Beurswaarde sterk omlaag in november ••-— Marktberichten Scheepsberichten INCOURANTE FONDSE Beurs van Frankfort Beurs van Tokio vreemd geld Gezien achteruitgang Wall Street Beurs van Pari is Metalen in Londen Beurs van Brussel Beurs van Londen 11 TOOW/KW-AiR.TET DONiöBRiI>AG 13 DECEMBER' 1973 FmJÏCIëPTEN ECONOMIE T13/K17 I a I "ï/fli IM .••Mil v -'18 mm pfi "ii J-.no .Ned;'63 «4 Ned.'Sd «vt Ned* *64 414 Ned .'59 4 li Ned.'60 414 -ïf Ned.*«l «W ao.s lMsb 1220 noot ®r istTs 10ÏÏ - - - '4' - - - - - - Beurs valt nog mee AMSTERDAM Gezien in het licht van de nieuwe reactie van Wall Street is de koersvorming op de Amsterdam se effectenbeurs niet tegengevallen. De meeste noteringen waren welis waar lager, maar lagen in het alge meen boven het peil dat voorbeurs werd bereikt Hoewel de koersen na de opening nog wat afbrokkelden, vie- len de verliezen, vergeleken met die van de afgelopen weken, nog mee. AKZO sloot ƒ1.80 lager op 47.70 en Unilever ƒ1.10 op ƒ108.70. KLM en Kon. Olie verloren resp. bijna 2 en 1.20, maar Philips wist het verlies te beperken tot drie dubbeltjes op ƒ32.80. Daarentegen waren de aande len Hoogovens 30 cent hoger op ƒ55.20, In de scheepvaartsector brokkelden de noteringen flink af, maar tijdens de handel trad een herstel op, waardoor van Ommeren het verlies van ƒ6 ge heel kon wegwerken, KNSM de terug- gang tot 2 kon beperken en Scheep vaart Unie zelfs vijftig cent verbeter de.; tot 91. Aandelen Heineken wer den een rijksdaalder goedkoper en Nat. Nederlanden kon ƒ1.40 aantrek ken tot 61.60. De grote banken daar entegen waren zwak. Op een overwegend apathische lokale markt zorgde de verzekeringssector voor een verrassing. Over de hele li nie werden hier forse winsten be haald, die het marktbeeid doorkruis ten. Zo werd voor Stad Botterdam vijf gulden meer betaald op ƒ90 en kon AMEV vier gulden aantrekken op ƒ110. Nationale-Nederlanden liep ge leidelijk op tot 61.80, een winst van ƒ3.30 en Amfas was twee gulden oe- ter op 97. in een dunne markt was Elsevier dertig gulden beter op 51.5, ACF herstelde met 15 gulden en Vui- caansoord zette de stijging met 25 gulden voort tot ƒ900. Verder waren duidelijk beter Wegener, VMF «n VRG-Papier. Op de beurs was men zeer slecht te spreken over het aanbod van Europ- emballage alle uitstaande opties Tho massen en Drijver-Verblifa over te ne men tegen ƒ6.50 per certificaat. 'Wij voelen on3 beetgenomen' en 'het is een grof schandaal' waren enkele re acties. Begin mei van dit jaar werd voor de optiebewijzen nog 18.75 be taald. Woensdag werd gehandeld op 6.50. Centrale Suiker bleef ook woensdag verder zakken zonder dat het aanbod VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH 12 dec. - Aanvoer: totaal 8895, runderen 2787. graskalveren 497, vette kalve ren 127, nuchtere kalveren 3157, schapen en lammeren 973. slachtvarkens 853, lopers 59, biggen 14,2, slachtrunderen 2387. Prijzen (in guldens) melk- en kalfkoeien 1350-2525, guis- te koeien 1075-18M, kalfvaarzen rood 1725- 2475 zwart 1300-2100, klamvaarzen 1525-1825, gulste vaarzen 1350-1600, pinken 1100-1350. nuchtere kalveren v.fok-mesterij rood 300-490 zwart 225-325. waideschapen so-130, lamme ren 95-135, vaarzen <le en 2e Kw) 5,95*6,50 5.45-5,85, koeien (Ie ,2e en 3e Rw) 5.30-5.95 4,45-5.10 4,15-4,35; stieren (le en 2e k>v) 6.35-6,50 6.10-6.30: worstkoeien 4,35-4,55) vet te kalveren (le,2e en 3e kw) 5,00-5.25 4,70- 4,05 4,30-4,05; nuchtere slachtkalveren 1.15- 1,40; slachtzeugen (le, 2e en 3e kw> 2,95-3.00 2,89-2,94 2,80-2,87; slachtvarkens 3,17-3,28; vette schapen 155-190; vette lammeren 155- MIDDENMEER - Tarw-9 37,50-38.50. gerst 33.25-35,25, haver 33,50-35,60 capucijners 100- 115. koolzaad 61,50-70.50, karwljzaad 235-330, blauw maanzaad 180-200, graszaadhoot 35-80, withooi 100-185, lucerne hooi 100-195, haver- stro 80-200, gerstestro 80-100, tarwestro 80- 100, voeraardapp. 30-60. VEILING NOORD-SCHARWOUDE Deense kool 50.000 kg, 11,80-34.20, Rode kool 33.000 kg. A 21,80-41, B 10,70-22,60, Groene kool 3.000 kg. A 39-49, Kroten 6.000 kg, A 22,20- 27,40, B 6,80-7.40. C 6,20, Modfo A 23,70- 25.50, Uien 16.000 kg. 60-80 51, II NL 80-100 33.10-505.1. 60-80 48,70-50.0. 4-60 49.2-51,9, 0NEP 36 GOUD EN ZILVER Goud 9300-9600 (9340-9640) per kg. Zilver 273-283.50 (278-290,50) per kg. (Opgave Drijfhout). werd opgenomen. De laatprijs werd met 70 gulden verlaagd tot ƒ750. De laatst gedane koers bedraagt ƒ970. Aandelen KVT waren opnieuw zeer flauw en werden tien gulden lager verhandeld op ƒ85. Aan de zwakke kant lagen verder Beers. Ver. Glas, Kiuwer, Mendes-Gans en Twentsche Kabel. De noteringen op de obligatie- markt toonden een langzaam afbrok kelende. tendens. DEN HAAG De reële waarde van de gewone Nederlandse aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs is in november bij een iets hogere nomina le waarde fors gedaald, namelijk van ƒ43.226 min. tot ƒ38.057 min. Aldus cijfers van het CBS. De reële waarde van de Internationals ging omlaag van ƒ26.110 min. tot ƒ23.182 min. die van Scheep- en luchtvacht van 1182 min. tot 929 min. die van bank- en verzekeringswezen van ƒ4482 min. tot 4001 min. en die van overige fondsen van ƒ681 min. tot ƒ615 min. De gemiddelde koers gaf een zeer scherpe daling te zien van 429 tot 377. De beurswaarde-index ging n-.ar bene den van 116.4 naar 89.1 (1963 is 100). Beers Nfckel AKZO F. paris 11/12 12/12 21.40 21.50 150.40148*60 80.90 80.70 185 1841/ Kon. Olie 140.60138.30 Philips Citroen Pechlney Peugeot Unilever U/12 12/12 55.20 54.60 54 54 122.50120,90 296 285 191 184 St. Gobain 147.10140.70 Tin loco ld. 3 mnds Lood loco ld. 3 mnds Zink loco id. 3 mnds Koper loco id. 3 mnds Zilver loco td. 3 mnds 10/12 2910-40 2828-30 275-76 272%-73 755-65 693-95 1063-67 882-83 132.2-32,4 136.2-36.3 U/12 2750-60 2625-35 274-75 274-74% 755-60 686-87 1073-75 887-86 133-133.2 136.9-137,1 AEG-Telef AKZO BASF Bayer Commenb Cont G Daimler Demag Geisenb. Glanzsoff Harpener Hoechst Hoeseh 11/12 12/12 103,40101.50 45.90 45 114.30 112 104 102 158154.20 69.20 73b 241 235b 123.50121.50 83.50 82b 205 202 181b 178 05.70bl03.60 47 42.20 Kaufhof Kloeckner Lufthansa Mannesm RWE Kiem cns Thyssen-H Volksw Feiten G. Kali Chem Philips Kon. Olie Unilever 11/12 12/12 184b 109 106b <7.10b 47 147 148 142.20 142b 207.50204.30 38b 57.70 100.20 105b 18fr 187b 403b 31 31L 79.50 79L 103.50103.50 Electrobel Cock.-Ong. Cevaert Metal H Petrofina U/12 12/12 464 6400 1030 1016 1320 1320 4900 5000 6650 6490 Soc G Sorina Solvay Union K Kon. O 11/12 12/12 2600 2600 3200 3160 2290 2290 1310 1338 1210 1208 Br. Am Br Petr Court Distill Dunlop EMI Gen. EI. Gr. Un. St. ICt Imp. Tob. R. Tinto Shell T U/12 12/12 229% 229% 522% 510% 102% 101% 138% 135% 50 49 126 124 120% 119% 214% 214% 198 198 76 74 175 173 209 205 11/12 12/12 Unilever 290% 95% 288% Vickers Woolw. 62 62 2% Cons 10% 19% 3% War 27% 28H Beers 24K 244 Sel Tr '295 290 Tangan 162% 160 Union C 218 220 Al Brew 71% 69% Int. Nickel 17% 17* U/12 12/12 11/12 12/12 Banyu Ph 400 405 Talsel 213 210 Dai Nip 265 262 Takeda 218 217 Fuji Tsu 252 229 Tokio 432 425 Sharp 264 274 Toshiba 107 110 Hitachi 145 144 Toyola M 405 405 Honda 471 485 Fuji El 99 !)9 Komatsu 219 216 Ikegtl 114 115 Kubota 340 338 Nomura 435 423 Matush H7 422 Pioneer E 795 784 Nippon EU 265 165] Sankyo 194 193 Ricoh 260 2501 Sanya El 133 132 Sony 331)0 34201 Yokogawa 235 247 Scheepsberichten fGrn'e vaart) AM5TELHOF II 120 no Ifonikchot nr Fos, ARCA II "SO w Honolulu nr Honolulu. BALTICBOKG li Brunsbuettel nr Mantylu- oto 'fiTHNIABORG 12 p Brunsbuettel nr De ''.'lEVBO.Y ARNHEM 12 te Trinidad. C 12 te Puerto Bolivar, CHIRON 10 vu r"ork nr Aruba. COPAN 11 225 s.o Tl nr Klnsgston. DELTADRECHT ,',1 p Malaga nr Pepel, EA 12 400 z Fiji eil nr pa namakanaal, ESSO DEN HAAG 11 20 IV Ca pe Francis nr Wilhelmshaven, GA ASTER DIJK 12 vn Rotterdam nr Londen, GLEBES 11 JèO wzw Portland nr China. GREBBEDIJK 11 vt! Rotterdam nr Hamburg, GROTEDUK 11 90 zo Kp San Lucas nr Long Beach. HEELSUM li vn Durban nr Le Havre, hercules ii ie Chagraratnas. HILVERSUM 11 te Mississippi. KAAP HOORN 11 340 siw Abidjan nr Am sterdam, KARAKOKUM 12 te San Francisco, KYLTX 11 te Shelihavec, LAD ON 11 le Port of Spain. LE1DERKERK 11 385 no Beira nr Le Havre. LEUVELLOYD 12 te Lissabon, MAASBREE 11 275 p Lourenco Marques r.r Pent. Golf. MADISONLLOYD 12 t» Hamburg. MERCUR1US 32 te Paramaribo. M1SSISSIP- PILLOYD 12 230 nw 3wo Jitna nr Cristobal, ML'SILLOYD 11 red e Algiers. NEDER LEK tl vn Dampier nr Balboa, NEDLLOYD KAT- WLIK U 370 no St Helena nr Port Elisabeth. NEDLLOYD KIMBERLEY 13 te Portland verw.. NEDLLOYD NIGER 11 vn Douola nr Abidjan. NIEUW AMSTERDAM 12 te Grena da. OMMENKEHK li 153 wzw Freetown nr Rotterdam, PARTHENON 11 vn Rotterdam nr Hamburg. PATRO 12 te Bombay, PERICLES 11 te Nlckerle, ROTTERDAM 1! vn Nassau nr Bermuda. RIJNBORG 12 td Oulu, SI- NOUTSKEHK 13 te Beira verw.. S1BARA U vn Casablanca nr Port Vendres, SOCRATES 12 te Nassau, SPAARNEKERK 12 vn Ham burg nr Rotterdam, STRAAT HONSHU 12 te Santos. STBAAT MADURA 12 vn Hsinking nr Hongkong, STRAAT NAGOYA 11 3S0 ono Dur ban nr Durban. TINTO 11 830 wzw Ouessmt nr Hamburg, VOLENDAM 11 300 nno San Ju an nr St Maarten, WIELDRBCHT 11 700 no Marshall eil nr Singapore. WISSEXERK 11 vn Rotterdam nr Bordeaux, Zaankehk 11 vn Damman nr Abudhabi. AMERSFOORT 11 $90 20 Newfoundland nr Bremen. AKTILLA BAY 12 vn Chlba nr Bandaroabshahr, ATLANTIC STAR 12 vn New York nr Gothenburg, BAROK IJ 113 a Tuna nr Piraeus. BILDERDIJK 12 te Sheer- ness. BLITAR 11 te Amsterdam. CAPILL'NA. 22 te Laveta venr., CAPULONtJC 1» te Rio de Janeiro verw.. CHEVRON NEDERLAND 12' 405 o DaresSalaam nr Kfiapstad. DILOMA 12 275 20 Muscat nr Mina el Fahal, KALYDON 53 te Luanda verw.. KAPELLE va Ham burg nr Antwerpen, mm KARA 12 te Polr,to Notre, KHASIELLA IS te Stan ow. MAGOMA. 12 155 to Luria nr Perz, Golf. METUAL 27 te Tranmere verw NEDER LINGE 12 vn Nou mea nr Towmsvillc. NEDLLOYD CAKWELL 12, vn Yokohama nr Djibouti, NEDLLOYD KEM- BLA 12 -480 220 Mlnicoy nr Singapore, NEDLLOYD KYOTO 12 te Tanga, PHILTPPIA 12 290 £0 Cochin nr Hastanura, SIHONS- KERK 12- 110 no Santa Cruz nr Rotterdam, STRAAT RIO 12 vn Kobe nr Nagoya, STREEFKERK 12 vn Dubai nr Damman VA- SUM 12 vn Coiombo nr JSbarg isb, VLIE LAND 12 vn Gefle nr Isle of Grain, - W1L-' LEMSKERX II te Cristobal. Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische frane Duitse mark Italiaanse lire Portugese escudo Canadese dollar Franse franc Zwitserse franc Zweedse kroon Noorse kroon Deense kroon Oostenrijkse schilling Spaanse peseta Griekse drachme Finse mark Joegoslavische dinar CONTANTE PRIJZEN New York 2.80125-2.80375. Londen 6.4755- 6.4805. Montreal 2.80225-2.g0475. PartJS 61.695- 61.745. Brussel 6.9725-0.9775. Frankfort 106.430-100.480. Stockholm 62.250-62.300. Zü- rich 88.055-88*105, Milaan 4G.185-46.23S. Ko penhagen 45.186-45.230. OMO 49.625-49.675. Wenen 14.4475-14.4575. Madrid 4,83-5.13. 2.75-2.85 8.38-6.08 $.83-7,13 104.50-107.50 39.00-42.50, 10.70-11.90 2.75-2.85 58.50-01.50 86.75-89.75 60.25-03.25 48.00-51.00 43.25-46.25 14.35-14.05 4.83-5.13 8.80-10.00 71.25-74.25 15.50-18.50 [vflfH gedaan en bieden r* gedaan en laten, l =i bieden, r laten, e exdsvldena. a st exclaim, u tr - V. nlet-royeerbare certificaten, NB Nationaal Bezit. B aandelen B, vortge Roers. O.K. openingskoer». S.K. koers eerste tijdvak. L. K koert, tweede ttli tijdvak» WOENSDAG 12 DECEMBER 1973 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) .■J STAATSL. Ned/«Tg - Nederl/70 9 Ned 71 8 Ned '7(11 8 Ned.'TO li Ned '7b ill 8 Ned .'88 8 Nederl/70 b Nedm"! T.t Ned.'7ï 7Y. Nederi 10 7V« "L: Ned. '69 7li Ned .'71 7tb - Ned.'72 714 Ned.'7i 7W Ned '72 7.2 N«d.'66 I 7 Ned.'flS I11 Ned.'SS 7 Ned .'68 1614 T Ned.'8811 BV, Nd.'88 UI 8)4 7 Ned.'SS IV 6'A Nad'68 614 fied.'87 B>,4 Nd,'87 8 Ned. '85 1 S% Ned.'65 IISV. r Ned.'84 15 V. Ned '84 II 5V« Nad.'sa 8 Ned.*58 4)4 Ned.'59 dit Ned.*S3l?W Ned '63 11414 Ned '614 - Ned'®! 4 r%- Ned."83 3% Orootbsi4 Ned *47 Blaf 3)4 Ned "si 3)9 Ned.'53 l-II 3)4 Ned,'56 3)4 Ned 'eJ 3)'. Ned Bele .3*4 Ned '50 l-Ii 3)4 N'ed.'Si I-II 3)4 Ned.'55I 3Ü Nêd *55 tl 3)4 Nedrr.Gl ob o Ned'37 3 fled Or b '46 Ned.'4710tl0 3 Ned Gr B O 2)4 Ned.lnd 37A 3 Ned I Grb 64 3 NatW bw'52 BNG'7Q8»4 BNG70 8% BNG '7ti 6V4 BNG'70 8)4 BNG "73 814 BNG'70-78 I 8)4 BNG '70-78 118)1 BNG '70 8'4 BNG'70-'98 8)4 BNG 71 8)4 BNG '69*788 BNG'69 I 8 BNG'69 II8 BNG'70-78 8 BNG'71 IU1 V.K.. 82 3. 92.75 91.9 05.8 93.7 93.7 97.5 97.6 89.6 89.1 952 8B.7 87.4 87.1 93 85.1 86.6 88.4 85.8 82.4 82.4 82.3 82.2 85.4 81 79.9 82.7 82.3 80.7 80.4 77.2 83.7 77B .83.2 76.7 73 97.9 99.6§ 82.5 74.1 74.8 733 72.8 79.3 72.4 70 J5 44.5t 64.5 93.8 82 78.9 63.7 63 68.2 68,6 69.2 78.2 36.5C 82.8 82.5 «8 30B( 95.5 00.3 It K. 92.4 92.8 92 95.7 93.8 03.6 97.3 97.5 89.4 89.1. 95.2 88.7 87.5 87.1 92.9 85.1 86.7 86.5 85.5 82.5 82.4 82.3 32.2 85.3 81.1 79.9 82.8 82.6 86.8 80.4 772 83.7 77.9 832 76.7 73.1 97.9 82.8 74.2 74.9 73.3 72.8 79.4 72.4 70.5 (R3 94 82.3 73.9 63.7 88.2. 66.6 69 78.4 36.5 822 83.5* 96 92.1 912 93.7 93.7 97.3 97.5 87.2 84.9 86.5 70.7 82.5 69.2 83.5 97.4 97.4 07.3 96.3 97.1 97.1 95.9 96 95.9 94.7 94.7 94.7 94.5 94.2 94.2 9S.7 96.6 06.6 96.9 90.6 90.6 94.2 94.1 94.3 92.7 92.6 02.7 92.5 92.3 92.3 90.9 96.7 9B.9 91 90.9 01 90.9 90.8 90.8 96.0 90.5 96.5 90.9 90.7 90.7 BNG'79 g BNG '73 8 BNG'70 '79 7% BNG 71-82 74. BNG 72-76 7)4 BNG'73-84 7 6 BNG'69 till 7)4 BNG'6» II 7V4 BNG'71 7*4 BNG '727)4 BNO*71 7)4 BNG'72 7)4 BNU'73 I 7)4 BNG'73 II 7)4 BNG06 1 7 BNG'6d II 7 BNG'Se HI 7 BNG'06 IV 7 BNG'69 7 BNG '73 7 BNG '73 7 BNG'6J l-II 644 BNG'68 I-II 861 BNOT2 884 BNG'«8 6)4 BNG'67 I 8)4 BNG'87 II 8)4 BNG'67 III 6)4 BNOTI8 16)4 BNG'68 It 6V4 BNG'68 III 8)4 BNG*68B)4 BNG"«7 8)4 BNG '57 6 BNG 1865 1 6 BNG'65 II 6 BNG 68 544 BNG'66 5)4 BNG'65 l-'90 544 BNG65 Ti-"9C 54. BNG'64 5)4 BNG'38 814 Bf'G'tU 54, BNG'65 5V, BNÖ'59 5 BNG'6I 15 BNG'64 It 5 BNÜ'53 l-III «84 SNG'58 59 I 4)4 BNG'59 (1 4)4 BNG'59 1-1114)4 BNG'60 I-U4S4 BNG'80 IH-V 414 BNGTO I-UI 4)4 BNG'62 IV 4)4 BNG'82 i 4)4 BNG'53 Mil 4)4 BNG'52 4)4 BNG'56 I-II 4)4 BNG'60 4)4 BNG'614)'» BNG'6314'4 BNG'83 U-IU414 BNG'61 4 BNGstaf 47 3)4 BNQ'56 13)4 BNG'84 155 314 BNG'55 II 3)4 BNG'56 3)4 BNG'M 1314 BNG'84 11-1113)4 BNG'54 IV 3)4 BNG'55 3)4 V.K. 90.6 93.3 94.6 88 94.7 87 87.2 87.2 86.3 85.9 91.5 84 83.6 83.5 87.8 85.5 85.5 85.6 83.6 82.1 91 83.6 82.4 89.5 85.5 82.2 81.5 81.5 BO.S 80.3 33.3 80 89.1 83.1 82.6 88 82.2 82.5 32.2 80.2 86.9 80 80 80.8 80.1 78.3 78.6 76.7 78.5 82.8 81.5 80.7 74 72.7 73 84.4 90.7 78.8 78.4 79,4 72.1 71.4 71.4 91 70 70t 69.5 763 65.5 68 65 81 B.K. 90.5 93.5 94.4 88.2 94.8 87 87.2 87.2 86.4 85.9 91.8 84 83.5 83.5 87.8 85.6 «5.7 85.7 83.8 82.1 90.7 83,7 82.4 89.3 85.5 82.2 81.6 81.5 81 81 80.4 83.7 80 88.9 832 82.7 82.2 82.3 80.2 87.4 79.» ,80.1 805 80 79.3 78.6 76.7 822 81.8 80.9 74.1, 73.2 73 84.4 90.8 78.8 783 79.5 72.3 71.6 71.4 68 67.6 L.K. 90.5 93.5 94.t 882 94.2 87 87.3 87.2 86.4 85.9 91.6 84 83.5 83.5 88 85.7 85.6 55.7 83.8 82.2 90.7 83.8 82.5 89.1 822 81.7 81.6 81.1 81.1 80.9 88.8 82.5 82.4 32.4 80 80.1 79.4 78.7 76.8 83.1 81.8 80.9 79 78.7 73.8 72.4 71.7 intittttstttRwttuRutiamuiurnRvtuMiiiiuiaiiiMitiiuiaui.'tiaiuuiiittiiiiitnnutaiM mpuwwanuu .Claims, Scrips. Stockdividenden e.d. PHILIPS Glf 8 30 8.35 AANDELKN, (N-Bj CBBTir. VAN AANDELKN V.K. O.K. AKZO 1 ABN t AMHO A'dara Rubber t Deli MO C f Dordtache f dlto (dlv. 1873) 1 Heineken Bel. t Heineken Bier HAL Hoogovens S HVA HVA C KIM K.N.Petr.lliJ KNSM Nal.B Nat. Nederl.C Ommeren NK Philips G.8. Robeeo Roiinco Scheepv Unle Unilever C 49.5 262 58.5 1452 1023 106 104.5 213^ 230.5 1311 54.9( 931 73.8 67.9 84,7 136 60.2 309 33.lt 197 134.5 90.5 109.8 48 269 88,5 141,5 100 IDS '104.8 2063 237 130.5 55.5 72 66.5 84.5 133.2 60.8 303 32.81 195.5 3335 88.5 108.3 47.9 47.8 258 58.3 58.2 58.1 144 SO 100 105-8 105.9 105 104.7 105 207 207.5 220 225.8 223.5 226.5 227 55.3 55.2 55.1 55 Later gedane koersen 47.9 47.8 47.91 47.6 47.7 58* 47.6 4T.9C 47.7, 227-5 226 228.5 229 54.8 54.9 54,6 55* 731 66.5 84 334 60.8 304[ 72.5 66 83.9 72 65.5 83.8 63 83.7 66.5 36* 83.6 83.5 61 305 61.21 61.4 306 307 61.6 306 61.8 307 66.5 83.4 61.6 308 32.81 32.7 32.8 32.01 32.8* 32.9 33f 195.4 19315 195.4 195.6L 195.3* 195.5[ 195.3 133.5 133.3* 133.5 133.3* 133.5 133.3* 88.5 88.3 88.7 108.8 108.9 109 89,3 89.5 90 66.3 83.3' 309 90.5 STAATSLENINGEN Nederland Nederl.80-94 8 1970-81-95 8 1970 1 71-85 8 1869 75-76 6 1970 76-77 8 1966 1 77-91 7 1969 80-94 7 1968 IV 80-84 8)4 1966-72/91 6)4 1967 -76-92 614 1955 1 71-90 5)4 1964 65-94 5 1958 59-83 4W 1960 I 61-85 4)6 1959 60-84 4)4 1961 62-91 4)4 1963 I 64-93 4)4 1947 lot 3',j 194 V auc 3v, Bclegg c. 100 3'i Belegg c. 560 3'.4 Grb 100 3 Grb 500 3 1937 I in, 1937 506 j GrbMb .lit 3 Grb'46 atx 92 92 94.5 96.5 96.5 85.6 84.4 81.35 84.4 80.1 81.6 75.5 83.4 81.9 81.2 73.8 723 63.5 «3,5 62 62 39.5 39.5 31 81 81.5 .81.5 91.4 91,8 94.7 97.5 96.5 86.7 84.5 815 84.5 80.1 81.8 77.2 82.7 82.2 81.8 73.9 73.3 63.3 635 59 59 35.5 35.5 82.5 82.5 82.5 82.5 Pruvi,ir;- ril gemeenten Geldr 4 75.1 82 HabK'jü 4"» 77 76.5 Haag'ó2 i 4 90.7 905 K'dam*32 i 83 83 IV J». 74' 73.5 R'd '3Ï VI *i 72 72 R'dam 91^ 91 Vnaut 103 100.3 Zd Holt 83 77.5 Belegglngamaatachapplien Bank, Kred. en Vera.weven AgoKmoank 64 o 85 85 AgoFinbanK 63 5 8i 81 a!f.d 55-56 4% 93 03 ABN 70 8% 05.7 95.6 ABN 70 8 95.8 95.5 ABN 8 ABN73 8 92.3 92.2 92 91 Abnsp.'t»-75 134.6 134.6 ABN 1970-76 123.2 123 ABN 1971-16 113f 110.5t ABN 1971-7? 108.8 108.5t ABN 1972-79 98t S8T AJVLKl'73 8% 97.8 97.9 AMRO fiü-75 8% 98.1 98 AMRÜ'öü i-M 94.55 94.8 AMKO'70 Kec t 92.6 92.2 AMKO'71 Ket 7 v« 95.75 95.4 AM.RU KOD! 7% 90.5 90.5 AM RU *73 7% 87.5* 87.5* AMKU'73 7 89.8 89.8 BMees en Hone ft 95.5 95 Bankm.enÜ. 7% 93 93 BkM.enH.Ob.7% 89 88.5 BNG Kj>p'o2 229» 229.1 BNG RspH U'aH 189 188.8 BNG R^pftOO oS 189 188.8 BNG 100*59 U (63.5 164 BNG HKJ'ob E 146 146.2 BNG ttsp'öi 1 1275 12Qi BNG Hüp'ÖV U 125 r 124* BNG Rsp'62 UI 150 5 151 BNG Kar*'tW (11 145.5 145.5 BNG Rsp'67 1 146.9 146.9 BNG Rap'87 li 140.5 140.5 BNG Rap'87 111 140.1 139.8 BNG Rao'tfl IV 137.2 137 BNG Rsp'67 V 134 134 BNG Rsp'67 VI BNG RSD'68 l 132 131.7 - 137.2 137.2 BNG Rsp'6311 128.7 128.7 BNG Rsp'öb IU 134.5 134.5 bNG Rsp'OS IV BNG Rsp'bo V BNg Ksd'6» IV BNG Rsp'69 V CoopCB b 7)5 Ex.Fin *66 715 Exp,Ftn.'7i 7 V, FrHollBnk B S)V WraaliBnK Ud!i Gem Adknt 3)4 Clr.lnd.Cr'66 7i,4 Gr.inn Cr"6a 7 V, Grind Cr'65 SV. Gr ind Cr'58 5)4 GrlndCr 64 5)4 Gr.tnaCi'£2 5 Gr Ind-Crt» 5 GrJUrd Cr'63 44, Gr.lnd Cr'53 4 V, Gr.'nd.Cr'oB 4V> Gr.ln- Cr'54 4 Gr.lnd Cr'55 344 Gr Inn Cr'56 3"/- HABA'Si 4 V, M ABA'58 4)i IKABel ml] LeasePlanNed S Ala vlo 961 4V» Mavic 5e 156 II 4 NBMkr'68 7 NBMkr'66 OU NBMkr 86 6)4 NBMkr'68 5)4 Nat Inv.b/70 8V» Nat Inv b."71 8 Nat lnv.b.'69 7)4 Nat.tnv b.'72 I Nat Inv.b *63 5)4 NedCred.b 8)4 NMB 708)4 NMB'708 NMB 718 NMB obi.*73 7)4 228.5 228 55.2 65 83.4 835 32 jj* 194.5 194,7 90.9 9U 109.2 108.7 129 129 317 117 124 124.1 126.4 126.3 88 89.5 96 97 92 92.5 85.5t 84,5t 70Ü 70.B 75 75.1 87 97 90.5 90.5 81 81 80 80 83.5 83.5 91 91 81.5 81,5 78.5 78.5 80 89 91 91 85.5 85.5 77.5 77.5 39.5 89.5 85 85 81.5 81.5 88 89.5 93 93 85.5 85.5 85.5 85.5 97.6 97.8 97.6 97.8 98.55 99 83 88 95.8 95.5* 92 92 83.2 83.2 87 87.5 93.5t 92.5 94.8 95 95.6 95.4 95.6 95.4 88.7 88.7 90.5 90.5 li liinmmiiiiniunii! tspenmnsiitimmmmQamnuiiiroiRiiutlg GENOTEERDE FONDSEN 1 U/13 12/121 J Totaal 279 278 I Hoger 145 87 8 Lager 57 124 Onveranderd 56 67 I ANP-C8S gemiddelde i 1963 w 106 int Cone. Industrie I Sclieeovaart f Banken g Handel enz, Algemeen 79.7 118.1 105.4 126.4 104.4 100.6 78.8 117.7 105.6 127.8 .103.7 100,0 mTiiffiimmiimimnrimmriiri,,iimiii.il-, .ni.tirimn-:i'm!ui>:., NMB obl.72 6)4 Ned. Oritw 8)4 Ned Ontw. 7)4 Ned.Ontw B 6 Ned W«i o «v, Ned W-t. 1971 n Ne- Wai..'7> 7 RljnDlscB'71 8)5 RijnDiscB'BS 5 'Jia b k.o '7i 8 Zlekb fin '72 8 ZSekenhTin. 73 s Ziekh-fln. 12 7). 83.2 84.2* 95 85 84t 83 80.2* 80.2 94.4 94.6 89 89.1 80.4 80.4 91t 89 72 72 91.7 91 82.5 82 82.5 82.5 78f 70 HYPOTHEEKBANKEN werkzaam In Nederland Alg.HpK-L3)i Amh.Ef 8 Fr.Gr.'73 9 Fr.Gr.M 6)4 Fr Gi.Hvp'70 8)4 Fr.Gr.Hb7l 8)4 Fr.Gr.Hb71 8 Frlesch,'71 7)4 i>iesch.'71 7)4 Fr Gr.O 7)6 Fr.Gr.C7V4 Fr. Gr. '72 7 Fr Gr.A 7 Fr,Gr.serie QI 7 Fr.Gr, serie QU7 Frtesch K 6)4 Fr.Gr.G 6)4 Fr Gr.DW II 6 Fr Gr.S 6 Fr GrN 5)4 tr.Gr.DV 6 Fr.Gr F 5 Fr.Gr.DU 4)4 Fr.Gr F 4)4 Fr.Gr. Y 4'4 Fr.Ur.DE-VE 3)4 Fi Gr.DA-VA 3 Fr Gr.DC-VC 3 Tllb Jlyp.O 8)4 Tllb.Hyp. NX8 Tl!b.Hyp.N II8 Tilb Hyp.N III 8 TllbJHyp.B 6 UtrJH.B.7 Utr W 6)4 UtrHL.B. 6)4 Utr. Y6 U'r.X 5)a Utrw.W 5 UU.S 4)4 Utr.K-L 3)4 Utr JE MS F 3 WesU.DZ B Weatl R 7 Westl.M 6)4 Westi.xe v.evtiYsw West! S 5 Wesü .U 0 Westl. V 4)4 Westl.T»), WestlJC 3)4 W.XAIJA St 3)4 Westl ,NÜ 3)4 Westl EF 3 Wi :tl BHJ 3 Westl .ABC 3 W.Bent.p.br. 9 Westl.U.73 9 Westl-U'70 8)4 Westl.U'70 l 3)4 Westl U'70 Ti 8)4 Westl.U70 8)4 Westl.U'71 k Westl U*7l 7)5 Westl.1971 I 7)'a •VvbU.'71 ii 7)4 West' '72 7 Westl.re IInd 8)4 66.5t 48 1001 95.8 94.5 94t 90.3 88.6 87.8 86 88t 85f 83.9 97.4 96.2 90.5 95.2 80.5 79.6 75 81.8 74 74.8 72.3 72 62.05 59 66.8 95$ 94.6 94$ 95 83 88.5 87 81.5 80 76 73,3 74.5 64.5 68t 92.6 62.5 88 79 75.5 73 74 81 73.6 80$ 80 71.5 ?0t 71.5$ 691 98 100 95.2 97.8 94.5 82.6 90.3 88 88,1 90 B4| 96 562 48 99.8 96.1 94.5 S3 90,5 89.1 87,8 86.fi 85.8 84t 83.9 97.2 862 965 94.1 60.5 79.8* 75.5 82.1 74.3 74.8 72.1 72 62.05 58.1 67 95 91 91 91 79 57 87.1 32.4 80 75.5 73.2 73.1 64.1 97 92.3 82.5 88 79 75.5 73.1 75 81 74,5 80.5 60 69 60.5 67.5 66.5 97.8 100 94.8 978 94.8 92.6 90.5 88.5 88.1 90 84 96 Ned.Sch JtZ 4 67.5* 67.5* R'darose 5% 77.5 771 R'damse 4 66.2 65 R'damse3% 41* 41* R'damse A 3% 03 63 E.Ned St 3% 44t 42t Veenk.R-S 3% 78 78* HYPOTHEEKBANKEN Buitenland Northw.B 8*4 G8.5 68 Northw.A 5)4 72i 71t Northw 5 71$ 71$ North 2e 5 72! 72§ SCHEEP- en LUCHTVAAR'! Handel, industrie en dlv. AKZO'62 100 4% 84.5 84 Ak20'62 1000 4% 85.2 86 AKZO''61 4% 85.5 84 Amstel '56 5 92 92.3 Blydenst.'63 3 8L.2 80+ Blydenst.'M 4 88r 87+ Blydenit.'55 3% 82.5* 82+ BOZ '71 8% 94 94.5 BOZ *718% 94 94 BOZ 64 5% 84* 84 Bred.V.G 71 8% 93 92t Bred. V.G. '73 8 86t 85+ BredV.G.65 6 82f 81 Bred.V.G 63 5 66 f 65+ Bred.V B.71 8% 91 90.5 Bred.V.B.68 7% 89 89f Bred.V.B.65 6 86 86.6 Brit.Petr.71 8 88.75 89 Brit Petr.66 7% 92 91 Bnt.Petr 72 7 v* 86 85.5 Brit. Pelf. 65 6 87.6 87.7 Brocad.56 4% 93 93t Brocad.55 3% 85.5 82 CoopNedAch. 7 637 56* Coop Hanv 5 80.5* 81§ Coop.M-72 7% 81 81 Coop.M'67 6% 82 812 Coop.M'57 5 90S 90§ Coop M'64 5 90 90+ Coop M'60 4 9L2§ 91.2$ Coop M Ksp'64 155 155 Coop.M Ksp'65 153 163 Coop.Camp'64 5 85+ 857 Dr.OH.'56 4 93.5 93 El Dordt.'55 3% 93 J5 93.7 Eisevier*71 8 93.6 93 GelderZn%7l 9 100 99 GlessendeN 5 94t 93.5t Heineken'ö8 7 89 89 Hellm-'43 3% 78.5 78.5 Hoogov.Yl 8 Hoogov,'72 6 Hoogov.'66 6*6 tndola'64 5)9 tndo!a'82 4is fmrentum 5 KonFvhAlex 5 KZKetjen'65 6 KSH'65 5)» KSH'59 4)4 KSH'61 4)6 KSH'63 4li Llndeteves 5 LtjmDelft 4)4 Mass.Ferg. 9 MINeBa'66 6*4 MeesB.'63 4 Va Nederh "68 5 Ned Gas*70 8)6 Ned.Gas'lü 8)5 Ned.Gas'79 8)4 Ned.GasY! 8 Ned Gas'72 8 Ned Gas'72 7*-. Ned.Gas'68 7V, Ned.Gas'66 7V« NedGas 73 7 v. Ned Gas'66 6W Ned.Gas'68 6'4 Ned Gas'85 5V« Pakh. 73 7)4 Pakh Hold.'68 7 Pakh.Hold.'72 7 Pakh,Hold '66 214 Pakh Hold.'67 6)5 Pakh.Hold ."64 5*1 Pakh Hold.'6! W. P&C-Lampe 72 8 P&C-Lsmoe 71 8 P&CLempe86 7)5 PhilipsGlf'72 6 Phii.Glf'51 250 4 PontKon Hh 5)4 PEGEM'57 I-1I PEGEM'58 5*5 PEGEM'58 5 PGEM'a7 m PGEM'64 S PGEM'59 4)5 PGEM'62 4 PLEM'5» 4% RottAntwP71 7)4 R'damRijn 6)5 R'damRijnS'.q R'damRijn 4)4 RUnSchM 69 71', SamXl.Pr.bed. 8 Schluhol 8 SheUFin Mij m SheilFin Mij 7)4 SHVSH'72 8,9 SHVSH '73 8 9 SHVSH'70 8)4 ".mltNljm'85 6 st.Twente 4)4 THVInt.'73 7% To*81-72 7)4 i'.itKver 8 Unllevei 6 Vei .Glas 5 Ver.EÖ'53 3*4 VMFab '69 7)4 ver.Maeb"58 s Ver.Macb -62 5 Wyers6ü Weyers'38 8 90.7 90.7 88.8 92! 94* 79.5 81 88.S 88.5 99* 92$ 89.51 87 85 103* 87.4 885 88.5 96 95.8 94.5 91.2 92.7 91.5 87 83 89.4 87 81.5 87.2 87 831 81.5 88 81.5 82 84§ 87.5 87.6 88 88.5 92.5* 88 82 79 81 89t 84 80.5 76 90 90.25 82.5 93 82 75.5 90* 78.23 935 88.2J 100,7 101,7 94.2 84 -. 53.25 83.5? 84 08.5 80.5§ 88 lOOt 78 90,2 82.5 862 83.5* 91 91 88.5 91* 93* 79.6" 8if 89 88 99 r 92 89.7 86 85 1014 87.1 8S§ 89.1 95.7 95.7 94.5 912 92.7 90.8 87 87.8 89.1 87.3 81.7 87.3 86.95 83.2 81.3 88 815 82 84* 878 83$ 88 88.25 93 88 81.8 79 81 88f 84 815 76f 98 9025 82.1 9325 82.3 755 88 78.5 939 86.2 1002 1015 94.2 84 882 832 848- 962 80 88.5 1001 77 91 82 86.2 83* Gezondheidszorg enz. 89 94 80 93 93 94t 83 104.5 95[ 94.5 722 94 815 72 90.5 92 78 95* 84.5 '94 80.1* 103.5 95 93.8 722 94 825 70 97 Angelast "72 8V4 Antomus7ï 8\ Aiusn, 71.4 Ant,Uss.'7l 8)4 Ant.hov.'72 8). Ant.hov/71 8*4 Anthov '72 8V« \uguèi st.'lo 9 vt Bartimêus'72 8Y1 Bart/71 SV4 Betnl Vrkl'64 SM Bonlfivr 7)4 Bronovo 7)4, ClaraSt.'54 4 Coudew, 8)4 Dan.deBr 8)4 Dlac.hulsA'56 4 DIac I Mupp.'TI t Diae.I.Mep 71 8)4 Oiac.IMep '89 7M Elisab.fDeld.! 8 Elisabeth'71 8)1 sHeeren'72 7W H rdA'd'70 9V« Herst A'dVl S% Hom Zkh 67 I-II JansGasth.71 8)4 JansGasth'72 8 lansGasth'OB 7)4 Josh.Emdh. 7*4 JosZh.Venlo 9)4 tozefliev '7v Liduina 7)4 - LosserHof'71 8)4 LosserHof'69 8 LosserHof'68 7)4 LucasA'd 7)4 LucasA'd 5)4 LucasA'd 5 Lucas (w) 5 Maa' t.w. BM 7)4 Mar,Roep.'70 9*4 Mar.Roep.'72 8)4 Mar.Roep.'BB 7*4 Martast."70 9 Marlast.'Tl 8*/, MariasL'65 6)4 MedCVeisen 9)4 Op.Det'65 6)4 Parkhuis'70 9*4 Paulus 1973 8 Pr.Chr.Zv'B» 8 Pr.Chr.Zv'68 7)4 PrZ hs Dr9*4 Pr.z'Hert. 71 8)4 R Hoogland 70 9 R Hoogland"! 834 Streeklï Ede 7*4 Vreugdeh."66 7*4 WeverZh.*59 5 Z-GS A'f '71 9 ZkhH'veen 73 8)4 Zk.H'veen'72 8 7a':;l wol '71 914 Zvpl 2W0I '69 8)4 Zvpl Zwol/65 8 Zonnehuis'72 7)4 Z v Liefde 6 Scheepv, en luchtvaart KLM7 83.1 832 KLM5 855 951 KLM lx 89.5 89 91 89 69.5 677 97 98 92.5$ 94 81 80.5 85.5 86 95 94.5 78.6 7922 98 96.5 97 95 78$ 79 93 92 86.1 86 82.5 83.5 81.1 80.1 107 107 97 05 83 84.5 91 89.5 86,1 86 82 80.5 81 80 71 71 72^ 70 80 787 831 80 98 99 83 86.2 85 83 96.1 95 92,6 89.5 80.5 78.5 69.5 97 78 78 07.5 99 86.2 86 87.1 87* 82 82 103 101.5 90.5 91 ÖQ 94.5 93.5 92 80.5 811 847 82 80 75 99.8 987 86.5 86.5 B7 86 100.5 99 95 92 76 77 84 B3§ 84 82 Spoor- en tramwegen NedSpw. 70 8)4 Ned Spw 72 714 NedSpw. 57 ))4 NedSpw 55 3)4 NISd 1902 3)4 NlSp'37 I 3)4 NISp'37 II-IV 3)4 94.8 84 88» 95 3.1 3.1 3.1 95 84 885 95.5 2.6 2.6 2.6 Premle-oblitatles A'maar'an 2% 64 62 A'dWb lu<«2% 63 63 Ad'56 1 2% 67.5 68 A'd'59 II 2% 71.6 12J A'd '56 UI 2% 727 70* A'd'59 2% 68^ 88„S Bouwf.v L.G.6 94.9 94.9 Breda'54 2% 62.5 62.5 Dordr/58 2% 62.6 62.6 Eind.'54 100 2% 62 62 Eindh.'54 1000 2% 64.8 65* Ensch/54 100 2% 65,5 65.2 Ettsch/S4 1000 2% 67 66 "sGr.h/52 1 2% 72* 712 ut en bulten!. Eurlnv. 71 7)4 Eur.Inv.'72 7)4 Eur Inv/es 6)« Eur liiv '6v ai- t ur lnv '65 5)4 Eur,Inv 4)4 Eurlnv. )*e I Am.Dev "71 8 I.Am.DeV/88 7 Int B Ree/7! 8)4 Int B Rec.'68 8)4 Int B.Rec '61 4)s Int B Ree/82 41) Int B Ree/05 31,4. KSG'64 5)4 KSG'85 5)4 KSGR11 500 5)4 KSG Rt! 1000 5*4 KSG'82 4-i, KSG"8i 4)4 oUr.h '5? II 2Vy 71* 71.2* Ned R.Kr. 2 b 67 64 R'dam'33 11%' 79.8 76 R'dam'52 II 2)$ 72.15 74.9 Rdsm 672)5 74 73.05 U tr/S2 .00 2'9 103,9 104 Utr/52 1000 2'/» 80 90 ZdHoll 57 100 2)5 72.5 755 ZdHoll.59 100 2)5 79.2 79.05 immmRimimiimiimiiinttifti mmmsinniititsiim. leningen 89 89$ 835 87.61 82! 812 82251 82* 775 77* 85$ E3.5 89.5 822 93.5 81.5 84.5 802 99 84.75 84.5 85 64$ 89.7 82.2 93* 81.6 84.5 80.5 82.1 93 955 83.3 85.5 Buitenland Beid* Antw/54 3)4 Belg/54 3)4 Belg/55 3)4 Belg.Petr R5 Belg Sp/54 4)4 Brass/23-'31 4 C'icker*ll'37 4 ambreetM 4 75 81.5 802 S2.5 88 89.5 70 1 89" Denemarken Kop.Tei <4, 82.6* Duitsland Dtl.Young 4)4 126 Engeland AllBrewT Chubb Son 8)4 E War! c 3)4 lmp.Chem'.77 6)4 Imp.Chem.83! 6)4 Reed Intern. 87t 93.5 292 68 87 90.25 Frankrijk PioeLineSE82.6 Halte EnetEur/65 6 8925 Luxemburg Phllips'76 6)4 90 Noorwegen Oslo'618 83.5 Redsch.kr.5)4 93.2 Australië 835 Austr/61 3 Canada can.Pac Rw.st.4 47» Deb Stork Cert4 30.5 82.5 941 94$ 83.5 85.25 "76 80.5 80 92.6 90! 89.5 70.1 90$. 83$ 133 86t 94 v28.5 90.3 84 90 100$ 84 95$ 83.5$ 4725 30 Ver. Suten van Amerika Centr.Rr.NJ3)4 NYRCr. 4)4 Pens Rr250 3)4 Penj.Rr. 1000 3*4 Wst.ShoreRr 4 20 6.5 12.5 12.5 9 18$ 6.75 12.5 12.5 8,75 liinuiHiiiidiiimnijiiiiimimtubijtuiutiitiiUwimiMiM CONVERT. OBLIGATIES V.K. B.K. L.K. AKZO 4)4 75 ABN 6 89 AMHO 6)4 97.5 AMBO 5)4 132.25 Bal IN 8)4 96.5 Bergoss6% 91 BOZ7 100* BUhrm.6)4 98.5 Elsev.7)4 128 Furnesa7)4 91* Gclder4¥» 89.8 G!stBr.5)4 Uagem 7)4 IJH.C.7)4 lndola5)4 Kappa KNP714 KSH'73 7)4 Lyons'72 7 Macln* 7)4 Meteoor7 Nederh7)4 NMB 6)4 92* 90* 227.5 83.7 89* 128.5 82.5$ 701 33 81.1 812* 168.5 Nutricta7) 112.1 N.tenC 6 PhilipsS'/a PhiltpS4)4 Pr.Br.7)4 RülincoO'k Rolinco6)a sandersBS 1011 SkdBr'ij 91* Ti)Wat5!4 94.5 Vihamij 6 83.5$ Vih. ButSV-100 Wessan. 7 95* 96 96.25 102.25 89* 73 76.5 74 91 96.5 13225 95 85 100* 97.8 138$ 90 39.8 92* 88* 228 83.8 871 128 82.5 77 82.5 81 812 186.5 111.5 95* 96.1 101.25 89 72.6 77 100.2 85.5 94.7* 83 100 94 96.3 132 97 90 223 77$ 832 167 110.5 96.1 101.65 86! 94 260 101.2 66* 78.1 mm,nimlniiii!iililfiili,iMlmiimii!mmium NEDERLANDSE AANDELEN Bank. krediet en vera. AMEVC 106* 110 AmlasUrj 95$ 97 AaCRotc/ 85 90 Ennia 150 149 150 Kass.Ass c 171.8* 171.5 171.8 MeesHCIrj 121 120 Mend.G. 4500 4200 4100 Ned Cr 37 36.5 36.5 Ned Mid 130* 129.5 129.5 Siavenb C 2330 2420 2450 Slsvenb. 235 242 245 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-Gr.H. 81.5 80.9 80.91 Tilb. H 131* 131* W Ut H f 277 272 Buitenland Ver.Tran» 240* 225* A Rub.C. Handel AhogBOB ACF I Abold ADM Ad. Rij tuig AmemNB Arnb.Scnc Asselberg Audet ASW App. AUtoR'd BallN f BAM Bf Batava Batenburg Beek Beers Begemann Bergoss Berk.P.M. Cultures 12.7 12.7 Industrie en 245" 260" 36 80* 88 138 70" 103 665 593 109 1210 43* 68.2 1350 1250 120* 58 75* 238* 135 32 79.5 90* 138 71* 102.5 660 186 109 1210 435 682 1380 1200 120" 55* 75* 241* 136 dlv. 37 71* 1025 183.5 109 43~ 122 242* Blydn.r.C BoerOruk Bol» j UorsumC Bos K. f Ëraatbouw 310' BrakkeGr 490t BredVGn 1375 Bred.VB 392 BredVBnr 404 BühiC f 65 caivenrc 160 Calve675.mt250l CaiveSprd 1250$ CSM 820* CSMnr.C 820* Ceteco f 158.5* Ceteeo e f ChamUnle ChamUn5 CtnK&K f Crane N ContBr.T Crane4pr Deli-Atjeb 1000 Dess.TapJ 65 Olkkera 51.5* Dorp 1230' DrOv Hou 216 DrSge 1700* Duiker 370 Beonosto 1 42 Els Uit, 485 BlseV.Ult* 482 Emba 265 Enkes 81 Flgee 1400 Fokker/ 23 Furness f 852 GammaH GammaPr 153.5* 715* 2560 41.3 20 1030C 510 36.2* 17 51.5* 51 392 67.7 57.7 92.5 118* 202 Geld nr GeroNBc GtesSen GIStBr. f Glst-Brc Goudsmit Grasso Grieten f Grofsmed. 108.5 Hagem. 93.2 Hambro f 80 HelUngm. 38* HeroCR.J 165 HeybrJl. 330* Hoek.Macl 83 Holec. 181 HolBet./ 50.6 HOlBet c.j ICU e. (HCHoll. Ind.Mil iBKondJ tntcrlas tnt.Mül) Inventtim Heybr. KsppaPap. Kemo KeyHout Kiene Kloos Kiuwer I KBBj KBBnrC/ KBB»Pr. Kon.N Pap Koudljsnr Krasn.f KSH K.VT. KVTorw Kwatta LandréGl LetdW'o! Llnd.-C.J Lym.G nrc Maemto./ Meelt. Metaverp Meteoor Motuksche Mutd.Rol MÜnbkW Neardenf NseU Nst.Gr. NBM-B 1 Nedap Neoerh.f NedBontw NDUisC NDUarC Neile NelteC. Nets ra Nteaf Nierstrasz NE Houth. Norit/ Nutric.GB Nutrlc.NR 502 69.5 54J5 200 71.5 367 58 1133 880 124 350 290öt 185 99 93 83.5$ 83.51 13.2 67 723 1131 522* 95te 650* 252 100.2* 64.1* 78.8 301 480* 1370 399 397 63.7 160.5 1280 1260 750* 750* 158* 156* 71.5 2570 41* 20 1000 510$ 1000 65 51 1200* 215 1830* 390$ 42* 615 813 261 83 1400 33.4 86.5 38.9 17 51 53 399 57.3 57.3 Si 117* 199 104* 922 80 37* 167 328* 83 180 50.3 50,7 - 69.5 65 202 722 168 56 880 125 350 2900t 190 99 90* 84.3* 84* 13.2 65.5 725* 110* 512 85 660 101* 64.7* 79.8 302 1370 396 63.5* 160.5 1260 1260 156* 158* 71J5 2570 413! 20 65 51 1220 215 265 83 1400 232 3~6 17 50 S3. 390 672 572 1171 198 185$ 80.3 54 205 72 169 57 880~ 192 99 85* 652 726 SL5 SS» 1200fe HOOt 85* 103$ 170.5 239* 115 108 134 2360 45.5 76 780 9801 42 97 66 77.5 306 37.5* 309 180 450 3000* 290 88* 1480 1550 2400 82 91.5 91.5 40.5 76* 33* 227* 222 131.5 13t.5 80.5 190* 32.1 315 1320 Nyma nrc Nijverdal Ogem Orenstein Ovlng Pakh.H Pa Hu re Palemb. Palthe PhGBC PontHout P.Houtprw PorcFles Pr.Br Radem. M Reesin k HeeuwtjK Re Isa Riva Riva nrc Rothe&Jls. Rommenb Rijn.S.C. Sanders Schev. Schut tema Schuppen SchuttvH Soerab. S Stev.G StTwentht 104* Tabl'hii. 137 TabPa 6p 225 TelJIoliL 91 THVInt. 244 Ttlb.Water 260 Tricotbest 160 TweKab. J 338 UbbinkD. 205* Udenhout 345t unmap UnllCenj UntlC7%cp unu bcp Urm 4'iócp V.Wern. Vavas Ned venela Ver.GNB 192 370$ ItS 485 80$ 182 175 73 603 191 226 14* 1X2 264 993 68 33 ,85* 108 168 236 113 109.5 137 2400$ 45 77 750* 980| 98 64 77 309* 38* 309 175 437.5 £930 C 2S2.S* 86* 1460 1550 2420 82.2 91 91 40.6 75* 33* 223 220 133 132.5 80.5 100- 32.1 307* 1320 89 190 375* 117 485* 60 185 175 71 85.5 240 114 107.6 138.5 42.5 77$ 2930 1550 2420 96.1 90.1 40.3 75.1 33.3* 223 132* 131.5 32.1 312 89 189 181 226 110 83.8 S7E 47.05 12! 71.5 46 635 VHSehcv. 411 VMF 125 Ver. Kleer 365 Vem.UH/ 102.5* Ver.u.7%/ ls| VerTouwc 103.5 Vezelverw 480 Vihamij f 87* VRGPap. 595 Vulcoord 875 Wegmoe J 35 Wesaan.j 117.5 wesa.Ht isoot WestSulk. 850* W tiers 103.1 wyersL. 1M.2 603 190.1 190* 225 14 14.1 114 261 998 68 63 64 104.S 105* 134 133 221 93 93.5 244 244 270 160 160 375 378 203* 203* 345 225.1 110 110 84 66.3 47.05 120.5 71.5 45 580 575 415 416 128 365 100.1* 102* 195 102.5 102.5 500 500 86.5 87 607* 6101 900* 910$ B7* 118» 119 1750 800+ 103.1* 103.9 102.8 Wtjk Her 725 725 zaaioetg 100.2 105 720 110* Mijnbouw en petroleum Maxwell 1 108.2 107 Moeara/ 181 180$ Miea. 10 -2305 2210 MoeaAwb 23S0 2440 Satakl GV 48.5 46 45A Scbeepvaart HtUegersb 1750 1750 1750 HAL c 62.5 62.3 Oostzee 750 746 740 WUkHJn 1180* 1150* Zeeland 590 590 Zeevaart 1300$ 1300$ Suriname en Ned. Antillen AntVert 135 136 ElecAruba 148 147 -r* aittiumiiiiunfi'inijiituafe—nannminailijiinwM Nederland Depotrractiebewijzen ZAfrGouu 263 264 Partictpatlcbcwijzen Atif.F.b«z. 102 102 102 AmFlfty 525 520 AmFund 191 190 190 AmJBel.De 157 156,5 156.5 Conv. 112 112 Conv. 1 560 560 Goldm. l/s 1461 145.5 146 Goidmin 1 7301 727.3 730 HFufid 1/5 128 127 127 H.Fund 1 638 635 635 H.Fund 10 6300 6350 6350 Inter bons 511 511 511 Jnv.Gold 290 290 Rcnte-F. 658 658 658 Vaste, fondsen z. byp. Vst.g.Nd. J 540 541 - Vatte, fondsen m. hyp. BlnB.VG 140* 140 B.BVG'71 1 135 138 Breev/67 98* 98* Aandelen-tn Belett. m.- DutcblntF. 99 kur.Lt IKA j Nefof Obam f Rollnco Untlnv. f UtUico 1 Wer.Bel.f Lev.Cap.H Tok.PHoi, Tok.C.Hol. Vik.R.I. 99 98 98 72* 70! 146 145 144.5 56.5* 57* 57* 72.5 72.5 72.5 741 72 75 75 «V- 110.4* 110S 110.5 96 96.2 06.5* ie en Nnd. Antillen 8.3 8.3 18.75 18.75 23.75 23.5 31.75 31 31 Conc.tra 206 Europa 1 32$ Eur.f.10 3205 Unif-5 90.5 Uni/.20 386 317 98 392 205* 98 392 Luxemburg Eurlnv 1 j 72 EurinvS 380 Eurtnv.25 1800 Eurun.l 115.5 Eunm.IOj 1155 Finance 1 243 tntltaüa 380 UST.m. 16 Valour t 64.4 Valeur 10 640 Vel eur 25 1600 72 880 1800 116 1130 245 360 16 64 640 1600 Zwitserland Univr 1 90 90 Unlv.r 10 J 900 900 Znld-Afrlka 53 54 ASA InLPac 1 Australië 440 435 Canada CanlnvF 4.9 4.85 NJles.GJ. 6.7 6.8 Ver. Staten van Amerika ChanGF 4.1 4 4 ChanSF 1^5 1.3 1.3 ChenncF 10.8 11 11 ColGShar. a.i 4.95 4.95 Dreyfus l 11.8 11.8 Dreyfus 10 11^ 11.3 Fidelity 14.55 14 Fid.Cap 10 10.25 Fid.Tr. 21.5 21 InV.Mut 8.7 8.7 Japan F 7 21 7.2 7.2 Lehman 14.5 15.5 Madison 9 9 Manliau. 2.8 2.8 Massach. 10.7 10.7 Oppenh 6.9 6.9 Steeaman 2.4 2.3 2.3 TechnoF 6 62 6.2 V&i.L.So.S 2.8 2.6 Vance St.F 6.3 6.3 Buitenlandse aandelen België 180 170 85 180 91 910" Brussel L Gevaert 85 SolvCy 180 UnMin.l/h 90 Un.Mtn I 980 Denemarken Bunneist. 49 49 Duitsland Mbnnesm j 150 149 R.W.el j All Brew, j Basa.Ch, Bownng Cavenham FosecoMlni GrandM ImpC.l. Ly.C.L. 25 Ly.CJU 50 LCL. 500 MarksSp, Hank I R10T.Z.J SearsHold. Tang.C J Enteland 456 444 350* 340* 245 240 425 425 270 53* 325 325 425 425 270 150 330 330 32SO 3300 325 330 1450 1425 135 134 320 118 330 119 Frankrijk Pechtney I 71 70.1 Luxemburg Arbed 280 285 Zweden Alfa L I 170 168 Eric -.Min 1400 1350 I Zn I.u.-A.u 55 56 Zwitserland NestléAl 3120 3100 Zuid-Afrik* AnaloAm1550* 1325* GotdFie2 12$ 11 GoldfielOJ 57 59 lodanaalë AIMEf 11$ 11.5 Escoraplo 3 lot 10* Jonen Asahl 350* 350 CasioCom. 480 480* Dal-lchl' 365 360 Hitach! 701 705 Uaneg.if.. 10.3 10 Komatgu 8 7.8 MokitaZIV 560 550 viatsush.E. - .430 420 Mitsui 430 430 Nipp.E. t 335 330 Nipp. Yu. 620 640 Hton .0 29 30.5 SanyoEI 10 25 23.85 Ssn.EIXOO 32 23.65 e Sexisui f 350 348 FonyC 28.5* 27.75* 27.75* Canada AÏcsnAl. 40.75 40,25 4025 seiiTei ■42 "42 42 BovisCorp 2 2.25 2.35 CanBrew 39 3A Can P.Ltd 16 85 16.5 Comlnco 37.S 37.25 37$ Doir.tar 22.75 22.5' 22.5$ Gui/Can. 36 35.9 HiramW 56 56$ HuskyO. 20.75 24.88 24.05 IAC 185 18,25 ImperialO 47A 45.1 45.1 inund 10.75C 10.55 Int Nickel 84.75 34.1 34 Int P Lïna 23.75 24.25$ MacMilian 30 35.75 Mtxsey 21.7» 21 21 ShellCan 2 59.7 5925 5925 ShellCanlC 59.85 59.5 59.5 16.75 16.75 16.75 Dnltsland 206 31.7 143 145 Ver. Staten van Amerika ACFlndi" 46 475 47.75 10.6 10.8 '10.6 14.75 17 22,7* 22.7 2163 2725 275 27J! 19.9 - V 43.5 48.5 AdmCo Airco Akzona AllegLua AlJegPow 19.6 AlChem 49.5 Ara Brand 342S 3535 AmCyan 22,25 2131. Am Homo i 42.5 4! AmMeta*. 496 50.5 150.5 AmMoiors 9 24.5 AmSmel'. ATTNed. 12.75 12.3 123 Am.Stsnd 63t 51.7 ATTMees 53 51.7 Arapex 4.5 43 4.3 Amsted 40.5 40.75 40.75 Anaconda 2S 25.6' 25.5 ApécoC -2.9 3 3' ArkLoulS 28 27-65 27.63 Armco 22.5 22 Ash!. Oil 27.25 256 a tlant RICI 114.75 115* 3ayuk 9.5 9.25 Bendlx 276 Beth St. 32.1 Koemg 13.8 Burroughs 240 Celanese32 Certo 1761 16.85 Chadbouro 13* 13C' Ch Int Cor 18 17.8 17.8 Chrysler 18.75 18.85 Cities S 5535} 65[ 5Bt Citytnvest 12 12 Colgete 32.2 31.25 Col. Broad 29 28 ColumGai 28.25 27.75 27.75 ComEdls 286 28 28.1 21 442* 425 425 270 330 330 3300 330 134 120* 835 22.7 8.85 29 31.8 15.1 232$ 30.9 26.23 32.1 30.9 20.8 181 21 21 24.1 551 21 40 ConsEdis ConsNalG. 24.75 Cont Oil 58 Cont Tel. t'onlr.Dat. 42 CPCInter 30.5 Curt Wi sriii,o Ou'Monie 20 Lïowtliem 58.5 DuPontlO ]gs Eastern A 7.3 EastKodak 125* ElPaiG 10 J5.25 14,1 Esroark 25 25 ExxCorp.li an.2 F NalCtty 49 FlondaP 29* Fluorc 58 Ford Motor 479 Fruehaul 23.5 Gen Am T. 57 CerCable 8.45 Gen.Ctgar 136 Get..Ei 68 GenFooa» 25.1 Gen Motor 55.75$'55 Gcn.Pi'bU. 17 19 Gcn.Tel. 276 28 GettyUl! 1486 149 Glltelle 39.5 37.5 2425 55 21 40 29.75 156 20t 20 59 59 163.5 1655 7.1 117 118 14.1 98.6 50 3065 58,9 98.8 50 58.9 46.25 46.6 23 566 8.5 126* 886 256 565 68( 25.8 55 37.5 Coodrlch 17 16 16 Goocyear 16.4 15.8 15.5 Grace 25.75 24 .24 Greyhoüni 18.5 19.1 16.5 GulfOil 23$ 23 HelIerW.EL 38.5 39.75t Hilton 17.25 17 Honêyweü 86 83 liit'entral 19 19.5 fngenoll 99 99.5 Insitco 9.4 9.4 '-•'-Ar"V IBM 294 283 483 tntFiavors 81.5 77.5 77.5 tnt Har, 30 28.75 28.75 Int.PaDer 51 52.5 53.5 l.T.T, 30.75 29.5 29.75 InlUtC 20^ 1D.5 10.5 Jonea&L. 19^1 19.3 39.65 Kennecott 42.5 40.7 40.7 Kraftco 41.5 42.75* i-.» Kloxer 18.9 18.0 'ilö.öw- Leasee 10.5 10.^ ':'T0;5>;:: Lebisi - 0ë9 r 0.9t- Ubbv 5.25 5 Litton 7.5* 7.5 Lockheed 5 4-5 LnnèStar 18^ 18.3 18.3-,/::- LTV. 10 10^ 10 LTV ser.A 37 37.75 Marcor 21.5 21.5 MarshaüF 19.6 19.25 MartinM 16 15.75 Ma.vüep 26.1 25.75 MCA 23.25 22 MeDona ,'D 17 16* i*i/v..''- MarckCo 93 5 88.5 88'5 Mii.nMin,, 85.2 84.4 84.4? Mub' Ui 52.25 52^ Mcnsantd 50.25 53.75 53.75 Nabisco.. 44.25 43 Nat .Can 8.1*', 8.5* NatCasn 36 35.5 NtD.Chem 15-5 14.8 V Nat.Gyp*. 12.25 12 - 12 Nat.Steel 33 32 JS NaLTea 4.4 4^ 4.8 Niagara 13^ 14^5 NL Ind 12.5 12 1— Norfolk 08 73.75. N.AJ»h. 20.8 20^ 203 NlUCas 22.S 22.5 Occ.Petr. 10 9.75 OUoCon». 135 13»2 13.2 PacGasEl, 23.75 23.75 PftCLlght 20JI 21 PennCenL 4 4.4 \AA: PepsiCo *81 73 PIielpaD. 405 40.75 PhIIMbms 118 ll7t PhllPetr, 70.25 €9^ PolarCor. 85^ 83 83 ProcGam 104.75 103. Quak.Oats 35 31- RCA Corp 21251 20.4 20 4. Rep.Steel 25 235 '23.5 Rev.Copp. 8 8 Reynolds 46.5 43.5* 'r— Rockw IC 27^ 27 5lant.lF.lh, 30.75* 315* 31$ Sebaefer 5^5 5^5 SearsRoeb 92 SO SbeliOU €6.75 62.75 .62.75 Sou tem Cy 16.5 16.5 16.5 Sth.PaelO 36.25 3655 Stier-Rand M 48 47.75 stBrundtO 51 51.4 stotlCal 3 IE 31.25 e Statham 142 13.75 13.75 sterDrug 29-75 29.5 Studeb.2 30$ 311 Studeb 4 21 20 SunOISS 64.7 65 65 SunOtllO 53.75 535 53.5 TandyCorj 22.81 22.25 22.43 Texaco 30.8 30.5 305 Texaslnstr 109.75 109 ,309 TexasUttl 27.5 27 ToledoEd. 26.25 25.75 25.75 Transom.C 10.5 9.3 U.a.L. 21.75 21.5 UnCarblde 34.75 34.9 •34.9 UnKlectr. 14.2 14J5 UnPac. 91.05 89.5 893' umroyai 7.8 7.9 - 7^ UnAtrcrafi 27.5 28.75 UnBrands 8.75 3 USSteellü 35.4 34 6 34.6 Warn L. 43.5 44 44 WestBank. 27.4 27 27 WestUnion 14.75 13.75 13.6 wesiu. 33.95 35.1 35.5 Woolworth 215 20.5- 20^5 XeroxC. 14B 345 VOORL. GEN FONDSEN AANDELEN BASF 123 122.5 122.5 British Pe 358 350 Pyelio'd 305 290 290 jiu;uiiaiitmiittitiwiquii»fitwtpiii»«u$$iUJMtffiwi> obligaties AMRG8% 96.3 96.8 SchwpJiyp.N.9 99 99.5t uiiuMdtHi.tJrilUiitwkjdü-.itrmBtiiaajttHwowm»! i Claims. Scrips, Stocbd. Kiuwer 9.50 9 Meelf.NB 0.14 0.1 0.1 PhilipsC 8.1 8JZ Pioneer 7.2 7*2 RiöYmto 84 83 83 Vrijblijvende taxaüekoersen: NCB-kocrsindex 92.1 (91.0) Gevr.Aang. Apptnged. Bronsmot. 150 180 Batavier Kon. Wev. 225 250 Besouw 140 260 Boekh. v/h BriU 525 550 Brink Molijn A I 100 1E0 ISO Curacao I Trust Mij 600 650 Curacao 11 Trust MÏJ «00 650 Ëdicom 120 130 Enraf Non. (2 100) 160 170 Sriks 330 380 Euromast 95 105 Giesscn 230 250 Goudse Garen 200 219 Grontmij eert. 3 20 50 90 Haven Scheepv. 1425 1473 Heineken Ind. Bierbr. 425 450 Helder v. d. Woll 117 120 Hclenaveen 433 450 Bouwst.handel HSR 120 125 Houth. Donker 180 190 Houth. v/h Kunst 170 180 Int. Sleepdienst MU 975 1050 Katwijks Induslr. 99 102 Koudtjs 130 140 Lebon en Visser 235 240 Maastr, Zinkwit 245 280 Meel f Ned. Bakk. 120 125 v. Melle eert. 20 J 100 110 v. Mello cert, f 1000 450 470 Mepp. Machlrsefabr. 200 220 Merwede Kalk.- 310 380 Nat. Grondbezit 110 115 Nederlanden 1870 430 Ned. Elevator 1050 1100 Niehuis v. d. Berg 165 180 Niebuls v. d. Berg 60 65 Nijgh v. Dltmar eert. 275 290 Nijgh v. Dltmar con. 101 108 01. stadion (4 1000) 450 Overbeek gew. 125 125 Gevr.Aang: Peek Cloppenb. 230 250 Pti./Fong./Gerra. 45 50 Prins BO 85 Ruys' Belegging 400 425 Sallandsche Bank 450 460 Smit Sleep 1050 1100 Sphinx Koninklijke 240 245 Twjjnstra Gudde 32 34 Tyresoles Ned. 75 85 Utrechtse Soc. ex. .185 200 VAT 10.70 11.00 Verksde eert. 310 325 Viba (Ver. Ing. Bur.) 345 355 Woerd. Dakpannen 115 125 Wolff Co Hand.mtJ 270 290 Zanen part. en bel.ni ij 380 400 Z.-Paclfic Koper 1450 1500 Pa r tic ipaüebewijzen e.d. BÖG 960 980 Bel. Inc. Waarden 1490 1500 Immofund 1902 370 900 Immofund 1963 890 810 Immaiund 1964 A 925 975 Niet volgestorte aandelen Fr.-Gron. Hyp. 20% 3450 3500 Nat. Grondbezit 100 450 475 Sallandsche Bank 1700 1800 SchJtyp. Ned. 100 285 275 Ssh hyp. Ned. i 200 270 280 Ttlb. Hyp- 10% 1200 1250 WestL-Utr. Hyp. 20% 170 175 Af gitteprtjzen ABNN 6761 66.57 ABN-rentepooI 51.68 5L78 ABN-rendercent 54.68 .54.61 Amro-Pierson 19.77 19.68 Belfonds v. d. 7 866 8.83 IVM 12.04 'f.-X-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 17