Voorzitter K.v.K. in jaarrede: Vijf minuten voor de weggebruiker G. Yerhnisdonk spreekt overwinkelsluiting^ Weer order naar Japan Koopvaardij keert werven in eigen land de rug toe Binnen drie jaar in boezem Delfland „vuilwaterverbocP Tweede net" in Schiedam iaat op zich wachten „Verlies bij REI1 zal blijvend zijn55 P. J. Troelsfra Duizend gulden voor ÉBSS van Anjerfonds Nieuws uit Schiedam in het kort Politie betrapt 13-jarig diefje Met bromfiets tegen de lamp M ON OP O L E SCHIEDAMSE m ZAAiERTJES m chiedammers f r elkaar onder Schiedamse huisvrouwen krijgen het druk vVISSELKOERSEN Nieuwjaarsrede drs. Van Leeuwen Burgerlijke Stand HET VRIJE VOLK WOENSDAG 6 JANUARI 1965 PAGINA 1 (Van een onzer verslaggevers) Spreker noemde het gelukkig, dat Minder import (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van de Schiedamse Middenstandscentrale, de heer G. P. Verhulsdonk zal op woensdag 13 januari in de kleine zaal van Irene aan de Nieuwe Haven te Schiedam een lezing houden over het onderwerp „De winkelsluiting". Duurder „Er is in onze streek het Waterweggebied wel duidelijk behoefte aan een algemeen plan voor het openbaar vervoer. Een plan dat de noodzakelijke ontwikkelingen in een tijdspe riode van bij voorbeeld vijftig jaar beziet. Zo'n studie is geen zaak van de RET alleen natuurlijk; vele instanties in onze streek zullen er bij betrokken moeten zijn." Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel.25 88 08 Enige twijfel aan voortduren van groei Rotterdamse haven vorig jaar in Brusse! met een ver- in 4e <>•»- gaan. Die vraag lieeft de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, ir. J, van om de zaak te overdenken, heeft den Berg, met enige twijfels gesteld in zijn dinsdagmiddag gehouden iaarrede. Nederland geen „veto" behoeven Wat de nationale economie betreft, constateerde spreker, dat de loonstuip van het vorige Sjkheden om verder te |aanfr jaar geen vermindering van de spanning op de arbeidsmarkt, één der beoogde doelen, heeft .Als de integratiegedachte niet gebracht. De overheidsuitgaven zijn tot grote hoogte gestegen en worden nu overmatig drastisch beperkt, de betalingsbalans blijft onbevredigend, er is geld- en kapitaalschaarste, voorts zijn de consumptieuitgaven belangrijk gestegen, terwijl de woningbouw nog onvoldoen de was. (Van een onzer verslaggevers) Botterdam dreigt weer het slachtof fer te worden van een bestedings beperking. Hoe algemeen belang rijk Investeringen zpn, lichtte de voorzitter van de Kamer van Koophandel, ir. 3. van den Berg In zijn jaarrede toe met het voor beeld van de Van Brienenoordbrug Door de tunnel en over de Maas bruggen gaan dagelijks 120 000 voer tuigen. Voor elk dezer voertuigen wordt de tijdwinst op gemiddeld vijf minuten gesteld na de opening van de nieuwe brug. De gemiddelde kosten per voertuig kan men op ƒ10,per uur stellen. Dat levert per dag een besparing op van 100 000,—. Stedelijke verkeersvooraiemngen zijn voor de leefbaarheid van Rotter dam nodig. Maar ze zjjn op zijn minst ook regionale voorzieningen Drie schaalvergroting vindt men ook terug in de vorming van Rijn mond, waarvan spreker een slag vaardig beleid hoopte en dat als eerste taak zou moeten hebben: een masterplan voor het verkeer in de Rfcterdamse agglomeratie. Plaatselijk is nodig de langparkeer- der uit het stadscentrum te ver wijderen om de kortparkeerder meer plaats te bieden, Rotterdam behoort betaalde parkeerpleinen, parkeermeters en parkeersehijven in te voeren. Men mag daarmee niet blijven wachten. Er is een duidelijke tendens om Rot terdam tot grondstoffen- en dis tributiecentrum voor de EEG te maken, aldus, ïr. Van den Berg. Het Schelde-Rynkanaal zal wor den verwezenlijkt; het wegenstelsel remt nog de industriële en com merciële functie van de haven; de metro is in aanbouw, maar bezorgt de middenstand nog veel last; stadsdelen moeten gereconstrueerd worden; er is het probleem van de financiering van Rotterdams snelle en noodzakelijke expansie, genoeg zaken, besloot ir. Van den Berg, om in constructieve samenwer king en aanpak te volharden. TF7ij steken het met onder stoelen o' "banken iedereen zal nu een keuze moeten maken: of lid blijven en actief medewerken aan de uitvoe ring van ome taak, of het lidmaat schap "beemdigen" Dit schnjjt het bestuur van 'dn Schiedamse PvdA- jongerengroep P J Troelstra in het zoji st verschenen maandblad, waar in nog eens duidelijk wordt uiteen gezet, dat het doel van de FJG-kern is de socialistische gedachte onder de jongeren te verbreiden en te active ren 'Al het overige, zoals dansavonden en andere vormen van recreatie ko men pas op de tweede plaatsaldus het bestuur Het bestuur ipreekt in de inleiding van het uitstekend ver zorgde maandblad de hoop uit. dat velen de juiste keuze zullen maken 'De keuze voor een ideaal, de keuze voor werkelijke activiteit, de keuze voor een persoonlijke bijdrage aan de socialistische stnjd voor recht, vrij heid en gelijkheid zoor alle mensen Deze maand, vervolgt het bestuur, zullen velen weer het woord vrede tn de mond nemen Op datzelfde mo ment zulten er echter mensen sterven ran honger Zouden we, zo vraagt het bestuur van P J. Troelstradaar wat aan hunnen veranderenWij geloven, dat we eerst deze vraag moeten stel len Willen we wel Deze inflatoire tendenzea kunnen doen als het gaat om Investeringen, volgens ir Van der Berg bestreden die aan de basis van. onze nationale worden door meer aandacht te economie liggen schenken aan consumptiebeperking en diepteinvestenngen te bevorde ren Produktieverhoging, die loons verhoging eerst recht Terantwoord maakt, noemde de kamervoorzitter o a mogelijk, door een beter ar beidsklimaat te scheppen Maar werkgevers en werknemers moeten dit willen. Om de arbeidsmarkt ruimer te maken behoeft men met alleen bui tenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Men dient de arbeid door vrouwen te stimuleren en daarvan geeft ons land enkeie frappante voorbeelden. Vele ondernemers zien naar de mening van ir Van den Berg, nog te wemig de mogelijkheden tot diep- te-investermg Bovendien zou de o.erheid een beteie keuze moeten Dan zouden de uitbreidingswerken voor Nederlandse zeehavens de hoog ste voorkeur moeten hebben. Zal het met de EEG ook wel zo doorgaan0 Inflatiepijnen van de EEG voelen wij ook Men ziet tevreden ministersgezichten na marathon-be sprekingen, dan heeft men politiek gezien weer een marathon over leefd ma r Ik vrees, dat de poli tiek biet bezig is de economie en de openheid van bepaalde landen van de gemeenschap te frusteren Als resultaat van de graanprijzen- marathon zullen de Beneluxhavens minder importen van het veel goed kopere Amerikaanse graan krijgen 73 De Schiedamse voetbalvereniging HBSS heeft van het Anjerfonds duizend gulden ontvangen. Deze mededeling kreeg dinsdag avond een verheugde secretaris van HBSS de heer G K de Geus, die in het geheel ruet meer had ge rekend op de bijdrage die was aan gevraagd Het geld zal worden be steed voor het aankleden van de kantine van HBSS op het sport complex Harga Drieduizend Phiiippynse vrijwilli gers, die z(jn uitgekozen uit oud- strijders uit de Tweede Wereldoorlog, zullen binnenkort naar Zuid-Vieiiiam vertrekken Het betreft hier dokters, Ingenieurs en deskundigen op het ge bied van de psychologische oorlogs voering. Het naderen van het tijdstip, waarop de Van Brienenoordbrug wordt geopend, schept hier en daar i;i Rctt-rdcm bijzonde- vreemde toestanden De ANWB is met prijzenswaardige ijver bezig met het plaatsen van grote richtingsbarden, zoals hier op de B!aal Voorlopig :s alleen verwarring het gevolg van deze ijver Waarheen moet nu de automobilist naar Dordrecht Rechtdoor, volgens het nieuwe bord of rechtsaf de Maasbruggen ener volgens het oude bord Het nieuwe leidt nog nergens heen, maar lang zal het met meer duren of de auto's worden met meer oxer de bruggen, maar over De Brug geleid Tot zolang kan men er, zoals elders is gebeurd, beter een jutezak overheen hangen De bijeenkomst, die om twee uur begint, wordt georganiseerd door afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen de De leden van deze vereniging krij gen in de eerstvolgende weken een druk programma S Op de dinsdagen 12, 19 en 26 ja nuari kunnen zij onder leiding van mevrouw Nesse deelnemen aan gymnastieklessen, die 's morgens om hall tien beginnen in het t ïrnlo- kaal van de Schiedamse Huishoud en Industrieschool Op dinsdag 19 januari is er des middags om twee uur in de kleine zaal Irene een demonstratie van be paalde huishoudelijke gebruiksvoor werpen, die zal worden toegelicht met dia's v Diezelfde Jag Is er s avonds van zeven tot negen uur in de technische school aan de Mgr Nolenslaan 3 een cursus Pech Onderweg", waaraan twaalf leden deelnemen Op dondeidag 21 januari gaan de Schiedamse huisvrouwen 's middags een kijkje nemen bi) juwelier Heet- man aan de Lijnbaan m Rotterdam Voor de excursie aan deze schat kamers kunnen de leden zich tot 14 januari opgeven bij mevrouw Kortrpk, St -Lidumastraat 38 De be zichtiging begint om twee uur 6 De huisvrouwen houden op maan dag 8 februari In maison Westhuis hun jaarvergadering, die om twee uur begint. 5 januari Engels pond Amerik dollar Franse frank Belgische frank Zwitserse frank Zweedse kroon Duitse mark Deense kroon Noorse kroon Canada Italiaanse lire 10 03 —10,031 3 5933,593 73 321—73,37} f 1*7 v rr *y4 i i ,-»*#« 83213 83,28 69,93 —69 97 69,92 —69,97 51,97552,02} 50214 —50,29 3,348— 3,345 voldoende bij de volkeren leeft, dan moet men maar eens even pas op de plaats maken en niet van mara thon tot marathon, vooral politieke beslissingen forceren Laat het dan maar eens enige tijd niet zo door gaan; dan kan na bij voorbeeld een jaar een snellere besluitvorming be reikt worden en meer tevredenheid over het bereikte ontstaan Spreker verheugde zich over het toenemend overleg tussen de Ka mers van Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam inzake de vervoerspoll- tiek, havenuitbreicüngen, e d De Stichting voor Huishoudeiyke- en Gezinsvoorlichting te Schiedam houdt op donderdag 7 januari een giote propaganda-voorhchtlngsavond m gebouw .Sursum Coida" aan de Nieuwstraat 12 De bijeenkomst begmt om acht uur Men krijgt daar alles te horen over het werk van de huishoudelijke voor lichting en haar programma voor de komende maanden Daarna Is er een lezing met als ti tel „De was aan huis geen kruis, waarbij de huisvrouwen zullen wor den voorgelicht over het gebruik van wasmachines en wasmiddelen In de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lange Nieuwstraat hoek Oranjestraat wordt zondagmiddag *n eredienst gehouden, waarin de nieu we predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente ds A Steinhart uit Nijmegen zal gorden voorgesteld door ztjn voorganger ds S G van de Haagen uit Amsterdam In deze dienst die om drie uur begint, zal ds Steinhart zijn Intrede doen In Galen» Punt 4 aan de Buiten havenweg 176 6 wordt vrijdag 8 ja nuari 's avonds om half negen de ex positie van appliquaties en tekenin gen van de kunstenaar Leslie Ga- bnelse geopend De schilder Rob Fi- gée zal de tentoonstelling, die van 8 tot 21 januari duurt, inleiden (Van een onzer verslaggevers) Het ziet er naar int dat de Nederlandse koopvaardij bezig ts onze werven de rug toe te keren Voor de derde keer binnen een jaar heeft een Nederlandse rederij een meuwbouworder van tientallen mil joenen guldens aan werven in Japan gegund Ditmaal is het de Amsterdamse KJCPL, die m het voorjaar van 1964 al twee vracht schepen m Japan bestelde en daar nu nog een order voor twee grote vrachtvaarders aan heeft toegevoegd Met de recente opdracht van de NedLloyd Lunen (Maatschappij Ne derland en Rotterdamse Lloyd) voor vier schepen tegelijk, is het aantal m Japan bestelde Nederlandse vrachtschepen nn gestegen tot acht. Hoewel de bouwsommen niet bekend zijn gemaakt, mag men aannemen dat hiermee in nog geen ti»n maan den orders voor aanzienlijk meer dan 100 miljoen gulden voor de Neder landse scheepsbouw verloren zijn ge gaan. De KJCPL heeft de eerste twee bestellingen gedaan by de werf Hi- tach Zosen. Deze hypermoderne werf bouwt nu ook het derde nieuwe schip voor deze rederij. Het vierde komt van de helling van Nippon Kokan, waar ook voor de NedLloyd Lijnen wordt gebouwd. De nieuwste opdracht van de KJCPL zou een bedrag belopen van mm 30 miljoen gulden De twee schepen krygen een draagvermorgen van bijna 12 000 ton Ze zullen m de loop van 1966 in de vaart komen. De directie van de KJCPL heeft ons desgevraagd verklaard het te be treuren, dat nu weer twee schepen lui Japan moesten worden besteld. Er bleef de reden echter niets anders over. De aanbiedingen van diverse Nederlandse werven waren aanzien lijk duurder dan die van de Japan ners. Daarbij komt bovendien, dat de Japanners de orders tegen een vaste prijs hebben geaccepteerd. Neder landse werven plegen dat met te doen. De veel betere concurrentiepositie van de Japanners is voor een deel het gevolg van de lagere loonkosten in hun scheepsbouwsector Tal van Ne derlandse scheepsbouwers hebben de laatste tyd by herhaling gezegd, dat daarin de allerbelangrijkste oorzaak van hun moeilijkheden ligt Een met minder belangrijke troef van de Japanners is evenwel, dat zij de laatste tien jaar ingrijpende mo- dernisermg op hun werven tot stand hebben gebracht Hun bouw tyd Is be langryk korter dan hier en mede door een grondige rationalisering van de bedryfsvoering hebben zij zich op kunnen werken tot de eerste scheeps bouwers ter wereld (Van een onzer verslaggevers) Een van de grootste en steeds groter wordende problemen van het Hoogheemraadschap Delfland is de vervuiling van het boezemwater. Het hoogheemraadschap heeft*in een brief aan gemeentebesturen. Kamers van Koophandel en industrie m het gebied van Delfland aangekondigd dat binnen twee of drie jaar drastische maatregelen genomen zullen worden om de vervuiling van het water zoveel mogelijk tegen te gaan. De gevolgen van de watervervuiling zijn namelijk, zoals steeds duidelijker blijkt, desatreus voor tuinbouw, recreatie, volksgezond heid en zelfs vaak voor de industrie In de brief wordt gezegd dat men binnen een paar jaar wei moet over gaan tot het intrekken van vergun ningen om zilt of zuurstofarm (te vens vervuild) water te lozen op de boezem van Delfland. De betrokken instanties hebben nu nog de tijd om Iets te doen en het zullen zeer ingrijpende maatregelen moeten worden, want wanneer het vuile water in Delfland blijft komen, dan zijn de gevolgen niet te overzien Persleidingen naar zee, met een ca paciteit die voor een groot aantal jaren voldoende is, zuilen de enige oplossing zijn Delfland heeft veel vergunningen verleend voor de lozing van vuil wa ter, al is het bij provinciaal regle ment verboden Het hoogheemraad schap kon echter niet anders omdat er verder geen mogelijkheden waren Nu zullen echter binnen de drie jaar de grootste „vuilstorters" hun ver gunning kwijt zijn Vroeger was het ook nog mogelijk om voldoende vers water binnen te laten in de boezem door zoet water uit de Rotterdamse Waterweg te ha len. Maar sinds de zouttong steeds verder doordrong in deze kunstmati ge zeearm werd die mogelijkheid ook uitgesloten, omdat men nu eenmaal geen zout water binnen kon laten. Er werd toen een gemaal gebouwd bij Leidschendam dat water uit Rijn land binnen Delfland zou kunnen brengen Rijnland krijgt echter ook steeds meer te maken met vervuild water zodat verversing voor Delfland niet veel zin meer heeft Er rest dus voor Delfland slechts eén oplossing het kwaad bij de wor tel uitroeien en dus de diverse instan ties en bedrijven verbieden veront reinigd water te lozen op de boe zem. (Van een onzer verslaggevers) In Schiedam is een aanzienlijke vertraging ontstaan by het geschikt maken van het televisie-antennesy- steem in gemeentewoningen voor de ontvangst van de uitzendingen op het tweede net (Nederland 2) In de wyk Nieuwland, waar het zich medio oktober liet aanzien, dat eind december alle complexen ge reed zouden komen, wachten thans bijna twaalfhonderd bewoneis op de apparatuur die hen m staar, stelt de uitzendingen op het tweede net te volgen Oorzaak van de stagnatie is de trage aflevering van bepaalde onder delen. die via een handelmaatschap pij m Rotterdam-Zuid zyn besteld bij een Haagse firma. „Wanneer cie onderdelenzo zei men ons by de gemeentelijke zo- ningdienst, onder wie een en ander ressorteert, „dam zyn ze binnen tv, ee a drie weken aangebracht Bij het Rotterdamse bedryf kon men ons niet zeggen wanneer de af levering zal geschieden Van ge meentewegen wordt alles in het werk gesteld om de leveranties te bespoe digen GODDA De Goudse politie heeft gisteren een 13-jange scholier op heterdaad betrapt, toen deze by een radiohandelaar in de Goeman Bor- ge&iusstraat een geldkistje met in houd wilde wegnemen SCHIEDAM Geboren Gerrit J z v G J Gerrets eu G Bloem, An dreas z v G J Gerrets en G Bloem, Geerdina M G d v A J M Reuvers en W van Vondel, Ronald z v I M Vaz Dias en J Goedkoop. Anne M E d v J Giesselbach en L Suvaai, Mar kus A z v M Roza en M A S van Hees, Vmcentius A M z v H J Reys- bergen en P J Sperber, Albert F z v A Joziasse en S M van Oosten Jose d v H J Breuker en M E Mak, Ca roline M M S d v A H Wessling en H G de Kievith, Monique d v A A Byloma en M T H Timmers Overleden A Geurtsen echtg Dui kelaar 81 ji, A C M Rykuiter 68 jr wed KoendelKtunp H schipper 5b jr echtge van den Boogert, TG Ul- rich 80 jr, A W Verbeek 71 jr wed Nyman Overleden J M Visser 57 jr. P van der Waal 77 jr; M Deljl 80 jr, wed Timmermans, M A Leenaars 57,51557,565 89 jr, wed Oosterwaal. Deze uitspraak deed maandag drs C G van Leeuwen, directeur van de RET, toen hij op het hoofdcomplex aan de Kleiweg een nieuwjaarsrede tot enkele honderden personeelsleden richtte Het zojuist begonnen jaar aal niet gemakkelyker zijn, omdat het op dit moment nog een aantal onzekerhe den in zich bergt die vooral met de investeringsbeperkingen samen han gen „We zullen er rekening mee moeten houden dat we een met ge ringe last te dragen krijgen. Zo zul len we zeer waarschijnlijk ook ge troffen worden in ons deel van de metrowerken,moest de heer Van Leeuwen vrezen Er kunnen in 1965 niet meer dan 47 nieuwe bussen worden aange schaft, ofschoon er 80 nodig zijn Als in oktober de jongste tramor- dcr (36 dubbel gelede en 24 enkel gelede wagens) afgewerkt zal zyn, kan geen nieuwe bestelling de deur uit, ook al is dat gewenst Dit bete kent dat een aantal oudere, onver warmde wagens met middeninstap nog enkele jaren dienst zal moeten doen Er kunnen er daarom op kor te tennyn niet meer dan 70 tot 90 van worden opgeruimd. Vast staat voorts, dat de verlen ging van lyn 5 richting Schie- broek op de financiële klippen stiandt voor het grote viaduct aan het emde van de Schieweg is geen geld Ernstiger is, dat ook de grote sneltramlijn 2 dwars door Zuid niet op tyd klaar zal kunnen zijn als een beslissing terzake nog langer zou moeten uitblyven Vervolgens stond een tramlyn naar de Alexanderpol- der op het programma voor het nieu we jaar maar ook de toekomst van In Maassluis Is de 22-jarige J II. D. aangehouden, verdacht van dief stal van een bromfiets in Rotter dam D ls ter beschikking van de politie in Rotterdam gesteld. De zaak kwam aan het licht, toen D werd aangehouden omdat de bromfiets te veel maakte Hierbij bleek tevens dat de num mers waren weggevüld enovergelakt D bekende toen de bromfiets in Rotterdam te hebben ontvreemd 23 jonge Soma» scbe officieren die ei Vail (lei (Iet. beswlUldigd de iëldilig te hebben gehad bij een mislukte staatsgreep in 1961 zijn vrijgelaten Het parlement had eerder deze week een amnestiewet goedgekeurd, waar- bll amnestie werd verleend voor alle politieke en militaire misdrijven in 1963. dit project is tamelijk onduidelijk. Leverde het jaar 1963 een kleine stijging in het aantal vervoerde rei zigers. in 1964 hep het reizigerstc- taal met 2 miljoen tot 157 miljoen weer iets terug In percenten be droeg het reizigersverhes 13 De zusterbedrijven ln Amsterdam en Den Haag hebben een daling van ongeveer dezelfde grootte te zien ge geven. Hoewel de opbrengsten van de RET met een half miljoen stegen, zal toch hef boekjaar 1964 met een verlies van 19 20 miljoen moeten worden afgesloten „Dit toont aan," verklaarde de heer Van Leeuwen, „hoezeer een tariefsverhoging aodig was. Het is te betreuren dat de ta- riefsveranderang niet eerder in het jaar kon worden ingevoerd." Drs Van Leeuwen liet er geen twijfel aan dat een zeker jaarlijks verlies by de RET als blijvend moet worden gezien „Het dwingt ons al len tot zo groot mogelijke efficiency bij alles wat we doe:i," zei hy „wy zuilen zoveel mogelijk diensten aan de gemeenschap moeten verlenen tegen zo laag mogelyke kosten. Daar bij zal echter de honorering van het personeel nooit sluitpost mogen zijn." BIOSCOPEN PASSAGE: Tel 269563, tem. woensdag; Met grof geschut (a 1Dagelyks 2 en 815 uur MONOPOLE- Tel 268808 Uit angst voor de schande «14 jrDinsdag 2 en 8 uur, woensdag 8 uur DIVFRSEN WOENSDAG ARCADE Kon Schieo Mannenkoor Orpheus, laarvergadenng 20 uur IRENE Schiedamse Volleybalclub, jaar vergadering 20 uur WIJKCENTRUM Tuinbouw ter Nuttige Ontspanning, algemene vergadering 20 uur. DONDERDAG IRENE Ger Ouderver. jaarfeest 20 uur. MUSIS SACRUM NVV-Bestuui deijbond, cabaret avond 20 uur VRIJDAG CJV-GEBOUW Soc Passé Partout soosavond 19.30 uur IRENE Herv Gerer Jeugd Verbond, jaar feest 20 uur WIJKCENTRUM HBS ver Onder Ons, contactavond 20 uur MUSIS SACRUM Pers. Ver Romi, feestavond 20 uur. ZATERDAG WIJKCENTRUM R.-K Instuif, discobal 20 uur. CJV-GEBOUW Soc Passé Partout, interesse groe pen 19,30 uur ARCADE Fanclub The Melody Stars, dans avond 20 uur TENTOONSTELLINGEN STEDELIJK MUSEUM tot U ja». Jaap Nanninga, tekeningen, schil derijen en gouaches. Johnny Fnedlaender. grafiek. Zao Wou-ki, grafiek OPENINGSTIJDEN Openbarfe leesbibliotheek GEMEENTEBIBLIOTHEEK Centrale Lange Haven dl 930-4 30, 7-8.30; wo 930-430; do 930-1230. vr 930-430, 7-830 en sa. 9.30-430 JEU GDBIBLIOTHEEK Centrale Westmolenstraat 2S di 330-5, wo 2-5, vr 330-5, 7-8; xa 1-4. R.-K. OPENB. BIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 ma 7-9, dl 10-12, 2-5, wo 10-12, 2- 5, 7-9, do 10-12» vx 2-5, 7-9; za 10- 12, 2-5 JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 di 2-4, wo 2-5, za 1-4. JEUGDLEESZAAL Centrale Dam 8 ma 4-5, di 4-5. wo 2-3; vr 4-5 FILIALEN van de Gemeentelijke en R-K. Openbare Bibliotheken: Volwas sen afdeling Lorentzlaan 6 ma 130-4 30; dl 130-430; wo 7-9. vr 1-4 30, 7-9 JEUGDAFDELING Kohnstammsch. Fahrenheitstraat 4 ma 330-5, vr 330-5 JEUGDAFDELING St-Rosaschoot Ingang Archimedesstr. VOLWASSENEN Parkweg 71 di 2-5, wo 7-9, vr 2-4, 7-9; sa 10- 12. JEUGDAFDELING Parkweg 71 wo 2-4, vr 4-6 VOLWASSENEN Dr. Wibautplein 120 ma 7-9, di 1-430, wo 7-9, do 930- 12, vr 7-9 JEUGDAFDELING Dr. Wibautplein 120 di 1-4 30, wo 2-4. vr 7-8. VOLWASSENEN Leliestraat 10 ma 630-830, wo 1-5, 630-830; za 10-330 JEUGDAFDELING IJsselmondesestraat 29 di 4-6, wo 1-5, vr 6.30-8 30. VOLWASSENEN Schiedamseweg 26, Kethel di 2-5, 6 30-830 vr 2-5. JEUGDAFDELING Schiedamseweg 26, Kethel di 2-5; vr 2-5. DONDERDAG 2 en 8 uur; ZATERDAGNACHT 12 tl Wat nog nooit openhaar werd gsmaakt, wordt ver toond m dit wereldsucces. Een bijzonder sterke film met bewezen trekkracht ACHTER GESLOTEN GORDIJNEN 18 JAAR VRIJDAG. ZATERDAG 2. 7. 9 15 uur* ZONDAG 7 en 915 uur DINSDAG 2 en 8 uur WOENSDAG 8 uur. Leef mee met de onstuimige, doldrieste en sympa thieke musketiers PIERO LULLI - FERNANDO LAMAS in D'ARTANGNAN TEGEN DE OKIE MUSKETIERS EASTMANCOLOR 14 JAAR ZONDAGMATINEE, 2 en 415 uui'7WOËNSDAGMaT TINEE 2 uur Vijf desperado's vochten feller dan ooit om geld, een vrouw en hun leven 1 JOHN LUNB - JAMES STONE - DOROTHY MALONE In PR AIRIER ATTEN TECHNICOLOR 14 JAAR zelf plakkend PLASTIC, ta felbladen, gefineerd ol la hard plastic In alle uitvoe ringen Op maat gemaakt. Hout- board- »n rnptexhai- del Wetsteljn Groenêiaan 79, tel 65116 NAAR GEENE, Rotterdam- sedijk 264, voor tassen, kof fers en alle fijne lederwaren Telefoon 69918, Voor uw PASFOTO'S na tuurlijk naar fotohandel K van Vuuren Hoogstr 106, Schiedam In spoedgevallen desgewenst to 1 uur klaar. O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1