Rechtstreeks van importeur Minister: eten genoeg Den Uyl sprak met oppositie Verlies voor Feyenoord en Twente Driemaal de wereld rond Extra geld: voor werk 20 procent verminderd Het Kwartet Matiging inkomen van verhuurders Justitie begint onderzoek tegen SPD-er Wienand :J040.- Een betaalbare vakantie in Griekenland? Wil ik wei eens zien! Voorlopig verslag op machtigingswet OPEN HAARDEN SCHOUWEN B0EKEE Harde wind Hoofdambtenaar pleit voor zwaarder straf CHERNY-piano'S Alleen bij J.V.UR K n v DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 71ste jaargang no. 180 'lÜ^acn Abonnement 10,58 per maand, per kwartaal 31,35 Westblaak 9-11, Rotterdam Postbus 948 Afd. Bezorging vanaf 08.30 uur Gironr. 269274 t.n.v. B.V, De Christelijke Pers, Amsterdam Minister-president Den Uyl cn de minister van buitenlandse zaken, Van der Stoel, hebben gistermiddag een gesprek gehad met de leiders van de oppositie, dc heren Wiegel (WD.) en Kruisinga (CHU). Zij werden vergezeld van hun specialisten voor buitenlandse zaken, de heren De Koster en Van der Mei. Van onze parlemenlsredactie DEN HAAG - De Tweede Kamer is niet van plan, ook al is er sprake van een noodsituatie, om zich gedeeltelijk buiten spel te la ten zetten en het kabinet verstrekkende bevoegdheden te geven. Dit blijkt duidelijk uil het voorlopig verslag, dat de fracties naar aanleiding van het ontwerp voor de machtigingswet hebben uitge bracht. Vandaag opent de Caravan- KAl: met een show van ruim vijfhonderd wagens groter dan ooit 3:7,7.;7-.,:7-.7,7.7.7, Buitenland Engelan«I in 'moeras' 77. Betoging in Leuven Van onze parlemenlsredaclie DEN HAAG De regering wil hel volgend jaar dc huurverho gingen voor alle huizen die ou der zijn dan 5 juar hinden aan em maximum van 7 procent. jUet .kaljlngL,;wlL4e^?. maatregel hemen óp basis van dè Lort ge-' leden ingediende machtigings wei die de regering Vérgaande bevoegdheden moet geven om de economische ontwikkeling in 1974 in de hand tc houden in verband met de oliecrisis. Dc huurverhoging voor huizen die niet ouder zijn dun vijf jaar wil de regering vaststellen op 3 pro cent. De maximum-huurverho ging van zeven procent zal ook gelden voor recreatiewoningen «•li staanplaatsen voor tenten en caravans. Het evangelie 7 naar de peanuts Laten we niet vergeten dat macht bij de overheid onder parlemen taire controle staat. Iedere nacht Tijden er voor Trouw/Kwartet 84 vracht wagens door Nederland. Ze leggen gemiddeld 200 km per rit af. Dat is bijna 20.000 km per nacht. Iedere tweede'nacht rijden ze met z'n allen eenmaal rond de wereld en per week doen ze dat driemaal. Olie en wat ervan gemaakt wordt, is voor ons distri butiesysteem dan ook van vitaal belang. Maar een goede naam vinden we nóg belangrijker dan goede olie, ook als die naam op de bon hieronder staat. De directie NIEUWE ABONNEE TCHAIKA-PIANO'S STRAAT GIRO: PLAATS Betaalt per maand/kwartaal Opgegeven door: zeg, waar hebben ze toch de kat met de zeven staarten'? vooraanstaande 'prol. christelijke dagbladen Dexer dagen verschijnt wetr Ket maandblad BtjCËN. Uit «Je inhoud: Menselijkheid op trottoirs vart Calcutta. Koloniën in Portugese sckool- boeken. Zutphen verhoopt het werk van Ethiopischemelaatsen. Amsterdammers nemén gast arbeiders onder de arm. Veel vrije dagen wichten u. Vul ouders.taande.bon in. U leest dan van de goéde kan ten die ook aan de WereJd litten. SINDS 1898 Wcstersingel 42-44, ROTTERDAM telefoon (010) 36 35'0G Dagelijks geopend van 9-6 uur. Vrijdag Vft-opavond van 7-9 uur. Ook, importeur van Estonia." Steinway, trmbach, 3echner, Rich, Weber. „Stantvastich isghebleven mijn hert in teghenspoet!" CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR NEDERLAND Geen enkele politieke partij is het er wordt ingeschakeld. De fractie is het mee eens. dat het kabinet de maatre- er mee eens, dat een zo billijk moge gelen, die het denkt te moeten ne- lijke verdeling van de lasten moet men. alleen maar aan de staten-g'ene- worden nagestreefd De vraag is dan raai meedeelt. Op zijn minst is een hoe het zal gaan met de laagste inko- poedkeuring achteraf noodzakelijk, mensgroepen in het midden- en kiein- Het kabinet wordt dan ook uitgeno- bedrijf. digd met het oog op de parlementaire De ARP vraagt zich overigens af, of controle met een beter voorstel te ko- het wel nodig is, dat de minister van men sociale zaken verleende ontslagen nr. leder, van de fractie van de CHU moet goedkeuren. Bij de bestaande maatrc^cle^ de regering nu op grond van de machtigingswet wil ne- men komen neer op een belangrijke Minister Gruijters uitbreiding van de categorieën huur woningen die onder die 6 plus 1 pro- ook de huren in de geliberaliseerde cent verhoging vielen. Zo Worden nu gebieden waar dc huurverhogingen in Op verzoek van de openbare aankla ger heeft de bondsdag de parlementai re onschendbaarheid van Wienand op geheven. Het betreffende voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Karl Wienand was één van de hoofd figuren in het geruchtmakende omko pingsschandaal van de Westduijise bondsdag. Niéuwe boeken v. Men schrijft Ofjs Radio en tv Strips, feuilleton Recept Commentaar Weer Dichtbij en verder Puzzel .G.a:. Weekbladen Familieberichten Üir probleem 7. Beurs (ADVERTENTIE). ADVERTENTIE Rijswijkscweg 282 - Den Haag Telefoon 642142 - 118440 Donderdagavond verkoop. Folder gratis op aanvraag. Minister Lubbers. 13/14/15/16/17 '18 '19 december tentoonstelling van toor- en stacaravans, vouwwagens/onderdelen en toebehoren, dagelijks geopend van 10-17 en 19-22uur. zondag van 10-17 uur. trein-toegangsbiljetlen bij NSslalions. toegangsprijs f 4, rai amsterdam AMSTERDAM Het aantal Neder landse vertegenwoordigers in het Eu ropese bekervoetbal is na de wedstrij den van gisjeravond geslonken tot één, FC Twente verloor in eigen huis met 21 van het vooral tactisch ster ke Ipswich Town. De andere Neder landse club in het UEFA-Cuptoemooi, Feyenoord, dat in de tweede helft Ri- nus Israël weer in de ploeg had; ver loor zijn eerste wedstrijd tegen Stan dard Luik, met 3—1. Vooruitgebreide beschouwingen over deze voetbalavond zie de sportpagina. Van het westen uit enkele op klaringen, afgewisseld door een bui. Tot krachtig of hard toe nemende wind, aan dc kust tijdelijk storm, uit zuidwest tot west. Maximum-temperaturen circa 6 gr. Celsius. MORGEN EN OVERMORGEN: enkele buien cn geleidelijk iets kouder. Morgen zon op: 08.41 onder: 16.28 maan op: 22.31 onder: 11.34 ADVERTENTIE Zie verder pagina 5 (ADVERTENTIE) mend beroep op de bewindslieden om 'in het licht van dc stand van de huidige werkloosheid het al toe gezegde programma als minimum in uitvoering te doen geven. Dc-Groningse gedeputeerde mr. .1. J. Prins zei gisteren in de provin ciale staten over deze beperking dat de energiecrisis de oorzaak is. Deze maakt het nodig een ander gericht werkgelegenheidsbeleid te voeren. - De provincie Groningen krijgt 12 miljoen gulden minder dan dc toe gezegde 70 miljoen. Dit betekent dat verschillende projecten die de provincie met behulp van acvv (aanvullende culturele werkver schaffing)-subsidie had willen uit voeren, weer van het lijst moeten worden geschrapt. De lijstjes wa ren reeds aan de gemeenten toege zonden. ASSEN/GRONINGEN De rege ring heeft aan het coürdinatiecollc- ge openbare werken opdracht gege ven, om op alle voorgedragen extra werkgelegenheidsprogramma's 1973 twintig procent te korten. Dat blijkt uit een telegram dat dc regi onale raad voor de arbeidsmarkt in Drente woensdag aan dc minister president en de minister van socia le zaken heeft gestuurd om tegen deze maatregel tc protesteren. In zijn telegram zegt dc raad dat deze maatregel voor Drente, de provincie met het hoogste werk loosheidspercentage .funest is. Hij meent bovendien, dat de 'korting' in strijd met dé centrale doelstel ling van liet regeringsbeleid om het bestaande werkgelegenheids- peil zoveel mogelijk in stand te houden. De Drentse raad doet een klcm- WAARDE 3300.- nü 4 'ÉT Ct JfSï voor I 5JF desgewenst zonder aanbetaling voor 45.- per maand p.i. WAARDE 57Ö0.- Naam: Wenst abonnement op: TROUW DE ROTTERDAMMER NIEUWE HAAGSE CRT. NIEUWE LE1DSE CRT. DORDTS DAGBLAD (aankruisen a.u.b.) Zend mij gratis nieuwe num mer BijEEN. tn blokletteres Gratis thuisbezorging. Vijf jaar garan tie. Stemmen door gehee! Nederland. Plaat: Num (ADVERTENTIE) IK ONTVANG GRAAG: d Altijd-paraatmap (-fbriefpa- pier en pen). Pletine-schaaltje (flessenon- derzetters). __J Gezellige rookverdrijver Een postzegel is niet nodig. Die betalen wij. Schrijf op de envelop: De Chr. l'ers. Antwoordnummer 27U2, Amsterdam, Uitknippen. invu!l«i tn ronder postzegel renden san: Plaats /ntwoordmunmef 7551 - AmiienltfU Uiüsesirui 2 lei, 020-23 35 H In envelop, zonder postzegel, Mn: Antwoordnummer 1$, Déurne.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 1