Persfotografen laten hun beste werk zien Amerika is dol op Auf wiedersehen9 VhJeoJe eens genieten Bertha Hertog verloofd Kippen gek op een sigaret m EDY BICO ERRES Kirby ontmoet, gevaarlijk ivild... 26 7. vrouwelijk personeel '1/oor alles wat boek is De '1. Wisselkoersen Veemarkt Rotterdam Visafsiag EEN BRIL GROOTE SCHOUWBURG- SCHIEDAMSE ZAAIERTJES ZAAIERTJES Meisjes POSTCHEQUE- EN GIRODIENST Er waren Zaterdagmiddag op de Persfotodag 1955 in „Arti" te Amsterdam heel wat glundere gezichten. En geen wonder! Als 'n internationale jury 300 foto's (100 uit ons land en 200 uit het buitenland) keurt en het resultaat is, dat niet alleen een Neder lander oimon Smit uit Den Haag de tweede plaats bezet, maar dat in de tioaalf rangnummers van vier tot vijftien nog tveei eens zeven landgenoten zitten, dan is dat een heel bevre digend resultaat. Voor een eerste internationale krachtmeting van onze Nederlandse persfotografen is dat helemaal zo aek niet. Goed begin Vit verveling WASMACHINES Dan naar D. DE BRUIN ORANJESTRAAT D SCHIEDAM - TEL. 66431 g- DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG j THEE EN SYMPATHIE Regie: Eric v. In gen SINGALESE TEMPEL- EN DUIVELDANSERS HET VERRAAD JIM MURRAY MEDEDELING Personeel gevraagd Te koop aangeboden Meubelen en Huisraad Te koop gevraagd Auto's en Rijwielen Lessen en Clubs Diversen LANGE*BESCHUITJES REN NSier^CHieTeidi Onbetwist eerste werd de Deen Mogens von Ha met. een opname ven een over de kop slaande motor rijder. Zijn foto nu World Press Photo '55 was de beste die er hing. Smits foto, twee nonnetjes, die over een dak hangen om naar een taptoe op de Grote Markt in Delft te kijken, kwam uit de bus als de beste foto door een Nederlander in gezonden. Smit krijgt daarvoor de zilveren camera. Het is een wat anecdotische plaat niet voor het eerst dat der gelijke foto's bij de waardering van persfoto's in de hoogste regionen voorkomen. Ze zijn een aanwijzing, dat ook in Nederland de fotografen zich beginnen los te maken van het officiële plaatje: het knippen van het lint of het indrukken van de knop. Merkwaardig en leerrijk is hoe met de drie eerstgekozen foto's drie mogelijkheden voor de persfoto graaf op de voorgrond kwamen: Van Haven gaf niet anders dan het nieuws" op het meest ademloze mo ment, Smit projecteerde zijn gegeven op de entourage van een gebeurtenis. De derde prijswinnaar, de Engels man Derek Berwin, legde in zijn ge voelige plaat van prinses Margaret eigenlijk niet anders dan de achter grond vast, een indirecte maar tref fende werking. Dat een Nederlander op de tweede plaats kwam tussen twee internatio nale mededingers was op zich zelf al erg verheugend, minstens zo plezie rig was, dat onder de twaalf volgen den niet minder dun zeven van onze landgenoten voorkwamen. Maria Austria en Aart Klein (beiden van Particam) vonden er kenning voor hun toneelfoto's door deze eervolle onderscheiding. Daar naast werden de beide fotografen van Het Vrije Volk in Amsterdam uitverkoren. Jan Peeterse met zijn, ook naar het buitenland verkochte, luisterende stak bij Kras, Willem Bont met een opname van vier kin dleren die langs de stoeprand de komst van het nieuwe Artis-olifant- jes afwachten. De drie andere Nederlanders waren Frits Gerritsen met een sneeuwop- name van de Dam, Ben van Meeren- donk met Holland-België 10 en Eli van Zachten met vrouwelijke politie agenten. Naast deze vijftien onderscheiden foto's hangen er zeker nog wel vijftig, die op behoorlijk internationaal ni veau staan. Er zijn een paar goede Oostenrijkse sportfoto's waarvan we die van Brudër Basch (26) verden ken geposeerd te zijn, een prima plaat van het vergane Goodwin- Iichtschip van de Engelsman Denis Lee Royle, twee foto's van C. de Boer, aandacht en storm langs de kust, waarbij we ook de dijkwachtplaat van Dolf Kruger niet voorbij mogen lopen. De stakingsfoto van W. H. van Rossum, de plaat van Molotow door de Oostenrijker Votawa. Hans Akker- dijk gestrande „Gatt' en J. v. Hoevens E 55 (merkwaardig: de E 55 schijnt de Nederlandse fotografen niet te hebben geïnspireerd) óm er maar een paar te noemen. Maar de World Press Foto is het nóg niet, dat kan het worden, over een paar jaar misschien, de NVF zette door; het begin is goed geweest. Dc Deense fotograaf Mogens von Haven behaalde op de inter nationale pers fototentoonstelling te Amsterdam met deze plaat onbetwist de eerste prijs: een bo kaal, 1000 en de titel „de beste foto van de wereld in 1955". Engels pond 10.62»,;—10.6314 Amerik. dollar3.82U3.833i Franse franc 1.08101.0830 Belgische franc 7.5991—'7.601;.i Zwitserse franc 86.6986.79 Zweedse kroon 73.1073.20 Duitse mark 60.36—90,46 Deense kroon 54.9354.03 Noorse kroon 53.0753.17 Zwitserland (vrij) 89.2489.34 Canada 3.82V,,—3.8231/t« Italiaanse lire 60.33—60.43 Argentijnse dollar 3.76143.7714 De bibliotheek van het Amerikaanse parlement in Washington heeft in haar archief van Amerikaanse volksliederen het Duitse liedje „Auf wieder sehen" opgenomen. De liedjescomponist Eberhard Storch in Berlijn kreeg het verzoek on een met de hand geschreven exemplaar van zijn lied in te zenden, omdai het lied „algemeen goed van het Amerikaanse volk" is geworden. Het liedje zowel als net ontstaan ervan passen typisch in het senti ment zowel van de Duitsers als van de Amerikanen. Interessant is het stellig te vernemen, hoe Eberhard Storch er toe kwam om het liedje te schrijven en te componeren. Storch was namelijk sportjourna list, toen hij in 1944 bij een bom aanval oo Berlijn ~o zwaar werd gewond, dat hij een hele reeks ope raties moest ondergaan. In 1950 liet hij de laatste ervan uitvoeren en daarvoor lag de toen 50-jarige Storch in een ziekenhuis in Bcrliin. Maandenlang peuterden ae cnu-ur- gen de stukjes ijzer uit zijn lichaam en dat kostte handenvol geld Een sportjournalist kan in het zie kenhuis niet werken en dus nam zijn vrouw haar vroegere beroep weer op Zij werd danseres aan de Stedelijks Opera. Daarvoor moest zij bijna de hele dag oefenen en alleen in de pauze tussen die oefenuren kon zij even het ziekenhuis binnenwippen om haar man te bezoeken. Storch, die niet lichamelijk ziek was, verveelde zich erg en tag voort durend te verlangen naar het bezoek van zijn vrouw. Uit verveling en verlangen dichtte hij een versje „Auf wiedersehen. aui wiedersehen. bleib nicht so langt fort". Op de piano van het zieken huis maakte hij er muziek bij Dat liedje werd door de Ameri kaanse zender Rias korte tijd daarns uitgezonden. Daarna zongen het d; Schöneberger Siingerknaben en per jaar daarna werd het in buiten landse omroepen gezongen. Nog tw-ee jaar later zong Vera Lynn het met een Engels soldaten- koor voor een gramofoonopname. Op het ogenblik zijn veel meer dan een milhoen platen van „Auf wie dersehen" verkocht. Eberhard Storch doet niet meei aan sportjournalistiek hij schrijf', teksten en componeert liedjes. Hij heeft een eigen auto en een eigen huis. En houdt zijn vrouw, aan wie hij ten slotte zijn opkomst als schla gercomponist te danken heeft, zeer in ere! Het Bergen op Zoomse meisje.Ber tha Hertog, otn wi,er persoon, enkele jaren geleden in het Verre Oosten een rechtsgeding gaande is geweest over de al dan niet wettigheid van haar huwelijk, heeft zich gisteren verloofd met Johan Wolkenfeit, een uit Venlo afkomstige jongeman. Bij het onderzoek in Engeland naar het verband tussen roken en longkanker maakt men o.m. ge bruik van rokende kippen. Enige kippen krijgen twee keer per week door de luchtpijp sigarettenrook ingeblazen. Eerst keken de dieren wel vreemd, toen zij de rook uit hun bek sagen kovien, doch zij hadden al gauw de smaak tc pak ken en het is nu al zover, dat zij verheugd beginnen te kakelen, ais zij iemand met een brandende sigaret aan zien komen en zij vet - dringen zich om als eerste aan de beurt te komen. Men heeft ook proeven willen nemen met muizen en sigaretten rook, door de dieren in een doos te doen en dan de rook in de doos te blazenDeze proeven zijn echter gestaakt. De muizen houden niet van roken. Veemarkt Rotterdam 5-12: aanvoer in totaal 1844 dieren; vette koeien en ossen 1137; varkens 685; schapen of lammeren 22. De prijzen waren: vette koeien 2,703,00, 2,502,70 2,302,50; varkens (levend gewicht)' 1,84. 1,82. 1.80. Vette koeien aanvoer kleiner, han del vlot, prijzen hoger; enkele pri ma's boven notering; varkens «levend gewicht) aanvoer even minder, han del goed, iets hoger in prijs; prima exemplaren boven notering. Afloop stroever. ROTTERDAM 5 December 1955. Aan de Visafsiag alhier werden van IJmuiden, Stellendam en elders 300 kisten verse zeevis, aangevoerd. De pry zen waren: Tarbot klein 85—1.30: Griet 85—1.10; Heilbot 1.95- 2.10; Schol klein 2529; Schar 16 18; Schelvis midd 31—34; Schelvis klein 25—31; Kabeljauw midd 4648; Op 15 December a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders A. BRUMMELINK en F. BRÜMMELINK— VAN STAATEN hun 40-jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven is de wens van hun Kinderen en Kleinkinderen Rotterdam, 5 Deo. 1955 Van Reynstraat 51 Heden overleed op bijna 76-jarige leeftijd onze goede Man. Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader JOHANNES DE VRIES voorheen badstoelenmaker te Hoek van Holland. Hoek van Holland: T. de Vries— Van poel&nd Rotterdam: W. Hoogenóijk T. Hoogendijk— De .Vries L. de Vries X. de Vries— Braanker Amsterdam P. de Vries E. N. de Vries— Janse Kleinkinderen en Achterkleinkinderen 5 December 1955 De begrafenis zal plaatsvin den op Donderdag 8 Decem ber a.s. des namiddags 3 uur op de Algemene Begraaf plaats te Hoek van Holland. I I Groot assortiment vanaf 3.- per week zonder vooruitbet. Komt U ©ven kijken bij DC A/ D 1 C C CLAES DE VRIES ELAAN 66B L V KI C O ROTTERDAM - TELEFOON 32888 Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog onver wacht, na een kortstondige ziekte, onze beste Man. Vader, Zoon, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Zwa ger en Oom, de Heer KLAAS SMID In de ouderdom van bijna 66 jaar. Hoek van Holland: A. Smid—Ver hoef f Rotterdam: G. Smid T. Smid—Aans Klaasje en Wtmmle Hoek van Holland. 3 Dec. '55 2ö Scheepvaartstraat 122a De teraardebestelling zal plaatshebben op Woensdag 7 December a.s. op de Alge mene Begraafplaats te Hoek van Holland. Vertrek van het woonhuis des n.m. 2 uur. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlij- j den van onze Ere-voorzit ter de Heer K. J. W. BOLTE Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in hoge ere blij- i ven. Het Bestuur van D.K.C. „Deetos" Dordrecht, 3 Dec. 1955 zaterdag ROTTERDAMS TONEEL - Laatste voorstelling iondag 11 dec. - S.i5u.- PREMIÈRE VOOR NEDERLAND G. RANGANATH'S BEROEMD ENSEMBLE VAN Het grote succes van het Bcrlijnse Festival 1955 donderdag 8 en vrijdag 9 dec. 8.15 uur Naar het bekende boek v. A. M. de Jong. Pr. tl.t 3.50 DE VERENIGDE SPELERS Mtrijntje Gijzen's jeugd zondag 11 maandag 12 dinsdag 13 dec - 8.15 u. De beroemde internationale TELEPAAT verschaft Inlichtingen en raad. Fotobehandelmg - Prijzen r l.- Tram 9 of 12 Bus 50 of 52 Advertenties, waarin Geneesmiddelen of Ge neeswijzen worden aanbevolen, worden slechts geplaatst. Indien voorzien van het stempel „Geen bezwaar", afgegeven door de Keurings- raad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen en Geneeswijzen". Directie N.V. De Arbeiderspers, Dagblad ..Het Vrije Volk". MOFFELEN van rijwielen gedemonteerd. gemonteerd bii biilevering van nieuwe kettinekast snaken spatbor den en msbeschermer 37.50 Frans Waltman, Rotterdam- scdiik 240. Tel 68948 Nette werkman, gepens. Drees, met eigen woning, zoekt NETTE VKOUW tot 60 jr. Briever. S 1125 bvdb. Gevraagd voor direct of per 1 Jan. een flink MEISJE v. d. huishouding, boven 18 jaar. Inwonend in klein doktersge zin. Meerdere hulp aanwezig. Zondag g.g. onnodig aan te melden. 's-Gravendijkwal 93, tel. 32882. Pontiac, Junghans, Indus- horloges en andere merkar tikelen Koopt O OP aantrek kelijke voorwaarden bii STOOPMAN, Juweliers. Nw Binnenweg 397 en Zwart Janstraat 25, KAPSALON HÏXBNE brengt u de betere haarverzorging Stroom permanent i 5.— Stroomloos de permanent voor elk baar 17.50. Com pleet alles inbegrepen Gra tis halen en brengen per auto Eén gulden reductie op ver toon van deze advertentie Kapsalon Hêlène. Rem- brandtlaan 22. Tei. 67170 Voor zover nleï anders ver meld, hebben alle adressen betrekking op Botterdam Op de ateliers van. de N.V. Ne- derlandsche Kleedingindustris kunnen geplaatst worden PER SERS, kleermakers, naaisters, aank. naaisters, leerlingen. Reis geld .wordt gedeeltelijk vergoed. Aanm. Berkelselaan 97. R'dam. Andriesse en Fischer CV», Waal dijk 29, bij Havenstraat, vragen voor hun atelier: MACHINE- STIKSTERS, handwerksters er leerlingen. Aanm. van 8-5 uu: 's Zaterdags tot 1 uur: hlem<-. Nieuwe Binnenweg 419 I7 ln üw belang voor VERF naar Leeflang. Grondverf t 125 per kg, lakverf t 2.- p. kg. plastic lakken p. bus f 2.55. Alles op verfgebied. Leeflang. Nieuwe Binnenweg 89b. tel. 52160- ,.Het Wielen- en Bandenhuis", Alle soorten WIELEN, zwenk- wielen, kreukvrij leerdoek in 30 kleuren per meter voorradig. Kinderwagenband p. mtr. G. Vergeer, Benthulzerstr. 62. Nrd, tel. 40985. Koop geen SLAAPBANK alvo- ren de 10 modellen gezien te hebben van Rietveld. Jonker Fransstr. 108, Tel. 114649. Prij zen. 1- en 2-per8. t 35.-. t 100.- 125 -. 150.- enz. WIJ BOUWEN in Uw haard of kachel een Am. olievergasser, 2 maten 175— en t 195.-, Elke *ag demonstratie. Bosman, irondherendijk 61, Tel. 73731. N.V. Fanametaal vraagt halfwas en volwassen SLIJPERS, bank werkers. schavers, lakspulters, stoffeerders. Aanm.: Ceintuur baan 67, N., tel. 82920, 's avonds na 7 u. heer Ui ten bogaard, Amelanöseplein 12b of tel, 41654. Huybrecht, Wolphaertsfcocht ioi Tel. 7S954, vraagt DAMESKAP STER (KAPPER), goed kunnen de watergolven, tevens dames kapster of -kapper als demon- stratrice of demonstrateur. Bij de Stoom- en Chem. Was serij Nico Nijman kan een CEN- TRIFUGIST worden geplaatst Vakkennis niet vereist. Aanm Voorhaven 37, R'dam-West MEISJES, ook voor enkele da- cn p.w. Wasserij Hovo, Ma the- n esse r dij k_325. Van Stolk Reese N.V,, Papier groothandel te Rotterdam-Nrd, zoekt voor lichte fabrlekswerk- zaamheden nl. cartonnagewerk Prettig werk in gezellige omge ving. Geen ploegendiensten. Aanm. dagelijks aan ons adres. Ceintuurbaan 64. WERKSTERS voor onderhoud portieken, R'dam-West. Aanm. Lorentzlaan 54a, Schiedam, Tei. 1087. HUISHOUDSTER bij nette werk man, ift. plm. 46 Jaar.. Er. ond. no. Y 942 bvdb, Spuiweg 22, oordt. WAARSCHUWING. Inkoop oua goud. zilver, Juwelen, munten. Hoogste prijs. Vertrouwd adre\ H. J. Berkelouw, Jonker Frans- straat 30b, Tei. 28289. Gebr. v d Berg geven voor ROODKOPER t 265, geelkoper r 1.55, accu's vanaf t 6 50. Ijzer van 7 tot 14 ct. CooJsestr. 101. Tel. 34C77. 55931 en 53878 Geen tiUaien OUD KARTON 4 ct per kg, tijd. schriften, couranten 5 ct p. kg Ook lompen tegen de hoogste prijs. Bal, Goudserijweg 163» ln de poort. Tel. 118237-23148. PIANO te koop gevr. Simonls, Lange Hilleweg 13a, R'dam, Tel. 743Gi. F. v d. Berg geeft hoge prijzen voor LOMPEN» metalen en sloop, machines Franco afgehaald Burg Rou.vstr 23. Tel 88351 Onze firma heeft geen filialen Antieke MEUBELEN, koper- en timverk en porselein. J. Barend- se. Van Speykstr. 147a, Telef. 30445. PIANO, Duits merk, volle toon, met garantie, prijs 625.-. H. Th. Vrij, Admirallteitsstraat 4. Nieuwe HANDNAAIMACHINES contantprijs 220.-, met levens lange garantie; Betaling 3- p.w. Groen's Naaimachinehan del, Vierambachtsstr. 114, Tei. 36653» Voor eiken-, beuken- en VU RENHOUT. Triplex, multiplex, meubelplaat, ook op maat Houthandel H. J: Tamminga. Grote Vlsserystr. 14-16. Tetef 37730 Fa. L. Slier, sportprijzen, ORDE LINTJES, thans Pannekoekstr. S2 Nieuw telefoonno. 28662. Compl. collectie Indus- en Pris ma-horloges en Constant-verio- vingsringën. GASFORNUIS 95.-,. gashaard 85.-, gasradiator f 35.-, gaso- jaar f 1X0.-, keukengeyser 65- electr. radiator 65.-, petroleum kachel 15.-. Vijverhofstraat 113, beneden. P1NCHERTJES ree-kleurig, 9 weken, Airüaleterriers 9 weken. Hijnen, Jac. Catsstr. 73. Let op juiste nummer.. Gr. Winkler Prins ENCYCLO PEDIE, 19 delen, nieuw, van part. J 350.-. Tel. K 1500-51775. Van particulier door particu lier VOLKSWAGEN of Opel Olvmpia, n.o.d. 1951, moet prima zijn. Tel, 74047. R'dam, Wegens reorganisatie koopjes op velerlei gebied, o.a. gebruikte MOTOREN en bromfietsen. Mo. torhuis „Safe". Pretorlalaan 15, Telefoon 71238. Het oudste en meest ervaren SOLEX- en RAP-servicestation voor R'dam-Zuid is en blijft Motorhuls ..Safe", Pretorialaan 15, Tel. 71288. FORD Prefect 1949 i.z.g.st. 750, Peugeot 1947 met schuifdak ei. kachel 600.-, Opel Cadet. 1938 300.-^ v. d. Meys, Autohandel, Schiekade 113a, Tel. 43638. Tot 10 uur n.m. Uw matras of ledikant VERMA KEN wij tot opklapbed of kan- telopklapbed. Vraagt prijs. Van Oudheusden, Bedden- en Meu belhuls „Ideaal". Goudseplein. hoek v. d. Werffstraat, Centrum, telefoon 26157 3-ZITSBANKEN, uitSCbulfbaar tot 2-pers bed r 69.-. t 95.- 120.-, 160— enz. De specialist. Burg. Roosstr. 23 (bij Zw. Jan straat). MEUBELEN, Slaapbanken, bed den, dekens, karpetten, dames en he: hkleding. Gemakkelijke betaling, zonder vooruitbetaling N.V. Mij „De Pool". Goudsesin gel 32-38, Tel. 28891. HAARDEN. Grootste sortering haarden, kachels, radio's, stof. zuigers, wasmachines, enz Ge makkelijke betaling. zondei vooruitbetaling. N.V. Mij ..De Pool*'. Goudsesingel 32-38, Tel 28891. Direct VAN STOFFEERDER! Uw meubelen vakkundig gestofieerti en gerepareerd. Voordelige prij» zen; eventueel gemakkelijke be taling. Molendijk, Boezemslngei 48 (bij hoek Boezemstr Tei 25565 De knapperige lange beschuitjes van Verkade smaken heerlijk bij een kop thee of een kop chocolade. Geniet er van, elke dag Per pakje van 18 stuks 3 Oct. Het ideaal van iedere vrouw pr. SLAAPKAMER met 3-deurs- kast. compl. f 375.-: r 450.-* f 525.- „De Meubelbeurs" Gro te Visserijstraat 8-10. Opleiding examens BOEKROL) DEN, middenstandsdipl.» talen (ook conversatie). Steno „Groo- te". Groeneweg en Bijl, Lieve Verschuierstr. 32 (bij het geb GEB). Tel. 50089. JUDO, Jiu-Jitsu en Hatha-Yoga, Van de Velde, zoutzledersstraat 43, geeft ook les in Zuid. Inl Iedere avond of tel. 78609. Wij VERBOUWEN Uw spiraal tot opklap- of kantelbed. Op- strekken en repareren. Lasbe- drijf ..Het Zuiden". Putsestraat 12 Telefoon 74150 Spoedreparatle KUNSTGEBIT TEN ln een half uur! Holtzapfel Nwe Binnenweg 64. Tel. 52247. Dagelijks van 9" tot 4 uur. Te koop met garantie OLDSMO- BILE '49; Vauxhall '50; Citroen '50, Opel Olympia '52. Blokland- straat 140, Tel. 42673. Tot 21.30 uur geopend Te koop m. garantie BEDFORD bestel 1950; Lloyd toestel 1953; Renault bestel 1951. Blokland straat 140. Tel. 42673. Tot 21.30 uur geopend. Te koop met garantie FIAT be stel 500 1951, GMC bestel 1953. Chevrolet 1950 (bestel). Inkoop, Inruil, financiering. Blokland straat 140. Tel. 42673. Tot 21.30 uur geopend. Matrassen- en BEDDENREPA RATIE. Meer dan een halve eeuw ervaring. L. de Jong, Jac. Catsstr. 46, Nrd. Tel, 43655-80944 bestrooid met suiker en kaned WON ING RUIL. Pa. W Smits verhuist U uiterst billijk overal heen. Rullen met 2 wagens. Fa \V. Smits. Zwaanshals 288.-Tel. 4.7484. Voor fouten ln telefonisch opgegeven advertenties kunnen wfj geen enkele verantwoording aanvaar den. Dlrectte N.V. De Arbeiderspers SfilATAAbl/flaÉ-; MAAL v'lN V£RRO£ fll/jHlJqEv.'ONO flAKf. WORDT" 5ATAN' RAAKT, WORDT HlJ MZÉRP. i.Si l.npvrislu opera mundi Bij de te 's-Gravenhage kan geplaatst worden a. voor het bedienen van adresseertnachlnes en het verrichten van andere eenvoudige werkzaamheden b. voor het verrichten van sorteerwerkzaamheden Aantrekkelijke voorwaarden. Leeftijd voor a: 15 tot 19 jaar. Leeftijd voor b: 18 tot 35 jaar. Vereiste voor a en b: Volledig Lager Onderwas. Gegadigden kunnen, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, vergoeding van reiskosten of een tegemoetkoming in de pension, kosten te 's-Gravenhage worden toegekend. Gelegenheid tot mondeling solliciteren iedere werkdag (behalve op Zaterdag) van 9 tot 16 uur, Spaarneplein 2 *s-Gravenhage Schriftelijke sollicitaties worden eveneens gaarne aan dit adres ingewacht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1955 | | pagina 2