Koppelbazen in arrest voor oplichtingen nog meer benzine besparen Va Commentaar Vorig rijverbod voor zondagen duurde ruim twee maanden het weer Om de smeer? NAM boort gas aan in Drenthe ALM - niet KIM Rustig weer weerrapporten fruit beieren bekend indiaans Sociale diensten bezwendeld TRÖLAV/CTAiRTET WOENSDAG 31 OKTOBER 1973 BINNENLAND T5/K3 door Huib Goudriaan -pSÉïil Een beeld uit de laatste weken van het jaar 1956: op een autoloze zondag controleert de politie automo bilisten op ontheffingen. Minder auto's In trekker kerkwaarts Propaangas Voor de rechter Ongelukken overdrijvende wol onderredaclïevan Soessmii 25 november '56: Traditionele verbondenheid met Israël dwingt ons volk bijna tot de echte sabbat een reeks van zeer stille zondagen. Het is de eerste schok van de kennismaking met een reeds vele malen voorspelde tijd waarin de aan voer van brandstoffen voor onze eco nomie niet langer even vanzelfspre kend zal zijn als die van zuurstof voor ons lichaam. Het is flauw om nu achteraf te gaan zitten uitpluizen of de Nederlandse regering ten opzichte van het conflict in het Midden-Oosten misschien te ongenuanceerd pro-lsraël is geweest. Dat doet denken aan de kat die om der wille van de smeer de kandeleer likt. Deze regering is een product van het Nederlandse volk en de verbon denheid van dit volk met Israël heeft er altijd zó dik op gelegen, dat men dc Arabische landen welhaast van bijziendheid moet betichten dat ze dit zo laat in de gaten hebben gekregen. Enkelingen en organisaties (zoals het Palestina-Comité) die hier te lande hebben getracht dc Arabische kant van de zaak te belichten hebben altijd op dc rotsen geploegd. Dc gedachte aan het eeuwenlange on recht dat dc Joden in Europa hebben geleden is ons altijd nader geweest dan de overweging dat als gevolg van dit onrecht nieuw onrecht werd ge schapen in het Midden-Oosten. Van daaruit is het ook begrijpelijk, dat Nederland wèl als zaakwaarnemer voor Israël in Moskou is gaan optreden, nadat de Sowjet-Unie haar betrekkin gen met Tel Aviv had verbroken. Nederland heeft echter nooit van de daardoor ontstane speciale relatie ge bruik gemaakt om in Israël bezorgd heid uit te spreken over de stille annexatie van de in 1967 bezette gebieden. Voor een staat die resolutie nr. 242 van de Veiligheidsraad heeft onderschreven, waarin terugtrekking uit (de) bezette gebieden werd ver langd, zou dat zeker voor de hand hebben gelegen. Van bet parlement uit is daar echter nooit, een aansporing roe ontvangen. Natuurlijk heeft het kabinet-Den Uyl alle reden om. nu de klappen gaan vallen, in Arabische landen te gaan uitleggen dat verbondenheid, met Israël niet noodzakelijkerwijs vijandschap je gens de Arabische wereld hoeft te betekenen. Maar om dat bij oorlog voerende partijen ingang te doen vin den is even moeilijk als om deze partijen zelf tot elkaar tc brengen. Wc zullen ons daarom onder deze oliecrisis niet uit kunnen praten- We zullen hem uit moeten zitten. Van een verslaggever ENSCHEDE De politie van En schede heeft twee koppelbazen gear resteerd, die door het vervalsen van allerlei staten de belastingdienst, het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) in Amsterdam, de kamer van koophandel in Hengelo en een groot aantal sociale diensten heb ben bezwendeld. De 35-jarige H. A. ten B. en de 33-jarige E. E., beiden uit Enschede zijn aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. Ten B. heeft groepen werknemers, variërend van vijf,tot achttien perso nen, in West-Duitsland te werk ge steld zonder de daarvoor benodigde vergunningen. Om toch bij zijn Duit- se opdrachtgevers gedekt te zijn, ver valste hij staten. Zijn opdrachtgevers namen genoegen met fotocopleën van de vervalsingen en betaalden Ten B. alleen al de laatste drie jaar ongeveer drie ton. De justitie vermoedt dat het om nog veel hogere bedragen gaat, maar is na het verhoren van zes aannemers gestopt met.het onderzoek, uit vrees vast te lopen in nóg meer belastend materiaal. Vorige week is bij de twee koppelba zen huiszoeking verricht en werden stempels en ander vervalsingsmateri aal gevonden. Ten B. kreeg voor zijn werknemers twaalf mark per uur per man. Hij betaalde ongeveer acht mark. Naast deze verdiensten had hij sinds 1964 een uitkering van de Enschedese soci ale dienst. De dienst wil dan ook twintig mille terugvorderen van Ten B. Ook E, kreeg regelmatig uitkerin gen van instanties. J. H. Bade Van een verslaggever OOSTERHESSELEN Bij een proef boring in de omgeving van het Drent se Oosterhesselen heeft de Nederland se Aardolie Maatschappij gas ontdekt. De NAM kon nog niet zeggen om welke hoeveelheid het gaat. Gisteren is de boorploeg begonnen met het afblazen van het gas dat daarna via een vlampijp in brand werd gestoken. Het gas werd op een diepte van ongeveer 3000 meter ontdekt In ons commentaar 'Afhankelijkheid' van gisteren is een fout geslopen, die gemakkelijk tot misverstand aanlei ding kan geven. Er werd daarin ge sproken van ontwikkelingshulp aan de KLM. Het zal echter duidelijk zijn dat niet de KLM bedoeld was ,maar de ALM de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij. rustdag sinds de oorlog AMSTERDAM. 'De aulo in de garage laten slaan, is een Euro pese daadzei Tweede-Kamer lid Nederliorst (PvdA) op woensdag 21 november 1956, toen de Kamer liet zon dagsrij verbod besprak. Zeventien jaar geleden vaardigde de toenmalige minister van economische zaken, dr, J. Zij 1st ra. zo'n verbod uit: liet werd van kracht op zondag 25 november en duurde tot en met 3 februari 1957. Dat de heer Nederhorst over een 'Europese daad" kon spreken, typeert hoezeer de situatie van 1956 verschilt met die van nu. Niet aüeen Nederland, maar ook an dere Westeuropese landen werden met olietekorten bedreigd en moesten de benzine distribueren: België, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en Engeland. Er was in 1956 ook geen sprake van eer, olieboycot door de Arabische landen. De tekorten ont stonden door de blokkering van het Suezkanaal en de sabotage van de olieleiding in Syrië. West-Duitsland ontsprong overigens de dans, dankzij de aanwezigheid van een grote voorraad ruwe olie bij het uitbreken van de Suezcrisis. Minister van economische zaken Ludwig Er- hard vond distributie in zijn land niet nodig, maar stelde wel voor een Westeuropese 'oliepool 'te vormen. Het zondagrijverbod in Nederlanf gold van "s morgens vijf uur tot 's avonds twaalf uur voor motorrijtui gen, die benzine als brandstof gebrui ken. Slimmerikken probeerden onmid dellijk onder het verbod uit te ko men. Natuurlijk was er de eerste dagen een stormloop - vanaf de woensdag vóór de eerste autoloze zen dag -op de bureaus van de rijksver keersinspectie, die ontheffingen ver leenden. De meeste van de. duizenden aanvragen waren steekhoudend: art sen, automobilisten die bejaarde en zieke kerkgangers vervoerden, geeste lijken en radio- tv- cn persmensen. Maar in Amsterdam, waar het bureau tot 's avonds tien uur doorwerkte, meldde zich een Sinterklaas, die zei rond vijf december geen enkele zon dag te kunnen missen. Toen het zover was - 'de stilste rust dag sinds de oorlogsjaren' schreef on ze krant de maandag daarop - waren in het. hele land tienduizend agenten van rijks- en gemeentepolitie op de been om eventuele overtreders te be keuren. In "Amsterdam reden vijf mensen in het net van de politie, maar de Rotterdammers maakten het van alle grote steden het bontst met vijftien overtredingen. In Utrecht werd een zondagsrijder betrapt, die nog in een zaterdagse stemming ver- was uitgelekt. In België had de politie versperringen op de wegen aangebracht om het zondagsrijverbod kracht bij te zetten. Belgen - trouwens alle buitenlanders die 's zondags ons land binnenreden, kregen van de douane een stempeltje op hun belastingspapieren als vrijge leide. De situatie van zeventien jaar geleden 'is ook moeilijk te vergelijken met die van thans, door de grote toeneming van het aantal auto's en van mensen, die afhankelijk zijn van het wegver- keer: in de recreatieve sector en hore ca (wegrestaurants en benzinestati ons). Ter vergelijking: Nederland tel- zienlijk goedkoper dan benzine, name- tiek tussen 1956 en 1973 is de verwij- Jijfc, negentien cent péï liter. Een nadeel was dat de wegenbelasting voor een op propaangas. rijdende auto zeventig procent hoger was. de in 1956 ruim 325.000 personenau- keerde: hij kwam van een feestje, dat 125.000 vrachtauto's, 163.000 mo torfietsen en een miljoen brommers; Nederland telt nu 3.1 miljoen perso nenauto's, 350.000 vrachtauto's, 40.000 was uitgelopen. In De Cocksdorp op Texel miste de politie een kans. Daar zette een boer zijn landbouwtrekker voer zijn auto vol kerkgangers. Het zondagsrijverbod heeft slechts betrekking op auto's en motoren en niet op trekkers, was de redenering van de man. De plaatselij ke agent, die 's morgens te Iaat was om dit juridische probleem aan te pakken, wilde bij de tweede kerkgang in actie komen. Volgens de agent was de boer toch in overtreding omdat hij een trekker gebruikte voor personen vervoer zonder over een wegenbelas- tingkaart te beschikken. Voor de tweede kerkgang belde de landbouwer een taxi, omdat het plan van de agent motorfietsen (de enige categorie die is teruggelopen) en twee miljoen brommers. ln 1956 schakelden vele automobilis ten over op het gebruik van LPG (vloeibaar propaangas). Een Bussum- se garagehouder had de woensdag vóór de eerste autoloze zondag zijn werkplaats al gereed voor het in serie inbouwen xan gasinstallaties in-au to's. In het gehele land konden de aanvragen niet worden verwerkt. De kosten van de ombouw tot 'propaan- auto's varieerden van 600 tol 1250 gulden. Het propaangas was ook aan- Begin december kwamen de eerste overtreders voor de rechter. In Am sterdam moest een juridische puzzel worden ontward:, twee berijders van bromfietsen met zogenaamde buddy seat kregen proces-verbaal wegejjts overtreding van het zondagsrijver, bod. Omdat de minister eerder dat jaar had bepaald dat een brommer met een buddy seat niet meer 'als een 'rijwiel met hulpmotor" beschouwd kon worden, beschouwde de hoofdstede lijke politie deze brommers als 2-wieli- ge motorrijtuigen en als zodanig onder hevig aan 't zondagsrijverbod. Hoe de rechter deze knoop ontwaarde, ver meldt onze krant niet 'Normale', zo genaamde 'onschuldige' overtreders van 't zondagsrijverbod kwamen eevirgens niet voor de rechter, maar konden hun in beslag genomen voertuig 's maandags ophalen tegen betaling van een boete. De horeca beklaagde zich enkele ke ren over het rijverbod bij het minis terie van economische zaken. Geen wonder, want een onderzoek had uit gewezen,'dat bedrijven buiten de gro te steden op de eerste autoloze zon dagen tachtig procent minder cmzet hadden, dan normaal. Een groot aan tal horeea-bedrijven sloot tenslotte op zondag, evenals vele benzinestations. Een parallel in de internationale poli- dering tussen West-Europa en de Ver enigde Staten. De verwijdering was in 1956 echter niet zo groot, dat de VS weigerden Europa te hulp te komen, want in december kwam al een 'olie- brug' tot stand. Een Noodcommissie, gevórmd uit directieleden van vijftien Amerikaanse olie-maatschappijen stel de een urgentieprogramma op voor vervoer van' ruwe olie naar "West- Europa.- 'Europa herademt' lezen we in onze krant, van 1 december 1956; verteld •wordt f dat de VS tot hulpverlening hebben besloten, na garanties te heb ben gekregen van Frankrijk en Enge land dat.hun troepen uit Egypte zou den worden teruggetrokken. Of de parallel cok nu zover zal gaan, dat de VS ons te hulp komen? In ieder geval meldde de Nederlandse pers op 8 januari 1957, dat het eerste tankschip, de Caltex Nederland, met de eerste ruwe olie uit Amerika de Rotterdam se havén was binnengelopen. Op 10 februari 1957 mocht voor het eerst sedert tweeëneenhalve maand op zondag weer worden autogereden. Volgens een woordvoerder van Veilig Verkeer, die zich dat nog wel kan herinneren, was het aantal ongeluk ken op die dag heel groot. En op de autoloze zondagen daarvoor? 'Dege nen, die reden meenden alle ruimte te hebben, dus als er een ongeluk gebeurde was het heel ernstig door de te hoge snelheden'. Een uitspraak om te onthouden - voor voetgangers zowel als automobilisten met ontheffingen. Van onze weerkundige medewerker Kurkdroog is het gisteren niet ge weest. Hier en daar viel uit een sombere wolkenlucht wat motregen. De straten werden ur vochtig van, maar de meeste regenmeters kregen een nauwelijks vu/etbare neerslag. Wanneer de etmaalhoeveelheid 0.2 mm niet averse rijdt, mag er gespro ken worden van overwegend droog weer. Voor enkele plaatsen in het noorden bracht een buitje de hoeveel heid gisteravond op 0.3 0.5 mm. De vochtige lucht was ons lavi binnenge komen aan de oostelijke Hank van een Brits hogedrukgebied, dat zich niet helemaal volgens het computer- schema gedroeg. Het maximum van 1031 mb. kwam boven midden-Enge- land tot stilstand, opgehouden als het werd door een depressie, die over Zweden trok cn die tot in het Cost- zeegebied enige regen van betekenis bracht. Aan dc westzijde van het maximum doen zich flinke barometer- dalingen voor, in noordwest-terland ran 2,5 mb in 3 uur, op het weerschip 1 van meer dan 3 mb. In die gebieden ontwikkelt zie een zachte zuidelijke circulatie, ln de hogere niveaus is de Europese westkust tot circa 30 graden westerlengte de wind ook zuidelijk, op 40 graden westerlengte west-noord- westelijk, ln West-Europa zou de komst van de zachte lucht met opkla ringen door veel mensen begroet wor den, maar zover is het nog niet hele maal. Daartoe is nodig dat het Engel se hogedrukgebied naar het oosten of zuidoosten trekt. We geloven dat dit op het programma staat. In elk geval komt een via de Noordzee tot Scandi navië verlopende uitloper onze kant op. Dit houdt in dat het weer van daag en morgen overwegend droog en rustig zal blijven met neiging tot iets koudere nachten. Dichtbij het hoge- drukcentrum werd dinsdagmorgen vroeg op het vliegveld vtm Birming ham -2 graden C. afgelezen op 1,5 meter hopgte. Oktober is met weinig vorst voorbij gegaan. In november kan het in sommige jaren al wel eens ismt&Ui ZURICH «««REST uur ec t gaan kraken. De strenge vorstpe riode van 1921, toen er in de laatste novemberweek 13 tot 16 graden voor- kaam, heeft destijds veel overlast ver oorzaakt. Eind november zaten de grote rivieren al dicht en was ook de toenmalige Zuiderzee met een tamelijk dikke ijskorst bedekt. De beruchte winter van 1890-91, waarover oudere mensen nog zo vaak een woordje te zeggen hebben, begon al op 25 novem ber, waarna gedurende niet minder dan... 53 dagen de binnenscheep vaart gestremd icas. HOOG WATER 1 november 1973. Vlis- singon 5*19-17.47. Haringvlietsluizen 6.57-19.11. Rotterdam 7.51-20.24. Scheveningen 6.21-18 38. IJrauiden 7.05-16.22. Den Helder 10.3S-23.09. Harlingen 0.56-13.09. Delfzijl 2.57-15.24- Amsterdam geheel bew. 13 0 De Bilt geheel bew. 12 0 Deelen geheel bew. 12 0 Eelde geheel bew. 12 0 Eindhoven geheel bew. 12 0 Den Helder geheel bew. 13 0 Lucbth. Rtd. motregen 13 0.1 Twente geheel bew. 11 0 Vlissingen geheel bew. 13 0 Zd. Limburg regen 11 0.1 Aberdeen half bew. 14 0 Athene onbewolkt 20 0 Barcelona half bew. 19 0 Berlijn onbewolkt 11 0.3 Bordeaux onbewolkt 15 0 Brussel zwaar bew. 12 0 Frankfort geheel bew. 9 0 Genève geheel bew. 6 0 Helsinki onbewolkt '1 0 Innsbrück zwaar bew. 8 0 Kopenhagen onbewolkt 10 0 Lissabon zwaar bew. 21 0.3 Locarno licht bew. 16 0 Luxemburg zwaar bew. 10 0 Madrid zwaar bew. 22 0 Malaga geheel bew. 22 0 Malloi-ca onbewolkt 22 0 Miinchen zwaar bew. 7 0 Nice onbewolkt 19 0 Oslo licht bew. 11 0 Parijs licht bew. 12 0 Rome onbewolkt 19 0 Split onbewolkt 20 0 Stockholm onbewolkt 4 0.1 Wenen regen 10 0.1 Zürich licht bew. 5 0 Casa. Blanca zwaar bew. 28 1 Istanboel licht bew. 16 0 Las Païmas onbewolkt 27 0 New York zwaar bew. ZONNIO OPKLARINGEN eSÊti sneeuw onweer dichtbij liet liftplan van het Schaorlse ge meenteraadslid F. A. Sleking is door de olie-toestanden plotseling erg actueel geworden en nog ur genter dan het al was. Een week of twee geleden ontvouwde hij zijn ideeën in de raadsvergadering tij dens de behandeling van een we genplan. Want, vindt hij, het ver keer groeit maar raak en voordat een plan tot uitvoering komt, ts het eigenlijk al niet meer op de nieuwe verkeerssituatie berekend. Je moet gewoon naar een heel ander systeem toe. Zijn idee komt hierop neereen deel van de particuliere autobezit ters moet de rest (een groter deel) dagelijks een lift geven van de woon- naar de werkplaats. Die lift- gevers moeten herkenbaar zijn aan een biljet of vignet op de voorruit, de lifters moeten een bewijs van goed gedrag (gewoon van de ge meente) kunnen tonen en tien cent per kilometer - met een mini mum van tien kilometer - in de kosten bijdragen. Stel je de auto kosten op dertig cent per kilome ter, dan moet je zo'n systeem base ren op twee lifters per auto, zodat je met z'n drieën de kosten draagt. Het liftsysteem biedt grote voorde- len. De heer Sleking denkt: niet alleen aan het milieu, maar ook aan ontlasting van de drukte op de wegen in de spitsuren en dus een grotere verkeersveiligheid, ver der een enorme besparing op de aanleg van nieuwe wegen en - uiterst belangrijk - een bezuini ging in het benzineverbruik van vijftien procent, wel negen procent ■.néér dan de regering hoopt te bereiken. Maar het plan geldt niet alleen pendelende automobilisten. De heer Sleking wil een landelijke stichting in het leven roepen, waarbij iedereen zich kan aanslui ten, ook de autoloze lifter. Daartoe wil hij het land verdelen in hon derd sectoren, genummerd van 1 tot en met 99, en de grote steden een codelelter geven. De lifter moet een bordje bij zich hebben, waarop het codecijfer of de letter van de stad of streek staat waar hij naar toe moet. De autotnobilist die bijvoorbeeld op weg is naar codenummer 36 en een lifter ziet die naar 32 moet, weet daarmee gelijk dat hij die lifter op zijn route kan meenemen. Als de stichting helemaal rond m, zidlen de onderdelen van het plan natuurlijk bestudeerd worden. Vat plan is op papier al compleet. Er staat bijvoorbeeld in, dat de kilo meter-dubbeltjes tn bonnen aan de automobilist betaald moeten wor den en dat die dan de bonnen weer bij VVV's of banken kan inwisselen. En ook, dat een auto mobilist met al te gek veel bonne tjes, die ar blijkbaar een zaakje van maakt, op z'n vingers getikt moet worden. Want het gaat cr niet om het openbaar vervoer cn de taxi's in de wielen te rijden maar om die aan te vullen. En verder zullen misschien die auto mobilisten wel gekeurd moeten worden, maar dat is nog niet ze ker; wèl dat ze minstens twee jaar rij-ervaring moeten hebben en hun auto regelmatig moeten laten keu ren. Zijn liftplan zal wellicht zelfs in ternationaal belangrijk blijken, denkt de heer Sleking, want overal zitten ze met dezelfde moeilijkhe den met het openbaar vervoer, vooral met het streekvervoer. Mis schien zitten we, nog afgezien van de olieproblemen, binnenkort wel midden in een wereld-energiecrisis endan wordt het helemaal hoog tijd om daar iets tegenover te 'stellen. Wie interesse heeft of zich nu al in het voorlopige register van de 'Stichting Lift' wil laten inschrijven, kan een briefje stu ren, naar postbus 21 in Schoort. Er was een referendum voor nodig om de klokken van het Franse plaatsje Montebourg in de buurt van Cherbourg weer aan het luiden te krijgen. De kerkklokken van Montebourg luidden gewoonlijk avond aan avond en dat valt op in zo'n klein dorpje. Tot 1966, want toen vroe gen hoteliers en gasten er alsje blieft mee op te houden. En de gemeenteraad ging op dat verzoek in; in het toeristensei2oen, van 1 mei tot 1 oktober, was klokgelui 's avonds voortaan verboden. Vanaf dat moment was er tweedracht on der de bevolking. De ene groep eiste z'n avondlijk gebeier terug, de andere protesteerde er tegen, Uiteindelijk maakte de burgemees ter een eind aan de onenigheid door. een referendum te laten bou- den. En zo heeft de bevolking van Montebourg nu met 360 tegen 59 stemmen uitgemaakt, dat de kerk klokken het hele jaar i door elke avond mogen luiden, toeristen of niet. Een glunderende Max Tailleur heeft een zesde boek gepresen teerd. Het heet 'Jiddisch fruit*, maar mag daarom volgens de sehrijver nog niet als plagiaat van 'Turks fruit' worden beschouwd. De titel heeft bij gekozen omdat fruit in zoveel joodse achternamen terug te vinden is: Appelboom, Pereboom, Komkommer, Groente man, Druif, Citroen, Sinaasappel, Kruitman en Vijgeboom. 'Jiddisch fruit', is uitgegeven door Becht ln Amsterdam en geïllustreerd door Eppo Doeve, is ten doop gehouden ln aanwezigheid, en ambassadeur II. Bar-oh van Israël. Voor de presentatie van vorige boeken waarvan er inmiddels 800.000 zijn verkocht had Max Tailleur o.a. de toenmalige premier De Jong en (nu ex-)voorzltter Van Thiel van de tweede kamer weten te strik ken. :*isr regen HAGEL BEWOLKING M AKTEN». MIN, TEMP. WINDRICHTING Er zijn nog zoveel Cree-Indianen in Canada, dat Olivetti er brood in zag een schrijfmachine met Indi aanse lettertekens te ontwikkelen. In twee uitvoeringen zelfs: één voor de Crees in het westen van Canada en één voor die in het oos ten. En dat is nog maar een grove onderschei ding. want de Cree-stam- xn«n in de diverse delen van het land kennen onderling nog veel meer lettertekens. Maar goed, zo-" lang or Cree-Inclianen zijn, zullen ze het met die twee soorten moe ten doem. Na bijna twee jaar ont wikkelen zijn ze nu voor hand- en elektrische bediening en een paar taleninstituten en het Canadese de partement van Indiaanse zaken werken er al mee. Olivetti is er van overtuigd dat dc Cree-schrijf- machine zal bijdragen tot het be houd van de inheemse taal, maar wat moet je met een taal als de Indianen op den duur op raken? Nu schijnt dat in Canada niet het geval te zijn. Inclusief de Crees telt het land nog wel een half mil joen Indiaanse inwoners, maar je vraagt je dan wel af, waarom ze dan niet veel eerder met zo'n schrijfmachine begonnen zijn. Het Angola Comité én de Dolle Mina-beweging blijken vrijwel even bekend in ieders oren te klinken als de aktiegroep 'Veroni ca moet blijven'. Het NIPO heeft zeven van zulke aktiegroepen opge lepeld voor meer dan duizend mensen en daarbij werd alras dui delijk dat de drie genoemde ver uit het bekendst zijn. De groep bijvoorbeeld, die de Zuidafrikaanse Outspan-sinaasappelen tracht te boycotten, is bij maar 63 procent van de ondervraagden bekend, wel 25 procent minder dan Veronica en die andere twee. De beweging die zich 'de lastige Amsterdammer" noemt, komt helemaal achteraan met 26 procent en de twee overige aktiegroepen van het NIPO-lijstje die ijveren voor het behoud van respectievelijk de Waddenzee en de Oosterschei de zweven er gens tusen de sinaasappelen en de Amsterdammers. Vooral jongeren hebben veel ver trouwen in zulke aktiegroepen; de voorlichting die zij geven vinden ze best eerlijk en objectief, maar dat vertrouwen daalt naarmate de leeftijd hoger wordt. Neem je alle leeftijden door elkaar heen, dan zijn er toch iets meer mensen (45 procent) die de voorlichting van aktiegroepen niet betrouwbaar vin den dan wèl (42). Als een aktie groep iets opvallends in het open baar doet, zijn het voornamelijk de jongelui tot 24 jaar die dat leuk vinden. De grootste groep die zo'n ontreden hinderlijk vindt, is voor al onder 65-iarigen en nog ouderen te" vinden. En om nog even op die objectieve voorlichting terug te bo men; de mensen die in november vorig jaar op de PvdA of de PPR stemden, hebben het meeste ver trouwen in de geloofwaardigheid van een aktiegroep, en die in WD of CHU geloven het minste. Onder die CHU- èn de ARP-stemmers vind je de meesten met weinig plezier in een optreden en public van zo'n aktiegroep. maar mensen die de PPR aanhangen, kunnen zulke 'voorstellingen' best waarde ren. ©PIB r 'Ik zei toch: niet tc veel van die hete saus, Simpkins?'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 5