Commentaar I i va II Th J8 kresse, 'vader' van de viking Jj Minder goede huizen, recreatiemogelijkheden, sportgeiegenheden en sociaal-culturele centra I I II Ombudsman Zware man ACBV tegen NS tariefsverhoging en personeelsstop Drie Canadezen met veel heroïne op Schiphol gegrepen Politie noemt dader moord in sexclub Actie Ermelo op naar 75-000,- Storm w eer rap p 6 rte n- A 9.*rr milieu nieuwjaar spelen knaivrij rietje Gemiddeld inkomen het hoogst méér bijstandtrekkers Slechter wonen 1 9 K ^ROUWyKWjAgnrgr DQXiDERiDiAG 13 DiECEMBBR 1973 BINiPgSiNIiAiND/COMMENTAAR >T5/K7 door Bert de Jong Overal achterstand veel wind CM IN'.* *7 7 Sri'"■■'W s\ 7/ onder redactie van foes smii Qnze minister van defensie, ir. Vrcde- jjgg, voelt weinig voor het toekennen van stakingsrecht aan militairen een vraag, die actueel geworden is nu het stakingsverbod voor ambtena ren op de helling komt. De heer Vre- deling wil, bij opheffing van het ver bod, een uitzondering maken voor mi litairen. Wij kunnen de gedachtengang van de minister goed begrijpen. Het is na tuurlijk erg fijn dat wij het ons in dit land kunnen permitteren om elke bur ger en vrijwel elke beroepsgroep een zo groot mogelijk arsenaal van midde len te bieden om zijn naar wij aannemen gerechtvaardigde verlan gens in bijzondere gevallen kracht bij te zetten door middel van een staking. Er zijn evenwel een beperkt aantal groepen die daarbuiten moeten vallen, gezien de bijzondere aard van hun po sitie. Daartoe horen met name ook de strijdkrachten. Wel moeten er in dat geval enkele voorwaarden aan deze uitzonderings positie worden verbonden, omdat de overheid de hoge morele plicht heeft om deze bijzondere groepen hun werk onder zo goed mógelijke omstandighe den te laten verrichten. Daarom zou den deze beroepsgroepen altijd moeten kunnen beschikken over bijzondere middelen om (rechtvaardige) grieven te kunnen uiten. Een mogelijkheid zou worden gescha pen als bijvoorbeeld het parlement er spoedig toe over gaat om voor elk van de krijgsmachtonderdelen (te we ten marine, landmacht en luchtmacht) een afzonderlijke ombudsman (of vrouw) te benoemen, die zijn/haar werk in grote openheid zou moeten kunnen verrichten. Het aantal dienstplichtigen dat wordt afgekeurd wegens vetzucht neemt be- nauwend toe. Dat blijkt uit een brief van ir. Vredeling, onze minister van defensie, aan de Tweede Kamer. Toch is er, dunkt ons, wel een oplos sing om te zorgen dat ook Dik Trom- figuren niet buiten het leger blijven. Men zou deze zwaarwegende mannen dan voorlopig moeten goedkeuren en na een periode van bijvoorbeeld twee maanden alsnog moeten herkeuren. Dat is, niet in de laatste plaats, in het belang van de man zelf. Want hij is ongetwijfeld een produkt van zijn (op)- vóeding. En wie weet is hij met een dergelijke ingreep in het goede spoor terug te brengen. Troostte vroeger menig moeder van menig melkmuil zich achteraf over de dienstplicht van haar zoon met het raadselachtige: 'Ze hebben toch wel een man van hem gemaakt' onze dikkerd zelf kan dan straks dankbaar op de dienst terugkijken als de perio de waarin hij leerde dc oude Adam van de papales frites en gevulde koe- kcn-pcuzclaar te doden. In 't Westen is het niet zo best leven en werken DEN HAAG Vergeleken met overig Nederland is het met het welzijn in het westen van het land slecht gesteld. De bevolkings dichtheid is in de randstad verre weg het grootst, maar dat bete kent, dat er minder goede wonin gen, minder recreatie- en sport mogelijkheden en ook minder so ciaal-culturele centra zijn. Naar verhouding heeft het westen ver der weinig bejaardenvoorzienin gen, wijkverpleegsters en gezins verzorgsters. Het aantal mensen, dat aangewezen is op de bij standswet, is daarentegen weer érg hoog. De achterstand van het Westen, die reeds bekend was, is vooral duidelijk geworden door een publikatie van het ministerie van CRM. De bedoeling van de vele cijfers die in het rapport 'regionale doorlichting van Nederland' zijn vermeld, is: het beleid zo nodig herzien. De uitwerking van een nieuw beleid, vooral gericht op het westen, is vooral een taak van het onlangs op gerichte sociaal en cultureel planbu reau. Op het ogenblik krijgen de traditione le probleemgebieden zoals Oost-Gro- nlngea en de Limburgse mijnstreek nog altijd veel aandacht Maar er gaan nu toch steeds meer stemmen op, zo schrijft drs. A. C. M. de Kok in het rapport, die aandacht vragen voor de stedelijke gebieden in het Westen. Drs. De Kofe is hoofd van de stafafde ling onderzoek en planning van CRM. Dat het in het westen niet zo best le ven en wonen is, bewijst vooral de uittocht van gezinnen, die steeds ster ker wordt. Dit vertrek wordt weer 'goedgemaakt' door de intocht van al leenstaanden en vooral van buitenlan ders en Surinamers en Antillianen. Liefst veertig procent van de toename van de bevolking in de randstad was te danken aan deze vestigingen. On- der het westen, waar het welzijn door de grote bevolkingsdichtheid onder S. n. 'te ÉL - iftf- 5 I 5ESJ» Een stadsstraat in het Westen: minder goede huizen, minder recreatievoorzieningen, minder sportgele- genheid, minder sociaal-culturele centra UTRECHT Het bestuur van de be drijfsgroep spoorwegen van de Alge mene Christelijke Bond van Vervoers- personeel wijst, mede met het oog op de extra prestaties die het openbaar vervoer binnenkort tengevolge van de energiecrisis moet leveren, elke vorm van een personeelsstop bij de Neder landse Spoorwegen ten sterkste af. Het bestuur heeft dit gisteren meege deeld na een vergadering waarop het zich heeft beraden over de aanbeve lingen van de commissie-Reinoud die in opdracht van de regering heeft be keken of er bij NS bezuinigingen mo gelijk zijn. Het ACBV-bestuur is ook tegen ta riefsverhogingen die de gemiddelde stijging van de prijzen teboven gaan. Extra tariefsverhogingen vindt het in strijd met 'de ook door dit kabinet beleden politiek van bevordering van openbaar vervoer, die eerder achter blijven van de prijs van hel; spoor kaartje nodig maakt'. Daar komt nog bij, dat de mensen binnenkort door de benzinedistributie nauwelijks meer te kiezen hebben en In de treinen waarschijnlijk ook vaak met een staanplaats genoegen zullen moeten nemen. Van een verslaggever SCHIPHOL - De douane op Schip hol heeft In samenwerking met de douane-recherche en de rijkspolitie dienst luchtvaart drie Canadezen aan gehouden die anderhalve kilo zuivere heroïne bij zich bleken te hebben. Het is de eerste maal dat op de lucht haven een dergelijke grote hoeveel heid heroïne is gevonden. De douane schat de waarde ervan op 250.000 k 300.000 gulden. De drie Canadezen stonden op het punt te vertrekken naar Voncouver toen zij werden aan gehouden, De heroïne had één van de drie verborgen in de dubbele bo dems van zijn koffers. zware druk staat, vallen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht De achterstand van het Westen open baart zich op allerlei terreinen. Op het gebied van cultuur en recreatie zijn de verschillen het grootst De cij fers wijzen uit, dat het Westen onder aan staat bij: de groenvoorzienin gen en de recreatie-gronden. (De be woner van het Oosten van het land beschikt over ruim zes keer zoveel groenvoorziening en recreatieterrein als de bewoner van het westen). Sociaal-culturele centra Sporthallen (bij de gymnastiek- en sportzalen "staat het westen er weer beter voor) Sportvelden en -banen Zwemba den. Hierbij komt nog, dat het westen er relatief op achteruit gaat. vergeleken bij het landelijk gemiddelde, terwijl het noorden duidelijk zijn voorsprong vergroot. Duidelijk ls dat de bewoners van de randstad voor recreatie In de open lucht schaars is bedeeld. Daaren tegen besoekt hij weer meer concer ten en toneeluitvoeringen door be roepsgezelschappen. Op het terrein van het anderwijs weet het westen zijn oude voorsprong nog te handhaven Er worden in de randstad veel leer lingen geteld bij het algemeen voort gezet onderwijs. Verder wordt er een hoog overgangspercentage geconsta teerd naar het wetsnschappelijk on derwijs. De deelname aan het hoger beroepsonderwijs is weer geringer. Sprekend .zijn verder de verschillen op maatschappelijk terrein. Per dui zend babies waren in het westen 25,5 buitenechtelijk en in geheel Neder land 19,5. Het aantal echtscheidingen per honderdduizend inwoners bedroeg in 1970 75,9 in geheel Nederland. In het Westen was dit aantal 103,7 en in andere delen ongeveer 50. Ook de cijfers van het aantal misdrij ven vallen duidelijk in het nadeel van de randsta'd uit (per duizend inwo ners in het Westen werden er in 1970 27,5 misdrijven gesneld en landelijk 22,9). In de randstad komen vooral veel vermogendelicten voor. In het noorden en zuidwesten (Zeeland) zijn de zelfmoordcijfers het hoogst. Over de volkshuisvesting in het Wes ten wordt vermeld, dat de woning voorraad per duizend huishoudens la ger is dan in de rest van het land met uitzondering van het Oosten. Andere minder gunstige omstandighe den in de randstad zijn: een hoog percentage inwonende ge zinnen; weinig eigen woningbezit; GRONINGEN Het onderzoek naar de moord in de sex-club e-35 in Nieuw Beerta van 21 november op de Franse prostituee Marguerite Guimese nadert zijn ontknoping. Dit heeft de politie gisteren verklaard. Uit een aantal verklaringen van de drie gear resteerden maakt de recherche van de rijkspolitie op dat Georg D, de vriend van het slachtoffer, de dader is. Deze heeft echter geen bekentenis afgelegd. Het vermoedelijke moordwapen, een stengun, is achterhaald. Verder zijn nog in beslag genomen een karabijn, een revolver en patronen. De rol die de beide andere Franse mannen heb ben gespeeld is nog niet duidelijk, al dus de politie. De verhoren gaan nog steeds ooor. gemiddeld veel oude woningen met weinig kamers; veel hoogbouw en weinig eenge zinswoningen; een relatief hoog huurniveau; minder badgelegenheid in de wo ningen. Een'positief punt ls, dat het percenta ge woningen met centale verwarming iets hoger ls. Op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelij ke dienstverlening 'is hét beeld zeer wissélend. Met hulsartsen, wijkver pleegsters en maatschappelijke wer kers zijn het noorden en Zeeland het best bedeeld, terwijl het Zuiden ach terblijft, Het westen telt daarentegen d!e meeste medische specialisten en zie kenhuisbedden. Het Noorden is het rijkste aan bejaardenwoni'ngen en be- jaardénheïpsters.Het Oosten en Zui den van het land hebben tneer bejaar denoorden. Maar bij alle voorzienin gen voor de bejaarden blijft de randstad weer achter. Naar verhouding is de werkloosheid in het Westen het laagst, maar de verschillen In de randstad zijn aan zienlijk (in de drie grootste gemeen ten zijn de werkloosheidscijfers niet gering, in Amsterdam zelfs 3,6 pro cent, tegenover een landelijk gemid delde van 2,5 procent). Het Westen staat ook aan kop met het gemiddelde inkomen' (per belas tingplichtige ƒ8.978 tegen ƒ8.407 in Nederland gegevens uit 1905). Maar deze voorsprong neemt niet weg, dat de inwoner van de randstad gemiddeld meer aangewezen is op de bijstandswet dan zijn landgenoot in overig Nederland, namelijk 16,2 per duizend inwoners tegenover het lan delijk gemiddelde van 12,7. De cijfers in de grote steden zijn liefst: Amster dam 26,9, Rotterdam 35,8 en Den Haag 21,8. De conclusie mag zijn dat de 'rijkdom' in het Westen erg onge lijk is verdeeld AMSTERDAM De Trouw- Kwartet-actie ten bate van een hoognodige voorziening voor de duizend patiënten van de prot.chr, inrichting 's Heereloo- Lozenoord in Ermelo mag zich nog steeds in een warme en daadwerkelijke belangstelling van onze lezerskring verheugen. Het zou fantastisch zijn wan neer u>e voor de kerstdagen Er melo kunnen berichten: de 75.000,is er. Giften blijven onveranderd wel kom we. zijn nog maar net over de helft oio: Giro: E.V. De Christelijke Pers, Postgiro 2S.92.74. Gemeentegiro Amsterdam X500, Nederland- sche Middenstandsbank NV Am sterdam. rekeningno. Chr. Pers 69.73.60,768. STAPHORST De 23-jarige me vrouw J. L. Bijker-Kiffer uit Rauveen (gemeente Staphorst) is bij een ver keersongeluk op de oude rijksweg in haar woonplaats omgekomen. Me vrouw Bijker raakte door de gladheid van de weg met haar auto In een flauwe bocht in een slip en kwam in een sloot terecht. Van onze weerkundige medewerker Niet alleen in de bergen van Schot land en Noorwegen heerste gisteren stormwind, maar ook boven vlakker terrein. Zo rapporteerde het station Valley op het eiland Anglesey in de Ierse zee 's middags een windstoot van ruim 100 kilometer per uur ofte wel 11 Beaufort. Deze sterke wind werd uitgelokt door een IJslandse depressie, die met een kerndruk van 980 millibar en verge zeld van een stormveld snel koers zet te naar zuid-Noorwegen. Dat hoge tempo gaf gisteren in de vooravond een nogal abrubte ver slechtering van het weer in ons land van het noordwesten uit. De regen zette in en de wind stak op uit het zuidwesten aan de voorzijde van een storingsfront. Wanneer dit front van daag voorbij is, zal de wind uit west tot noordwest gaan zcaaien, waarbij kracht 9 of 10 Beaufort in de noorde lijke kustgebieden mogelijk is. Boven land zijn harde of stormachtige vla gen waarschijnlijk, vooral wanneer zich-daar eenmaal buien hebben ge presenteerd, De zoveelste storm dus dit najaar. En het is opvallend, dat ook dit minimum weer een zuidoostelijke koers volgt in de richting van zuid-Zweden of de Oostzee. Zoals gebruikelijk bij deze depressies zit het venijn in de staart in de vorm van hoge windsnelheden en een sterke opstuwing van het zee water, met name aan de noordkust. De aangevoerde lucht wordt dan van polaire oorsprong met hagelbuien, De Engelse computers verwachten dat na de betrekkelijk zachte, eerste decern- ber-helji, de tweede helft van de maand relatief koud zal uitvallen, met later een nieuwe scherpe kouinval, Dat zou dus - wanneer de computers het goed bekijken wel eens op een winterse kerst kunnen uitdraaien. Het aantal stormen zal, uitgezonderd in noordwest-Schotland, minder fre quent zijn dan anders in december, SÏÖOCHOiM tea BftGMOO .WW öTAWwtt TUNIS®, ANP/KNMI 12-12-73 13 uur het aantal sneeuwdagen wordt in alle Britse districten ongeveer als normaal gegeven. De algemene circulatie in november 1973 vertoonde overeenkomst met die in de november van 1904 (in Neder land gevolgd door een winter aan de zachte kant, vorstgetal IJnsen 12), 1967 gevolgd door een normale win ter, vorstgetal 18) 1970 (winter aan de koude kant, vorstgetal 30) en 1971 (Winter aan de zc'ite kant, vorstgetal 12). HOOG WATER 11 december Vlisslngen: 1.13-17.07. Haringvlietslulien: 6,38-18.49, Rot terdam: 7.23-20.06. Schevenin-en: 5.54-18 16, IJmulden: 6.31-1S.56. Den Helder: 10.39-22.59, Harlingen: 0.33-13.21, Delfzijl: 2.27-15.07. 1 s AN OKI, UI *2 03 O-U max, necr- Amsterdam temp. slag regen 7 0.1 De Bilt geheel bew. 4 0 Deelen geheel bew. 4 0 Eel de regen 5 0.1 Eindhoven geheel bew. 4 0 Den Helder regen 6 0.2 Luchth, Rtd. regen 6 0.1 Twente geheel bew. 3 0 Vlissingen geheel bew. 6 0 Zd.-Limburg geheel bew. 3 0 Aberdeen onbew. 7 0 Athene' geheel bew. 12 0 Barcelona half bew. 9 0 Berlijn zwaar bew. 4 0 Bordeaux geheel bew. 10 0 Brussel geheel bew. 3 0 Frankfort geheel bew. 2 0 Genève zwaar bew. 5 0 Helsinki licht bew. 1. 0.2 Innsbrück onbew. 2 0 Kopenhagen zwaar bew. 3 0 Lissabon onbew. 14 0 Locamo zwaar bew. 2 0 Londen regen 8 0.6 Luxemburg mist 0 0 Madrid onbew. 9 0 Malaga zwaar bew. 18 0 Mallorca zwaar bew. 14 0 München sneeuw 1 1 Nice zwaar bew. 11 0 Oslo onbew. 0 0 Parijs regen 5 0.1 Rome onbew. 11 0 Split zwaar bew. 10 0 Stockholm onbew. 1 1 Wenen geheel bew. —4 0 ZUrich mist 2 1 Casablanca zwaar bew. 17 0 Istanboel geheel bew. 6 0 Las Palroas geheel bew. 21 0 ZONNIG OPKLARINGEN MIST REGEN SNEEUW ONWEER dSSSimi BEWOtKINQ IO MAX-TEMP. 4 10 MIN. TEMP, WINDRICHTING De grootste bewonderaar van de in Maam wonende en werkende strip tekenaar Hans Georg Kresse (52), de geestelijke vader van onder an dere Eric de Noorman, woont m Harlingen. Het is de heer N. Noordermeer (31), een door de te lefoon bescheiden klinkende boek houder, die ten koste van zeer veel vrije tijd, samen een half jaar, een Kresse-bibüografie heeft samenge steld. Hij heeft dit tot meerdere glorie van Kresse gedaan, maar, zo zegt hij, toch ook vooral voor stripverzamelaars voor wie dit ge stencilde boekwerkje hem bijzon der interesaant lijkt. Kresse, die een afschuwelijke hoop werk verzet heeft in zijn leven (ai- b>en al 65 Eric de Noorman verha len) publiceerde op 16-jarige leef tijd, in oktober 1938, zijn eerste strip in De Verkenner, het maand blad van de Nederlandse padvinde rij. In 1944 ging Kresse meewerken aan produkten van de Marien Toonderstudio. Na de oorlog te kende Kresse voor Trouw een die- renstrip: drie avonturen van Bobby die in 1945 en 1946 in onze krant verschenen. Kresse broedde al lang op de crea tie van een held. Hij liet Marien Toonder tekeningen van een Vi king zien die de meester wel bevie len. De naam die Kresse had be dacht, Leif, vond echter geen gena de. Het werd Eric en het eerste verhaal, Erics belevenissen in At lantis, werd in nauwe samenwer king gemaakt met Marien Toonder, van wie het basis-idee was. Op 6 juni 1946 verscheen in het Belgi sche dagblad Tiet laatste nieuws' de eerste aflevering van Eric de Noorman. Het jaar daarop, op 28 november, kon Nederland Eric voor het eerst leren kennen in hel Tom Poes Weekblad. De heldenda den van deze 'nobele Narenlconing' bezorgden Kresse, die zichzelf 'een ambachtsman die plaatjes tekent' noemtrond 1954 het grootste suc ces. Per kwartaal werden er toen 75.000 boekjes verkocht, terwijl ook in Scandinavië, België, Frank rijk, Spanje, Engelanden op Cu rasao van hem te genieten viel Zoon Erwin heeft nu de honneurs van vader Eric waargenomen. De laatste komt alleen nog maar per herdruk (uitgeverij Tango) in ac tie. Wel nieuw van Kresse zijn diens Indianenverhalen (Caster man). Oude Indianenverhalen ver schenen bij Tango: Mangas Colora- das en Wetema (f9,90). Dat de ac tiviteiten van Kresse hiermee beke ken zouden zijn moet snel vergeten worden; alleen al de lijst van il lustraties zou een levenswerk kun nen zijn. Wie de daaraan vooraf gaande lijst van stripverhalen be ziet knippert wel even met z'n ogen. En dan te bedenken dat de lijsten, volgens de samenstellers, hoogstwaarschijnlijk niet volledig zijn. Om wat te noemen: Bonanza, De Grote Otter, Eric, de Noorman, Erwin. Indianenstrip, Kommer, Pim en de Venusman, Schattenei- land, Tarzan, Xander en Zorro. Dit was even in vogelvlucht De heer Noordermeer in Harlingen stuurt het boekje toe aan iedereen die f6,90 stort op zijn postgiro nummer 494637. Tot slot vertrouw de de speurder ons toe ook bijzon der gecharmeerd te zijn van teke naar Piet Wijn van wie onlangs als paperback Aram deel 2 ver scheen (Bkarabee, 7,90). Dat Kresse over onze grenzen als een grootheid "wordt beschouwd moge blijken uit het feit dat een Itali aanse uitgever een speciale serie boekjes gaat uitgeven over grote striptekenaars. Kresse komt als tweede aan bod. Erie de Noorman In eon van de 65 verhalen over de Viking van Hans Kresse. Denk niet dat alleen actiegroepen zich zorgen maken over de vervui ling van het milieu Je hoejtécht niet bij zo'n groep aangestoten'te zijn om zulke problemen in. eigen omgeving te zienen er dan ook nog iets van te kunnen zeggen. Zo schrijft de heer J. Jongepier uit Coevorden over wat er zich in zijn buurt afspeelt: 'Ondanks felle pro testen van een hele wijk heeft de gemeenteraad het structuurplan goedgekeurd, waarin een mooi en rustig wandelpark met vele tiental len vogels plaats moet maken voor stank er. lawaai. Ook verdwijnt hiermee de speelmogelijkheid voor de kinderen. Laten we niet moe worden massaal te blijven proteste ren, zolang de overheid dit noodza kelijk maakt'. Dit vindt hij er van: 'Elke vernieling van een stukje na tuur, hoe klein ook, is een moed willige aantasting van Gods schep ping, vooral als dit uitsluitend be doeld is om dc milieuvervuilende auto meer ruimte te geven', Ook Schiedam wil een punt zetten achter de traditionele nieuwjaars receptie. Het gemeentebestuur gaat het handen schudden met burge meester eri mevrouw Roelfsema. vervangen door een (gratis) to neelvoorstelling voor de burgerij. Wat er te zien is, staat al vast: het blijspel 'Vrouw zoekt een moord- vent' van de Fransman André Roussin. waarin Kitty Janssen, An dré van den Heuvel, Wiesje Bouw meester en Arnold Gelderman hoofdrollen spelen. Een heel nieuw idee heeft de heer W. P. J. Cals uit Amsterdam: 'Niet lang geleden slaagden we cr in korte tijd in om autoloze zondagen in te stel'en. Kunnen we ook niet komen tot vuurwerkloze straten in onze steden?' De hoer Cals, die zelf in de buurt van een groot ziekenhuis woont, heeft vooral te doen met patiënten in ziekenhuizen. In de vonge oude- jaar&nacht, schrijft hij, was het meer dan bar en het spreekt van zelf dat de toestand van zulke pa tiënten er door al die herrie niet op vooruitgaat. Verder denkt hij aan de schrikreactie van bijvoor beeld blindengeleidehonden, en dan heeft hij het nog niet eens over at die oude en zieke mensen buiten de ziekenhuizen. 'Kan er niet een dringend beroep gedaan worden op de mensen van goede wil - spreken we daar niet over met kerstmis? - om in de straten in de omgeving van ziekenhuizen geen vuurwerk af te steken?' Twintig studenten van de Harvard en Radcliffe-universiteit in het Amerikaanse Cambridge beweren het wereldrecord-monopoly te heb ben gebroken. Ze speelden het spelletje 57 uur en 34 minuten aan één stuk en hebben daarmee zeker studenten van de Kansas-universi teit overtroefd, die het 50 uur vol hielden, maar er zijn natuurlijk meer groepjes monopoly-spelers in de wereld. In elk geval hadden ze wel iets aparts: ze speelden hun spelletjes in de lift van een woon toren op hun campus, een nogal ongebruikelijke 'speelplaats'. Een Engelse onderwijzer die een lastige loerling met een zwiepend rottinkje afstraft, weet zich in zijn opvoedkundige methoden nog steeds gesteund door de Britse wet In het Hogerhuis is deze week ge probeerd een eind aan zulke antie ke lijfstraffen te maken naar een voorstel daartoe is met 67 tegen 51 stemmen afgewezen. Op sommige plattelandsscholen wordt het rottinkje nog altijd graag en veel gehanteerd om de orde onder de dorpskindertjes te handhaven. De tegenstanders van het voorstel in het Hogerhuis von den het voldoende dat veel plaatse lijke schoolbesturen het Spaanse rietje al hadden weggegooid, zodat, menen ze. de zaak vanzelf wel zal doodbloeden. ©P1B UKIMCIU BaijMij. 'Dus jij hebt hem niet beschadigd? Goed, ik geloof je.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 7