W.H.van Eemlandt: papieren misdaden aan lopende band SOLEX RA P-BROMFIETSEN VESPA-, ZUNDA3P SCOOTERS Paas primeurs mssen li IK F oor Fasen NYLON LERMER betaalt Uw VAGANTIE LERMER 'H •Mmdat wis! draait A. De Jong n.v. - Vlaar itigen Kiest el n Ter Braak okio: alleen in New ork met Russen praten B.T.B. Twee wereldberoemde en onmisbare boeken Geestelijke vader van comm. Van Houthem schrijft voor zijn genoegen m AFDELING MOTOREN HOOGSTRAAT 141 GRATIS VACANTIE-LOTERIJ EEN OVERHEMD EN DAS CADEAU RALEIGH, FONGERS Niks voor mij Intelligentie Geen meesterdelectives Nieuw ideetje. SINT UDUINASTRAAT 52 TELEFOON 08100 STEEDS WEER DE „PRIMEUR" MUZIEKINSTRUMENTEN GRAMOFOONPLATEN FEESTARTIKELEN De speciaalzaak van Schiedam HOOGSTRAAT 163 - TEL. 67949 Speciale reparatie-inrichting natuurlijk nieuwe kousen SPECIAAL KOUSENHUIS Het adres ivaar U altijd GOED en OORDELIG slaagt Alle bekende merken zoals: JOVANDA PERLON ENKALON Verder een uitgebreide sortering q rjm Fantasie Nylons vanaf «3» D Ook weer ontvangen onze be- <T) -j a kende Wandel Nylon van TELEFOON 68402 Vader, moeder, zoon en dochter kopen bij ons! AANKOMEND ELECTRICIENS ELECTRO MONTEURS AANK.O ERHOUDSBAfI 4 WERKERS LEERL G Bi l F KUK BIJ DE ZA4IERS Ie prijs: 8 dagen reis* en verblijfkosten voor 2 personen in Zwitserland. 2e prijs: 6 dagen Parijs 3e prijs: 6 dagen Brussel en de Ardennen. HOPELIJK BENT U NU AAN DE BEURT. LAAT UW KANS NIET VOORBIJ GAAN. BOVENDIEN. bij ieder SPORTCOLBERT reedt v.a, 39.75 een bijpassende I PANTALON CADEAU Bij ieder COSTUUM v.a. 59.75 Ook voor Modeartikelen 1e Middellandstraat 10 - Tel. 32104 Rotterdam of uit! Ook prettige betalings regeling bij: Grote Markt 3 Tel. 6877 1 staan natuurlijk allang op Uw verlanglijstje - BESTELBON Sinds enkele jaren houdt zich een nieuwe figuur bezig met het op- sen van papieren misdaden:com missaris Aart van Houthem van ie centrale recherche. Geen adellijke amateur dus als (Dorothy Sayers') lord Peter Wimsey, die hoogst be schaafde uitsluitend over vrije tijd ie beschikking hebbende jongeman, wiens gezegend noodlot wil, dat hij altijd met misdaden wordt gecon - fronteerd. Geen avontuur als „The Saint", die rfch. dank 4j d< niet bepaald onbaatzuchtige bemiddeling van de heer Leslie Charteris, steeds weer de meerdere nag tonen 'ai door uit gekookte ;ongens geleidt criminele organisaties. Geen Hcrcule Poirot ook, dat merkwaardige speurdertje dat door Agatha Christie is ge creëerd: Een slein, zelfgenoegzaam mannetje met een grenzenloo? ver trouwen in zijn eigen denkvermogen- En evenmin een figuur als Charles C. M. earlier, hoofdinspecteur van de Süreté en erelid van Scotland Yard, bete: bekend als de „Scha duw", de steeds in bloemrijke taal sprekende detective, die door zekere Havank op de zonderlingste misdrij ven is afgestuurd. fee Aart van Houthem heeft niets opvallends. Geen tics en geen titel geer; bizarre liefhebberijen en geen verlangen de grote jongen uit to hangen Hij is een stoere verschü- ning (bijna twee meter op de sok ken zo langzamerhand 25 iaar gelukkig getrouwd (met de mollige Marië), hü heeft een gezonde eetlust en maar zelden een hekel aan zijn werk. Een oer-degelijke landgenoot dus. :en sieraad van de Amsterdams: politie. Z-. -1: hem echter liever niet in het Hoofdbureau aan ie Elandsgracht. 'Seker, men heeft daar stellig van hem gehoord, men waardeert hem daar zelfs hooglijk, maar men heeft nog geen kamer voor hem uitge- ruimd. Wahneer ge Aart var Houthem wilt treffen, moet ge naai Baarn. Vraag naar W. H. van Eem- landt en ik geef u tien tegen één. dat die juist met d< commissaris zit te praten. Sinds vijf jaar gebeurt dat vrijwel dagelijks. Van tien tot zes Op 1 fuli is het nl. vijf jaar ge leden dat de Centrals- Vermogens Opsporingsdienst (C.V.O.) werd op geheven er dat het hoofd var die dienst, d< heer W. Haasse, zich de vraag stelde: „Wat doet een man die gepansionneerd is met z'i dagen?" Een gepensionneerde kan natuurlijk verschillende kanten uit Hjj kan. rne;; zorg niets gaan doen of zich toegewijd op knutselen toeleg gen of een reis om de wereld ma ken ofenfin, noemt u maar op Deze meneer Haasse. die ik nu ver- ter maar Van Eemlandt zal noemen dacht: „Ik moet iets vinder wat ik thuis kan doen.'Schrijven bijv. Maai wat moet ik schrijven? Romans? Nee, dat is niks voor mij." Romans, dat was niks voor hem Detectiveverhalen? Meneer Var Eemlandt, die het tot dan toe nooii tot, publicistisch werk van enige om vang had gebracht, overlegde bij zich zelf. dat de leek in Holland van politiewerk practisch niets wist, dat de grote massa er geen flauwe notie van had, hoe de politionele vork in de steel van de misdaadbestrijding zat en hü kwam tevens tot de con clusie, dat een denkende lezer de Inhoud van vele „detectives" toch moeilijk aanvaardbaar kon noemen Het ging er dus om lets in het genre van het misdaadverhaal te schrijven, zonder de evidente on waarschijnlijkheden, waaraan het ge middelde werk van de erkende schrüvers op dit terrein zo rijk is. zonder ook de overvloed va» "bloe dige excessen, die niet in het Neder landse beeld passen. En het ging et verder om, duidelijk verband te leg gen tussen de aard van een misdrijf en de- tactiel: van opsporing, om aldus af te rekenen met hetwon dermannetje dat langs mysterieuze wegen tot de hoogst verrassende op lossing komt, waarvan wijaan de afschuwelijkste spanningen bloot gestelde lezers, pas op de laatste bladzijden kennis mogen nemen. Een Nederlands verhaal met ge- wore Nederlandse rechercheur;; ln hoofd-, en bürolien, dat wilde Van Eemlandt dus .vel eens proberen en dat heeft hij dan ook gedaan, ergens in 1950, op zijn Baarnse bovenkamer. Fascinerend Het bleek een fascinerende bezig heid, een openbaring, die het vacuum na de pensionnering, na een uiter mate bewogen en werkzaam leven geheel yulde. Van Houthem ontpopte zich als een, ondanks rjjn nuchtere degelijkheid, Pijzonder gezellige ke rel. die met de ene aantrekkelijke zaak na de andere aan kwam dra gen. Of anders gezegdDe fantasie van V an Eemlandt bleek een rijk vloeien de bron. Nu, nog geen vijf jaar ver der, hebben negen „romans policiers" van 'fan Eemlandt de boekwinkels én. de lezers bereikt, nu is Van Hout hem een figuur, die voor tienduizen den geen onbekende meer is. En als u Zaterdagavond, tussen tien over half elf en elf uur, de Var» beluis tert, zult U bemerken, dat ook S, de Vries jr. Van Houthem in zün ken nissenkring heeft opgenomen En dat van Houthem de stem van Jan van Ees heeft geleand. Op zich zelf is het natuurlük niet zo opmerkelü'k, dat iemand een Ü- guur creëert, die levenslustig genoeg blijkt om het tien of twaalf maal 200 bladzijden uit te houden. Op merkelijk is het echter wel. dat iemand, die de zes kruisjes al ach ter de rug heeft en terug kan slen op een werkzaam leven met 35 In dische jaren en vier Jaren Japanse gevangenschap, zich dag in, dag uit (de Zondagen inbegrepen) achter zijn machine zet, omdat zijn fantasie en zün werklust hem geen rust laten. 1 o'n man zou ten slotte zonder excuus z'n dagen mogen verluieren. Laten we eerlük zijn: Van Eem landt mag dan voomamelük voor zün genoegen, schrijven, financieel nadeel ondervindt hü er niet van. Maar... dit laatste pleit in zijn voordeel, want bet bewüst, dat. de mensen hem willen lezen. Dat iü raai; geslagen heelt en dat hü zjjn publiek, dat hü geen waanzinnige toevalligheden, maar een logisch sn goed sluitend verhaal voorset, niet heeft overschat. Van Eemlandt zegt: Jk verwacht van mün lezer intelligentie. Men heeft mil wel een.-: venveten, dat Ik, te vroeg laaf doorschemeren, wie U-a slotte de misdadiger zal blijken te zijn. Kijk :is: Het leven is een film, door de djd afgedraaid- In boeken als die van mü projec teer je een momentopname, de mis daad, nadat je de zaak zoveel blad- rijden lanc hebt ingeleid. Dan komt de politie." Die weet nog van niets, die wordt met de neus op de feiten gedrukt ea kan aan het werk gaan Da geroutineerde lezer kan op dat moment misschien al zeggen, wie straks de zware hand van de wet rond, s'n nek zal voelen, maar dat is geen (ezwaa; Ik kan weliswaar de nep ook wel zo ver drijven dat ik pas op de voorlaatste pagina, na een hele reeks geforceerde onwaarschijnlijk heden, met de door ledereen ais dood onschuldig beschouwde dader voor de dag kom, maar ik geef sr de voorkeur aan iet accent te leg gen op het politionele werk en de nieuwsgierigheid van de lezer, de dader te kennen, te herleiden tot het verlangen te eten. hoe de poli tie erachter komt." Enfin, Van Houthem en zijn assis tenten Staring en Dijkema krijgen dus van v. Eemlandt alle gelegenheid hun kwaliteiten te bewijzen en ze hebben dat zo overtuigend gedaan, dat de vaklui (de politiemensen dus) hun geestelijke vader de lof, die hem daarvoor toekwam, niet onthouden hebben en hem zelfs een lezing over zijn werk hebben laten houden. Van Eemlandt, die van. jongsaf een grote interesse voor- criminaliteiten heeft gehad en die zelf. in Indonesië als regeringsambtenaar en hier bij de C.O.V. het een en ander heeft beleefd, heeft zo zijn eigen, zeer ge prononceerde opvattingen, over de sak van de recherche en die ble ken in politiekringen de aandacht wel waard. Hij heeft als nuchtere Hollander, weinig op met mecsterdetectives. die de gewoonte hebben hun weten schap so te camoufleren, dat eer normaal denkend mens er pas op 't laatst (en dan nog hoogst verward) een touw aan vast kan knopen Maar hü heeft, -oor een nuchtere Neder lander. wel een verrassend royale fantasie, waaraan tot nu toe negen van die politieverhalen rijn ont sproten, rods «Een Rubens op drift", ...Moord met muziek". „Ko gels bij het dessert", „Sa weer ver- iwee» een atoomgeleerde", „Dooc" in schemer", Arabeske in p«rper*\ „Gevaarlijk ijs' „Schatgravers isi de Amster en „De Odeon-moorden." En daar komen er. in de loop van dit jaar, nog drie bij! En daarmee zal de bron nog vel niet uitgeput zijn. want Van Eemlandt krijg, op de meest wonderlijke ogenbliken nieuwe ideeën en iï" in staat op een simpel feitje een voldragen „plot" te bouwen. t, Van Eemlandt zegt: „Ik ga door zo lang de ideeën gemakkelijk ko men en het werk vlot. Als ik merk, dat het me moeite gaat kosten, stop ik er onherroepelijk mee, want dan wordt het forceren en dat wil ik niet. Ik heb er tot nu toe een onge lofelijk plezier in, maat dat zou kunnen veranderen, als Van Hout hem wat minder toeschietelijk wordt." Voorlopig lijkt de kan: daarop bij zonder klein. Van Eemlandt heeft een kolder-detectiveverharop sta pel staan en kreeg? zo tijdens ons gesprek, een nieuw ideetje, waar* over hij even peinzend de ogen dichtkneep. Er zat, kennelijk iet in. Voor de volledigheid ten slotte: Var,- Eemlandt, heeft een grote be wondering voor Edgar Aller» ?oe en het is dus. met onwaarschijnlijk, dat de goeie Van Houthem het ten en ander heeft opgestoken va; de geni ale monsieur C. Aususte Dupln, dia o.a. „De moorden in de Rue Morgue" tot klaarheid bracht. Van Eemlandt is verder een toe gewijd amateur-astronoom, die met een zelfgemaakte kijker een flink stuk van de hemel boven Baarn en met zekere voorliefde de maan ob serveert (hetgeen hem een onmete lijk rijk gevoel geeft) En deze Van Eem landt is de vader van de schrijf ster Helle Haasse. wat sommige mensen deed concluderen, dat hij het schrijven van niemand vreemd had» Zo eet je de wereld op zijn kop en dat gaat mij dan ook be slist te ver. BOB SPAAK Japan heeft een Russisch voorstel verworpen, om Russisch-Japanse vredesbesprekingen in Tolde of in Moskou te houden. Het Jiandhaaft z\jn oude voorstel, dergelijke bespre kingen te houden in New York. Rusland heeft daarop weer 1 vfcen weten, dat het vasthoudt aar. Tokio of Moskou en van New York niets wil water Eerde' had Rusland de Japanners voorgesteld, over de vrede te -praten in een stad, die door Japan geschikt werd geacht. Maar toen Tokio daar op New York voorstelde, antwoord den de Russen me; het thans ver worpen tegenvoorstel. Rusland was geen partü bij tie in 1951 in San Francisco gesloten rede tussen Japan en de Weste lijke mogendheden Intussen zijn in Tokio de bespre kingen voortgezet tussen de Japanse ministers van Buitenlandse Zaken en hooggeplaatste Amerikanen in.de Japanse hoofdstad over de Japanse defensiebegroting. Japan wil op de defensie bezuinigen, terwül de Ame rikanen aandringen op uitbreiding der defensie-uitgaven Een poging van de Japanse minis ter, deze kwestie direct te bespreken met de Amerikaanse minister Foster Dulles, is mislukt, omdat Dulles zgn collega op korte termijn niet kon ontvangen wegens drukke werk zaamheden. De oppositie in het Japanss parle ment heeft in verband met deze af- üzing de regering verweten, een blunder te hebben begaan. Zü over weegt thans een motie van wantrou wen in te dienen. Volgens Radio Moskou zal bin nenkort een directe treinverbinding worden ingesteld tussen Moskou er- de hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang. De afstand tusse.;; deze twee hoofdsteden bedraagt 6.400 ki lometer. I BRENGEN MAG ONS DAN WELISWAAR WEL EENS WAT HOOFDBREKENS KOS TEN, MAAR ONZE INSPANNING WORDT INDERDAAD BELOOND DOOR DE TAL RIJKE (VRIENDELIJKE) GEZICHTEN, DIE WIJ STEEDS WEER TERUG ZIEN. HOOGSTRAAT 155-157, SCHIEDAM teK-'ffitel Buitenbanden 3.45, 3.95, 5.45 Rode binnenbanden 1.35, 1.65, 2.20 Remnaaf achterwielen. 21.50 Voorwielen 6.50, 7.25 Sponsrubber zadeldek 2.75, 3.25 Spatborden per stel 2.75 Voetpompen 2.80, 4.75 Slangloze handpompen 0.80, 1.45 Nikkel sportsturen 4.90, 5.90, 7.25 RlJwlelzadelB 4.80, 5.60, 6.75 Geruite stuurtassen 2.75, 3.25, 4.25 Dubbele bagagetassen 7.95, 9.75, 14.25 Bagagedragers 1.69, 2,45, 3.50 Jafischermen 1.25, 1.80, 2.00 Kettingkasten 3.45, 3.90, 4.55 Brons gordijnrail p. m. 1.00 Brons gordijnroede p. m. 0.85 Plastic gordiJnveer p. m. 0.40 Waswringers 39.-, 42.-, 54.- Uitklapbare wringerbok 13.95 Was teil en 5.58, 7.03, 7.87 Wasketels 7.55, 8.31, 9.42 Zware zinken emmers 2.95 3.15 4.75 Autopeds 25.50, 2*8.50, 31,50 Kinderfietsje 17.50, 21.-, 75.- Rolschaatsen 14.95, 18.50, 24.50 Electr. kachels 10.25, 14.75, 16.75 Electr. strijkijzers 8.75, 11.75, 14.75 Handzagen 2,75, 3.75, 4.75 Hamers1.10, 1.45, 1.1' Nijptangen, steekbeitels, schaven, boren, asfaltpapler, horrengaas, kippengaas, dakvilt, harken, tulnspaden, ijzer waren en gereedschappen voor elke vakman. - Philips- Jampen, lichtbalken en llchtbuizen. Te veel om op te noemen. - Kom eens kijken HOOGSTRAAT 67—69 TEL. 68438 HOFLAAN 12 Scheepswerf. Machinefabriek en Constructiewerkplaats, vraagt voor spoedige indiensttreding: voor onderhoud van de eigen licht- en krachtinstallaties- voer het monteren in bedrijf stellen ei» het verrichten van service-werkzaamheden aan volautomatische oliegestookte luchtverhitters en branders voor de afdeling oliestookinstallaties. Aanmelding: Dagelüks van S—12 en van 25 uu; alsmede op Woensdag 13 April a.s. des ivonds van f8.30 uur op het kantoor Hoflaan 12 te Vlaardingen. Doe mee met onze De vorige maal gingen de heer en mevr B. Eymeren, Kerkstraat 1, Numansdorp, 8 dagen gratis naar Zwitserland; de heer en mevr. O. Duiiens, W. v. Haenwtedestr. 22, Rotterdam, 8 dagen naai Parijs en de heer en mevr. A. de Jager, J. v. Avennesstr. 61, Rotterdam, 6 dagen naar Brussel en de Ardennen. iedere koper oefc gratis mee, U kunt ons ook hiertoe zonder meer deze advertentie doen toekomen. Vanzelfsprekend profiteert Li 00a: crediet-servdce gebruik maakt. dez? aanbieding, als U van onze KOM NAAR DE STAD, WE VERGOEDEN DAGRETULKS SFORTHUIS HET SEXUELE LEVEN VAN DE MENS door Dr. Fr. Kahn 11 de druk geb. f 8.90 BABY- EN KLEUTER. VERZORGING door Dr. B. Spock 2de druk geb. f 6.90 MfT SCXU6U LOVEN VAN DG MÉNS Baby- $-troct door doktoren, recensenten. A. P.-boekhandel en publiek unaniem ais de beste en begrijpelijkste boeken aanbevolen, i dus niet te lang, tot ze weer eens uitverkocht zijn. Profiteert «n OU» systeem van maandelijkse betalingen ei zendt ons omgaand onderstaande Ondergetekende bestelt hiermede bij de N.V. De Arbeiders pers, He! Iveld 15 te Amsterdam. Postgiro 21876 ex. Het Sexuele Leven van de Ment geb. f 8.90 -ex Baby en Kleuterverzorging geb. f 6.90 Betaling ineens/in mssndelykse termijnen van f 3.- i Ad rearT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1955 | | pagina 2