Zal voetbalprogram volledig worden afgewerkt? Meneer Schipper, u wordt bedankt namens ,Wi lern' RUYS CO. Met auto de vijver in Er moet eind komen aan inbraken' Tien i lijdingen door motrt veel schade DISPORT RAPPORT Gewond door gebroken ruit ZAKEN REIZEN NAAR MAAT reisagenten Burgerlijke Stand Officier zegt: zj> CSFS Softbal HET VRIJE VOLK VRIJDAG 8 JANUARI 1965 TAGINA 7 (Van onze sportredactie) Hopelijk is de gesteldheid van de terreinen van dien aard, dat ook de amateurs, weer in het veld kunnen komen; zondag was dat nog niet mogelijk omdat nog niet overal de vorst uit de grond was. Toch. op deze rondgang langs de velden op het Har- gacomplex, bleek dat bijna alle terreinen bespeelbaar waren. Bij Ursus werd dan ook gespeeld door een juniorenteam en een veteranenelftal. Wat maar eens weer bewijst dat de Schiedamse velden, op een enkele na, van een goede kwaliteit zijn. Reserves I Normale zaak Expansiedrift Vechtende zwanen Amateurs RVB-voetbal Zaterdagvoetbal c Carnaval Vierspelenkamp Beste wensen Receptie Hermes-zege kan winnend SVV in de kaart spelen Het voetbalprogramma van zondag, is op een enkele uitzondering na. geheel compleet. Bij de betaalde clubs is het zowel voor Hermes als voor SVV oppassen geboden. Op Harga krijgt Hermcs-DVS bezoek van koploper DFC, een ploeg die dit seizoen verrassend voor de dag is gekomen. De Dordtenaren hebben deze keer een wijs aankoopbeleid gevoerd; dat gaat nu wel degelijk zijn vruchten afwerpen. Voor Hermes zou het dan ook een grote eer zijn als zij kans zien DFC ten of misschien zelfs twee punteji te Ontfutselen. Het zou niet alleen be langrijk zijn voor de Harga-bewoners. maar tevens wordt stadgenoot SVV daarmee goed geholpen. Hermes zal het zondag nog zonder Jan Rijke moeten stellen, die van de drie aan hem opgeiegde strafzonda- gen, er pas één achter de rug heeft. Tegen SVV zondag jl. heeft de Her mes-ploeg goed party geboden: zeker in het begin van de tweede helft had den zy het beste van het spel. Maar aan de afwerking mankeert het nog steeds. Van der Burg zou zo'n af wer ker kunnen z(jn mits hij wat meer steun kreeg van zijn medevoorwaart- sen. Maar al met al kan het zondag op Harga een Interessant duel wor den en voetbal is nu eenmaal een grillig spel. Misschien zorgt Hermes voor een verrassing. SW krijgt het ook niet voor niets zondag. De ploeg gaat op bezoek bij Roda-JC en mag met een gelijk spel zeer tevreden zijn. De Limburgers, die ook vorige jaar een rol van betekenis hebben gespeeld in de competitie, gooien ook nu weer hoge ogen. Wan neer de Schiedammers winnen ko men zij weer een stapje dichter bij de bovenste plaats, waar het dan overigens een gedrang van jewelste zal worden. De reserveteams van Hermes en SVV moeten beide een thuiswedstrijd spelen. SVV 2 krijgt het Amsterdam se Ajax op bezoek en zal fel van leer moeten trekken om deze wed strijd te winnen. Het wordt namelijk weer eens tijd dat de reserves tot een zege komen. De positie op de ranglijst is niet zó rooskleurig voor de Schiedammers. Hermes 2 krijgt bezoek van Velox uit Utrecht en kan deze wedstrijd winnen mits zij alle zeilen bijzetten Zeer waarschijnlijk wordt deze wed- (Van een onzer verslaggevers) an de Burgemeester Knap- pertlaan staat een kiosk, waar men lekkernijen kan ko pen. Geen krantenkiosk, maar ook niet zo maar een tentje. Het is een keurig gebouwtje, dat wordt opgefleurd met bioem- itakken en plantjes, die zijn af gestaan door de gemeentelijke plantsoenendienst. Het hoofd van de plantsoe nendienst, de 56-jarige heer J. J. Schipper, raat na 18 jaar lang de uiterste zorg te hebben besteed aan aanplantingen, re creatieoorden, plantsoenen en parken. Schiedam verlaten. Op 1 februari vertrekt hij naar Haarlem. Wat heeft dat nu met die kiosk aan de BK-laan temaken? vraagt u zich misschien af. Dat is het volgende. In deze kiosk zetelt de heer W. van de Vlies of u-el ..Willem", zoals zijn klan, ten hem noemen. ..Willem' ziet de heer Schipper node vertrekken. Hij staat hij zijn klanten bekend om zijn uit- st-.kende o;nnerkingsgave; niets ontgaat Willem. Ook niet hei doen en laten vciti de plantsoe nendienstover alles wat Schie dam aangaat treet Willem zijn „weetje". Hij weet als geen ander welke verdiensten de scheidende tuin architect heeft en wat deze zoal voor Schiedam heeft gedaan. Dat is veel heel veel. Om maar eens een voorbeeld te noe. men: wist- u. dat onder leiding van de lieer Schipper in het Prinses Beatrixpark een zoge naamde heemtuin werd gecre- eerd. waar alle wilde planten en bloemen, die op veengrond, kun nen groeien, een plaatsje hebben gekregen? Het is maar enkele Schiedam- mers bekend. De heer Schipper, I een vriendelijke. bescheiden I man. praat er niet zo vlug over. Voor hem is die tuinaanleg i (uniek voor ons land) een nor- I male zaak. Daarom Is het zo leuk. dat juist uit de burgerij ons deze 5 week 'n brief bereikte, waarin de I tuinarchitect hulde wordt ge il bracht voor de wijze, waarop nij 5 de belangen van Schiedam heeft behartigd. Die brief is afkomstig s van „Willem" van de Vlies; hij heeft de pers een schrijven ge- I st-uurd, waarin hij de heer Schip- per bedankt. Het is een leuke - brief geworden en we laten Wïl- lem, die als „gewoon burger van 1 Schiedam" afscheid wil nemen van de heer Schipper, aan het woord. 1 „Vele Schiedammers", zo 1 schrijft de kioskhouder, „besef- De heer J. J. Schipper gaat op 56-jarige leeftijd Schiedam ver laten. Op 25 januari is er een receptie en op X februari aanvaardt hij zijn nieuwe functie in Haarlem, waar hij directeur wordt van de „Hout". Bit Is „V.'illcm" van de Vlies in zijn kiosk aan de Burge meester Knappertlaan fen niet, hoeveel zij wel te dan ken hebben aan de heer Schip per. Hierbij gaan mijn geda.ri ten in de allereerste plaats uit naar alle recreatiegebieden, die onder zijn leiding tot stand zijn gekomen Willem somt ze op: Bad Groenoord. Hargapark, Beatrix- park. een pracht van een Maas boulevard. waar ieder kan ge nieten van het drukke scheep vaartverkeer op de. Maas,' de fleurige bloembakken, door de hele stad geplaatst, geven Schie dam. vergeleken bij andere ste den. een zeer prettig aanzien. Het Julianapark noemt Willem „een lust voor het oog". „Zo zou ik nog w-el kunnen doorgaan", schrijft hi), „Schiedam heeft aan de Anthonie Fokkerstraat de modernste kwekerij van Neder land." Wanneer u 's zomers geniet van deze schoonheid en u zich kunt ontspannen in deze re creatieoorden, realiseert u zich waarschijnlijk niet, dat u dat in de eerste plaats aan de heer Schipper heeft te danken. Nee, Willem maakt u hierover geen verwijt, „maar", schrijft hij, „nu de heer Schipper onze stad gaat verlaten, wilde ik dit eens extra accentueren. Dat wij mensen zijn, die het mooie in de natuur waarde ren, blijkt wel uit het feit. dat, wanneer er ergens iets van deze natuur moet verdwijnen de af keurende reacties niet uitblij ven." Willem van de Vlies denkt hierbij aan de goede oude Maas- kant, die door de expansiedrift van Wilton-Fijenoord moest verdwijnen en aldus Willem, „wat te denken van het prach tige driehoeks parkje aan de Burgemeester Knappertlaan met het gezellige vijvertje, waarin de zwanen, bergeenden, Kaapse eenden, knobbelganzen, water hoentjes, etc., etc. in zwommen, dat door vele stadgenoten, voor al moeders met kleine kinderen werd bezocht onder het motto „we gaan de eendjes voeren Op de rustieke bankjes in het j§ toegangslaantje". herinnert Willem zich, „heeft menige he- g j aarde onder het genot van een s prachtig uitzicht zijn levensfilm f§ weer eens aan zich voorbij la- g ten gaan. Vooral dit plantsoen- g tje had een warm plekje in het hart van de heer Schipper. Maar helaas, ook dit moest g wijken voor het nieuwe gemeen- s teziekenhuis. Voor mij", zegt f§ Willem, „staat vast, dat dit en g ook andere dingen de natuur- g vriend Schipper pijn hebben ge- daan, maar als nuchter mens fg zag hij er de noodzaak van in. g In de loop der jaren hebben g vele Schiedammers hem om ad- g vies gevraagd over hun planten, g die het niet zo goed meer deden ff of ziek waren. Nooit stelde de g tuinarchitect deze mensen te- s leur, altijd stond hij ze met raad g en daad terzijde. g Ook wanneer in de lente de 5 telefoon gloeiend stond van ver- ff ontruste mensen, die hem vroe- gen zo gauw mogelijk iemand te g sturen, omdat er twee eenden g 20 erg aan het „vechten" wa- g ren, kregen zij geen boos maar g een laconiek antwoord: „Laat ze g maar gaan, hoor, waar moeter. f| anders de eieren vandaan ko- §j men g .Mijnheer Schipper", aldus be- g sluit Willem zijn brief, „zo zou jt ik nog wel een poosje kunnen g doorgaan, maar ik weet, dat u g toch maar liever op de achter- §g grond blijft. Daarom eindig ik ff met de wens, dat u in uw nieu- g we functie veel plezier en een g goede gezondheid mag hebben, g ook voor uw vrouw en kinderen, ff In gedachten", besluit hij, jj drukt een dankbare Schiedam» g mer u de hand." g Zo maar een WILLEM g strijd zondag gespeeld voor de wed strijd van het eerste elftal tegen DFC. Hopelijk dus ook voetbal voor de amateurs zondag maar zeker zijn we er nooit van In dit gedeelte van het jaar. Wtnneer er niet al te veel regen meer valt, zal het program ma, dat er als volgt uitziet, wel wor den afgewerkt. Excelsior 20 gaat naar Den Haag om te proberen Quick Steps twee punten afhandig te maken. Wat de Schiedammers waarschijnlijk niet zal gelukken. SFC, dat op de nieuw jaarsreceptie nog eens duidelijk het 'vertrouwen in trainer Jan van Bui tenen liet blijken, krijgt Bergam bacht op bezoek en kan bij een zege weer iets ruimer ademhalen. Het kan zich nu nog redden, maar dan moet Iedere wedstrijd punten gaan opleveren. DHS gaat naar Oudewater en zal, om niet te veel achterstand op te lopen, moeten winnen. Demos zoekt het ook al buiten Schiedam. Zij gaan HMSH een bezoek brengen en zullen er voor moeten zorgen de punten mee naar Schiedam te brengen. Martinit gaat naar Steeds Volhar den en zal daar alle moeite hebben om ook maar één punt te veroveren. SVDPW krijgt het Rotterdamse Din- dua op bezoek en kan, mits men met hetzelfde elan speelt als in de laatste wedstrijd, weer tot een over winning komen en dat is meer dan hard nodig. De RVB-clubs. die meestal het eerst te lijden hebben van de slech te velden, komen, wat de Schiedam se clubs betreft, alle in het veld. Schiedam gaat bij Bloemhof in Botterdam de positie aan de kop versterken door een flinke zege. Ho pelijk hebben de Schiedammers goed overwinterd en heeft de training van Coen Paulus in de laatste weken de conditie op peii gehouden. Bij DRZ is men van plan in 1965 een goede koers te gaah varen. De verrichtingen van het eerste elftal kunnen daartoe bijdragen. Dan moet worden begonnen met een zege op TRH zondag in Kethel. Ursus gaat de verre reis ondernemen naar Oude Tonge om DBGC partij te geven. Als daar dan nog kan worden ge wonnen. zou dis verre reis geen ver geefse reis zijn. Verder is het nodig dat Ursus blijft winnen willen zij mee blijven deen om de bovenste plaats. Schiedamse Boys gaat naar Agu Boys en zal geen moeite hebben, iets wat WF niet kan zeggen, tegen Me tro thuis op Harga. Het zaterdagprogramma geeft voor de Schiedamse clubs maar twee wedstrijden te zien. PPSC gaat de overwinningenreeks voortzetten bij Oegstgeest. Ook hier moet goed overwinterd zijn anders is de ca dans eruit. De andere wedstrijd is die van GTB. dat een bezoek gaat brengen bij Egelantier Boys. Hier zit winst in voor de Schiedammers. Advertentie I.M. Voor het bedrijfsleven: „aangemeten" zakenreizen naar iedere bestemming. „Aangemeten" inderdaad, want wij steiien Uw reis samen op basis van de voor U gunstigste verbindingen. „Aangemeten" ook, omdat wij in veel gevallen een voor U voordelige tariefberekening kunnen toepassen. „Aangemeten" bovendien, daar wij mogelijkheden weten van speciale charters, indien een heel gezelschap op reis moet gaan. Maak gebruik van het onmisbare extra aan service van reisspecialist: VLAARDINGEN, Liesveld 1«, lel. 9S22/9S33 •n kontoren t. AMSTERDAM, OEM HAAG, EINDHOVEN, HAARtEM, HELMOND, ROTTERDAM, TILBURG, UTRECHT «n ZWO: LE. Getrouwd: W J C Abramsen 27 jr ca W Zonneveld 22 jr; J J D M van der Moezel 23 jr en M R Griffiths 21 jr; BA Mulder 20 jr en R Bergman 19 jr; J V J van Geene 30 jr en M A H Verheijden 25 jr; K Bakker 28 jr en A J M Melief 27 jr; F A Renirie 34 jr en J J W van der Endt 23 jr; M G M Zuidgeest 27 jr en T G J Da niels 22 jr; W Post 23 jr en J Crama 23 jr. Geboren: Frederik H zv H J Schaap en G T G Ronteltap; Marco zv D H Jansen en C C van Ruiven: Theodorus J P zv T J van Nuland en M H J Jansen; Freddy zv C A van Beugen en C J Zijlstra. Overleden: W M Meiman 76 jr wed Rietveld. (Van een oitzer verslaggevers) Vanmorgen rond vijf uur is de 58-jarige directeur A. W mït rijn auto terechtgekomen in de vijver achter de huishoudschool aan de Van Hogendorplaan in Vlaardingen. Omdat men niet wist of er rich nog iemand in de auto bevond, werd de brandweer gealarmeerd. Deze was echter niet nodig, want de politie trof de bestuurder even later In de buurt aan. Aangezien er sprake was van drankmisbruik is W. naar het po litiebureau gebracht De auto moest met een kraanwagen op de wal wor den gezet. (Van een onzer verslaggevers) Een stuk van een gebroken ruit heeft donderdagavond aan de 21- jarige chauffeur W. Panneman aan de Van Oestendestraat in Rotterdam een diepe hoofdwond toegebracht. Het slachtoffer, dat aan de Door nenburg woont, is overgebracht naar het Zuiderziekenhuis, De heer Pan neman wilde in een glashandel eert grote ruit op een rekwerk plaatsen, toen die brak en vièl (Van -r verslaggevers) In Schiedam moest de politie derdag 10 maal uitrukken voor aanrij dingen waarbij auto's min of meer ernstig werden beschadigd; ook deden zich enkele persoonlijke ongelukken voor maar niemand werd ernstig ge wond. Oorzaak van deze botsingen was naast het persoonlijk falen van automo bilisten de motregen die het wegdek op verschillende plaatsen glibberig had gemaakt. Omstreeks half zes gistermorgen botste de 34-jarige Vlaardinger J. J. die op weg was naar huis, op de Burg. Knappertlaan ter hoogte van de Sonderdanckstraat met zijn wa gen tegen een geparkeerds taande auto van de heer P. J. V. uit de Borg. Knappertlaan. Beide auto's werden ernstig be schadigd. De heer J. verklaarde dat hij door een hem passerende wagen werd gedwongen naar rechts uit te wijken, waardoor hy de botsing niet had kunnen vermijden. Hij kwam met de schrik vrij. Op het kruispunt Prof. K. Onnes- laanStephensostr., verleende de 49- jarige heer A. S. uit Rotterdam geen. voorrang aan een voor hem van rechts komende wagen, bestuurd door de 37-jarige Schiedammer, de heer G. N. v, G. uit de Burg. Knap pertlaan. Het gevolg was dat de wa gen van de heer G. tegen de gepar keerd staande auto van de Schie dammer J. W. botste. De drie auto's werden alle bescha digd. waarvan de eerste twee zeer ernstig. Op de rolbrug bi) de Overschiese- weg ontstond 's avonds omstreeks half elf een frontale botsing tussen de wagen van de 53-jarige heer R. H. uit Rotterdam en de heer B. A. J. van O. uit Schiedam waarbij de eer ste auto aan de voorzijde zware scha de opliep. De heer H. reed ai op de brug toen de heer Van O. in plaats van te wachten met grote snelheid toch nog de ietwat smalle brug opreed. Op het kruispunt Prof. K. Onnes- laanFranklinstraat werd 's middags om vijf uur de 43-jarige bromfietser, de heer N. P. uit Schiedam door de auto van de 37-jarige Schiedammer, de heer J. J. de B., gegrepen toen hij, komend uit de Franklinstraat links af sloeg en daarbij niet bemerkte dat de auto van rechts naderde. De heer P. werd ter plaatse eerste hulp ver leend en kon na behandeling van het niet zo ernstige letsel naar huis te rugkeren. De 63-jarige heer C. J. de J. uit Schiedam moest 's avonds om zeven uur op het kruispunt Stadhouders laan—Willem de Zwijgerlaan plot seling uitwijken voor een hem tege moetkomende bromfietser en botste Regen een lantarenpaal. De heer De J. bonsde met ziin hoofd tegen de voorruit waardoor zijn kunstgebit brak. Hierdoor liep hy een scheur in zijn bovenlip op. Zijn auto werd licht beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) ,Wij kunnen inbraken niet meer met straffen van minder dan een jaar afdoen. Het zo maar ergens gaan inbreken is de laatste tijd aan de orde van de dag en daar moet een eind aan komen". In overeenstemming met deze con clusie, donderdagmiddag uitgespro ken in zijn requisitoir tegen de 20- jaxige schilder J. A. P. v., die we gens een inbraak voor de Rotterdam se rechtbank terecht moest staan, eiste h(j een jaar met aftrek, waar van hy dan ditmaal nog wel drie maanden voorwaardelijk opgelegd wilde zien. V. kon van zijn laatste ontsporing, hij heeft ai drie vonnissen op zyn strafblad, geen andere verklaring geven dan dat hy onder de invloed van alcohol was geweest toen hy via een bovenraam een pand aan de Mariniersweg was binnengedrongen en daaruit een portemonnee met geld en een elektrisch scheerappa- raat had weggenomen. Van zyn laatste veroordeling hangen hetn nog acht maanden voorwaardeiyk boven het hoofd. „Hy pleegde die inbraak", zo be toogde mevr. R. C. Lensink-Bosman in haar pleidooi, „voor zyn huweiyk dat een volslagen ommekeer In zyn leven heeft gebracht", zy vroeg daarom de rechtbank het onvoor waardelijk deel van de straf niet langer te doen zyn dan de duur van het voorarrest. Uitspraak over veertien dagen. ROTTERDAM 7-1 1965. Heden kwamen aan de Visafslag alhier wer den van IJmuiden en elders 100 kis ten verse zeevis en 320 kg spiering aangevoerd. De pryzen waren: Schol iiüdd, 5851: Schol klein 46—54; Schelvis klein 3436; Kabeljauw klein 50—54: Wyting 49—51; Kuit 2— 2.10; Lever 0,600,70; Spiering 0,95 1,05. BIOSCOPEN PASSAGE, tel. 269563: Donderdag t.m. woensdag; De ze vende dageraad (18 jaar)Dagelijks 2 en 8.15 uur. saterdag en zondag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. MONOPOLE, tel. 268808: Achter gesloten gordijnen (18 jaar) Donderdag 2 en 8 uur. zaterdag nacht 12 uur. d'Artagnan tegen de drie musketiesr (14 jaar), vrijdag en zaterdag 2, 7, en 9.15 uur, zon dag 7 en 9,15 uur, diiv-dag 2 en 8 uur, woensdag 8 uur. Prairieratten (14 jaar), zondag matinee 2 en 4.15 uur, woensdag matinee 2 uur. DIVERSEN VRIJDAG CJV-GEBOUW Soc. Passe Partout, soosavond 19.30 uur. IRENE Herv. Geref. Jeugd Verbond, jaar feest 20 uur. WIJKCENTRUM HBS ver. Onder Ons, contactavond 20 uur. MUSIS SACRUM Pers. Ver. Romi. feestavond 20 uur. ZATERDAG WIJKCENTRUM R.-K, Instuif, discobal 20 uur. CJ V-GEBOUW' Soc. Passé Partout, interessegroe- pen 19.30 uur. ARCADE Fanclub The Melody Stars, dans avond 20 uur. TENTOONSTELLINGEN STEDELIJK MUSEUM tot II jan. Jaap Nannrnga, tekeningen, schil derijen en gouaches. Johnny Friedlaender, grafiek. Zao V/ou-ki, grafiek. OPENINGSTIJDEN Openbare leesbibliotheek GEMEENTEBIBLIOTHEEK Centrale Lange Haven di 9.30-4.30, 7-3.30; wo 930-4.30; do 930-12.30; vr 9.30-4.30, 7-830 en za 930-4.30. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Westmolenstraat 26 di 330-5; wo 2-5; vr 3.30-5. 7-8; za 1-4. R.-K. OPENB. BIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 ma 7-9; dt 10-12. 2-5; wo 10-12, 2- 5, T-9; do 10-12; vr 2-5, 7-9; za 10- 12, 2-5. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 di 2-4; wo 2-5; za 1-4. JEUGDLEESZAAL Centrale Dam 8 ma 4-5: di 4-5; wo 2-3: vr 4-5. FILIALEN van de Gemeentelijke en R.K. Openbare Bibliotheken: Volwas sen afdeling Lorentzlaan 6 ma 130-430; di 130-4.30; wo 7-9; vr 1-4.30, 7-9. JEUGDAFDELING Kohnstammseh. Fahrenheitstraat 4 ma 330-5; vr 330-5. JEUGDAFDELING St.-Rosaschoo! Ingang Archimedesstr. VOLWASSENEN Parkweg 71 di 2-5; wo 7-9; vr 2-4, 7-9; za 10- 12. JEUGDAFDELING Parkweg 71 wo 2-4; vr 4-6. VOLWASSENEN Dr. Wihautplein 120 ma 7-9; di 1-430; wo 7-9; do 9.30- 12; vr 7-9. JEUGDAFDELING Dr. Wibautplein 120 di 1-4.30: wo 2-4; vr 7-8. VOLWASSENEN Leliestraat 10 ma 6.30-830; wo 1-5, 630-8.30; za 10-330, JEUGDAFDELING Lfsselmondesestraat 29 di 4-6: wo 1-5: vr 6.30-830. VOLWASSENEN Schiedamseweg 26. Kethel di 2-5, 6 30-830; vr 2-5. JEUGDAFDELING Schiedamseweg 26, Ketbei di 2-5; vr 2-5. CSFS, de Christelijke Sportfedera tie Schiedam, heeft weer een goed verzorgd jaaroverzicht samengesteld. Hieruit blijkt dat de CSFS een regel matig bestaan leidt met „ups en downs" net als andere verenigingen. Natuurlijk waren er weer, net als andere jaren, de verschillende acties, die de een meer en de ander minder geslaagd genoemd kunnen worden. De nieuwe verenigingen De Baan brekers en De Golfbrekers vonden een plaats in de CSFS. De Golfbre kers als zwemvereniging floreert het meest van dè twee. De Baanbrekers zal door een gcerie propaganda „nieuw leven" moeten worden inge blazen. In het nieuwe verenigingsjaar wil de CSFS een Singelloop organiseren. Men denkt dan aan de vijfde mei. Er staat verder bij dat dan ook de SBLO (Schiedamse bond van licha melijke opvoeding) ook diverse sportmanifestaties zou organiseren. Hopelijk krijgen we geen twee orga nisaties op sportgebied in Schiedam, die op hoogtijdagen, apart van el kaar, sportmanifestaties gaan organi seren (Red. HVV). Uit het jaaroverzicht blijkt verder dat de secretaris van de CSFS. de heer E. Mast, zich bij de volgende bestuursverkiezing niet meer beschik baar stelt. Drukke werkzaamheden noodzaken hem te bedanken. Jam mer voor de CSFS, die hiermee een goede werker en een prima secreta ris ziet. vertrekken. Dinsdag 19 januari is er een alge mene ledenvergadering van de CSFS waar de plannen voor 1965 zullen werden gemaakt en het nieuwe be stuur zal worden gekozen. Donderdagmorgen kreeg de sloper J. Mengelaars (55) uit de Ovidius- straat by het omhalen van een muurtje van een slooppand aan de Dwarsdyk een groot brok steen tegen zyn been, waardoor dit brak. HU is naar het St.-Clara-ziekenhuls ge bracht. Misschien nog wat vroeg maar bij Excelsior denkt men altijd ver voor uit. Daar heeft men nu al plannen voor het carnaval 1965. Die plannen zijn bijna rond en de datum is zelfs al vastgesteld. Vrijdagavond 19 fe bruari wordt het weer een. echt Ex- celsiorfeest in Musis Sacrum als daar om 8 uur de leut gaat beginnen. Een groots carnavaigezelschap uit Roozendaal zal voor het nodige ver tier zorgen. Iedereen wordt verzocht in de zotste kostuums te verschijnen. In „Büjartnieuws", het blad van distriet Schiedam van de KNBB staat dat het verzoek van de heer J. II. van Duyl is ingewilligd, om de vierspelenkamp van 't wedstrijdroos- ter te schrappen. De heer Van Duyl is de uitvinder van deze spelsoort en hij wil niets liever dan de herinne ring aan zijn naam uitwissen. Het bestuur is van mening aan de wens van de heer Van Duyl gehoor te moeten geven. Deze spelsoort had de laatste jaren toch al niet die be langstelling die men mag verwach ten. Ook het spelersmateriaal ont brak. wegens een tekort aan spelers in de hogere klassen. Het bestuur heeft dan ook besloten om de vier spelenkamp van het wedstrijdrooster te schrappen en de wedstrijdcommis sie opdracht te geven een andere wedstrijd daarvoor In de plaats te steiien. Bij Schiedam gaat men zich weer geheel inzetten voor de zomersport softbal. Maandag 11 januari begint weer de training van de dames. Cor Bras, zelf een fervent honkballer, neemt de dames onder z'n hoede, en zal proberen dat zij, voor de compe titie begint, in een goede conditie zijn. Ook de junioren van Schiedam gaan zich voorbereiden en wel op de komende juniorentestwedstrijden van de Schiedamse scheidsrechters. Graag zien de juniorleiders dat de wisselbeker in de nieuwe prijzenkast van Schiedam komt te staan. Bijna zouden wij het vergeten, maar van verschillende sportvereni gingen mocht de samensteller van dit sportrapport de beste wensen voor 1965 in ontvangst nemen. Graag zouden wij van deze plaats af deze wensen wederkerig willen laten zijn en de hoop uitspreken dat het alle clubs in 1365 goed mag gaan. Morgen, zaterdag. Is de grote dag voor de heer J. J. Kloos, die dan de dag herdenkt, dat hij veertig jaar geleden tot secretaris van Excelsior "20 werd gekozen. Veertig jaar secre taris is een lange tijd en in at die jaren heeft de heer Kloos heel wat brieven verstuurd. NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN Heden ging zacht en kalm van ons heen, onze lieve vader, behuwd- en groot vader mcolaas marinus VAN WASSENAAR weduwnaar van Maria Geertruy Hlttinger tn de ouderdom van 84 Jaar, Uit aller naam: A. v. WASSENAAR te Alkmaar. Schiedam, 8 januari 1985. Cotrea ponden tle-adres A. v. Wassenaar. Nlcolaa» Beetskade 21, Alkmaar. Gelegenheid tot condoiatie zaterdag 9 Januari in het Slnt-Jac. Gasthuis. B. K.- laan 59 te Schiedam, van 2.303.30 uur. 0e crematie zal plaatsheb ben maandag 11 Januari a.s. te Drlehula-Westerveld, na aankomst van trein 10,33 u. Veie bestuurders van sportvereni gingen in'en buiten Schiedam zuilen dan ook morgen de kans krijgen de heer Kloos, in de kantine van de Schiedamse Cartonnagefabriek, de hand te drukken. Hij is secretaris van de grootste voetbalvereniging van Schiedam en heeft in die veertig jaar heel wat In de sport beleefd. De sprekers zullen het morgen nog eens allemaal uit de doeken doen. B. van B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1