Chauffeur bekent mishandelin van oud-veehandelaar Gangster schiet van zich a in ensington Nieuwe stichting wil pro fiteren van olierush Noordzee administratieve kracht ASSISTENT E Omdat jj NI ilu I Li j schry machine overal ter wereld de beste plaats innemen is het vanzei: sprekend dat uw koffer schrijfmachine ook het beste En de A.P. maakt u dat mogelijk! AVRIJ SECRETARESSE een kfT eilsleger 1 contra I James Bond Reconstructie moord Kennedy in Denemarken Agenten gewond, hond gedood Havenarbeiders Londen willen wel overwerken Wijzigingen in Indonesische regering op til Concorde wordt tóch gebouwd een EffTtliulüfi kan zijn. Novy Mir: Russische sclirifvers vervalsen Lenins brieven „Londen" besluit: ADMINISTRATIEVE KRACHT 0E MODERNE MEDISCHE ENCY CLOPEDIE DRA ilE BANKWERKER 1.69 2.09 2.89 2.89 3.09 0.79 0.99 0.79 0.59 0.40 0.59 0.89' 0.63 1.29 1.59 0.59 0.55 0.59 1.94 HET VRIJE VOLK DONDERDAG 7 JANUARI 1965 WftiüHniiiiHimuiiiiifHiiiifiiijifiOTiciinmttiMfHimjwttMHfflrjr (Van een onzer verslaggevers) De Zoetermeerse chauffeur C. T (29), die dinsdagavond door de rijkspolitie van Berkel en Rodenrijs werd aangehouden, heeft be kend zijn plaatsgenoot en 73-jarige oud-veehandelaar H. N. B. te hebben mishandeld, De bejaarde man werd dinsdagavond door de surveillerende politie gevonden op het ijs van een slootje langs de Zoetermeerselaan. Terug Inschakeling Voo.r de rest wil de stichting ech ter wel zo veel mogelijk, op de Noord zee en als ze de kans krijgt in aUe oliewingebieden ter wereld worden ingeschakeld. Ze rekent daarbij vooi Nederland niet op een voorkeursrecht, verankerd in de straks te verlenen concessies. Wel verwacht zij, dat de regering zal trachten de inschakeling van de stichting te bevorderen. In 1966 Hef boeiend verhaal van uw eisen lichaam» «V eigen leven Oil prachtig uitgevoerde zesdelige standaardwerk geeft antwoord op al uw vragen. Zendt ons een briefkaart en u ontvangt het uitge breid prospectus. DE AP-BOEKHANDEL, HEKELVELD 15 AMSTERDAM-C. K Voor spoedige indiensttreding gevraagd 1 voor het verrichten van eenvoudige werk- 1 zaamheden. Bekendheid met typen wordt S vereist. I Ons kantoor is gevestigd te Schiedam. Sollicitaties onder nr. 33323 Adv. Bur. Ben- f jamin, Postbus 111, Rotterdam. Metaalwarenfabriek M. DEN HAAN - Rotterdam vraagt: AANKOMEND voor stempelmakerij. Wijnhaven 81 - Tel. 13 07 55 - Rotterdam. SCHEEPVAARTKANTOOR te Rotterdam zoekt voor zijn afdeling Technisch Dienst voor spoedige indiensttreding met enige kennis van Duits en Engels. Sollicitaties worden gaarne ingewacht onder no. B 7371 aan het bureau van dit blad. ADRES: JIIHl cc m LONDEN (AP) Het Leger g des Heils in Engeland vindt" de S| avonturen van Geheim agent g 00', alias James Bond, held uit g boeken van de vorig jaar over- Mi leden Engelse schrijver Jan gt Flemtng, schandalig en verder- g Jelijk. g g In het weekblad van het En- s g gelseLeger des Heils 'War Cry" s g (S&r&dkreet) schrijft luitenant- -kolonel Bernard Watson dat =g het bezwaar van het Leger des -ff Heils zich niet zomaar richt te- 3 Sen de immoraliteit van. Bond. jg maar tegen de amoraliteit Mi. het volkomen ontbreken, van E iedere morele norm. M 'Bond kent geen mededogen. Zijn wreedheden vloeien, voort H uit lust naar wreedheid,' aldus g 'War Cry', dat venvacht dat de g 'James Bond-industrie' in :!965 H meer dan vijftig miljoen gul- g den zal oplet eren terwijl het Leger des Heils slechts oo der- tig miljoen gulden durft .te hopen. g 'Maar het is nu eenmaal ge- g makkelijker de mensen te inte- g resseren in de avonturen van g Bond dan in de ellende van g daklozen en van de mensen die g niet te eten hebben,' aldus ae J§ Engelse Strijdkreet. De oud-veehandelaar kan nog niet lerende opperwachtmeester en een KOPENH \GEN. Ecuier). De Deense advocaat Joergen Jaeobsen voorzitter van een burgercommissie van onderzoek heeft donderdag be kendgemaakt. dat de moord op pre sident Kennedy in Denemarken zal worden gereconstrueerd om vast te stellen of deze zich kan hebben toe gedragen op de manier, zoals in het onlangs verschenen Warrenrapport is uiteengezet. Het Italiaanse geweer, dat door Lee Harvey Oswald voor d moord zot- zijn gebruikt, zal voor dit doel uit de Verenigde Staten worden over gebracht, Twee poppen, die presi dent Kennedy en gouverneur John Cönnally van Texas moeten voor stellen, worden In een open auto met dezelfde snelheid, op dezelfde afstanc en onder dezelfde hoek als de presidentiële wagen ten opzichte van de opslagplaats van schoolboe ken had. langs een speciaal opge richte toren gesleept. Een zeer goed schutter zal dan op de poppen schieten om vast te stellen of drie schoten kunnen worden afgevuurd in de zeven seconden die Oswald ter beschikking stonden. De bevindingen die in het rapport van de commissie Warren zijn vast gelegd hebben in verscheidene lan der tot en controverse over de moord op Kennedy geleld. worden gehoord. Zijn toesta;;', is i nstig. Met hersenletsel werd h(j dinsdagavond overgebracht naar het ziekenhuis Bergweg In Rotterdam, maar kort daarna is lij opgenomen in het ziekenhuis Djjkzigt. De beide inwoners van Zoetermeer hebben het. volgens de verklaring vat-, T„ aan de stol,: gekregen, nadat rij twee café's hadden bezocht. Same;; met een lerde man, inwoner van Moerkapelle, en de oud-veehandelaar is T. in hef begin van'de avond in de vrachtauto van zijn werkgever ge reden naar een café in Rotterdam- Hillegersberg. Vervolgens hebben de drie mannen een café in Bleiswijk bezocht. Daar vandaan zou de man uit Moerkapelle op eigen gelegenheid naar huis zijn gegaa,. De chauffeur en B. gingen ten slotte in de vrachtwagen op weg naar Zoetermeer. Volgens T. wilde zijn bejaarde met gezel plotseling nóg een café in Bleis wijk aandoen. Hij zelf zou echter naar huis hebben gewild en toen vol gens zijn verklaring de ouü-veehan- de laar agressief werd, zou hü hem een klap op zijn voorhoofd hebben gegeven. De oude man wilde toen uitstap pen. hoewel de wagen nog reed. Daarop zou de chauffeur plotseling een zware hamer hebben gepakt, waarmee hij zijn metgezel twee maal op zijn hoofd sloeg. Volgens T. is daarbij het rechter portier opengeschoten en. is aldus B. op het ijs van de sloot terechtgekomen. De chauffeur, die In verzekerde bewaring zit in bet groepsburcau te Berkel en Roenüijs, heeft verklaard te zijn doorgereden naar zijn woon plaats, maai daar zou hij gewetens wroeging hebben gekregen. Nadat hü de vrachtwagen bij zijn werkgever had teruggebracht, heeft hij geprobeerd in Zoetermeer een per sonenauto te huren, maar de /er- huurder, die wist dat T. niet aï te best bekend staat, weigerde. De chauffeur haalde toen de vracht wagen terug en daarmee is hij weer naar de Zoetermeerselaan gereden, die gelegen is tussen de Kruisweg in Bleiswijk en de gemeente Zoeter meer. Op het moment dat hij bezig was te zoeken naar de gewonde man, werd hij opgemerkt door een surveil- (Van onze Londense correspondent) Twee politie-agenten zijn gisteren bij een straatgevecht in Kensington, een van de duurste buurten van Londen, gewond, een politehond gedood. De gangster John Marson (22). die in november van verleden jaar uit de gevangenis van Lewes uitgebroken was en sindsdien gezocht werd, loste veertien schoten, werd belegerd en na taal verzet geboden te hebben, ge- arresteerd. Het was geen toeval, dat de poli- lie een witte sportauto begon te ach tervolgen. Zij had een waarschuwing ontvangen, dat de man, die zij reeds twee maanden lang zocht, erin zat. De witte wagen, gevolgd dooi de politieauto, vloog met een snelheid van ongeveer 13Ö km door Kensing ton, maar botste tegen twee auto's die zelf enkele seconden eerder tegen eikaar waren gereden. Een mr,n, die later Marson bleek te zijn. sprong uit de auto, die reeds omringd was* door politieagenten en schooi. Een politieagent, in de arm gewond, viel op de grond. Marson iiep een zijstraat in. holde naar een huis waar een Westduitse studenten club gevestigd is, en vluchtte naar de kei der Tweehonderd politieagenten werden naar het adres gedirigeerd en de systematische belegering begon, Mar son bleef schieten, doodde 'n politie hond en schoot een politieagent in de schouder. Ten slotte poogde hij nog eens te ontvluchten en langs een afvoerpijp aan de buitenkant van het huis naar boven te klimmen. Een on gewapende politieman slaagde erin hem te arresteren. De twee mensen, die bij hem in de witte auto hadden gezeten, een man en een meisje van 21, werden ook naar liet politiebureau gebracht. iVan onze Londense correspondent) i>e vertegenwoordigers ran de 18.900 Londense havenarbeiders, die aangesloten zijn bij de transport.-»:' bcldersbond, hebben besloten het verbod van hel verrichten van over werk op te heffen. Zij zijn ook be reid vrijwillig weer tijdens het week einde 's nachts te werken. Slechts een kleine groep verzet zich tegen dit bestuit en weigert enige conces sies te doen. Inmiddels is de situatie ;n de Londense haven weer wat beter ge worden, De achterstand is terugge lopen. omd3t door de havenstaking in Antwerpen minder schepen naar Londen zijn gekomen. Slechts 437 van de 25 000 haven arbeiders waren woensdag zonder werk en slechts elf schepen wacht ten op een plaats aan de kade. Maandag wachtten er dertien sche- pon nn ynnf 26. De Londense havenautoriteit zegt echter, dat de toestand o ianks deze tijdelijke verlichting radicaal moet veranderen om een herhaling van de stagnatie te voorkomen. (Van onze buitenlandredactie) Me» verwacht in Djakarta, dat de Indonesische regering gewijzigd wordt Dit zal, zo meent men, het logische gevolg zijn van, het tijde lijk verbod van de Moerba-partij, President Soekamo heeft gisteren het tijdelijk verbod van de kleine, maar invloedrijke Moerba-partij bij decreet gelast „in het belang van de eenheid van het land." Verschillende ministers in het ka binet zijn lid van de Moerba-partij. onder andere Adam Malik, minister van Handel en leider van de Moer ba-partij, en de derde vice-premier Chairoes Saieh. Saleh is de afgelo pen weken verschillende malen ge noemd als mogelijk opvolger van Soekarno. Thans verwacht men dat Saleh, met Malik en de ministers voor Cul turele Zaken Prijono en van Zeever bindingen, generaal-majoor Sadiki hun portefeuille moeten prijsgeven. Het tijdelijk verbod van de Moer ba-partij volgt enkele weken na de ontbinding van de „beweging te; verspreiding van het Soekamisme." waarvan de leiding van de Moerba- partij de oprichtster was. De Moerba-partij werd in 1948 op gericht. De moerbisten" noemen zich marxisten, maar zijn fervente tegenstanders van de Indonesische communistische partij. Men loemt de Moerba-partij wel nationaal-com- munisttscn. Ze streeft naar een vorm van marxisme dat aangepast is san de Indonesische behoeften. MOSKOU (Reuter) De Russische schrijfster Sawitskaja heeft in het Russisch literaire maandblad „Novy Mir" de beschuldiging geuit dat som mige Russische schrijvers brieven van Lenln hebben vervalst n op grote schaal hebben verspreid. Het officiële «tempel en de handtekening van Lenin werden vervalst. „Ik heb eens mijn hersens gepij nigd," aldus Sawitskaja, „bij een po ging oir; het origineel op te sporen van enkele aantekeningen waarin Lenin uiting gaf aan bepaalde denk beelden van partümedewerkers. Ten slotte heb ik de schrijver, die ze bad opgenomen in een ivoek en schreef dat hü ie aantekeningen ontleende aan brieven "an Lenin. opgezocht en gevraagd naar de her- Dmst /an de brieven. Hij keek me toen diep in de ogen en zet dat hij ze zelf had verzonnen." wachtmeester van de Rijkspolitie. Hij vertelde, dat z(jt. au» niet meer wilde starten en dat hij hulp van een monteur ging halen. Daarop reed de politie auto door, maar de opper zag plotseling in het licht van de kop lampen an de geparkeerde vracht auto, hoe op het ijs van het slootje langs de weg een man lag. T. zal -.rij dög: worden voorgeleid van de sub stituut-officier van Justitie te Rot terdam, mr. A. C. van der Spek. Deze zei vanmorgen reden te heb ben 'inderdaad meer te geloven aan de ruzie dan aan een f verval. De oud-veehandelaar had een porte feuille met ƒ600 bij zich. Toen hfj door de politie werd gevonden, zat er nog 570 in. De Amerikaanse democratische senator Stuart Symington heeft een wetsontwerp bij het congres inge diend op grond, waarvan landei die toelaten dat betogers Amerikaanss; eigendommen vernielen, niet in aan merking komen /oor hulp. Onlangs z(Jn nog Amerikaanse bibliotheken in Indonesië en Egypte door demon stranten in brand gestoken. (Van onze Londense correspondent) De Concorde, het Brits-Franse supersonische straalvliegtuig. zal toch gebouwd worden. Aldus schij nen de Britse ministers die direct of indirect bij de bouw ervan be trokken zijn, woensdag besloten te hebben. Men heeft, in Londen moeten in zien. dat het Britse idee. de Verenig de Staten te laten deelnemen aan het ontwikkelen van het project, niet verwezenlijkt kan worden. In de VS althans heeft men er koel op gerea geerd en het idee werd in Frank rijk vanzelfsprekend verworpen. De VS willen zelf een supersonisch straalvliegtuig ontwikkelen. De volgende stap zal moeilijk zijn. Groot-Brittannlë Wil de Franse rege ring ertoe bewegen twee prototypes te bouwen, een in elk land. Boven dien wil men dat er aan de produk- tie slechts in een veel later stadium gewerkt wordt. Op deze maaier hoopt men in Londen vee; geld te sparen, omdat prototypes de kans bieden voor experimenteren en het ontwerp tussentijds veranderd kan worden. Anderzijds zou deze methode, die dus geld bespaart, een belangrijke vertraging kunnen betekenen en de Franse «gering vreest, dal de VS van deze vertraging het nodige ge bruik zal kunnen weten te maken. De Britse regering weet, dat zij alleen niet het recht heeft de Con corde af te schrijven en dat de Franse regering het verdrag niet on geldig wil verklaren. (Van een onzer verslaggevers) Ir» de oliewereld verwacht men dat op de Noordzee, wanneer het werk er goed op gang is gekomen, jaarlijks bijna twee miljard gulden in de olierush zal worden gein - usteerd. Om het Nederlandse bedrijfs leven laarvan zoveel mogelijk te iaien profiteren, is onlangs de stichting Noordzee Mijnbouw opgericht. Drie grote banken, acht scheeps werven en een serie andere bedrijven, waaronder Philips, hebben rich bij de stichting aangesloten. Ze ver wachten straks, aldus verenigd, een belangrijk aandeel te krijgen in zo- wei het exploratie- als liet exploi- tatiewerk van de oliemaatschappijen op de Noordzee, De voorzitter van de nieuwe stich ting, oud-minister van Economische Zaken en Financiën prof. dr, J. I!ijl stra. heeft dit vanmorgen in Den Haag verklaard. De stichting bl(jkt al in september van verleden jaar opgericht. Om haai- doel te bereiken heeft ze. zoals prof. Zijlstra zei, „een zekere medewerking van de Nederlandse re gering gevraagd". Er is ai een ge sprek geweest met minister Andries- sen ei; daarbij is gebleken, dat deze bewindsman positief tegenover dit nieuwe initiatief uit het bedrijfsleven staat. De Stichting Noor», .-ze Mijnbouw denkt er op het ogenblik zei prof. Zjjlstra niet aan meer te doen dan opdrachten voor de oliemaat schappijen uitvoeren. Ze zai dus niet voor eigen rekening en risico op de Noordese naar aardgas en olie gaan zoeken. Ze overweegt evenmin samen werking in deze richting met ge vestigde mijnbouwbedrijven. Daar om zal zij ook geen toenadering zoeken met bij voorbeeld de Staats mijnen, om eventueel te komen tot een gemengd bedrijf voor Noord- zee-exploratie. Voor een dergelijk initiatief, aldus prof. Zijlstra, leent de stichting zich ook nauwelijks. Ze is voor de door haar te ontplooien actviteiten af hankelijk van de oliemaatschappijen. Het stlehtlngsbeiang zou er niet mee gediend zijn als Noordzee Mijnbouw op eigen initiatief op het continen tale plat zou gaan exploreren. Haar activiteiten zullen veel verder ga-n dan alleen maar de bouw en verhuur van booreilanden van Ne derlandse makelij. De stichting wil by voorbeeld ook communicatiemid delen leveren Philips i en een groep andere elektronische bedrijven ka:i zorgen voor allerhande speciale ap. paratuur. Vijf grote aanemingsmaat. schappijen willen hun technische kennis en materiaal inbrengen. De grootste scheepswerven werken tnee: Van der Giessen-De Noord- Gusto, NDSM. RDM, Dc Schelde. J. en K, Smit, P. Sinit jr. en Wilton- F'ijenoord. Waarom andere grote werven, zoals de ADM en Vcroltne, niet tot de stichting zijn toegetreden, werd does prof, Zijlstra niet hele maal duidelijk gemaakt. Overigens is in de statuten wel de mogelijkheid tot toetreding van meer bedrijven opengehouden Voor de plaatsing en bevoorrading van booreilanden kan de stichting eveneens zorgen. Daarvoor staan borg L. Smit en Go's internationale Sleepdienst, de nieuwe N.V. Smit Lloyd (waarin, de Koninklijke Rot terdamse Lloyd participeert). Van den Tak's Bergingsbedrijf en Schen ner Aero Contractors. Voor weten- scnappelük onderzoek kan Noordzee Mijnbouw dan ook nog profiteren van ie medewerking van TNO, Men is nu met man en macht be- gorure nde nieuwe activiteiten voor te bereiden. Minister Andriessen heeft gezegd te verwachten, dat in dte loop van 1966 de gas- en olierush on ons deel van het continentale plat kan losbranden. Financieel weet de stichting zich krachtig gesteund door de medewer king van de Algemene Bank Neder land, de Amsterdam-Rotterdam Bank (de twee sterke bankconcentraties in ons land) en de Nationale Investe ringsbank. Prof. Zfjlstra verwacht dat het op treden van de stichting zal lelden lot een belangrijke, extra vraag naar ka pitaal. Dat zal zijns inziens ongetwij feld een verknippende invloed op de Nederlandse kapitaalmarkt hebben. Een beroep op de buitenlandse kapi taalmarkt is daarom niet uitgesloten. (Ongecorrigeerd) Rfjnvaartrederü N.V. INT. MOTOR TRANSPORTBEDRIJF „IMT". Gevraagd voor onze afdeling „bevrachting". Vereisten: Administratieve kennis en corres ponderen in de Nederlandse en Duitse taal. Brieven aan de directie: Hoogstraat 111. Rotterdam, Telefoon 13 47 55, 12 34 05 of 1124 59. (vrl.) VERHOOGT ZIJN RUNDVLEES PRIJZEN NIET EN GAAT DOOR MET EXTRA LAGE PRIJZEN. RUNDVLEES reeds vanaf BORSTLAPPEN niet vet FIJNE RIBLAPPEN DIKKE RIB SCHOUDERLAPPEN alles per 500 gram BIEFSTUK per 100 gram SCHOUDERHAM per 200 gram Bi Vestigingen te ROTTERDAM, AMSTERDAM, HILVERSUM THOLEN en HAMBURG Gevraagd een voor onze afdeling Verkoopadministratle. Minimum eisen: UJj.O.-diploma. Type- en steno-diploma Goed salaris en goede promotiemogelijkheden. Sollicitaties met vermelding van opleiding, praktijkervaring en leeftijd te richten aan onze afd. Personeelszaken. 2e pak voor de halve prijs. MARGARINE 4 pakjes voor 1.20 ADRESSEN: Hoogstraat 121 (Fievogebouw), Pan- nekoekstraat 18 b, Oostplein 47 a, Noordmolenstr. 3, Abr. Kuyperlaan 80, Bergse Dorpsstraat 41a, ,Ov. Dorpsstraat 61. Middellandplein 23, Kussischestraat 81 (bij Hogenbanweg), Groene Hiiledijk 197a, St.- Andriesstraat 14. Zwartewaalstraat 3, Voornsestraat 4, Hoogvliet: Wilhelm Trilplaats 19, Ridderkerk: Koninginneweg 51. HAUSMACHSR of BERLINER per 200 gram CORNED BEEF per 100 gram GEKOOKTE LEVER per 100 gram LUNCHWORST per 250 gram HELE GELDERSE ROOKWORST voor bU de zuurkool j 250 gram 1 GROOT BLIK SPERZIEBONEN 1 LITERBLIK ANANAS 2 GROTE BLIKKEN AARDBEIEN J GROOT BLIK KAPUCIJNERS 1 GROOT BI.IK APPELMOES 1 BLIK DOPERWTEN KOFFIE Voor 250. vi 14.75 per maand verrijkt zkh «et een TRIUMPH <TPPA, ee kofferschrijf- machine van de wereldberoemde Triumph fabrie ken. Dit betekent voor U en Uw buiegenoten jaren lang ongestoord modern schrijven! 1 JAAR SCHRIFTELIJK GARANTIE Eee gratis ty pecursus leert U hoe U de machine «»el „naar Uw hand kunt zetten", terwijl het onont beerlijke papier als INTRODUCTIE PAKKET inhoudende: 50 vel bankpost, 50 vel doorsiag-, papier, 50 enveloppen, 5 vel carbonpapier, voor slechts 1.25 lot Uw beschikking staat. Dit pakket kan niet afzonderlijk worden geleverd. DftM Aan de A.P. Kantoormachinehandel uu" Bekeiveld 15, Amsterdam. Zend mij a.u.b. zo spoedig mogelijk een TRlüMPH-TIPPA compleet in koffer. Ik bataat: contant f 250.-*) in maandelijks» termijnen van 1W) ntat A.P. Introduktie-pakket van f 1^5'J. U betaal bij afteverinfl*) - per giro M.b. doorhalen wat U niet »*n*t wo. t*876*> NAAM: WOONPLAATS: -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2