openhe d tijd en taak voor vervolg Zaaiers elders in dit blad een mannelijke kracht en vrouwelijke krachten kantoor werks ter rs Meisjes gevraagd ARFAZ N.V. CLASSIFICEERDERS OLIE WERKERS ELEICTRO-MONTEURS SCHOONMAAKSTERS SCHOONMAAKSTERS ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Gebr. H. P. Muvs JONGEMAN voor de buitendienst ENIGE VAKBEKWAME SCHILDERS HOOFD- JUFFROÜW JONGSTE BEDIENDE (mnl.) 3e BEDIENDE en een 2e BEDIENDE BUFFETJUFFROUWEN WERKSTER Coup) upeuses verkoopster verkoopster 2 leer!, verkoopsters COUPEUSE 400- per maand ELEKTROMONTEURS Wisselband N.V. Kuil uw oude meubelen in Cor-Ros meubelen DANSLESSEN AVIS Autoverhuur Tijd en Taakonafhankelijk weekblad voor Evangelie en Socialisme. Open heid voor wat uit kerk en partij komt - heide kritisch begeleidend. HET VRIJE VOLK - WOENSDAG 6 JANUARI 1965 1 GERUBRICEERDE ADVERTENTIES BET VRIJE VOWK-HOOFDEDITIE GROOT-ROTTERDAM Annonce van particuliere aard; 15 ■woorden ƒ2,— 30 woorden 2,50 Annonce van zakelijke aard: 15 woorden ƒ3,78 20 woorden ƒ4,75 Voor phsatsing uitsluitend in Vlaarcïingen of Schiedam: Particulieren en zaken 15 w. ƒ1,05, 20 w. ƒ1,30, Telefoonno. Rotterdam 11.10,30, Schiedam 68796 Vlaardingen (1888)-2070 Personeel b.z.a. Personeel gevraagd leerling-verkoopster. 5- voor sorteer- en perswerk, enz. N.V. Technisch Bureau Rocon Handelszaken Tc koop gevraagd TYPISTE STENO-TYPISTE BOEKHOUDER WACHTPOSTEN in fabrieken en oj> bouw verkeu Dienstverband Botlekgebied IETS VOOR U SERVICE TYPING OFFICE STENO-TYPISTES TYPISTES FACTURISTES DICTAFONISTES BOEKH. MACH. KRACHTEN BROOD- EN BANKETBAKKERIJ A*njn«W«n: Persoonlijk, schriftelijk of telefonisch tel. 110140. DE HEMA te ROTTERDAM die zich willen Bekwamen als ERVAREN STALEN- STEIG ER B OUWERS AMERICAN HOTEL N.V. te Amsterdam KAMERMEISJES KAMERWERKMEISJES Studiebeurs voor kapsters (18 tot 42 jaar) Gevraagd verpleeghulp een hulp in de huishouding Te koop aangebeden Rijwielen, bromfietsen Auto's, motoren, scooters Garage De Ruyter Men beien, huisraad enz. HENK STRUYK N.V. loding en schoeisel Lessen en elubs Aan elke kiosk kunt u uw Zaaiertje opgeven Danspaviljoen „Klinkert" Fut», film en optiek Te huur aangebeden Oostzeedijk 314, tel. 132490 VW - Opel - Ford - Chevrolet nieuwste typen Spurt en spel SPORTPRIJZEN SLEUTELHUIS Voor de vakantie Womngrnii Te hunr gevraagd Dieren en planten BON, Zendt mij Tijd en Taak toe. Het abonne mentsgeld, 2,75 p. kwart.-, 5,25 p. halfj.*, 10,- p. Jaar* wordt gestort op postrekening 21876, N.V, De Arbeiderspers, Amsterdam. Naam: Straat: Plaats: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Bon zenden aan Tijd en Taak. Hekelveld 15, A'dam. V eraekeringamij in centrum R'dam kan direct plaatten enige TYPISTES en Jongste be dienden. Telef. aanm. 111720, toestel lio. KLEINE ZELFSTANDIGE, i.b.v. bestelwagen, heeft nog enkele ureu ln de ochtend ter be schikking. Tel. 236104. Gevraagd op klem confectie- ateller gerout, MACHINESTIK- STERS en enige leerlingen, prettig wedf. Hoos loon. Aanm. Gebr. Dekkers. Goudseslnrel 106, Industriegebouw, 2e etage tel. 113871 en 131145. VOUW- EN PLAKWERK gevr. door man met veel vrije tijd. H. Broersma, Hontenissestraat 127. R'dam. CHAUFFEUR, ruime ervaring op trailer dubbelstei en bus ln Nederland en buitenland. Rij bewijzen B,C,D,E. Br. nr. B 7327 bvdbl. Gevraagd BROODBEZORGER eu bakker-bezorger. Woning beschikbaar. A, v. d. J&gt, Roentgenstraat 70, tel, 271818. Gevraagd THUISWERK, onver schillig wat. Heeft hele dagen, vrij. Br. B 7364 bvdb. Nette WINKELJUFFROUW ln groente- e:i fruttzaak gevraagd. 5-d. w.week. W. Kooren, Oost- aeedijk 163b, tel. 139731, na 7 uur 197956. HERENKAPPER gevraagd, half was of sank. BEDIENDE, kun nende knippen. Aanm.: w. Koopman, gesloten adres. Ael- brechtskade 180. R'dam-West. Tel. 255731. Gevraagd in doktersfamilie te Capelie a. d. Ussel MEISJE voor halve of hele dagen. Tel. Dr, Coheu 070-854144. Gevraagd prima le KAPSTER, ongeveer 4 jaar ln het vak. Ook leerling met goede opleiding. Eveneens een noodhulp. Solllci- t<vtie na 6 uur. Matsou Pierre, Oostaeedijk 49a, tel. 133271. BIJ Thomsen kunnen HAVEN WERKERS ln vaste dienst wor den geplaatst. Inl. elke werkdag bij Thomson's Havenbedrijf, Pieter de Hoochweg 108. R'dam. Tel. 235460. 2t KAPSTER, prima kunnende watergolven en pennanentriee voor direct. Sleenöergen. Schle- damseweg 149. Tel. 2518S9 Op Msln kantoor gevraagd JONGEDAME, 15-16 j,, om op geleid te worden voor kantoor- werkzaamheden. Prettige sfeer. Argon-arc LASSERS, drie autogeen kunnen zelfstandig kunnen werken, rou. M. Kicsscraat 24b, R'dam-z. Kartonnagefabrlek vraagt er varen THUISWERKSTERS. Br oud. nr. 7355 bvdb!. Banketbakkerij A. Vermeyden, vraagt bekwame VERKOOP STER met vak bekend. Leertijd 1925 Jaar. Statenweg 130, tel. 246640, WINKELJUFFROUW gevraagd In levensmlddelenbedrijf, J Paul. Adrlanaiaan 246. Banketbakkerij A. Vermevden vraagt AANK. IE BEDIENDE en leerling-banketbakker. Staten weg 130. tel. 246640. In diverse afdelingen (o.a. par fumerie. grammofoonplaten en baby-artikelen) kunnen wij aank. en gerout. VERKOOP STERS plaatsen. Goed salaris, 5-d. w. week. Pers. sollicitaties van 95 uur: ter Meulen. Bin nenweg 23, R'darn, BIJVERDIENSTE. Uitgeverij van tijdschriften en boeken vraagt voor bezorging accurate wederverkopers (stersi in R'dam en Schiedam, Sollicitaties te richten aan bijkantoor Televt- zler, Hoogstraat 18a, R'dam, tel 010-127317. Gevraagd nette WERKSTER voor 2 dagen per week. Mevr. De Loos, v. Somerenweg 32. tel. 131536. WERKSTERS en echtparen ge vraagd voor schoonhouden kan toor. Mevr. v. Haarea v. Vollen- hovenstr. 4 tel. 126594 „Vano' schoonmaakbedrijf, v. Ochter veldatr. 41. tel. 237252. Gevraagd flinke JONGEMAN plm. .17 jaar, liefst bekend met schildersvak voor behang en verfverkoop, Plein 1953 21. tel. 272240. Gevr. nette WERKSTERS, Cen- trum, 's morgens 612 uur, 's avonds 57.30 uur. Bruto loon ƒ98,45. Platostr. 298, tri 190339 Gevraagd LEERLINGEN om opgeleid te worden tot verkoop- damcscoafectle en bonneterle. Leertijd tot 17 jaar. Zomer- en wlntervakantle met toeslag Madéta Lijnbaan 75, tel. 119310. Utters" Br. aap postbus 4011, afd. S. JltlrbiQi a lassen en I Lunchroom Aibcrtini, Hoogstr. ...rken, all- 171a, tel. 112440, vraagt voor mind icod-gieter, leerjongen, j direct WERKSTER van 3-9 uur vijlden na 19 uur: P. Coolm, avonds, zondags vrij. Tevens - bes laafd meisje voor buffet en ivf 77 K. "'VArlrro-in afbc tallngsbrdrljf, liefst met af- Gevraagd een 2e en 3e BAN- brtallr.g bekend. Hoog loon. 5-d. w.wcek. Goederenhandel De Eendracht N.V., Adrlanastraat 9-n. tri. 258534. Gevraagd VRL. KANTOORBE DIENDE voor afbet.bedrijf, d: 10 Jr. Liefst (Mlulo-opl. Afwlsa. werk. 5-d. w.wsek. Goederen handel De Eendracht N.V,, Adrianastraat 9-11, tel. 258534. Gevraagd ALLROUND KLEK- TRO-MOXTEUR, Lb.V. rijbewijs, G. v. Wlchem. G. J. Mulder- strant 32. tel. 233962. Gevraagd HULP in de HUISH. genegen om in de winkel te helpen. G. v. Wlchem. G. J. Mulderstraat 52. tel. 233902. Danpoort N.V. vraagt voor spoedigeIndiensttreding MA GAZIJN- en EXPEDITIEPER- SONEEL. Hoog loon. Aanmel- d:n: Danpoort, Wijnhaven 75, H'dam. tel. 117690. KëTBAKKERSBEDIENDE. Aan melden: Banketbakkerij Schel ling. Groene Zoom 202. telef. 190379. Gevr. voor zuivel- en levens- midelersbedrijf VERKOOPSTER en leerling, 2 vrije middagen per week. Goed loon. v. Hetjzeh, Markerstr. 6, R'dam-ZWd, tel. 270338, rta 6 uur. Voor direct gevraagd op klein coafectleateller gerout. MA- CH1NESTIKSXEBS, leerl.-stlk- sters, voeTlngetikstens. Hoog loon. Aanm,: K. v, d. Velde, Proveniersstraat 28a, tel. 2854S3, na 18 uur de heer Londen, tel. 140951. De Doelenclub Westersingel 95 vraagt voor direct AVOND- WERKSTER voor de keuken (1922 uur). Nette SLAGERS.! ONG ENgëvF. enigszins met het vak bekend. Zaterdag na 1 uur vrij. p. Kop pelaas, Eonmanstraat 24, tel. 242330. Bas v. d. Heijden, zelfbediening vraagt enige GEPENSIONEER DEN voor rnagazijn-werkzaamh. In R'dam-N. en Krallngen. En kele dagen per week. Aanmel- den tel. 181896. Ook na 6 uur. Ervaren HEFTRUCK-CHAUF FEUR gevr. Aanra. Leparo N.V. Stadionweg 37e, R'dam-Z. tel. 113045. Gevr. voor direct nette WERK STERS, schoonmakers en gla- aenwasaers. Hoog loon. Aanm. na. 6 uur. J. M. Genesis, Nwe Binnenweg 338, tel. 257248 of L. Boer. Rulvenstraat 15, telef. 246317. Gevraagd nette HULP Sn de ,,wr,.. huishouding voor dag ea nacht huISH bij dame en heer. Mevr. Arnesz. j 5 lnterri' Br' Er- Prins Hendrikkade 163c. Aan melden zaterdag. Nette WERKSTERS voor hele of halve dagen. Aanm.: „Estoro" Schoonmaakbedrijf. Jufferstraat 12 te R'dam. BUFFETJUFFROUW gevraagd, om de andere dag. Bar Vle en Rcsï. Pannekoekstraat 87. tc!. 125S19. 1, N zutz KANTOORWERKSTERS gevraagd voor de avondunen. van 6 tot 9 uur. Telef. 284492- 231398. Bas v. d. Hevden vraagt flinke SLAGERS. Hoog loon. prettige werkkring. Aanm. Aelbrachts- koïfc 15. Nette WERKSTER gevr. voor de donderdagmiddag van half 2 to-t half 7. Slagerij Lindeman, Straatweg 53. Tel. 181318, na 6 uur 182285. UAGMFISJ e gevraagd voor hal ve dagen of enkels dagen per week. Mevr. Van. Dijk. Theodora J a coca laan 45, Overschie, telex. 153478. In Brood- en Banketwinkel voor R'dam-West gevraagd daagae werkweek. Aanmelden: Ewald Behle, Tulpstraat 13, tel. 118780. KANTOORWERKSTER gevraagd voor de avonduren. Goede soc, voorz. zaterdags vrij. Aanmel den: Herfurth Scheepvaart- en Transportbedrijf N.V., Wester straat 42. Rotterdam. Tel. 134500, toestel 42. Gevraagd: voor het sorteren van papier e d. Vakkennis niet vereist. Aanmelden van 8—5.30 uur tel. 150602, na 6 uur tel. 134218 of persoonlijk aan het bedrijf. Archiefvernietiging Gebr. Leene, Alblasstr. 15, R'dam fSp.poIder) Handetsveem-Stelnweg, WUIemskade 20, vraagt Goede kracht, goed loon. Aanmelden: Mevr. v. d. Wielen, tel. 114236. na half 6. voor het inpakken van eieren. Aanm.: G. C. Poolman, Agniesestraat 9 en 11, Rotterdam. Brielselaan 248, Rotterdam-Zuid, vraagt en Aanmelden: Tel. 176649 ea aan bovenstaand adres. vraagt voor direct: voor langdurig karweiwerk. Ruime kostgeld- en rebgcidvergoediug. Dagelijks melden telefoon 277434, na 6 uur 155719. GEVRAAGD: voor de ochtend- en/oi avonduren. Aanmelden dagelijks van 10-12 eu 3-5 uur N.V. CEMSTO. Aelbrochtskade 81b. Tel. 25 46 35 RUWIELZAAK met grote ruimte, rijwiel-, bromfiets- en scooter stalling, met 3-Kamerwoning. Koopsom 15.000. Br. B 7345 b.v.d.b. Aangeb. WINKEL met grote wo ning in R'dam-West. Overname Inventaris en goodwill. J 6500. Ril. telef. 247406, dag. van 13 tot 18.30 uur. Te koop gevraagd: 2-persoons AVENTELBED. Aanb. Wieringer- straat 17, R'dam-Zuid. Wij geven werkelijk, goede prij zen voor z,g.a.n. TV'S, radio's, bandrecorders, wasmachines, bromfietsen enz. Tel. 76015. Gevraagd Omgeving Schiebroek-Hlllegersberg. Werktijden na 16 uur. Aanmelden: Dagelijks 912 uur en 25 uur. N.V. Cemsto, Ael- brechtskade 81, tel. 254635 of na 20 uur mevr. J. Buter, Artenis- pad 12, Rotterdam (110-Morgen). Gevraagd een Leeftijd tot pl.m. 20 jaar. voor alle voorkomende werkzaamheden j Kappeynestraat 2a, Rotterdam, tel. 010-283339. ENTEGE-ExpeditiebeOr., Bierstraat 12c. Rotterdam-C vraagt voor spoedige indiensttreding Goed salaris, prima vooruitzichten. Tel. 144889, na 19 uur 144327. Ocvraagd ervaren VERKOOP STER, 20 tot 30 Jaar. Franks Babyhuis „De Ooievaar", Mau ri tsvreg 54, tel. afspraak over dag 135884. 's avonds 131126. Bas r. d. Keyden vraagt nette JUFFROUW voor inpakafde- ling slagerij en onderhoud vi trine en enkele verkoopsters. Hoog luon. Prettige werkkring. Aanm. Schans 8. In ons radio- en TV-team heo- b?n wij plaats voor een all round TV-MONTEUR Prima vooruitzichten Hoog salaris. R-ïdiu S-ar. V ierambachtsstraat 89, R'dam V crZi KenngsmaatscinsPPU m centrum Rtmerdyn, zt/efcï MEDEWERKERS &et Mulo- dipi en 20 tor 22 jaar oud, voor diverse afdelingen Telef ini,: 0:0-i 11720. toestel 110. tus sen 7 en 8 uur. "s avonds 010- 2-0670 BENT U (praktijkdiploma BEL DAN 13.94.70, of kom eens praten bij MANPOWER ROTTERDAM, SidiUdamsevcst 46. Rotterdam. Oevraagd fiinke HULP om twee ochtenden per week ons kan toor in het westen schoon te houden. Tel. 252100, na 6 uur 267120. Brom an's üia-genjen vragen voor direct SLAGERSBEDIENDE voor het filiaal Mathen-esserweg. Aanmelden: Van Speykstr. 160 Nette IMEisjes v.a. 15 jr. eh gehuwde dames gevraagd, voor hele of halve dagen. Aanm. van 85 uur: Wasserij Leencn, Bergweg 196. Nette VERKOOPSTERS, 5^dl w.week. Hoog loon. Tevens ge vraagd le, 2e en 3e bediende en leerling-banketbakkers. Aan melden na telef. afspr. 113017. Banketbakkerij M. van lïn- schoten. Oostzeedijk 334. Gevraagd AANK. K.\PSTER. Goed kunnende watergolven. Tot 5 uur. Tel. 191724. Na 6 uur Schrlek, Hillevllet 147b. OCHTEND WERKSTER gëvr^ voor het centrum en werkster voor Zuid voor 3 dagen per week. N. Slinger. Apollostraat 115, tel. 189939. Gevraagd: zelfstandige HULP 1. d. HUISH. voor dag of dag en nacht. Meer hulp aanwezig. Hoog loon. Tel. 010-278844. Suikerwerkfabriek vraagt SUI KERKOKER, eventueel Jonge man ter opleiding hiervoor. N.V. Suikerwerkfabriek Arba. Rozen burgstraat 14, Schiedam, tel. 268837. Terstond gevraagd voor burgerwerk, Aanm.: Schildersbedrijf W. v. d. Wiel Jz., IJsselmondselaan 253, KraUngscheveer, Rotterdam-17, tel. 138915. Op accountantskontoor te Rot terdam gevraagd BOEKHOUD KUNDIGE KRACHT, Brieven onder nr. G 6874a aan Adver tentiebureau Grijseels. Nieuwe Binnenweg 166. Rotterdam-2. Gevraagd VRL. KANTOORBE DIENDE voor diverse werkzaam heden, kunnende typen en in bezit ulo-diploma. Brieven ond. nr. G 6874b aan Advertentie bureau Grijseels. Nieuwe Bin nenweg 166, Rotterdam-2. Gevraagd beslist nette WERK STER van 8 tot 4 uur. tel. 252179. Gevr. een bekwame le BEDIEN DE. eventueel chef; 2e en 3e bediende. Banketbakkerij Teur- lings. Nwe Binnenweg 242. tel. 236684. Beschaafde le KAPSTER. 2 e kapster en leerling. Tel. 153481, na 0 uur. Wij hebben plaats voor enige ssttte personen op onze Pla3. .lismogiïijkhcdfn zijn er: Lrc.ójd 25-69 Jaar. kunc u Ztlf b^pa 12U, b.v. voor cr.k.ie avondtu of nachten per week, dan w?j voor het week eind. In vaste dienst? Kan eveneens. Voor hen die woonachtig zijn in het hier alleen in vus: dk-nAtver- fcand (5 d-d^dtóiaten per week). Lce+'-.ljd van 30-65 Jaar. Zeer goede beloning Wenst u zelfstandigheid? Eigen initiatief? Er wordt geen vak kennis vereist, wel beschikt u over veel vrije tijd ca 2 vrije nachten per week. Bovendien ontvangt u na as; een goed loon div. vergoeditigxjn. Voor alle functies een bewijs van goed gedrag vereist. Meldt u zsch dan als medewer ker In de controledienst, by de le SCHIEDAMSE BEWAKINGS DIENST, Korte Sinselstr. 16b, Schiedam. Tijdens kantooruren of donder dagavond tussen 7-9 uur. Gevraagd nette WERKSTER voor één ochtend per week. Mevr. Kuiper, Vredenoordlaae 53b. Rcstauramt Sciieli, West-Kruis kade 65, vraagt zeifat. w:rkend KOK, Juffrouw voor beat koffle- buffet. werkster voor de avond uren en bekwame serveersters. Hondaffg v rij Gevr, WERKSTER, 1 dag per week. Hoog loon. Café ..Albe- na", MathanjsscTweg 211, tel 237933. Gevr. WERKSTER voor 1 4 2 dagen per weck. Hoog loon. Mevr. Paajer, Brucknerlean 29 (bij Beethoveneiagel), telefoon 189215. Wie beeft er tya om THUIS WERK te rerrlcbtenv ini. De Tipgever, Postbus 21. Hendra Ido Ambacht Elr is plaats In ons verpleeghuis voor 3 VRIENDINNEN, I die samen nachtdienst willen I doen. En ook nog voor 2 ver- I pleeghulpen overdag. 5-d. werk- I week. Zonder liefde voor oude 1 mensen onnodig te solliciteren. Verpleeghuis oud Wulfen, Oud Wulfeeweg 2, Houten. bij Utrecht, tel. 03468-475. Gevraagd HULP-KANTINE- MEISJE ?an 's morsen» S tot 12 uur. Tel. 133743. Gevr. BUFFETJUFFROUW voor om de dag. Aanm. na 2 uur, Bast-West Bar, tel. 279506. Gevraagd MEISJE voor halve dagen of werkster, 3 of 4 och tenden per week. M:rr. D. Tol, Oude Raadhuislaan 14, Hlile- gersberg. tel. 162100. vraaz: voor korte of lange tijd (NmL en/of moderne talen) Hoog honorarium, geduwd gcch telefoon 237759 bezwaar. Wekelijkse uitbetaling. SCHIETBAANLAAN 126a, Gevraagd flinke HALFWAS. Aanmelden Slagerij Wensveen, Bergse Dorpsstr. 68. H'berg. tel. 186576. Gevraagd 1STE BEDIENDE aanmelden slagerij Wensveen. Bergs» Dorpsstr. 63 H'berg, tel. 186576. Gevraagd nette WERKSTER voor 1 of 2 dagen (of ochten den) per week. Aanmelden na telefonische afspraak, tel. 244995, Gevraagd WERKSTER. Aanmel den. Slagerij Wensveen. Bergse Dorpsstr. 68, HUlegersberg, tel. 186576. Gevraagd net WINKELMEISJE, boven 18 Jaar. netto loon plm. 65 per week. Mtlkbar. Slot- boonuftraat 8b, tel. 278149. Gevraagd LEERLING- en AANK. KAPSTER, tel. 174093. Kapsalon Henny v. Dam, Slledrrchtseetr. 34, Fendrecht. Gevraagd voor spoedige in diensttreding op klein scheep vaartkantoor JONGSTE BE DIENDE (vrl.), tel. 143648— 143651. MANNEN gevr. voor licht fa briekswerk. Ook boven 65 jaar. Aanm. N.V. Breeuwwerk, Wes terkade 6, Schiedam. Aannemersbedrijf van beton en vlechtwerken vraagt ALL ROUND-VLUCHTERS, leerlmg- vlechters en hulp-vlechten; voor langdurig werk. J. v. d. Steen. Ring 235, Pernis, tel. 162S31. Verzekeringsmaatschappij cen trum Rotterdam kan direct plaatsen een BEDIENDE voor de stencllwerk noodzakelijk. Tele- reproduktlekamer. Ervaring In fonische Inlichtingen: 111720, toestel 110. Na 19.00 uur privé 240670. Verzekeringsmaatschappij in centrum Rotterdam kan direct plaatsen een TELEFONISTE. Telefonische inlichtingen: 11720. toestel 110. Na 19.00 "uur privé 240670. StoomwassedJ van Houdt vraagt MANGELSTER en meisjes, ook gehuwde vrouwen, Waterioo- straas 66. Tel. 138919 en 143937. Bij ons ls een betrekking va cant van Hoor loon. Zonder ervaring on nodig te solliciteren. Brieven no. 2220 Adv. Bur. Harte, Berg weg 218. R'dam-ll. Gevraagd door mtddeigr ossu- rantlek. ENERGIEKE JONGE MAN (ca. 23 jaar) als ass. chef pollsafdeling. Mulo- en ass. di ploma A strekken tot aanbev. Hoog salaris. Goede soc. voorz. Soil. tel. (010.1 119573 (toestel 245). Gevraagd op accountantskan toor DAME of HEER voor en kele dagen per week. Bekend met het verzorgen van midden stand sboeklioudlng. Brieven onder nr. G 6872 aan Adverten tiebureau Grijsèels, Nieuwe Binnenweg 166, Rotterdam-2. Welke JONGEDAME wil zich op klein gezellig kantoor in admi nistratieve richting ontplooien? Hoog salaris. Vijfdaagse werk week. Goede sociale voorzienin gen. Tel. (010) 119573, toestel 245. W. v, Oordt <k Co,, Rotterdam vraagt INPAKSTERS, leeftijd vanaf 15 jaar. Aanm. Voorha ven 83, tel. 256500. Net MEISJE gevraagd voor dag en nacht. Tel. 172137. N.V. Neerlandift Scheepvaart en laan 10, Rotterdam, vraagt voor Agentuur Maatschappij, Park- zo spoedig mogelijk een ;iie zoekt voor zo spoedig mogelijk voer haar banketbakkerij een Voorts is er plaatsingsmogeiijkheid in de self-service voor twee Voor de huishoudelijke dienst vragen wij voor zo spoedig mo gelijke indiensttreding op uurloon een Voor al deze functies geldt een prettige werkkring, goed salaris en uitstekende sociale voorzieningen. Nadere inlichtingen dag, van 9—18 uur bij de gerant van de Hema, Beursplein 2 te Rotterdam, tel. 117950. kunnen zich schriftelijk opgeven. Brieven B 7338 b.v.d.bl. Beglnloon 250,per maand. Stoffenspec taalzaak In Rotterdam-Zuid vraagt beslist met vak bekend, ƒ400.— per maand. niet onder 17 jaar. Begintoon 160,— per maand. Brieven B733S b.v.d.bl. Damesconfectiezaak ln Rotterdam-Zuid vraagt voor pomp- en nieuwwerk een beslist met pompwerk bekend. Brieven B7337 b.v.d.bl. Firma LECO vraagt Hoog loon. Tel. 127632. vraagt IN- OF EXTERN Gunstige arbeidsregeling. Sollicitaties schriftelijk aan afd. Personeelszaken, Leldsekade 97, Amsterdam. Voor spoedige indiensttreding vragen wij: voor rayon-onderhoudswerkzaambeden. Schriftelijke sollicitaties onder nr. AM 727. bur. van dit b.ad. of telefonische aanmelding 020-240385. Complete opleiding tot kapster en schoonheidsspecialiste in ruil voor licht kantoorwerk «vertalen van Nederlands ln eenvoudig Ehgd? Moet gedurende een Jaar de opleiding aan onze school ln Holiy- woord, USA, volgen. De aanbledinc geiüt alleen voor het onder wijs: geen salaris of andere betaling. Wilt u zo goed als u kunt (zonder hulp) in het Engels reflec teren? Gaarne vermelding van geboortedatum en opleiding. NEWBERRY SCHOOL OF BEAUTY 6522 Hollywood Boulevard Hollywood, California, tevens hebben wij plaats voor Gunstige werktijden. Vrlie dienstkleding. Rusthuis Oudedljk, Oudedijk 267, Telefoon 13 67 10. WESTER METAALUANDEL geeft hoge prijzen voor kranten en tijdschriften. Het adres voor verenigingen. Wordt afge haald. Watergeusstraar 86a. tei. 233032. na 6 uur 234478- WESTER METAALUANDEL geeft hoge prijzen voor kranten, tijdschriften, lc aipen, metalen. Wordt afgehaald. Telef. 233032- 234478. Wat-ergeusstraat 86, Rot terdam-W. GRAMMOFOONPLATEN gevr. Gave exemplaren 331/3 en 45 toeren, elk genre en aantal. „Correct", Zaagmolenstraat 104, telef. 248239. Lips vraagt ROODKOPER, 2,- per kilo en andere diverse me talen. Tel. 010-125849, ook na 6 uur. Wordt afgehaald. Te koop gevr. l PAPEGAAIEN- KOOI. L. Rietdijk, Bakkeret-r. 35b, R'dam-21, POSTZEGELS te koop gevraagd, Ned. en overzee en/of Wesr- Europa. Tel. 250976. U'AS COMBINATIES van I 598 voor 349, schoonheidsfoutjes; wasmachines 109; centrifuges 119, wasautomaten 595. N. W. F. Stolk en Zonen, stadhou- dersweg 51c, tel. 285574. MARKIEZENOVERTREK, halve prijs, ook nieuwe markiezen halve prijs. Nu halen, voorjaar plaatsen. Buijs Ballotsingei 15a, Schiedam, tel. 010-153182. WASMACHINES 95,-. Nu of nooit l Wasautomaten vanaf 525. Alle bekende combinaties v.a. 295,-; Oen/trifuges 85,-. Vanouds: Waanders, "Runstraat 4-6-8. Te koop aangeb. AUTO Bulck Skylark. Fornuis AEG. IJskast en wasmachine. Jan Daxamasee- straat 5, R'dam-Zuld. Telefoon 195253. 15-30 PCT KORTING. WU leve ren het laatste nieuwe model wasmachine met15-30 pet korting. Kredietservice. Firma Waanders, Ruilstr. 4 en 8, telef. 255826, R'dam. LUXAFLEX v.a. 5 per maand. Gratis ma&tnemen en plaatsen. Alle ini. telef. 151487. Te koop aangeb. OLIEKACHEL, merk Koleman. Geschikt voor werkplaats of pakhuis. En Ja panse werphengel. T.e.a.b. De Wit, Chrysantatraat Ic, Schie- brock. TV ERRES, 43 cm, 195. 5L F. gramm.comblnojtie, stereo, no ten kast, 650, gekost 1000. Garantie. Eiken Duitse piano, prachtkiank, 500. Vroklage, Rozenlaan 73. Tel. 186966. Te koop: Een KACO-OMVOK- MER, vormt 110 en 220 volt gelijkstroom om tot 220 volt wisselstroom. I. Hennekeij, Aegidlusstraat 107a, H'dam-16. Te koop aangeb. een KINDER WAGEN, merk Mutsaert. uit- neembaar, nieuw, tel. 253438. Te koop aangeboden een prima BESTELWAGEN DKW 3-6 van 1958. Laadvermogen plm. 1 ton. Keuring toegestaan. T.e.a.b. Wegens eindigen van 't bedrijf. Te koop aangeb. een prima vierkante haard (grijs). 1 sei zoen gebrand 125 en een olie- haard 65. Na 6 uur tel. 267869. Te koop RENAULT DAUPHINE '63, 35.000 km gelopen. Prijs f 3000, Esdoornlaan 32, Rozen burg, tel- 01889-2547. Te koop Jaarsma OLÏEHAARD, grote capaciteit 85. Oostmaas straat 46. Voor een brommersortering, In ruil, event, gemakk. betaling? Alom bekend naar WILLY VAN GENT, Walenburgerweg 143, tel. 289600. R'darn. Te koop BE RIN I ?,1 21, i.prjst. Prijs 145. Telef. 288368. Te koop SPORTBROMMER, 3 versn. en Va jaar verz. Magneet Cheeta '62. Billijke prijs. Na 18 uur. H. Hanswijk, Krulzemunt- straat 2b, R'dam-21. WINTERPRIJZEN: Tomos als nieuw, 500. 2 Tarusini's. 4 v*r- sneil.. 500, f 400. Guiletta f 100. Inruil en fin ome. mog. Huige, Zwaanshals 130, telefoon 243328. Wegene xnlïit. dienst GARELLI, 4 versn. 2 maanden oud. Met raceset, loopt 95 km per uur. f 700. Met 4 mnd. gar. Financ. mag. B. Meljerlng, Noordsingel 145. Voor Tomos- en JAWA-BROM- MERS: onderdelen en banden; voor Avada^ Puch, JLO, Sachs, FBM. Cyrus, naar C. P. de Jong, Jacob Catsstraat 139-241. Telef. 244869. SLOPERIJ SPORT raap: te koop sloopauto's t.m. '64. Grote sortering onderdelen VYV-moto ren. Schleveensedijk (bij Over schie), tel. 143771. GARAGE TURENHOUT. Sub- dealer BMW. Specialist Citroen 2 CV. Zaterdags geopend lot 13 uur.'Voor dooi-smeren. Ook voor uitlijnen, balanceren en ban denverkoop. Hudsonstr. 25, tel. 234487. Wilt u niet meer glijden? laat dan uw AUTOBANDEN OP SNIJDEN. Tevens opladen van accu's en ongedoopte olie 1,- per Uter. Hagastraat 58, Schie- dam-Zuid. Voor uw AUTOBEKLEDING met 2 jaar garantie en le kwa liteit kokosmatten naar Han delsonderneming Teunlssen. Al- bert Verweystraar 8b, R'dam Tel. 121779. Tevens het adres voor uw vw-onderdelen en ac cessoires Autosloperij Vos, Groene Kruis weg, hoek Rljsdijk, vraagt SLOOPAUTO'S te koop Telef 270284. Na 18 uur 194506, Rot terdam Omlaag met die AUTOVERZE KERING SPREMIEt Een rede lijke prijs voor een toch be trouwbare polis en goede service bij Fa. D. Stasse, Eendrachta- WP« 65, R'dam, 112865 Te koop VW Cabriolet, bj. '33. v. 't Hof, v. Meekerenstraat 00, na half 7. AUTOBEDRIJF LOMAN BER LIJN, verkoopt alleen automo bielen, welke door dealers wor den ingeruild, met 3 mnd. schr. guramié. en event. Bovag- of ANWB-rapport en eigen financ. Flat 1800 B '64, 22.000 km. Fiat 1800 B '62, 35.000 km. Flat 1100 '62. 30.000 km. Flat 600 '64. 10.000 km. Fiat 600 '61, 37.000 km. 5 Fiats 500 *61-'63. 2 Re naults L 4 '62-*63. 5 Dauphlnes en Ondines *60-'61. Ford Angiia '62. VW met roldak '62. Opel Cara van '61. Austin A 40 '60. Peu geot 403 '59. 2 VW's Combi '57-'60. Renault Bestel Estafette '61, l.st.v.nw., met verhoogd dbak. SchieÜMtanstraat 32; werk plaatsen Joseph laan 47-49, tel. 255372 en 232955 en 257900 en 243340. *s Avonds alleen na tele fonische afspraak. Simca Ariane de luxe '60. 2250. Opel Caravan '57 f 1250. Taunus 15 M, '58. f 1250. Consul '56. breed model. 975. Opel Rekord •55. 525. Opel Kapitün 250. Inruil en financiering mogelijk, 's Avonds tot 8 uur geopend. Maurltsstraat 77, R'dam. zijkant Schouwburg, tel. 126069-250254. VW-BUS '57, met banken en zijruiten, radio enz. Buitenkant moet wat opgeknapt worden. Daardoor voor spotprijs, i 425. Autohandel Noord, Agniesestr. 140. hoek Bergweg, telef. 010- 240241 of 248681. MERCEDES 190 SL Sport, '61- '62. Van le eigenaar en geheel nieuw, met zomer- en win ter- kap, radio, kachels enz. Kleur zwart-wit, iets aparts. Met keu ringsrapport. 10.000 km gar. Spotprijs 8750. Inruil moge lijk. Autohandel Noord, Agnie sestraat 140. hoek Bergweg. Tel. 010-240241 of 248681. MERCEDES 190, benz. '58, bij zonder mooi en zeer goede wa gen, met roldak., kachels, slaap banken enz. Kleur rood, Met keuringsrapport. benz. 1:12. 10.000 km schrift, gar. Spotprijs 1875. Inruil mogelijk. Auto handel Noord, Agniesestraat 140a. hoek Bergweg, tel. 010- 240241 Of 248681. IT AT 2100 de luxe '60, Van le eig. en beslist in nieuwe staat. Kleur rood-zwart, met radio, kachels enz. Keuringsrapport aanw. 10.000 km schrift, gar. Spotprijs f 2850. Inruil mog. Autohandel Noord, Agniesestr. 140, hoek Bergweg, telef. 0X0- 240241 of 248681. PONTIAC Sedan '57, pnacht- wagen met radio en kachels, nieuwe gas-lnstaiiatie. 10.000 km schrift, garantie. Spotprijs. f 1450. Inruil mogelijk. Auto handel Noord, Agniesestraat 140', hoek Bergweg.. Tel. 240241 of 248681. Rotterdam -Fe ij e noordPer- soonsdam 14. tel. 27.64.60 (ook zaterdags tot 5 uur geopend); Schiedam: Raam 26, tel. 26,83.51 (maandag t.m. vrijdag geopend van 's middags 1 uur tot 's av. half acht. zaterdags geopend van 's morgens 9 uur tot 's middags 5 uur). Nieuwe en gebruikte autobanden, alle merken. Monteren, balanceren, opsnijden, repareren. OUDE BANDEN HOGE INRUIL WAAR DE. OPEL Caravan '57, met nieuwe motor en banden. Benz. 1-12. Geen olleverbruik. 775. Tim mermans. Stot-Mariastraat 70, R'dam. Tel. 255422. Van particulier RENAULT, type Ondine, bj. '62, met veel access. 47.000 km gelopen. Moet weg. wegens overcompleet. Prijs 2450. Inl.: v. Cittersstraat 25b, tel. 238043, na 6 uur. Te koop LELIJKE EEND 1960. I.z.g.st. De Sterke, SaXtlevenstr. la. OPEL Caravan '57. v. cL Akker, Paradijslaan 30b, ben. ZONDER EIGEN GELD een prima auto met 3 mnd. garantie of 10.000 km. Slechta tegen 5 pot rente. Inruil ook mog. Tel. 020-733319. Te koop FORD Taunus 15 M, bj. '56. Verkeert 775. Wllgeweerd 72, Tuindorp-Vree wijk. Te koop VW de luxe, eind *61. Motor 100 pet. Zeldzaam mooie auto. Mansmonstraat 106, Rot terdam. RENAULT Dauphlne '59. Vraag prijs 1200. B. v. d. Vliet, Ka straat 120, R'dam-Zuld. Te koop OPEL Kaptt&n. bj. '52. I.pr.st. f 250. A. C. v. d. Saa\ Rosestraat 184a. R'dam-Zuid Te koop FORD Taunus, prima motor. OUevrlj. Prijs 200. T. Straatsma, Frans Bekkers'raat 137d. VW STANDAARD, type '61. Ad miraal Helfrichplein 23, Biels- wijk. Tel. 01892-808 Te koop OPEL Caravan '56. van part., met geel kern. Proefrit toegest. i 500. J. v. d. Velden, Hartagpakkersst-raat 69, R'dam- West. RENAULT Gordlni *61, ljst.v.nw, 2450. Ford Consul '60. 3Ö75. Opel beate! *61, zeldzaam mooi, 1975. Opel Caravan '59, 1975. Opel Kapltkn '60. f 2850. Ci troen 2 CV bestel '62, met zij ruiten, 48.000 km 1450. Re nault Dauphlne '58, f 850. Ford '61, dl. met gasinstallatie 1650. UphoX, Ben. Oostzeedijk 163. tel. 134322. RENAULT Dauphlne '61, motor, banden, lak. i.pr.st. 1550. In ruil, betaling in overleg. Telef. 153387, tot 8 UUT. Te koop i.z.gst.z. FORD Anglia bestel, m. zijruiten. Tel. 251283 Van part. GOGGOMOBIL *57- '58, 1:22. Met wegenbel. I.stg.st. f 475. Na 7.15 uur: J A v. d. Berg, p.a. H. v, d Veer, Kleiweg 291b, tel. 131695. Aangeb. DA F de luxe, bj. *60- '61. Ziet er geheel keurig uit. T.e.a.b. Tel 243706. OPEL Rekard, bj. jan. '61, 68.000 km gelopen I.zg^t. 2450. Met garantie Financ. mog. Telefoon 248427 KOSITA-TAPUT, 17.50 p. m. 200 bree«3, Ls veel mooier, oratia gelegd. C. R. v. Kooy, L. Hllie- weg 8. tel. 276902- Zaterdag ge- slosen GELD NODIG voor meubelen TV enz. le jaar rentevrij. 0e- helmiiouding verzekerd. Postbus 1146. tel. 243384, R'dam Aangeboden orlg. PERZISCH TAPIJT Beiouch. Normale prils I 285, voor I 195. Meshed De Perzenspeoialist, Mauritsweg 58. tel. 35993. RuU uw oude MEUBELEN in bij aauKuup van nieuwe Vraag I vrijblijvend taxatie. Cor Ros Meubelen, Oosueedljk 344—364 boek Oostplelp. Tel. 1.33744. 4 gotische FAUTEUILS, 60. 4 eetstoelen 40. Bergoss vloer kleed 75. Alles I.pr.st. Telefoon 253144. Moderne TEAK KETHOEKEN compleet 190. Pracht teak bergmeubel met vitrine vanar 185. Bankstellen met Skat o£ moderne stof vanaf 359: Snfit- ranl haardclubs 87,50. Mcubel- magsiziln De Rode Pul, St.-Ma. rkistr. 120. (bij Nw. Binnenweg) tel. 239364. PIEKER NIET! Prachtig 5-z!ts bankstel met losse polyether kussens. Kussens gestoffeerd met prachtige stof en de rest met IJzersterk kunstleer. Speciale Herfstaanbieding 3®,_ Royale gold teak salonkast met bar. Prachtige Indeling aset hoogglans deuren. Iets beschadigd nu 1298.— Fantastische hanrdfanteull met leuke Deense ruitstof en zwaar kunstleer nu 169,50 Goudseslngel 73 Rotterdam Telefoon 13 80 46. bij aankoop van nieuwe. Vraag vrijblijvend taxatie. Oostzeedijk 344-364, hoek Oostplem. telefoon 13 37 44. MEUBELSTOFFERINO J. A. GLOUDIE, De la P.eystraat 34, Rot terdam-Zuid. Telefoon 27 54 91. Stalen op zicht zonder enige verplichting. Tc koop mooie BRUIDSJAPON, maat 42. M. P. Ottevaugcr, Amethiststraaf, 12a, R'dam. S. G. A. LIL LIP UT het ideale verstelbare plastic slipje voor celstof luiers. DANSEN LEREN? Zondag 10 Januari 4-6 uur, beginncrslcs; 6-8 uur les gevorderden; privé- les leder uur. Inschrijving dag, vanaf 7 uur. Dansschool John van Gooi, Goudseweg 10a, telef. 113549 AUTORIJSCHOOL Jongejar.. Wij lessen ill Opel Rekord (nieuw materiaal). 10 rijlessen f 75, losse lessen 8 per uur. Tel. 228832. DANSSCHOOL John van Gooi, Goudseweg 30a. R'dam, telef. 113549. PrlvÉleSoen op elk ge wenst uur. Wij leren u dansen in 5 lessen. 11 AN DELS INSTITUUT POM- PKNBURG, Mathenesserlaan 481, tel. 238391. Steno, typen, talen, boekhouden, mlddensu- dlploma. Januari nieuwe cur sussen. Inschrijving v.a. 4 Jan,, maandag t.m. vrijdag van 2-S uur. „EMINENT", erk. rijschool, 10 lesuren j 37.50. VW's, Dafs, Opeis Kadett, Slmca's, Lam- bretta's. Beeldtheorieavonden. Zwart Janstraat 50. tel. 283597. Vanaf heden inschrijving voor beginners en gevorderden voor onze januarl-cursus. Inschrijving dagelijks van 79 uur. Terrein IJsclub Kralingen, le Jerichostr. 11, tel. 125177 en 286385 Foto Nederland voor inkoop ruU, verkoop van betere FOTO- FÏLM-CAMERA'S, projectors, kijkers. vergrottngsapparaten Schiedamsevest 5 R'dam-C Tel 125390 - Nieuwe VW'S zonder chauf feur. Autoverhuur A. op den Brouw, Hekelingenstr. 19b. Rot- terdam-Z. Tel. 176142. - AUTO HUREN? Dan naar ga rage v. Wunnik! Mercedes, Opel Knpitan, Rekord, Stationcars. Taunus 17 M etc. Billijk tarief, Beijerlandseiaan 180 en 155. Tel. 010-19X186-273916; garage telef 274324. R'dam. 50 NIEUWE VW'S z. chauffeur. Luxe open en gesloten, bestel auto's en 9-persoonsbusjes. Pick-Up m. dubbele cabine. Nu ook Opel Rekord. Caravan ea Opel Kadett. AVO-garage, Kete- iaarstr. 9 (bij de Baan), Rotter dam, telef. 133450; Bokelweg 4, Schiedam (achter het station), tel. 150940. AUTOVERHUUR Arana. VW- busjes, zonder chauffeur. Telef. 123517-133623. HEEMRAADSTRAA'I 56, Teiefuun 233000 - Rortartam ZOMERVAKANTIE! Luxe 4- en 6-pers. caravans, geheel compleet te huur, op camping ln de Belg. Ardennen, slechts 95 p. w. Alles inbegr. Poet bus 5267, A'dam. Te huur 2 ZOMERHUISJES in bosrijke omgeving. Te bevr. A. Michlelse, Hogemlerdseweg 19, Lage Mierde N.-B. Tel. 04259- 347. Aac«eb. EENGEZINSWONING, vrij huls, te Hoogvliet. 5 ka mera, keuken, douche, berghok en tutn ook met uitzicht. Gevr. 4- of 5-k.Woning. Br. nr. B 7347 bvdb. Aangeb. HOEKHUIS, Tê etage, gemod., ln 't westen van. R'dam. Gevraagd te ruilen ln omtrek van R'd&m. Br. B 7344 bvdb. Aangeb. vrije 3-KWONING, ben, en plaats, Gevr. 4-k.flat of een gezinswoning. Geen Zuid. P. H. Noord Ijk, Berkelstraat 26b, Kra llngen, tel, 144447. Gevraagd: KLEIN VRIJ HUISJE met achterom ln bosrijke om geving. Aangeb. vrij beneden huis met 2 hele grote kamers enjz,, nabij Station Haarlem. Br. nr. j-14442, bur. HVV, Kruis straat 17, Haarlem. Wie ruilt mijn 4-K.WONING ln Bergpolder, le verd,, Borge- 8lusstraat 39, Jacobs, voor 3- of 4-k.Wöhlns Paradijs'.aan, Schut- tersweg of Rakstraat. WILT U VERHUIZEN? Fa. Wil kes Zn, Soetendaalseweg 27 en 49. tel- 246948 en 248269- RUILEN: is etage, 3 kamers en zoldwer en balkon. Gevraagd S-k.wcxning, omg. Delf shaven. Br. nr. B 7363 bvdb. Wie ruilt mijn VRIJ BOVEN HUIS voor nieuwbouw. W. Schools. Punt straat 37a, R'dam- West. Aant?eb. BEN .HUIS, 3 kamers, keuken, tuin, loods. In *t Wes ten. Huur 14 p. week. Gevr. ben .huis of Ie etage Noorder- eüand. Inl. D. v. Oudgaarden, Maaskade 139 of tel. 129479. Aamgeb, 3-K.WONING en dou che en grote zolderk., 2e verd. Gevr. 4- of 5-k.woning R'dam- Zuid. Militnxstr. 170, telefoon. 274554. DROGE PAK HUIS RUIMTE te huur gevraagd voor opslag le vensmiddelen. Bij voorkeur Schiedam of R'darn-W. N.V, Suikerwerkfabriek ARRA, Ro zen burgstraat 14, Schiedam. Tel. 268837. Te koop DWERGPINCHER, j. oud. Is ingeënt. Lief voor kin deren. J. Schouten, Beverstraat 92a. Te koop goed sprekende PAPE GAAI met kool, 135. J. van Rooien, Putt-ershoekstraa t 20c, R'dam-20. Goed tehuis gevraagd voor brui ne reu, 3 mnd. en grijze KAT. Niet bij kleine kinderen. Inl.: Walravenstraat 4a, R'dam-Z., bij Randweg, Te koop jonge Duitse HERDER, zeer mooi en Hef voor kinderen. Bilijke prijs. L. Kuiper, Brielse laan 104, R'dam. Te koop zwarte POEDEL, reu, 6 mnd. Vraagprijs ód. Pooien» Ramaerstr. 16. Aangeboden orlg. PERZISCHE AN ATOL'TAPIJTJES veer 52' lontafeis v.a. 75,-. Meshed De Perzensoeciaiist, Mauritfweg 58. i tel. 135993.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2