijk Werk en Gezinszorg te Rhoon-Poortugaal heeft een en ander voorbereid en de statu ten en begroting samengesteld. Inmiddels is ook een stichtingsraad geformeerd. Het-streven is er op ge richt om op 1 januari 1974 met de werkzaamheden van de niouwe stich ting te beginnen. VLAARDINGE-N De heer J. Wijn- stok, fractievoorzitter van de Protes- tants-c'nristelijke Groep (PCG) in de gemeenteraad zat vrijdag 2 november m °ebouw Triangel spreken over 'Ge meentepolitiek m toekomstperspec tief- VLAARD1NGEN In de Grote Kerk op de Markt zal woensdagavond de jaarlijkse herdenking van de Kerkher vorming worden gehouden. Het ope ningswoord zal om acht uur worden uitgesproken door de heer C. G. Vreugdenhil. zendingspredikant van de gereformeerde gemeente uit Zoe- termeer. De toespraak over 'Het enig ware wachtwoord, dat de Kerk de weg wijst* zal worden gehouden door ds D. J. Klein Onstenk uit Maassluis en de Vlaardingse predikant ds P. Vermaat zal het slotwoord spreken. Medewer king zal tevens worden verleend door de zangvereniging Euphonia. HEERJANSDAM Waarschijn! ijx nog in december zal een aanvang gemaakt worden met de bouw van en nieuwe zesklassige openbare basis school aan de Sjportlaan. De bouwtijd wordt geschat op negen maanden. De nieuwe schooi dient ter vervan ging van de huidige, vijfkiassige open bare basisschool die uit drie perma nente lokalen bestaat en uit twee noodlokalen. In het nieuwe gebouw wordt ook plaats toebedacht aan een 'ruimte vonr meervoudig gebruik', waarin ac tiviteiten kunnenplaatsvinden waar voor het klaslokaal zich niet leent. Tijdens de raadsvergadering van 6 november zal de gemeenteraad wor den voorgesteld een krediet van 925.090 voor de bouw van de school beschikbaar te stellen VI,AARDINGEN Onder leiding van Aad van der Hoeven heeft de koorcombinatie Gloria-Toonkunst za terdagavond in de Grote Kerk de jaarlijkse uitvoering gegeven met Uvce werken uit de hoog-romantiek: 'Te Deutn' van Anton Bruckner en 'Messe solenelle' van Charles Gounod. De sclisten waren: Rita van Harme ien, sopraan, Frieda van Engelenburg, alt. Jan Waayer, tenor en Hans Zo mer, bas. De begeleiding werd ver zorgt door Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland en Addie de Jong aan het electroniscbe orgel. Het koor heeft uitstekend gezongen jn beide werken en de solisten waren stuk voor stuk voor hun taak bere kend. Jan Waayer heeft bewondering afgedwongen door het feit, dat hij na een ernstig auto-ongeval, hem de dag voor de uitvoering overkomen, geen verstek liet gaan maar zijn taak toeh heeft volbracht, zij het, dat af en toe de sporen van dit ongeluk merk baar waren. Het publiek heeft echter ten volle kunnen genieten van zijn prachtige tenorstem. Ook sopraan, alt en bas leverden prima prestaties in beide werken. De gemakkelijk zingende en goed in het gehcor liggende 'Messe solenelle' van Gounod, compositorisch ver de mindere van het werk van Bruckner, kreeg van het koor en de solisten een zeer goede vertolking. Gewestelijk Or kest en Addie de Jong aan het orgel zorgden voor een prima begeleiding, ofschoon het koper soms wat hinder lijk domineerde. VISSERIJ BERICHT VLAARDENGEN AANVOER: Westkust VL 90. 98 steurharmg en 331 makreel; VL, 34, 254 makreel» PRIJZEN: Steurharing 150, ijle steurharmg 79, makreel 63—67. Op de plaatsrust. Waar u ook bent, thuis of buiten, pak de handy sit, zet de 2 delen op elkaar en u heeft een heerlijk "zitje". Deze onbreekbare plastic bandy sits in blauw zijn ook ideaal in kinderkamer en douche. flu van fjj ,90 voor ROTTERDAM In de eerste ronde van de competitie om het clubkampi oenschap van de Rotterdamse schaak bond heeft Charlois 3 het gepresteerd EERSTE KLAS A SHORVVH 31, IJsselmeervolgeis Kozakken Boys 22, AmstelveenTer Leede 0—1, Huizen—SVZW 2—0. 's-Gravcnzandse SVDOVO 20, De Zwerver— SDVB -1—3. Huizen BHO IJsselmeerv. RVVH DOVO Kozakken B. 's-Gravcnz. SI De Zwei-ver Amstelveen SDVB SVZW Ter Lcedc Zaterdag: Kozakken BoysSHO. Ter Leede—IJsselmeervogels, SVZWAm stelveen, DOVOHuizen, SDVB*s- Gravenz, SV, De ZwerverRVVH. EERSTE KLAS B Quick BoysHecnansdam 41, GVVV VVOG 3—2. CSVDWHC 3—2. Go Ahead KACV 31, NunspeetSpa kenburg 23. Zwart Wit '28Noord- wijk 2—1. 8 5 3 0 12 13— 4 8 4 4 0 12 156 8 4 2 2 10 15—12 7 4 0 3 8 13—12 8 4 0 4 8 13—11 8 3 2 3 8 12—10 8 3 1 4 7 8— 7 8 3 1 4 7 11—16 7 1 4 2 0 57 8 1 3 4 .7 9—15 8 2 1 5 5 7—13 8 2 1 5 5 4—12 de uit de KNSB-competitie gedegra deerde favoriet Rotterdam 2 met 64 te verslaan. Zowel in Charlois 3 als in Rotterdam 2 hebben spelers zitting die voorbeen meerdere malen in hun topteams meedraaiden. Hetzelfde geldt voor favoriet Euro poort 2, dat het Vlaardingse HVO met ó'A4(4 klopte. Het Goudse Messema- kar maakte korte metten met Schie dam (73) en Maassluis zette Sh:th Mata met 64 schaakmat. In de 2e ronde werd geen enkele wedstrijd tot een einde gebracht. De voorlopige uitslagen, met daarachter de te verwachten resultaten, luidden: HVO—Charlois 3 3—3 (4—6), Maass luisEuropoort 2 22 (4%514 of 4 6), MessemakerShah Mata 32 (6—4 of 3>4), Westen Regina Schiedam 21/a—2>/i (5!/ii'A of 6— 4), Zaterdag werd de eerste ronde ge speeld van de competitie om het jeugdkampioenschap van de RSB voor zestallen. De uitslagen waren; Poule A: EuropoortSpijkenisse 4 ('21 !4, Shah MataWaddinxvssn 214—314. Poule B: CharloisSpijkenisse 2 51, SchiedamKrimpen a.d. IJssel 1 '4 4 is. Winnaars van de beide poules spelen een beslissingswedstrijd om het kam pioenschap dat in handen is van ac Charlois-jeugd. le klas A: Bcrkel—SC Botlek 1—2. Goudw,. BoysNTW 21. NSU'-OK—SV Rijnmond 1— 0. FC Maluku—ZW 3—1. R: Ehoon—D.7 Bommel 2—1, DES'S"—OFB 20. Enerai BoysSunlight I2, Lombardijenes-u 1 vvon—Satelliet 1—1 3' 2e klas A: DVO'32GTB 10, Croon w.t FC Veronica 1—2. VDL-Herkingen 0-7 Oude MaasZuiderpark 11, B: BVCB—.ci«. 4—1, GSS—Egeïant. Boys 1—1, Jlellevoetslui, -WIA 2-2, VYHKNelson 1—2. Uls' 3c klas A: CCOPuttershoefc 02 NNPV 3—5. WOHRoekan je 3—2, SVDSR Jck 57-°- kitrkicBoy5Alex a n d ri a '66 2—7 B: GSV SeroDBGC 0—3, GY'MD-Flakt.1 Onjt—UFB 1-1. Phoenix-SSV £2 eest, WK-Masc 0—0 3 samengesteld: \V. van der Jagt. voor zitter; A. W. van Hengel, 2e voorzit ter: mevr. M. de Klerk-Blinde, secreta resse; mej. D. den Otter, penning- meesteresse: mevr. M. Onnink-Tack. algemeen-adjuncte; mej. Th. Bedbijl; mevr. K. Zaehariasse-van Hengel. Het ziet er naar yit dat 'Laus Deo' een mooie jubileumavond tegemoet gaat op 10 november. Alles is nu geregeld, zei ons de voorzitter, de heer W. van der Jagt, maar... Dirk Jansz. Zwart maakt op 't ogenblik een tournee door Canada en hoopt daar van op 10 november terug tc ko men. De koren zingen graag bij aller lei gelegenheden. Kort geleden trad 'Laus Deo' op in de Groene Tuinkerk in IJsselmonde, het kinderkoor voer de een kinderoperette op en de koren zingen van tijd tot tijd bij kerstcon certen en in kerkdiensten. SPRANG—CAPELLE Op de boer derij van zijn neef en nicht is maan dagmorgen de 83-jarige H. C. Smits overleden. De man was in zijn kamer in slaap gevallen en had met een brandende sigaar het tafelkleed aan het smeulen gebracht. Toen zijn nicht, terugkomend van boodschap pen, rook onder de deur van de kamer zag uitkomen waarschuwde zij haar broer. De bejaarde man was echter reeds door verstikking om het leven gekomen. De politie stelt een nader onderzoek in, maar aan misdrijf wordt niet gedacht. 8 6 0 2 12 12—19 Go Ahead K 7 4 3 0 11 147 Quick Bovs 8 4 3 1 U 11— 3 GWV 7 3 2 2 8 14—12 VVOG 8 2 4 S 10— S WHC 7 3 1 3 7 10—10 CSVD 7 3 1 3 7 11—12 7 2 3 2 7 5— 7 Zwart Wit '28 8 3 1 4 7 10—11 7 1 2 4 4 7—10 ACV 8 0 4 4 4 5—11 Nunspeet 8 0 4 4 4 7—16 KRIPEN a.d IJSSEL In de raadsvergadering van vrijdag 2 no vember zal opnieuw gesproken wor den over de verkoop van grond en het verstrekken van leningen voor de bouw van woningwetwoningen docr Patrimonium's Woningstichting. Het nieuwe plan betreft nu 117 eengezins woningen en dient teT vervanging van de 98 won'ogen, waarvan de bouw vanwege de moerassige grond niet doorging. Het nieuwe bouwterrein ligt in wijk 4 en de grootte hiervan laat toe d'at het - aantal te bouwen woningen wordt uitgebreid van 98 tot 117. Patrimoniuni betaalt voor de grond ca. 41.50 per m2. De huur prijs van deze van centrale verwar ming voorziene woningen wordt ge raamd op ca. 192 per maand. Voorts zal worden voorgesteld de grond van de oude bouwplaats voor de bovengenoemde 98 woningwetwo ningen nu te verkopen aan Van Enge len Aannemersbedrijf BV te Dor- diecht. Op deze grond zullen 97 vrije sectorwoningen gebouwd worden. De grondprijs bedraagt 190 per m2. Voorstellen tot het beschikbaar stel len van kredieten voor o.a. de aanleg van verlichting en openbaar groen in de omgeving van de sportzaal in Lan- geland 4. en het afwerken van terrei nen rondom woningen aan de Zwane- kade en Spirutoso staan ook op de agenda. Hoewel wethouder Goudriaan tegen het intrekken van art. 120a van de algemene politieverordening is (het opheffen van het verbod voorbehoeds middelen te verkopen op of aan de openbare weg) wordt de raad toch voorgesteld dit artikel nu te wijzigen Voor de bouw van een geïntegreerde kleuter-basisschool m wijk 4 wordt een krediet gevraagd van 1.664.324. De reinigingsrechten zullen op-I ja nuari 1974 op 30 per jaar gebracht dienen te worden volgens het voorstel van b. en w. Het huidige tarief is 25.20 per jaar. Voor het verbeteren van de voormalige KOAG-club en kleedgebouwtjes ten gunste_ van de vereniging 'De Brug" die zich bezig houdt met het geestelijk gehandicapte kind, wordt een krediet gevraagd van ruim 45 mille. ROTTERDAM In de aula van de Christelijke technische school De Vaan wordt zaterdag 15 december weer een speciale bejaardendag ge houden. Een 60-tal ouderen van boven de 65 jaar, elk jaar uit een andere wijk van Rotterdam-Zuid, wordt door het personeel van De Vaan die dag gehaald en 's avonds weer thuis ge bracht. Met zang en spel wordt de dag doorgebracht en er wordt gezorgd voor de lunch cn diner in Kerst sfeer. Omdat deze dag vee! kosten met zich brengt, wordt er op zaterdag 3 novem ber een rommelmarkt gehouden in de hal van De Vaan, Montessoriweg 20, van 9 tot 17 uur. Er zullen zowel ou de als nieuwe goederen te koop zijn. Ook de inwendige mens kan worden versterkt met koffie, broodjes met worst, patat, kroketten en producten o<-vrr-rl7r.n AÏVJ uit eigen bakkerij, die door de leer- iisriUAlH lingen vervaardigd zijn. Zaterdag: VVOG—Quick Boys, WHC— GVVV, ACV—CSVD, Spakenburg—Go Ahead K, NoordwijkNunspeet, Zwart Wit '28Heerjansdam. ROTTERDAM Feike Asma zal op zaterdag 3 november 20.15 uur. een orgelconcert geven in de Putseplein- kerk in Rotterdam. Gespeeld zal wor den 'Komt als kind'ren van het Licht', een bewerking van hemzelf. Verder Allegro van Charles Widor en Marche funèbre et Chant sérapbique ran Alexander G"ilmant en tot be sluit Fantasie over het Lutherlied van Jan Zwart. ROTTERDAM De inhaaldag van de tafeltenniscompetitie bracht voir de promotie ereklas slechts één wed strijd, namelijk het treffen tussen de zwakkere broeders in groep A: Sint Aloysius en Scyüa 2, dat dan ook in een passend gelijkspel eindigde. Nu na vijf gespeelde wedstrijden is het duidelijk, dat in beide groepen de teams van Bruynzeel, boven aan de ranglijst tronend, wel heel moeilijk van deze plaatsen verdreven kunnen worden, zodat ze straks samen met de zeer 'waarschijnlijke kandidaat JCV als laatste van de ereklas zullen gaan kampen om twee plaatsen in deze afdeling. De standen zijn: GROEP 1: Bruynzeel 510, 't Hooge Huys 57, Tempo Team 2 55, Scylla 2 5—4, Sint Aloysius 53, Maasbree 5- RIDDERKERK In het artikel over 'Steun boor bewoners van be dreigd Rijsoord' van gisteren zijn en kele regels weggevallen, waardoor een verkeerde indruk onstond. Vermeld werd dat wethouder Van den Berg van openbare werken bij Provinciale Staten en-oor zal pleiten dat het be stemmingsplan voor de wijk Rijsoord dusdanig wordt gewijzigd dat voor de bewoners vier huizen worden ge bouwd. De heer Van den Berg za! echter voor pleiten dat voor de bewo ners van het bedreigde deel van Rij soord toch elders in deze wiik huizen zullen worden gebouwd, ondanks het- feit dat het bestemmingsplan nieuw bouw niet toelat. SPIJKENISSE Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag een complete kluis gestolen uit de supermarkt van Albert Heijn op het Plateau. Zij hebben de kluis losgew rikt uit de muur en mieten het zware gevaarte op een steekwagen uit de supermarkt over het winkelplein naar een gereedstaande wagen gere den hebben. De steekwagen werd la ter teruggebracht naar de winkel. In de kluis bevonden zich vrijwel uitsluitend girocheques en spaarzegels met een waarde van ca. 10.000. GROEP 2: Bruynzeel 2 59, De Velu- we 57, Irene 55, Valkenberg AMVJ 55, Phoenix 5—4, Tempo Team 3 50. Eén wedstrijd vond slechts plaats in de hoofdklas. Met Jacques de Meij uit het vijfde team trok Noad 2 naar Volendam om Victory te bekampen. Beide teams hadden nog geen punt vergaard en dat ze aan elkaar je- waagd waren bleek wel uit de uitslag, die op 55 genoteerd werd. Invaller De Meij en ï'ageraas scoorden beide vier punten, ze verloren alleen van Konter. Schewe voegde hier via een zege op de Volendamse reserve Keizer één punt aan toe. Over ae laatste plaats is dus nog niets te zeggen. Ook TOGB moest nog een wedstrijd inhalen en dit treffen vertoonde een merkwaardige geiijkenise met- het bo vengenoemde. Ook hier ging het te gen een Noad-team (het derde) en ook hier stonden beide partijen voor aanvang nog op nul punten. Verscnil zat er alleen in de uitslag, want hier werd het geen draw doch een duide lijke zege voor TOGB, dat inmiddels een hattrick van Vijverberg en door ieder twee overwinningen van Van Rutten en Olsthoorn op Van der Wal en Van Veen met 82 won. De beide Schiedamse tegenpunten werden ge scoord door Van Dijk. Noad 3 staat nu alleen puntloos onder aan de rang lijst Aanstaande zaterdag gaan alle afdelin gen weer volledig draaien. HOOGVLIET Het zevenjarig meisje J, A. Puerto Parado is maan dagmiddag overleden aan de verwon dingen die zij enkele uren tevoren had opgelopen bij een ongeluk op de Groene Kruisweg. Bij het oversteken werd zij, samen met haar moeder, mevrouw A, Puerto Parado Ruiz, en haar eveneens zevenjarig zusje aange reden. De moeder en het andere meis je verkeren nog in levensgevaar. DE ROTTERDAMMER o 'v t m rt >111 f k 3^tj. Zwervers 3 2—3, ZBVn 2—ZuidJand 3 oj'. B: Zwaluwen 4Excelsior P3 0—1, HéHwI noord 2—HBS5 4 2—1, RWjl 4—Unimni 7 -~~h Sp'R-enlsse 4—SHO 4 3—4. C: CaSa» ,i—Melissant 2 1-1 ZW 2-Barendrertu - SC l oorne 2Vlaardlngen 4 g- ',?JLes,2~N"BSVV 2 O-1- D: Satelliet ïi 1PSC 3 1i, SV Rijnmond 2SHO 5 4_s VTVV 2-OOZ 2 3-1. Zwaluwen 5-SC bS 2 3—0. Eerkei 2—DVO'32 2 1—1 2uidlarrf 4Surhjht 2 4-2. Unicum 5-Groen iV'Tl 4—3, Zwart Wit'28 5—DOS'32 3-4 V Capelle 6— UVO 5 3—2. NB SVV sL-Unieün i 1—3. Oude Maas 2—SHO 6 2—2. OSS Si 3 4—4 G: Cion 2—Egelam, Rovi 2 4-, DVO'32 3Bolnes 3 24. Groen ~W. s -, gss 3 r—o. Lombardijen 3BVca 3 2—3 V Masc 2—BVCB 4 2—3. DVO'32 4—Zivari Wit 2S 6 21, Lombardijen 4Groen Wit R i 1-2. NNPV 2Hellevoetsluis 37~! R 4 Res, 2e klas A: ESM 2—Polo 3 1—3. NStrrn 3-TOC3 3 1-0.VVOR 2Hermandad 2 a3, RUU 5Excelsior M 4 10 i: 2-DotO 4 4—2. PPSC 4TOGR 4 3-Ij r. Den Bommel 2—WFB 21—2, SNS 2—ZBV» i 1-«. Melis,ant 3-DES'S7 2 i-JTu J Hoogvliet 4—TOGR 3 0—0, KWH S-Snllke. T'e.,I 2Zwervers 5Doto 5 3—0 p. MVV 2/ 4—Excelsior P3 5—1. wrA 2-i.nL Zwervers 6 4—1. Satelliet 3—VVOR 3 F: bunlight 3Rozenburg 5 srso, Zwaluwen Lnicum 7 6—-o, TSB 4—Vlaardingeir 5 7-1 0. G: Zuidtand jBarendrecht 5 2—2 tocr J—£apelto 7 1—1. Rhoon 2SC Botlefc 3 MVV"27 55 1, Vlaardineen (L, n n^r*3, 1: ,S(; 4Ztt'art \Vil*28 7 0—0, Ilcfnenoord 3—Capelle 8 3—1, Egelant Rovs 3—De Zwervers 7 0—3. Oude Maas 3— Rarendrecht 7 5—0, TOGR 7Masc 3 0—e j. Berkel 3—WIA 3 37. Sunlight 4DVO'3' s 2-1 Zwart Wit"2S S-HVO T 0—1. K: OOZ 4—-Heinenooid 4 i—i. Hellevoet,lui» 4—sv Ri'nmond 4 3—1 Rockofi'je 3-Lombardijen 3-2, BSW 4—Barendrecht s 23 l- Capelle 10—Rozenburg 6 3—0. DOS'3'I «L. ?0l"es 3—12. Sunlight 5—Energie Bovs 3 1—12, CCO 2Lombardijen 4—0, 31; 'onit Z—SDV 4 03, tVIA 4-Lombardijen 7 3—i GS\ Sero 2VVOR 4 23. Bolnes 5-1 Rockanje 4 1—3, SDV 5—ZW 5 2—1 n- Energie Boys 3—WIA 5 3—1, WOH 2—<jss 4 sno. Groen Wit R3—DVO'32 7 1—1 Re,. 3e klas A: HTB 4—MOT'S? 6 4—8 WK -—HESS 6 2—1. Phoenix 2—Vlaardmêen 14-0. B: SHO 7-GQZ 3 5-2. NSW slzBV» 4 6—1, WFB 3SSS 5 3—1. C: TSB 5—DOS'S 5 0-3. MVV'27 "-Excelsior MS 1 TrTz" T—Phoenix 3 t— 1, HBSS 7—Zwaluwen 7tv~s4- 1 6—RVVH 7 1—3. KSM 4— hl 5 '17, Zu'derpark 3-Spljkentoe 8 3-3, De Zwervers SPlershi! 3 47 E' h'BSW yjen wefV'jn ClmfS4~zS BVCB 6 3_?;_ HfrmaimIdr3!isVBDR'2°l- 1' .ysu'70 R 3 7J. II; D(,n Bommel 0—1, I: Energie Boys 8 PS'3R,£2~5' RXVH S—Lombardijen S 1—4. iMn fjnie Zwervers 9 00, J: Excelsior m-n V,nlCn5l »BSS 0—GSS 52 -3, HVO 11—GTB a 2—0. Zwaluwen II—nasr- dingen S S—4. H: Excelsior M 11tjvö 12 2—3. DOS'32 «-UBSS 10 7-L Groen TV"it R 6 28 Rozenburg 4— Zwaluwen 12 3—11. L: Doto 5—Zuidland 6 0, TOGR ssv Hoogvliet 5 l-7sSpljkenlm -Rlioon 3 51, SV Rijnmond 5—Oude Maas u:„ SC Rofib 6—Zuidland 7 0—1, SS 0 Hellevoetsluls S 2—C. Excelsior P7- sV Rljnmor.d 8 4-2 WFB 4-Spllkenlsse S ,77?,.„2s- s;VeIilet Excelslér 5112 1— 3.VV 27 10VVK 3 14, O: Rozenburg 10— 03, SSV 2Doto S 1J eest., Zuid'air''>'£ Excelsior P8 3i, SV Hoogvliet e—Spljkeuls* b-nicum 12—DOS'32 7 0—4, HVO 14—Vlaardingen 10 1—1 gest.. fpsc s— i j 2T„b?:,AI?.:sandrla 66 Hermandad 4 2—4. BVCB 7—Groen Wit R 8 2—0, I)0S'52 tl a S: BVC3 Phoenix 5 2—2, LSV 61 3Sunlight 7 7—2. WHR 3— Onit 4 2—2. T; Masc 3—RWH 8 0—3, zuiderpark 4—^Oude Maas 5 0—S, TOGR 0— Zwart W It '2S 9 0—3. U; ZBVH 5NBSW 8 1—1, NSW 7—Puttershock 3 0—S. V: Zinfcw. 5S? 2—Lombardijen 0 2-3. Smltsiioek 5- SHO 9 0—2, MFB 3—NB SVV 7 2—3 ty. Coudsw. Boys 4Barendrecht 11 3, Piers'- hlt 4—RWH II 4—1 Egeiant. Boys S—Bolnes 2—3. TOGR 10Spijkenisse 10 9—1. X: DOS 32 9Lombardijen 10 29 SDV 7— Energfe oys S 6—1, WIA 7—WÓR 7 3-3, DVO'32 10NSU'70 R 4 4—1. Y: RVVH 12— Groen Wit R 5 51. NEC 2DOS'32 15 3—0. Za: SDV SLombardijen 11 80, De Zwer- L!I?, 13—Capelle 15 3-D. Energie Boys S~ RVVH 13 130, Zb: SHO 10Oude Mas, 7 r~T: 7-c; Barendrecht 12—TOGR 12 S—2. .i,— 0. 6RVVH 14 28. Heltevoetsluii 6ZW 7 01. Zd: RS3I 6De Zwervers 14 04. Eerste klas: Veerse BovsSeolto 0—2, Olvm- ptaONt 1—1, Beatrix—FCH 2—1. J?S— VVC'SS 4—1. Eerste klas reserve: NEO 2—JPS 2 1—0. Rust Roest 2—Zwalutvse Boys 2 12, Good Luck 2—NEO 3 3—1, VVN 2—BVC 2 1—2, Seolto 2The Gunners 2 11, Tweede klas: FSVHNC 0—!, Right'Olt—SPS 33, Jiadese BoysKogelvangers 1—3. DVO—SCO 8—0. Tweede klas reserve: Chrislandia 2VVN 3 3—1, FCH 2—Beatrix 2 2—1, WHS 2—SSC 3 1S, JOS S—Veerse Boys 2 3—0. ROTTERDAM Evenals in vorige jaren zal er in Rotterdam-Zuid een herdenkingsdienst van de Kerkhervor ming worden gehouden en wel op woensdagavond 31 oktober in de Ma- ranathakerk, Hillcvliet 116118 te Rotterdam-zuid, Als sprekers voor de ze avond zijn uitgenodigd: Dr. W. Aalders, Den Haag, met als onder werp 'Het Woord' en ds. C, A. Tukker te Kamerik met als onderwerp 'De werker'. Medewerking verleent het Hervormd gemengd koor 'Vox Jubilans' uit Wad- dinxveen, o.l.v. Jan Bonefaas. Aan het orgel Jan Bout. n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 12