en West-Duitsland zoeken verdere samenwerking Veiligheidsraad breekt gesprek met Ébid-Afrika af Meer acties van s in bezette Iptitedén Leuvense studenten tegen onderwijs uit Zuid-Afrika i Spoorwegmachinisten vergroten chaos m ;:ül m II m m naar AanMagerlmjgt bandjes gesprek Nixon-John: Dean Regering Venezuela Chili weigert onderzoek in gevangenissen B m ?t|I 'Sa m #1 m I li Jll •II TROUW/KWARTET DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 BUITENLAND T7/K9 LONDEN (UPI, AP, Reuter) De Britse regering heeft de uitzonderings toestand voor het hele land met een maand verlengd nu Groot-Brittannië nog verder in het moeras is gezakt door een stiptheidsactie van de spoorweg machinisten. De uitzonderingstoestand die de rege ring vergaande bevoegdheden geeft om de meest vitale diensten op gang te houden, bestond al sind? 13 novem ber. Engeland raakte toen al in grote moeilijkheden door een langzaam-aan- actie van de mijnwerkers. Door de be perking van de steenkolenproduktie liep toen ook de produktie van elek triciteit .terug. Normaal zou de uitzon- deringstoestand vannacht zijn afgelo pen, maar gistermiddag besloot de re gering va» Heath om haar met een maand te verlengen. Minister van binnenlandse zaken Ro bert Carr zei, dat hiertoe was beslo ten dnidat de actie van de spoorweg- machinisten 'een nieuwe ernstige be dreiging van de eerste levensbeno digdheden' betekende. Hij kondigde geen nieuwe maatregelen aan. De maatregelen, die totnutoe zijn geno men om de distributie van voedsel en olie te regelen en de openbare dien sten op gang te houden, waren vol gens hem voldoende om 'de nieuwe chaos het hoofd te kunnen bieden. De wet op de uitzonderingstoestand geeft PRAAG (UPI, Reuter) West-Duitsland en Tsjeclioslowakije zullen onderhandelingen beginnen over samenwerking op econo misch, (wetenschappelijk en technisch gebied, De Wostduitse bondskanselier Willy Brandt vertelde dit woensdag na af loop van besprekingen mat de Tsje- choslowaakse leiders. Hij voorspelde dat de onderhandelingen, dia begin volgend jaar beginnen, in de zomer van 1974 al vruchten zullen afwerpen/ Deze overeenkomst tussen belde lan den is een vervolg op het verdrag, dat de betrekkingen tussen de bondsrepu bliek en Tsjechoslowakije normali- seert. Dat verdrag is dinsdag onderte kend door bondskanselier Brandt en de Tsjeéhoslowaakse premier Strou- gal. De beide régéringen hebben aan-, gekondigd, dat binnenkort ambassa deurs zullen worden uitgewisseld. Dit nieuwe verdrag, een belangrijke stap in de zogenaamde Ostpólitik van Brandt, maakte formeel een einde aan.':, het verdrag van Münchén van'1938. Brandt zei op een persconferentie, dat nu de belangrijkste doelen van zijn politiek voor betere betrekkingen met Oost-Európa bereikt zijn. Daarom zal West-Duitsland nu proberen de be staande'banden met Oosteuropese lan den te versterken. Daarbij moet ook de uitwisseling van personen en Idee- en worden uitgebreid, zo liet Brandt '- weten. Op dit punt hebben de Oosteu-'-- ropese landen zich totnutoe zeer te-.: rughoudend getoond. Ook op de Euro--' peso veUigheidsconferentie in Genève Ir hebben de communistische leiders erg koel gereageerd op westerse voorstel len om te komen tot eenr.vrijer.:onder- -/ ling verkeer van personen en gedach- ^^^^jj^ wüly de regering onder meer de bevoegd heid om troepen in te zetten bij be langrijke diensten. De eerste 'slachtoffers' van de onge veer 30.000 machinisten waren de tienduizenden forensen. Vooral in Zuidoost-Engeland, waar naar schat ting bijna 300.000 mensen dagelijks met het openbaar vervoer van huis naar hun werk reizen, ontstonden chaotische toestanden. De meesten strandden op overvolle koude stations, omdat- er geen extra-treinen tijdens de spitsuren reden. De spoorwegen in Engeland hebben het toch al extra druk, doordat ook het autorijden dras tisch beperkt is vanwege de oliecrisis. Tn de Engelse pers wordt de huidige onomische en sociale crisis in Enge land de ergste sinds de Tweede We reldoorlog genoemd. 'Wij zitten er tot over onze nek in', zo schreef hhet dagblad London Daily Express op de voorpagina. En The Sun schreef dat er opnieuw een 'Slag om Engeland' woedt Het Engelse pond bereikte de laagste waarde, die het totnutoe ooit heeft gehad. De voorzitter van het verbond van de Britse industrie Michael Clapham zei: 'Wij staan aan de rand van de af grond.' Hij waarschuwde voor een enorme stijging van de werkloosheid als de acties van de spoorwegmachi nisten, de mijnwerkers en een aantal functionarissen van electrielteltsbe- drijven voortduren. -De olie-industrie heeft nog een olievoorraad voor 46 dagen. Als deze de komende dagen nog verder slinkt, dan wordt het on mogelijk om alle fabrieken, benzine stations en woningen nog langer te voorzien, zo hebben de olie-onderne mingen gewaarschuwd. Vakbondsecretaris Len Murray woordvoerder van de TUC, waarbij tn totaal tien miljoen: Britse arbeiders zijn aangesloten noemde de paniek ovor de huidige crisis overdre ven. De waarschuwingen voor een toe nemende werkloosheid noemde hij "wanhopig gejammer.' Net als de mijnwerkers voeren de spoorwegma- chinisten actie om hun looneisen kracht bij te zetten. De spoorwegmen- sen willen zes pond meer baslsloon. Een dergelijke verhoging zou in strijd zijn met het antl-inflatieplan van de regering. Deze heeft bepaald dat Je lonen met niet meer dan zeven pro cent mogen stijgen. Voor enkele tril joenen werknemers zijn totnutoe al hogere looneisen ingediend. De verlen ging van de uitzonderingstoestand moet binnen acht dagen worden goed gekeurd door het Britse parlement WASHINGTON (DPI, Beuier) De Amerikaanse federale rechter John Si rica heeft woensdag dé spéciale Wa- tergate-aanklager Jaworsky weer twee geluidsbandjes overhandigd mat' ge sprekken' tussen president Nixon. en z'n vroegere adviseur John Dean. Een van de bandjes heeft betrekking op een gesprek in maart waarin Dean president Nixon zou hebben gezegd dat het presidentschap ondermijnd werd door het Watergate-schandaal. Het andere bandje bevat een gesprek op dezelfde dag tussen Nixon, Dean, HaJdeman.en Ehrlichman. Jaworsky heeft deze week al een aan tal bandjes van rechter Sirica ontvan gen." Hij wacht-nog op dne andere bandjes, waarbij één mdt bet befaam de 'gat' van 18 minuten. De onrust over Watergate in de Repu blikeinse gelederen werd gisteren offi cieel bezworen. Na een gesprek met Nixon verklaarden Republikeinse lei ders dat de verkiezingen van volgend jaar niet Watergate'maar de energie crisis tot inzet zullen hebben. Voor het gesprek hadden enkele Republi keinse senatoren zich hardop zorgen gemaakt over eventueelzetelverlies door. Watergate en aangedrongen op het aftreden van Nixon. lp het 45 mi nuten durend gesprek -met Nucon werd volgens de Republikeinse leiders niet over Watergate gesproken. Tienduizenden Engelsen strandden op overvolle stations, doordat er geen extra treinen tijdens de spits- crggfl 116061*1332 t06 uren reden. 6 NEW YORK (Reuter) De Veiligheidsraad heeft stopzetting ge last van secretaris-géneraal Waldlieims contacten met Zuid-Afrika over de toekomst van Namibië (Zuid west-Af rika). Met algemene stemmen keurde de raad eën door Peru ingediende resolutie goed, om van verdere pogingen af te zien. GENEVE (Reuter) Het militaire' regime van Chili heeft geweigerd een delegatie van de Interparlementaire Unie te ontvangen die een onderzoek' had willen instellen naar de omstan digheden waaronder leden van het Chileense parlement sinds de macht- overname gevangen zitten. In een boodschap aan IPU hoeft het regime het bezoek 'niet opportuun' genoemd. CARACAS (Reuter) De zittende regeringspartij in Venezuela, de Christen-Democraten, heeft toegege ven dat zij is verslagen bij de presi dentsverkiezingen van afgelopen zon dag. Met een gelukstelegramfelici- didaat Lorenzo Fernandez zijn belang rijkste tegenstander Carlos Andres Perez met diens overwinning. Eerder op de. dag had de regeringspartij de partij van Perez, de Aceion Democra- tica, nog- beschuldigd van knoeierijen bij; de verkiezing. Kort nadat het tele gram- van Fernandez was. ontvangen maakte, het stembureau bekend, dat Perez een-enorme overwlnmig had be haald. Hij, kreeg meer dan de helft van-dè:-uitgebrachte stemmen. Alle nlet-efficiëje bronnen hadden deze uitslag al'eerder gegeven. A Ti Aar-a landan kije belangstelling heeft voor bezoë- zlllutrc luimen ken over en weer van parlementsie- m„ Tcwwi/, den, vakbondsleiders en vertegenwoor- N" f® SM"»® v Ölgéfs 'van'jeugdorganisaties. .3 l0ver dè.kwestie-Berlljn merkte bonds- IfnnnBn'i.im m?tTTnnearfteen kanselter Brandt nog op. dat er vol- Bulgarije met Hongarije en geJls ^em geen 'onnodige moellijkhe- Ondertekening van het verdrag met Praag zal 'binnen enkele dagen' ge volgd worden door overeenkomsten met Hongarije en Bulgarije, zo zei Brandt. Over het Tsjechoslowaaks-Duits ak- TEL AVIV (Reuter) De 86-jarige Libische vltegtuigkaper Mohamed al- Toemi is dinsdag door ëen rechtbank in Tel Aviv veroordeeld tot verpleging in een psychiatrische inrichting.» Hij moot daar blijven tot hij genezen is verklaard. ----- r - Volgens een commissie die hem heeft den' zullen ontstaan over de uitleg onderzocht, was al-Toeml in een pa- van het vier mogendheden-verdrag thologlsche toestand toen hij ln augus- over, Berlijn, naar aanleiding van het tus van dit jaar een Boeing 707 van akkoord tussen Bonn en Praag.'Middle East Airlines'kaapte. ADVERTENTIE Premier Strougal van Tsjeehoslo- kóórd zijn énkele malen moeilijkhe den. gerezen, omdat "de partijen het 'niet eens konden worden over de "kwestle-Berlijn. Strijdpunt was de vraagof West-Duitsland de Westber- lijase'tinstellingen -zou mogen verte genwoordigen in de Oosteuropese lan den, 'De besprekingen knapten een paar maal af op dit punt en de voor genomen reis van Willy Brandt naar Praag werd tot tweemaal toe uitge stelde-Een definitieve regeling moet éiog worden gevonden bij komende' onderhandelingen. 'Openlijk-' Inde, gemeenschappelijke 'verklaring, die na het bezoek is uitgegeven, wordt gezegd, dat ondertekening van het.-verdrag niet alleen van belang is voor beide betrokken landen, maar. voorde toekomst van. heel Europa. De besprekingen worden omschreven als; openlijk en' zakelijk. Voor Tsje- ehoslówakije -'namen deel premier Strougal en partijleider. Gustav Hoe- sak.:- .-/V". Voor.. West-Duitsland was behalve Brandt .ook minister van buitenlandse zaken Walter Scheel aanwezig. Scheel zei na afloop van de bijeenkomst, dat er. besprekingen zullen worden ge: voerd: over culturele contacten. Dé Westduitse regeringswoordvoerder Von Wechmar zei dat Tsjechoslowa- ëiOïliro p JONCE JENbVE In februari 1972 had. de Veiligheids raad de secretaris-generaal gemachtigd deze besprekingen te begüan.èn. Wel verzocht de raad Waldhelm om volle dig op da hoogte te worden gehouden van eventuele nieuwe ontwikkelingen aangaande hét vraagstuk. Waarnemers ziep dit als een uitnodiging om toch de deur maar open te houden voor een eventuele hervatting der contac ten, als Zuid-Afrika wat toeschietelij ker 1 wordt. Maar de Afrikaanse leden van de Veiligheidsraadlieten weten dat zij al op een tweede resolutie broedden waarin 'de voortgezette Ille gale bezetting van Namibië- dopr de fascistische, regering van Zuid-Afrika* veroordeeld wordt en verklaard wordt als 'een daad van agressie en een be dreiging van de intrenatlonale vrede en veiligheid'. Geen zin De Nigeriaanse afgëvaa'rigde Ogbu zei dat men- "had kunnen weten dat het gee nenkélé zin had met Z.-Afrika te praten over terugtrekking uit ;dlt ge bied. Er v/aren vanuit Pretoria de laatste jaren alleen maar, maatregelen van repressieve aard genomen om de ze onwettige bezetting nog te verster- kan en onmenselijke wreedheden zijn begaan togen het volk van Namibia als reactie op zijn strijd om onafhan kelijkheid. Zuld-Afrlka's vasthoudend- heid in zijn politiek is volgens de Ni- geriaan alleen maar mogelijk vanwege de steun die het krijgt van zekere. Westerse landen, 'Namibië is vandaag voor allerlei -praktische doeleinden het exclusieve koloniale domein van de VS, van En geland, van Frankrijk, West-Duits land, Japan en de twee koloniale ver tegenwoordigers Zuid-Afrika en Por tugal,' zei de heer Ogbu. 'Japan be zorgt zich in'snel tempo een slechte naam op het Afrikaanse continent ge zien zijn klaarblijkelijke ongevoelig heid voor de politieke verlangens van de Afrikanen In het algemeen en: de Namibianen in het bijzonder.' De Ni- geriaan sprak de hoop uit, dat West- Duitsland zijn houding in deze kwes tie nu eens zou bepalen op.grond van wat het beste is voorde meeste Nami bianen, 'en niet meer op de engharti ge en parochiale visie van zijn landge noten of de afstammelingen van zijn landgenoten daar.' Tijdens zijn bezoek aan Londen, dat hij op uitnodiging van Heath brengt, heeft president Mobotoe van Zaire krachtig/aangedrongen op een veran dering. van het Britse beleid in Afrika ten gunste van de daar optredende be vrijdingsbewegingen. In de Anterikaanse senaat is een uit puttend debat begonnen over een voorstel van Humphrey om de wetge ving die .de import van Rhodesisch chroom mogelijk maakt te herroepen. Deze import is namelijk in strijd met de economische sancties welke de VN tegen Rhodesië heeft uitgevaardigd. De'regering heeft eerds eerder pogin gen van hét Huis om het embargo je gens Rhodesië weer in te stellen on dersteund. Kissinger verklaarde bij voorbeeld,-' dat Rhodesisch. chroom 'niet'langer noodzakelijk.was voor de Amerikaanse veiligheid'.Pogingen van do.'Democraten in/de senaat om het debat, te beëindigen en tot stem ming over te gaan, werden tot nu toe overstemd, (ADVERTENTIE) TEL AVIV, CAIRO, GENÈVE (Reuter, AP, UPI, AFP, DPA)In de door Israël bezette gebieden, waar het de afgelopen'twee jaar op^ merkeUjk rustig is geweest,, eyërials tijdens de oktobér-óórlog, is de laatste dagen,een duidelijke opbloei van Palestijns-nationalistische gevoelens të constateren. Dit uit zich in toegenomen aanslagen en sympathiebetuigingen van de plaatselijke leiders voor de Palestijnse guerrilla-beweging. Zo ontplofte gisteren op een drukke markt in, Hebron een handgranaat, waarbij acht personal,, allen Arabie ren, gewond werden. Vorige week werd in Hebron tijdens een kort vuur gevecht tussen guerrillastrijders en; een Israëlische patrouille een Arabier gedood. De ontploffing van gisteren was de vijfde sabotagedaad in het be zette Jordaanse gebied sinds een week. Bij andere aanslagen werd de militai- re gouverneur van Nabloes zwaar, ge wond en 18 mensen op een markt in oostelijk Jeruzalem.'i In Israël gedoóït men dat; de opleving van de guerrilla-activiteiten in de be zette gebieden, die overigens nog niet het normale levenspatroon hebben verstoord, direct verband houdtmet de komende vredesconferentie van Ge nève. De Palestijnse commando-bewe ging zou er nu alles op alles, willen zetten om te demonstreren dat.zij een machtige factor Is, waarmee rekening gehouden moot worden. Dat de Pales tijnse plaatselijke leiders zelf ook re kening houden dat de guerrillabewe ging in de toekomst het bestuur in handen krijgt van de bezette gebie den, blijkt uit hun uitlatingen. Begin deze week zettende Israëli's acht Palestijnse leiders, die zich ópen- lijk hadden uitgesproken voor steun .aan de guerrilla-beweging,-over da ri vier de Jordaan naar Trans-Jordanlë; hetwelk aanzienlijke onrust veroor zaakte in de bezette gebieden. Boven dien werden voor het eerst sinds ja ren weer vijf huizen door het Israëli sche leger opgeblazen waarvan de ei genaars .van guerrilla-activiteiten be Van een onzer verslaggevers LEUVEN Op de universiteit van Leuven is gisterochtend het conflict over de Benoeming van een Zuidafrikaanse docent bij de faculteit voor Germaanse balen verder op de spits gedreven. Tientallen studenten bezetten het faculteitsgebouw en bij zes andere faculteiten gingen de studen ten in staking. De studenten verzetten zich" tegen de benoeming van de cultureel atta ché van de Zuidafrikaanse ambassa de in Brussel, F. Spies,, tot docent in de Afrikaanse taal- cn letterkun de. Zij wensen geen college te vol gen bij een vertegenwoordiger van. het apartheidsregime van Vorster, die bovendien betaald wordt door-de Zuidafrikaanse ambassadé. Het uni versiteitsbestuur beschouwt-de Zuid: afrikaan niet als een vertegenwoor diger van 'een regime' maar als een wetenschappelijk medewerker. "We aanvaarden docenten uit ieder land, .zelfs uit' landen met een dictatuur", verklaarde woensdagmorgen een be stuurslid voor de Belgische radio. De Leuvense studenten hebben voor hun actie bijval gezocht-in België en Nederland. De boycot Outspan (BOA) beloofde via informatie hun strijd te zullen steunen. De Leuvense studenten voeren al twee maanden actie tegen de benoe ming van de Zuidafrikaan. Zeven tien van de eenentwintig studenten die aanvankelijk de studie wilden volgen, weigerden de colleges van Spies te bezoeken. Bij één van die böycot-acties zou volgens het univer siteitsbestuur 'fysiek geweld' zijn ge bruikt 'Goedkoop' De cultureel attaché Spies werd door de faculteit aangetrokken voor het vak Afrikaanse talen 'omdat hij zo goedkoop is'. Z'n salaris wordt namelijk gewoon doorbetaald door de Zuidafrikaanse ambassade. Een Belgisch weekblad veronderstelde dat Spies door de verantwoordelijke hoogleraar niet zozeer was aange trokken 'uit reactionaire overtuiging maar wel uit een adembenemend po litiek onhewust-zijn'. Niet alleen do ceert Spies gratis aan de Leuvense universiteit, de Zuidafrikaanse am bassade is ook uiterst gul met het schenken van literatuur- en geschie denisboeken. De studenten signaleer den studieboeken waarin argeloos werd gesproken over de 'vegtiustige Bantoes' en de 'sogenaamde slagting van Sharpville'. Spies zelf ziet als belangrijkste taak 'de promotie van de Zuidafrikaanse literatuur; doce ren Is daartoe een middel'. schuldigd werden. S'-'ÏA Hoe veranderd de sfeer Is in dé bezet te gebieden, blijkt wel uit de opmer kingen, die een bekende reisagent in oost-Jeruzalem tegenover één Israëli sche krant maakte. 'De situatie in dé bezette gebieden is als;een vulkaan plotseling- weer tot' leven, gekomen,' eïdüs déze man, die nóg een paar we ken geleden helemaal niet zijn mond tegenover journalisten zou hebben opengedaan. 'Noem de guerrillastrij- ,ders -geen, terroristen. Zij zijn legitie me .vrijheidsstrijders,Wij zijn érg, érg boos,, omdat u mensen zonder re den en: ten onrechte hebt gedepor teerd" (de acht plaatselijke leiders). Hét enige, wat zij deden was dat zij ■spraken; En u, Israëli's, wilt beweren dat u de démocratie respecteert' De Israëlische ambassadeur in Frank rijk, Asher Ben Natan heeft het be richt van Het Israëlische blad Ha'ar- ets, als zou Frankrijk op het punt staan een eventuele Palestijnse staat te erkennen, die door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) wordt geleid, .als 'pure verzinsels' bestem- peld,. Volgens het bericht zou de Franse minister van buitenlandse za ken Michel Jobert dit tegenover Ben Natan hébben aangekondigd, die dit als een nieuwe anti-Israëlische stap ven de Franse regering zou hebben bestempeld. Franse regeringsfunctie-, narissen weigerden echter commen taar op het bericht te leveren. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken Henry Kissinger heeft gisteren in Londen toegegeven dat de VS in het verleden niet alles hebben gedaan om een permanente regeling in het Midden Oosten te bevorderen. Hij komt vandaag in, Algiers,-waar hij een paar uur bfijft en overleg voert met presldent "Boüinédienne. Vandaar vliegt KissingernaarEgypte, Saöudi- Arablë, Syrië,VDibanón en Israël. Hij wordt maandag ih".Geneva verwacht, een dag voor het begin van de vrede sconferentie. v_' 7 Yasser Arafat,' de leider van de PLÖ heeft intussen ".laten wetendat hij niet met Kissinger wil spreken, omdat deze de vertegenwoordiger is- van-éen land 'dat.de vijand alle vernietigings-* middelen heeft geleverd, die tegen on ze strijders en de Arabische: soldaten zijn gebruikt". Aldus het Libanese blad Al Liwa, dat góede betrekkingen mét de gu erril 1 abeweging;onde rhoudt. President Sadat heeft" de Egyptische militairetop vervangen. Generaal-ma- joor Abdel Ghaflli el-Gimassy wérd tot chef-staf benoemd; ln'-plaats .Van? luite nant-generaal Sa'ad Ëdditf Shazli. Of Sazli een nieuwec functie heeft gekre gen, is niet bekend ^gemaakt Tevens werden nieuwe commandanten be noemd van het. Egyptische tweede: le ger, dat is ingezet :ia de noordelijke sector van hét Suezkanaal en van. het derde Egyptische léger in de zuidelij ke sector. 'i'-é- Het Amerikaanse. Huis van Afgevaar digden heeft met 864 tegen 52 stem men het door de regering-Nixon inge diende wetsontwerp aangenomen, dat voorziet in leningen .en-giften aan Is- ral ten bedrage van 2,2, miljard dol-: lar voor de aankoop van nieuwe wa pens. m ;-Mf 'ëa :ff§3 r-llf •:'g$ -Viijj? TÊlfi ■■Mï Mi •Hsl :pg| H isÉI i'fl pi ■'ff, i Jf fifj Wy-m axiS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 9