Familieberichten '^dé: *-r f v' m a- Zwarte japon më:: zilver impriine toppen manchetten. Mt3§t/m 44:^9. Feestelijke maxi-japon met imprimé top. Mt 38 t/m 44. O ë- \jï - Ti .'i Tvr-<& l/j;V~' v /fa Zwarte velours japon met zilver imprimé blesgamering ML 36 t/m 42.59." TROLW/KWARTET DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 Helena Elizabelli Boendermaker-Lnnow O. E. Lentze O. E, Lentze Annie Reitsema-Verschoor O. E. Lentze D» heer V. UB. to Z. 02) Schoon- Het dagblad ook voor werkgever» uw kontaktadres. :>ir2h-, *lc ,«5£V -V< _v - S-- Zwart velours met zilver imprimé jasje op zwarte pantalon. Mt.36 t/m 44. f 89.- j Lamp >e 1 «oo si/c 01 r de Detcei nberot jw zilver imprimé op zwart velours. Bedroefd geven wij kennis dat God uit ons mid den heeft weggenomen onze lieve Dochter, Zus ter. Schoonzuster en Tante Annie Reitsema-Verschoor Voorburg: St. Paneras: Amersfoort: Harderwijk: Nijmegen: C. T. Verschoor-Ouwenecl G. Verschoor M. Verschoor-van der Lee G. van den Kaak-Verschoor K. van den Haak E. Nijman-Verschoor J. Nijman T. Verschoor H. Verschoor-van Huizum Nichten en neven Van ons is heengegaan naar het Vaderhuis mija innig geliefde Vrouw en onze zorgzame Moeder, Groot- en Overgrootmoeder Harmina Geertina Wiersema-Groenveld op de leeftijd van 88 jaar. Zalig die inChristus sterven, de doden die de hemel erven, voor wie Hij woning heeft bereid.- Bedum, 11 december 1973. Huize „Alegunda Ilberi". M. W. Wiersema Bedum: R. J. Wiersema Sauwerd: T. Datema-Wiersema VV. Datema Rzn. Uithüizermeeden: A. R. Berghuis-Wiersema VV. P. Berghuis Ellerhuizen: R. J. Schutter-Wiersema S. H. Schutter Namens Klein- en achterkleinkinderen: Uithüizermeeden: Tineke en Piet Wiepkema-Wiersema Liever geen bezoek De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 14 december ies namiddags om 2.30 uur vanuit het gebouw 'Concordia', Prof. Mekelstraat 1 te Bedum De rouwdienst vangt aan om 2.00 uur aldaar. Heden nam de Heere to Zich in Zijn Hemelse Heerlijkheid onze lieve Zuster, Schoonzuster en Tante Harmina Geertina Groenveld geliefde echtgenote van M. VV. Wiersema, in de ouderdom van 88 jaar. Bedum, 11 december 1973. Loppersum: W. J. Groenveld L. Groenveld-Bkwenga R. J. Groenveld Wzn. Westeremden: P. Faber T, A. Faber Ubbcns Heden nam de Here tot Zich onze geliefde Moe der, Behuwd-, Groot- en Pleegmoeder, zuster en Tante Adrians van Grondelie weduwe van Gerard Hoffius, op de leeftijd van 67 jaar. „Wie in de schuilplaats des AJlerhoogsten is ge zeten vermacht in de schaduw des Aimachtigen'' Delft: A. Hoffius Ronse (België): G. Hoffius A. N. Hoffius- van der Kerkhoven Benny en Kitty Delft: M. J. van Krimpen-Hoffius P. van Krimpen Marcel en Renë D. M. A, Hoffius M. Hoffius-Hoornweg W Hoffius iG. Hoffius-Swagten Ans en Pim Joke en Rob Delft, 11 december 1973. Corn. Fockstraat 12. De overledene is opgebaard in een- der rouw kamers van het Bethelziekenhuis, Reijnier de Graafweg 5. Bezoek van 23 uur. De teraardebestelling zal plaats vinden in het familiegraf op de algemene begraafplaats „Jaffa", Jaffalaan, op vrijdag 34 december a.s. om 1 uur. Vertrek van Corn. Fockstraat 12 om 12.30 uur. Heden naxr God ot Zich, voor ons nog onver wacht, onze lieve Moeder en Oma weduwe van Simon Boendermaker Zij mocht 81 jaar worden. A. E. Verboom-Boèndermaker C. Verboom E. Helleman-Boendermaker L. J. Helleman S. Boendermaker C. J. E. Boendermaker-Boersma en kleinkinderen 's-Gravenhage, 12 december 1973. Correspondentie-adres: Van den Rijnplantsoen 5, Voorschoten Bezoek aan de rouwkamer Fred Hendriklaan 7 zaterdag en zondag van 12.0013.00 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal D.V worden gehouden maan dag 17 december on 13.00 uur ir de aula van „Nieuw Eykenduynen", Kamperfoeliestraat 2a te 's-Gravenhage, waarna de begrafenis zal plaats vinden. Vertrek vanaf Haverkamp 125 om 12.30 uur. Hij is verlost, God heeft hem welgedaan. Heden nam God tot Zich na een geduldig gedra gen lijden mijn lieve Man, onze Vader, Schoon- vader en Opa Aart Arie Kooijman echtgenoot van K. Kooijman-Bijl op de leeftijd van 78 jaar. K. Kooijman-Bijl Ina en Piet Jan en Netty Riet Rika en Kees Arie en Ina Maarten en Nel Klein- en achterkleinkinderen Pernis, 12 december 1973. Sagiusstraat 59. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 15 december a.s. om 11.45 uur op de Alg. Begraaf plaats te Pemis, voorafgegaan door een rouw dienst in het Ger. Jeugdgebouw, Burg, van Es- straat 34 te Pernis, Aanvang van de dienst om 13.00 uur. Hedenmorgen overleed de Heer Adrianus Lagendijk op de leeftijd van 79 jaar. Vanaf 1907 tot aan zijn pensionering heeft hij inet grote bekwaamheid en volledige inzet de be langen van onze vennootschap behartigd. Wij zullen de nagedachtenis aan zijn persoon en zijn werk in hoge ere houden. Corns, van Nes B.V. Rijsoord, 12 december 1973. In vol geloofsvertrouwen nam God tot Zich onze lieve Schoonzuster en Tante Harmina Geertina Wiersema-Groenveld C. G. Hospcrs J. Hospers-Ritsema Neven en nichten; Wessels Wiersema Kaspers Van Hees In zijn Heer en Heiland ontslapen onze beste Broer, Zwager en Oom Dr. Daniël Tollenaar oud 62 jaar De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden, Familie Tollenaar t Na een langdurige ziekt» overleed heden in Huize „De Wilbert" te Katwijk op ruim 82-jarige leef tijd, mijn geliefde Vrouw onze lieve Zuster. Be huwdzuster en Tante Elisabeth Johanna Odilia Pollmann geb. Schoondergang Namens de gehele familie: G, W.J. Pollmann Zuid Boulevard 152. Katwijk aan Zee. In de HartebrugskerS n Leiden heeft donderdag avond om 7 uur een stille dienst plaats. De H Uitvaartdienst heeft op vrijdag 14 decem ber plaat? om 11 uur, in bovengenoemde kerk; waarna de begrafenis in het familiegraf op de r.k. begraafplaats „Zijlpoort".. Op 12 december 1973 overleed de Heer leraar aan de Chr. M.T.S, te Dordrecht Doep getroffen door dit plotseling verscheiden, gedenken wij in de heer Lentze een toegewijd .medewerker die een belangrijk aandeel had in onze schoolgemeenschap. Het bestuur van de stichting voor Chr. M.T.O. in Dordrecht e.o.: B. de Wit, voorzitter. Het personeel van de Chr, M.T.S. te Dordrecht geeft met ontroering kennis van het overlijden van haar collega de Heer Met dankbaarheid gedenkes: wij deze collega, die met zijn vele fijne menselijke eigenschappen zo veel voor ons betekende. Wij mogen geloven in Gods barmhartigheid die ook collega Lentze leidde tot Zijn Heerlijkheid. C. van der Kamp, directeur. Dordrecht, 12 december 1973. De Here heeft tot Zich genomen onze innig ge liefde Vrouw en Mamma Voor hetgeen wij in haar hebben ontvangen zijn wij onbeschrijfelijk dankbaar. A. M. Reitsema Wenneke Silvia Erica Voorschoten, 12 december 1973. Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 24. Op aterdag 15 december a.s. om 13.00 uur zal op de begraafplaats 'Rosenburgh' te Voorschoten de begrafenis plaatsvinder Wij hopen met allen die van haar leven deel uit maakten een afscheidsdiënst te houden, Deze dienst vindt plaats in de Gereformeerde Kerk Leidseweg 21, Voorschoten om 12.00 uur. De leerlingen van de Chr. M.T.S, te Dordrecht geven met ,rote verslagenheid kennis van het overlijden van hun leraar de Heer De heer Lentze za; ia onze herinnering blijven voortleven als een bijzondere leraar, die voor ons tijd noch moeite spaarde. Dordrecht, 12 december 1973. Heden nam de Here, geheel onverwacht tot Zich onze lieve Moeder en Oma Wilhelmina Haas-de Wilde J. Spaargaren-Haas J. Spaargaren Wolfhezc: A. A. C. te Nijenhuis-Haas H. te Nijenhuis 's-Gravenhage: W. J. Haas Willoughby (Aus.): H. M. M. Tanja-Haas H. Tanj a Kleinkinderen en achterkleinkinderen 's-Gravenhage 11 december 1973. Hengelolaan 234. Bezoek aan de rouwkamer Fred. Hendriklaan 7, donderdag en vrijdag van 16.00—17.00 uur. De dienst van Woord en Gebed zal worden ge houden zaterdag 15 december om 11.00 uur in de aula van „Nieuw Eykenduynen", Kamperfoe liestraat 2a te 's-Gravenhage, waarna de begra fenis zalplaatsvinden. Vertrek vanaf Hengelo laan 234 om 10.40 uur. 'ik dacht; zal tk voor mijzelf beginnen of niet Hos kom ja aan de klanten? Toen keek ik «ene Ir dia rubriekadvertenties van onze krant Sk dacht wM zij kunnen kan ik ook. Ik ssadvertaerd. Wat dte dingen gelezen worden. Sn door wiel Ik adverteer nu regelmatig. En verleden maand heb Ik een schilder In dienst genomen. Uw dienstwillige werkgever V. L D.' weduwe van Johannes Haas in de gezegende ouderdom van 96 jaren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 12