SMC steunt met brief grote actie onder winkeliers r 1 voor de itierechter artifort meubelen Heler weet van niets Broer en zus stalen op nachtelijke strooptochten honderden kilo's metaal Simon Rynbende doorbreekt traditie FOTO MODEL ARGUS SMC wil beurs in hal houden Oproep Stichting Sporthal Schiedam aan het bedrijfsleven Nieuw en duidelijk etiket Het Vrije Völjk kantinehulp (vr.) SCHIEDAMSE ZAAIERTJES VROUWELIJKE KRACHT een schoonmaakster HET VRIJE VOLK ZATERDAG 9 JANUARI 1965 PAGDCA Algemeen belang Mogelijkheden Onttrekking van de Vlaardingseweg aan het openbaar verkeer. O m zc Iver gr< >ting bij Pieterman Dit jaar geen InHaBé broersvest 64-66 Schiedam Auto over kop en tegen viaduct: één zwaar gewonde Doktersdiensten ORANJESTRAAT 9 - TEL 6.64.31 GEMEENTE SCHIEDAM CINCINNATI - NEDERLAND N.V. (Van een onzer verslaggevers) C. J. M. BOLMERS actie BIOSCOPEN PASSAGE, tel. 269563: Tot en met woensdag: De ze vende dageraad (18 jaar).Dagelijks ,2 en 8.15 uur, zaterdag en zondag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. MO.NOPOLE, tel. 268808: Achter gesloten gordijnen (18 jaar) Zaterdag 24 u. d'Artagnan tegen de drie musketiers (14 jr.), zater dag 2, 7 en 9.15 uur, dinsdag 2 en 8 uur, woensdag 8 uur. Prairieratten (14 jaar), zondag matinee 2 en 4.15 uur, woensdag matinee 2 uur DIVERSEN ZATERDAG WIJKCENTRUM R.-K. instuif, discobal 20 uur. CJV-GEBOUW Soc. Passé Partout, interessegroe- pen 1950 uur. ARCADE Fanclub The Melody Stars, dans avond 20 uur. MAANDAG ARCADE ,JDe verzamelaar": Ruilbeurs, 19.15 uur. IRENE Aquariumver. „Tropica": Lezing 20 uur. IRENE Aquarium- en Terr.ver. Aqua Fau na: Lezing 20 uur„ DINSDAG IRENE Jan Ligthartschool: Afscheids- avc.id 20 uur. „Schiedam bouivt een sporthal door en voor Schiedam t' In groene letters staat deze uitroep in een door de Stichting Sporthal Schiedam onder het bedrijfsleven verspreide brochure, waarin een beroep wordt gedaan op de daadwerkelijke steun bij de bouw van de sporthal. „Door uw medewerking krijgt Schiedam een hal met mogelijkheden op elk gebied" staat er op de groene omslag van de folder, die vergezeld gaat van een schrijven van de Schiedamse Middenstands Centrale, G. P. VERHULSDONK steun Lezing WOENSDAG IRENE Ned. Ver. v. Huisvrouwen: 14 uur. SURSUM CORDA Jeugd en Evangelie: Vergadering 20 uur. CHIt. SOC. BELANGEN Alg. Fotokring Schiedam: Contact- avond 20 uur. DONDERDAG IRENE Geref. Soc.: Dansavond 20 uur. 31USIS SACRUM Pers.ver. Vincent: Feestavond 20 uur. TIVOLI SJS Guillaume: Dansavond 2050 uur. SURSUM CORDA Tamb.- en pijp.-korps „Harmonie: Ledenvergadering 15 uur. CJV-GEBOUW Soc Passé Partout: Soosavond 19.30 uur. TENTOONSTELLINGEN STEDELIJK MUSEUM tot 11 jan. Jaap Nanninga. tekeningen, schil derijen en gouaches. Johnny Friedlaender, grafiek. Zao Wou-ki, grafiek. GALERIE 4 Wandkleden en tekeningen van Lesly Gabriël. OPENINGSTIJDEN Openbare leesbibliotheek GEMEENTEBIBLIOTHEEK Centrale Lange Haven di 950-450, 7-8.30; WO 950-450; do 950-1250; vr 950-450, 7-850 en za 9.30-450. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Westmolenstraat 26 di 350-5; wo 2-5; vr 350-5. 7-8; za 1-4. R.-K. OPENB. BIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 ma 7-9: di 10-12, 2-5; wo 10-12, 2- 5, 7-9; do 10-12: vr 2-5, 7-9; za 10- 12. 2-5. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 di 2-4; wo 2-5: za 1-4. JEUGDLEESZAAL Centrale Dam 8 ma 4-5: di 4-5: wo 2-3; vr 4-5. FILIALEN van de Gemeentelijke en R.K. Openbare Bibliotheken: Volwas sen afdeling Lorentzlaan 6 ma 1.30-430; di 130-430; wo 7-9; vr 1-430, 7-9. JEUGDAFDELING Kohnstammsch, Fahrenheitstraat 4 ma 3.30-5; vr 3.30-5 JEUGDAFDELING St.-Rosaschool Ingang Archimedesstr. VOLWASSENEN Parkweg 71 di 2-5; wo 7-9; vr 2-4, 7-9; za 10- 12. JEUGDAFDELING Parkweg 71 wo 2-4; vr 4-6. VOLWASSENEN Dr. Wibautplein 120 ma 7-9; di 1-430; wo 7-9; do 930- 12; vr 7-9. JEUGDAFDELING Dr. Wibautplein 120 di 1-430: wo 2-4; vr 7-8. VOLWASSENEN Leliestraat 10 ma 6.30-8.30; wo 1-5, 6.30-830; za 10-3.30. JEUGDAFDELING IJsselmon desestraat 29 di 4-6: wo 1-5: vr 6.30-8 30. VOLWASSENEN Schiedamseweg 26, Kethel di 2-5, 6 30-8.30: vr 2-5. JEUGDAFDELING Schiedamseweg 26. Kethel di 2-5; vr 2-5. De inhoud van bijgaand geschrift, aldus het SMC-bestuur, „moge u niet onbekend in de oren klinken. Op 19 december werd namelijk de eerste van vijfhonderd palen gesla gen, waarop in de zeer nabije toe komst de fundamenten van de sport hal zullen rusten. Tenminste, zo schrijven voorzitter, de heer G. P. Verhulsdonk en se cretaris, de heer J. Ooykaas. „dat zullen we hopen." Ik heb niets met die sporthal te maken, zegt u? Ach. misschien hebt u zich momenteel geheel van de sport gedistantieerd, doch vroeger hebt u toch ook een balletje ge trapt, aan het cricketbat gestaan of was u lid van die goeie oude gym nastiekvereniging?, zo heet het ver der in de folder. „En dan nu onze jonen en doch ters?" Zijn zij niet op een of ande re wijze bij de sport betrokken?" Sport, aldus bekrachtigt het be stuur van de Schiedamse Midden standscentrale de oproep van sport hal-animator de heer C. J. DL Bol- mers aan het bedrijfsleven, Is nood zakelijk voor een goede mentale training en houdt om fit hij onze drukke zaken. U moet dit zien als een algemeen belang en daarom staan wij als mid denstanders achter de Sporthalorga- nisatlp. Wellicht, zo besluit het SMC-be stuur de persoonlijke brief, is het mogelijk, dat groepen ambachtslie den, zoals loodgieters, installateurs, schilders, elektriciens, gezamenlijk iets doen of zich voor een bepaald onderdeel interesserenl Conreter wordt deze suggestie omschreven in de brochure. Zo wordt aan ijzerzaken gevraagd kapstokhaken, pijp, hoekijzer en straaldraad ter beschikking te stel len. Loodgieters zonden douchekranen en wastafels voor de kleedkamers van de hal kunnen leveren: de wo- ninginrichtingsbedrijven linoleum, sportzaken en zeilmakerijen de vlag- gemasten en vlaggen, sep&ratiew&n- den van zeildoek. Kantoorbr ;khandelaren zouden kun nen zo:gen voor de kantoorirurtaila- tie en zaken in huishoudelijke artike len worden gevraagd in schoonmaak- en onderhoudsmateriaal te voorzien, zoals bezems, emmers en schuivers. Ook moeten er onderdelen en uit rusting voor de EHBO-kamer komen en drogisten en apothekers zijn de aangewezen personen om deze beno- ndigheden ten beschenke te geven. Immers, de hal wordt gebouwd door en voor Schiedam. Schijnwerpers, kabels en platen spelers voor de geluidsinstallatie zouden voor rekening van de radio zaken moeten komen en drukkerijen kunnen drukwerk voor de admini stratie verzorgen. Kleine klokken voor diverse ruim ten en een grote halklok zouden voor rekening kunnen komen van de hor logezaken. Vele mogelijkheden om de Stich ting Sporthal te helpen staan verder in de folder omschreven. Men kan een bedrag schenken of een renteloze lening verstrekken. Ook kan men kosteloos materiaal ter beschikking stellen of het mate riaal tegen kostprijs leveren. Maar m n kan zich ook opgeven om belangeloos arbeid te verrichten als schilder, tegelzetter, timmerman, verwarmingsmonteur, elektricien, schoonm&akhulp en lasser. Dit alles kan in een mondeling on- teur van de sporthal, de heer C. J. derhoud met de toekomstige direc- M. Bolmers of diens medewerkers worden besproken. Wie meer wil we ten kan zich telefonisch met de heer Bolmers in vrbinding stellen onder nummer 265197; zijn huisadres is Burgemeester van Haarenlaan 1464. Vanzelfsprekend is ook de bank van de Stichting Sporthal Schiedam vermeld; Nederlandse Middenstands- bank N.V. Schiedam, bankgiro 9399. U weet het, er zijn al verschillen de bedrijven in Schiedam, die het voorbeeld gaven en reeds hun mede werking hebben toegezegd, eantdie sporthal moet er komen i Advertentie IM. Officiële publikatie SCHIEDAM Ter openbare kennis wordt gebracht, dat ter gemeentesecretarie (Stadhuis, afdeling Algemene Zaken) van 11 januari 1965 tot 11 februari d.a.v. ter visie zal worden ge'egd een ontwerp- raadsbesluit (met toelichtende teke ning) om de Vlaardingseweg vanaf de grens met de gemeente Vlaardin- gen tot aan de geprojecteerde provin ciale weg nr. 15 met ingang van 1 maart 1965 aan het openbaar verkeer te onttrekken. Belanghebbenden kunnen tegen dit voornemen gedurende de termijn van de ter visie legging schriftelijk be zwaren indienen bij de Gemeente raad, Schiedam, 6 januari 1965. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris, M. J. BLOK. De Burgemeester, H. SABEL, wB. Koop 'n boek bg de ARBEIDERSPERS De kostenstijging van 20 pet. in 1964 kon door een omzetvergroting met 25 pet. worden gecompenseerd. Dit deelte de directie van de N.V. Glasindustrie Pieterman te Schie dam. vrijdag aan het personeel mee. Door diepte-investeringen van 500.000,— ten behoeve van verdere mechanisatie kon de produktiviteit belangrijk worden opgevoerd. Sen kwart van de omzet gaat naar het buitenland. Verdere stappen om het bedrijf te mechaniseren sullen ia 1965 worden genomen en daardoor zal de omzet kunnen toenemen Da pensioenfondsen voor het per soneel (totaal 300 man) van de drie bedrijven (Schiedam, Zoetermeer en Ooöterwoiöei vv t-idt'ii in één stich ting ondergebracht met een eigen vermogen van één miljoen gulden (Van een onzer verslaggevers) DIT JAAR zal de Schiedamse Mid denstands Centrale geen InHaBé houden. Ruimtegebrek noodzaakt het bestuur van deze instelling de mid- denstandsbeurs, die ondanks enkele onaangename gebeurtenissen toch een succes kon worden genoemd, dit jaar af te gelasten. „DE VERANDERINGEN op het Broersvest," aldus de voorzitter van de Schiedamse Middenstands Cen trale, de heer G. P. Verhulsdonk, „maken het houden van een beurs niet wenselijk; ook," zo voegt hij er aan toe, ,.is de tijd na de vorige InHaBé te kort om nu al weer «o'n manifestatie te organiseren." OVERIGENS zou het bestuur van de Schiedamse Middenstands Centrale, zelfs al zou er ruimte zijn, niet zo vlug weten hoe een hal van een der gelijke afmeting als vorig jaar zou kunnen worden opgetrokken. Naar verluidt, zou de organisator van de InHaBé '64 zijn onderneming met groot verlies hebben moeten bekopen. DAAROM ziet ook het SMC-bf - stnur r .et verlangen i naar de or- - ning van de sportha., die gepaard gaat met diverse manifestaties. De Schiedamse Middenstands Centrale wil deze opening, die om zoveel mo gelijk alle Schiedammers in contact te brengen met de nieuwe sporthal, enkele weken in beslag zal nemen (iedere avond zal er gedurende de eerste weken Iets te doen zijn, red. HVV), opluisteren met het houden van de InHaBé 1966. DE HEER VERHULSDONK, die met zijn medebestuursleden over tuigd is van het belang van deze sporthal en de actie van de Stich ting Sporthal Schiedam zonder aar zelen heeft gesteund door het schrij ven van de brief aan het bedrijfs leven, ziet alle mogelijkheden in het gebruik van de sporthaL De hal, meent hij, zat staan In een nieuwe bebouwing en er is voldoende parkeergelegenheid. HU hoopt dan ook, dat de hal in het voorjaar 1966 gereed zal komen, want dan zou de InHaBé '66 worden gehouden. Een en ander heeft het SMC-be stuur al overlegd met het bestuur van de Stichting Sporthal Schiedam. (Van een onzer verslaggeefsters) 'Vroeger hebben we ook al eens een orenzaak gehad' zei de Rotterdamse •politierechter mr. A. Heynsius gis teren bij de behandeling van een zaak waarbij een van de verdachten terecht stond omdat hij iemand een stukje mt het oor gebeten had. 'Wat kostte dat toen, meneer de officierdat teas geloof ik een heel duur oor.' Verdachten waren een 21-jarige schilder en een 23-jarige controleur, beiden uit Rotterdam. Ze hadden des nachts omstreeks twee uur in de Hartmannstraat gevochten met twee mannen, met wie zjj even daarvoor al woorden hadden gehad in een bar aan die straat. Die twee mannen, een 23-jarige en een 28-jarige kantoor bediende, hadden bar in verband met die ruzie verlaten, maar de schilder en de controleur kwamen hen achterna en er ontstond een gevecht, waarbij de 23-jarige kantoorbediende het ergst geraakt werd. Hij kreeg stompen en trappen van beide ver dachten, en er werd bovendien door de schilder in zijn oor gebeten. •Laat me eens kijken naar je oor," zei mr. Heynsius, toen de kantoorbe diende als getuige voor het hekje stond. Er waren nog duidelijke lit tekens van de verwonding. Nou kun je zeker geen meisje meer krijgen,' veronderstelde mr. Heynsius, 'die kij ken naar de oren*. De twee verdachten, de forse en nors uitziende schilder en de wat no zemachtig in de kleren zittende con troleur, hoefden niet veel te zeggen. Ze gaven de feiten toe met één uit zondering de schilder beweerde dat de kantoorbediende begonnen was met slaan. Verder lieten zij de woorden van mr. Heynsius. de officier en de raadslieden onbewogen langs zich heen gaan. „Net bijtende honden, het is het smerigste wat je kunt doen," zei mr. Heynsius. „Als je vecht, vecht dan fair, zonder boksbeugels en tanden. Allebei ongetrouwd, hé. De heren verdienen teveel geld. Vooral niet trouwen, hoor. dan kun je al dat geld voor jezelf houden." En de officier zei In zijn requisi toir: „Dat bijten, dat was gemeen, onmannelijk en lafhartig." Hij eiste tegen de schilder drie maanden met aftrek. Tegen de controleur luidde de eis twee maanden met aftrek. Nadat de beide raadslieden had- den gepleit voor een gedeeltelijk voorwaardelijke straf, veroordeelde mr. Heynsius de schilder conform en de controleur tot een maand met aftrek. Passagieren Heel wat minder uiUiagendor.be- wogen toonde zich een Engelse zee man, gewezen machinist op een Israëlisch tankschip en wonende in Haifa, die bij het passagieren in Rotterdam bij drie warenhuizen artikelen ter waarde van ruim ƒ300,- gestolen had. Een siep-tn en een sjaal voor zijn vrouw o.a., en een transistor. De machinist bevestigde de feiten, verteld door mr. Heynsius en in het Engels vertaald door een tolk. tel kens met een zacht, summier: yes sir. .Hen keurige man." zei mr. Heynsi us met iets van verbazing. Hij had cadeautjes willen kopen, maar had niet genoeg geld. Het was begonnen met de step-in, die hij weg had genomen toen er ondanks zijn pogingen de aandacht te trek ken geen verkoopster verscheen. En toen was het van kwaad tot erger gegaan. Aan het eind van de zitting kon de machinist zich. niet meer goed houden: snikkend, met de handen voor ogen, stond hij voor het hekje. Het ergste was voor hem het ver lies van zijn baan, en het figuur dat hij sloeg in Haifa, waar hij in het verenigingsleven zat Hij was nog nooit eerder veroordeeld. De officier eiste een maand met aftrek, mr. Heynsius maakte er drie weken van. Advertentie LM. I exclusief dealer (Van een onzer verslaggevers) Broer zonder werk en zus waren samen op het dievenpad gegaan. Broer, de 25-jarige Dordtse vertegenwoordiger J. J. H., en zus, de 33-jarige huisvrouw J. E. B.-H., hadden bij drie diefstallen 252 kilo koperdra i, 30 kilo ijzer en koper (telefoonkabelbasten), 500 kiio lood en 100 kilo koper en aluminium bij elkaar gestolen. De 46-jarige koopman M. O. had er in totaal 630 voor gegeven. Gistermorgen moesten broer en zus zich bij de Dordtse rechtbank voor de diefstallen en de koopman zich voor heling verantwoorden. Acht maanden met aftrek, waar van drie voorwaardelijk met een proeftyd van drie jaar en toezicht van de reclassering hoorde de ver tegenwoordiger tegen zich eisen. Te gen zyn zuster eiste de officier vijf maanden gevangenisstraf. De koop man zal zes maanden moeten uitzit ten als de rechtbank de eis van de officier volgt. Met een gehuurde auto waren Droer en zus half augustus naar Cuiemborg gegaan. Bij een firma, waar de man vroeger werkte, hadder ze tien brood jes lood van vyftig kilo en veertien dagen later 100 kilo koper en alumi nium meegenomen. O. had de heie zaak gekocht. „Ik heb niets van die mensen gekocht," hield hy hardnekkig vol. „Die man heb ik wel eens in Dordt gezien en die vrouw is eens een keer met haar man voor een motor bij me ge weest." „O. heeft de tip voor de volgende diefstal gegeven." vertelde de vrouw. Dat was in Hcukelum geweest, waar ze koperdraad en basten van tele foonkabels meenamen. Nog dezelfde nacht was alles aan O. verkocht. „Ik liep zonder werk," zei de ver tegenwoordiger. „Ik ben er niet veel wijzer van geworden, het overkomt me nooit meer." Zijn verdedigster, mevrouw mr. Fokkema, meende dat de oorzaak van de diefstallen het afbetalen van een schuld van 2300 «ontstaan door schade bij een aanrijding) was. Zij geloofde niet, dat de man er weer op uit zou gaan, te meer daar zijn vader inmiddels voor werk had gezorgd. Zij drong aan op een straf gelijk aan het voorarrest en vroeg onmid dellijke invrijheidstelling. Na raad kamer wees de rechtbank dit vensoek af, maar deed onmiddellijk uitspraak in de zaak. Het vonnis luidde: acht maanden met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van de reclas sering. Samen gedaan „We hebben het samen gedaan," merkte de zuster van H. op. „Ik heb net zo goed als mi".i broer straf ver diend. In Heukelum heb ik meege holpen en in Cuiemborg stond ik op de nitkyk." „Ze heeft heel wat weer dan haar Op rijksweg 4a te Leidschendam vloog vrijdag een personenauto, be stuurd door de 46-jarige P. van der B. uit Schiedam door onbekende oor zaak over de kop, ramde een zijkant van een viaduct en kwam op zijn kant op de rechterrijwg tot stil stand. Van der B. moest zwaar gewond aan het hoofd in het ziekenhuis St.- Antoniushove te Voorburg worden opgenomen. De wagen werd totaal vermeld. SCHIEDAM Eet komende weekeinde zullen de volgende artsen dienst doen: dr. J. van Buren. Buys BaUotsin- gel 72-76. te!. 155050; dr. A. Q. C. Klomp, Jul. van Stol- benrlaan 3. tel. 269952; dr. J. Moor, Burg, Knappertlaan 154. tel. 269880, Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut plein 17, tel. 267532. broer op de kerfstok," zei de officier in zijn requisitoir. JDe psychiater noemt haar een vrouw zonder schuld besef met een anti-sociale instelling." De verdediger van de vrouw, mr. Knuppe, merkte op, dat zij sinds 1953 niet meer met de justitie in aanra king was geweest. „Zij heeft meer schuldbesef dan men wel denkt en met de zienswyze van de reclassering dat toezicht niet veel uithaalt ben ik het niet eens." Hfj drong mede in verband met de gezegende toestand waarin de vrouw verkeert aan op een voorwaardelijke straf met een boete. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. De koopman Niets gehochl ontkende alles. „Ik heb niets van ze gekocht." De ver tegenwoordiger vertelde nu als ge tuige: „Na de diefstal in Heukelum heeft mijn zuster hem opgebeld en toen we in Leerdam kwamen stond hij al te wachten. Zijn zuster: „Van het lood wist hij, dat we het gestolen hadden. Ik heb hem dat verteld, want daarna zei hij nog: morgen is het weer weg. Na de eerste diefstal in Cuiemborg hebben we hem ook 's nachts gebeld. Toen was hij op een feestje en daarom hebben we het de volgende ochtend pas afgeleverd. Zyn vrouw had hem toen al Ingelicht." De koopman bleef ontkennen. „Te gen beter weten In." vond de offi cier. „zolang ik in dit arrondissement werk ken ik hem, er is niets met hem te beginnen. Een deel van zijn bedrijf rust op gestolen of geheelde goede ren. Iedereen weet. dat ais je iets wilt verkopen waaraan een luchtje zit, je by hem terecht kunt." Mr. Beukenkamp, de verdediger van O., vond, dat volgens een oud spreekwoord de heler een even grote straf als de steler verdiende. Hij vroeg daarom verlaging van de ge- eiste straf. Uitspraak over veertien dagsn. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse distilleerderij N.V. v/h Simon Rynbende Zonen heeft, gedwongen door de voortschrijdende parallelisatie in de detailhandel en de neiging tot beperking van het aantal merken, de flessen, waarin Schiedams oudste produkt, de jenever, aan de klant wordt gepresenteerd, voorzien van een nieuw handelsmerk. Het is een geheel nieuw etiket, in sobere maar duidelijk leesbare en moderne tekst uitgevoerd, dat van 11 tot en met 14 januari wordt getoond op de Horecava te Amsterdam. Het Is het kleurig resultaat van een diepgaand onderzoek, dat al in 1963 werd begonnen en on langs met succes kon worden afgerond. N.V. v.h. Simon Rynbende, die is ongebouwd uit de vier bedriïven Van Meerten, Vol! Duniop, Roe- broeck. Dubois' Gedistilleerd en Ryn bende. had voor de fusie van deze bedrijven ruim achttienhonderd eti ketten en 470 flessen. Dit aantal is teruggebracht tot nog geen twintig, die echter alle op ge lijke wijze zijn uitgevoerd; slechts de benaming van het product en de kleur verschillen. Op een persconferentie lichtte de directeur van de distilleerderij. de heer A. van der Poel vrijdagmiddag een en ander toe. ,JDe ontwikkeling in de detailhan d-el" aldus de directeur, die niet ver hulde. dat de distilleerderijen In Ne derland toenemende concurrentie on dervinden van buitenlandse, met na me Duitse produkien, „gaat naar grotere bedrij fseenheden met een uit gebreider assortiment en een daling van het dienstbetoon." Om dit op te vangen wordt ook hier gestandaardiseerd en slechts een be perkt aantal merken Ingevoerd. Het aantal winkels dat jaarhlks on danks het toenemende gebruik van gedistilleerd wordt gesloten is vol gens de heer Van de Foei vrij groot. DU verschijnsel doet zich In geheel Europa voor, waarbij een van de belangrijkste factoren 't stijgen van het inkomen van de werknemer is, wat weer tot een verhoging van de exploitatiekosten leidt. Dit noodzaakt de ondernemer weer om de te ver richten handelingen te rationalise ren. V ereenvoudiging Er meest automatisch gebotteld worden, maar dan moest tevens een en ander worden vereenvoudigd, wat op de afzetmarkt echter een terug gang kan betekenen in de omzet om dat er altijd etiket-trouwe mensen zijn. die met op een ander merk van dezelfde firma w'hen overschakelen. Daarom heeft men de uiterste zorg beoteed aan de vervaardiging van hei etiket, waarop men met één oogop slag kan zien om welk artikel het gaat, of het product een minimum prijs heeft of dat hen een artikel bo ven de bondsprijs betreft. Verder staat de naam van de le verancier er op vermeid en heeft men de hoeken afgesneden. Het bedrijf maakt nog steeds ge bruik van de retourfles, maar kan wanneer daartoe van hogerhand de goedkeuring afkomt, onmiddellijk overschakelen op de zogenaamde weggooifles, die men prefereert, me de uit overwegingen op het gebied van de volksgezondheid. De Hollandse Jenever heeft in het buitenland een erote naam, maar er doet zich, zoals gezegd, een steeds grotere concurrentie voor. „Er wordt nu al minder geëxporteerd en meer geïmporteerd", aldus de heer Van de Poel die een groot voorstander is van samenwerking van de üistil- leeraerijen. Vooral „research" acht hij van groot belang, maar dit zou slechts gezamenlijk kunnen worden bekos tigd. maar zover is het nog niet. Toch is het zeer gewenst, dat men, om aan die concurrentie het hoofd te kunnen bieden, eens over die samen werking gaat praten. Nee hoor, ik beo winkeljuffrouw, ik heb veel succes met mijn nieuwe bril. Ik heb hem gekocht bij ARGUS. Al mijn vriendinnen zijn ook zo fijn bij ARGUS geholpen. Zij hebben mij geadvi seerd welke bril het beste bij mijn type paste. Hij zit heerlijk en.... I» niet duur. Kapsalon Hèléne, de salon voor de betere PERMANENT stroomloos voor ieder naar geschikt 1 7,50 Héléne tiède permanent, de meest ideale natuurlyke permanent f 10 Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hêlene Rem- orandtiaan 2' Schiedam tei 267170. f 1.00 reductie op deze adv Zoekt U een MONDORGEL, gitaar of ala^wark? v, KTvg- ten levert uw merk. Rotter- damsedijk 148. Tel. 67026. Voor uw PASFOTO'S na tuurlijk naar fotohandei K. van Vuuren, Hoogstr 106 Schiedam. In spoedgevallen desgewenst in 1 uur klaar Alles op gemakkelijke beta ling vanaf 1,— per week GOEDERENHANDEL Fa. A Schilperoord en Zn., Tuin laaf» 40. Schiedam. Zoekt U TROMPET, sax of klttiliict? Vaii Krogtsn hoeft het. Rotterdamsedtjk 148. Tel. 67026. Op de typekamer van de afdeling Interne Zaken van de Secretarie van bet er.genoemde gemeente kan een worden geplaatst. Het bezit van een U.L.O.-diploma en ervaring in typewerk zullen tot aanbeveling strekken. Bezoldiging naar gelang van leeftyd en bekwaamheid. Voor 23-jarigen en ouderen 5.3 t. huurcompensatie met een minimum van ƒ35,90 per maand. Vakantietoeslag 4 per jaar. Gunstige studietoelageregeling. Deelneming aan gepremieerde spaarregeling is moge lijk. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 10 dagm na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de afdeling „Personeels zaken" der Gemeentesecretarie, Nieuwstraat 26, alhier. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt: bij voorkeur boven 20 jaar. voor de avonduren van 6-9 uur. Sollicitaties, zowel mondeling als schriftelijk, worden gaarne ingewacht bij de afd. Perso neelszaken, Schledamsedijk 20 te Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1