W* Klokkendieven sloegen nu in Arnhem toe Ziekenhuisraad afwijzend over StfS personeelsstop Consumentenbond tegen verhoging tarieven van vervoer A Bom C I Farce Majeure in Amsterdam 620e Staatsloterij ïiüichtingendienst genoemd bij Frans afluisterschandaal Achterstand bij verhoging van Friese zeedijken w Treinen en vliegtuigen gaan volgens plan Bont Warm li llROtJiW/KWiAiRTETr DQNiDEKlDAG 13 DFGEMBER 1973 «XJNSI (T9/K11 Definitieve beslissing viel gisternacht Nu spaarpunten bij "Igfltfifi zakdoeken m Drie gulden Als buitenland distribueert: 12 december 1973 Eerste trekking Arbeidsonrust kan gevolg zijn' In landen om ons heen is (beperkt) benzine te koop Prijzen van 10,zijn gevallen op nummers 50,zijn gevallen op nummers 50,zijn gevallen op nummers f 100,— zijn gevallen op nummers 100,zijn gevallen op nummers 200,zijn gevallen op nummers 400,zijn gevallen op nummers 1.000,zijn gevallen op nummers eindigende op: 6 eindigende op: 46 eindigende op: 21 eindigende op: 750 eindigende op: 060 eindigende op: 055 eindigende op: 773 eindigende op: 8179 Een prijs van 2.000,is gevallen op het nummer: 2.000,is gevallen op het nummer: 2.000,is gevallen op het nummer: 2.000,is gevallen op het nummer: 2.000,is gevallen op het nummer: 044783 060936* 037841 023506* 071480 De prijs van 5.000,is gevallen op het nummer: 25.000,— is gevallen op het nummer: Een extra prijs van 50.000,is gevallen in de s<- 'e U op het nummer: En een troostprijs van ƒ1.000,op nummer: van eik van de andere series. Een extra prijs van 50.000,— is gevallen in de serie L op het nummer: En een troostprijs van ƒ1.000,op nummer: van elk van de andere series. ATTENTIE: op een met een gemerkt nummer is meer dan één prijs gevallen. Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. 061200 012845 060692 060692 091503 091503 DEN HAAG De Consumenten bond heeft in een brief aan pre mier Den Uyl gezegd dat de na delen en het ongemak van de be perkingen door de olieboycot zo veel mogelijk ondervangen moe ten worden. niet duar, wel Koop in een speciaalzaak! Deskundig advies. Volledige garantie. Eigen atelier. Nieuwe Binnenweg 178 Rotterdam (bij 's-Gravendijkwa!) Tel. 362185 Invaliden Vijf gulden extra Nü spaarpunten bij -jgfllpj zakdoeken Kabinet komt in hoge mate aan wensen van vakbeweging tegemoet Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet is de vakbeweging in belangrijke mate tegemoet gekomen door per 1 januari 1974 toch een loonsverhoging toe te staan, die niet zo gek ver afwijkt van de tweeëneenhalf pro cent die de vakcentrales hebben gevraagd. Het kabinet nam de definitieve beslis sing gisternacht na afloop van de be sprekingen die het die dag (dinsdag) met werknemers en werkgevers had gevoerd. Vandaag zal de regering haar standpunt bekend maken. Zoals we gisteren al berichtten had het kabinet de partijen twee varianten voorgelegd: Een algemene loonronde van vier a vijf procent met een geldigheid van zes maanden. Deze loonronde zou voor alle cao's gelden, ook voor die niet per 31 december aflopen. Juri disch had dit voorstel het bezwaar dat bestaande cao's opengebroken zouden moeten worden. Een algemene loonronde waarbij de bestaande cao's niet opengebroken zouden behoeven te worden. De cao's die per 31 december aflopen (de bouw en de metaal) zouden dan ge woon hun na-indexering (prijscom pensatie) per 1 januari kunnen krij gen van ruim drie procent. Het kabi net zou daarboven nog iets extra's ADVERTENTIE V*-.-'! fVi PARUS (Reuter) De aflulster-af- faire bij het Franse satirische week blad 'Le Canard Enchaine' dreigt uit te groeien tot een groot politiek schandaal. Uit eigen beweging is woensdag een van de directeuren van de Franse inlichtingendienst op be zoek gegaan bij de rechter die is be last met het onderzoek naar de affai re. De ongebruikelijke stap heeft ;n politieke kringen grote opschudding veroorzaakt. Volgens de Franse kranten is de di recteur hoofd van de technische afde ling van de DST (de Franse inlichten- dienst). Het gesprek met de rechter duurde twee uur. Le Canard schrijft in het nummer van deze week dat mi nister van binnenlandse zaken Ray mond Marcellin nersoonlijk opdracht tot het af luiste»^», gaf. DST-agenlen zouden onde' Itiving van de tech nisch directer apparatuur hebben aangebracht iri het nieuwe kantoorge bouw, toen ze ontdekt werden door een toevallig passerend personeelslid! Marcellin heeft dat ontkend, maar hij heeft niet ontkend dat hij op de hoog te was van de afluisterplannen. De opschudding over afluisterpraktij ken van regeringsinstanties heeft nu ook de Gaullisten bereikt Alexandre Sanguinetti, secretaris-generaal van de Gaullistische partij, zei dat er politie ke sancties moeten komen tegen dege nen die verantwoordelijk zijn voor het afluisteren. Het conservatieve dag blad Le Figaro schreef dat 'Marcellin een groter man zou worden, door zijn ontslag in te dienen' als de beschuldi gingen kloppen. De communistische partij heeft een parlementair onder zoek geëist Volgens het laatste nummer van Le Canard zijn er ook afluisterapparaten in de kantoren of huizen van minister van financiën Giscard d'Estaing, de so cialistische leider Mitterand en com munistische partijleiders. Van een verslaggever ARNHEM - Antiekdieven hebben hun slag geslagen in een Woning aan de Adolf van Nletrwenaarlaan ln Arn hem waar ze voor ruim zesduizend gulden aan antieke klokken wegsleep ten. Volgens de politie opereren an tiekdieven in alle delen van ons land. Het blijkt trouwens een internatio naal verschijnsel te zijn: antiek ligt goed in de markt, vooral antieke Frie se staartklokken en Friese stoeltjes- klokken. Het afzetgebied van in Nederland ge stolen klokken moet niet alleen in ei gen land gezocht worden, maar vooral ook in Duitsland en Amerika zo meent de politie. Van onze correspondent LEEUWARDEN Er dreigt een grote achterstand te ontstaan in de werkzaamheden aan de verhoging van de zeedijk van Friesland, doordat in het kader van de Delta-wet niet vol doende financieringsmiddelen beschik baar komen. Volgend jaar zal waar schijnlijk ook nog niet worden nen met de v tussen Paesens hebben de provinciale staten van Friesland ineen motie uitgesproken, dat dit uitstel grote risico's voor de veiligheid met zich brengt en onder de kustbewoners aanleiding geeft tot verontrusting. De staten dringen er in een motie die ook aan de leden van de Tweede on Eerste Kamer is ge richt, bij de minister van verkeer en waterstaat mét klem op aan, opnieuw de uitvoering van dit dijkvak in over weging te nemen, opdat alsnog uitstel kan worden voorkomen en met de verhoging van het dijkvak in het vol- gend jaar een begin kan worden ge maakt. willen geven als een voorschot op de prijscompensatie die per 1 juli 1974 zal moeten worden toegekend. In het overleg met de werkgevers heeft de regering de Indruk gewekt dat dit extra's in de laatste variant ongeveer een procent zou bedragen van het inkomen dat de gemiddelde Nederlander verdient De werkgevers kozen voor deze variant en rondden die in hun voorstel naar beneden af op drie gulden per week. Het gemid delde inkomen bedraagt echter onge veer 18.000 gulden wat in leder geval meer zou zijn .dan drie gulden per week. In haar gesprek met de vakbeweging bleek die ene procent echter minder hard te zijn. Eén procent zou nl. het minimum zijn van de eerste variant en daar voelde de vakbeweging weinig voor. De definitieve beslissing die het kabinet diezelfde nacht nog nam zou belangrijk aan de wensen tegemoet zijn gekomen: het voorschot zal in ie der geval meer bedragen, hoevee) meer Is op dit ogenblik niet bekend. Een belangrijke overweging voor het toekennen van een voorschot zijn de prijsstijgingen die sinds oktober (peil datum voor de na-indexering) zijn op getreden, ni. een half procent in de periode oktober-november en naar verwacht wordt nog eens een half procent in december, dit ondanks de revaluatie en het harde prijsbeleid. De prijsverhogingen zullen in de ko mende maanden forser zijn als gevolg van de oliecrisis. Het Centraal Plan bureau verwacht voor 1974 een prijs verhoging van 10.5 procent. Daarbo venop komt dan nog eens de verho ging van de sociale lasten per l janu ari. Met het verlenen van een voorschot verschaft het kabinet zich een adem pauze, waarin de feitelijke ontwikke ling van de oliecrisis kan worden .af gewacht. Iri maart of april kan dan. al tijd nog worden beslist over de prijs compensatie per 1 juli 1974: het voorschot kan dan een echt voorschot blijken te zijn of een gewone loons verhoging zoals de vakcentrales aan vankelijk wilden. De prijscompensatie zou dan gewoon door kunnen gaan, maar dat lijkt vooralsnog niet erg waarschijnlijk. Internationale afspraken over benzinebonnen Van onze parlementsredactie DEN HAAG Als de omliggende Europese landen overgaan tot distributie van benzine, dan heeft dat voor Nederlanders die van plan zijn in bet komende zomerseizoen met hun auto op vakantie te gaan, geen belemmering te zijn. Minister "Westerterp zei gister middag dat onmiddellijk internationale afspraken zullen worden gemaakt over de wederzijdse geldigheid van de bonnen. Het team van Farce Majeure van de NCRV-televisie, heeft gisteren op de Dam ln Amsterdam opnamen gemaakt voor een liedje. De he ren hebben in het gebouw van Trouw/Kwartet van kostuums gewis seld. Gistermiddag maakte de minister de maatregelen voor personenauto's be kend. Mededelingen over vrachtver voer zullen vandaag nog door staatsse cretaris Van Huiten worden bekend gemaakt. De vastgestelde hoeveelheid benzine van 15 liter per week Is gebaseerd op een gemiddeld aantal privé afgelegde kilometers van 13.000 per jaar. Hier door zou een beperking mogelijk zijn van 40 procent. Doordat het zakenver keer slechts een beperking krijgt op gelegd van 25 procent wordt de gemid delde besparing 30 procent. Dit per centage acht de regering noodzakelijk. Hoewel door de autoloze zondag, de 100 kilometer actie en het groeiend gebruik van het openbaar vervoer reeds 20 procent werd bespaard, wilde de regering toch een distributie systeem, omdat daarbij de automobilist zoveel mogelijk wordt vrijgelaten in jp de beslissing wanneer en waarvoor hij zijn auto wil gebruiken. Op 7 januari zullen voor de personen auto's de eerste vier bonnen van de series E, H en K van kracht worden. Daarbij ook de auto's uit de categorie G die op Ipg-gas rijden. Deze groep kan per bon 18 liter Ipg of 15 liter benzine krijgen. De bedrijfswagens, groep M, die op benzine rijden krij gen per bon 25 liter, terwijl de motorfietsen, categorie B, 8 liter ben zine ontvangen. Ia de meeste, gevallen is het woon-werk-verkeer ia de weke lijkse levering van 15 liter begrepen. Echter de personen die meer dan 15 kilometer van hun werk wonen en door hun werktijden niet gebruik kunnen maken van het openbaar ver voer kunnen via hun werkgever zich wenden tot de rijksverkeersinspectie Oliecrisis of niet: ADVERTENTIE Van een verslaggever UTRECHT De nationale zieken huisraad wijst nadrukkelijk elke ver antwoordelijkheid af voor de gevolgen voor de patiënten en de medewerkers van de personeelsstop voor de zieken huizen. Prof. mr. J. Th. M. de Vreeze, voorzitter van de N.Z.R., zei op de al- gemene ledenvergadering van üe raad in Utrecht, dat er waarborgen moeten komen voor de handhaving van de kwaliteit van de ziekenhuisdienst. De NZR heeft zijn vertegenwoordigers in het centraal orgaan ziekenhuistarie ven (dat via de goedkeuring van de tarieven ook bij de personeelsstop is betrokken) gevraagd, geen medewer king te verlenen aan definitieve rege lingen voordat er meer zekerheid en duidelijkheid ontstaan. Dr. L. de Jong, economisch directeur van het Antoniusziekenhuis in Utrecht, betog- de dat een personeelsstop kan lelden tot ernstige arbeidsonrust en zelfs tot stakingsdreiging. 'Onze werknemers mogen niet constant overbelast wor den', aldus dr. 'De Jong. De conse quentie daarvan is 'distributie' van medische verrichtingen binnen de zie kenhuizen. Maar de vraag is, wie daarvoor de regels moet vaststellen. Ook de automobilisten zullen, welis waar binnen enkele grenzen, erop uit kunnen trekken, blijkt uit gesprekken met de reiswereld. 'De kerstrelzen lo pen als een trein' en 'de treinen zul len tot barstens toe gevuld zijn', illus treerden de opmerkingen. De laatste weken hebben tallozen geboekt op de 'treinen, die voor de feestdagen naar het buitenland gaan en thans wordt er al 'neen' verkocht. Maar zoals ieder jaar zullen er ook dit jaar weer 'witte raven' zijn; mensen, die op het aller laatste ogenblik nog een kansje wagen met de trein mee te kunnen en nog geluk hebben ook- De Nederlandse toeroperators zeggen, dat het goed gaat en dat zij over het algemeen volgeboekt zijn. De oliecri- ADVERTENTIE De Consumentenbond denkt daarbij aan het achterwege laten van tariefs verhogingen van het openbaar vervoer gedurende tenminste het eerste half jaar van 1974. Mogelijkheden worden ook gezien in aanvullende voorzienin gen In het openbaar vervoer: hogere frequentie, latere bussen of treinen 's avonds, uitbreiding van het rijwiel- vervoer per trein en vergroting van het aantal rijwielstallingen bij trein en busstations. De Consumentenbond vindt dat geen beperkingen gesteld mogen worden om bij het streekvervoer meer capaci teit in te zetten, routes te wijzigen of andere dan bestaande verbindingen te bedienen. Voorts wordt een verlaging gevraagd van de telefoontarieven, vooral in de zgn. goedkope avond- en weekendu ren. De Consumentenbond acht verder een doelmatig prijsbeleid van belang. De regering wordt verzocht hiermee voor al slagvaardig te zijn in die gevallen, waarin prijsstijgingen ten onrechte met energieschaarste worden gemoti veerd en ook die gevallen, waarin energieschaarste in werkelijkheid een kostverlagende invloed heeft Met het oog op de toekomstige pro- duktie dringt de Consumentenbond aan op snelle uitbreiding van win ning, exploitatie en transport van aardgas, zij het met inachtneming van gereehtvaaridgde milieuoverwegingen. De bond meent voorts dat verspilili® op het gebied van verpakking tegen gegaan moet worden. (ADVERTENTIE) sis is volgens hen van geen enkele in vloed geweest op de vakantieplannen. Wel zijn bepaalde vluchten om brand stof te sparen gecombineerd, maar de door de toeroperators bij de Neder landse luchtvaartmaatschappijen afge sloten kerstvakantie-vluchten, worden normaal uitgevoerd. Voor de automobilisten zag het er aanvankelijk wat somberder uit, maar uit de jongste opgave van de ANWB blijkt, dat er ln de 'ons omringend landen benzine Is te krijgen, zij het met zekere beperkingen. Het is even wel beslist niet mogelijk losse benzine in jerrycans te kopen. In Engeland echter is de dieselolie beperkt lever baar. ANDERE LANDEN De jongste opgave van de ANWB ziet er als volgt uit: België: geen rijverbod op 23 en 30 december, maar wel op 18 december van 09.00 tot 20.00 uur. Ook op de feestdagen zal er geen rijverbod zijn. Tijdens het rijverbod zijn de benzinestations gesloten. Ontheffingen kunnen in brussel worden aange vraagd bij het ministerie van econo mische zaken. Maximum snelheid au tobanen 100 km., overige wegen 80 km. Luxemburg: Géén beperkingen voor het doorgaand verkeer. Op 23 en 30 december en tijdens de feestdagen géén autorijverbod. De benzinestati ons zijn gesloten van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur., de andere dagen van 20.00 tot 05.00 uur! Voor autobanen en drie- baanswegen een maximumsnelheid van honderd kilometer en de overige wegen tachtig kilometer. Duitsland Het (voorlopig) laatste rij verbod ls op 16 december, deze toe stand zal zeker tot en met 6 januari voortduren. Het rijverbod van 16 de cember geldt van zondag 03.00 uur tot maandagnacht 03.00 uur. Tijdens de feestdagen géén rijverbod. Op de au tobanen ccn maximumsnelheid van honderd kilometer en op de overige wegen tachtig km. Benzinestations langs autobanen verkopen maximaal twintig liter per keer. Frankrijk: Géén beperkingen ten aan zien van het verstrekken van benzine. Op de autobanen een maximumsnel heid van 120 kilometer overige wegen negentig. Zwitserland: Géén zondagsrijverbod meer en zal zeker tot januari niet meer worden ingesteld. Ook tijdens de feestdagen géén rijverbod. Op alle wegen een maximumsnelheid van honderd km. 'Buitenlanders die Zwit- ADVERTENTIE) ldi»«ev«v»«v««4MNIK Vrijdagavond tot 9 uur geopend HB9WMMMWWH Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Olieboycot of geen olieboycot: de Nederlanders die van plan waren de kerstdagen in liet buitenland door te brengen, doen dit ook. De treinen en vliegtuigen rijden en vliegen zoals was vastgesteld en afzeggingen als gevolg van de oliecrisis mogen geen naam hebben. seriand binnenkomen moeten hun tank voor tweederde gevuld hebben. Maxi maal mag twintig liter per keer wor- den getankt. Engeland Géén zondagsrijverbod en ook tijdens de feestdagen mag worden gereden. Voor alle wegen een maxi mumsnelheid van tachtig km. Benzi- nestations zijn 's nachts en zondags ge sloten. staatssecretaris Van Huiten. Minister Westerterp zei gistermiddag, dat berichten - als - zou staatssecretaris Van Huiten van verkeer en waterstaat opzij zijn geschoven bij de verant woordelijkheid voor de distributie- maatregelen, geheel onjuist zijn. De bewindsman legde uit, dat d ealgehele verantwoordelijkheid voor dé distribu tie van brandstoffen vanaf het begin bij de minister van verkeer en water staat heeft berust, evenals de verant woordelijkheid voor het verkeer van personenauto's. Tot de taken van staatssecretaris Van Huiten behoren de dlstributiemaatregelen, speciaal voor het nationale vrachtvervoer, en eventuele verkeerstechnische maatre gelen. om een extra toewijzing. Eerst dient echter het bedrijf zelf een oplossing te vinden. Er zullen geen extra toewijzingen ko men voor invaliden, die geen beroep hebben. Hebben zij dat wel, dan kun nen ze wel een toewijzing krijgen. Eveneens is dit het geval voor het vervoer van geestelijk of lichamelijk gehandicapten van en naar inrichtin gen. De politie, brandweer en GG en GD zullen zonder korting toewijzin gen krijgen via de gemeenten. Extra toewijzingen zijn er ook voor taxi's, huurauto's met chauffeur, be grafenis- en trouwauto's en auto's van- het reddingswezen. De huuratou's zon der chauffeur, lesauto's en lesmotoren kunnen ook extra toewijzingen krij gen, echter met aftrek van. de reeds ontvangen 780 liter per jaar en een. vermindering van 20 procent. Huis- en veeartsen krijgen dit ook, echter zonder procentuele vermindering. Zo als wij gisteren meldden krijgt het za kelijk verkeer een korting op zakelij ke kilometers van 25 procent. Vanaf 2 januari zullen bij de gemeen tesecretarieën aanvraagformulieren beschikbaar zijn. Hierop moet het to taal aantal kilometers dat per jaar wordt gereden worden ingevuld en de zakelijke kilometers, Het gemiddelde aantal van 13000 privé kilometers wordt van het totaal afgetrokken waarna op de rest 25 procent wordt gekort. De werkgever moet het aan vraagformulier mede ondertekenen. Voor zelfstandigen moet dit gebeuren door een boekhouder, belastingconsu lent of accountant. Onder deze rege ling vallen ook geestelijken. Als de aanvraag om een extra toewij zing wordt goedgekeurd verstrekt de gemeente een machtiging, waarmee de aanvrager elke vier weken tegen beta ling van steeds 5 op de PTT-kanto- ren de extra bonnen kan afhalen. Te vens krijgt de aanvrager een gemeen telijk stempel op zijn kentekenbewijs. ADVERTENTIEj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 11