c/4genda Elvi Couture Trevira Kunstkalender 4 Nieuwe ladderwagen voor brandweer in m él les en driekwart miljoen benauwenis Maasvlakte-zand in Oostvoornse meer -I! I I I Kamerkoor op koffieconcert De Rotterdammer iff OW/K^AlRTET DONDiEMDiAiG 13 DECEMBER 1973 STAD m BOTTERDAM De tweede begrotingsdag in de gemeenteraad begon met een middag van benauwenis: de beruchte zes en driekwart miljoen overschrijding. Er waren indertijd als gevolg van het financieel akkoord tussen rijk en gemeente Rotterdam quota vastgesteld voor de verschillende begrotingshoofd stukken. Het is het Rotterdamse gemeentebestuur niet gelukt daar binnen te blijven en uiteindelijk is de hele zaak naar de raad geschoven. Die moet die zes en driekwart miljoen overschrijding zelf maar pro beren weg te werken. Wel, de heren G. E. Meijboom (soc.), B. F. Bohré (kath., mede namens prot. chr. fractie) en W. M. Gaggerman (lib.) kwamen met eigen rekensommetjes, maar een oplossing konden zij de veel geplaagde wethouders drs. J. Riezcnkamp (financiën) niet bieden. Vuilmszakwoede Achterstand Uniek gebeuren aan voet van Laurenskerk de voet van de Laurenskerk in de ya^ alles te doen. Voor wie wil com- week van maandag 24 december mnnicpren met belangstellenden be en met maandag 1 januari een staat1 die dag volop mogelijkheid. Ver- kerstherberg geopend. Hoewel op dit moment door een speciale commissie nog zeer intensief aan het programma wordt gewerkt, kan nu reeds worden vastgesteld, dat deze kerstherberg een unièk gebeuren in het centrum van Rot terdam belooft té worden. Op kerstavond, dus op maandag 24 december tot, in de kleine uurtjes van de Nieuwjaarsmorgen zullen de gebouwen De Nieuwpoort en De Heuvel aan de St. Laurens- plaats slechts op kleine tussenpo zen na de gehele week geopend zijn. Televisie Kerstmarkt ZORG VOOR EEN STERKE CHRISTELIJKE PERS Vandaag Krit ie opvoeding en morgen Zaterdag 15 december Zondag 16 december Maandag 17 december L< Dinsdag 18 december Woensdag 19 december Donderdag 20 dec. Vrijdag 21 december Zaterdag 22 december fes li 3)« fff II Openbaar vervoer heeft tien pet extra-capaciteit De heer Riezenkamp: 'Het blijven al lemaal lapmiddelen, zolang er geen fi nancieel statuut is voor de grote ge meenten. Wij moeten met de grootst mogelijke ijver druk op de totstand koming van dat financiële statuut uit oefenen, zij het natuurlijk niet een zodanige druk dat het kabinet er aan dood gaat!' Plezieriger werd het later op de dag, toen wethouder mr H. C. J. L. Polak (verkeer en openbare werken) kon aankondigen, dat de Rotterdamse elektrische tram in staat is zodra de benzinedistributie ingaat haar capaci teit met tien pet te vermeerderen. Dat gebeurt met inzetten van de oude rijtuigen met middenbalkons, al ver gen die twee man bezetting, met zes tien autobussen die van bedrijven wor den ingehuurd en met extra-metrorij» tuigen op alle treinen. Dat kan, door alvast meteen na aflevering de voor de Hoogvlietlijn bestemde wagens in te zetten. De metrocapaciteit ver meerdert zelfs met twaalf pet. En. wethouder J. Worst (algemene personeels- ert organisatiezaken) deed er nog een schepje bovenop, door tri omfantelijk de ontwikkeling van de integratie en harmonisatie van de ambtelijke functies met het daaraan verbonden raamakkoord een stuk be leid van de eerste orde te noemen. Wat hem een reprimande vnn de soci alist drs A. J. Lems opleverde: 'U moet niet zo overdrijven.' De. heer Worst: 'Ja, dat is wèl zo. Daarover wil ik desnoods een uur met u praten!' Dé heer Worst kon nog meer interes sants vertellen. Er is voor vijf jaar grondstof aanwezig voor plastic zak ken en als ieder normaal had gekocht, was er heel weinig aan de hand, al is er even stagnatie geweest in de in voer van partijen zakken die in Roe menië en Italië worden gemaakt. De situatie is nu verbeterd, behalve, in Hoogvliet. Maar er is in ons land-een,, hamsterwocde gaande, waar geen aan maak tegenop kan en bovendien zijn er'bedrijven, die van die hamsterwoe- dé een bepaald gebruik hebben ge maakt. De heer Worst gaf een illus tratief voorbeeld: de Hema raakte in één uur tijd een voorraad van elfhon derd pakken vuilniszakken kwijt! In januari worden de nieuwe voorraden in de handel verwacht. Ook over de energiebesparing had de heer Worst veel goeds te zeggen. Vrij- willig is er een besparing van twaaif pet bereikt. De gasunie zal de elektri sche centrales niet afschakelen bij vriezend weer. Er is bovendien voor deze eentrales een olievoorraad voor veertig dagen. Alleen zeer grote energieverbruikers kunnen niet meer op het aardgasnet worden aangesloten en daarom sloot de heer Worst zieh aan bij de motie van mr J. Mentink (D'66), die in het selectieve investeringsbeleid ook de mate van energieverbruik wilde be trekken. Minder opwekkende geluiden kwamen van det wethouders Jettinghoff (stads ontwikkeling en volkshuisvesting) en Be Vos (soc. zaken en volksgezond heid). Be heer De Vos kampt met ernstige personeelstekort bij de sociale dienst, dat leidt tot een achterstand van drie weken bij de sociale uitkeringen, on danks overwerk. Er is evenveel perso neel als in 1954, maar het aantal ver richtingen Is verdubbeld. Voor de personeelsstop, welke de staatssecreta ris afkondigde, verwacht hij pas in de zomer moeilijkheden, als de opleidin gen zijn beëndigd. De heer Jettinghoff staat voor wat be treft de stadsvernieuwing en woning verbetering voor onoverkomelijke moeilijkheden: eigenaren kunnen niet tot verbetering worden gedwongen, huurders kunnen niet worden ge dwongen een verbetering te gedogen. Huiseigenaars willen eerst weten, wat de risico's zijn, huurders willen eerst weten, wat de huur wordt. Als schrale troost verteld dee heer Jet tinghoff dat er ook in andere steden buiten de woningwetwoningen niets gebeurt, zolang de wet op de woning verbetering er nog niet is! De veelgeplaagde heer Riezenkamp heeft behalve met het 'gat van zes en driekwart miljoen' nog met andere narigheden te maken: de rente op kort geld steeg al ver boven de tien pet. En het benauwt hem en ook de he le raad dat de gemeente meer en meer afhankelijk is van de doeluitke ringen van het rijk, hetgeen de ge meentelijke autonomie sterk aantast. Misschien helpt hierbij de belasting op onroerend goed. Bij de oppervlakte berekening komt een factor voor ouderdom en iigging. Dertig vierkante meter belastingvrije voet geidt voor een kippenhok, maar voor een woning in een oude wijk oorbeeld de factor drie en it negentig vierkante meter lijkheid: geestelijke, politieke en soci ale vorming in alle scholen, ook de openbare. Dat betekent, aldus de heer Van der Ploeg, stoppen met applaus voor de bestaande orde van prestatie, competitie en consumptie, hetgeen in- geldt dan w." belas. doctrinatie va" Vu»t bestaand" bestel inhoudt. De heer Van der Ploeg wil de jeugd mondig maken en kritisch maken, immuun tegen hetgeen hij aanduidt als 'bewuste of onbewuste kretologie'. Juxprimcur. De nieuwe uitvoering van deze wagen Js voor Rotterdam uitermate belan^ snufjes die in het Rotterdamse gebied zeker tot hun recht zullen komen. Bij de DLr30 fcm 'a.^r M^e»jK e üiioen m meter omhoo" maar ook in de z.g. negatieve hoek gesteld wordenJDit betekent dat de ïaoaer, in een nuen van vHUicnbeneden gcricbi kan worden (zie foto). Dit is belangrijk bij hulpverleningen eni njUtaug werkzaamheden in het water. Bij een uitgeschoven lengte van dertig meter kan de ladder tot ongeveer 1° meter_ondCT het maaiveld reiken. Een tweede nieuwigheid Is de zogenaamde tcrreinregeling. Mocht de wagen door omstandighe- den scheef staan, dan blijft de ladder rechtop hetgeen grotere risico s uitsluit. f Dc aanschaffingskosten van de standaarduitvoering bedragen rond 287.000, waarbij de wagen is uitgerust m dubbele cabine maar zonder extra voorzieningen. ROTTERDAM Een ongewoon bei gin van het Koffieconcert in de Doe lenhal was een' harpsolo, het prachti ge 'Corale' van Marcelle Soulage, in tens muzikaal gespeeld door Edward Witsenburg, die er groot succes mee oogstte. Het Nederlands Kamerkoor zong daar na a capella bijzonder zuiver en met levendige voordracht 'O Heiland reiss die Himmel auf, op. 74 no. 2' van Brahms en vulde de rest van het con cert met een vondst van de Engelse componist Benjamin Britten: een reeks bewerkingen van kerstliederen met harpbegeleiding onder de titel 'A ceremony of carols, op. 28'. Stemmig klonk het zonder begeleiding gezon gen 'Procession' en hoogtepunten in deze prachtige compositie waren het blijde 'Wolcum yole', het heel fijne There is no roese', het levendige 'As dew in Aprille', het uitbundige 'Deo gratias' en het in een uiterst fijn pia nissimo eindigdende laatste nummer, 'Recession'. Er was een volledige samenwerking tussen het koor en de harpist die de 'Interlude' in dit werk fraai liet klin ken. Dirigent Hans van den Hombergh oogstte geestdriftige bijval met zijn subliem zingende koor. G. AL DERSJANT Kerstherberg 'Stal-Us' duurt gehele week (ADVERTENTIE) ROTTERDAM Onder het ori- 'smorgens tien uur tot elf uur 'sa- gjnele thema •State' wordt aan De commissie die met de voorberei ding van de kerstherberg 'Stal-Us' zeer druk bezig is, mikt niet alleen op. de eenzamen of alleenstaanden, maar, nódigt iedereen uit om dit familie kerstfeest mee te. komen maken,: 'En zijn ook genoeg eenzame gezinnen, die moeite hebben om de kerstdagen op prettige wijze door te komen', zo zegt men. In ieder geval is vorig jaar al duidelijk gebleken, dat deze kerst manifestatie rond de Laurenskerk in een grote behoefte voorziet. Zo heb ben vorig jaar vele honderden, belang stellenden een bezoek aan deze kerst activiteiten gebracht Op Kerstavond zullen in de Laurens kerk twee bijzondere kerstdiensten worden gehouden. In beide diensten, die om tien uur 's avonds en twaalf uur 's nachts beginnen, hoopt ds. J. A. Hoorn, hervormd predikant van Rotterdam-Centrum, voor te gaan! Voor beide diensten wordt een pas sende liturgie samengesteld, waarbij onder meer de Laurens Cantory me dewerking verleent. Een bijzondere gebeurtenis belooft dit jaar vooral de bespeling van het Laurensorgel door Johan Lemckert tijdens deze kerst diensten te worden. De laatste kerst nachtdienst, die dus om twaalf uur zal beginnen, wordt rechtstreeks via de televisie door het Ikor uitgezon den. Maar voordat deze diensten ge houden worden, hoopt de Kersther berg 'Stal us' al in volle gang te draaien. Vanaf zeven uur wordt, er koffie geschonken; kan men er brood jes eten en bestaat er volop de moge lijkheid om met elkaar kennis te ma ken. Op Eerste Kerstdag zullen de'gebou wen van de Laurensgemeente van der kan men zich uitleven in alle mo gelijke sporten en activiteiten, zoals tafeltennis en gezelschapsspelen. Er is mogelijkheid om platen te draaien; kortom er is van alles te doen. Ook op Tweede Kerstdag zijn beide gebou wen van tien. uur 's morgens tot elf uur 's avonds geopend Van één uur tot vijf uur 's middags wordt in de Laurenskerk een grote Kerstmarkt gehóuden.' Aan de voorbe reiding van dit programma wordt nog intensief gevlerkt en de gegevens daarover zijn dan ook nog beperkt. Ook op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december is de Nieuw poort van zeven tot elf uur geopend. Ook voor deze avonden wordt een zeer veelzijdig programma samenge steld. Op zondag 30 december wordt van elf uur 's morgens tot 7 uur 's a- vonds een grote Speel-In gehouden. Deze bijeenkomst belooft een hoogte punt in de kerstvakantie, vooral van de kinderen te worden. De ouders zul len dan in de gelegenheid gesteld worden om zich wat te ontspannen. Op maandag 31 december zal dan het laatste onderdeel van het grootscheep se programma worden afgewerkt. On der het motto: 'Samen over de drem pel' belooft ook deze oudejaarsavond een zeer bijzonder gebeuren te wor den. Aan het programma wordt nog hard gewerkt. Wel is het de bedoe ling, dat deze avond tot in de ochtend van Nieuwjaarsdag zal duren. Om zoveel mogelijk belangstellenden te kunnen bereiken en ook een grote verscheidenheid in de leeftijdsgroepen op te kunnen vangen is de commissie op alles voorbereid. Zo zijn er kinder crèches, waar de peuters voor korte of langere tijd kunnen worden onderge bracht. Speciale voorzieningen zijn voor gehandicapten getroffen. Het vervoer bijvoorbeeld behoeft geen en kel probleem te zijn, want men kan van huis afgehaald worden. Niet alleen verwacht men belangstel lenden vanuit het centrum van Rot terdam of de verschillende wijken, maar ook uit de omliggende gemeen ten worden voor de kerstherberg Stal- Us vele bezoekers verwatht. Ook vorig jaar immers was dit het ge val! Vooral ook door het slagen van dit kerstgebeuren heeft de speciale commissie het aangedurfd om dit jaar de kerstherberg 'Stal-Us' nog groot scheepser op te zetten, 'Vergeet niet, Het eigen ochtendblad voor èlk protestants Christelijk gezin in Rotterdam en omgeving ROTTERDAM Eind van dit jaar zal een werkgroep Oostvoornse Meer worden geformeerd, die zich zal bezig houden met de vraag wat er moet ge beuren met de enorme hoeveelheden zand, die bij het graven van havens op de Maasvlakte zijn. vrijgekomen. De werkgroep zal de mogelijkheid on derzoeken of het zand gebruikt kan worden voor hét verontdiepen van het Oostvoornse Meer, het aanleggen van een duinenrij aan de noordkant van het meer en het maken van een zand- dam, richting punt Voorne-Putten. Het eindrapport van de werkgroep wordt voor 1 mei van het volgend jaar verwacht Het dagelijks bestuur van het Open baar-Lichaam Rijnmond vindt dat het Oostvoornse Meer verontdiept moet worden. Dat is volgens Rijnmond no- dig voor het verkrijgen van een goede hydro-bioiogischéï toestand van het WÊiter. Ook voor de recreatiemogelijk heden en voor tfe- waterhuishoudkun- dat ook u, wie u ook bent, van harte 'dige toestand van het duingebied is welkom bent in de Kerstherberg 'Stal- verontdieping van belang. Rijnmond Us' 1973 om daar samen met anderen heeft becijferd dat voor het verontdie- de (h)eerlijkste Kerstmis te zoeken'; pen van het 200 ha grote meer bijna zo nodigt men iedereen aan de voet 50 miljoen kubieke meter zand nodig van de Laurens uit. is. TREVIïL •jftXÏ l vind Inlichtingen: FJvi Couture, Confectiecentnim J.10.05» Amsterdajn,teL (020) 150435' ■De aanval van de heer B. Leentvaar (sgp) op de onderwijsbegroting dwong wethouder Van der Ploeg tot duide- ROTTERDAM: 'De Meerpaal': 20.00 Verrade- rins Wkwgaafi Cernt-rum-Noord: Recreate- kelder Piinackerplcins 20.00 Idem wijkorgaan Het Oude Noorden: Chr. Techn. School Laansiootseweg: 18.45 Buurtvergaderlng Wij- korgaan Spangen; Gemeente-archief: 20.13 BUeenfcr.Trr-t Historisch Genootschap Rotera- daimnn: Atrium: Idem Natuurgeneeskunde: Goede Herderkerk. Setilchroek: 14.00 Kerst- rangmi-ddag voor bejaarden; Nieuwe Ooster- kerk: 20.15 Zang- en orgeluur rond het Nieu we Liedboek. ALBLASSERDAM: Gemeentehuis: 14.30 en 19.00 Gemeenteraadsvergadering; Eltheto- kerk: 19.30 Kerstavond NCVB. BARENDRECHT; 'Vaa Ouds het Haedthuys'; 20.00 Algem«ne< ledenvergadering Ver. Mu ziekschool Barendrccht e.o. GOUDA: 'Gercf. gemeente In N'ed.: 19.30 Ds. J. de Groot. KRIMPEN a.d. LEK: Geref. Kerk: 20.00 Ker stavond NCVB. KRIMPEN a.d, IJssel: Geref. Gemeente: 19.45 Ds. G, J. v.d. Noort. PERNIS: Geref. Kerk: 20.00 Adventsavond al- e pl. VTOuwenverenig ngen. SPIJKENISSE: Gemeentehuis: 19.30 Gemeen teraadsvergadering. STOLWIJK: Gemeentehuls: 20.00 Vergadering Recreatieschap Krimpenerwaard. WADD1NXVEEN: Gemeentehuls: 14.00 Ge meenteraadsvergadering. ROTTERDAM; Internationaal Ontmoetingscen trum: Westersingel 27b; 18.00 Heropening Ptezerla: 20.00 Heropening Shalom. ALBLASSERDAM; Gebouw Oud Geref. Gem.: 19.45 Ledenvergadering SG Stu-dieveren ging Sola Scrip-tura. GORINCHEM: Verenigingsgebouw 'De Heul': 19.30 Rayoifrergad-erlng CNV. KRIMPEN a.d. IJSSEL; Gemeentehuls: 19.30 Gemeente raadsvergadering. NIEUWENDIJK: Herv. Kerk; 19.45 Ds. A. J. Wijnmalen. RAAMSDONKSVEER: Evang. Koningstraat; 19.30 Ds. H. van der Post. VRIJDAG 14 DECEMBER De Doelen, gr.z.: Rott Philh, Or kest o.l.v. Christopher Seaman. So list: Daniël Wayenberg, piano. Werken van Handel, Debussy, Ra- vel, Dvorak. 20.15 uur. De Doelen, ki.z.: Cabaret 'Here m'n tijd'. 20.15 uur. T.m. zo 16 dec. Hofpleintheater: Toneelgroep Podi um met 'De Cirkel' van William Somerset Maugham. Regie: Bob de Lange. 20.15 uur. Iedere avond, beh. 's maandags. Groote Schouwburg: Nieuwe Ne derlandse revue 'Dag, dag, heerlij ke lach'. 20.15 uur. T.m. zo. 16 dec. Za. 15 dec. geen voorstelling. De Lantaren: Funhouse Revue. 20.30 uur. Tm. zo. 16 dec. Stamp concert. 24.00 uur. St-Laurenskerk: Orgelconcert door Marie-Claire Alain uit Frankrijk. Frans oud modern (Alain). 20.15 uur. Hillegondakerk, H'berg: Kerstcon cert door het Hillegersbergs Chr. Mannenkoor o.l.v. Jan, Lucas. Mm.v. Mannenkoor .Apollo, Reina- ta Heemskerk, alt, Feike Asma, or gel. 20.00 uur. Mijnsheerenland. Herv. Kerk: Con cert door koor en orkest van het Rotterdams Conservatorium. Diri genten: Jan Eelkema en Kees Stol wijk jr. Werken van o.a. Bach, Te- lemann, kerstliederen bew. door Kees Stolwijk sr. 20.00 uur. De Doelen, gr.z.: Matinee op de Vrije Zaterdag. Omroeporkest o.l.v. Francois Huybrechts. Solist Uto Ughii. Werken van Schumann, Men delssohn, Schuller, Dvorak. 15.00 uur. De Doelen, guz.: Groot dans- en muziekfeest uit de Sowjetunie. Ar meens Staatsgezelschap-Folkloristi- sohe dansen. 20.15 uur. De Doelen, gr.z.: Rory Gallagher. 24.15 uur. Rott. Schouwburg: Stichting To- neelfaad Rotterdam met de pre mière van Penthesilea van Hein- rich von Kleist. Regie: Fritz Mar- quardt Klassieke tragedie. 20.15 uur. Ook zo. 16 dec. en vrij. 21 t.m. zo. 23 dec. Piccolo Theater: Rotterdams Dans centrum met De Danser uit de se rie Oog op dans. 20.15 uur. Open Hofkerk, Pendrecht: Orgel concert door Jacques van Oort- merssen. M.m-v. 'Open Hof Koor'. Werken van Andriessen, Bach, Bal- bastre, Reger. 20.15 uur. Schiedam. De Teerstoof: Alexander en Astley. 21.00 uur. Schiedam. Sted. Museum: orgelbe speling door George Stam. 15.00 16.00 uur. Gouda. Nieuwe Schouwburg: Resi dentie Orkest o.l.v. Hiroyuki Iwa- lei. Solis: Abby Simon, piano. Werken van Sibelius, Brahms, Tsjaikowsky. 20.00 uur. KERSTCONCERTEN: Groot-Ammers. Herv. Kerk: Chr. Gem. koor Hosanna en Hosanna's Kinderkoor o.l.v. Kees Glaubitz. Orgel Jan Stolk. 19.30 uur. Nieuw-Lekkerland. Rehobothkerk: Chr. Dameskoor Deo Cantemus, Alblasserdams Chr. Mannenkoor, Marry Vcrhey, sopraan, Johan Pe- rik fluit, Piet Leeuwenburgh, or gel. 19.30 uur. Oud-Beijerland. Herv. Kerk: Chr. Gem. Zangver. 'Com nu met Sangh' cn 'Asaf' kinderkoor Jong Talent, Henk Zwijgers, orgel. AI- geh.l. Adri Poortvliet. 19.30 uur. Pernis. Herv. Kerk: Gezamenlijke koren van Pemis en OBK. 19.45 uur. Ridderkerk. Goede Herderkerk: Slikkerveer's Chr. Mannenkoor o.l.v. Bram Sfntnicolaas, Reinata Heemskerk, alt, Jan J. v.d. Berg, orgel. 20.00 uur. Rozenburg. Immanuelkerk: Jan van Westenbrugge, orgel, Arend Jongejan, trompet. Werken van Stanley. Baah, Beethoven, Asma e.a. 20.00 uur. Schiedam, Geref. kerk. Westvest: Chr. Mannenkoor 'De Ver. Zan gers' uit Barendrecht m.m.v. jeugdkoren, Dirk Jansz. Zwart, or gel. Dirigent Gé van der Beek. Werken van Guilmant, Jan Zwart (orgel), v.d. Waart, Kl.j. Mulder, v.d. Beek (koor), kerstliederen (jeugdkoren). 20.00 uur. Schiedam. Grote of STJanskerk: Weihnaohtsoratorium van J. S. Bach. Toonkunstkoor o.l.v. Aad van der Hoeven, m.m.v. kameror kest 'Arrangelo Corelii'. Solisten: Trudy Koeleman, sopraan, Tony Jaanus-Rebel, ait, Paul Schotsman, tenor. John Bröcheler, bas. 20.00 uur. De Doelen, gr.z.: Rott Philh. Or kest o.l.v. Christopher Seaman. So liste: Martha Argerich, piano. Wer ken van Handel en Dvorak. 14.30 uur. De Doelen, kl.z,: Bill Evans met zijn groep, 14.30 uur. De Doelen, gr.z.: Koor- en Samen zang m.m.v, chr. gem. koren 'Deo Cantemus' en 'The Young Credo Singers' oJ.v. Arie Pronk. 20.00 uur. Ook wo. 19 en do. 20 dec. Dc Doelen, kl.z.: Stichting Kunst voor de jeugd. 9.30 en 14.00 uur. Rott, Schouwburg: De min in het Lazarushuys, door Toneelgroep Theater. 20.15 uur. De Lantaren: Country Joe MacDo- nald en zijn All Stars. 20.30 uur, Vlaardingen. H.G.Kerk: Lustrum- concert door het gem. koor 'Uniso no' en het Vlaardings begeleidings orkest o.l.v. Henk Govaart. M.m.v. Bazuingroep CJV, Guus Korpers- hoek, orgel, Ineke Hardonk-Keij- zer, hobo, Ans Zoon-Visser, zang, 20.00 uur. De Doelen, grz.: Meesterserie. Al fred Brëndel. piano. Werken van Beethoven, Schubert. Schumann. 20.15 uur. De Doelen, gehoorzaal: Margareth May, piano. Werken van Chopin. Liszt, Bartok, Kabelevsky. 20.15 uur. De Lantaren: Lunchvoorstelling. Penta. 12.30 uur. Xoelapepel. 20.00 uur. Spijkenisse. Ontmaetingskerk: Kerstconcert door "Te Deum Lau- damus' en 'Ridderkerks Chr. Gem. Koor' o.l.v. Frans van Tilburg. Or gel: Willem Hendrik Zwart. 20.00 uur. Dit concert wordt donderdag 20 december in dè Goede Herder kerk te Ridderkerk herhaald. De Doelen, hal gr.z.: Koffieconcert Hans Maas, blokfluit, Kees van Eersei, orgel. 12.4513.15 uur. De Doelen, klz.: Stuttgarter Kla viertrio. Werken van Mozart, Ra- vel, Brahms. 20.15 uur. De Doelen, repz.: Kamermuziekuit- voering door R'dams Philh. Koper- ensemble, Henk de Graaf, klari net, Corry Ambachtsheer, piano. Werken van Debussy, Strawinsky, Gregson, Poulenc, e.a. 20.15 uur. Rott Schouwburg: Nederlandse Opera Stichting met Rigoletto van Guiseppe Verdi. 20.00 uur. Piccolo Theater: The Family, 1 tm. 4. Tan. za. 22 dec, 20.30 uur. De Lantaren: R.A.T. Theater met 'Judas' 2030 uur Ook do 20 dec City-kerk Steiger: Kerstconcert door het Vocaal Ensemble Cambia- ta o.l.v. Hein Prir,s en Fons van Wijk, orgel. Werken van Swee- linck, Pachelbel, Brahms, Messi- aen, e.a. 20.15 uur. Bleskensgraaf. Herv. Kerk: Kerst concert door Chr. Gem. Koor en jeugdkoor oJ.v. Paul J. Roos. Frans van Tilburg, orgel. 20.00 uur. De Doelen, kl.z.: Solistenconcert. Barbara Lister, piano, Rykle v.d. Heide, hobo. 20.15 uur. Nieuw-Helvoet. Herv. kerk: Kerst concert door de chr. gem. zangver. 'Helievoetsluis' o.l.v. Janny Dorst-v Apeldoorn, Kraiingse Orkestvereni ging o.l.v. Paul Vugts en Addie de Jong, orgel. Werken van Beetho ven, Hündel, Haydn, Vaughan Wil liams en intern, kerstliederen. 20.00 uur. De Doelen, gr.z.: Kerstpromenade- concert door het Rott Philh. Or kest o.l.v. Willy Boskovsky. Solist: Hans Dercksen, piano. Werken van o.a. Mozart Haydn, Dvorak, Suppé, Strauss. 20.15 uur. Ook za. 22 dec. Schiedam. De Teerstoof: Jules Croiset Een zekere Vincent 21.00 uur. KERSTCONCERTEN: Alblasserdam. Herv. Kerk Corgene: Alblasserdams Chr. Mannenkoor, Egberts Vocaal Ensemble met het jongenskoor Tonica, gemengd en kinderkoor De Lofstem. Jaap J. Hunze, bariton. 19.30 uur. Klundert R.k. kerk -St. Jan Bap tist. Gem. Zangvereniging Vox Po- puli, ExceLsior Halleluja en Nier- vaert en de fanfare Determinato. Algehele leiding W. Hommel. 20.00 uur. Maassluis. Feike.Asma, orgel. Wer ken van Jan Zwart, Bach, Balba- stre, Guilmant Dupré. 20.15 uur. t-'.'h ■xM yj* jSs" •Rf t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 3