in Schiedam op de feestelijke toer - en in de sla ik Marktberichten Daders mishandeling aangehouden Jeugddienst in Mathenesserkerk Parkeerverbod voor Mejuffrouw G. Plaisier 40 jaar huishoudster vrachtwagens Kerst-in in Vï aardingen Sieraden gestolen est in Vlaardingen Gratis toneel voor burgerij Demonstraties i Plannen - Nieuwsdienst Brielle Hellevoetsluis Mijnsheerenland Nieuw Helvoet Oud-Beijerland Ouddorp Strijen RIDDERKERK Op welgeteld rator, die ooit in Nederland ge- honderdtweeënnegentig wielenmaakt is, de fabriekspoorten uit. ging woensdagmiddag het huis Het gebeurde bij Electro-techni- van de grootste draaistroomgene- sche industrie Smit Slikkerveer SCHIEDAM Het college van burge meester en wethouders gaat de tradi tionele nieuwjaarsreceptie, die elk jaar/op 1 januari in de aula van het Stedelijk Museum wordt gehouden, over een andere boeg gooien. Dat heeft deels te maken met de energie crisis, maar meer omdat deze receptie bekend stond als een vervelende aan gelegenheid. Daarbij waa het op deze recepties meestal zo druk dat men uren in de rij moest staan om net burgemeestersechtpaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. Het gemeentebestuur, .heeft nu voor een aparte gebeurtenis gezorgd door de bevolking gratis een voorstelling aan te bieden van het bekende blij spel 'Vrouw zoekt moordvent'. Deze voorstelling wordt gegeven op de avond van de eerste januari in het het Stadskantoor aan de receptiebalie van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op zaterdag cn maandag 24 december gesloten; het WV-kantoor, Prove niershuis, Overschiesestraat 1, geopend van werkdagen van 9 tot 18 uur. Voor degenen die niet op 1 januari naar het Passagetheater kunnen ko men bestaat er gelegenheid om tij dens een nieuwjaarsreceptie »p ■woensdagavond 2 januari van 19.30 tot 21 uur in de recreatiezaal van het Stadskantoor aan de Emmastraat bur gemeester en mevrouw M. A. Roelfse- ma-Poelstra de' gelukwensen' aan te bieden. In verband met de energie crisis zal deze receptie ook een sober karakter dragen. Passagetheater en is gratis toeganke- I egeillUlCllt te geil luier dCLgCH lijk. In de nieuwe opzet voor de nieuw jaarsvoorstelling ln het Passagethea ter blijft het mogelijk burgemeester en mevrouw Roelfsema en do leden van bet collega met hun echtgenoten en echtgenotes nieuwjaarswensen aan te bieden voor de voorstelling en in de pauze, maar dit zal op ongedwon gen informele wijze gebeuren. Het theater zal vanaf 19.15 uur toeganke lijk zijn, waarna om 20 uur burge meester Roelfsema met het uitspreken van een gelukwens de avond opent Opgevoerd wordt het blijspel 'Vrouw zoekt moordvent', een successtuk van de Franse schrijver André Roussln, met in de hoofdrollen Kitty Jansen en André van den Heuvel, bijgestaan door Wiesje Bouwmeester, Arnold Gelderman en Chris Baay. Na de pau ze krijgt de avond een typisch Schie dams karakter in de Nieuwjaarstoe spraak door Jan en Kaat, waarbij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar even doorgepraat worden. De tekst is van de Schieaamse Sebastiaan, officier B. J, J. Vincent geheten. Jan en Kaat zijn de figuurtjes op de gevel van het voormalige weeshuls der her vormden aan de Lange Achterweg, laatstelijk de Lindehof. Jan in de persoon van Jan Gudde en Kaat, in de persoon van mevrouw Til- burg-Rippcrda. zullen in dezelfde kle derdracht spelen voor het front van het weeshuis; ais decor vervaardigd door leraar en leerlingen van de tech nische school Schiedam. De toegangs kaarten voor de voorstelling zijn van af dinsdag 18 december tot en met za terdag 29 december gTatis af te halen bij het Passagetheater, de kassa is el ke dag geopend tussen 11 en 15 uur en 18 en 21 uur, op zaterdag cn zon dag tussen 18 en 21 uur. Verder kun nen de kaarten worden afgehaald Dij ROTTERDAM Verdacht van zware mishandeling van de 49-jarige Spaanse zeeman IJ. A. P. in de nacht van zon dag op maandag op de Hillelaan zijn aangehouden de 23-jarige havenarbei der M.v.S. en de 22-jarige chauffeur C.R. uit Rotterdam. Zij hebben toege geven de man te hebben mishandeld, maar ontkennen dat zij daarbij een mes hebben gebruikt. ROTTERDAM Zondagmorgen om 10 uur wordt een jeugddienst gehou den in de Mathenesserkerk. In deze dienst zal men zich voorbereiden op de kerst en tevens de Jona-serie af sluiten, Ds. P. H. Quartel leidt de dienst en spreekt over het thema: En toch is God voor ons'. Muzikale mee werking verleent The Evergreen Folk- group. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Een stevige te genhanger voor al de overtollige energie, die we met eten, drinken en luieren opdoen tussen Kerst en Nieuwjaar, heeft de Rotter damse Stichting voor Lichamelij ke Opvoeding georganiseerd op 29 december voor het hele gezin. In de Energiehal aan de Abraham van Stolkweg wordt een groot sport* en spelfestival gehouden, waar jong en oud van 4 tot 100 jaar aan mee kan doen, indivi dueel of in verenigingsverband. Er worden onder leiding van Anton Hulskamp diverse vormen van sport en spel beoefend, zoals al wekelijks wordt gedaan ln de sportinstuif. On der anderen tal van balspelen en mochten er liefhebbers zijn voor bok sen of schermen dan kan dat ook. Verder zorgt de heer Van Pelt, voor een aantal mini-zeskam-spelen, zoals hij die ook in Hoogvliet verzorgde. Daar kunnen individuelen <vari 11 tot 12 uur) aan meedoen, de Hoogviietse lagere scholen treden op, er is een ge- zins-zeskamp, een zeskamp voor vere nigingen en tenslotte de finaie met de N'CRV-zeskampplongen uit Hoogvliet, Maassluis, Montfocrt, Pijnacker en Zwijndrecht. Het spel komt duidelijk uit in het spelcircuit onder leiding van de heer Th. Scharff van de Stichting Jeugd zorg Hoogvliet, waaraan gelijktijdig zo'n 400 kinderen en volwassenen kunnen meedoen. Dit onderdeel van het sportfestival wordt duidelijk in de Kerst, en Nieuwjaarssfeer gebracht. Zo kan men er oliebollen gooien (met een bal), kerstbomen optuigen en overbrengen in een race, ski-lopen, enz. Tevens zullen er tal van sportdemon- straties gehouden worden. Het show team van de Flamingo's uit Naaldwijk brengt een rolschaatsdemonstratie, kampioen van Nederland John Win kelman treedt op, evenals de Rol- schaatsvereniging Rotterdam. Een wie na dit optreden goed bestudeerd te hebben, zelf de 'wieltjes' wil onder binden, kan dat zeker doen. Er wordt ook een basketbalwedstrijd gehouden tussen het team van de Rot terdamse Invalleden Sportclub en een team van Antilope uit Leersum en Rotterdamse huisvrouwen geven een demonstratie jaz2gymnastiek. Tussen de bedrijven door wordt er BARENDRECHT Reeds meerma len werd chauffeurs van vrachtwagens dringend verzocht de ingezetenen geen overlast te bezorgen en hun wa gens niet in woonwijken te parkeren. Daarbij werd erop gewezen dat op het Bedrijfsterrein Ziedewij voldoende ge legenheid was om te parkeren. Geconstateerd kon worden dat door verschillende chauffeurs aan dit ver zoek werd voldaan. Een aantal van hen voldeed hieraan, helaas niet, met het gevolg, dat opnieuw door Ingeze tenen bij het gemeentebestuur is aan gedrongen op het treffen van maatre gelen. Daarbij komt nog, dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen wordt vergroot doordat besturen van omlig gende gemeenten eveneens dergelijke maatregelen hebben getroffen, waar door de kans groot is dat vrachtwa gens van elders ln Barendrecht gepar keerd zullen worden. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten dat het met ingang van 1 ja nuari in bepaalde delen van de ge meente niet meer is toegestaan vrachtwagens te parkeren. Deze maatregel geldt voor alle be bouwde kommen, die zijn vastgesteld op grond van de Wegenverkeerswet en waarvan de grenzen zijn aangege ven door middel van de blauwe plaatsnaamborden, Tevens werd aan gewezen het gedeelte van de Bakkers- dijk, gelegen buiten de bebouwde kom en een gedeelte van de Middel- dijk vanaf de Bakkersdijk tot 100 me ter ten oosten van het punt van sa menkomst van deae dijk met de Wa genmakerij. BV aan de Ringdijk waar de 330.000 kg wegende kolos met de nodige omzichtigheid over het terrein werd gemanoeuvreerd. Via zware transportmonsters van een Bredase onderneming ging de stator van det turbo generator naar een speciaal daarvoor ont worpen roll-on-roll-off-helling van het bedrijf. Na wat behendig draaiwerk werd het gevaarte op oen transportbak ge plaatst, dat h'dt over water naar Vel- sen zal vervoeren. Het is de bedoeling dat de machine gelost wordt op het terrein van de. Hoogovens aldaar om via de weg naar de centrale van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord Holland (PEN) te worden ge reden. De immense generator is de eerste die gebouwd is in het leader van sa menwerking tussen Smit Slikkerveer en Kraftwerk Union, een consortium van de Duitse concerns AEG en Sie- mans AG. Om een indruk te krijgen van het vermogen: met dïtee generator is het mogelijk alle televisietoestellen in Nederland te laten werken. Niet minder dan 183 ton koper is ver werkt, terwijl de lengte van het ge wikkelde koperdraad ruim 184 kilome ter bedraagt. De, nominale, spanning voor de 'PEN .wordt 21.000 .volt met een stroom van 15.000 ampère. Overigens hééft het Ridderkerks be drijf (een onderdeel van het Holec- concern) nog meer bestellingen voor deze stroomgigant. VLAARDINGEN Dit jaar wondt in de wijk Babberspolder-Nieuwelant weer een kerst-inn gehouden, een ge zamenlijke opzet van de Emmauskerk, Heilige Geestkerk, Lmraanuelkerk en het Ontmoetingscentrum Het Nieuwe- lant. De kerst-inn wordt gehouden ln het ontmoetingscentrum aan de Goud- sesingel. Het is de bedoeling, dat de kerst-inn op 24 december om 20 uur des avonds open gaat. Hei sluitings uur hangt die avond mede af van nog mogelijke bezoekers na de kerstnacht- diensten. Op eerste en tweede kerst dag zal de kerst-inn open zijn van 11 uur des morgens tot 11 uur des avonds. ROTTERDAM Gouden sieraden ter waarde van 5700 en een bedrag aan geld van 200 zijn gestolen bij een inbraak in een woning aan de Goudse- singel. Door forcering van een boven licht in de Dr. de Visserstraat zijn in brekers de woning binnengekomen en ontvreemden 600. Enkele gouden sieraden en vier spaar bankboekjes zijn gestolen uit een wo ning aan de Einsteinplaats, waar ook een bovenlioht werd verbroken. Siera den ter waarde van 500 en 250 aan contanten zijn ontvreemd uit twee woningen aan het Zuidplein, waar een raampje naast de huisdeur werd geforceerd. VLAARDINGEN Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn kan er op zaterdagen 15, 22 en 29 decem ber telkens om 10 uur een Coopertest afgelegd worden op de Cooperbaan in het Oranjepark (Julianasingel naast het oude ziekenhuis). De test duurt 12 minuten. Er kunnen circa 2530 personen tegelijk starten, zodat het mogelijk is als gehele trim groep te lo pen. De deelnemers kunnen voor de prijs van j 1,50 in het bezit komen van een V-7 herinneringsvaantje. Ook op de zondagen 23 en 30 decem ber kan de test afgelegd worden, maar dan om 12 uur. HELLEVOETSLULS 17 bent bij ons aangenomen, maar op die voorwaarde, dat uw huwelijk kinderloos zal blijven. Wamt als vader zou bet werk misschien wel eens op de tweede plaats kunnen komen.' Deze bij-na on geloofwaardige eisen stelde een 'Haagse werkgever nog zo rond de eeuwwisseling aan de dezer dagen bomdord jaar geworden heer iA. de Kievit. Dan leven we tegenwoordig tocli wel in totaal andere en betere tijden,' zegt de honderdjarige inwoner van Hel levoetsluis. Eigenlijk is er dub bel feest daar aan de Rijksstraat weg 47, want niet minder dan veertig jaar beeft mejuffrouw G. Plaisier (72) de hoogbejaar de lieer De 'Kievit op uitsteken de wijze verzorgd. 'Och, eigenlijk is het allemaal vanzelf gegaan', zegt mejuffrouw Plaisier, die er nauwelijks van staat te kijken, dat ze al zo lange tijd huishoudster van de heer De Kievit is, 'Ik zie me nog op de fiets komen, Ik had op dat mo ment nooit durven denken, dat ik veertig jaar huishoudster zou blijven', zegt ze. Eigenlijk had mej. Plai- sier in de dertiger jaren heel andere plannen. 'Het was mijn bedoeling om verpleeg ster te worden. Mocht dat niet luk ken, wel dan zou ik door gaan ln de muziek.' Maar door de wat minder goede gezondheid, die ze in die perio de had, kon van een baantje als ver pleegster niets komen. Ook van het doorgaan in de muziek kwam door het plotseling overlijden van haar moeder niet sterecht. 'Maar ik heb toch 'n heel goed verleden mogen krijgen', zegt ze vol dankbaarheid. 'Ik heb" mijn werk hier altijd met veel liefde gedaan. Ik zeg vaak tegen meneer De Kievit, die veertig jaar geleden we duwnaar werd: je hebt je vrouw.ver- loren om mij een goed huis te geven'. Het is de aard van mejuffrouw Plai sier om te verzorgen. 'Dan ban ik al tijd het best in mijn element. Gek ei genlijk, dat ik toch nog als 't ware in de verpleging terecht ben gekomen. En ook ben ik nog in de muziek door gegaan. Veertien jaar was ik vaste or ganise van de Gereformeerde Kerk van Hellevoetsluis.' Een fraaie oor konde vormt een tastbare uiting van waardering en dankbaarheid voor het vele werk, dat zij op dit terrein ver richt heeft. - V-' Mejuffrouw G. Plaisier is veertig jaar huishoudster bij de zojuist hon derd jaar geworden heer A. de Kievit. Verzorging Niet alleen zang en muziek boeiden haar in hoge mate, maar ook kon zij altijd volledig opgaan in het werk van de EHBO. Én in de weinige vrije uurtjes, die dan nog overschoten, mocht ze graag een boek pakken. Niet alleen van de kant van mejuffrouw Plaisier bestaat een grote mate van dankbaarheid, maar vooral ook van de heer De Kievit 'Mijn grootste angst was haar nog eens te verliezen', zegt hij. Vooral nu hij erg aan huls gebon den is en niet meer, zoals hij dat op zijn vierentachtigste jaar neg deed, kan gaan fietsen, gaat hij zijn huis houdster nog steeds meer waarderen. Overigens ia hij blij, dat de grootste drukte rond z'n honderdste verjaardag nu wat voorbij is. 'Ik vond het alle maal wel erg fijn! Dat bezoek van de burgemeester en dokter Grootendorst'. Vooral ook over deze dokter, die zeer regelmatig zijn oudste patiënt be zoekt, heeft de familie niets dan lof. Niet minder dan zestig familieleden en belangstellenden zijn de afgelopen dagen do honderdjarige de hand we zen drukken. Uiteraard heeft mejuf frouw Plaisier ook de minder prettige kanten van het leven leren kennen. 2e denkt daarbij aan do tijd, dat de heer De Kievit in het ziekenhuis was opgenomen-en zij'elke dag drie keer naar het ziekenhuis reisde. Ook kan zij zich nog als de dag van gisteren de evacuatie herinneren in de oorlogs tijd, toen zij ruim anderhalf jaar hun veilige haven moesten verlaten. Ook herinnert zo zich nog goed de tijd, toen men in Hellevoetsluis terugkwam en in weike verschrikkelijke misère het huis werd aangetroffen. 'Maar alles zal weer goed komen', zei ze in die dagen en haar opgeruimde karakter was er mede de oorzaak van, dat ze deze donkere tijden door kwa men, De donkere tijden met de barre hongertochten, waaraan ook zij wel moest deelnemen, staan haar nog le vendig voor de geest, 'Ik zal Je verzor gen tot het laatste moment', heeft vaak gezegd. Overigens geniet de heer De Kievit nog van een redelijk goede gezond heid, Het gezichtsvermogen gaat wit achteruit, maar verder heeft hij niéts te klagen. Elke morgen om acht uur, 's middags om één uur en 's avonds om zes uur luistert hij naar de radtó- nieuwsberichten. 'Hij zal geen nieuws uitzending overslaan. Ik word er 's- morgens om acht uur al wakker vah. Hij is als honderdjarige nog bijzonder goed op de hoogte met alles wat er ttt de wereld gebeurt. En een soort tweede hobby van hfin is bet verorberen van een gebakkéi) visje. 'Daar mag je me 's nachts vóór wakker komen maken', zegt hij. jQê heer De Kievit, die in Abbenbroék werd geboren, heeft nog één dochter, die ook alweer de leeftijd van 78 jajr heeft bereikt. Aan de Rijksstraatweg 47 in Hellevpetsluis wonen twee dank bare en gelukkige mensen. Dankbalr om zovele goede momenten in de af gelopen jaren. Gelukkig omdat mèb sikaar gevonden heeft. 'Toen ik zoJop die fiets aan kwam rijden in 1933, had ik nooit durven dromen, dat ik veer tig jaar later hier nog zou zijn. Hst kan in het leven eigelijk allemaal heel anders lopen dan men vroeger gedacht bad', zegt mejuffrouw Plai sier. OUD BEIJERLAND Wanneer de weersomstandigheden het toelaten zal vanavond in Oud-Beijerland worden gevoetbald tussen SHO en HBSS, Deze wedstrijd, die eergisteren geen door gang vond, begint om acht uur. natuurlijk even gerust en ln de pauze treden artiesten op als Imca Marina, Ronnie Tober, het Bonnellikwartet, de Berlusons, de Dauwtrappers en Rexls en Zoons. De Energiehal is die dag geopend van 9.30 tot 16 uur en men kan zowel ak- tief als passief aan dit sportfestein meedoen. De entree is drie kwartjes en de RET zorgt voor extra vervoers mogelijkheden. Voor de sport- en spel- instuiven hoeft niemand zich op te geven, gewoon naar binnen wandelen wel sportieve kleding graag en geen naaldhakken en mee gaan doen. Wie aan de mini-zeskampen wil meedoen, moet zich even voor 21 de cember opgeven bij het bureau Sport en Recreatie. Vanavond om 8 uur wordt ln de Geuzenkerk een speciale evangelisa- tiebljeenkomst gehouden. Voor be langstellenden zal ds. Van der Loo, gereformeerd predikant, spreken over het onderwerp: 'Het zwijgen Gods'. De toegang is vrij en er is ge legenheid om met elkaar van ge dachten te wisselen. Op donderdag 20 december gaat de gemeenteraad van Hellevoetsluis de begroting behandelen. Tevoren wordt een groot aantal agendapun ten afgewerkt, In verband hiermee begint de raadszitting feeds des mid dags om 15 uur. De raad zal onder meer kredieten moeten verlenen voor het maken van brandtrappen in het Prinsehuis De Ruyterhuis; voor de aanleg van een centraal an tennesysteem in 92 woningen in Nieuw-Helvoet, 166 huizen in Lan- genhoek en 195 woningen in de Dichterswijk en voor de aanleg van een trimparcours in het wallenge bied achter de watertoren. De raad zal ook een garantie moeten verle nen voor een burgerzinlening (in de vorm van obligaties), die de 'Stich ting Zwembad en Zaalsportaccommo datie Hellevoetsluis' moet sluiten. De burgerzinlening vormt een belang rijk onderdeel van dé financiële ac ties, die onder de burgerij georgani seerd worden. Tenslotte wordt voor gesteld een perceel bouwterrein in het plan 'De Kulck' te verkopen voor de bouw van zestien woningen. In het kader van de begroting zal de raad ook moeten beslissen over de voorstellen tot verboging van een reeks belastingen. De 'concertcommissie Mijnsheeren land' organiseert weer een concert en wel op vrijdag 14 december, des avonds om 8 uur in 43e hervormde kerk. Het concert wordt verzorgd door orkest en koor van het Rotter dams conservatorium. De eerste drie programmapunten 'zullen onder lei ding staan van Jan Eelkema; het laatste nummer wordt gedirigeerd door Kees Stolwijk. Twee jaar gele den gaf dit orkest met koor ook een kerstconcert in Mijnsheerenland, Uitgevoerd worden cantate 142 'Uns ist eind Kind geboren' van Bach; psalm 117; concert voor twee violen en strijkorkest en tenslotte kerstlie deren voor gemengd koor, hiaas- kwintet en harp. Onder auspiciën van de Volksuniver siteit, afdeling Hellevoetsluis en de plaatselijke orgelcommissie wordt op donderdag 20 december, des avonds om 20 uur, een kerstconcert gegeven in de hervormde kerk aan de Smits- weg, ln dit concert zullen optreden de Kralingse Orkestvereniging onder leiding van Paul Vugts, de organist Addie de Jong en de chr. gemengde zangvereniging 'Hellevoetsluis' on der leiding van Harniy Dorst-van Apeldoorn. Op het programma staan werken van Ludwig van Beethoven, Handel, Haydn en Williams. Hot koor brengt een internationaal re pertoire van kerstliederen. De chr. gemengde zangvereniging 'Com nu met Sangh', het chr, kin derkoor 'Jong Talent', de chr, ge mengde zangvereniging 'Asaf en de organist Henk Zwijgers geven onder .leiding van Adri Poortvliet op zater dag 15 december een kerstconcert in de hervormde kerk aanvang 19.30 uur. Voor dit concert is een aan trekkelijk en gevarieerd programma' samengesteld. Naast samenzang tre den de koren apart en gezamenlijk op. Vanavond om 20 uur in de Thomaskerk belegt de ARJOS in de Hoeksche Waard een bijeenkomst De heer H. A. van der Meer zal spreken over het onderwerp; 'Waar om ia Zuid-Holland geen samenwer king met de christelijke partijen bij deverkiezingen van provinciale sta ten?' De Kunstenaarskring Hoek- sche Waard organiseert op dinsdag 18 december, des avonds om 8 uur een literaire avond in café-restau rant 't Vierspan. Medewerking verle nen Martin Mooy, publicist in'Rot terdam, Arie Gelderblom, dichter te Rotterdam en Hannie Groen-Hekkert te Oud-Beljerland. De heer W. Tanis, van de Ouddorp 2, heeft met de aanvoer van 600 kilo kabeljauw de omzet van de vismijn in Goedereede gebracht op 25 mil joen gulden. Hiermee heeft de vis- afslag de vijfde plaats bereikt in de rij van Nederlandse vismijnen. Bur gemeester G, van Velzen zei allo waardering te hebben voor het door zettingsvermogen van de vissers en voor hun bedrijfsvoering, Ook de handelaren kregen een woord van .waardering, Goedereede's eerste bur ger zag de toekomst van de vismijn .rooskleurig in. Nog dit jaar zal de uitbreiding van de vismijn met 2.000 vierkante meter zijn beslag krijgen. De heren Tanis en De Jager, die de vis verhandelden, kregen enkele ge schenken aangeboden. Rockanje Op woensdag 19 december, des avonds om 20 uur, komt de gemeen teraad in openbare vergadering bij- een. De agenda vermeldt onder meer de volgende punten: subsidie verzoek in schadeherstel korenmolen en behandeling gemeentebegroting, begroting grondbedrijf en woningbe drijf. Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad de begroting 1974 aan geboden. Het is b. en w. gelukt de begroting sluitend te krijgen. In de ramingen zijn onder meer opgeno men het mogelijk exploitatietekort van het in begin 1974 in gebruik te nemen gemeenschapshuis, de kapi taals- en exploitatielasten van de reeds in gebruik zijnde rioolwater-; zuiveringsinstallatie, de uitbreiding- van beide scholen voor bet basisobfj derwijs en de voorzieningen aan de-s Trambaan, Voor onvoorziene uitga- ven is een bedrag beschikbaar vans ruim veertienduizend gulden. AU] een van de oorzaken hiervoor moet; genoemd worden de stork vermin- darde ontwikkeling van de gemeen-f te. Momenteel worden voorzieningen gerealiseerd, die duidelijk afgestemd' zijn op een gemeente dia bezig is te groeien naar een inwonertal van on--; geveer 10,000. Door de vaststelling van het streekplan Zuid-Holland-zuid is een onderbreking in de ontwikke ling waar te nemen. De gemeente- 'raad zal in de vergadering van-, maandag 17 december, die des mor-; gens em halftien begint, de begro-, tin-g behandelen. .vil Oostflakkee Maandagmiddag zal het gemeentebe-; stuur van Oostflakkee de begroting; over het dienstjaar 1974 vaststellen), Deze begroting laat een ruimte vaat ƒ.177.000 met daarnaast een post van onvoorzien van ruim 25,000, Deze betere, financiële toestand is ontstaan door het opvoeren van di verse gemeentebelastingen. Hierdoor zal een bedrag van 455.200 ontvan gen worden als aanvullende uitke ring uit het gemeentefonds. De raad zal een aanvraag behandelen voor verkoop van grond in het bestem mingsplan Ebbe en Boed te Oude Tonge ten behoeve van de bouw van tien premie-verkoopwoningen. Aan de Woningbouwvereniging Beter Wonen zal een terrein worden ver-.-v, kocht voor de bouw van tien pre- mie-huurwoningen in Oo'tgeasplaat en de woningbouwvereniging Den Bommel vraagt bouwterrein voor de. bouw van dertien woningwetwonin gen, terwijl een krediet gevraagd wordt voor het bouwrijpmaken van gronden in het bestemmingsplan Eb be en Vloed voor de bouw van bun galows. De tarieven van het Zwembad De Koepel te Oude Tonge zullen met. een paar procent worden verhoogd. Smit-Slikkerveer grootste aVUllu Vdll UC cvibic jaliudri in n ->• /TH t ~i w over, zo 100-jarige A. de -i STT1 VEIUNG ZUIDHOLLANDSE EILANDEN Artdijvta JA L1710O, HA 112—116. aanvoer 2 ton; bmiwe bonen 185—160; Jtnolasaxïeri) 28 SJ, aanvoer S.O90 stuks; boerenkool «—56. gele kooi 2S41. irroene kool 4956, aanvoer 2 ton; rede kool 27—52. aanvoer 4 ton; apits- koo IIA 120136, kroten 1936; winterpeen 929, aanvoer 23 ton; peterselie 3934; pret IA 1:6—125; IIA SO114, aanvoer 3 ton; sel derij 26—43; glassla IA 21—34, licht IA 15— 22; ISA 14—16. IC 1112, aawvoer 24.009 St.; sloofsU 6290; spruiten (Binnenland): IA 102—139. IIA 44— 101, UB 33—«1, TAD 97— 129. ID TT138, aanvoer ton; spruiten (ex port-blok): AI 128, A 118. B 118, C 98, uien 25MS. aanvoer 19 ton; witlof: IA 224260, IIA 193—233, 1IB 173213. aanvoer 28 ton; druiven: Black Alicante IIA- 159—299. Appe len': Cox'a O.P.: I 69 en op 5887, 73-89: 59—87, 70-75: 50—74, 65-79 40—58, 69-85: 36S3, II: 89 en op 39—59 75-80: 39— 56, 70- 75 38—57, «5-70: 30—46, 60-65: 32—35, aan voer 23 ton; Gloria an Holland: 75-80: 40, 70-75: 31, Gold. Del. 89 en op 34—38, 75-89: 32—44, 70-75: 3038, 65-70: 2730, aanvoer 59 ton. Goudrainette: 89 en op 55—64. 75-80; 4862 70-75 4550 63-70 36—39. aanvoer 11 ton: Jonathan 75-80: 38, 70-75: 3441, 63- 70; 2434. 60-65; 15—18, aanvoer 10 ton; Lombamcalville: 80 en op 4047, 75-80 55. 79-75 53 65-70: 37, Spencer 75-80.. 51—52, 70. 75: 4543: peren: Conference: 65-79: 8992, «0-65: S4—87, 55-60 69—85, 50—55 47—74, aanvoer 5 ton: Comtasse d« Paris: 65-79 58, 60-65: 56: Doy. du Coratce: SO en op 104—110. 75-80: 196—109, 70-75; 103—112, éS-70; 87— 109. aanvoer 5 ton; Cieser Wi dentan 55-60 165. 50-55 123. Leg!pon: 70-75: 71. 60-65 63. St. Remy li; 70-75: 108—113, 65-70: 105, 60-65: 7391. 55-60: 90. totaal aanvoer hard fruit 115 ton. VEIUNG BLE1SWIJK Sla: 11-13 kg 17—18, 13-14 kg 17.5—29, 15-16 kg 20.5—23, 17-18 kg 21—26^5, 19-20 kg 26— 30.5. 21-22 kg 33—34, 23-24 kg 31—36.5; spruiten: A 118121, B 123—127; paprika groen: 12-18 4.50. 9-12 kg 4, 6-9 kg 0.85: pa prika rood: 18 kg 5.29, 12-18 kg 530, 9-12 kg 5.35. 6-9 kg 4.80. Heden werden aangevoerd: 374.000 stuks, paprika groen 220, rood 155: spruiten 7900 kg. V1SSER1JBERICHT VLAARDINGEN 12 december AANVOEK: Kanaal VL 1, 559 tteurharlgng. PXiJZEN; Steurharing 131.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 4