Een vermogen aan know-how. «nma verzekeringen Geldreserves olielanden vormen probleem bij oplossen geldvraagstuk V en D wil thans Kemo overnemen voor Rotterdam niet te Bezig bedril f Brabantse klokkenfabriek doet aanval op monopolie van 't Noorden Voorlopig geen dwangmiddel voor EEG-partners om het olietekort aan te vullen Gezin betekent verantwoordelijkheid. Uw verzekeringsadviseur helpt u die dragen. -vooreen vertrouwd houvast Onenigheid top Albert Heijn Wall Street gemakkelijk Geen opvallende stijging vraag naar autogas Luchtvaart grote olie-slokop Olienroduktie in Sowjet-Unie 6 procent groter DOW JONES INDEX fROI^y^WiAiRTET DIüNiSOAiG 30 OsKTTOBER 1973 FINANCIËN/ECONOMIE T13/KI5 Het ABD beschikt over een uitge balanceerde aandelenportefeuille. Internationaal gespreid. Professioneel en dynamisch beheerd. Doel: vermogensgroei op wat langere termijn, met bovendien een redelijk rendement. Participaties ABD (koers rond de f 170.-) zijn officieel ter beurze genoteerd, dus elke dagverhandelbaar. Wilt u meer informatie, bel of schrijf dan naar ABD, Keizersgracht 706, Amsterdam. Telefoon 020-67661. AMSTERDAM Bij de discussies in de Groep van Twintig over een nieuw monetair systeem in de wereld, stuit men. steeds weer op het belangrijkste probleem van de grote valutareserves die. de olielan den bezitten, aldus"mr.~A:TJ.- A. Dooijen; hoofd Directie Buitenland se Financiële Betrekkingen van het ministerie van Financiën in een inleiding over de monetaire problemen tijdens een bijeenkomst van het Departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hoger bod dan Britse Sears Holdings AMSTERDAM - Kemo Hunkemöller-Lexis en Lindor-zaken vormt de inzet van een gevecht tussen het Britse concern Sears Holdings en Vroom en Dreesmann. Laatstgenoemde heeft ril, aangekondigd een bod van 350 in contanten te willen uitbrengen op de gewone aan delen Kemo, eik groot 1G0. In totaal is hiermede ruim 10 mil joen gulden gemoeid. NW: iverkgelegcnheid in Rijnmond in gevaar Rothe en Jiskoot houdt rekening- met verlies Interlas: waarschijnlijk dit jaar verlies Groothandel bij OGEM Gunstige gang van zaken bij Hoek Van Houten chocolade nu verkocht in Polen A'dam Ballast samen met Britten MSI In Veldhoven is op grote schaal de produktie van stocltjesklokken ter hand genomen. Koersen in Montreal VELDHOVEN Het monopolie betrekking tot de fabricage van worden doorbroken. van de noordelijke provincies met de 'Friese' stoeltjesklok dreigt te UITVOER VAN AARDGAS BLIJFT NOG DOORGAAN f.ADVERTENTIE Van onze verslaggev ers AMSTERDAM - Het denkbeeld om de gaskraannaar onze buitenlandse afnemers licht te draaien moeten we voorshands laten rusten'. Dat zei ons gisteren een woordvoerder van het ministerie van economische zaken. Het geheel of gedeeltelijk verminderen van de ga .«uitvoer zou een mogelijkheid zijn om Europese partners te dwingen meer olie te leveren, nu het Arabische olie-embargo voor ons land nagenoeg compleet is geworden. 'Er is geen reden om nu al te overwe gen wat we zouden kunnen doen om onze EEG-partners onder druk te zet ten. Zo onplezierig is de verhouding nog niet', aldus de woordvoerder. 'Er zijn leveringscontracten en die wor den nagekomen'. Ondanks toezeggingen van de voorzit ter van de Europese Ccmmissie, de Fransman Ortoü, en het Belgische commissielid voor energie-aangeïegen- heden, Simonet, dat de hele EEG 'zich solidair zal tonen met een lid dat door de olieboycot in moeilijkheden zal komen, is er in feite geen sprake van enig saamhorigheidsgevoel binnen de EEG in deze kwestie. Het geval is eerder, dat alle EEG-landen worden gedupeerd als er in Nederland minder olie komt, omdat ons land fungeert ais doorgeefluik van Arabische olie. De olie wordt hier geraffineerd en verwerkt tot allerlei produkten en dan verder over Europa verspreid. (In de periode januari tot april van dit jaar importeerde Nederland voor 2,5 miljard gulden olie en exporteerde het weer voor 1,8 miljard gulden. Het verschil, voor 700 miljeen gulden olie, bleef in ons land). GROTE MANNEN 'Wij zijn de grote mannen aan de oliekraan in Europa'. Als de Arabi sche olietoevoer naar ons land wordt afgeknepen, komt er bij onze EEG- partners ook nog maar een straaltje binnen', aldus een woordvoerder van de voorlichtingsdienst van de EEG. De Europese Commissie zal zich deze week nog over deze situatie bezinnen. Vorige week, tijdens de vergadering van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OE SO) in Parijs is geen besluit genomen over een verdeling van de lasten van eventuele olietekorten, die nu alleen op Nederland en op de Verenigde Staten drukken. 'Toen was er nog geen directe aanleiding om bepaalde verdelingsschema's in werking te la ten treden', aldus de woerdvoerder van economische zaken. 'Maar de situ atie heeft zich nu gewijzigd en êz wordt druk overleg gepleegd*. Eén van de veranderingen in de situa tie van de vorige week-is het dicht draaien van de oliekraan door Saoedi- Arabië, waardoor de Arabische olieboy cot- tegen ons land bijna compleet is. Verder is uit het overleg tussen amb tenaren van economische zaken en de oliemaatschappijen gebleken, dat de maatschappijen op zeer korte termijn de olie-aanvoer naar ons land aanzien lijk zien teruglopen. Op het ogenblik is er een voorraad voor 65 dagen, terwijl tankers onderweg zijn met reserves voor nog eens enkele weken. Dat neemt niet weg. dat het verbruik van olie op korte termijn moet wor den beperkt cm werkelijke crisis-situ aties op lange termijn te voorkomen. In de praktijk komt dit voorlopig neer op een autoloze zondag, die waarschijnlijk al dit weekeinde zal 'Ik acht dat niet uitgesloten*, aid" -ninistar Lubbers in een radio- iP Deze het kabinet :t de maatregelen C - er echter '1/ j'vzitting in - atie uitge- - nog verbui schreve: fADVERTENTIE DELFT De Amerikaanse en Europese luchtvaart hebben in 1970 ongeveer 50 miljeen ton brandstof 'geconsumeerd'. (Dat is ruim tweemaal het totale Ne derlandse verbruik van olie per jaar, red.). In 1985 zal die hoe veelheid brandstof, afhankelijk van de mate, waarin de presta tie per eenheid verder wordt ipgevoerd. en van de beiadings- facioren, tussen de 140 en 260 miljoen ton iiggen. Deze cijfers noemde jhr. mr. E. van Lennep, secretaris-generaal van de Orga-, nisatie voor Economische Sa menwerking en Ontwikkeling tijdens een lezing in Delft. In 1970 nam de luchtvaart in de Verenigde Staten 6,6 pet. van het totale olieverbruik voor zijn rekening en het wegverkeer 45 pet. voor Europa waren deze percentages 2,1 respectievelijk 18. Op het ogenblik maakt de brandstof tien pet van de totale kosten in de luchtvaart uit. Uit gaande van een verdrie- of vier- voudiging van de olieprijzen in 1985 en rekening houdend met een stijging van de overige kos ten met 5 pet per jaar, zullen de brandstofkosten in 1985 tus sen de 17-22 pet. van de totale kosten bedragen. ROTTERDAM 'De positie van Rotterdam als grootste havenstad ter wereld is nu afhankelijk van hoe de publieke opinie in Neder land zal reageren op de botsing lussen iiet heilige principe en de heilige koe'. Dat is de mening van de heer Wim Vijg, bestuurder van het NW-distriot Zuid-West-Nederland. 'Nederland heeft de neiging zich uit te spreken over elk probleem waar ook ter wereld. Voor de eerste keer in de historie hebben we daarvoor de rekening gepresenteerd gekregen: de olieboyeot door de Arabische staten. De kern van de zaak is nu: zijn we bereid die rekening te betalen. Zo ja, dan zuilen de gevolgen van de oliebo ycot nauwelijks te voorspellen zijn'. Deze uitspraak van de heer Vijg krijgt meer reliëf als men even wat cijfers op een rij zet. In 1972 werden er in Rotterdam 809 miljoen ton goe deren omgeslagen. Bijna tweederde hiervan (199 miljoen ton) .bestond uit ruwe olie en daarvan afgeleide pro- Toeh gelooft de heer Looijen, dat het wel zal lukken, op 31 juli 1974 over eenstemming over een nieuw systeem te bereiken, zoals in Nairobi Is beslo ten, ai bestaat hier een nauwe samen hang met de positie van de Ameri kaanse betalingsbalans. Daarna moet Uitwerking en ratificatie plaatsvinden, todat formeel'het nieuwe stelsel ver- ajoedeiijk pas in 1976 in werking kan treden. Intussen zal formeel uitvoe ring mogelijk zijn. Tenslotte zal moe ien blijken of het systeem stabiel genoeg is om nieuwe schokken te doorstaan. De te vinden oplossing voor de inkomsten van de olielanden zal een belangrijke p roef voor de regeling zijn. De heer Looijen stelde, dat het wijten van de mislukking van het monetaire bestel aan het Bretton Wcods-systeem «iet geheel gerechtvaardigd is.* De oorzaak moet vooral worden gezocht in de te trage koersaanpassingen, om dat voor veel landen de handhaving van de wisselkoers een prestigekwes tie was .De regeringen en de centrale banken waren te soepel bij onderlinge kredietverlening, waardoor koersher- ziening niet tijdig werd afgedwongen. In afwachting van een nieuwe rege ling probeert men de Europese 'slang' in stand te houden. Deze moet los worden gezien Van de economische en monetaire unie, die overigens drin gend nodig is om tot een evenwicht tussen ons werelddeel en de V.S. te komen. Maar dit kost tijd en politieke moed. Men dient te komen tot een economische en monetaire integratie, maar daarbij moet veel bevoegdheid aan gemeenschappelijke instellingen worden overgedragen, die daarvoor grondig moeten worden veranderd. De interventies die hebben plaatsgevon den kunnen overigens als normaal worden beschouwd. Het bestuur van Kemo meent, dat een fusie met het concern van Vroom en Dreesmann in het belang is van de Keeno-bed rijven en hun werknemers. Hel zal derhalve het bod van V D ondersteunen, dat aanzienlijk ligt bo ven het onlangs door Sears Holdings aangekondigde bod van 300 per aan deel. Vroom en Dreesmann heeft de 'Do- com', waarin de werknemersorganisa ties in de detailhandel' samenwerken, inmiddels ingelicht. Ook de minister van economische zaken en de, fusie- commissie van de SER. alsmede de Vereniging voor de Effectenhandel zijn op de hoogte gesteld. OP KOR'. E TERMIJN Vroom en Dreesmann zal het bod op korte termijn uitbrengen. Over de ZAANDAM De heer D. L. da Bniyn, thans president-direkteur van Simon de Wit B.V./Miro, zal het be drijf per 1 november a.s. verlaten. Aanleiding hiertoe zijn verschillen van opvatting tussen de raad van be stuur van Ahold (Albert Heyn en de heer De Bruyn. Het uittreden van de heer De Bruyn is in onderling over leg op "minnelijke wijze' geregeld. De heer de Bruyn speelde destijds een belangrijke rol bij de samenwer king van Albert Heyn en Simon de Wit. AMSTERDAM Oscar Rohte en Jis koot (groothandel in tabak) houdt rekening met een verlies voor het boekjaar 1973. De omvang van dit verlies zal mede afhangen van de gang van zaken in de nog komende maanden. Het dreigende verlies is mede het gevoJg van het teleurstellen de prijsontwikkeling van "de Indonesi sche tabak en de onrust op de valuta markt. Deze nadelen konden niet wor tel opgevangen uit de overige activi teiten. Over 1972 werd een winst behaald van 0,4 min, terwijl in 1971 een verlies werd geleden van 70.000. Eerder dit jaar werd gemeld dat de resultaten in de eerste maanden niet achterbleven bij 1972. SOESTERBERG De in het jaarver slag van Interlas NV (lasapparatuur) °ror 1972 uitgesproken verwachting, tei het in 1973 moeilijk zou zijn om 9Uitte te spelen, is ten volie bewaar- held. Er dient rekening te worden gsiiouden met een verlies dit jaar, adat dan over 1973 geen dividend zal rijn te verwachten. Hoewed het aantal orders dat binnenkomt de laatste we ken bevredigend mag worden ge- nnemd en de druk op de brutomarges geleidelijk vermindert, wordt Interlas thans geconfronteerd met een belang rijke vertraging in de leveringen van te door het bedrijf vertegenwoordigde fabrieken. De achterstand in omzet, dis in de eerste helft van het jaar ontstond door terughoudendheid bij de afnemers, met name de machinefa brieken en de apparatenbouwers, zal teor het eind van 1973 daardoor ver moedelijk niet kunnen worden ingelo ten. Ook bij Interlas LTD, de Britse dochter, verlopen de leveringen, bij een overigens aantrekkende conjunc tuur, traag. Interlas leed in 1972 een nettoverlies van 281.000. Over 1971 werd voor het laatst dividend uitge keerd (20 pet) uit een nettowinst van 720.000. ROTTERDAM Technische Handels vereniging THV International NV (meerderheidsbelang van OGEM) en L. F. van Ameijde BV te Utrecht voeren besprekingen, die tot een vol ledig samengaan moeten leiden. THV- International zal daarbij tegen beta- Wng in contanten bet gehele aandelen kapitaal van Van Ameijde 'is een groothandelsbedrijf op het gebied van stenen en andere bouwmaterialen in de Benelux. Met de vakorganisaties is overleg gepleegd. Dc bestaanszeker heid van ca. 20 medewerkers bij Van Ameijde word* door dit eventuele sa mengaan op geen enkele wijze aange tast. Tot een samengaan in groter verband is besloten om aan te sluiten bij de huidige ontwikkel ineen in de bouwmaterialenhandel. De toetreding betekent voor THV een interessante uitbreiding van haar bestaande activi teiten op het gebied van de techni sche groothandel. SCHIEDAM, Bij W. A. Hoeks Ma chine- en Zuurstoffabriek is de gang van zaken in het eerste halfjaar ran 1973 gunstig geweest De aanzienlijk gestegen externe kosten konden door interne efficiencymaatregelen worden opgevangen, zo hèeft de directie me degedeeld. De geconsolideerde omzet ten stegen met ca. 8 pet tot ruim 47 min. De winst voor belastingen be droeg 5,9 min tegen 5,5 min in 1972, waarbij 600.000 bijzondere ba ten in 1972 in aanmerking moeten worden genomen. De winst van Cryo- ton is hierin, evenals* in 1972, niet begrepen. De verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar zijn even eens gunstig, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. AMSTERDAM Van Houten Choco late, een volledige dochter van het Westduitse concern Leonard Mon- heim, heeft een licentie-overeenkomst gesloten met de Poolse handelsorgani satie Agros voer de vervaardiging en verkoop van Van Houten produkten op de Poolse markt. De overeenkomst is voorlopig voor 10 jaar afgesloten. De chocolade zal worden vervaardigd in een reeds bestaande fabriek in Krakau, dte momenteel voor dit doel wordt omgebouwd. De begineapacsteit zal 2000 ton per jaar bedragen en is voor verdere uitbreiding vatbaar. 'Al naar gelang de mogelijkheden die de Poolse industrie heeft', aldus de heer T. Blanken, export-manager van Van Houten. De produkten zullen worden verkocht onder de merknaam en met de internationale verpakking van Van Houten. Een kleine sticker zal aange ven dat de chocolade in Polen is gemaakt. AMSTERDAM De Amsterdamse Ballast Beton- en Waterbouw, een greepsonderneming van Ballast-Ne- dam in Amsterdam, heeft samen met het aannemingsbedrijf F. J. C. Lilley Ltd. uit Glasgow opgericht Lilley Am sterdam Ballast Limited. Beide bedrij ven participeren voor 50 pet in de nieuwe onderneming, aldus Bailast- Nedam. Lilley Amsterdam Ballast stelt zich ten doel in te schrijven op die waterbouwkundige werken in Groot-Brittannië, waar de kennis, de ervaring en de middelen van zowel het Nederlandse als het Britse bedrijf benut kunnen worden. wijze waarop bij aanvaarding van het bod Kemo ais afzonderlijke eenheid onder de huidige leiding iu het concern van Vroom en Drees mann zal worden ingepast, bestaat :n beginsel overeenstemming met het be stuur van Kemo. Vroom en Dreesmann heeft over die eventuele inpassing eveneens overeen stemming met de in de 'Deeom' sa menwerkende werknemersorganisaties in de detailhandel bereikt. De werkge legenheid en de arbeidsvoorwaarden zijnjR geval van fusie door Vroom en Dreesmann gegarandeerd. Kemo exploiteert 67 winkels voor da meskleding (Hunkemöller-Lexis: 49, Lindor: 18). Het personeelsbestand be draagt 810 man. van wie 382 part timers, De omzet bedroeg in 1972-73 circa 40 min. Kemo heeft een ge plaatst kapitaal vait 3 min. zodat Vroom en Dreesmann een bedrag van 10,5 min. voor Kemo op tafel moet leggen. Vroom en Dreesmann (ruim 19,000 werknemers) behaalde vorig jaar een omzet van 1.650 min. Het Britse concern Sears Holdings nam dit jaar al het schoendetailhan- delsbedrijf Hoogenbosch (ruim 110 winkels en ca. 700 personeelsleden) over. Volgens de heer A. Folgerin van de bij het NVV aangesloten bond van winkel- en kantoorpersoneel Mercuri es heeft V en D duidelijke garanties gegeven voor de positie van het perso neel van Kemo-Lindor. 'Wij zijn we! positief gestemd over het bod', zo zei hij. Uit gesprekken is gebleken dat hoogstwaarschijnlijk alle werknemers hun werk kunnen behouden. Mochten er toch wijzigingen nodig zijn, dan zijn er inkomensgaranties, terwijl het grootwinkelbedrijf boven dien zelf in de eigen bedrijven zo nodig vervangende werkgelegenheid kan aanbieden. De heer Fogarin zii niet te verwachten, dat zich onplezie rige situaties rond bod en tegenbod op de aandelen zullen gaan afspelen. MOSKOU Do produktie van aardo lie in de Sowjet-Unie is in de eerste negen maanden van dit jaar vergele ken met hetzelfde tijdsbestek van vo rig jaar met zee procent toegenomen tot 311 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers van het Sowjet-instituut voor de statistiek. Volgens het persbureau 'Nowosti' be vat de helft van de ondergrond van de Sowjet-Unie oLie en aardgas. In tien van de vijftien Sowjet-republie- ken van de Karpaten in het westen tot Sachalin in het oosten en van de steppen van Centraal-Azië in het zui den tot de Poolcirkel treft men olievelden aan Een van de oudste o'iiegel>ieden. de republiek Tartarije aan de Woiga zal dit jaar alleen al 103 miljoen ten olie produceren. Se dert het begin van de produktie in Tartarije dertig jaar geleden hebben de putten aldaar 1,23 miljard ton olie opgeleverd. De streefproduktie voor de Sowjet- Unie is voor dit jaar op 424 miljoen ton en voor 1975 op 480 h 500 miljoen ton. In dat jaar gaan de olievelden in West-Siberië een kwart van de gehele produktie leveren. EFFECTENKOERSEN AVOND VERKEER AMSTERDAM In het telefonisch avonodver- Secr kwamen gisteravond de volgende koer sen tot stand (tussen haakjes je officiële slotkoers van gisteren). Akto (70.80), Hoogovens (71,70), Kon. Olie 98.80—99.10 gl (98,70), Philips 40.20— 40.40 gl (40.20), Unilever 130.50—130.80 (130.00) KLM (82.70). ducten. Een groot gedeelte van de olie wordt doorgevoerd. De EEG is voor 25 proeent van zijn olie-aanvoer aangewezen op het distri butiecentrum Rotterdam. De werkge legenheid in het Rijnmondgebied is automatisch ook sterk afhankelijk van de olie. In de (petro)chemische indus trie werken meer dan twintigduizend mensen. Dat is 5,1 procent van het totale arbeidsbestand. Het mag dus bewezen worden geacht dat Rotterdam zijn unieke plaats in de wereid voor een zeer groot gedeel te dankt aan de alie. Het stagneren van de aanvoer van deze grondstof zal volgens de heer Vijg cp korte termijn geen grote gevolgen hebben.' De voor raden van de oliemaatschappijen zijn immers zeer aanzienlijk. Maar op lan ge termijn komen de zakèn anders' te liggen. 'Zijn de ons omringende lan den bereid afhankelijk te blijven van Rotterdam als distributiecentrum?' Is de solidariteit binnen de EEG groot genoeg om Rotterdam door de oliecri sis heen te helpen?' 'Het zou mij niet verbazen als bijvoorbeeld Frankrijk zijn kans schoon ziet om Le Havre, waar een enorme, haven wordt ge bouwd. ten koste van Rotterdam te pousseren als oliedistributiecentrum', aldus de heer Vijg. Als er inderdaad duizenden werkne mers zulten moeten worden ontslagen, omdat de petrochemische industrie uit Rotterdam vertrekt, dan zal de vakbeweging voor het 'eerst dankbaar zijn dat Shell, Esso, Chevron enz. muiti-nationale ondernemingen' zljb. 'Deze maatschappijen zijn zo rijk, dat ze door de olieboycot van Nederland niet failliet kunnen gaan. Als dat ooit aan de orde zou komen dan moet voor ontslagen werknemers een uitste kende afvloeiingsregeling te bewerk stelligen zijn', zo meent de heer Vijg. 25/10 26/10 29/10 hovis .2 50 2.50 2.50 l>»»tu Tar Ch«*m 25% - 25% 76 Hii-kV 26% 27' 2S% \«H. Gla* 9% 10 9% vi it» FeffciJHon 23 25% 25% Nat Resources "3.92L Shell Canada 19% 19% 19% De nieuwe brabantse klokkenfabriek 'Het Zuiden', gevestigd in Veldhoven nabij Eindhoven, is n), 'op grote schaal begonnen met de vervaardiging, van stoeltjeskiükken, die een getrou we nabootsing zijn van de beroemde eeuwenoude klok, die ook nu nog in Friesland en Groningen wordt ge maakt. De directie van 'Het Zuiden' is voor nemens in perioden van vijf weken teikens enkele honderden stoeltjes- klokken te maken. Verder speelt zij met de gedachte ook de doe-het-zel- vers van dienst te zijn door complete bouwpakketten te leveren. De vraag naar stoeltjesklokken is mo menteel groot Omdat de huidige pro duktie maar klein is, bestaan er lange wachttijden. De klokkenfabriek 'Het Zuiden' zet met het starten van de produktie van stoeltjesklokken een oude traditie voort. De streek rond Eindhoven bezit een eeuwenoude traditie op het ter rein van de vervaardiging van uur werken. Reeds in de 17e eeuw werden daar klokken gemaakt Het ligt in de bedoeling van 'Het Zuiden' ook ande re typen klokken te gaan maken. hidiui. SpUft'1» l-tiL Of». M mts 25 okt. 974.49 183.42 100.59 73.06 653.7 26 okt. 987.06 184.85 101.16 73.07 644.S 29 okt. 984.80 185.20 101.55 73.11 636.6 AsiKt. USX, lot. Si. U 25 okt. 15.580 14.250 1.768 620 781 26 okt. 17.800 17.420 1.795 900 542 29 okt. 17.960 16.570 1.802 651 830 Kon. Olie noteerde gisteren S 42ft-4Sft 42- 42V,). Unilever 8 5:<ft-54U- <53ft-54ft). Philips (15ft-Wft>, eri KLM 333'i <33?1). AMSTERDAM 'Er kan beslist niet worden gesproken van een opvallende toeneming van de vraag naar autoga sinstallaties'. Aldus een woordvoerder van BK-Gas (Bessel-Kok) in Amster dam. Bovendien, dit autogas komt vrij bij het olieraffinageproces. Als er dus geen olie meer is, is het ook met het autogas afgelopen. Het voordeel om in de huidige omstandigheden op auto gas om te schakelen zie ik dan ook niet zo zitten', zo meent hij. De omzet van autogas stijgt al jaren lang in een langzaam tempo. De beno digde inbouwapparatuuur voor auto's (kosten ca. 1000) wordt dit jaar ook wat meer verkocht dan voorheen. Er zijn echter nogal wat leveringsmoei lijkheden met de tanks. Autogas is overigens slechts voordelig voor auto's, die tenminste een 30,000 km per jaar rijden. De huidige we genbelasting is nl. voor auto's die op gas (of dieselolie) rijden eens zo hoog dan voor auto's die benzine gebrui ken. NEW YOHK ACF IndtiKtrle nlftfO Allied Chemical Alum. Cu of Ara. American Brands, American Can m Cyariamtd Am Electr Ptiwer Am Metal CUmax Am Am Smelt C Kef Am Tel Tel AniptrX Anaconda Arrnco Steel Allant Kichtield B*ndix Beihl Steel BuemK Burliritftnn Int! Car» Bacafic Ry Celaneae Chase Manhattan Cheasle SyNtem Chrysler Cities Service Colgate Palmulive Cult Industries Cummnnw Edison Cutis Edibon Cunt Can Cunt (Ml Curtis* Wright Curtis* Write tit A Uarl ifid Deere and Co Dow Chemical Uu Pont El) Castm.it» Kodak First Nat City 26/10 29/1C 48*4 '14 46 Y4 78% 377 s 29% 26% 27% 47 '9% 25% 49% 5 28% 24% 106Va '47% 13% 47% 78% 37% 29% 25% 27% 47 9% 26% 49% 5 29% 23% 108 38% 38 34% 34 18 18% 32% 31% a 16 Va 38% 57% 48% 23% 55% 33% 17% 29% 22% 27% 44% 18% 23% 28% 63% 67% 201% 16% 38% 57 4B% 23% 54% 32% 17% 29% 22% 26% 45 18% 27 63 66% 201 135% 134 Ys 50 30% Ford Motor 55% 5-!'» Fruthauf 26%. 36ft Gen Electric 67% 68 V, Gen Funds - 27% 27ft Get» Motors 64% 63ft Gen Fubl Dill 20 I Gen Tut Tel 29 29 U Getty OU 1'40 14I»- Gllelte 46exd 45ft O mi bel Brntheffs 23 22ft Goodyear 1 and B 25% 29ft Gulf «11 25 24 Illinois Centtat hid. 23% 23ft tnsilco 9% 13 Int Busin Mach 285% 285 Intern Harvester 34% 32ft lnt Nick uf Car, 37% 3?ft lnt Paper 53% SSft lnt Tel Tel 36 36ft Johns MaitviUe 23' 24 Junes and Laugh 20 19ft Kennecou Copper 37% 38 Kraft Co 43% 43ft Linjd-Lenicu Vmji^h 13% 13 LltD>0 Ind 9% 9ft Lockheed Aim alt 6 5ft Mar cur 25% 24ft Martin Marietta IS 1» May Hep Stores 32% 32 ft McDonnell I'oiiula 21% 21 ii Mdhil Oil Corp 62% 62ft Nahlsco 48% 48 Nat Cash Heelster 46 45ft Nat Distillers 13% 16ft Nat Cypaurn 13% 13ft Nat Steel 35% 35ft Nat Lead lnd 14* 15ft mm Pac Gas and El Herin Central Pepstco Phelps Ondiee Philip Morris Philips Petr Prncter Gam hi 17 17 25% 25% 2 2 88 8S% 48% 4S% 118% 119 68% 68% o 103% 104% HCA 25% 24% Republic Steel 23 V* 28 Key holds ind 47% 4« Royal Dutch Petr 42 42% Santa FMnd Sears Roebuck Shell Oil Southern Southern Pacific Hallway Spcrry Hand Stand till Caltt Stand Indiana Exxon Corp Studrhaker Worth Sun OH 25% 25% 94% 94 60% 60% 17% 17% 33% 34% 36% 36% 54% 55% 72% 73 95% 97% 95% 96% 42 41% 56% 56% Texas Gulf Texas Ins. Tra him in erica Unilever tJoh»!) Carhtde dm Koyal Uiiittd Aircraft United brands US Steel 33% 33% 133% |32% 11% 11% 54 45%- 45% e 11 11 32% 32% 10 9% 36% 36% West Union Tel 15% 16% WeMihjetH'Use El 31% 32% titmttturih 23Yi« 22% Admiral Corp 13% 13% AllfUttheny Po* S 19^ 19% Akiniia 27% 27% Am standard 15% 35*>, A (listed tüd 43% 4Ü Ball Ohio Buvuk Citfara Can Breweries Cetto Chad bourn Gulh Chase Select fd Columbia C*s Cum loco Cunt Telephone Fluor Corp 44h 4% 4 16% 16% 1% 1% 10.24 10.30 28 2S 38% 30 22% 22% 55% 54% Geh Clijar 14% 14% lnt Bank for Kec SSUhoOVab Hi! Kiev Fish 89 87% lnt Paper tS 4) 50% 51% triiersyar Kansas Ctty lnd Kansas Piwet KLM n Kroner 21.60 21;» 21% 21% .33% 33% 63% 63% Leasco 22% >•»%- Laine stax CementJ2% 5-24% Lehman 15% 16 Madison'Fund 10% 10% Nat Can NV Ceutr A North West K N Ata Philips Co 10% 10 6% «%b 63% 63% 25Si\,Z5% OeclSuital Four lHi 11' Pacific Light Public SlacS Standard Brands'; '.Tandy Union Electr united Corps *•- United Gas western Uancorp 2IK IS* 21 «i IS 30 50 29ft SO lift jeu m-1 sv, 15* .2014 2S% - asft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 15