Kovan Dij over: vrouwenkinderen, toneel, politiek, subsidie, zijn vader, zijn vrouw Pin en zoon Peter-Jan I 3 11 !i 3 mpt eft kleeft Recepten wedstrijd «■■■■■■rani Nieuwe hoeken s s i s n «I Geruit naar bed s H ■8 hette visser 'Haha, jongeman, wat zeg jij daarr?! Ik ophouden met toneel? Ze zullen me van het toneel moeten afslaan!' De stem van Ko van Dijk (57) schaitaoor zijn Haagse flat. Je vraagt je af of hij ook lief kan fluis teren. 'En dan, jongeman, als ik niets meer kan, dan ga ik op m'n knieën naar een toneelgezelschap en dan vraag ik: mag ik de repetities bijwonen? En mag ik vanavond om een hoekje naar de voorstelling kijken? Want zonder toneel zal ik sterven!? mwm Louis van Dijk en zijn geld Ria stuift er nog steeds in Ida Bons is weer gelukkig Reputatie opgebouwd Dat politiek gedoe Nietszeggende woorden I 1411: pMmmwu mm Een vak 8 TRQUiW/EWiAiRflET 3VMl4D®l4iG 17 DECEMBER 1973 BENiNMiM® f<5/K< tamtmnmemMummmui Ko van Dijk loopt een weinig hinkend door zijn Haagse huis. Het been wil hem af en toe nog lelijk in de weg ritten, maar het gaat steeds beter. Ko hoeft niet meer met een stok te lo pen. Maar eigenlijk is hij wel blij dat hij zo'n drie jaar gele den in het ziekenhuis een heup operatie moest ondergaan. Want daar, in dat hospitaal, ontmoette bij Pia, een zorgzame verpleegster van 26 jaar. Pia gaf de grote kunstartiest veel goede zorgen en de patiënt werd stapelverliefd op het meis je: Na rijn ze dan getrouwd en -hebben samen twee kinderen. "Be oudst© Peter-Jan, inderdaad een uitstekend, baasje, wordt door Ko steeds 'schat' genoemd, met ais variatie 'lekkere schat van me', Pia blijkt niet thuis wanneer we onze opwachting maken in Den Kaag. 'Ze is naar bewe- gingsles van de Haagse Come- 'die*, meldt Van Dijk, 'samen met rijn vrouw', wijzend op col lega-acteur Bas ten Batenburg, die driftig in de weer is met schilderijen, 'Ja kijk, we heb ben het hier laten schilderen en Bas hangt hier de boel weer «en beetje op. Hij heeft name lijk een boor waar je mee door 1 tóeen kunt komen. Zo'n boor heb ik niet*. Omdat het nog vroeg is wordt er voorzichtig glaasje sherry ge: schonken Maar een halve fles is snel op en dan komt de whisky op tafeL Ko van Dijk heeft een reputatie opgebouwd in de Nederlandse artiestenwereld die er niet om liegt "Was hij vroeger veelvul dig ia allerlei kunstenaarsgele genheden en tapperijen te vin den, waar hij met machtig stemgeluid de vrouwen impo neerde; tegenwoordig leidt Ko van Dijk een rustig en regelma tig leven. 'Zes keer ben ik getrouwd en van geen enkele keer heb ik spijt', verklaart hij. 'Man, er valt voor mij toch niets meer te wensen? Ik heb Alles gehad; ge dronken, gegeten, toneel ge speeld, liefgehad. Nu ben ik veertig jaar aan het toneel, heb een lieve vrouw en een geweldi ge zoon. Bovendien hoor ik ie dere avond het applaus'. Is Ko van Dijk dan nog niet moe, na zo'n turbulent leven dat je toch niet in de koude kleren moet gaan ritten. Wil Ko van Dijk nog niet stoppen en heerlijk genieten van rijn gezinnetje en wég al die kunste naarsfratsen? sra Ko van Dijk 'WAAI? Ophouden met toneel spelen? Ze zullen me van het toneel moeten slASn, versta je, slaan!' Ko loopt naar de boekenkast en wijst op een foto. 'Zie je dat? Daar geeft Paul Steenbergen (een colleg3 van Ko, red,) mij zijn Albert van Dalsum-ring. Wat een gewéldig gebaar van Steenbergen. Nee, ik ga door tot ik er bij neerval". Hij komt uit een familie waar iedereen comedie speelde. Als geboren Amsterdammer zou de toneelschool dan ook een logi sche zaak zijn. 'Maar nee, ik ben arie keer geweigerd op die school. Eerst op m'n zestiende jaar, toen ik achttien was op nieuw, en de laatste keer toen ik negentien was. Nou, ze had den gelijk hoor, daar op die school. Ik sprak piat-Amster- dams en was een onmogelijke figuur. Ik zag er destijds net zo idioot uit als de jeugd nu, al leen anders hè'. Bas ten Batenburg loopt nog druk rond met schilderijen en prenten. Wanneer hij een af beelding van een meneer met een baard wil ophangen, zegt Ko; 'Stop. Ho! Kijk, dit is m'n vader. Ko sr. Een geweldig ac teur. Hij heeft ook in 'Schakels' gespeeld. Ik ook, maar hij deed het beter. Hij is overleden aan een hartverlamming. Dat was in 1937. We hadden geen cent in huis, ja, honderd gulden mis schien. Wat een ellende voor toneelspelers in die tijd. Je trad op voor soms tien mensen. Ik verdiende misschien amper vijf entwintig gulden, maar ik lachte, ja ik lachte en als je het nu ziet: niemand heeft meer lol in het leven en de collega's kunnen elkaar wel vermoorden. Dat vind ik een schande; die ja- louzie. Wat is er nu mooier dan te zien dat iemand anders suc ces heeft in z'n vak? Dat is toch liet allermooiste?' Nou r.ee, het allermooiste is de zoon van Ko. Op Peter-Jan is hij werkelijk stapelgek. 'Hoe vind je dat nou', zegt hij, 'ben ik helemaal in de vijftig gewor den om mijn eerste kind te krijgen. Ja, ik heb altijd de kin deren van een ander opgevoed, zo ging dat...' Hij'zoent en knuffelt Peter-Jan om vervolgens weer enkele waarheden over het toneel-van- vandaag te plaatsen. 'Kijk, dat politieke toneel, daar voel ik niets voor. Ik hou ten eerste helemaal niet van politiek en op de tweede plaats: je speelt voor liet publiek. Die mensen betalen geld voor een plaats- kaart, gaan naar de schouwburg en wilien een voorstelling zien. Dan ben je als acteur verplicht die mensen te geven waar op ze recht hebben. Daarom trek ik me ook nooit iets aan van de heren critici. Ja, vroeger mis schien wel. Toen kocht ik alle kranten om te lezen wat ze van me venden. Haha, ook jouw krant. Ja! Tegenwoordig geloof ik het wel. Het doet ine niets meer wanneer een criticus, die wordt betaald door zijn krant wanneer die meneer vindt dat ik het slecht heb gedaan. Die man zit daar gedwongen. Het is rijn werk. Maar ik speel voor het publiek. Voor de mensen die vrijwillig naar het theater zijn gekomen om toneel te zien en te horen'. Voor Ko van Dijk geen politie ke toneelvoorstellingen. Hij hoeft ook geen 'inspraak' in het toneelgezelschap waar hij deel van uitmaakt. Ko van Dijk ■ami TsehaJ de waanzinnige planeet', door Jack Vance. Hi tg. Meulenhoff te Am sterdam. 533 blz. prijs f 16.50. Deze Meulenhoff-science fiction bun delt de complete Tsch ai-cyclus, die aanvankelijk in afzonderlijke delen bij dezelfde uitgeverij is verschenen. In die delen (Een stad vol Chasch, Onder de Wankh, De Dlrdir en De Ppume) werkt Vance een niet zo bijs ter origineel gegeven uit. Een ruimte vaarder, Adam Beith, verliest zijn ruimteschip het wordt neergescho ten boven de planeet Tshai en hij doet er ruim 500 pagina's over voor dat hij weer een ander schip heeft be machtigd en naar de aarde kan terug keren. De manier waarop Vance dit povere gegeven heeft uitgewerkt dwingt wel reepeet af. Hij heeft zich de moeite getroost een geheel nieuwe wereld te scheppen, compleet met ui terst vreemdsoortige halfmenselijke wezen en nauwgezette beschrijvingen van htm meestal wrede gewoonten en gedragingen. Achterin het boek be vindt rich zelfs een landkaart met de keurig uitgestippelde route van Reith over Tschai. Het talent van Vance staat er borg voor dat het Jongens- boeken-achtige avontuur spannend blijft Voor een werk van deze om vang is dat een niet geringe prestatie. E. Crime de la crime's door Josephine Tey. Dashiell Hammett en Vera Cas- pary. Uiig. Arbeiderspers te Amster dam. Prijs resp. f 14.50 en f 13 50. In de serie crime de la crime brengt de Arbeiderspers hoogtepunten bijeen uit de misdaadliteratuur- en lectuur sedert het midden van de vorige eeuw. De nadruk valt op boeken, die het genre hebben vernieuwd dan wel het predicaat 'klassiek' verdienen. Beide kwalificaties gelden voor de heruitgave van Twee kwartjes voor kaarsen' van Josephine Tey. In 'A ca talogue of crime', een handboek voor de lezers van misdaadliteratuur, wordt het 'een schitterend boek' ge noemd, terwijl de manier waarop zij de traditionele puzzelroman zij het voorzichtig de rug toekeert voor die tijd (1936) betrekkelijk unie' mag worden genoemd. In de boeken van haar tijdgenoten figureerde immers nog volop de Grote Speurder, die met superioriteit van geest ook de geraffi neerdste misdrijven ontrafelde. Bi* Tey worden de misdrijven niet opge lost door het machtige deductie vermo gen van de speurder. Hij speelt een veel bescheidener rod en moet het ondanks het toch wel aanwezige ver nuft vaak van toevalligheden heb ben. Daarentegen krijgen de karakters in haar boeken alle ruimte en de per sonen gaan dan ook een eigen leven leiden. Van een geheel ander genre is 'Bloed rode oogst' (1929) van Dashiell Ham mett. De in 1894 geboren Hammett veranderde het misdaadverhaal op es sentiële punten. Hij kan min of meer worden beschouwd als de uitvinder van het 'hard-boiled' moordverh&al. In "Bloedrode oogst' zet Hammett zijn hoofdpersoon neer in een stadje vol politieke intrige en chantage. Wan neer hij er in slaagt de gangsters en de corrupte autoriteiten tegen elkaar op te zetten vallen de dodeh al snel. 'Laura' (1942) van Vera Caspary is weer veel meer een puzzelroman: een integrerend plot, goed geschreven en er moet heel wat la worden afgepuz- zeld voordat de dader wordt ontmas kerd. De krakterbeschrij vingen zijn wat bloedeloos. Behalve misschien waar het Waldo Lydecker betreft, maar voor hem heeft dan ook Alexan der Woolcott, de toneelcriticus van The New York Times, model gestaan. 'Laura' kwam in 1953 terecht op de door vele critici gekozen lijst van honderd beste crime stories, gepubli ceerd door The Sundy Times. Drie qua aanpak zeer verschillende mis- da&dtoeschrijringen, alle drie zeer de Ann Woelders: STOF, STEKEN EN moeite waard. VORM. Ultg. Vermande Zonen B.V„ E. IJinuiden. Bijvoorbeeldreeks nr. II. A ant. pag. 104; prijs 19.50. Joyce Delaney Geen stijfsel in mijn doktersjas. Uitgave: Hollandia - Baarn, Prijs: 16,90. Het in de ik-vorm geschreven verhaal van de Ierse vrouwelijke arts Joyce Delaney over haar ervaringen in zie kenhuizen en inrichtingen in Enge land en daarbuiten heeft het gebracht tot een bestseller in de westelijke we reld. Dat komt omdat ze niet alleen genadeloos registreert en patiënten en doktoren met hun menselijke zwakhe den belicht, maar tevens situaties kenschetst, vooral in de psychiatrische sector, die even huiveringwekkend als spectaculair zijn. De opdracht die zij zichzelf gesteld heeft was vermoede lijk; ongeremd vertellen hoe het is. Daarbij spaart ze zichzelf niet Haar moeilijkheden als beginnend arts zijn bijzonder informatief, ook haar erva ringen ais scheepsarts en de wijze, waarop ze haar mislukte huwelijk be schrijft Ze ontdoet de ziekenhuiswe reld niet zelden met ontwapenende humor van het aureool. Joyce Dela ney heeft ten aanzien van het veelvul dig betreden terrein van het rieken- huisleven een opmerkelijk boek ge schreven. Rfs Een boek over het vrije handwerk. Zelf (leren) ontwerpen met simpele middelen; met applicaties en vrij toe gepaste borduursteken tot eigen bruikbare werkstukken komen, dat is zo ongeveer de boodschap die 'Stof, steken en vorm" te brengen heeft, Wandlappen, maar eek overwanten, place-mats, elerwarmers en verzint U zelf maar verder kunnen door de maakster een volstrekt eigen karakter meegegeven worden, Op heel veel hiertoe nodige en nuttige zaken wordt door Ann Woelders in deze nieuwe Bijvoorbeeldreeks-uitgave (nr. 11) prettig en duidelijk ingegaan met tal loze goede en leerzame illustraties. In afzonderlijke hoofdstukken krijgen te gebruiken materiaal, hulpmiddelen bij het ontwerpen, inspiratie, bor duursteken, kleurenkeuze, afwerking en nog veel meer ter zake doende on derwerpen stuk voor stuk voldoende aandacht. Een 15-tal pagina's met knappe voor beelden in prachtige kleuren verhoogt zo mogelijk nog de waarde van dit uitstekende werkboek. Voor serieuze gegadigden van harte aanbevolen. R.D.-S. a a a a a a a a a lifllrif rfliJ'i'i it iUM ||jjj iiBliMifg M n.It'll W. JF1MN8S Nacht-,' vrijefijds- en strandkleding: het is tegenwoordig allemaal hetzelfde, waarmee we bedoelen dat je zo'n body-süit als op de foto dag en nacht kunt dragen. Officieel is het nachtkleding, want een moderne vrouw moet van Schiesser-Menfit 'geruit' naar bed. Het materiaal is honderd percent kat-oen-batist en uitgevoerd in teer gekleurde madras-ruiten: turquoise/geel/wit. (Inlichtingen: 030— 880451). namelijk auteur en de rest ge looft hij wel. Maar om frisdran ken en ontbijtkoeken in de STER aan te prijzen, daar is Ko toch niet te beroerd voor? 'Nee, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Kijk, wanneer een fabrikant meent, dat hij via mijn teksten op de televisie meer ontbijtkoeken met honing en meer frisdranken kan verko pen iets wat ik betwijfel nou, dan moet die man dat we ten. Hij kan mij er voor krij gen. En wanneer ik na vijf uur zo'n reclamestudio uitstap met bijna tienduizend gulden op zak, nou, dat is uitstekend*. Wat vindt Ko van Dijk van het toneel vandaag de dag? 'Laat ik je dit zeggen: als ik het toneel niet meer heb dan sterf ik van verdriet Net zo goed als er iemand doodgaat wanneer hij niet meer eet Ze zeuren maar van; we moeten het theater dichter bij de mensen brengen. Dat zijn nietszeggende woorden. Ze bedoelen: - er moeten meer mensen In de schouwburg ko men. Uitstekend, zeg ik dan, maar dan moeten we wel ver rekte goeie stukken brengen. Waarom doet een stuk als "Ka rakter" het?' Was twee keer op de televisie! Omdat de mensen zichzelf herkennen. Omdat het fantastisch is geschreven door Bordewljk, omdat het goed to neel is. Daarom en alleen daarom'. Hij zegt dat toneelspelen een vak is waar je niet snel uit stapt. 'Er zijn in ons vak ook mensen die niet zo goed zijn. Maar ze stappen er niet uit Ik kan me dat wel voorstellen. Want ik zou nooit iets anders willen doen. Maar wat doen die middelmatigen? Ze gaan schel den op het bestel en dat is jam mer. Je kunt het niet vertellen wat dat is: op het toneel staan. Het is iets magisch. En boven-* dien: voor al die matige ac teurs: ae stappen er niet uit, want het is toch mooi meegeno men met al die subsidies. Lek ker verdiend. Oké, ik ben voor subsidie, maar in Nederland is eigenlijk plaats voor hooguit twee toneelgezelschappen en het zijn er bijna tien! Dat is mak kelijk verdiend: lange vakanties, beetje repeteren, beetje spe len... ieder jaar komen er een stuk of tien jongeren van de to neelschool. Waar moeten die heen? Over een paar jaar heb ben we vijfentwintig gesubsidi eerde gezelschappen.!' aai Muzikant Louis van Dijk woont met zijn vrouw Hilde in Dalf- sen, dat vlakbij Zwolle ligt Het echtpaar bewoont daar een riant optrekje en Louis loopt graag vlak voor het slapen gaan nog even trots door zijn bezit Volgens zijn vrouw Hilde doet Louis af en toe vreemd met geld, althans hij is wat-de financiën betreft onbere- a a a a a a kenbaar. 'Als we voor een win kel staan en ik zie een pakje van zeshonderd gulden, dan vraagt Louis: wil je het heb; ben? Ik zeg dan 'nee' en dat is stom. Want ik kan het zé krij gen. Maar als ik om een tientje voor pantoffels voor de kinde ren vraag, dan begint ie te zeu ren, zo van: is dat nu wel no dig?' Louis: 'Bij grote bedragen functioneert mijn veiligheids klep niet meer!' Afgelopen zaterdagmiddag ging de vijftigste uitzending van 'Stuif 'es in' op de atenne, Pre sentatrice Ria Bremer die ook in AVRO's Televizler te zien is denkt er af en toe wel eens over om ermee te stoppen. 'Niet dat het gaat ver velen', zei zo tegen Hélène Go- defroy van Televizier, 'maar toch merk je dat je wat terug gaat grijpen. Stuif 'es in moet op een gegeven moment ophou den, Ik kan ook niet wachten tot ik Oma Bremer ben. Het zal me vreselijk aan het hart gaan, want bet wordt een gewenning, dat gezicht van mij. Ook voor de kinderen. Maar die kleintjes hebben het misschien ook wel gezien. Zo van: wéér die juf frouw! De mensen raken toeh ook uitgekeken op Willem Duys?' Actrice Ida Bons (33) is een tijdje weg geweest uit het roeri ge wereldje van radio en televi sie. Ze was dik bevriend met tv- regisseur Nico Hiltrop. Maar toen die vriendschap ophield bleek er Ineens ook geen werk meer voor Ida te zijn in Hilver sum. Ida trok zich echter fijn terug in haar huis, stofte en poetste dgt: het een lieve lust ..was ,en gaat binnenkort huwen met een zakenman. 'Fijn dat het een man is die niets met het vak te maken heeft'. Bin nenkort is Ida te zien in de tv- bewerking van 'De verlossing* van Willem Elsschot en vrijdag doet ze mee in de Tros-quiz "n Gulden de man'. ««■■■■■MUnWflMIflMMMa Er zijn in ons land tienduizen den suikerpatiënten en die heb ben het af en toe behoorlijk naar wanneer er in eze decem bermaand allerlei overheerlijke zaken langs hun neus gaan. Me vrouw A, Beukema-Blom uit 's Gravenmoer schrijft dat ze het onderstaande recept al een paar maai voor haar schoonmoeder heeft gemaakt, die suikerpatiënt is. Appeltaart 125 gr. boter 150 gr. zelfrijzend bakmeel 1 ei 1 citroen 10 sukrettlne tabletjes 2 grote appelen half kopje rozijnen 2 eetl. abrikozenjam voor diabetici kaneel. Roer de boter zacht eu doe er sukrettinetabletten door. die rijn opgelost in twee eetl. heet water. Roer ook het ei erdoor en klop vervolgens alles goed door elkaar. Dan in kleine hoe veelheden het gezeefde bakmeel toevoegen en de geraspte' schil van de citroen. Een bakblik goed invetten en bekleden met dit deeg. Schil de moesappelen, snijd ze in kleine stukjes en vermeng deze met de rozijnen en kaneel. De overige vier su-> krettinetabletjes oplossen in een eetl." heet water en over de appelstukjes sprenkelen. De vul ling verdelen in de beklede vorm en tenslotte twee eetl. warm gemaakte jam hierover verdelen, In een matig warme oven in ongeveer 50 minuten bakken. Mevrouw Beukema, Hoofdstraat 23 in 's Gravenmoer wint hier- mee het wekelijkse Groot Mar griet Kookboek voor het beste recept dat we binnenkregen. Er zijn ongetwijfelt meer lezeres sen die recepten hebben die wat afwijken van het normale kook-gedoe. Wie weet er iets voor vegetariërs, mensen die wet- arm moeten eten, of voor dege nen die in het geheel geen koolhydraten mogen hebben? Stuur uw recept naar Redactie Tnouw-Kwartet, Dag Maandag, postbus 859 in Amsterdam en in de linkerbovenhoek: recept Wie weet wint u de volgende week het kookboek! "«•«li 'ZE :ullen dag, (Bssadsg HET TONEEL II0ETEM jjngvpijT^B ea«Hj II UK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 6