H B Bepaal uw eigen winst met NMB Spaarwinstbiljetten lam Proef met vrachtwagens voor brandstofbeperking Noodwet Huren Francofielen op de bres voor bedreigd taalonderwijs Waardezegels Olie brandt al veertien dagen DE KUYPER 'YAMAHA fetlÉÉ van den burg Broodfabriek bezet door 200 arbeiders Hamsterbenzine in slaapkamer U hebt keuze uit .6 mogelijkheden: m puur natuur VaMiondéit sprekert bestuur VU tegen MOB's uit de brand sum TRDW/XWARIET DONïDERIDAjG 13 DECEMBER 1973 BINNENLAND T3/K5 Van onze correspondent EINDHOVEN De ruim twee honderd werknemers van de brood- en banketbakkerij 'Kem- penland' uit Eindhoven hebben het bedrijf gistermiddag bezet. U stort Looptijd Rente U ontvangt 873,44 2 jaar 7 ƒ1.000,- ƒ4.367,20 2 jaar 7 ƒ5.000,- 714,70 41/2 jaar 7% ƒ1.000,- ƒ3.573,49 4Yz jaar 7% °/o 5.000,- 621,49 6 jaar 81/4 ƒ1.000,- ƒ3.107,44 6 jaar 5.000,- Ed, Continental Van een verslaggever ROTTERDAM Om de vrachtwagens zo zuinig mogelijk te laten rij den gaat het transportbedrijf Goedkoop en De Geus in Rotterdam zondag enkele proefritten maken op de autoweg van Rotterdam naar het verkeersplein Oudenrijn en terug. Boekencoupon 'Ik wil graag één vergroting voor mezelf, in kleur.' In een grote olieput in het Amerikaanse plaatsje Camper woedt al sinds 30 november een felle brand. Met behulp van een tractor probeert men nu een aarden wal rondom de put op te werpen met het oog op de blussingswerkzaamhedcn. Deze brand verbruikt per uur tweehonderd vaten olie, die ook in Ame rika schaars is op het ogenblik. meer Van onze sociaal-economisclie redactie DEN HAiAG De koopkracht van het uitgavenpakket van de hogere inkomens is de afgelopen tien jaar vier procent gedaald ten opzichte van dat van de lagere inkomens. Tol deze conclusie komt mevrouw prof. drs. C. W, Visser, voorzitter van het bestuur van de stichting Voorlich tingsinstituut voor het Gezinsbudget in een rapport, dat zij in samenwer king met het Nederlands Economisch Instituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft opgesteld. Mevrouw Visser kreeg de opdracht de studie te maken van de twee partijen die dit voorjaar betrokken waren bij het grootste na-oorlogse arbeidsconflict Be conclusie van dit rapport heeft de industriële werkgevers en de Indu striebonden gisteravond In grote ver legenheid gebracht. De kernvraag was of er op grond van deze conclusie een beslissing kon worden genomen hoe per 1 januari 1974 de prijscompensa tie moet worden verrekend. Op basis van het compromis waartoe werkge vers en werknemers in juli besloten zou dat betekenen dat de prijscompen satie voor de hogere inkomensgroepen opnieuw minder zou moeten zijn. De werkgevers meenden dat dit niet het geval zou moeten zijn. Het rapport zou hebben aangetoond, dat bij "n procentueel gelijke compen satie op basis van de door de CBS ge publiceerde prijsindex voor werkne- ADVERTENTIE) mersgezinnen, de koopkracht van alle inkomenscategorieën in grote lijnen gelijk blijft. De werknemers-vertegen woordigers meenden echter, dat deze conclusie onmogelijk getrokken kon worden. Het rapport heeft volgens de werk nemers alleen betrekking op het uit gavenpakket Geen rekening is gehou den met de inkomensontwikkeling. Een voor alle werknemers gelijk per centage prijscompensatie leidt immers tot hogere inkomsten voor de hogere inkomens. Een uitspraak over de wer king van de prijscompenstie zal daar om alleen maar gedaan kunnen wor den, als tick de ontwikkeling van de inkomens in de beschouwing wordt betrokken. Be industriebonden vinden bovendien, dat onvoldoende aandacht is besteed aan de kwaliteit van het goederen pakket Hogere inkomens kunnen zich duurdere en daardoor vaak duur- zamere goederen aanschaffen. Indi rect zal hun dat voordeel opleveren. Bovendien vinden de industriebonden dat de spaar- enbeleggmgsmogelijk- heden van de hogere inkomens onvol doende zijn onderzocht Bij het ter perse gaan van deze editie zag het ernaar uit dat het overleg vooralsnog geen resultaat op zal leve ren. De strijdvraag van de stakings acties van dit voorjaar zal daarmee op nieuw zijn ontbrand. t De samenstellers van het rapport had den opdracht het uitgavenpakket te onderzoeken. Inkomenseffecten vielen buiten de taakomschrijving. Het rapport Visser toont aan, dat het prijsindexcijfer van de inkomens tot maximaal 21.500 (inkomen in 1972) van 104 is opgelopen tot 154 punten. Het prijsindexcijfer van de groep £4.000 tot 32.000 liep op van 104,1 tot 157.6 punten, dat van de groep 40.000 tot 50.000 van 104.5 tot 158.3 en dat van de groep die 60.000 gulden of meer verdient van 104.3 tot 157.9. Met andere woorden de uitgaven van de hoger betaalden zijn gemiddeld vier punten meer gestegen dan die van de laagst betaalden. Bij een juiste interpretatie van het rapport moeten echter wel een aantal beperkingen in acht worden genomen. Zo wordt in het rapport gezegd dat voor een vergelijking van de gezins budgetten uitgegaan is van een onder zoek dat het CBS hierna in 1963 heeft ingesteld. De mogelijkheid bestaat dus dat de verschillende gezinsbudgetten zich anders tot elkaar zijn gaan ver houden. Een nieuw budgetonderzoek zou daarom volgens de samenstellers van het rapport hard nodig zijn. Over- rigens geloven de samenstellers niet dat de prijsontwikkeling zich in die zin heeft veranderd dat het uitgaven patroon er voor de hogere inkomens veel goedkoper op zijn geworden. Een tweede beperking vormen de luxe goederen. De samenstellers van het rapport vonden dit een te vaag begrip om daarnaar een onderzoek in te stel len, Buiten beschouwing is ook gela ten het effect van de belastingen op de inkomensvorming. Het sparen (hO' gere inkomens kunnen meer'sparen) heeft volgens de samenstellers eerder een negatieve dan een positieve in vloed op de koopkracht van het inko* men van de hoger betaalden. In de af gelopen jaren woog de rentevergoe ding n.l. nauwelijks op tegen de waar dedaling. In drie jaren (1972, 1971 en 1969) was de rentevergoeding zelfs ne gatief, nl. respectievelijk 1,8 procent, -1.1 present en -0.5 procent. Hier staat echter weer tegenover dat de mensen die hun inkomen in een eigen woning hebben belegd wel een vergoeding kregen voor de inflatie. Zij eisen een volledige garantie van de inkomens en de werkgelegenheid door Albert Heijn, ook na een eventu ele overname door de NV Meneba. Morgen zal een gesprek plaats vinden tussen de directies van Albert Heijn en Meneba en vertegenwoordigers van de vakbonden, die zich achter de be zettingsactie hebben opgesteld. 'Kempenland* behoorde tot voor kort tot de verbruikerscoöperatie ETOS. In augustus werd dit bedrijf overgeno men door Albert Heijn, waarbij on dermeer de werkgelegenheid werd ge garandeerd. De bakkerij, die in augustus nog goed draaide, wordt momenteel geconfron teerd met een flinke omzetdaling. Volgens Albert Heijn komt dit door dat de licentieverkoop moeilijkheden met zich meebrengt en omdat de ver koop aan derden (waarvan De Gruy- ter de grootste afnemer was) vrijwel geheel is verdwenen. De vakbonden en het personeel zijn daarentegen van mening, dat Albert Heijn de afgelo pen maanden niets heeft ondernomen om de afzet te verbeteren. Enige tijd geleden kondigde Albert Heijn aan dat de bakkerij verkocht zou moeten worden. Lukte dat niet dan zouden tenminste zeventig werk nemers ontslagen moeten worden. BELAZERD De actie van gisteren volgde op de mededeling van Albert Heijn dat in de Meneba een mogelijke koper was gevonden. De vakbonden zeggen zich 'belazerd' te voelen. Als Albert Heijn ingaat op onze eisen, is de bezetting afgelopen. Zo niet, dan gaan we door. Maar of dat op dezelfde manier gaat gebeuren als nu, weet ik nog niet', ai- dus de heer W. Winters van de AVG- bond. De heer F. van Galen, directeur van 'Kempenland', zegt alle vertrouwen te hebben in de actie van de werkne mers: 'Ik ben ervan overtuigd, dat de mensen in staat zijn, het bedrijf draaiende te houden. Ik heb zdlf elk moment toegang tot het bedrijf'. Dat geldt niet voor de directie van Albert Heijn; hun is de toegang ontzegd. De poorten van 'Kempenland' zijn gebar ricadeerd met vrachtauto's. (ADVERTENTIE) Van een verslaggever AMSTERDAM De Amster- dmse politie heeft op vier plaatsen in de stad in totaal 380 liter benzine in beslag geno men, die kennelijk bedoeld was om de komende schaarsteperio- de iats te verzachten, Ket op merkelijkst was de vangst van veertig liter benzine,'1 die ie mand in zijn slaapkamer had opgeslagen. ADVERTENTIE Een andere manier van sparen, met een leuke spaarwinst na 2, 4V« of 6 jaar. De NMB Spaarwinstbiljetten zijn aan toonder; zij zijn te verkrijgen aan de kas van eik NMB kantoor. Vraag eens Inlichtingen over deze nieuwe spaarmogelijkheid. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK, Caballero J liter lk;a> V'.'i '<5c? üj-b.li,&i w*'L-A*?A -t rd Bekeken-wordt op welke wijze het be drijf benzine kan besparen op de honderd vrachtwagencombinaties, die op de internationale routes vier tot vijf miljoen liter benzine per jaar ge bruiken. Voor de proef op deze autoloze zon dag is de onderneming, die een onder deel vormt van de Buys transport groep, door de overheid een speciale ontheffing verleend. De twee type trekkers met opleggers, die Goedkoop en de Geus heeft lopen, zullen het trajekt in totaal vier keer afleggen met snelheden variërend van 60 tot 80 km per uur. Eenmaal zal op topsnel heid worden gereden. De vrachtwagens, die voornamelijk Vervolg van pagina 1 wet is toch de goedkeuring van het Gewestelijk Arbeidsbureau nodig. Vol staan zou kunnen worden met een aanvulling van de richtlijnen. De fractie van de PvdA komt tot de conclusie, dat de vermindering van de olietoevoer met 30 tot 35procent meer het resultaat is van een bepaal de marktpolitiek van de oliemaat schappijen dan van een boycot door bepaalde Arabische landen. De fractie is er niet gerust op, dat er een vol doende controle mogelijk is op de in komens in de vrije beroepen. Wan neer blijkt, dat deze inkomens toch hoger dan andere zijn gestegen, zou dat via een belastingheffing weer recht getrokken kunnen worden. Op grond van de machtigingswet kan de regering straks ook ingrijpen in de huren. De ABP waarschuwt de klok niet terug te zetten en het huurbeleid te doorkruisen. De CHU is bang, dat een lager percentage van de huurver hogingen rampzalige gevolgen zal heb ben voor de ontwikkeling van de nieuwbouw. chemische stoffen vervoeren, maken de proef volbeladen. Met de resulta ten van hét onderzoek zal de directie van het bedrijf nieuwe richtlijnen geven aan de chauffeurs. Vervolg van pagina 1 Momenteel geven de gemeenten alleen voor nieuwbouwwoningen garantie tot 95 procent van de stichtingskosten. Voor oudere woningen is geen ge meentegarantie te verkrijgen. Voor veel mensen blijkt juist het bedrag aan eigen geld van enige duizenden guldens om een eigen huis te kopen een groot probleem, wat bij een ge meentegarantie van 100 procent vrij wel uit de wereld' zau zijn geholpen. De minister wees erop dat er nog wel enige problemen opgelost moeten worden. Het risico bestaat dat mensen die dat eigenlijk niet kunnen betalen toch een huis kopen, omdat dat zo makkelijk gaat Ook bestaat het ge vaar dat de prijzen door deze niéuwe regeling snel stijgen. Dit zou dan gro te moeilijkheden geven omdat de nieuwe regeling speciaal bedoeld is om het ook voor mensen met lage in komens mogelijk te maken een eigen huis te kopen. Staatssecretaris Van Dam kondigde verder een wetswijziging aan om huurders met speciale problemen te gen uitzetting uit hun huis te be-, schermen. Door een wijziging van het burgerlijk wetboek zal het huiseigena ren veel moeilijker worden gemaakt huurders die een hoge leeftijd bezit ten of ziek zijn uit hun huis te zet ten. Ook zullen wetsvoorstellen wor den ingediend waardoor het verplicht wordt huurverhogingen bij het minis terie te melden en waardoor de minis ter bij zeer grote huurverhogingen kan ingrijpen. 'Goede kennis van Frans is onmisbaar CITROENJENEVER CITROENTJE MET SUIKER (ZOETE CITBOENJENEVER) CITROENBRANDENWIJN de extra attractie bij elk De Kuyper-artikel Vraag Uw slijter de "het Goede der Aarde" met VOORDEELKAARTen PRIJSVRAAG Desgewenst rechtstreeks aan te vragen bij De Kuyper B.V. Postbus 54, Schiedam Van onze onderwijsredactie N AARDEN Een behoorlijke dosis kennis van de Franse taal is voor onze samen leving onontbeerlijk. Dat betekent niet dat je niet gelukkig kunt worden als je geen Frans kent. Maar bet gemis van deze kennis kan de mogelijkheden in het leven wel ernstig beperken. Dit staat te lezen in het rap port 'Waarom Frans op school?', dat is opgesteld door de vereniging tot bevordering van de studie van het Frans. Aanleiding tot het rapport is het wetsontwerp tot harmoni sering van de brugklas. Door dat wetsontwerp dreigt Frans uit de brugklassen van het mavo-havo-v.w.o. te verdwij nen. Siechts één vreemde taal zou verplicht zijn en dat is Engels. De vorige minister van onder wijs Van Veen heeft beloofd dat hij een enquête zou laten houden ondermeer naar de motieven van leerlingen die Frans kiezen. Dat onderzoek is inmiddels begonnen, maar de Francofielen hebben niet veel hoop dat deze enquête de re gering op haar schrede zal doen terugkeren. Het wetsont werp is er inmiddels al. Bo vendien kun je niet alleen af gaan op wat leerlingen zeggen. Die laten zich teveel leiden door motieven als 's deze taal moeilijk?'. In het rapport wordt eerst de strijd aangebonden tegen een aantal misverstanden. 'Het Frans heeft afgedaan", zeggen de tegenstanders. De Franco fielen putten zich uit in even onbewijsbare stellingen. Het Frans zou de mooiste taal ter wereld zijn, de helderste taal, de meest gedistingeerde taal. Daar hebben de tegenstanders dan wel weer op terug: Frans is zo'n moeilijke taal. Nee, zeggen de Francofielen, als je op het juiste tijdstip be gint, valt dat best mee. Het is juist prettig dat het Frans niet zo nauw verwant is met het Nederlands als het Duits of het Engels: dat geeft min der kans op verwarring. En dan zijn er nog politieke argumenten, We zouden de Fransen moeten boycotten, omdat ze een andere politiek voeren dan Nederland. Nou, dan hoeven de tegenstanders van Nixon ook geen Engels meer te spreken. En nog zot ter lijkt het argument dat je door Frans te leren de Walen in België in de kaart speelt in hun taalstrijd tegen de Vla mingen. De Franse vereniging stelt ons gerust: je kunt best Vlaams met de Vlamingen zijn en toch een mondje Frans spreken. Het belangrijkste argument om het Frans te verdedigen ontleent het rapport aan de grote belangstelling voor Frans buiten de school. Steeds meer mensen volgen cursussen Frans. De cursussen van het Instituut Frangais in Amster dam, Den Haag en Rotterdam worden gevolgd door negen duizend deelnemers. De cursus die de Teleac -televisie in 1968 uitzond trok 24.000 kijkers. Waarom doen die mensen Frans? Uit enquêtes is geble ken dat zij vooral drie motie ven hebben: algemene ontwik keling, reizen naar Frankrijk en contact met Frankrijk in het werk. Vooral met het oog op die laatste groep schieten de particuliere instellingen die Franse cursussen geven als paddestoelen uit de grond. Dat is natuurlijk prachtig, maar eigenlijk ook een beetje jammer. AI die mensen had den het Frans immers met veel meer gemak op school kunnen leren. Want hoe ou der je bent hoe moeilijker je een taal leert. Over de toeristische belang stelling noteert het rapport dat van 1 januari tot l sep tember van dit jaar 1,6 mil joen Nederlanders in Frank rijk kwamen. Ook het jeugd- toerisme neemt toe. Commer- ciëel gezien is het handelsver keer met Frankrijk van be lang: tien procent van onze uitvoer gaat naar dit land, en daarmee staat Frankrijk op de derde plaats. Frankrijk staat op de ranglijst van landen die naar Nederland' exporteren met acht procent op de vierde plaats. Ook uit het grote aan tal personeelsadvertenties waarin kennis van het Frans gevraagd wordt blijkt dat het leren van Frans op school geen kwaad kan. Navraag bij Philips leverde het gegeven op dat in de komende tien jaar alleen in dit bedrijf enke le duizenden personeelsleden nodig zijn die het Frans be heersen. Een laatste argument, in bijna alle universitaire studies wordt Frans aanbevolen al is het meestal niet noodzakelijk. (ADVERTENTIE) LxÜiall piano-'en orgelhanöel IjBkxra arnhêmseslraat 8 amersfooft 10 telefoon 03496-13877 AMSTERDAM De Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) is het niet eens met het dienstbevel dat het col lege van bestuur van de Vrije Univer siteit aan de wetenschappelijke stafle den verstuurd heeft. Daarin wordt dc stafleden duidelijk gemaakt, dat zij geen tentamens mogen afnemen van studenten die onderwijs volgen zon der collegegeld betaald te hebben. In de brief hierover van het college van bestuur aan de stafleden stond, dat vertegenwoordigers van de vakor ganisaties hun instemming met de hoofdlijnen van deze brief hadden be tuigd. De ABVA heeft nu schriftelijk aan haar leden aan de VU gesteld dat zij weliswaar op de hoogte was van de brief van het college van bestuur, maar zeker geen instemming betuigt. Volgens, deze vakorganisaties zou het vertrouwen tussen onderwijsgevenden en studenten ernstig geschaad wordun door een dergelijk dienstbevel. 'Het college van bestuur vertrouwt haar ui- gen personeel niet, en poogt t ia machtsmiddelen een beleid te voel m dat afwijkt van het beleid van andere universiteiten", aldus de AVBA. De bond dringt er ook op aan de controle op collegekaarten uit te stellen, totdat de collegegcldverlaging in de Tweede Kamer aan de orde is geweest Leden van deze vakorganisatie die als gevolg van de controlekwestie met ontslag bedreigd worden, kunnen op bijstand van do ABVA rekenen. De NCBO (Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel) heeft zich eveneens per brief in vergelijkba re termen uitgelaten over het dienst bevel van het college van bestuur van de Vrije Universiteit. UTRECHT De Medisch-Opvoekun- dige Bureau's zijn financieel voorlo pig uit dc brand. De rijkssubsidie voor de MOB's wordt voor 1973 en voor 1974 met terugwerkende kracht verhoo-gd van 80 naar 90 procent van de subsidiabele personeelsformatie. Dit is gisteren medegedeeld door de Nederlandse Vereniging van Ambu lante Geestelijke Gezondheidszorg, die het afgelopen jaar voortdurend heeft gepleit voor een betere financiering van de MOB's.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 5