s3 Hongerstudie wereldraad Boek over Christus is een bestseller in Japan Br. J. Reiiing benoemd tot hoogleraar Potter wijst op mensenrechten naar aanleiding van kerstfeest Vandaag i b Bibs: ill Nieuwe boeken >'f-3 y^T\ RffiJJL. U dacht elke maand f 100,- te gaan sparen, maar er komt niets van? Trouw Kwartet Laarl; de teoro Bank het maar opknappen! Zweden verlaten kerk om sex-standpunt Kerkvoogdij roept rechtbank te hulp Ds. Frits Kuiper in Singelkerk GerefDen Haag: geen kinder- communie Chileense bisschop komt naar Nederland TS,Ó0^^WL4ETET DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 KERK T2/K men schrijft ons m Rijsnelheid Homofilie en de dominee Slotzin Den Uyl (3) Bron De Rotterdammer Nieuwe Haagse Courant Nieuwe Leidse Courant Dordts Dagblad B.V. De Christelijke Pers Directie: Ing. O. Postma, F. Diemer. Hoofdredactie: J. Tammfrtga. Hoofdkantoor B.V. De Christelijke Pers: N.Z. Voorburgwal 276 - 280, A'dam, Postbus 859. Telefoon 020 - 22 0383. Postgiro.' 26 9274. Bank: Ned. Midd. Bank {rek.nr. 69 73 60 768). Gem.glro X5O0. Huren Midden Oosten (90) Machtigingswet Wel, dat is heel begrijpelijk. Al zijn de voornemens nog zo goed, elke maand naar da bank gaan om honderd gulden op uw spaarrekening te storten, schiet er gauw bij in. En dan denkt u in stilte: had ik maar een stok achter de deur. En die hebt u! Wat u moet doen is namelijk een periodieke opdracht geven aan de- Amro Bank om bijv. elke maand 100,- van uw Amro Privé- rekening af ie schrijven en op uw spaarrekening bij te boeken. Zo kunt u het nooit meer vergeten. En via uw dagafschriften houdt u een prima overzicht van uw financiën. Automatisch sparen één van de voordelen van een Amro Privérekening. Als cliënt van de Amro Bank kunt u daar gebruik van maken. Laat die bank wat harder voor u werken: evangelie naar de peanuts 1b Het evangelie naar de peanuts' reiken een populaire strip en een theologische verhandeling elkaar de hand. De hand werd uitgestoken door de schrijver Robert L. Short, die een duwtje in de rug kreeg van de theoloog Nathan A. Scott jr. uit Chicago. Dit aiies is al een aantal Jaren geleden gebeurd, maar nu heeft Bosch Keuning in Baarn een .Vaderlandse vertaling van dit bijzonder boekje op de markt gebracht, die 9.50 kost Uit het voorwoord van de genoemde prof. Scott dit citaat: 'Door het wereldje van Charlie Brown, Lucy, Linus, Snoopy, Shermy en Violet wordt een verrassend helder licht geworpen op de angsten, ontsnappingspogingen en dubbelzinnigheden van onze maatschappij, en zoals Short ons in dit boekje uitvoerig aantoont, geeft Sohulz ons een analyse van het menselijk bestaan, die au fond theologisch en diep christelijk is'. Liever dan óver dit boekje te schrijven, laten we meelezen. Hier volgt een gedeelte van het eerste hoofdstuk, compleet met de bijbehorende strip en de omslagtekening. 'Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond?' (Ps. 137:4) is een vraag die de kerk zich vandaag de dag best eens zou mogen stellen. Immers, zij staat wel in de wereld, maar is vaak niet van deze wereld, En het is niet alleen nodig dat de kerk zich er eens op- bezint hoe ze een zinvol contact kan krijgen met mensen van onze tijd mèt al hun speciale eigenaardigheden maar ze moet ook haar manier van benadering door de eeuwen heen herzien. Want eigenlijk hebben alle mensen dezelfde bezwaren tegen de kerk. Deze algemene 'hardheid des harten' ligt veel dieper en ook veel meer verankerd dan de bezwaren die men gewoonlijk bewust naar voren brengt Paradoxaal genoeg is het vaak juist de Indringende manier waarop de kerk haar boodschap brengt, waar de verkondiging van het evangelie op stuk loopt. Omdat de kerk de mensen vaak zo bot er, direct benadert, laat ze dikwijls de meer subtiele mogelijkheden om het evangelie ingang te doen vinden, ongebruikt voorbij gaan. Bovendien wordt daardoor ook de kracht van het 'tweesnijdend zwaard' dat het evangelie toch is, behoorlijk aangetast. En zoals Paul Tillich heeft gezegd 'weten we allemaal hoe pijnlijk het is wanneer we mensen ontmoeten die niets van het evangelie willen weten omdat het dan duidelijk is, dat het evangelie hun op de verkeerde manier gebracht is'. De karakteristieke benadering van de kerk (en de afwijzing die daar logischerwijze op volgt) lijkt sterk op de volgende poging tot communicatie van Charlie Brown: 'Denk er toch eens anders over", smeekt Charlie steeds weer. Maar nooit heeft hij enig resultaat. 'Het is tegenwoordig bijna onmogelijk de mensen van gedachten te doen veranderen', zegt hij wanhopig. Van de moderne filosofen worstelde vooral Seren Kierkegaard met het probleem hoe de christelijke boodschap op een aanvaardbare kwam- hij tot een soort 'indirecte strategie', waarbij 'men niet als volgt te werk gaat: Ik ben een christen. U bent een christen. Of: Ik verkondig u het evangelie. U daarentegen geloof alleen maar in de pure esthetiek Nee, men begint als volgt: 'Laten we het eens over de esthetiek hebben. De kneep zit 'm daarin, dat men alleen maar ze praat om het later op de godsdienst aan te kunnen sturen". Maar waarom deze omweg? Omdat men wel moet manier over te brengen. Tenslotte weten waar men het over heeft als men denkt «en hele generatie te kunnen bekeren. I - vinden die predikers die onmiddellijk de rthodoxe kant van het evangelie belichten zo weinig geboot Je moet beginnen over niet-ehrsdtelijke dingenAls je dadelijk over het christendom begint zegt znea: dat is niets voor mij en is men direct op z'n hoede. En terecht! Kijk maar naar Linus en Lucy: Natuurlijk ka» men" zo 2ijn bedenkingen hebben tegen Kiert. gaïrds Ideeën om iemand 'op een slinkse manier tot de waarheid te brengen', of, wat even godslasterlijk is, 'over neutrale onderwerpen te beginnen, en daarnaMaar iemand die zulke bezwaren koestert moet maar eens denken tan de 'trucs* die Paul us wel wild® gebruiken om 'des te meer zielen te winnen': Ik ben voor de Joden geworden als een Jood. om Joden te vinnen; hun. die onder de wet staan, alt onder de wet hoewel persoonlijk niet onder da wat om zen, die onder de wet staan, te winnen; Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakke» te winnen; voor allen bea Ik alles geweest, om in elk gevai enigen te redden (1 Cor. 9:20-22). Tot zover uit hoofdstuïs I van 'Het evangelie naar de peanuts'. GELOOF ME GELOOF Mi C AN TOCH /GELOOP NS DM* TOOA EÊNBEETjS «nvmy»v?McfcSEhES c. N;ET TG* jOPUGEN V E GS V3N k** KV/ s;d je WEL EENS? D*T IS EEN WEELPERSOGNUWt VHWG, VINO-E NIET? PROSEER .je weer eens, Ruzie ui r te ^ckkeni ik oink, dut au obnkt DATJew&M» OigMTFR 86NT.HB? ik osrw ju aetiKT JB «BTOSkÜSt, RElIOiE ■tfBTMEBLWSCN.<i CN0B>W«p| Vi' CSP.rjSgtiSjf" respect voor hebben. Maarjammer genoeg heeft niet één van deze minis ters voor de TV gezegd: laten we nu. ais regering en volk van Nederland, ook weer terugkeren tot de Bron die wij verlaten hebben. De Here Jezus zegt; 'zonder Mij kunt gij niets doen', (populair gezegd, nog geen kousen stoppen) W er-neer nu eens één van de drie ministers daar wat over ge zegd zou hebben, zouden de rcactie's niet uitgebleven, zijr, ten gunste van hem, die daarvan wilde en durfde ge tuigen. Zwijndrecht C. van Hckczen ADVERTENTIE De rrdacilr brhattdi 7lftl hM rechl »«nr hnm Ier opnunie In rubnrtc niegvrottclvn n< nin(pi»"1ng«'5i verkort werr t« grvi-u. lilj pu- bllkaUe ordt nol de aaam ven de Inzender ondertekend Britten kunne» worden pe stuur-I an nel secretariaat hoofdredactie Trouw/Kwartrt. postbus XS9. Amsterdam. Isoleren homofiele mensen, die inder daad onze medemensen zijn, zichzelf, of worden ze gediscrimineerd door fa- rizeese kerkelijkheid? De mensen uit de homofilie, die ondergetekende tot dusverre ontmoette, waren beschaafde mensen, mar houdt dit nu in dat we op instigatie van deze of gene domi nee of pastoor, alles wat op onze weg komt, moeten neutraliseren? Als het de schuld van de kerk is dat een be paald soort mensen zich niet kan ver enigen met wat tegen" de natuur in gaat, dan in vredesnaam isolerer wij niet hen, maar zij isoleren zichzelf! Amsterdam F. G. dc Groot Het verslag van premier Den Uyl voor de TV het ik in z'n geheel ge volgd en ik vond het een zeer ernstig stuk! Maar nu, na het ordinaire arti kel var, de heer Klei over dit verslag vraag ik wat Den Uyl dar wel had moeten zeggen? Het woord God of schoelje heeft hij niet gebruikt, even min ons een gouden eeuw voorgespie geld! Scheveningcn V. D, Zuan Het is te begrijpen, dat Den Uyl, 3oersraa en Lubbers het erg druk hebben, om de problemen op te los sen, en wij kunnen daar alleen maar Uitgaven van De oliemaatschappijen hebben de au togebruikers voorgehouden dat bij een snelheid van 100 km per uur het benzineverbruik 22 pc lager ligt dan bij een snelheid var 330 km per uur. Grote besparingen hebben we nu al voor het grijpen, Nu het vaststaat dat zuinig, omgaan met benzine een blij vertje wordt, riiöeten auto'sop de markt worden gebracht, waarvan d® motoren een snelheid leveren van 100 km per uur en niet meer. Bij een snelheid van 100 km per uur zouden die motoren met hun volle compressie indruk werken wat een eerste voor waarde is voor een zo gunstig moge lijk verbruik. De fabrikanten moeten nu omschakelen vap verspilling op be sparing. Botterdam N. J. de Witte De huidige onverzoenlijke machti gingswet is het begin van het invoe ren van ds dictatuur van de linkse partijen, waaraan Boersma en Wester terp meedoen. Beiden liepen over var- eer, rechts kabinet naar eer, geheel links kabinet. In het vorige kabinet waren beide genoemde heren voor verhoging van de huren met 20 pet omdat dit voor de woningen van voor 1940 rechtvaardig was. Daar is nog niets van terechtgekomen. Als elk jaar de lonen worden verhoogd even zo de belastingen op onroerend goed en de prijzen stijgen dan moeten de heren toch slijgen. Werknemers krij gen de stijgirg van de- prijzen in loon vergoed. Het la i<",t vaardig dat de verhuurders van v. c mngen deze in de vorm van huur vergoed krijgen. Lelden A. Bernard Dat wij door de starre houding van' onze regering, nog steeds de grootste zondebok zijn voor de Arabieren is begrijpelijk. Het standpunt van de Arabieren van een volledige terug trekking uit 'de' bezette gebieden door Israël, is volkomen gerechtvaar digd. Het is dan ook te hopen dat bo vengenoemd deel van onze bevolking en met hen alien, voor wie de broek riem niet strakker aangehaald 'kan!' worden in aktie te komen om deze re gering ertoe te bewegen haar stand punt onmiddellijk te herzien en 'een verklaring uit te geven om van Israël te eisen zich direct terug te trekken op het grondgebied wat ze hebben toegewezen gekregen in 1948, herzie ning van het emigratiebeleid om te voorkomen dat er nog meer agressie ve expansies wordt gepleegd, door hen, die menen op religieuze grond, daar aanspraak op te kunnen maken. Hopelijk kan het inzake deze nog zijn 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'. Dodewaard J. Welles Wil Den Uvl soms de 'diktatuur van het proletariaat' over het proletari aat? De PvdA is blijkbaar niet meer een sociaal-demokratische partij. Haarlem Egbert Smedcs STOCKHOLM De brief 'Over een christelijke houding tegenover de sexualiteit' van de bisschoppen raai de lutherse kerk in Zweden heeft velen ertoe gebracht de kerk te verlaten. In hun brief nemen de bisschoppen stelling tegen 'toevallige relaties' en geslachtsgemeenschap voor het huwe lijk. Zij noemen de christelijke ethiek de enige werkelijke uitweg uit de 'verwarring', die er thans in Zweden heerst. Vele Zweden zijn verontwaar digd over de houding der bisschop oen. In één gemeente in Stockholm bedankten binnen enkele dagen 33 le den voor hun kerklidmaatschap. GENEVE De wereldraad van ker ken begint met een speciale studie naar de voedselschaarste in de wereld. Hiertoe heeft de commissie van de wereldraad voor interkerkelijke hulp aan kerken en vluchtelingen besloten tijdens haar vergadering in Sofia. Aan wetenschapsmensen, geografen en economisten zal de vraag gesteld wor den aan het onderzoek bij te dragen. Het onderzoek zal plaatsvinden in sa menwerking met de commissie van de kerkelijke deelneming in ontwikke ling (CCPD) en de eommisse voor internationale zaken (CCIA). Begin volgend jaar zal als deel van het stu dieproces een consultatie worden ge houden. TOKIO (KIPA) Het boek 'Het leven van Christus' heeft op de lijst van de best verkochte boeken in Japan de eerste plaats be reikt. De auteur, Shusako Endo, genoot reeds bekendheid door de publikatie van verscheidene populair-wetenschappelijke wer ken. ENSCHEDE De kerkvoogdij van de hervormde gemeente van Enschede heeft de rechtbank ingeschakeld, om de kerkelijke bijdrage los te krijgen van honderden gemeenteleden. Velen hebben hun bijdrage al sinds jaren niet meer betaald. De gemeente heeft nog enkele tonnen tegoed. Vanwege het gebrek aan financiën heeft men al een predikantsplaats moeten opheffen. Hardnekkige wanbetalers kunnen nu de deurwaarder verwachten. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Zondagmorgen 16 december hoopt In de doopsgezinde Singelkerk voor te gaan de bekende emeritus-predikant Frits Kuiper. De dienst begint om half elf. Het is die dag precies tien jaar gele den dat het emeritaat van ds. Kuiper inging. Ds. Kuiper zal preken over Je- saja 19 vers 24 m 25: 'Israël tussen de wereldmachten: Gods erfbezlt tot ze gen voor heel de aarde'. UTRECHT Met Ingang van 1 janu- ai .1974 is dr. J. Reiiing te Bilthoven benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de unit- van baptistenge- meenten aan de faculteit der godge leerdheid van de rijksuniversiteit te Utrecht. Hij zal onderwijs geven in de geschiedenis en de leer van liet baptisme. Tot het stichten van deze nieuwe leerstoel is de unie van bap tistengemeenten onlang? bij konink lijk besluit bevoegd verklaard. Dr. Jannes Reiiing (50) werd géboren in de baptistenpastorie in Nieuw Weerdinge. Hij studeerde klassieke ta len en theologie aan de universiteiten te Groningen en Utrecht. Aan de laat ste universiteit promoveerde hij in september tol doctor in de theologie. Van 1948 tot 1958 was hij predikant te Haulerwijk. Sindsdien is hij rector van het baptisten seminarium te Bosch en Duin. Sinds 1967 is hij te vens wetenschappelijk hooictoedewer ker aan de theologische faculteit te Utrecht. GENEVE 'Dit kerstfeest worden wij allen opgeroepen ons nog eens te bezinnen op de oorsprong en de basis van de mensenrechten'. Dit zegt dr. Philip Potter, de secretaris van de wereldraad va» kerken in zijn kerst- boodsdhap. In zijn boodschap trekt hij" - een lijn van Christus' geboorte naai de rechten van de mens, die 25 jaar geleden door de VN zijn aanvaard. Deze verklaring, zei dr. Potter, gaat uit van het grondbeginsel dat 'alle mensen vrij en met dezelfde waardig heid en rechten zijn geboren... zon der welk onderscheid dan ook naar rang, huidskleur, geslacht, taal, reli gie, politieke of andere overtuiging, national; of maatsohappelijke achter grond, geboorte of ander* status'.,. Ieder soens heeft het recht op leven, vrijheid en persoonlijke veiligheid'. De verklaring van de rechten van de mens vindt haar basis en betekenis in de verklaring van Gods recht op zijn schepselen. DEN HAAG De classis "s-Graven* hage van de gereformeerde kerken heeft aan de kerken in haar ressort een rapport toegezonden met bezwa ren tegen de ontkoppeling van belij denis doen en toelating tot het avond maal. Het weekblad Kerknieuws meldt over de inhoud: Als voornaamste bezwaar tegen kmdercommunie wordt aange voerd, dat er gevaar bestaat van te kort doen aan dc genade Gods. Uit psychologische motieven en op grond van pedagogische overwegingen moet de ktndercommunie afgewezen wor den, waarbij gesteld moet worden, dat de kinderen het geduld moeten op brengen om geëngageerd te kunnen deelnemen aan de viering van het avondmaal. Wat de volwassen doople den betreft, die geen belijdenis deden en daarom geen toegang tot het avondmaal hebben, zal individueel In concrete situaties pastoraal moeten worden opgetreden. UTRECHT Bisschop Helmut Frenz, voorzitter van de evangelisch lutherse kerk in Chili, bezoekt vrijdag ons. land. Hij leidt in Santiago het na tionale interkerkelijk comité voor hulp aan politieke vluchtelingen, af komstig uit andere Latijns-Amerikaan se landen. Hun aantal bedraagt onge veer 13.000. Vanwege het nieuwe té- giem achten zij zich iet langer veilig in Chili en anderzijds kunnen zij om politieke redenen niet terugkeren naar hun geboorteland. Tot nu toe is voor bijna 2000 personen asiel gevon den in andere landen, zoals Neder land. Bisschop Frenz is ook voorzitter van het comité dat na de jongste staats greep werd ingesteld voor de bescher ming van de mensenrechten in Chili. Vooral door rechtsbijstand probeert dit comité mensen te helpen die door de militaire junta in moeilijkheden zijn gekomen. Bisschop Frenz zai in Nederland on der meer ontmoetingen hebben met staatssecretaris Kooljm&ns van buiten landse zaken, de nationale commissie voor de opvang van Chileense vluch telingen, de raad van kerken en de stichting oekumenische hulp aan ker ken en vluchtelingen. WOESTIJN OF WOESTENIJ Ze zullen riet zoveel verschillen in' veler belevingswereld. Toch is er on derscheid. Bij woestijn denk ik aas een dor en droog gebied, een gele' vlakte in de zon, met slechts hier en daar wat taaie begroeiing. Bij het be grip woestenij zie ik een stad, geplun derd, gebombardeerd en tenslotte in de as gelegd Ee terrein waar eer. aantal huizenblokken zijn neerge haald, terwijl het stuk nog niet geë.:; liseerd is. Het eerste is eert stuk na. tuur dat als *t ware wacht op irrigate en bewerking, denk aan dc Negev. Het tweede heeft die bewerking en bebouwing ai achter de rug, maar et is om de een of andere reden sen ein. de aan de orde gemaakt en de chaos kwam. In het evangelie is Johannes de Doper de woestijn-man die de weg van dé Heer bereidt. Hij spreekt van paden effen maken, heuvels egaliseren en dalen verhogen. De Heer moet een vlakke weg vinden. Wat zijn wij, woestijn of woestenij? Men zal tegen dit laatste woord steigeren. Wij met onze verworvenheden, een woestenij? Zelfs zullen velen geneigd zijn om dt huidige crisis te bagatelliseren en te spreken van een voorbijgaande fase' de de vooruitgang achteraf zal blijken gestimuleerd te hebben. Toch doen mij die lege zondagse straten soms net iets te veel denken aan 'De laatste oever' van Nevil Shute. In dat boek is* het noordelijk halfrond doov atoom bommen uitgeschakeld. De radio-aktie ve golf komt zuidwaarts naar Australië Een vreemd sein doet besluiten tot een expeditie naar het noorden om te. onderzoeken of nog ergens mogelijk mensen in nood zijn. Het blijkt een ïos-zittend raam te zijn dat tegen een morse-instrument slaat. De onderzeeër van de expeditie neemt films van de kuststeden in het noorden. Soms gaan de kihtreklames nog aan en uit, ma ar verder is er niemand meer. Op hét oog geen woestenij, maar ergens, ach ter de gevels liggen de mensen, ge dood door straling. Ik ga misschien ie vei mot me dat te herinneren als ik 's zondags door de stad ga. Alles lijkt nog zo mooi te funktioneren, maar er zit natuurlijk ergens toch wel een; woestenij achter. Een woestenij van wantrouwen en wederzijdse argwaan. Een woestenij, waarbij menselijk®; verhoudingen het slachtoffer ge*-éri den zijn van hebzucht en haat her gen van achterdocht en bitterheid en dalen van leegte en wanhoop. Die Jo hannes. hij riep niet voor niets op tot bekering. NED. KERV. KERK Beroepen te Baarn: G. C. Post te Lei den; te Hoevelaken: P. Weestland te Uddel; te Katwijk aan Zee (toez.): J. C. Schuurman te Putten; door de gen. synode als pred. voor buitengew. werkz. (pastoraat onder doven).: F. A. L. Franken te Woubrugge. Bedank voor Hoogkerk J. C. Kran- jenbrink te Vorden; voor Hardinx- veld: J. L. W. Koppenhol te Huizen. GEREF. KERKEN (VRIIG) Beroepen te Zuidhom: Joh Straling te Bunschoten; te Damwoude-DiresumrJ. Mamer, miss. pred. te Spakenburg- Zuid Bedankt voor Hattem: J. J. Wildeboer te Ilardenberg. CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voorRijnsburg: P. Beekhuis te Noordeloos. Adrian Henri en Nell Dunn .Tpt gauw (oorspr. titel: I want; vert dote L Coutlnho). Van Gennep Amster dam, 96 hiz. Prijs 9,90. Twee Engelse auteurs maakten eén verhaal over eer liefdesgeschiedenis die meer dan vijftig jaar duurte, ut liefde tussen een arme gymnasiast en eea rijk kostschoolmeisje kan niet volmaakt zijn vanwege de culturele kloof die tussen hun bolder werelden gaapt. Zij verliezen elkaar geregeld uit het oog: hij trouwt, zij reist, gaat uit en heeft minnaars. Maar bij vla gen schrijven zij elkaar en soms vindl er een ontmoeting plaats. Hun wederzijdse liefde is intenser dan de liefde die zij voor hun beider levenspartners koesteren en toch we ten beiden dat' het met hen samen nooit echt iets wordt. Grote gebeurtenissen in hun maat* schappelijk bestaan spelen in dit var haal op de achtergrond mee, maar centraal staan de momenten waarin zij terugvluchten naar hun puberteit en naar de dichters die zij toen lazen. Een verstillend verhaal, zonder vei' scherpte kantjes, als een film met iets te mooie muziek. Ephraim Kishon: 'Salomon was niet goed wijs*. Grote ABC van de Arbei derspers Amsterdam. Prijs 15( I95 blz. Er wordt weer heel wat afgehekeld door de beroemde Israëlische satiri cus. Dat zijn scherpzinnigheid ae mensheid aanspreekt, wordt bewezen door het eenvoudige feit dat zijn woorden en gedachten in niet minder dan veertien talen aan tal van lezers worden voorgezet. Kishon spaart ais» en niemand. Hij hanteert de 'ik'-vonn en ontziet dus ook geenszins zichzelf Hier en daar overschrijdt hij de gren zen naar het profane, waardoor moge lijk voor veel lezers de waarderipg van het geheel negatief uitvalt Zeker, niet alle stukjes zijn even geestig. Er zijn echter zeer sterke bij. Juist deze speelse spot moet men. beslist Bjet achter elkaar lezen. G. L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 2