Shows Paul van Vliet en Henk Elsink met kerstdagen op de tv MIMOSA CHRYSAL AVONTUUR IN KARINTHIË Mary Stewart 1 m Gesditrdkflc©»? kerstboom m IIEë de echte in dfensi van muzikaal neder land 14 dec. radio naorcL zee:de hele dag ned. muziek 1913—1973 Minister Lubbers vanavond voor tv VPRO filmde bij Franse staatsomroep NCRV-serie over versobering Koning Voetbal kreeg volle pond Nederland II wordt weer goed 7>' M W^ïhETDC TROW/^Wl41RTET DONiDtEKDiAG 13 DECEMBER 1973 BrNiSTSNLAND/RADIO EN TV T4/K6 HILVERSUM De komende kerstdagen staan wat het televisiege- beuren betreft meer dan ooit in het teken van de 'One man-show'. De agenda vermeldt: op de avond van eerste kerstdag Paul van Vliets show 'Noord-West', in het VAEA-programma, op de avond van twee de kerstdag een televisieregistratie door de AVRO van de show, die Henk Elsink in het land op de planken zet. Van onze radio- en tv-redactie MARY PERKINS ook voor mv Zet uw kerstboom op Mim osa-Chrysal. Dan vallen de naalden niet meer uit! Verkrijgbaar bij uw bloemist. NCRV €9 60 Brengt verlichting bi] verkoudheid, griep en verstopte neus. Bestrijdt rheumatische pijnen, spit, stijve nek, spiervermoeidheid en (trainings) stijfheid in de spieren. Vaijgbaar bij apothekers en drogisten. KW .-«ÖKötSW1 SbSStfa» BmVAtói MAAR TOCH JJO& e6Mt»H6JMClA tóewr <aC£&£... \'Nt£T 2(3, RAA®~ a h£tgok> zo jrisr... IOWIETJE ©m mr SMIDJE VERHOLEN FERDINAND Radio vandaag TV vandaag Verminder de teer en de nicotine in de rook van uw sigaret, Het Denicotea filter-pijpjes. t, Filters (10 stuks) f 1.25. Pijpjes vanaf f 1.40 QfiAICOwQ yoghurtmuesli ADVERTENTIE Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM In 'Interview' heeft Ad Langebent vanavond een wat lan ger gesprek met drs. R. Lubbers, mi nister van economische zaken. Drs. Lubbers (34) is een van de jeugdige ministers uit het huidige kabinet. Ha 'De nacht van Sehmelzer' trad hij niet uit de KVP, maar bleef als lid van de 'radikalen' binnen deze partij pogen om van binnenuit de KVP naar een meer progressieve richting te bren gen. Zijn benoeming tot minister van economische zaken was een verras sing. Voordien was hij lid van de werkgeversorganisatie en van de pro gramma-adviesraad van de KRO. Als minister van economische zaken is drs. Lubbers de eerstverantwoorde lijke bewindsman voor de maatrege len, die genomen zijn in verband met de huidige olie-situatie en de energie crisis. Van onze radio- «n ty-redactie HILVERSUM De VPRO'zendt van avond een eigen reportage uit over de Franse staatsomroep (QRTF). Dat ge beurt in Zlpcode, -de 'verzamelnaam voor achtergrond- en informatie bie dende, programma's van de VPRO. Va- rige week werd in Zipeode de reporta ge over Koeweit van Roelof Kiers ge bracht. De Franse staatsomroep (ORTF) is dc laatste tijd in het nieuws geweest door het ontslag van directeur Conté, waar president Pompidou de hand In had. Dit ia" indirect de aanleiding ge weest om een programma samen te stellen over het reilen en zeilen van een omroep', waar de regering veel voor het zeggen heeft. Voor de Neder landse 'zullenkijkers' geeft het een idee hoe het is als men een grote staatsomroep heeft. Samensteller is Maarten van Traa (28). Medewerkers van de ORTF leveren geen commenta- ren bij hun werk: die komen van journalisten, ministers en parlementa riërs. Zipeode wordt uitgezonden op Nederland I om negen uur. De VARA beschikt over het eerste net op eerste kerstdag, 23 december. Aan Paul van Vliets beste show 'Noord-West', waarmee hij meer dan een seizoen grote successen heeft ge boekt, gaat voorlopig de laatste afleve ring van de 'Onedin Lijn' vooraf. Dc serie maakt plaats voor 'Merijntje Gij- zen', die op 1 januari begint. Eind maart komt 'de Onedin Lijn' met een derde serie terug. Ook van de stratemaker-op-zee-show wordt voor tijdelijk afscheid genomen op 25 december, want te beginnen met nieuwjaarsdag worden twaalf af leveringen uitgezonden van een oude bekende: Pipo de clown. Het zijn afle veringen van bijna een half uur en hoofdrolspeler is de echte Cor Wit- sche, omringd door alle oude beken den als Mammaloe, Klukkluk en Dik ke Deur. Eerste kerstdag beschikt de KRO over het tweede net. 'De kerstnaehtmerrie' is een kindermusical, die Harry Geel- en schreef en waarbij Joop Stokker- mans de muziek componeerde. Verder maakt de KRO het zich niet moeilijk en op levensbeschouwelijk gebied is er niet veel te beleven. De avond wordt gevuld met een aflevering van 'Oorlog en Vrede* er. 'Citroentje met suiker'. De" opera 'De Barbier van Se- villa' die gepland- was, wordt later uit gezonden. Op tweede kerstdag hebben AVRO en TROS de zendtijd. Zoals gezegd brengt de AVRO het solo-optreden van Henk Elsink en het sprookje 'Het meisje met de zwavelstokjes', gespeeld (ADVERTENTIE) Mimosa-Chrysal is ook geschikt voor het fnblóel trekken van mimosa, 'kastan j e takken, forsythia, sierkers, en andere heestertakken. BENDIEN-NAARDEN-HOLLAND Henk Elsink door Willeke Alberü. De TROS heeft voor deze gelegenheid een buitenland se film aangekocht 'The woman I lo ve*. Verder is er een programma rond Diana Ross en de eenakter 'De Sterke re' waarin Aiine-Wil Blankers de hoofdrol speelt. De NCRV zendt uit op de avond van zondag 23 en maandag 24 december- kerstavond. Zondags is er een pro gramma van Engelse kerstliederen, daarna het spel 'Charli', dat speciaal voor deze omroep werd geschreven en alweer een produkt is van het NCRV- schrijverscollectief. Besloten wordt met 'Kerst in de glazen stad', Op 24 december doet 'Muziek in uw straatje' kerstachtig en wordt 'Boerin in Fran krijk' normaal vervolgd. HILVERSUM Vanavond begint de NCRV-radio met de eerste van drie uitzendingen over "versobering'. Het gaat om de vraag hoe men in de con sumptiemaatschappij de eigen levens stijl kan versaberen, Deze program ma's worden steeds uitgezonden op de achtereenvolgende donderdagavonden op Hilversum 1 van 22.50 tot 23.10 uur. Vanavond spreekt dr. A. van der Mei den over 'versobering en reclame', op 20 december mevrouw- drs. T. C. C. Scholten-Van Iterson over de ethische kant en op 27 december is er een groepsdiscussie onder leiding van drs. Klaas van Oosterzee. Ik luisterde beleefd naar haar verha len over haar moeilijkheden met haar personeel, en mompelde af en toe een woord van begrip. Jk had deze verha len al uitentreuren gehoord van de hoteleigenaren in mijn eigen land, maar die sterke ondertoon van ergo- nis was me bij hen nooit zo opgeval len. Ik begon mij af te vragen op welk ogenblik van het gesprek ik ver- ondersteld werd aan te bieden zelf mijn bed op te maken. Toen zij ten slotte haar relaas beëindigde, merkte ik naar waarhojd op: 'Maar het is hier wel mooi. Mijn kamer is magnifiek. Het hele kasteel is trouwens prachtig, en alles in in zo'n goede staat gehou den. Voor mij is het echt een bela venis een paa- nachten hier te mogen logeren. Vroeger moet het helemaal verrukkelijk geweest zijn'. De strakke trekken van haar gezicht schenen zich een beetje te ontspan nen, 'O ja, vroeger. Dat is allemaal al zo lang geleden'. 'Ik heb Mrs. March het portret van GrSfin Maria laten zien', zei de graaf. 'De mooiste portretten hebben we be laas niet meer. We moeten er van ma ken wat er van te maken is. Vroeger hebben we nooit kunnen denken ,iat we nog eens op deze wijze in ons on derhoud zouden moeten voorzien'. Ze trok haar schouders op. 'Veel kost baarheden hebben we moeten missen, Mrs. March', Ik mompelde een antwoord. Ik voelde me niet op mijn gemak en zelfs enigs- zins geïrriteerd, zoals vaker voorkomt als je geconfronteerd wordt met be paalde grieven. Volgens mij was zij een van die kwade naturen die zich verlustigen in hun eigen problemen: ze zou het waarschijnlijk nog veei moeilijker met zichzelf krijgen als die problemen opgelost werden. Dit soort mensen vóelt zich pas op zijn gemak ais het kan mopperen- Ik heb me wol eens afgevraagd of die houding mis schien voortkomt uit een oeroud hei dens bijgeloof. Zij gedragen zich zo omdat zij bang zijn anders de wraak van de goden op hun hals te halen. Of misschien ook omdat de tragedie nu eenmaal meer indruk maakt dan de klucht. 'Hebt u al iets gehoord van mijn man, gravin?' vroeg ik. 'Hij hoopte vanavond hier tc arriveren'. 'Van Mr, March? Ja.Zo begon weer in haar paperassen te snuffelen. 'Een ogenblik... Hij heeft een tele- gram gestuurd. Ah, hier is het'. Ze (ADVERTENTIE) overhandigde mij het telegram. Het was uiteraard in het Duits gesteld. 'Zou u het voor mij willen vertalen?' 'Er staat alleen in: 'Moet helaas reser vering voor vannacht afzeggen", zei (ie gravin, 'Maar er is nog eon tweede tele gram gebracht, dat voor u bestemd is. Even zoeken.ah, hier heb lk het". Ik pakte het aan, Dit was in het En gels gesteld. 'Kan helaas nog niet ko men, je hoort nog van me, liefs, j,e* wis'. Ik liet het ou tafel vallen. Ik zag dat de harde, kleine grijze ogen van de gravin mij nieuwsgierig opnamen. Ik geloof dat op mijn gezicht do teleur stelling duidelijk te lezen was, maar ik hield me flink. "Jammer. Hij zegt dat hij niet kan ko men, maar dat hij nog contact met me zal opnemen. Ik denk dat hij mor gen opbelt, of misschien vanavond al. In ieder geval, mijn hartelijke dank.Ik ga nu maar eens naar bui ten om te kijken of mijn jonga vriend er nog niet aan komt'. Ik glimlachte naar de graaf. 'Nogmaals, hartelijk be dankt'. Ik draaide me vlug om. Ik had geen zin nu ook nog eens de gravin over het paard te vertellen. Maar als zij van plan was mijn laatste opmerking wat nader te gaan overwegen, dan werd haar daarvoor niet veel tijd se- gund, want haar man vroeg haar: 'Zei je niet dat we vanavond nog een nieuwe gast kregen? Wie is het?' 'Een zekere Mr. Elliott. Ook een En gelsman'. De hemel zij dank had ik hen al mijn rug toegekeerd eu was ik op weg naar de deur. Niets ter wereld had name lijk de verrassing kunnen verbergen, die op mijn gezicht te lezen raoet zijn geweest. Door het voortdurend tellen van de uren, die mij nog van het weerzien met Lzwis scheidden, had ik Omdat koning voetbal woensdag toch nog het volle pond kreeg, bestonden de programma's na het journaal op- beide netten hoofdzakelijk uit sport en spel. Voor een alternatief moest men wichten tot omstreeks tien uur. Waarschijnlijk zullen vrij veel kijkers niet voldoende aan hun trekken zijn gekomen. 'Van Gewest tot Gewest' schonk op nieuw aandacht aan kunstverzamelaar Hartnema, nu omdat hij een boek heeft geschreven. Juist omdat een deel der memoires betrekking heeft op zijn activiteiten als museumdirec teur en er toen van een zekere om stredenheid sprake was, bevreemdde het dat de verslaggever geen ogenblik in die richting boorde. De heer Han- nema beleed slechts opnieuw zijn lief de voor het schone, als gevolg waar van hij het verzamelen niet kan laten. De kans op een intrigerend program ma heeft men laten schieten. De weigering om op de electriciieits- rekening een toeslag voor de kweekre actor Kalkar te betalen, heeft of ge leid lot afsluiting van stroomtoevoer. De Groningse drs. IF. A. Smit wacht met spanning op de uitslag van een kort geding, aanhangig gemaakt tegen deze onmiddellijke afknijperij. Aan staande maandag weet hij, of zijn ge zinsleven nog langer op petroleum en butagas moet blijven draaien, liet derde, door de NCRV georgani seerde springconcours vertoonde meer rust en beheersing bij de deelnemers dan de vorige keer het geval was. De amateur-ruiters en -amazones gaan kennelijk wennen aan de situatie, waardoor het op zichzelf waardevolle initiatief beter tot zijn recht komt. Het valt op, dat commentaren bij hip pische festijnen een voorkeur hebben voor dierbaarheidselementen in hun prevelement. Zo wordt een amazone met lef een 'kindje dat courage heeft'. Dat schijnt bij het jargon te horen. Gerrit den Braber presenteerde weer met plezierige gemoedelijkheid het NCRV-spel 'IVcar of niet Waar?' Van een schroef aan de voorzijde van een schip (en dat bleek waar te zijn) had ik niet eerder gehoord. Dat de cent uit dc roulatie zou gaan, was te duide lijk onbestaanbaar. Het kan alleen al niet vanwege collectezakken en bus sen. 'Kenmerk' bevatte een gesprek met minister Pronk over de schenking van een half miljoen gulden aan de We reldraad van Kerken ter bestrijding van het racisme. De monoloog bleef voor mijn gevoel teveel in de ambte lijke sfeer hangen. TON HYDRA DEN HAAG Aan de vele klachten over de si'achte ontvangst van Neder land II via de tv-zenders Lopik en Smildc zal naar verwachting vóór kerstmis een einde komen. Dan zullen beide zenders weer op vol vennoten kunnen uitstralen. Vogend voorjaar krijgen de tv-kijkers in Zeeland beter beeld. Dan wordt het vermogen van de zender Goes verdub- beid. Nederland I (kanaal 29) en Ne derland II (kanaal 32) komen dan in betere vorm op de Zeeuwse tv. zijn schuilnaam helemaal vergeten, evenals trouwens de mogelijkheid dat hij nog van die naam gebruik zou ma ken. Even was ik in verwarring gebracht, maar ik deed net of ik over de rand van het vloerkleed struikelde en ver volgde toen zonder omkijken mijn weg naar de deur. Toen ik die bereikt had, hoorde Ik haar zeggen: 'Hij heeft zojuist opgebeled. Hij kan terecht op kamer.(het nummer ontging me, die is al in gereedheid gebracht Laten wa niet vergeten het Josef te vertellen als hij terugkomt". Hoewel ze nu overging in het Duits meende ik toch wel te verstaan wat ze verder zei: 'Voor het diner hoeven we nog niet op hem te rekenen. Hij kon niet zeggen hoe laat hij hier zou aan komen. Hij dacht dat het wel laat zou kunnen worden'. Het verwijderen van de juwelen lit het zadel nam minder tijd in beslag dan ik verwacht had. Ik ging met oe lantaom naar de stal, waar ik boven op een baal stro ging zitten en met behulp van een klein scherp schaar tje, dat ik vrijwel altijd mij ine draag, het karwei opknapte. Ik had het He- ver meegenomen naar mijn kamer, waar ik beter licht had, maar het za del was nogal zwaar, en Josef was naar het circus en ik had niemand an ders gezien die ik het kon vragen. Bo vendien zat er een te sterke paarde- lucht aan. Bij het licht van de lantaarn lichtte ik de stenen uit het zadel, .Om me heen hoorde ik voortdurend geritsel. De juwelen zaten er niet stevig in en lieten gemakkelijk los. De goudkleuri ge bies aan da rand was gedeeltelijk genaaid, gedeeltelijk .geplakt, Ik be- sloot ook deze eraf te halen, ondanks het feit dat het lelijke plekken achter liet. Maar daarover maakte ik tne geen zorgen. Vroeger was het onge twijfeld een schitterend zadel geweest, maar in de 'loop der jaren was het leer smerig geworden en eigenlijk Ie vaak hersteld. (Wordt vervolgd! COPYRIGHT STUDIO AVAN 34. 'Ga hier maar even naar binnen', zei de sombere geweldige. 'Uit het pi anistische lawaai, dat in dit zaaltje werd geproduceerd, kunnen wij im mers met een hoge mate van waar schijnlijkheid afleiden, dat de heer Thomas van Everdinge al daar bezig was zich te bekwamen in de muzikale voordracht v?n een aantal zeer snaak se studentenliederen' En daar was werkelijk geen "woord bij gefanta seerd, want nauwelijks was smidjo Verholen het betreffende zaaltje bin nengegaan, of daar zag hij Thomas al, die uit alle macht op de piano bonk te. Hij ontlokte -er het lied aan van een zekere Jan, die om dc een of an dere duistere reden door het gehele land bekend was en die per abuis te recht kwam in een heei groot heren huis Bernard Buekmans zong uit alle macht mee, doch niet zodra had genoemde Bernard smidje Verho len in het vizier gekegen, of hij liet het lied van Jan aan zijn lot over en begaf zich vol vreugde naar de smid om hem te begroeten. 'Ik weet een oudé auto voor jullie, jongens, zei de smid blij. 'Een twee cylinder Cnots- mobll uit 1902! Hij staat tekoop in GravendrecHt bij de sloperij van For- ticar! 'Tc tjandoppie!' riepen Tho mas en Bernard als uit één mond uit, 'Daar moet onmiddellijk een glaasje geestrijk vocht op gedronken worden! w En een schaal bitterballen en brood-/ jes half-om toe'. Kom mee naar de," .grote zaal, waarde Verholen!' En in die grote zaal moest smidje Verhó-* ien alle bijzonderheden vertellen, diec hij wist aangaarde de oude auto. Een sociëteitsbediende bracht de versnape-* ringen en het werd nog héél gezellig Zo gezellig zelfs, dat de smid was héél1' laat weer in zijn dorpje arriveerde,-,; weshalve hij onmogelijk kon weten-; wat de kleine Karteltje Knetter die* avond allemaal had uitgevoerd. u HILVERSUM 1 AVRO: 7.00 Nws, 7.11 Qchter,<dgymn. 7.20 (S) Dag mat «oir plaatje, met 8.<m» Nws en S 11 Radiojournaal. 8.» Morgenwijding, 8,00 Een duik in, de Jaren 30, klankb, 9.35 Wa- terst. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) V.d. Wou ters. 10.10 <S en M) Arbeidsvitaminen (11.0 tivs; 11,03-11.09 Radiojournaal). 11.30 <S> Rondom waalt - een uur alt»ri#i voor ieder een, wet: De groenteman en 11.55 Beursber. 12.30 (S) Sportrevue. 13,00 jfw». 13.11 Radio- Journaal, 13.21 (S) Alerti - op het vlak van mui. en maatseh. 13.40 (S) De wereld v.d. opera: beech, over de opera Parsifai van Wagner. 15.00 (S) Rary-Nage; progr. van praun en platen. 55,35 IS) Met mui. op stap: licht muz.progr. voor oudere luiste raars. 15.09 Nwe 18.03 Radiojournaal. 18.05' (St Aspeoeni Ktinitrubr. 17.04 <S> Mobiel beweegl. progr. voor beweegi. mensen. 17.55 Med. AVRO: 18.00 Nws, 18.11 Radiojournaal. PP: Ultz. v.d. R.K.P.N, IKOK: 18.30 Kleur; liiL en comm. over «aken van kerk en samenlev. NCRV: 19,99 Leger des H»!l£kwa«Ser. 18.15 Vijf jaar Mamoetwet, serie uite. over de w op het voorgezet onderwijs <3319.35 De kerk vandaag nws en eewnra. 30,09 (S) Me- trop, Ork. en zangsoMsteir. arausem.muz 20.45 Beier Samen inf progr. 21.00 <S) Veel gevraagde gewijd» mui. 31.25 Vraaggesprek. 31.55 (S) Kerkcrgelcene,: klaas, muz. 32.20 Avondoverdenk. 23.30 Nws. 23.40 IS) Hier en Nu. 22,50 Versobering, 23,10 Kunst- en vlieg werk: inf, over akt, tentoonstellingen. 23.IS (St Stardust - Easy listening muz. 23.35 (S> Gilaresk: de veie licatUn v.d. gitaar. 23.55- 24.00 Nw», HILVERSUM II NCRV: 7.00 NWS, 7.02 Het levende woord, 7,08 <S) Preludium: klass mus. 7.30 Nws. 7.41 (S) Hier en nu. ?,5S' Aangestipt: pre- gr.overi. 8.00 Te Deum Uudamuc klats, mur 8.24 Op de man af: evangel, coram, bi de tijd. 8.30 Nws. 8.38 Gymn. v.d. hulsvr. 8.45- <S> Podium v.d. vrouw, S.30 (Si onder de hooguzoii: progr, v.d, ziekon, 10,00 Schoolradio, lO.'ao Nws, 10,33 fS) Filharm. van Antw,: pepul.-klasa, muz. 11.15 Hier en Nu-crtra. U.55 Med- 12.00 Zingen met Ceciti- a: volksmuz, 13 is (S) Meisjeskoor met licht nrk, 13.3» M»d. t.b.v, land- en tclnb, 12.30 Nws. 13.41 (Si Hier en Nu, 12,SO Mlddicpau- zedst. 13.10 (S) Koorzang: volksliederen. 13.20 (SLicht ensemble. 13.45 Zo sijn wij, vervreemd, vertrouwd: serie poezleprogr.'s over het thema de men» en zijp identiteit, 14.05 Schoolradio, 14.25 <S! De componist v.d. maand. I5.ts De Bijbel maakt nwagle- rig: bespr. van bijbelse woorden. 13.30 Nws. 15.33 (S? Vincent vsn Gogft. 10.oo Een uur natuur; magazine, m*t 10.30 (S) Hier en Nu. 17.00 Kirderrtjle; progr. door, voor en met kinderen. 17.30 Nw: Nu. vws, 17.33 fS) Hier en NCRV: 38.69 (S) Tijd vrij voor muz. Hl vrije tijd. 18.30 Nws. 18.43 wereldpanoratua, 18.55 zojulit verschenen: nieuwe boeken. AVRO: 19.00 Trefpunt: polit, NOS: 10.80 Den Haag vandaag. AVRO: 20.00 Nws, 30.08 Radiojournaal 10.id (S) Residentie Orj[. me» zangsolist: klats, mui, 32.10 IS) 20 Jaar Ne- derl. literatuur In het buitenl.. gespr, 32,30 (S) Cello en plano: klais. muz. 32.85 (S) Zo goed als nws: een duik In oude krtnt&n, 23.30 iS) Easay: progr. waarin over kunst wordt doorgepraat 23,so Radiojournaal. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM Hl TROS: 7.02 Vaak 's ochtends, met o.a. ver- keersinf. KRO: S.OJ Uit dB lucht gegrepen. 11.03 (S) Verzoekpi, 32.03 <S> Vitt twaall tot twee. met 13.03 Raden maar. 14.03 Theo Stokkink Show. NOS; 18.03 De daverende: dertig. NOS: 13.02 Joost mag niet eten. TROS. 19.00 (S) PUatvaerla, 20.02 <S) Poster. 21.02 (S) Sesjun; Jazz en Pep live 22,02 (Si Hugo van Gelderen Show, mat Nederlandstalige Top Tien en Kwlswljs. 32,55 Med, 23.02 T...S...T..; TRÓS-Sport-Tijd - sport, en muz. 0.02 Aktua, 0.10 (S) Jatz-Sir. 1.02 Nachtwacht, met n» nws: Aktua. NOS: 5,02 De Satésaus Show. EO; 6.02-7.00 <S! Statins- Ia; gevar. muz. RELG1E 324 m NSD. 12.00 Nws. med. en SOS-ber. 12.08 Lichte muz. (12.50 Buitenl. persovtrz. W-OO Nws.,; aet„ weerber. en toneelagenda.! 13 55 Beurs- ber. 14.00 Nws. I4.0S licht» muz. (15.09 Nws.) 1(5,00 Nwz en beursber. 16.10 Lichte muz. 17.00 Nw» en med. 17.10 Voor oudere luisteraan. 17.55 WsegsehMi. 18.00 Nws. 18.05 V.d. soldaten, J8.2S ?«ar- desporiultBl. 18.30 Verkeerrwenken. 11.48 Sport 18.55 Taalwenken. 18.87 Lichte er*.* muz. 19.09 Nws en «et. H 30 Lichte erfcrnuz. 10.33 Polit, ultz. 10.48 Lichte mui. 20.0» Country en Western, 20,30 Gevir. muz.projr. (21.00 Splinwrnw». 22.00 en 33,00 Nw».l I 23.40-23,43 Nwe, NEDERLAND I NOS NOT 10.45-11.10 Schooltelevisie 14.25-14.50 Schooltelevisie NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18,55 Journaal VPRO 18,05 Beertje Colargo! 18.15 Zwijgen is goud 18,45 Popoye NOS 20.00 Journaal VPRO 20.21 Berichten uit de samenleving 20.35 All in the family 21.00 Zipcods bij de Franse staats omroep ORTF 21.45 Paris vous parie- Piace de l'Etoile .EO 22.00 De wind blaast waarheen hij wil Vrede op aarde (ADVERTENTIE) BIJ eik# tab»k*wtnke!!*0 Beraums Wuy Nederland B.V. Geneven!,ic««wea Oen Heeg. VtfkriJjbMR, 22,15 Werelden In Botsing: gesprek roet de schrijver luwnanuei Veiikovsky 22,45 Horen en Zien: Pianorecital: klass. muz. NOS 23.15 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Ti-ta -toven aar 18.55 Journaal KRO 18.05 He Kijh hij nou!!!! NOS 20.00 Journaal KRO 20.20 Applaus, musical naar de wereld beroemde film All about Eve 22.05 Interview NOS 22.35 Den Haag vandaag 22.45 Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.08 Jourpza! vin gistera vond- 10.25 Du suilfit trtein GlQcksstern sein: Amorlk. muz.film uit 1051. 12.00 AM, 12.5» P«rs»verz. 13.00.I3.20 Journaal. 16.15 Jour naal. 16.20 comm,. van bultoni, workn, 17.05 V.d. kinderen. 17.5548,09 Journaal, (Rog. progr.: NDR: 6.30.10.00 Seaamstrasse. 18.00 Film over h«t dage!, leven van een huisvr. 18.30 AM. 18.45 randmwn 18.58 Nordschau-M»eazin, i9,26 forseher, Tiw und Visier». 19 59 Progr.overz, WDH- Z 05- 8 20, 8.20-8.38 an 8.55-9,25 Schooltelevisie. 8.30-10.00 Seszmvtrasse (145). 10.30 t.e.m. 12.15 Schooltelevisie, 18.00 Nws uil Noardr.- Weitf. 18.05 V.d. kinderen. 18.15 THe Macht du Geldes (17), JS.46 Hier und Heuu. 19.20 Die Macht des Geldes (I8>.) 20.00 Journaal en weerber. 20,15 Rep, uit het Duitse Cen trum voor kankeronderz. 21.00 Mannii, 21.43 C«!t, rpagazine. 22.30 Journaal, comm. en weerber. 22,50 29 Jaar Vrij» Universiteit Berlijn, rep. 23.35 Journaal. DUITSLAND It 16.30 Religiose Friiherziehung. 17.00 Jour. naai. 17.10 Tekenfilm. Aansl.: MainzelmSnn- che:i. 37,45 Akt. «n muz. 19.23 ZwUchen don Flugen. ïo.oe Journazi. 19.30 Spelprogr. 21.00 Journaal. 21.15 bat. progr. 22.00 Filmrep. 22.30 JoumaoL DUITSLAND III NDH 8.05 t.e.m. 12.10 Schooltelevizie. 18.00 Seeamstrasze (I4S), 19,30'Zum LernsD. ist es nle zu «pat (12), 19.00 Fllri over vlin ders. 19.30 Tele-Beruf (32). 20.00 Journals en weerber 20.15 Peilt, onderricht In de »t- roepsopl, 31,00 Glauben' und Denken, 21.45- 22.15 Muz,progr. 40 gram havermoutvlokken 5 dl. yoghurt 2 appels 40 gram gehakte noten V3 citroen 2 eetlepels honing Week de havermoutvlokken in de yog hurt. Rasp de goed gewassen appels met schil en al op een rasp boven de yoghurt. Roer tenslotte de gehakte noten, het citroensap en de honing door de yog hurt. Menutip: Boerenkool met worst, yog hurtmuesli.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 6