Plannen voor ijsbaan op parkvijvers, maar. Zal Henk Aben (NOAD) titel behouden? artifort meubelen m&z «-asp# Crisis gaat vooraf aan de bevrijdende vondst rafeltenniskampioenschapperi beginnen maandag Jongens stelen twee brommers Op weg naar werk overleden Man (80) voor 320 opgelicht iSCHIEDAMSEl I ZAAIERTJES JÊ&mmm ■Ws door R. Blijstra Burgerlijke Stand m HET VRIJE VOLK DONDERDAG 7 JANUARI 1965 i'AGINA (Van een onzer verslaggevers) bestaa^ in Schiedam plannen om de vijver van het Prinses Beatrixpark tegenover het i j isci ge egen paviljoen De Ketel te bestemmen tot gemeentelijke ijsbaanwanneer er een volgende vorstperiode komt. Onbegrijpelijk Gevaren broersvest 64-66 - schiedaw Afdelingen 'GOLEM IV - LE BASSIN', aquarel van Brauer (32x30 cm). In de poging om tussen alles wat geweest is en is, een plaats te vinden in de strijd om de oorspronkelijkheid, die het kunstleven van deze tijd beheerst, grijpt ook de schilder naar de pen om te verklaren wat hij doet en om te bewijzen dat hij anders doet dan anderen. FEMME AUX DEUX TABL1ERS aquarel van Brauer (32x17 cm). f 'PAYSAN RUSSE'; aquarel van Brauer (17 x 25 cm). EEN BOEK MET DIT MERK IS EEN WAARDEVOL WERK Waarom geen stuk weiland onder laten lopen voor SIJV Naar verluidt zijn de bespre kingen binnenskamers met een vruchtbaar resultaat afgerond; B. en W. zouden slechts hun fiat moeten verlenen voor het aanleg gen van de verlichting door de dienst Technische Bedrijven. De baan, die met talrijke lampjes sfeervol wordt verlicht, kan uiteraard slechts worden ge bruikt, wanneer het ijs op de vij ver de vereiste dikte heeft. Deze plannen houden zijdelings verband met de moeilijkheden waar mee de vroegere Schiedamse ijsver- eniging SIJV te kampen heeft. Vroeger zette de Ijsvereniging al tijd een fraaie baan uit aan de Weslfrankelandsedijfe, maar toen de Wilheiminahaven werd gegraven verhuisde de ijsclub, die ook was aangesloten bij de KNSB, naar de Laan van Spieringshoek, waar zij de beschikking kreeg over een met dijkjes omgeven stuk weiland, dat elk jaar werd geïnundeerd met wa ter uit de Poldervaart. Maar ook hier kwam een einde aan toen de baan moest wijken voor de stadsuit breiding en er voor SIJV geen nieuwe baan kwam. „Onbegrijpelijk," aldus de secre taris van de Schiedamse IJsvereni ging. de heer A. Wessel. „Ik zie maar niet in. waarom men ons geen stukje omdijkt weiland kan geven Het bestuurslid van SIJV denkt hierbij aan de velden, waarop thans zomeravond voetbal wordt gespeeld. „In de winter worden die velden niet gebruikt en er zou bij vorst een prima ijsbaan van te maken zijn." zo meent de heer Wessel. „Ja." vertelt hij. „die ijsvereni ging ri een beetje in „slapende toe stand" geraakt. Nee. lid van de KNSB zijn we ook niet meer. Dat gaat immers niet. wanneer je niet over een ijs baan beschikt, veegt hij er enigs zins somber aan toe. De heer Wessel vindt het plan om de vijver van het Prinses Beatrix park ais ijsbaan te gaan gebruiken wel aardig, maar ziet nog niet, dat het inderdaad succes zal opleveren. Integendeel, hij ziet zelfs gevaren. In dit verband wijst hij op het feit, dat men de vijvers al eens eerder als ijsbaan heeft gebruikt en dat men toen de baan ijlings heeft moeten ontruimen, omdat anders de ruim viernonderd schaatsers, die er bezit van namen, nadat zij de ge plaatste hekken hadden genegeerd, door het ijs zouden zijn gezakt. „Het duurt op zijn minst een week," aldus de heer Wessel, „voor dat men de vijvers kan gebruiken. Immers, er staat minstens een me ter water en dc Ijsvloer moest dan zeker dertig centimeter dik zijn om het „schaatsgeweld" te kunnen hon den. Een stnkje ondergelopen land zou veel beter zijn," peinst bij. De heec Wessel zegt, dat men als vereniging niet vee] aan de vijvers zou hebben, omdat er geen entree zou kunnen worden geheven. Dit laatste sluit namelijk het houden van goed georganiseerde schaatswedstrij den uit. Gelaten hebben de bestuurders van SIJC gezien, dat de commer ciële ijsbanen Spieringshoek en Van Vliet duidelijk floreren. Zij misgun nen de houders van deze parken hun verdienster, niet, maar ze zouden zo graag weer over een eigen baan be schikken. waar ze overigens minder entree zouoen heffen, „Ik kan het niet begrijpen," zegt de heer Wissel nogmaals, „waarom men ons dat „voetbalweiland" niet kan afstaan; het zou prima geschikt zijn DONDERDAG IRENE Ger. Ouderver., jaarfeest 20 uur. MUSIS SACRUM NVV-Bestuurdersbond, cabaret avond 20 uur. VRIJDAG CJV-GEBOUW Soc. Passé Partout, soosavond 19.30 uur. IRENE Herv. Geref. Jeugd Verbond, jaar feest 20 uur. WIJKCENTRUM HBS ver. Onder Ons, contactavond 20 uur. MUSIS SACRUM Pers. Ver. Romi, feestavond 20 uur ZATERDAG WIJKCENTRUM R.-K. Instuif, discobal 20 uur. CJV-GEBOUW Soc. Passé Partout, interessegroe- pen 19.30 uur. ARCADE Fanclub The Melody Stars, dans avond 20 uur. TENTOONSTELLINGEN STEDELIJK MUSEUM tot 11 jan. Jaap Nanninga, tekeningen, schil derijen en gouaches. Johnny Friedlaender, grafiek. Zao Wou-ki, grafiek. OPENINGSTIJDEN Openbare leesbibliotheek GEMEENTEBIBLIOTHEEK Centrale Lange Haven di 9.30-4.30, 7-8.30; wo 9.30-4.30; do 9.30-1230; vr 9.30-4.30, 7-830 en za 9.30-4.30. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Westmolenstraat 26 di 330-5; wo 2-5; vr 3.30-5, 7-8; za 1-4. R.-K. OPENB. BIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 ma 7-9; di 10-12, 2-5; wo 10-12. 2- 5, 7-9; do 10-12; vr 2-5, 7-9; za 10- 12 2-5 JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 di 2-4; wo 2-5; za 1-4. JEUGDLEESZAAL Centrale Dam 8 ma 4-5: di 4-5; wo 2-3; vt 4-5. FILIALEN van de Gemeentelijke en R.K. Openbare Bibliotheken: Volwas sen afdeling Lorcntzlaan 6 ma 1.30-4.30: di 1.30-4.30; wo 7-9; vr 1-430, 7-9. JEUGDAFDELING Kohnstammsch. Falirenheitstraat 4 ma 3.30-5: vr 3.30-5. JEUGDAFDELING St.-Rosaschool Ingang Archimedesstr. VOLWASSENEN Parkweg 71 di 2-5; wo 7-9; vr 2-4, 7-9; za 10- 12. JEUGDAFDELING Parkweg 71 wo 2-4; vr 4-6. VOLWASSENEN Dr. Wibaulplein 120 ma 7-9; di 1-4.30; wo 7-9; do 9.30- 12; vr 7-9. JEUGDAFDELING Br. Wibaulplein 120 di 1-430; wo 2-4; vr 7-8. VOLWASSENEN Leliestraat 10 ma 6.30-8.30; wo 1-5, 6.30-8.30; za 10-3.30. JEUGDAFDELING IJsselmondesestraat 29 di 4-6; wo 1-5; vr 6.30-8.30. VOLWASSENEN SchiedairrifWfS 36, Kethel di 2-5, 6.30-8.30; vr 2-5. JEUGDAFDELING Schiedamseweg 26, Kethel dl 2-5; vr 2-5. Dit zijn de vijvers van het Prinses Beatrixpark in de winter. Men kan er, mits de ijsvloer dik ge noeg is, schaatsen in een idyllische omgeving van aanplantingen enhet „koek-en-zopie" staat er al, want men kan er aanleggen bij paviljoen De Ketel. Er is echter één maar aan verbonden: onze winters hebben meestal maar een kleine levensduur. Slechts bij hoge uitzondering kan men geruime tijd op plassen, vaarten en vijvers schaatsen (Van onze sportredactie) Voor de Schiedamse tafeltenniskampioenschappen, die maandag avond in de Korenbeurs beginnen en op zaterdag 16 januari met de finales in de zeven verschillende klassen eindigen, bestaat ook dit jaar een grote belangstelling. Niet minder dan ruim honderd tafeltennïsenthousiasten schreven in voor deelname; te zamen namen zij honderdvijftig inschrijvingen voor hun rekening en driehonderd partijen moeten worden gespeeld voor de kampioenen in de verschillende klassen bekend zijn! ten Henk Eikmans en Freek Sut- torp zullen stellig alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Boven dien mogen b.v. C. van Koetsveld (Service) en outsider W. Bruning ook niet kansloos worden geacht. Van het genoemde aantal inschrij vers spant NOAD met 28 deelne mers wel de kroon; Service volgt met 26. Deze verenigingen zullen dan ook wel gaan uitmaken, wie met de wisseibeker voor de sterk ste vereniging gaat strijken dit jaar. Dat TSF met 12 en RAP en Ready met resp. 9 en 7 deelnemers in die strijd ook een rol zullen gaan spe len, kan nauwelijks worden aange nomen. Uiteraard is het de grote vraag, of Henk Aben (NOAD) ,ook dit jaar zijn persoonlijke titel van Schiedams kampioen in de hoogste klasse zal weten te prolongeren. Zijn clubgeno- Ad verten tie IM. I exclusief dealer (Van een onzer verslaggevers) In Vlaardingen hield de rechercne woensdagavond een dertien- en een veertienjarige jongen aan, die twee bromfietsen hadden gestolen. De jongens hebben de diefstal bekend. Zo open als de strijd in de hoog ste klasse is, is die ook in de overi ge afdelingen. In B (2e klasse) wer den D. Boer (Service) en J. Meul- dijk (NOAD) wel geplaatst, maar het krachtsverschil met verschillende van de overige 34 deelnemers lijkt gering. De grote deelname in deze groep is typerend voor het Schie dams tafeltennispeiieen bijzonder grote groep juist tegen de hoogste klasse aan. Het wachten is slechts op een doorbraak naar die hogere, landelijke klasse. Ook de C-groep (3e klasse) heeft met 30 deelnemers vele kandidaten voor de titel. Door de toemooicom- missie werden o.a. J, Kreischer (Service) en René Timmer (TSF) ais sterkste titel-pretendenten be schouwd. In de D-afdeling (25 deel nemers) en de E-groep (12 inschrij vers) was het zo moeilijk uitgespro ken sterkeren aan te wijzen, dat van plaatsing werd afgezien. Bij de junioren waren het echter de Service-knapen W. v. Slobbe en R. Schewe, die als finalisten zijn ge tipt en aldus werden geplaatst. In de G-afdeling is het altijd een vol komen open strijd, al staat wel vast, dat ook dit jaar H. ten Bras het ver zal brengen. Van maandag- tan. vrijdagavond (uitgezonderd woensdag) worden in alle groepen de wedstrijden tót de kwartfinales gespeeld. Op zaterdag avond 16 januari volgen dan voor alle groepen de kwart-, halve en hele finales. Alle inschrijvers hebben intussen reeds hun aanschrijvingen voor de eerste partijen ontvangen. Belangstellenden zijn volgende week in de Korenbeurs van harte welkom. (Van een onzer verslaggevers) Terwijl hij op weg was naar zijn werk bij Key en Kramer in Maas sluis, is vanmorgen rond half acht de 54-jarige J. Knip op de Koningin Wilhelmlnalaan onwel geworden en ter plaatst overleden. (Van een onzer verslaggevers) Een man van middelbare leeftijd heeft zondag in Rotterdam de tach tigjarige alleenwonende J. de Groen voor 320- opgelicht. De oude man die eerst na enkele dagen aangifte deed, kreeg in zijn huis aan de Schonebergerweg bezoek van een onbekende man. Hij bracht hem de groeten over van zijn zoon die pas toor is in Wuppertal. Voor hem moest de bezoeker drie lappen stof achterlaten die later van slechte kwaliteit bleken te zijn. De oude man betaalde er ƒ320,- voor, die hij vol gens de bezoeker van zijn zoon zou terugkrijgen. Deze bleek bij navraag echter van niets te weten. De oplichter die Duits en ge brekkig Nederlands sprak, is onge veer vijftig jaar oud, grijs aan de slapen, hfj droeg esp grijs kostuum, een zwarte of donkergrijze overjas en zwarte overschoenen. SCHIEDAM Geboren: Pietemel- la d v 'C v Bochove en G Grims: Sandra d v F W Wessels en C M Kramers: Marcel z v J H Versteeg en W J Kloos; Angelina E M d v A W v d Heijden en M G Groen- hard; Nicolaas P M z v C A Lans bergen en M C G van Wijk; Marti- nus z v M Soeters en C Scholten: Yvonne C d v D Schouten en W Spijkhoven; André z v W H v d Horst en H Sas; Hilda d v H van Holten en M J J van Doom; Marja A d v D W Harts en W Bos; Ger- br&nd z vF G J M v d Boomen en A M M Willems; Irene M d v J v d Lugt en M C van Slobbe; Johan nes C z v J T E M Peek en C P v d Heijden. "Laat Uw overall CHEM. REINIGEN, beter dan was sen en niet duurder. Wasserij C. J. Heinsbroek, Frans Hals plein 2, tel. 010-67090. Alles op gemakkelijke beta ling vanaf ƒ1.— per week. GOEDERENHANDEL Fa. A. Schilperoord en Zn., Tuln- laan 40, Schiedam. Kapsalon Heléne de salon voor de betere permanent. STROOMLOOS, voor ieder haar geschikt. 1730 Hêiène tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent i 10.— Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hêiéne, Rembrandtiaan 22 Telef 267170, Schiedam, 1,re ductie op deze advertentie. .TÏu Merkwaardigerwijze blijkt dan meestal uit zijn woor den, dat zijn 'methode' zich op generlei wijze onder scheidt van die van zijn voorgangers en collega's uit deze en vroeger eeuwen. Zo vertelt Erich Brauer, een in 1929 te Wenen ge boren schilder, dat hij, wanneer hij begint, in de eerste plaats aan de kleur denkt. Eén kleur, hel rood op een sombere achtergrond. Zo'n rode kleurvlek gaat dan op een vlinder lijken. Achter die vlinder komt de achter grond te voorschijn met rijk geklede mensen, scara- beeën, paddestoelen, huizen, bloemen. Als het gehele viak vol is, ontstaat bi) de schilder een crisis en gaat hy grondige veranderingen aan- brengen, hij schildert over de dingen heen die hij reeds heeft opgezet en krast de verf weg met een scheermes, totdat de bevrijdende vondst komt. In die tijd kan hij aan niets anders denken dan aan zijn schilderij en tijdens de maaltijden gaat hi) zo aan tafel zitten, dat hij zijn werk kan zien. De beschrijving die Brauer van zijn methodes geeft, ls van toepassing op de werkwijze van veel schilders, van veel kunstenaars. Het is niet de enige methode. Er zijn er, die nog improviserender te werk gaan, die op het ogenblik dat ze beginnen helemaal niet weten wat ze gaan doen en in een soort trance maar wat 'anrot- zooien'. Aan de andere kant staan zij, die precies weten wat ze willen, die een duidelijk motief in hun hoofd hebben, maar die tijdens het werk eveneens in een trance komen en met dezelfde moeilijkheden hebben te kam pen of dezelfde genoegens of vreugde zelf smaken bij hun scheppende arbeid. De schilders die naar een mo del werkten, de schrijvers die van tevoren weten hoe hun verhaal zal eindigen, komen vroeg of laat evenals de improviserende kunstenaars in eenzelfde soort op gewonden stemming, die hen op het rechte pad houdt of hen er van af voert. Want dat is het mystieke; niet de techniek, die al tijd aanwezig moet zijn, niet de geestdrift en dan bedoel ik daar werkelijk de driit van de geest mee bepalen de waarde van het kunstwerk. De waarde van het kunstwerk ligt ergens diep begraven in de kunste naar en komt als bij de uitbarsting van een vulkaan met de slakken en de zwaveldampen omhoog, om aan het eenvoudigste motief een zekere glans te verschaf fen. Bij een man als Brauer en bij zovele anderen is de drift ontegenzeglijk aanwezig. Ook wel talent, al ver- zeilt deze kunstenaar gemakkelijk in details, die hem blijkbaar van het rechte pad afvoeren. Het begin met die rode vlek kan nog tot alles voeren, maar naarmate de vormen optreden en een eigen leven gaan leiden, de drift niet gevoed wordt door een kracht die de kunstenaar wel kan beschrijven, maar daarom nog niet altijd bezit, ontstaat iets wat ons moeilijk kan over tuigen. Brauer wordt vergeleken met Hieronymus Bosch, maar zou alleen maar een aanvaardbare illustrator kunnen zijn van sprookjesboeken. In het koor van de kunstenaars die in Parijs hun zegje zeggen en hun werken lonen, is hij niet de slechtste. Niet de beste ook, maar de beste is ver te zoeken. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1