EGAS TIJDENS VISSERIJDEBAT: verheidsrisico s al een indien onvermi deli k Leuze: Met meer vis! Feiten achterhalen Een Veiser pont naar Hembrug legering wil zo snel mogeli jk tweede r echn. Hogeschoo Dertig Jaar touw verouderde ei fers Beu van alti d negatief afbreken zonder bouwen Bewuste stap naar het democratische socialisme Enorme belangstelling bij laatste gang van fan v. d. empel Mr. Stokvis bij verlaten van CPN: 'Niet gelezen...,' 'niet gelukkig Beroepsorgaan bij BO; nieuw Half miliioen voor KjeUers atoomonderzoek Consument bij PBO in gedrang Erecode in het bouwbedrijf Steen wijk huldigt klokkenluidster TY- en radio-toren in Mierlo in aanbouw TTET VRIJE VOLK ZATERDAG 2 JULI 1955 PAGINA 3 (Van onze parlementsredacteur) Het socialistische Tweede-Kamerlid Egas heeft gisteren namens zijn fractie bezwaar gemaakt tegen een deel van de besluiten, die de regering ter sanering van de zeevisserij heeft genomen. Met name meende hij, dat de toestand van het vis serijbedrijf thans in het algemeen geen voldoende reden op levert voor het nemen van financiële risico's door de overheid, waar niets tegenover staat. Wel kon Egas zich verenigen met de maatregelen ten behoeve van de kustvisserij, waarbij hij vooral aan de belangen van de vroegere IJselmeervissers dacht. Nota gewaardeerd De besluiten die minister Mans holt in zijn nota heeft aangekon digd. werden door zever van de acht deelnemers aan het debat als geheti gewaardeerd. Wei werd van verschillende zijden op uitbreiding der vastgestelde tegemoetkomingen aangedrongen. Eet itieer vis Alle sprekers hebben gisteren vast gesteld, dat er in Nederland te wei nig vis wordt gegeten. Dat is eerr. van de belangrijkste kanten van het af* zctprobleem waarmee de positie fan de visserij ten nauwste verweven is. Verre visserij De nota van minister Mansholt houdt zich o.m. bezig met het vraag stuk van de „verre visserij": dat is de visserij in de Noordatlantische wateren. Met het Nederlandse aan deel daarin vlot het niet best. Moeilijke concurrentie Vlootplan De credietregelingen die de rege ring heeft vastgesteld, hebben voor een groot deel betrekking op de bouw van nieuwe schepen. Daarbij is uit gegaan van een vlootplan voor tien jaren. Verouderde scheepjes Ten slotte bemoeit de nota zich met de gamalenvissers en de ansjovisvis sers, die veelal met verouderde scheep jes werken. Honderd van deze scheep jes zouden volgens de nota vervangen worden door geschikte tweedehands vaartuigen. Kiespijn een AKKERTJE De commissie-Tinbergen heeft destijds tot financiële steun aan de visserij geadvi seerd, omdat de reders niet over eigen kapitaal beschikten om verouderde schepen door nieuwe te vervangen en omdat zij dat kapitaal ook niet ge makkelijk van de banken kon den krijgen. Overcapaciteit Oude loggers Sociale achterstand De regering vindt het noodzakelijk, dat zo speodig mogelijk tot oprichting van een tweede technische hogeschool wordt overgegaan. Deze school zal in Eindhoven komen. Binnenkort kan hierover een wetsontwerp worden verwacht. Instelling van raad Terrein beschikbaar tussen de partij en mij een klove ontstaan, die ons scheid de, en breder en dieper werd. Het wederzijds vertrouwen taande. Ik wenste mij zelf te zijn. KVP-ers over O "56 (Van een onzer verslaggevers) Onder grote belangstelling is gistermiddag het stoffelijk overschot van dr.- Jan van den Tempel naar zijn laatste rust plaats op de Amsterdamse Nieuwe Oosterbegraafplaats ge bracht. Reeds lang voor één uur had zich voor de aula op de begraafplaats een menigte van enige honderden personen ver zameld, waarbij de oudgedienden in de beweging verre de meer derheid vormden. In de aula, die geheel met belangstellenden gevuld was, sprak b het eerst dr. Willem Drees namens de Nederlandse legering. Oprichter Bewondering De sanering van de haringvisserij wilde de socialistische afgevaardigde op een andere wijze bevorderen dan minister Mansholt en wel door het verlenen van premies bij het slopen van verouderde schepen. Daardoor zal de modernisering van de logger- vloot versneld kunnen worden, het geen ook in sociaal opzicht- van grote betekenis is. De Kamer heeft gisteren een begin gemaakt met het debat over de „nota houdende maatregelen tot sanering van de zeevisserij", die minister Mansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) in April 1954 bij haar heeft- ingediend. Deze nota is een reactie op het werk van de commissie-Tinbergen, die in 1852 een rapport over de mo- EGAS ...gewijzigde situatie... gelijkheden van de gezondmaking der zeevisserij heeft uitgebracht. De woordvoerder van de socialisti sche fractie moest evenwel constate ren. dat de toestand in het visserij bedrijf sinds de vérschijning van het rapport-Tinbergen aanzienlijk gewij zigd is. Daarmee, zo gaf hij te ver staan. is aan een deel van de rege ringsbesluiten ook de grond ont vallen. Bedrijfsleven en overheid moeten acties ondernemen om het visver- bruik te bevorderen, zo was de alge mene opvatting. Sommigen - onder wie de heer Van. der Ploeg (k.v.p.) meenden, dat minister Mansholt op dit punt nog te terughoudend was geweest. Volgens de heer De Ruiter (c.h.) komt dat, omdat de vissers het onzekere avontuur van de verre visserij niet zoeken, nu zij dichter bij huis een goede boterham vinden. ïn elk geval heeft de regering be sloten tot een proef voor twee jaren met ten aantal grote trawlers uit ïjmuiden, die voor de visserij bU IJsland geschikt zijn. Aan die proef zitten o.a. prijsgaranties vast. De voorzichtigheid die de minister ten deze nastreeft, werd in het debat op prijs gesteld. De heer Den Bar- tog (v.v.d.) had van het resultaat van het experiment maar heel matige verwachtingen. Ook anderen bleken er met veel voorbehoud tegenaan te kijken. Zo kan E g a s niet verwachten, dat er op de duur meer schepel aan de Uslandvaart zouden gaan deelnemen. De concurrentie met buitenlandse vissers is immers moeilijk. Na de proefnemingen die aldus Egas, in het verleden nogal stuntelig waren en dus beter moeten worden dient men de zaak opnieuw te bezien. Met de heer Den Hartog vroeg Egas, of bjj deze proeven niet een fabrieksschip kan worden ingescha keld voor de verwerking van de vis tot conserven. Ook wilde hij en on derzoek naar de stand van de verre visserij in andere landen. En ten slotte leek het hem gewenst, dat re ders en handelaren ten aanzien van de verre visserij gaan samenwerken, sodat ook de afzetproblemen beter be handeld kunnen worden Dat biedt ruimte aan 19 moderne grote trawlers, voor de vangst op de Noordzee. Daarvan zouden er nog tien gebouwd moeten worden, Loggervloot teide vorig Jaar 230 vaartuigen. Veertig daarvan zou den in de eerstvolgende tien jaar met hulp van de overheid door mo derne schepen vervangen kunnen worden. Velen van deze 100 bedrijfjes en van de veertig IJselmeerbedrijven komer- uit sociale overwegingen in aanmerking voor een extra-tegemoet koming in hun financiering. Voor de financieringsregelingen, die in al deze plannen meespelen, is de Herstelbank ingeschakeld. Bij de bouw van nieuwe schepen volgens de maatregelen van de nota moet aan de eis van een goede accommodatie voor de bemanning worden voldaan Advertentie t. M. Dat is werk voor Uw tandarts. Maar als eerste hulp ...dat helpt direct! Egas wees er gisteren op, dat deze toestand dooi de gunstige omstan digheden der laatste jaren achter haald Is. De economische positie van de ondernemers heeft zich ge wijzigd en velen va» hen zijn reeds zelf tot financiering van nieuwbouw overgegaan. De noodzaak van overhefdsgaran- ties waarmee in totaal een bedrag van ƒ17 miliioen gemoeid zal zijn achtte Egas dan ook in verschillende opzichten vervallen. Voort stelde de socialistische woordvoerder vast, dat door deze particuliere nieuwbouw het gevaar dreigt van een overcapaciteit der visserijvloot. De heren Den Hartog en D e Ruiter lieten zich ook in deze zin uit. Egas achtte het niet juist, dat de overheid dat gevaar door het scheppen va» aantrekkelijke voor waarden- nog zou gaan vergroten. Voor de trawlervloot en de kot- tervloot verwierp hij de regerings maatregelen dan ook. Wel achtte hij het nuttig, dat de regering de ont wikkeling in het oog zou blijven houden. Het kwam Egas gewenst voor, dat de in de nota genoemde getallen be schouwd worden ais maxima, die in het belang van de visserij niet over schreden dienen te worden. Hij vroeg of de visserij-inspectie niet kon worden ingeschakeld ter hand having van deze maxima. Wat de loggervloot betreft, noem de Egas de rrvanging van de vele verouderde schepen :en dringende zaak. De credietregeïing van de mi nister leek hem daartoe echter niet het juiste middel. In plaats daarvan wenste hij de reeds genoemde sioop- premie te zien ingevoerd. Dan komt er immers een sterker prikkel voor-het uit de vaart nemen van oude schepen, Voor twee oude schepen zou bijv. één modem schip kunnen worden gebouwd. Alle andere deelnemers aan het debat behalve de reeds genoem den, waren dat de heren Van des Zaal Ca.r.)Van Dis (s.g.p.) Haken (e.pm) en Lemaire (k.np.) waren ook voor zo'n slooppremie, maar dan naóst de cre dietregeïing, De vervanging van oude loggers rond Egas ook in sociaal opzicht (Van een onzer verslaggevers) Een van de vier Velser pon ten in het Noordzeekanalal zal met ingang van Maandag ge dirigeerd worden naar het veer Hembrug. Het aantal ponten aan de Hembrug stijgt hierdoor van twee tot drie. Een aanzienlijke verbetering derhalve voor het verkeer. Rijkswaterstaat gelooft, dat de pont te Velsen gemist kan worden, aangezien zeer veel personen-auto's gebruik blijken te maken van de nieuwe „brugverbinding" over het Noordzeekanaal via de sluizen van IJmuiden. De maatregel wordt ech ter beschouwd als een proef. Rijkswaterstaat verzoekt bestuur ders van personen-auto's en lichte bestelwagens zo veel mogelijk in Velsen de brug-weg te nemen. De ponten kunnen daardoor Intensiever worden gebruikt voor het zware wegverkeer. (Maxiniumbelasttog voor de sluisweg: 1500 kg). We hebben over deze verkeersmu- tatie de mening gevraagd van de ANWB. Een logische maatregel aldus de toeristenbond die waar schijnlijk zal berusten op tellingen van waterstaat. En een belangrijke, "eikome verbetering v-rr de :rug-weg." Dc filmactrice Barbara Stan wyck vie! van de trap in haar huis toen zij met wasgoed naar beneden kwam en moest met ernstige klach ten over haar rug in het ziekenhuis worden opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) Achter de muziekkorpsen „Tot Steun in de Strijd" en Crescendo is Steen-wijk gisteravond uitgelopen om het bijzondere jubileum te vie ren van een trouwe dienares van de gemeente: het jubileum van dc klok- kenluidsicr van Steeniv'ijk, tie 63- jarige Lammigje Boonstra- Van dc Boer, die al dertig jaar lang drie keer per dag met vaste hand de dikke klokketouwen omklemt sn de bronzen stem. van de Sint Clemens- toren over de Oldehove laat galmen. Drie keer per dag ja zeker. En zonder mankeren Want zelfs op deze overstelpend drukke jubileum dag („ik heb nooit geweten dat ik nog zoveel vrienden had," zei zij ontroerd) hield zij tegen 3. 12 en 9 uur haar ogen steeds op de klok ge richt. „Ik weet niet precies hoe ik het in woorden moet uitdrukken." ver telde de grijze, maar vitale jubüa- resse, „maar dat luiden van de klok ken heeft altijd veel in mijn leven betekend." En weer greep zij naar de touwen om de zware klokke» in beweging te brengen. Steenwijk heeft er gis teravond met nog meer aandacht dan raiders naar geluisterd. Het was of de Sint Clemen;- voor Lammigje Boonstra een feestelijk liedje zong. zeer gewenst. Op moderne schepen kan immers meer zorg worden be steed aan de accommodatie voor de bemanning, die nu vaak veel te wen sen overlaat. De heren Van der Ploeg en Haken wezen eveneens daarop. Egas stelde vast, dat er aan de sociale verhouding in de visserij ook in ander opzicht nog veel te veel ontbreekt. Hij nar;; het de „Stichting voor de visserij" zeer kwalijk, dal; deze de belangstelling var; de Kamer voo de sociale vraagstukken in de zeevissery voortijdig rad genoemd. „De sociale positie van de beman ning vertoont een achterstand bij die van de "roopvasrdij," zei Egas. ,ln dit opzicht .ordt de vis nog altijd duuu? betaald." In dit verband herinnerde Egas aan de staking, die zich nog pas voor het uitvaren van de haringvloot heeft voorgedaan. De heren Var der Ploeg en De Ruiter noemden die staking ook, doch zij deden dat met een sneer aan het adres van de Centrale Bond van Werknemers in het Transportbe drijf. Volgens de heer Van der Ploeg had die bond de communisten maar in de kaart gespeeld. Havens De klachten die sinds jaar en dag in Scheveningen en Katwijk leven. bleken voor de zoveelste keer In de Kamer een gewillig gehoor te hebben gevonden. Katwijk wil een eigen hat ven. Scheveningei; een vergaande verbetering van de bestaande. De Scheveningse verlangens werden door alle prekers ondersteund, die van Katwijk door enkelen. Men was het er algemeen over eens dat de toestand van. de Scheveningse buitenhaven onhoudbaar is met het oog op de nagestreefde modernisering van de vissersvloot. Schepen met groter diepgang van drie meter kun nen er alleen bij hoog water binnen vallen. „Uitwijken" naar Hoek van Hol land of IJmuiden, wat het depar tement van Verkeer en Waterstaat pleegt te adviseren, werd door de heet De Ruiter (c.h.) zinloos en gevaarlijk genoemd. Deze afgevaardigde wees er ook op, dat het nieuwe hospitaalkerkschip „De Koop'' juist met he; oog op de tekortkomingen van de Scheveningse haven minder diepgang heeft- gekre gen dan eigenlijk nodig werd geacht, Alie woordvoerders drongen er bij minister Mansholt op aan, bij zijn collega van Verkeer en Waterstaat voor verbetering te pleiten. De bewindsman za1 ook daarover a.s. Dinsdag het zijne zeggen. Dit deelt de minister van Onder- wijs mee bij het verschijnen van het rapport, dat. de commissie tot voor bereiding van de tweede technische hogeschool heeft uitgebracht. Het rapport bestaat tn hoofdzaak uit een voorontwerp van wet met toelichting. De school zal gelijkwaardig zijn aan die van Delft De candidaat- ingenieurs van Delft kannen afstu deren te Eindhoven en omgekeerd. In Eindhoven wil men uitsluitend met eerstejaarsstudenten beginnen. In de eerste twee studiejaren zul len zich, naar verwacht wordt, tus sen de 70 en 100 studenten per jaar laten inschrijven. In 1965 zal het aantal studenten tot ongeveer dui zend zijn gestegen. De Elndhovense school zal de afdelingen werktuig bouwkunde, electro-techniek en schei kunde krijgen. De commissie zelf ziet als haar voornaamste voorstellen; de instel ling van een raad voor het technisch hoger onderwijs; de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de tech nische hogescholen, te .Delft en Eind hoven een nieuwe bestuursvorm voor de technische hogescholen, De raad voor het technisch hoger onderwijs zal een gemeenschappe lijk orgaan worden voor de beide hogescholen. De leiding van de zaken moet in handen liggen van het curatorium en de senaat. Het c uratorium is met het toezicht be last. De president-curator en de rector magnificus behartigen de dagelijkse gmg van zaken ln ge meenschappelijk overleg. Uitvoerig gaat bet rapport in op de vorm van de opleiding. Bij wijze ran proef za het onderwijs geba seerd zijn op de beginselen van het Angelsaksische systeem met behoud van de Nederlandse tradities. De studenten moeten naast de technische vakken sociologie of wijs begeerte ais keuzevakken nemer. De studieduur dient zoveel moge lijk te worden beperkt. Daarom moet het aantal studenten met onvoldoen de begaafdheid zo klein mogelijk zijn Er moet een academische ge meenschap, worden gesticht, die de gezondheid, de voeding, de sportbe oefening en de huisvesting zal be hartigen. Ia het centrum van. Eindhoven is voor de school een terrein be schikbaar van veertig hectare. Daar kunnen geleidelijk de nodige gebouwen worden opgetrokken. De commissie rekent, dat in 1959 of 1960 de colleges kunnen beginnen Als er echter voorlopig gebruik wordt gemaakt van hei Don Boscohuis, dat eveneens in het centrum van Eindhoven ligt, kan het onderwijs over 1 a li jaar beginnen, nadat tot de stichting is besloten. De eerste vijf jaar worden de kos ten voo' investeringen geschat op ƒ34* miliioen. De daaropvolgende vijf jaar moet er neg eens 27 mil iioen worden geïnvesteerd, zodat de totale investeringen ongeveer 62 miliioen zijn. Bif mijn intrede in de Partij realiteit ter bevordering van partij- X7°°r ieder, doeleinden: ik kan mij niet vin- aijn wijze van de Arbeid Zie IK net £jen jn het. principieel aan elke tegen- zicht en over moedig het hoofd te buigen voor de onfeilbaarheid van een partij-secre taris. De oude nazi-leuza „Der Füh rer hat immer Recht", heeft mij nooit prettig in de oren geklonken. die in eerlijkheid, op en naar zij a beste ia- overtuiging streeft naar de als miln Olicht een korte Vér- stander ontzeggen van het recht op verbetering van de maatschapppij, een eigen oordeel, van eerbaarheid kan ik respect en waardering koes- Klaring ai te leggen. etl goede trouw, in het a priori teren al is zijn politieke confessie Toen ik in 1952 de Commu- brandmerken va. iedere andersden- de mijne niet. kende als schavuit en „kiassevijand", Ik zie ook hen, onder wier politiek; nistische Partij Nederland ver» Jn het methodisch modderspuiten op dak ik zeven jaar heb geleefd, niet liet, geschiedde dit omdat in de persoon van de politieke antago- als mijn vijanden Onze wegen zijn -Hi hPt rmwrrikharp hpsef was nist üens P»rtü te treffen, in uiteengegaan, maai aan velen var; my nee onwriaoare oesei -.as een eritijd. negatief afbreken zonder de communistische arbeiders m wier gegroeid, dat ik moest af- zelf te bouwen, neerhalen zonder midden ik in. die tijd heb gewerkt, ceheid nmm wilde ik pprlilk verlangen te herstellen; het is blijf ik terugdenken met gevoelens scneid nemen, wuae- -um» my onverdraaglijk, dat de begrippen van achting voor hun rechtschapen- blijven. tegenover mij zelf. „recht" en. „gerechtigheid" gedenatu- heiden strijdbaarheid, en ik betreur ï.anffzaam maar sseker was reerd worden tot speeltuig, tot poli- het, niet alleen om mijzelf, en niet Langzaam naar m ras ^tniraentei;. ia de strijd om alleen om hunnentwille, maar om het de macht. welbegrepen belang van onze volks gemeenschap, dat mijn weg niet ook de hunne werd. Nooit is de figuur van Trotzki mij sympathiek Ik schaar mij in de gelederen van de Partij van de Arbeid. Ik doe het, mij bewust van de betekenis revolutie eenvoudig wordt wegge- van deze stap en de verantwoorde- Pau- geweest; - maar mijn" historische werkelijkheidszin kan niet verwerken, dat zijn naam uit de geschiedenis van de Russische En met reden yerweet men mij ln- revolutie eenvoudig wordt wegge- dividualistische drang naar zelf- vlakt. Noch Rajk noch Ana Pau- lijkheid, die ik daarmede op mij standigheid. Met reden verweet men ker, noch Slanski, noch Beria, heb ik neen mij gemis aan enthousiasme voor ooit bewonderd. maar ik heb te Met mijn beste kunnen en weten, Dolitieke a ia waarvan ik dc veel gezond verstand om ie accep- wil te mij, to overeenstemming met politieke axioma s, waarvan ut «e teren dat zij .verachtelijke verra- de democratische, socialistische be- onjuistheid met open ogen zag en dels en nuurlto et kapita- gtoaplen van de PvdA, inzetten om waarvan ik wist, dat ze morgen als jjstische inmperialisme" waren het mijne bij te dragen tot de ver onwaar en ketters zouden verwor- Qp het gebied van de theorieën wezenlijking van recht en gerechtig- pen zijn. van Lysenko ben ik een volslagen heid, van sociale rechtvaardigheid Ik kon het niet opbrengen het leek; ik weet niet of die theorieën en economische bestasnszekerheid parlement te zien als niet meer dan Juist dan wel onjuist, of gedeeltelijk van ieedere burger binnen het ver- g._ list er gedeeltelijk onjuist zijn; band van ons volk; de vemizenlij- ïrtiilSr - maar ik weet wel, dat. het blinde- king van gelijkgerechtigdheid van geforceerde partij-propaganda. ont]jem,:,,: vaJQ eike waarde man en vrouw, van ieoer mens, on- „OnthulUngen zijn van mij niet te ledere afwijkende leerstelling, geacht zijn ras ongeacht zijn gods- verwachten, Ik heb trouwens niets 0nh0U£jijaEr is. dienstige overtuiging, ongeacht zijn te „onthullen". Wat ik ;aou kunnen En jjeb nimmer 0nder stoelen rang of stand: de verwezenlijking van zeggen is al duizendmaal door an- 0f banken gestoken, dat het oplossen vrijheid van geweten, vrijheid van den deren, inet en zonder overdrijving, van wetenschappelijke problemen bij ken vrijheid van handelen van het gezegd. re-, en voor mi; on- individu, binnen de grenzen die de Wat tk wel wil zeggen is Git. ik aantrekkelijke modus procedendl maatschappelijke orde noodzakehj- heb een afkeer van dictatoren m ae was^ kerwijs moet trekken; ik wil mij fabriek, in een politieke partijiorrna- jjen g2en „imperialist" gewor- inzetten voor de vreedzame opbouw tie, in het landsbewind; ik neo ^en, noch een fcrotzkïst", noem een van een welvarender, een gelukkiger, v. -J*. Irnnn^nlmoffofl tfÜTl il_ll j_xii.11 -4.V- J J _J_ een afkeer van de kronkelwegen van «toXst'Y noch een „reactioonair" het oppertunlsme als allesbeheer- noch een „burgerlijk nationalist". send moment in het leven van ae j^ar ben niet bereid elke vorm particulier, en in de P^htie van persoonlijk denken en handelen tisch 'verwrtagen van de gS uit Sr weze: te bannen, en dee- een democratisch vrij Nederland, de opbouw van een voor allen betere vrije wereld. Mr. dr. BENNO STOKVIS Scherp is de KVP in de Culem- borgse gemeenteraad aangevallen door de fractievoorzitter van de PvdA, de heer C. H. J. Nijhof, over de verspreiding van het rk. ver- kiezingspamflet O'56. De fractieleider van de KVP, de beer J. L. van der Linden, antwoord de op deze aanval, dst hij het ge schrift niet kende, doch dat toet Misschien ontactisch geredigeerd was. Wanneer er werkelijk kwetsende passages voor de PvdA in voorkomen, eou hij zich daarvan willen distan- ;lëren. Ook in di gemeenteraad van Zaandam heeft de fractie van de Partij van de Arbeid Donderdag avond blijk gegeven van haar ont stemming over het KVF-pamflet O "56, De heer Van Houbs die voor de KVP antwoordde, moest toen toe geven het pamflet ook niet gelukkig te achten, al had hi) «een tijd ge- bad om zich een duidelijk beeld van de inhoud te vormen Het was hem niet mogelijk geweest de ver- sr raiding te verhinderen In bet gebouw van de Hoge Kaad te Den Haag heeft minister Donker Vrijdagochtend het College van Be roep voor het Bedrijfsleven geïnstal leerd. Voorzitter van het college is mr. H. Bogaardt, Tot gewone le den zijn benoemd dr. J. in 't Veid, mr. 3 va Andel en mr. J. Peters De twee bijzondere leden zullen op voordracht van de PBO-Iichamen later worden benoemd. Het college is belast met admini stratieve rechtspraak. Belanghebben den kunnen hierbij in beroep komen tegen besluiten en handelingen van bedrijfsliehamen, zoals de Sociaal- Economische Raad, de Bedrijf- en de Productschappen. Dc regering houdt echter de bei'oegdheid, uit spraken van het college geheel of gedeeltelijk niet te laten uitvoeren, als ze in strijd komen met het alge meen belang. Vóór de installatie waren voorzit ter en leden beëdigd door de presi dent van de Hoge Raad, mr. dr. J. Donner. De minister voor de Publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie, de heer A. C. de Bruijn, de voorzitter van de SER, prof. mr. F. de Vries en de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. J. A. Jonkman, woonden de plechtigheid bij. Minister Donker onderwierp in zijn installatiered' de taak van het college aan eer.; beknopte beschou wing.' De bepalingen, waarop deze taak berust, zo zei de bewindsman, zullen in de toekomst wellicht her zien behoeven of door de wetgever verder uitgewerkt dienen te worden. Reden hiervan is onder meer, dat feeroepsgronden zijn geïntroduceerd, die tot dusverre in de Nederlandse wetgeving onbekend waren. Mr. Bogaardt beantwoordde de rede van de minister. In Mierlo (N.-B.) is men begonnen met de bouw van een 126 meter hoge televisie- en radiotoren van beton met stalen masten. Men hoopt de toren met zender in Juli 1956 in ge- bruik te nemen. De kosten worden 600.000, ongerekend de Inwendige apparatuur. „Het leven van Van den Tempel is een rol, mooi en vruchtbaar leven geweest. Hij heeft zijn gaven dienst baar gemaakt aan de arbeidersbewe ging. maar ook aan nee! ons volk. Hij heeft in de vakbeweging orde ge schapen toen daar nog anarchistische verwarring heerste en hij heeft de moderne organisatie opgebouwd. In het parlement had zijn woord een groot gezag en bovendien vond hij tijd voor belangrijk wetenschappelijk werk. Hij en Albarda waren de eerste socialistische ministers en van hem werden grote verwachtingen gekoes terd. D© oorlog heeft daa. helaas voor een deel ren streep door ge haald. Maar ook in Londen heeft hij getoond, uit welk hout hij was gesneden. Hij stond vooraan in de strijd voor de democratie en voor sociale zekerheid." Namens de regering bracht Drees aldus gevoelens van dank over aan de nagedachtenis van deze grote Nederlandse figuur. De volgende spreker, de heer E. Kupcrs, herinnert aan het jaar 1906, toen Van den Tempel een der eersten «as bij de oprichting van het Neder lands Verbond van Vakverenigingen. Door het groot "ertvouwen, dat men in hem stelde, werd'hij meteen tot tweede secretaris gekozen en ïij was als di van de Schildersgezellen- bond toen deze nog maar 330 leden had, die 1 ct. per lid en per week con tributie opbrachten. In '906 had Van den Tempel deze bond getransfor meerd in een moderne organisatie, die aan alle andere ten voorbeeld kon worden gesteld. Spreker gaf vervolgens een over zicht van de belangrijke werken op sociaal-economisch gebied, die door Van den Tempel aan de arbeiders beweging zijn geschonken en die tot de standaardwerken behoren. Zijn werk voor de geestelijke en stoffelij ke verheffing van de arbeiders zal onvergetelijk blijven. Daarna voerde prof. dr. G. W, van den Bergh het woord namens een kring van -Tienden en het partij bestuur. Wat Van den Tempel ge weest is, is onvergankelijk en blij vend er bij deze baar overheersen dus gevoelens van bewondering en dankbaarheid. Men heeft vaak be wondering geuit voor Amerikaanse krantenjongens, die het tot million- nair gebracht hebben. Maar Van den Tempels opgang is veel wonder lijker, schoner sn rijker. Hij is een (Van een onzer verslaggevers) Nederland is van plan dit jaar ruim een half miliioen gulden beschikbaar te stellen voor het nog steeds voort gaande Noors-Nederlandse atoom-on derzoek. Dit heeft Gunnar Randers, direc teur van het instituut voor .kern-on derzoek ia Kjeller bij Oslo Donder dag verklaard. Het geld zal gedeelte lijk worden besteed voor het bouwen van een „atoom-fabriek" ta Halden. Dit neemt niet weg, dat de over eenkomst tussen Nederland en Noor wegen wat losser is geworden. Aan het verdrag, dat de samenwer king regelt, is een nieuwe clausule toegevoegd. Di causuie staat d& ian- ,den toe ook zelfstandig speurwerk op het gebied der atoom-kernen te ver- richlea, 3» der ailerbesien geweest uit onze kring. Xe midden van de politieke strijd is iedere Nederlander trots op een figuur als Van den Tempel, die als arbeidersjongen begon en het tol Kamerlid, minister en econoom bracht. Mocht als dit. afscheid, het af scheid van al on» dierbaren zijn, want, dankbaarheid overheerst. De heer Burger spreekt namens d« Kamerfractie van de Partij «an de Arbeid, Hij geeft uiting aan zijn bet wondering voor de sterke persoonlijk, held van Van den Tempel, zoals deze ook in Londen naar vore» gekomen is. Hij heeft geleefd naar zijn ideaal en voor zijn ideaal en zijn nagedach tenis zal hij bij de arbeidersbeweging in ere worden gehouden. Een ontroerend persoonlijk woord «preekt dan nog Jan van Zutphen, Van den Tempel is voor Van Zutphen een oude vriend van zestig jaar gele den. Grote offers Toen waren ze buren ea dat was de tijd, waarin voor de arbeidersbe weging nog grote offers moesten worden gebracht. In net NVV-bestui« was hij van de drie Jannen, Jan Oudegeest, Jan van Zutphen en Jan van der. Tempel de jongst, maar toen reeds werd hij door de twee andere om zijn grote kennis van za* ken bewonderd. Hij is heengegaan, maar wij zullen altijd aan hem blij ven denken. Ten slotte sprak de heer E. var. den Tempel, oudste zoon van de over ledene, zijn dank uit aan de sprekers en aau de talrijke oudgedienden, die waren opgekomen, om te bewijzen, dat zijn -ader nog niet vergeter; is. Onder het spelen van „Aan Se Strij ders" en „Morgenrood" werd de baar uitgedragen. (Van onze parlementsredactie) Het gevaar, dat de consument in de verdrukking komt, wordt groter, naar mate de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie zich verder ontwikkelt, aidus verklaarde prof. nu W. C. L. van der Grinten, lid van de Sociaal- Economische Baad, Donderdagavond in Den Haag tijder een algemene vergadering van de Nederlandse Ver bruikscoöperaties. De instelling van een speciaal bureau of directoraat voor consumen tenbelangen op het departement voor Economische Zaken achtte prof. v L Grinten zowel uit beleidsoverwegin gen als op grond van organisatorische bezwaren ongewenst. De Raad van. Bestuur Bouwbedrijf Samenwerkende Werkgeversorgani saties heeft per 1 Juli een erecode van kracht verklaard. Daarbij worden regelen gesteld omtrent het geheim van inschrijvingen bij aanbestedingen en het overnemen van arbeiders zon der geldend cmtslagbewijs. Een commissie van toezicht, die 42 leden telt, zal op de juiste toepassing van de erecode toezien. De toe te pas sen straffen zijn een waarschuwing, geldboetes en uitschakeling voor leveranties door de BSB-leden (de Stichting tot Behartiging van de Sa menwerking in het Bouwbedrijf).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1955 | | pagina 2