Velen zien feeëriek schouwspel |van nieuwjaarsvuur Oud-internationals te sterk voor NO AD [9-1] Wim Hol grote figuur op cross van on Kunstenaars stichten societr^ voor de liiierechter GARAGE LANDMAN i j Vele Jl D.A.F.- en PEUGEOTSERVICE Vuurpijlen spatten knetterend in sterren uiteen C iZfhet2lZfReaVmd "redr 7 "n'cn '7 °P de de wensen bij DRZ en Ursus m Man rijdt door na aanrijding Vrouw (57) slipt en breekt been Nieuw jaarsbal in wijkcentrum een groot succes Nieuwe naam en koers voor FJG Marimba Goede jazz op bal Guillaume Jongens gooien bromfiets in kerstboomvuur I Oudeivater I gaat groot 1 I feest vieren 1 I Vlammenzee Feëriek Nieuivjaars- recepties Wm&t Laat ze maar komen die oudjes"-stemming slaat snel om P. J. Troelstra Ongeïnteresseerd? WISSELKOERSEN Geslaagd Burgerlijke Stand HET VRIJE VOLK MAANDAG 4 JANUARI 1965 PAGINA 7 inde van Broersvest en het begin van de Burgemeister Van Haarenlaan te dere nog overstemde, begeleidde het Schiedam tivee vuurpijlen omhoog en spatten met een donderende klap in tientallen publiek, dat zich haastig naar huls gele en rode sterren uiteendie de omgeving in felle gloed zetten. (Van een onzer verslaggevers) immense brandstapel van 3600 kerstbomen, die even later in vlammen opging. BEKENDMAKING I Zwaaiend a I Ben boel: met dit merk een waardevol werk CHROOM BESCHERMER W. ELSHOUT ZAAIERS worden g-o-s-p-e-ï-d NOORDMOLENSTRAAT 17 - SCHIEDAM - TELEF. 66233 en 65607 de jeugd popelend van ongeduld op wachtte. Eindelijk toas het zover. In het flakkerende licht van de vlammen ontdekte men een grote stellage waar op met gekleurde lichtende letters Schiedam een 'Gelukkig Nieuwjaar werd toegewenst. Langzaam doofde tegen half acht Het schijnsel onthulde op het die een beetje dreigend tegen de al gramrnofoonmuziek uit de luidspre- terrein naast de spoorlijn een even aonkere avondhemel afstak, kers. .laar omheen de toeschouwers: een zwarte groep mensen, die huiverend Af en. toe passeerde een trein, in de koude regen Zwijgend afwacht- waarvan de lichtjes een 'voorproefje' ten en luisterden paar de populaire waren van het nieuwjaarsvuur, waar repte. Terugdenkend aan de vlammen zullen zij met ons beamen, dat de ar beid van vele jeugdige Schiedam mers (verzamelen van de sparren,) zoals de heer Henrion "Verpoorten het na afloop door de luidspreker uit» drukte, wederom'een prachtig resul taat had opgeleverd. De vuurpijlen waren het sein voor enkele door de regen drijf nat geworden mannen, die gewa pend met fakels om de 'groene berg' heenliepen en hem, op ver schillende plaatsen tegelijk, in brand staken. Honderden Schiedammers, die de gutsende regen hadden getrotseerd en in een halve kring om de 'sparren- stapel* stonden opgesteld, wachtten zwjjgend en in spanning af of de or ganisator van dit nieuwjaarsvuur, de heer J. A. Henrion Verpoorten, en zijn assistenten er ondanks de regen in zouden slagen het dennegroen te laten branden. TTet gelukte. Juist op het moment, "dat de pülen werden afgevuurd hield het op met regenen. Nauwelijks was het licht van de tweede vuurpijl uitgedoofd, of de eerste vlammetjes lekten al langs de kerstbomen. Ter wijl de vuurpijlen, de een na de an der omhoog schoten en hun dreu nende explosies het geratel van pas serende treinen en de schetterende gramrnofoonmuziek CVous permettez monsieur?') overstemden, werd het vuur groter en groter. Geboeid keken de toeschouwers, on der wie vele kinderen, toe hoe ten slotte de berg kerstbomen één me tershoge vlammenzee werd. Dit nieuwjaarsvuur was *n feeëriek schouwspel. Een half uur voor het begon kwamen de toeschouwers, al of niet gewapend met een zaklantaren, lopend of per auto naar de 'zand vlakte'. Waf ze vanaf de Rotonde zagen was een donkere berg kerstbomen Officiële puhlikatie Burgemeester en "Wethouders van Schiedam maken bekend, dat heden gedurende een week ter gemeente secretarie (Afdeling Algemene Zaken) ter inzage is nedergelegd een verzoek van de Directeur van de Gemeente lijke Woningdienst alhier, om ver gunning tot de bouw van 351 z.g. Elementumwoningen op een terrein in Groenoord-noord. Het bouwplan wijkt af van het plan tot gedeeltelijke herziening vari het uitbreidingsplan in hoofdzaak (Kethel-Schiedam), vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van Schidani van 24 februari 1961, goed gekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij besluit van 24 Juli 1961 G.S. no. 579, zoals dit later is gewijzigd (renvooivoorschrif ten). Eventuele bezwaren tegen genoemd bouwplan kunnen bij hun College worden ingediend gedurende genoem de termijn van een week. Schiedam. 4 januari 1965. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. SABEL, w3. De Secretaris, M. J. BLOK. (Van een onzer verslaggevers) Voor de eerste keer hebben ook de beide voetbalverenigin gen Ursus en DRZ een nieuw jaarsreceptie gehouden in hun kantine. Bij DRZ voerde voor- <1 zitter A. de Visser het woord, 5 die de leden het allerbeste voor f het komende jaar wenste. Hij deed een beroep op de com- missieleden om hun werk te f blijven doen en verzocht de f leden, als er een plaats in het bestuur vrijkwam, deze te be zetten en zich voor DRZ voor de volle honderd percent in te Ook deed de heer De Visser de mededeling, dat de honk balafdeling weer zal worden opgericht. HU sprak de wens uit, dat 1965 een beter jaar mag zijn dan 1964 was voor DRZ. De vele opgekomen le den hebben hierna nog ïanee tijd met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Bij Ursus voerde voorzitter Mouthaan het woord. Ook hij sprak de wens uit, dat 1965 een in alle opzichten goed jaar mag worden voor de Ürsus-familie. Hij vroeg aan dacht voor het komende ju bileumfeest van Ursus, dat kost wat kost moet slagen. Voor de heer Mouthaan de aanwezige leden toesprak, was er een voetbalwedstrijd ge weest tussen de A- junioren en ■een veteranenelfta-1. Beide ploegen konden geen doelpun ten maken zodat strafschop pen de beslissing moesten brengen. SSiWd'CV. 1 Mede door de goede opkomst van het publiek en liat hoge peil waarop de wedstrijden stoeiden, lijkt het ze ker dat deze wedstrijden ieder jaar een terugkerend evenement zullen worden in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) Ter hoogte van het kruispunt met de Hobbemastraat begon op de Vlaar- dlngerdök te Schiedam in de nacht van vrijdag op zaterdag de heer H T. uit Vlaardingen plotseling met zijn auto te slippen. H(j kon de wa gen, waarmee hij 50 km per uur reed, op het gladde wegdek niet meer in bedwang houden en botste tegen twee geparkeerd staande auto's. Na de aanrijding vervolgde de Via&rdinger, die weliswaar sterke drank had gebruikt maar niet onder invloed was. zijn rit. Getuigen hadden echter het num mer van zijn auto genoteerd, zodat de politie hem nog dezelfde nacht kon aanhouden. (Van een onzer verslaggevers) Op het kruispunt BroersvestHuis te Rivierweg te Schiedam is zater dagmorgen omstreeks negen uur de 57-jarige mevrouw A. van G.-S. uit Schiedam bij het nemen van de bocht met haar fiets geslipt. Zij viel en brak een been; het slachtoffer werd naar de Dr. Noietstichting over gebracht. die achterop zat. liepen bij het onge luk letsel op aan het gezicht en wer den naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. Na behandeling konden de meisjes naar huis terugkeren. B Op de Rolbrug bU de Overschlese- weg te Schiedam ls zaterdagmiddag de tienjarige Lena Kunst rnet haar fiets in botsing gekome- met een haar tegemoetkomende auto, be stuurd door de Schiedammer C. d. G. Lena en haar vijfjarig zusje Adriana, De GAV Typhoon heeft zondag S Januari het eerste sportgebeuren In 1965 te Gorkum georganiseerd. Het bestuur had een onderlinge crosa uit geschreven op het parcours, waarop 14 maart de Gorkumse Vestingloop aal worden gehouden. De belangstelling voor deze croes kon niet slecht genoemd worden. Slie- drecht Spor* .was vertegenwoordigd met drie lopers, onder wie de sterke Wim Hol, winnaar in Gouda en Alphen a. d. RUn, en Jos HaisemetJer, vorig jaar een van de beste Junioren van het district Dordt. Om half elf startten de meisjes- deze 6000 meter cross in een tijd van A voor een strijd over 800 meter. Aanvankelijk bleef het veld bUeen, maar halverwege kwam er tekening ln de strijd. Rita Doets finishte als eerste ln een tijd van 3.48.5, gevolgd door Nel Hage in 351.1 en Dltty Hü- ber ln 4.02.0. liet was zaterdagavond tjokvol in het Wijkcentrum Nieuwland, waar de R.-K. Instuif een nieuwjaarsbal organiseerde. Het bestuur van de 1L-K. Instuif bezat over een voor uitziende blik en had twee zalen ter beschikking. Ongeveer 200 mensen waren naar het "Wijkcentrum getrokken. In de bovenzaal van het gebouw speelde het orkest The Luniks od.v. K, Ruy- kuiter. terwijl in de benedenzaal Het Flamingo Trie optrad. The Luniks speelden nummers, die varieerden van Weet Je nog wel oud je tot aan The Pepermint Twist. In de benedenzaal, waar het minder druk was. bracht Het Flamingo Trio luide gitaarmuziek ten gehore. (Van een onzer verslaggevers) De tafeltenniswedstrijd tussen de oud-internationals en een team van NOAD is een grote overwinning geworden voor de oud-internal lonals. De 91-overwinning was echter minder be langrijk dan de gTOte propaganda die de heren met deze wed strijden het "tafeltennis hebben gegeven. -• Toch waren het geen demonstratiepartijen die Cor du Buy, Will Schoof en Wim Stoop de vele toeschouwers lieten zien. Verre van dat. De heren hebben voor htm overwinning alles moeten geven wat zij hadden. In de ene wedstrijd weliswaar meer dan in de andere wedstrijd, maar de strijd om de punten was bijzonder fel. Toen voorzitter Marünen van NOAD om rond drie uur de vele aan wezigen welkom kon heten, was het al te merken dat het een bijzonder evenement zou gaan worden. In de Koopmansbeurs hing echt een sfeer van „laat ze maar komen die oudjes". (Van een onzer verslaggevers) FJG „Marimba", de afdeling Schie dam van de PvdA-jongerengroep, heeft een nieuwe naam en een nieuw bestuur. „Pieter Jeiies Troel stra" zal de Schiedamse FJG-kern voortaan heten cu het bestuur be staat uit de heer DL J E. Piek, voor zitter, P. A. W. Wagenaar, secretaris, J. Veenman penningme ster en de leden uiej. M. Veenman cn de heren C. den Ouden en M. W. van Steen hoven. Tevens werd een nieuwe vertegen- woorci'jing gekozen voor de Schie damse jeugdgemeenteraad. bestaande Uit fractievoorzitter, de heer M. J. E. Piek, en de heren P. A. W. Wagenaar, C. den Ouden. M, W. van Steenhoven en J. Veenman. Een en ander is het gevolg van een nieuwe koers, die de Schiedamse FJG-kern heeft bef "M. FJG Pieter Jelles Troelstra, steu nend op het beginselprogramma van de Partij van de Arbeid, stelt zich ten doel jongereil in contact te bren gen met de grondslag van het demo cratisch socialisme, zoals dit gestalte vindt in de Partij van de Arbeid. Het bestuur van P. J. TroeLstra zal dit trachten te verwezenlijken door het uitgeven van een blad. geschrif ten. propaganda-, voorlichtings- en studiemateriaal. Verder wil men dis cussie-avonden organiseren, openbare debatten, forums en conferenties houden. Het bestuur van de FJG-kern Pie ter Jelles Troelstra is van mening, dat in de laatste jaren het socialisme te zeer hóeft ingeboet aan strüdbaar- he'd, progressiviteit en radicaliteit. Deze drie facetten acht het bestuur beslist inherent aan de socialistische striid voor rechtvaardigheid, geliik- heid. vriibeid. broederschar) en vrede en het bestuur rekent het tot zjjn taak een socialistische activiteit te ontplooien, die duidelijk strijdbaar, progressief en radicaal is, „Iedere activiteit van medeburgers of stedePIke instanties, respectievelijk orvonUaties en pol'Ueke partijen," zo Iieh( bestuur dit standpunt toe. .v.eibe indruist, tegen onze beginselen ■ml leiden tot protestacties onze-ziMs Tevens zal onze fractie ln de Schie damse jeugdgemeenteraad ln de toe komst een i,tuioéïe? politieke lijn gaan volgen dan tot na toe reeds het geval was," aldus het bestuur. In de eerste wedstrijd al moest Suttosrp ervaren dat de' oudjes mis schien wel hun haren verliezen, maar niet hun streken. Hij moest tegen' Stoop genoegen nemen met een ne derlaag. In de eerste game werd het 1421, maar'ln de tweede game heeft Suttorp Stoop dicht op de hielen ge zeten, gezien de 1921 stand. De kampioen van Schiedam» Henk Aben, kreeg het in de volgende wed strijd tegen Van Zoelen ook niet ca deau. Hfj verloor tn drie games met de cijfers 22—20, 9—21 en 18—21. Heel dicht is hU dus bi) een zege ge weest, maar door een inzinking in de tweede game ging zijn hoop in rook op. In de wedstrijd tussen Eikmans en Du Buy kregen wij de indruk dat de Schiedammer minder geladen aan de tafel stond dan wij van hem gewend zijn. Hjj plaatste zijn slagen, die bij zonder hard waren, schijnbaar on geïnteresseerd over het net. Zonder veel moeite schreef Dn Buy deze wed strijd op zijn naam met de cijfers 15—21, 14—21. Nadat iedere "speler zijn beurt had gehad, was het de tijd voor een dub belspel tussen EikmansAben tegen Du BuyVan Zoelen. Ook deze wed strijd wonnen de internationals, waardoor de stand op 40 kwam. Voor de pauze werd het nog 50 toen Van Zoden Henk Aben naar een regelrechte nederlaag speelde van 16—21, 17—21. Pas bij de stand 80 gelukte het Eikmans om de Schiedamse eer te redden. Hij won in drie games van Stopp. Deze bracht nog wel de eerste game op zijn naam, maar na overleg tussen Êikmans en trainer Remy See- laar, die Eikmans het advies gaf over te gaan op backhand, bracht hij, on der laaiende geestdrift van de aan wezigen. de twee volgende games op zijn naam. De laatste wedstrijd was weer voor de oud-internationals, die daarmee de eindstand op 9—1 brachten en uit handen van de heer J. Brormeman, ambtenaar voor sportzaken, de beker ln ontvangst konden nemen. De grote winnaar bij de tafeltennisontmoeting in de Koopmansbeurs was de propaganda voor deze sport. Er werd ook een beker nitgereikt aan de „non-piayingcaptain" van het team van de oud-internationals, die de trofee hier uit handen van de heer J. Bronneman in ontvangst neemt. Vervolgens kwamen de B-jongens aan de start voor een wedstrijd over 2200 meter. Hier was Aryan de Bruin de grote figuur. Reeds bij de start nam hij een beduidende voorsprong, die hij regelmatig wist te vergroten, tot bijna anderhalve minuut aan de finish. H(j liep de croes in 838.9. De verdere uitslag was: 2. Hans Moor- hoff 10.032: 3. Anton Swaters 10.12.8. 4. Bas van Fear 10.14.0. 5. Bert Sche- nau 1031.0. 6. Frans Swaters 1036.0. 7. Cor Schouten 11.42.0. Ook de wedstrijd over 3000 meter bjj de jongens-A gaf de nodige span ning, al wist men ai heel gauw wie er zou gaan winnen. Peter Pel en Peter lindeboom wisten direct ai de lei ding te nemen en dit tot het einde te behouden. Winnaar werd Peter Lindeboom in een tijd van 12.04.5; gevolgd door Peter Pel ln 12.05.4. De verdere uit slag was: 3. Wim Phillpse 13.143. 4. Dlck Bouwhuis 13.145, De strijd om de eerste plaats bh de senioren was weinig spectaculair. Vanaf het begin wist Wim Hol de kop te behouden. Om de tweede plaats moest meer strijd geleverd worden. Wim Hol werd winnaar op 2152.5. 3. Han v. Baardewijk 2328.8. 4, Peter SIJJkoord 23,49.0, 5. Van An- del Slledrecht Sport 26.01.0. 6. Jaap Hage 2626.0 en 7. Huib van Driei 27355. Op initiatief van Cor van Dorp en Ton Stolk is in Vlaardingen een kun stenaarssociëteit opgericht, die don derdag as. voor het eerst naar bul ten zal optreden. In de bovenzaal van café (Stadhouders) Oranjeboom, in gang Hoogstraat 167, geeft Boos "WU- ker-Keller 's avonds een „hulscon eert" op haar spinet. Aanvang acht uur. In de Vla&rdlngse Kunstenaars Sociëteit is een dertigtal ln Vlaar dingen wonende kunstenaars ver enigd, die voorlopig wekelijks op vrUdag- en donderdagavond sociëteit, houden in de bovenzaal van cafe Stadhouders. De opzet ls om tot een intensiever contact te komen tussen de vertegenwoordigers van de diverse kunstvormen. Zo mogelijk wil men in de toekomst meer naar buiten op treden, waarbij de gedachten uitgaan naar bij voorbeeld een kunstwees Ter gelegenheid van het nieuw jaarsbal van de Schiedamse jan- sociëteit GuiUaume speelde zater dagavond in maison TivoU aan de Nieuwe Haven The Down Town Jazz band o.l.v. Roefie Hueting. De be langstelling was groot: de kleine zaal was tjokvol. De wijd en zijd befaamde Down Town Jazzband heeft het publiek de mogelijkheid geboden om naar fijne Jazzmuziek te luisteren. Maar vele aanwezigen gaven in het geheel geen blijk van waardering voor de mu ziek. De ware jazzliefhebber kreeg door het enorme tumult niet de kans om te luisteren. Na het optreden van The Down Town Jazzband -werd het nieuwjaars- bal tot twee uur 's nachts voortge zet met dansmuziek van de „West- I end Combo" o.l.v. S. Greveling. 4 januari 1965 Engels pond 10.028—10.031 Amerik. dollar 359A—3.59r7« Franse frank 73.3173.36 Belrische frank 7,2317.248 Zwitserse frank 83.231—8328i Zweedse kroon 69,87—69.92 Duitse mark 9030—90.35 Deense kroon 51.94151.9.9) Noorse, kroon 502150.26 Canada 3.34J3,84)1 Italiaanse lire57.50557.551 Oostenrijkse schilling 1392—13,93 Escudo's 12,50212.52J LIMA, (Reuter) Ten minst» 38 mensen zijn in Peru omgekomen toen een bus bij Huancayo in een raviin is gestort en in een rivier te rechtgekomen, Twee passagiers, heb- 1 ben het ongeluk overleefd. (Van. een onzer verslaggevers) De zeventienjarige jongen P. S. uit Maassluis en zijn negentien jarige Naaldwijkse vriend K. v. d. B., die in de nacht van vrijdag op zaterdag een café aan het Broersvest in Schiedam hadden bezocht, zetten na sluitingstijd de feestvreugde voort op straat. In het Herenpad, een zijstraat van het Broersvest, ontdekten ze enige kerstbomen, die ze in brand wilden steken. Dit lukte niet en daarom pakten de jongens een bromfiets, lie ten de benzine ervan over de kerst bomen lopen en staken de sparren vervolgens in brand. Terwijl de vlammen oplaaiden, pakte het duo de bromfiets en gooi de hem in het vuur. Omwonenden waarschuwden de politie, die de jongens aanhield. De eigenaar van de vernielde bromfiets is nog niet bekend. In het gemeenteziekenhuis te Schiedam slaagden voor het op 28 december 1964 gehouden examen voor de aantekening kraam verple ging: zr. J, M. Krommenhoek, zr. \V, Troost, zr. J. de Waal. (Van een onzer verslaggevers) „Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of we hebben alweer met een dronken rijder te maken," zei mr. Heynsius vanochtend bedroefd, on middellijk nadat hij had verteld hoe angstaanjagend groot het aantal on bekwame automobilisten was dat in 1964 voor een van de beide Rotter damse politierechters moest verschij nen. Hjj slaakte die verzuchting ove rigens zonder dat er een verdachte tegenover hem voor het hekje stoi d, want de dertigjarige betonwerker, die zich als eerste in 1965 moest ver antwoorden, was niet komen opda gen. Eigenlijk had hij al veel eerder naar de Noor .ingel moeten komen, maar toen zijn zaak in november op de rol verscheen, was hU juist bij de uitoefening van smokkelpraktU- ken in België over de kop geslagen. Ondanks zijn verwondingen had hij de benen kunnen nemen naar Breda, waar hjj in een ziekenhuis werd op genomen. Hy verdween ook van daar met de noorderzon, zodat de po litie zijn tegenwoordige verblijfplaats niet had kunnen achterhalen. „Dan moet het maar bU verstek," vond mr. Heynsius, die er ln het algemeen; weinig voor voelt zulke zaken buiten de aanwezigheid van de delinquent te berechten. Uit het getuigenverhoor bleek dat de politie de man op een heel vroege ochtend slapend in rijn auto op de Veerlaan had aangetroffen, nadat een voorbijganger had gemeld hem in beschonken toestand te hebben zien rijden. „Dat ken me niet ver dommen," had hU zwaaiend op zUn benen ueezgd toen hem zUn rijbewijs werd afgepakt. ,Jk heb nog Belgische rijbewijzen genoeg." HU had ook verder een grote broek aangetrokken. „Ik dronken?" zei hU met dnbbeislaande tong, .man. Ik kan zo heel Nederland nog wel doorrijden." Intussen had hij dan toch maar minstens een glas bier en vijf cognacjes achterovergeslagen en was er in zUn bloed een alcohoipro- milage van 1,45 gevonden. De officier wou hem twee weken en ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd zien .maar mr. Heynsius oordeelde die straf te licht. Jk maak er drie weken brommen en vUftlen maanden niet rUden van." zei hij grimmig. OUDEWATER Het stadje Oudewater draait In het nleu- g we Jaar de klok zevenhonderd Jaar terug. De inwoners heb- g ben het plan om in september g gedurende een volle week in g het openbaar te verschijnen ln de kleding van omstreeks het s Jaar 1265. Met name hoopt §f men, dat ook de dienstverle- §g nende inwoners, zoals melk- boer, groenteman, bakker en slager dan de voor hen gelden- ff de kleding zullen dragen. Een en ander zal geschieden tijdens ff de grootscheepse viering van g 311 september 1965 als Oude- water het 700-jarig bezit van zijn stadsrechten herdenkt. f§ Voor deze feesten, waarbij ook een reünie van oud-inwo- g ners op het programma voor- fg komt, bestaat grote belang- g§ stelling. fj Oudewater kreeg vermaard- held door o.a. de wereldwijde g Pater Jansen-affaire, een ze- s ven jaar durende „practical joke" van Philips' reclame- directeur Sies Numann. alsook g door de televisie-serie Stadhuis g op stelten. De buitenopnamen g van het fictieve stadje BlUkerk g| worden steeds in Oudewater g gemaakt. De KRO-teievisie re- g deneert dan ook: feest in g Oudewater ls feest in Blijkerk. g De auteur, mr. H. Keuls, heeft g hst plan een aflevering van s zUn succesvolle serie in die da- g gen op te nemen tijdens de g stadsfeesten van Oudewater. g De voorbereidingen voor de g vele feestelUkheden zUn in volle g gang. Authentieke, voorbeelden g i van de kledingstukken, beho- g rende bU de verschillende ran- gen en standen uit de dagen jg van 1265 zUn reeds in enige ..modeshows" gedemonstreerd en in tal van families wordt nu ff enthousiast aan de vervaard!- g I ging gewerkt. Zelfs burgemees- g i ter en wethouders overwegen j om bU deze gelegenheid een 1 zitting van de gemeenteraad te 1 iiouden in historische kleding. Ook wordt hard gewerkt aan s het ontwerp van de verlichting ff van het decoratieve stadje met gf zUn Oudhollandse gevels, zijn g grachten en rijn Heksenwasg. ff Voorzitter van de feeststich- ff ting is de heer B. Arke, zoon g van Oudewaters oud-burge- g meester. SCHIEDAM Ondertrouwd: J J Christen 20 j en C Verwiel 18 D den Hartog 20 j en J van Vuuren 22 j; J W B de Neef 24 j en V Werd- müller von Elgg 20 j: F de Ronde 21 j en L B Klompenhouwer 17 j; J Vermeulen. 26 j en A Klok 23 j; J G WUnties 23 j en A A Krabbendam 21 j; J Tel'.ez Canales 26 J en L Lach man 19 j. Gehuwd: J J Dessens 23 j en B M S Hersbach 22 J; T de Hoop 26 j en C C H Krabbendam 22 j; J W P Be- deker 23 j en W F den Elzen 23 j; P F A Martinez 35 j en M J Schrijver 25 jK Bakker 28 j en J M Melief 27 j! J V J van Geene 30 J en M A H Verheijden 25 j; F van Heerik 22 j en HT Sip 22 j; A B Kruining 25 J en M A Kort 20 j; L M M Mostert 26 j en L G Vermeulen 21 J; T W Brekelmans 24 j en F G v Gerven, 20 j: H Meijer 32 j en A Hoedjes 23 j; P H van Nispen 43 j en J Brouwer 28 j, J D Tolsma 27 j en M H M van Dorp 27 jJ H M Bouhuis 29 j en A P W M Beysens 24j:HW't Gilde 22 j en J M Paauw 20 j; DE Oonlag 22 J en M E Treurniet 19 j\V Brak 44 j en M van Roon 32 J. Geboren: Michel zv j Ploeg en A M C Bollen; Marcellis M zv H J Zon dag en C D IJzermans; Franciscus J zv F J Suttorp tnCLM de Boer: Dammes zv H A C .'stenk en A Witter; Martin zv P Fond c en F van der Plas: Rudie zv B Ko. tel en J J Ver meulen; Moestafa M 'zr M Sulaiman en C J T M Hilerhoek; Astrid dv T Knikman en J C de Vries; Ronald C zv C J Timmers en A M van der Sloot; Arthur zv M M Boeren en S P Krommenhoek: Henricus V zv H Vlasveld en H C Steeg. Overleden: T Mostert 76 j echtg de Pagter; J de Keizer 65 J; T J Meyer 9 maanden. Onzichtbaar, tegen roest en aantasting pekel, zowel auto als kinderwagen. Anti-vries met fabrieks garantie. Automaterialen Dam 29 - Tel. 264051- - Schifduni k liken kl&zen. kopen GROTE MARKT 23 TEL» 267557

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1