Denk in de winter aan hongerige vogels! Grote trek afgelopen de Twee mannen stalen 6 ton gietijzer Stillevens in het museum Op straat gevonden Géén vrachtje voor Maastunnel I11 November per dag vijf aanrijdingen &Q G 0 9 Marian Anderson verbindt zang met religie Landbouwschap is tegen vliegveld Sint Nicolaas bij V riendenkring Snel opgevist Meer leeslust Kindertheater SVC nu beter op dreef ^1 ONZE VOGELS IN DECEMBER Op heterdaad betrapt Sinterklaasfeest N.V. Pieterman OBK concerteert in Passage Burgerlijke Stand sf HET VRIJE VOLK DINSDAG 6 DECEMBER 1955 PAGINA 7 DECEMBER, WINTERMAAND. De grote trek, waarvan we in de eerste helft van de vorige maand de laatste phase hebben gezien, is thans geheel achter de rug en dientenge volge is h#t weer rustiger geworden in de vogelwereld. De vogels, die zich nu nog in onze omgeving bevinden, zullen de winter door wel blijven, althans voor zover het de kleine' vogels betreft. Mezen, vinken, groenlingen, merels en winter koninkjes zijn er volop in het bos en zoals ik de vorige maal al meldde, er zijn tevens vrij veel roodborstjes. Overal waar maar enig hout staat, horen wij deze montere diertjes. Het is steeds een genoegen naar hun leuk gezang te luisteren. Waarschuwingsdienst Niet honkvast In de plassen van het Ketheïse bos zijn de mooie smienten benevens en kele wmtertalinkjes nog steeds aan wezig. Dezer dagen zag ik er nog maar twee snippen en de beide futen blyken eveneens vertrokken te zijn, waarschijnlijk naar wateren waar 23 het langer kunnen volhouden als er vorst komt. In dat geval trekken zij zelfs wel dé zee op. Het Landbouwschap heeft, op advies van de commissie grond gebruik, een brief gezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat, waarin het erop aandringt, het vliegveld Zestien hoven hij Rotterdam niet aan te wijzen ais luchtvaartterrein, dat bestemd is voor ongeregeld of geregeld lijnverkeer, doch uitsluitend tot een instructievliegveld, waarop ook de sport- vliegerij beoefend kan worden. WÊÊ& V eiligheid Glascultuur BING EN LOLA islleodr Gi^imee-Meer rust seeft li Am i si l| Vinken en groenlingen op de on- kruidvetden hebben intussen gezel schap gekregen van een koppeltje ringmussen. De ringmussen zijn om zo te zeggen een verfijnde uitgave van onze gewone huismus Hun ge- sjilp klinkt beschaafder en hun ge dragingen in het algemeen zijn netter dan wat we van de huismus gewend zftïl. Koperwieken en zelfs enkele krams- vogels zün ook al in het bos gearri veerd en zoeken onder de afgevallen bladeren naar insecten. Vooral de Koperwieken zijn zeer bedreven in het zoeken naar insecten, waarbij zij hele bergen blaren in korte tijd ver plaatsen. De koperwiek lijkt heel veel op de zanglijster, alleen, de kop is donker der en bovendien heeft hif aan beide zijden, op vleugels en romp een oranje rode vlek, waaraan hii tevens zijn naani te danken heeft. De kramsvogel is weer beduidend groter, groter zelfs nog dan de merel. Ofschoon ik ze kort geleden wel in het bos zag. hebben de kramsvogels toch voorkeur voor weilanden. Hier kunnen zii zolang de bodem niet bevroren is. gemak kelijk aan de kost komen. Vandaar dat we in 't Kethelse heel wat meer kramsvogels ontmoeten dan in het hos- Dat is trouwens met meer vo gels. die het open veld prefereren, het geval. In het bos met omgeving b.v. zien we nopit een bonte kraai, maar in de weilanden en zelfs in het nieuwe recreatiegebied zie je ze dagelijks. Niet dat ik nou zo wég ben van die bonte kraaien. Helemaal niet. ik zie ze liever gaan dan komen In het eer ste geval is het dan weer aardig voor jaar. Die bonte kraaien ziin naar mijn mening zo echt een symbool van de winter, somber en grauw. Toch kun je als je in het veld loopt ook wel eens gemak van ze hebben. Aan roofvogels hebben zü ni, een broertje dood en als er ergens een kromsnavel hun weg kruist, schrecu- In de nacht van Donderdag op Vrijdag heeft de politie bij de Bot- lekbrug op de Botlekweg twee man nen gearresteerd, die bekend hebben schuldig te zijn aan diefstal van zes ton gietijzer ter waarde van 3.000 van de Botlekbrug. Toen zij betrapt werden laadden zij broodjes ijzer, af komstig van de brug, op een vracht auto. Het waren de 30-jarige koopman C. v. B. uit Shiedam en de 51-jarige loswerkman C. v. S. uit Rotterdam. De broodjes ijzer lagen m de berm van de Botlekbrug. Zij zijn het eigendom van de gemeente Rotter dam. Bij hun arrestatie hadden de mannen reeds een partij van 2150 kg op een vrachtauto geladen. Op het bureau Charlois te Rotter dam bekenden zij de diefstal, doch de politie vermoedde dat het tweetal meer op de kerfstok had. De mannen we.den stevig aan de tand gevoeld en gingen Maandagmiddag door de knieën. Toen vertelden zij dat zij reeds twee maal een bezoek aan de Botlekbrug had en gebracht en daar gietijzer hadden gestolen. Zij hadden hun buit verkocht aan een jachtenbomver in Schiedam, waar het grootste deel van de parti) in beslag kon worden genomen. Van morgen zijn de beide daders voor de officier van Justitie geleid. Sint Nicolaas en Zwarte Piet zijn ook in de cantine van Glasindustrie Pieterman N.V. geweest, waar de kinderen van directie en personeel 5 roet kloppend hart verbeidden. Tot schrik van menige deugniet Week de Sint een lijvig boek bij zich te hebben waarin alle stoutigheden stonden vermeld. Zwarte Piet strooi de kwistig met pepernoten en ont popte zich als een goed pianist. De Kinderen zyn rijkelijk getrakteerd en. de middag is omgevlogen. wen zij de hele buurt hij elkaar, van heinde en ver komen dan de rasge noten aangevlogen, totdat ten slotte de roofvogel wel genoodzaakt is zijn biezen te pakken. Als je zo'n troep bont rokken te keer hoort gaan. weet je. dat er iets aan de hand is en dikwijls heb je dan de kans een steenuiltje, ransuil, sper wer. slechtvalk of torenvalk te zien. Voorts zijn zii opruimers van allerlei cadavers van vogels, viervoeters of zelfs vissen, die ten gevolge van vorst of sneeuw gesneuveld zijn. Al wintert het nog zo bar, de bonte kraaien weten zich er wel doorheen te slaan. Veel meeuwen Ongetwijfeld zullen onze lezers wel hebben geconstateerd, dat re weer heel wat meeuwen gearriveerd zijn. In de stad rondom binnen- en bui tenhavens ziin het voornamelijk kap- meeuwen en soms hier en daar wat zilvermeeuwen, die zoals men weet een stuk groter zijn dan eerstgenoem- den. Beide soorten speuren graag in het water naar allerlei eetbaars en als er een zo gelukkig is iets van die aard gevonden te hebben dan schiet de hele bende op hem af ten einde hem de lekkernij afhandig te maken. Zodoende gebeurt het meer dan eens. dat de buit vele malen van eigenaar verwisselt, totdat er ten slotte één zo handig is de zaak met een vlugge beweging naar binnen te werken! Buitenaf, o.a. In het Kethelse bos met zijn plassen en sloten, zien we behalve de twee genoemde soorten bovendien de stormmeeuw. de kleine mantelmeeuw en een enkele keer ook wel eens de grote mantelmeeuw, welke laatste nog een stuk groter is dan de zilvermeeuw, die er overigens ook zijn mag. Beide soorten mantel meeuwen hebben een spierwitte romp en bijna zwarte vleugels en zijn dus I altijd gemakkelijk te herkennen. De aardigste van al die meeuwen vind ik het stormmeeuw tje, een verkleinde uitgave van de zilver meeuw. Zilver- en mantelmeeuwen zijn op het gebied van het oprui men van cadavers geen haar beter dan de bonte kraaien. W ormen-trappers Bovendien houden alle meeuwen soorten zich gaarne onledig met wor men trappen. Gezamenlijk trappen zij op een bepaald weiland aanhoudend op de grond net zo lang tot een of meer wormen naar boven komen om daarna lekker opgepeuzeld, of beter gezegd verslonden te worden. De mantelmeeuw broedt niet in ons land, kap- en zilvermee-wen daarentegen in groot aantal, terwijl de stormmeeuw een vrij zeldzame brcedvogel is. Het is steeds een bui tenkansje als je op De Beer, op Texel of op Schouwen, het nest van een stormmeeuw vindt. Twee jaar geleden heb ik op Texel vele uren in de schuiltent by het nest van ean storm, meeuw gezeten op minder dan drie meter afstand cn het eerste wat me toen opviel was. dat de vogel zulke vriendelijke ogen had. Dit in tegen stelling met de zilvermeeuw, die echt geniepige ogen heeft. Het geluid dat de stormmeeuw maakt is een eigenaardig keffen net als van een klein hondje en zodoende is al op verre afstand te vernemen Onder de titel „De stille glans der Gouden Eeuw" wordt van 9 Decem ber tot 15 Januari in het Stedelijk Museum te Schiedam een tentoon stelling gehouden van stillevens uit de lJe'eeinv. Op deze expositie vallen niet alleen de stillevens te bewonde ren, maar ook de 'voorwerpen zoals die op de schilderijen voorkomen. Bovendien wordt er aan de hand van reproducties een overzicht ge geven van het ontstaan en de ont wikkeling van het Nederlandse stil leven. dat een zeer belangrijk onder deel vormt van de schilderkunst uit de Gouden Eeuw. De schilderijen en voorwerpen zijn afkomstig van de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen te 's-Gravenhage. het Rijksmuseum te Amsterdam, het Nederlandse Openluchtmuseum te Arnhem en het Museum de Laken hal te Leiden. De paedagogische af deling van eerstgenoemde dienst heeft de tentoonstelling verzorgd, die. naar men hoopt, ook door de jeugd veelvuldig zal worden bezocht. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Sauerstraat 4, Kethel; lederen want, J. Politie te Schiedam tussen 9-12.30 en 2*5 uur: Blauw kinderwantje; driewle- hg kinderfietsje; ballpen, geruite para- Pluie. Te be*.ragen bij de vinders: Sierduif, C. v. d. Net, Oostsingel 92; Imitatie aoublé armband. Van 't Hof. Fabristraat 17; bedrag aan geld. Postkantoor, Tuin- teaa; daraespolshorloge, Tanls, Hoofd straat 87c; doublé broche, J. Rijkuiter, T- Mussen broekstraat 10b; rode kindcr- Portemonnaie, M v. Leeuwen, Fr. Hals- Plein 45a; akten tas met inbond, H. v. Wijk, Dr. Schaepmansingel 92; rode por- temonnaie met inhoud, v. d. Bijl, Broers- *est 42a: kinderbril, w. J. Klein, Troel- stralaan 51; ballpoint. Postkantoor, Tuinlaan; lipssleutel, J. Groeneveld, v. «uijsdaellaan 666a; ring met sleutels, M Hamerslag. Stadhouderslaan 4; Dinky J°y, F Zwart. LeibnitsrTaat 166a: blauwe «utoped, Roctus, Paral lei weg 184: ben zinedop van auto. J. v. Diejen, ïlhoon- «straat 4; hamer, H. v. Wijk. Dr. Sintmaartensdijk, v. 't Hoffplein 5b: zwarte dameshandschoen, R. Groen. Ba- gijnhof 5b: gebreide muts, J. v. d. Heu vel, Lorentzlaan 4fia; jongenspet, E. Na- dels, Dr. de Visserslaan. 26: gele wollen shawl. H. Kooiman, B K.-laan 246a; gele shawl, Lindenburg. v. Leeuwenhoeck- straat 43a; zwarte damesglacé, v. Buijte- nen, Geervlietsestraat 35b; blauw geblokt kinderwantje, Krommenhoek, Villastraat 50; 1 p. bruine damesglace's A. v. d. Zouwen, Vlaard'ngerdijk 41; grijs-bruine want, H. Oltbuis, Rotterdamsedijk 213b; zwart-rode want, v. Rijnhoek, Boerhave- laan 102; groene jongenspet. Blok. Popu- liereniaan 74, Kethel; padvindersriem, Klinken, Fabristraat 72; blauwe dames glacé, J. v. d. Most, Warande 178; stalen ring, B. Jeup, Singel 180a; ketting van laadbak van auto, Marljnen, Boerhave- laan 2c; wandelwagentje, mevr. Valken. Oosterstraat 96; zaklantaarn, A. Blumer, NasAaulaan 23b; 1 baal er* ten, Bcnda, Westvest 33. De Schiedamse Mondharmonica Vereniging „Vriendenkring" houdt Woensdag een Sint-Nicolaasfeest voor de kinderen van leden en dona teurs. Er zullen leuke films worden vertoond en er wordt bezoek van de Sint verwacht. Het feest wordt van 3—5 uur In het Volksgebouw gehou den STORMMEEUW ..zeldzame braedvogel. waar een of meer stormmeeuwen aanwezig zyn. Voor hen in de plaats is een paartje familieleden gearriveerd en wel twee dodaarsjes. Rasduikertjes, die zolang er nog open water is hun kostje wel ophalen, doch die, wanneer de wa teren met een ijslaag zijn bedekt, een harde tyd doormaken, die voor vele van hen noodlottig kan worden. Ten slotte wil ik graag een goed woordje doen speciaal voor de zang vogels. Als sneeuw en ijs het zoeken naar voedsel gemoeilyken, strooit u dan wat broodkruimels, klein zaad e.d. voor de vinken, korstjes kaas of rotte appelen voor merels en spreeuwen en hangt u tevens een of meer snoeren olienootjes of een halve kokosnoot op voor de mezen. U kunt dan vlak bij huis vaak heel aardige dingen te zien krijgen.. A. DE JONG De vrouwenclub „Onder Ons" voor ouden van dagen viert Donder dagmiddag om 2 uur het Sinter klaasfeest in de Blauwe Huisschool aan de Lange Nieuwstraat. De classificeerder T. O. uit Rot terdam werd schuldig bevonden aan het wegnemen van 2 L kg koper uit een schip, dat in reparatie ligt op de werven van Wilton-Fyenoord. Zeven en een halve maal zo hoog als het onderstel van de wagen is de vracht die hij draagt;;t Twee Rot terdamse transportondernemingen, de firma's Heykoop en Nico Nijman, voerden gisteren gezamenlijk dit on gewone transport uit op het terrein van de ENCK tc Vlaardingen. Hat ging er om een negen meter huge conventer over een afstand van 500 meter te verplaatsen van de wal tioaar het gevaarte per schip was aangevoerd) naar een nieuu) fabrieks terrein. De auto werd als het beste trans portmiddel verkozen. Het gevaarte, dat 26.000 kg weegt, ging erop. „Geen vrachtje om. mee door de Maastunnel te rijden," merkte de chauffeur laconiek op. 'W;„ In de maand November hebben er in Schiedam gemiddeld vijf aan rijdingen per dag plaatsgehad. Op het hoofdbureau van politie heeft men nl. in November 151 aanrijdingen geregistreerd. In October was het aantal aanrijdingen hoger, maar in November 1954 waren er dertig mmder. Van die 151 aanrijdingen werden er 27 veroorzaakt door onoplettend heid, 16 door het niet verlenen van voorrang, 7 door slippen. 5 door technische gebreken en verder door allerlei omstandigheden. De gevolgen waren o.m., dat er 41 processen-verbaal werden opgemaakt en dat 45 slachtoffers door de GGD moesten worden behandeld, van wie 27 voor verdere behandeling naar een ziekenhuis moesten worden ge bracht. De gemelde aanrijdingen geven verder nog de volgende droeve cij fers: boven de leeftijd van 15 jaar werd één persoon gedood, 2 personen zwaar gewond en 39 licht gewond: beneden de 15 jaar werden 3 kinde ren zwaar gewond en 8 licht. De 53 slachtoffers kunnen als volgt worden gerubriceerd: 17 voetgangers (onder wie een dode), 16 wielrijders, 16 bromfietsers, 1 motorrijder en 3 In zittenden van auto's. Het rijden in auto's is dus in verhouding veiliger dan. het lopen op straat. In 9 gevallen werd zware schade aangericht. Mevrouw Z. aan de Nassaulaan kreeg Maandag haar fiets thuis bezorgd, onder de modder.... Zij had haar fiets Zondagavond voor het huis laten staan en juist had zy geconstateerd dat het rywiel verdwenen was, of daar kwam men het al terugbrengen. Het was anders wel erg toevallig dat men de fiets gevonden had, want die lag in de Westerhaven! Mevrouw Z. had het geluk dat er juist in de Westerhaven gebaggerd werd en dat toen het vehikel werd op gehaald. Aan het zadel zat een naamplaatje en zo wist men direct van wie het gevonden voorwerp was. Vermoedelijk heeft iemand uit baldadigheid de fiets, die op slot stond, m het water gegooid. Het Schiedamse harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" zal Donder dagavond 15 December in het Pas sagetheater een concert geven. In verband met de plannen tot het vormen van een jeugdorkest, waar wij reeds over schreven, heeft OBK het beroemde jeugdorkest NLS uit Klaaswaal uitgenodigd om de Schie dammers een indruk te geven wat de jeugd op muzikaal gebied kan pres teren. Het programma zal geheel onder leiding staan van de heer D. Koster. De gemeentelijke openbare leeszaal heeft m November 19.907 boeken uit geleend tegen in November 1954 18.912 boeken. De lust tot lezen fs dus blykbaar sedert vorig jaar toe genomen. In de afgelopen maand November gingen de deur uit 9406 romans, 5001 studieboeken en 5500 kinderboeken. De leeszaal bezit thans 50739 banden. De Vrouwengroep van de PvdA or ganiseert in de Kerstvacantie voor de schooljeugd weer een speciale kinder voorstelling en wel op Woensdag middag 28 December In Musis Sa crum. Daar zal het kindertheater van Caria Flink optreden. Kaarten zul len uitsluitend worden verkocht op Zaterdag 10 en Woensdag 14 Decem ber van 2 tot 4 uur in het Volksge bouw, Tuinlaan 50. By het halen van kaarten <5. 25 cent) lidmaatschaps kaart PvdA of bondsboekje meebren gen. WW) Haar wonderlijk schone stem beschouwt zij als een Godsgeschenk en het gebruik ervan is voor haar een religieuze ervaring. Dit is reeds vele jaren geleden gezegd van de Negeralt Marian Anderson. Zij zingt opera's en heeft liederen in negen talen op haar repertoire, maar die uitspraak der religieuze ervaring moet in de eerste plaats slaan op haar vertolking der spirituals. Marian Anderson sings spirituals, een 25 cm LP met tien van deze eenvou dige, ontroerende geestelijke liederen der Negers, zou haast het bewijs kun nen zijn dat bij deze grote zangeres de muziek verwant is aan religie (RCA T 16109). MARIAN ANDERSON ...eenmaal per eeuw... Marian Anderson, die nu vjjftig is. Johan Willem Friso Kapel (RCA werd in Philadelphia geboren. Zy 45166)De kapel speelt met aansteke- is een der drie dochters van een lijk élan Het meisje uit mijn dorpje kolen- en yshandelaar. Haar prach- (Yellow rose of Texas), maar het tige stem werd ontdekt toen zij in soldatenkoor komt slecht uit de verf. een kerkkoortje ging zingen en de Knappe marsmuziek, ook in Arro- kerkelyke gemeente (Baptisten) zorg- manches, de dat er geld kwam voor haar ver- dere opleiding. In 1924 zong zij als D\ek C°ntino (Mercury70536).Zeer 19-jarige bjj het New York Sympho- beschaafd accordeonspel in twee be- ny Orchestra. kende songs: Adios en Nightingale/ Vijf jaar later maakte zij een Eu- Perfecte harmonie met David Carolls repese tournee en oogstte op al haar or!£est. ru en Tony Bennetts andere kant is concerten grote lof. In Finland The Crew Cuts; Richard Havman aangenaam zoete My pretty noemde Sibelius haar de perfecte ver- (Mercury 70669) Aan het onbeteke- Shoo-gah (PI11I. BH 21726). tqlkster van zijn liederen. En Tosca- nende Gum drop lijkt ons het talent No® een Paax ?3-toeren platen: Jo mm zei dat een stem als de hare van de Crew Cuts verspild Beter is Stafford (Phil. BH 21704). Met een slechts eenmaal per eeuw aan de we- de filmmelodie aan de "keerzilde die bekoorlijke rust zingt zij de voor- reld wordt gegeven. Haymans orkest rustig, zeer rhyth- melodieuze song Sudden- •t n 4 misch serveert w there s a valley, die het wint van Nog Seen Jaar geleden vond het de tweede kant met het toch goede grote talent Anderson nieuwe erken- Rusty Draper (Mercury EP 1-3199). The nightwatch. ?ro® 4e Metropolitan Opera in Losjes, toch met geestdrift zingt New York haar contracteerde. Nim- Rusty, idool van de Amerikaanse "/mVTVTPP c nTYP C titer tevoren had de Met;' een Neger jeugd, vier frisse liedjes. Lighthouse AUiMMUh CUiVrib of Negerin als zangsolist (e) gecon- neigt naar het melodramatische en tracteerd. zonder meer vlot zijn' No hein Paul Weston, Pete Hanley, (Phil. De spirituals, waarvan het genoem- wanted en I love to Jump 21613). Twee zonnige calypso- de RCA-album een prachtige repre- achtige songs. Paul Weston tmet het sentatie geeft, hebben echter altijd pr A DDT CT A TTTYD Norman Luboff koor) geeft Cham- haar voorliefde behouden. Zij zingt KrijtwuLi (.iiAUdi) pagne wme alle sprankeline die de ze eerbiedig, bewogen (Were vcu titel vereist en Pete Hanley zingt in- there), vol devotie en berusting (No- Claude Robin, in Marseille geboren nemend het snelle Never mind the body knows the trouble I've seen), kin- zanger met de gepolijste stem, smeedt noise at the market, derlyk jubelend (De Gospeltrain), het ijzer als het heet is en breidt Marr„, R—rvwnrv ormi c„ oprecht uitbundig (Honor. Honor). zijn repertoire snel uit. Hy blijkt een groot eigen pubhek te hebbenVon- ö^en^a&el k^fcl* Hct Landbouwschap herinnert hierbij aan een brief van de Stichting voor de Landbouw. Op deze brief heeft de minister geantwoord dat het luchtvaartterrein, dat in de Zestien- hovense polder zou worden aangelegd geen verband houdt met het inder tijd voorgestelde plan tot aanleg van een groot luchtvaartterrein in de Schleveense polder en evenmin kan worden gezien als een begin van zulk een terrein. Het Landbouwschap Wijst erop, dat onlangs B. en W. van Rotterdam aan de raad een voorstel hebben gedaan om 1,5 millioen beschikbaar te stel len voor de uitbreiding van het vlieg veld Zestienhoven. Deze uitbreiding houdt in, dat het vliegveld een ver harde startbaan krijgt van ongeveer 1508 meter, waardoor het geschikt zal zijn voor middelzware vliegtuigen van de burgerluchtvaart. Bij de stuk ken was een brief van de minister, waarin deze mededeelt, dat hy in be ginsel met zulk een uitbreiding in stemde. In de memorie van toelichting bij een wijziging van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1955 staat daarentegen dat verharde start banen op het vliegveld Zestienhoven niet nodig en niet gewenst zijn. In deze memorie van toelichting wordt ook niet gesproken over uit breiding van dit vliegveld, dat toch volgens de Rotterdamse plannen on geveer 140 ha zal gaan beslaan. Het Landbouwschap is door de tegenspraak in de brief aan het ge meentebestuur van Rotterdam en de memorie van toelichting versterkt in zijn ongerustheid. Het grondt zijn bezwaren tegen de voorgenomen uitbreiding en de aan leg van een startbaan o.a. op de vol gende overwegingen: Een combinatie van lesvluchten en commercieel luchtvaartverkeer is uit veiiigheidsoogpunt niet te handhaven. Indien Zestienhoven een haven wordt voor lijnverkeer zou elders in het westen een nieuw vliegveld moeten worden aangelegd. Hierdoor zou we derom cultuurgrond verloren gaan. De ontwikkeling van het helicopter- verkeer wettigt het besluit om alsnog geen secundaire luchthaven in het westen van het land te stichten. De intensieve glascultuur van Ber- kel en Rodenrys loopt by een voort gezette uitbreiding van het vliegveld Zestienhoven ernstig gevaar, in ver band met de invliegzones. DINSDAG Bioscopen: PASSAGE-THEATER: 2, 7 en 9 15 uur. De gravin gaat barrevoets, (is Ir). MONOFOLE-THEATER. 2, 7 en 9 uur: De kleine wereld van Don Camlllo (a.l f entoons tellingen STEDELIJK MUSEUM, 2—S uur: Schiedammers uiten zich. CULTUREEL CONTACT CENTRUM. S6 uur: Expositie werken van Brands. Apotheek: Firma Westendorp, Singel 81, 67674 telef. Een grote figuur in lichter genre is de onvolprezen Bing Crosby, wiens ster al meer dan twintig jaar schijnt. In Some fine old chestnuts (Decca OE 9010) worden vier voltreffers uit zijn verleden opgehaald, o.a. Sleepy time gal, Dinah en I can't give you anything but love. baby. Begeleiding: The Buddy Cole Trio! Er is méér aantrekkelijks bij de 45- toerenplaatjes die de markt opstro- men: Claude obm romantische11 ?,T b¥che%n^ in Mexico en Zuid- Bttion Gltono' Amerika geweest Eila Fitzgerald (Decca M 33909). en dat heeft 2ijn Jammer, dat in Soldier boy een on- stijl sterk beïn- benullig koortje de aandacht van de vloed. Ave Maria voortreffelijke Ella afleidt. In A sa- no morro eri Mala- tisfied mmd moraliseert zy zeer gucna zijn inmid- welluidend, de'.s op de 45-toe- renplaat versche- Rosemary Clooney (Phil. BH nen evenais n'prt 21649). Meeslepend in het ook al mo- Nieuw rahserende, pakkende liedje Go on magnifique is Amour, qu'as-tu fait de moi? Ro- by en erg grappig als (met-Amen Bob Londen (Ronnex 1107). Met bins gladde stem is veel ruimte gege- kaans) meisje dat alles door elkaar zwier en vei bravour wordt Lola ven in dit goed klinkende liedje De haalt in Sailor boys have talk to me naar voren jebracht om op de markt iel begonnen begeleiding werkt al in English. te dansen. De zanger Bob London en spoedig met swingeffecten. Prettig Patachou ip1 NH 72230). Twee het orkest van Mike Stoller gever, slepend is de tango Nuit Mexicaine goede chanson- aar stijl in On m'a haar daartoe de nodige vaart. Voorts aan de andere kant (Victory 11001- volé tout ca b^Mi-t oönteuw dat 2{i frisse koorzang. Iets byzonaers. die 78 t.). de „harde" kant op wil. Overtuigen2 lf \t„ andere kant, De strangers In Paradise vallen de voordracht in Les voyous, hel is van goea „enaite. intussen bil bosjes uit de lucht. Vlc lied var. de straat. Marches, Frederick Fennell and the Datncme, Tony Bennett en Tony Mnrtlp. s ,n r tvieto-v Eastman Symphonic Wind Ensemble Martin, zij allen zingen de prettige n976? Een wHde oreefnlLt" (met (Mercury EP 1-3286). Vier pittig vloeiende songs uit Kismet: Stranger o a w^ka-uolka én Koctoekswa?s> geblazen Amerikaanse marsen bieden in Paradise. Alle drie goed. Tony vL h™inCpn Ltta variatie van circusmuziek (His ho- Martin wint hef misschien met een Voor brulloften en Partyen. nor) tot de openingsklanken van neuslengte. Hii koppelt I love Paris Hector Delf owe (Victory 9981) I Amerikaanse schoolsportdagen (Glo- aan de „Stranger" (RCA 45204-451). Heel aangename, vrolijke, pakkende rv of the eridiron). Sterke trom- Vin Damone (Mercury 70269) bindt rnuspftemuvck In I.es grenadiers du' effecten in Cheerio. hem aan het rustige A "village in Pe- rol en Badabou. De afgelopen week bracht voor de Schiedamse Volleyballeïub SVC de iang verwachte successen. Dames 1 speelde een goede wed- stry'd tegen het zestal van ZVC uit Rotterdam en nam op keurige wijze revanche voor de onlangs in Rotter dam geleden nederlaag. De Schie damse meisjes zegevierden met 4—0. Het tweede dames-zestal speelde deze week geen wedst,rijden. Heren 1 zorgde eveneens voor een yerdiende 40-zege en wel tegen HVC uit Rotterdam. Het was "een spannende wedstryd met vele goede smashes. Vooral verdedigend blonk het Schiedamse zestal uit. Heren 2 won reglementair met 40 wegens niet opkomen van de tegen- party. Het derde herenteam verloor met 4—0 van Nationale 2. tervvyl de ju nioren wederom zegevierden en we! met 31 van het Rotterdamse Fla mingo's. Diversen: VQLKSGEBOUW. 3 uur: Vrouwen bond Coop. DES ■VRCADE. 8 uur. CAV-afdelIng Schie dam. Sin5-Nicolaasfeest. ARCADE (boven), 7.30 uur: RK-EHBO Sint-Nlcolaasfeeet LIBERTY. 7 uur: De Kindervriend, Sint-Nlcolaasfeest. WOENSDAG Bioscopen: PASSAGE-THEATER: 2, 7 en 9.15 uur De gravin gaat barrevoets (18 jr.) MONCPOLE-THEATER. 2, 7 en S uur. De kleine wereld van Don Camlllo tal.). Tentoonstellingen: STEDELIJK MUSEUM, 2—5 uur; Schiedammers uiten zich. CULT. CONTACT CENTRUM. 3—6 U.I Expositie werken van Brands. Apotheek: Firma Westendorp, Singel 81. 67674. telef. Geboren: Ingnd R„ d. v. C J. Lar- sen en J. Schouten. Geboren: Jacoba M dr van J A J Reedijk en L Schulp; Petra J dr van A Hoogendam en F van Veelen" Ma ria J C dr van J H v d Berg en H J M van As; Maria L T dr van J Th Heuchemer en E B L van Geene: Robert zn van P de Groot en E C Verveen; Durk zn van D Schaper en J Stolk; Yvonne dr van J van" Dorp en N D Eysbergen; Albertus Th zn van J Scheenloop en Th J Vierboom. Overleden: W A P F L van Room 67 jr; E v d Giessen 79 jr. wed van H v d Wal. Overleden: E. den Hoed, 73 j. ESPERANTO Jaudon. la San de decembro, lable estas kelkaj. kiny havis travivajojn dum la Sank la Niku'„o ferto Venu, vidu koj venku vlan honton. Diversen: VOLKSGEBOUW, 3 uur- SMHV Sym- pbor.la, St.-Nicolaas'eest. SPORTFONDSENBAD, 6.30 u.- Schled. Reddingsbrigade: St-Ntcolaaswed- strljdea. MUSIS SACRUM, 8 uur: Hermes-DVS, Feestavond. TIVOLI, 2 uur: Ned Vrouwenbewe ging, St -Nlcolaasleest. ARCADE, 2 uur- Schted. Politie Sport- veren.. St -Nicolaasfeest. IRENE, 2 uur: Wijk 5 der Ned. Herv. Gemeente. IRENE, 8 uur: Ned. Here. Mannenver. STEDELIJK MUSEUM, 8 uur: Vrien den van het Muspum. Concert, CHR SOC. BELANGEN, 2 uur: Voet balveren. Ursus. St.-Nicolaasfeest. MARIJKE, 3 uur: Nut en Ontsp.ver. Steeds Vooruit, St -Nicolaasfeest. HOOGSTRAAT 182. 7 uur: Schled. «y Toneel Amigo, St.-Nicolaasfeest. ROTTERDAM <SS ROTTERDAMSE BIOSCOPEN ARENA: Lps Diaboliques. 2, 7 en. 9.30 5 uur (18 jr). 2? CAPITOL: Satanseiland. 2, 7 en 9.15 2; uur (18 jrj. CENTRAAL: Kiss of Death. 2. 7 en 9 15 uur (13 Jr). CINEAC: Journaal van 9 tot 5.15 uur. Clske de Rat. 5.30, 7.45 en 10 uur (14 jr). COLOSSEUM: Broeders zonder vrees. 2, 7 en 9.15 uur (14 jr). HARMONIE: Hondo. 2. 7 en 9.15 UUT (14 jr). y LUMIÈRE: Nana. 2.15. 7 en 9.30 uur t (13 jr). x LUTUSCADe slavin der Mlnnetarees. 2.15, 7 en 9.30 uur (14 jr). 0 LUNOR* pick up on South Street. 2. 7 en 9 30 uur (18 jr}. METRO. De man uit Laramie. 2, 7 en 9 15 uur (14 jr). CS PRINSES: Wij zondaren. 2.15, 7 en 9 30 uur (14 jr). REX' Joianda, da dochter van de «g Zwarte Piraat. 2. 7 en 9.15 uur U4 jr). 6 THALIA; Terug uit de hel. 2.15. 7 en 3 30 uur (14 jr). X 't VENSTER: Het loon van de angst. VICTORIA: Het zwaard derSaracenen. 7 7 O-n O "tor rtf l-j <5? M 3 j I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1955 | | pagina 1