Uit de weekbladen m 1 19 Nagekomen familieberichten Lubbers en crisis Zwarte paniek Werkloze pioniers Geen communisten Meijnderts en Mansholt Vluchtelingen Eis: celstraf voor hasj smokkelaars VARKENSLAPPEN MLINGWOUSr vn J SINAASAPPELEN SPRUITEN 500 gram'.'TC: P 500 gram t" V>:> Links: ^.^igataal zijn in zwart fluweel. '-'/'„Av 38-46 -- PSH SS0? Midden: Speels bewegen -f f in fluweel met tweed. Twenniematen -0 98.- £•'-;• Rechts: *.- a GIanzenïri zilver Iurex^^^? mét zwart pojyester Met elastische glamourceintuur. 36-42 80? 4— 2s2 pp dejapbnnenafdeling van C&A Elseviers Magazine: De Nieuwe Linie: De Groene: Hervormd Nederland: Figuur-puzzel Haagse Post: Vrij Nederland: Maria Johanna de Wolf-Baaij sedert 1937 weduwe van Willem de Wolf in de ouderdom van bijna 92 jaar. Wilhelmina de Graaff T12/K10 .1.50. gr-a: t'fPi'l ,- a.w f. eigen import navels net a 2 kiln y'i< mm uit" 'Ik wil een agressief energiebeleid', aldus minister Lubbers in Elseviers Slagazlne, waarin hem naar zijn me ning wordt gevraagd over de energie crisis. Lubbers: 'Op zichzelf kan je aarzeling hebben of het goed is dat de overheid meer macht krijgt In een si tuatie als nu treedt zo'n verschijnsel op, ongeacht de kleur van het kabi net Maar laten we niet vergeten, dat maaht bij de overheid onder parle mentaire controle staat. Die macht moet dan ook anders worden gewaar deerd als macht op andere plaatsen'. En ook: ''Als de oppositie kritiek heeft op het feit dat de regering op zo'n breed terrein macht naar zich toehaalt, moet men eigenlijk bij zich zelf te rade gaan. Wat bedoelt men precies? Zegt men: dat zou de overheid niet moeten doen of zegt men: dat zou dit kabinet niet mogen doen. maar een ander wêl. Die laatste vorm van kritiek vind ik onrechtvaardig* EM's omslagverhaal gaat over de 'Hot line tussen God en Betty Smit, een 'dertig-jarige freelance zendelinge tussen niet of nauwelijks gepacificeer de Indianen', 'Waarom wel hulp aan Indonesi sche, en niet aan Chileense gene raals?'- Die vraag stelt dr. Gerrit Hui- zer in De Nieuwe Linie aan minister Pronk. In een artikel op de voorpagi na noemt hij de overeenkomsten tus sen wat in de. afgelopen tijd in Chili is gebeurd en wat er een kleine tien jaar geleden in Indonesië voorviel, bijzonder frappant. Rudie Kagie had een voortreffelijk in terview met jeugdleider Egbert van Soest van de Vuurtorenin Amster dam. Van Soest: 'Aan elke bewustma king gaat een fase vooraf. Je moet eerst te vreten hebben en een dak boven je hoofd. We hebben ons vooral ingezet dit soort dingen te realiseren. Momen teel zijn we bezig met een kraak-actie. 't Is de noodzakelijke eerste stap'. jRoel van Duyn signaleert in zijn ko lom 'zwarte paniekzaaiers': De Tele graaf en de WD, die het energiete kort aangrijpen om zwarte paniek te zaaien: werkeloosheid, armoede. De paniekzaaiers in driedelig kostuum hebben daarvoor hun eigen oplossin gen. Wiegel in het Catshuis en versnel de opbouw van het nationale kem- energiepark'. Maarten Van Dullemen heeft in Be Groene een vraaggesprek met PNR- leider Eddy Bnnna, een van de win naars van de Surinaamse verkiezin gen. Bruma, die zelf geen minister zal worden: 'De werklozen van nu moeten gezien worden als pioniers die actief ingezet kunnen worden bij de ophouw van het land'. En verderop: 'Het ont wikkelingsbeleid staat nu op ee. tweesprong. Of er komt programma hulp of we moeten hier enorme belas tingen gaan heffen of elders geld zien te vinden, want we hebben een totaal failliete boedel overgenomen'. D. Eis- maJegt uit, dat 'de Arabische landen en West-Europa steeds meer gemeen schappelijke belangen hebben, ook al lijkt dat vreemd' en Justien Bins zet op de midden-pagina's uiteen, 'welke lekken van de wet er op het gebied van justitiële documentatie bestaan* en dat 'de registers van justitie en po litie dicht moeten'. Hervormd Nederland brengt op de voorpagina een gesprek, dat Kees Waagmeester had met ds. R. J. van der Veen, algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, die een be zoek had gebracht aan het Frelimo in Mozambique. 'Op het vliegveld werd hij afgehaald door een staflid van Frelimo, die luistert naar de naam Zacharias. Van der Veen: Ik zei: dat is een christelijke naam. Ja,- zei hij, ik ben meelevend katholiek en veel van de Freldmoleiders behoren tot het christendom. Ik vertelde hem, dat de bevrijdingsbewegingen hier nog wei een worden afgedaan met verhalen over communisten. Hij beantwoordde mijn opmerking met een gulle lach: Afrika nen, die strijden voor de vrijheid van hun land, zijn nog geen communis ten'. Mary Miehon ging op bezoek bij Louis van Dijk in Dalfsen en sprak met hem over zichzelf en zijn muziek. Even puzzelen Vul in: 1-2 scheepstrouw, 2-3 gezantschap; 14 zangvogel, 34 verdieping, 3-6 werk- krcht, 4-5 bitterzoet, 5-6 afgesloten stand. Bij juiste invulling leest men in de dikomrande hokjes de naain van een vis. Oplossing van gisteren: Horizontaal: 1. peroratie, 2. omen-ira- de, 3. nip-salc-pon, 4. trein-gems, 5. eelt-tod-ek, 6. negen-meel, 7. Epe-mier- la, 8. urn-eend-ep, 9. roest-kaas. Verticaal: J. ponteneur, 2. emir-Ee- pro, 3. regel-gene, 4. ons-item-es, 5. ri- ant-niet, 6. ark-gom-enk, 7. tap-Eder- da» 8, ido-mee-Lea, 9. eensklaps. Van Dijk: 'Mens, ze hebben je één maal een hervormde onderbroek aan getrokken en die krijg je nooit meer van je achterwerk. Ik heb nog maar weinig affiniteit met de kerk. Ik ben niet rancuneus of zo, hoor. Maar toch als ik soms een kerk binnenkom, be ginnen al mijn stekels overeind te staan. Ik vind de'bijbel een geweldig boek en Christus een imponerende fi guur, maar eh, het zegt me momen teel weinig'. In de Haagse Post doen Daan Dijks man en Jan Haasbroek kostelijk ver slag van hun bezoek aan legercomman dant Ferry Meijnderts. .Meijnderts: 'Men kiest nu duidelijk voor een be paalde lijn, voor een taktische opstel ling. Als er maar rust is. Alles moet ondergeschikt worden gemaakt aan de rust. Dat is het stramien van Vrede- ling. Nou, dan moet hij mij niet handhaven. Dat is toch zo?' HP heeft verder een interview met dr. Sicco Mansholt, waarin deze uit legt, waarom die oliecrisis 'een zegen' is. Mansholt: 'U moet zo'n uitspraak in zijn verband zien. Wij pleiten al jaren voor acties van de overheid om de mensen voor te bereiden op een andere wereld, waarin de grenzen van de groei gegeven zijn. Waarin het normaal wordt gewonden, dat het ein de van bepaalde voorzieningen in zicht is. Zoals nu met de olie, maar niemand wilde dat zien en er is niets voorbereid, zelfs een simpele distribu tie niet En daarom zeg ik: het is een zegen dat dit nu gebeurt'. HP's omslagverhaal behelst 'De eigen historie van Lou de Jong', opgetekend door Ischa Meijer. 'Ze worden terroristen genoemd, maar het zijn allen zoekers naar vrijheid en sociale rechtvaardigheid, die in heel Latijns-Amerika die naam krijgen. Ik bewonder hen, het zijn eenvoudig de beste mensen van dat continent*, al dus Harald Edelstam, de Zweedse am bassadeur, die uit Chili is gezet, over de vluchtelingen in Vrij Nedrland. Tegen Johan van Minnen merkt hij verder op (over diplomaten): 'Hij moet minder naar cocktailparties gaan en hij behoeft zich helemaal niet zo te onderhouden met de bovenlaag. Hij zou zijn tijd veel beter gebruiken door zich op werkelijke sociale ont wikkelingen van zijn omgeving te oriënteren'. G. van Westerloo bericht over het congres van Amnesty International, dat in Parijs wordt gehouden (De mo derne technologie heeft nog maar een paar dagen nodig om iemand te bre ken) en Nico Scheepmaker houdt een pleidooi voor Happel als trainer van het Nederlands elftal: 'Hij heeft er al tijd blijk van gegeven tactisch bijzon der sterk te zijn en omdat de eindron de in Duitsland wordt gespeeld, zal hij zioh daar tegenover de buiten wacht voor het eerst van zijn leven' nog verstaanbaar kunen maken ook'. g'u verwond'ren „Laat Hem besturen, waken 't is wijsheid, wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat moet" Heden nam de Here tot Zich onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in. „Beth San" te Aalten. Heemstede: L. E. de Wolf J. de Wolf-Karsemeijer Emmeloord: P. J. de Wolf W. de Wolf-Bussink Arasterdam: M. J. de Wolf-Polderman Aalten: E. C. Wikkerink-de Wolf Veere: C. E. Caljouw-de Wolf A. C. Caljouw Utrecht: A. N. de Wolf W. de Wolf-Sturm Heumen: M. J. Ilubertus-de Wolf J. C. Hubertus Klein- en achterkleinkinderen Aalten, 11 december 1973. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 15 de cember 1973 op begraafplaats „Berkenhove" te Aalten. Vooraf zal in het bejaardentehuis „Beth San", Ludgerstraat 47 te Aalten een korte dienst wor den gehouden om 2 uur namiddags, waarbij u wordt uitgenodigd. Ik zal eeuwig zingen van Gods goederüerenh eên. Heden nam God uit ons midden weg onze lieve Schoonzuster Adriana 't Hart-Yam Rossen weduwe van B. 't Hart, in de ouderdom van 87 jaar. Vlaardingen: C. 't Hart-van Rees Rotterdam: A. 't Hart-van der Heiden 's-Gravenhage, 7 december 1973. Wetcringkade 36. De teraardebestelling heeft inmiddels plaats ge had op de Alg. Begraafplaats „Westduin" te Loos duinen. Voor ons geheel onverwacht heeft het de Here behaagd uit ons midden tot Zich te nemen, onze lieve Zuster en Tante op de leeftijd van 63 jaar. Amsterdam: O. de Graaff Amsterdam: W. A. de Graaff-Kropf Neven en nichten Waddinxveen, 10 december 1973. Vondellaan 42. Correspondentie-adres: Mevr. O. de Graaff Adriaan van Bergenstraat 3, Amsterdam-West 1. Onze zuster is opgebaard in het Bouwcentrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen, waar ge legenheid Is tot condoleantie op vrijdag 14 de cember a.s. des avonds tussen 7,00 en 8.00 uur. Zaterdag 15 december a.s. zal er des morgens om .10.30 uur een korte rouwdienst worden gehou den in de „Ontmoetingskerk", Groensvoorde 1 te Waddinxveen, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Alberdingk Thijmlaan 2. Aankomst plm. 11.20 uur. Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot condoleantie in het Bouwcentrum. Van een verslaggever LEEUWARDEN De officier bij de rechtbank te Leeuwarden heeft giste ren tegen vijf verdachten in de 'Har- linger hasjsmokkel' straffen geëist van negen maanden tot twee jaar. 'De verdachten zijn,' aldus de officier rar. H. Kuipers, 'geen criminele figu ren, maar zijn gezwicht voor de zoete geur, die om de hasj heenhing.' Vol gens da officier zijn forse strafsanc ties nodig omdat 'ons land de laatste tijd steeds meer een doorvoerhaven van hasj wordt'. Terecht stonden de 27-j2rige construc teur Dirk G. uit Waverveen, de 37-ja- rige behanger Bemardus D. uit Am sterdam, de 34-jarige rijwielhandelaar Sjors K„ uit Wonnerveer, de elektro technicus Jack de J. uit Amsterdam en de 55-jarige kapitein Comelis K. uit Vlieland. Het avontuur eindigde 17 september in de haven van HarÜngen toen voor vier miljoen aan hasj van de bodem van de haven werd opgedoken. Ilct avontuur begon 26 mei toen de kotter 'Scheveningen 36' naar Cyprus koers zette. Via de havenplaats Fama- gusta kwam de kotter in Tripoli, waar 2000 kilo verdovende middelen werd ingescheept. Het schip voer naar Vlie land waar op 16 september kontakt werd gemaakt met de boot van Come lis K Deze kreeg de hasj aan boord. Toen de Sch 36 naar.Harlingen voer, greep de politie die het scheepje sinds Cyprus al nauwlettend in de ga ten had gehouden in. A. en D. werden gearresteerd plus de overige bemanningsleden van de Sch 36. Er was echter geen hasj meer aan boord. Kikvorsmannen van de koninklijke marine haalden later de 2000 kilo ver dovende middelen rode libanon van de bodem van de haven. De officier van justitie eiste tegen D. en G. twee jaar met aftrek en in be slagname van de kotter. Tegen K. en J een jaar met aftrek en tegen Corne lls K. negen maanden met aftrek. De rechtbank doet 21 december uit spraak. GELDIG T/M ZATERDAG V: V -V i 7350 b" <H i U vindt «alle andere VIVO-aanbiedingen op pagina 2 en 3 van Uw damesblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 10