n cle machines maken licht werk bij NS! alleenvertegenwoordiger bejaardenverzorgster JONGEDAME I bedieningspersoneel ASSISTENT BOEKHOUDER AFDELINGSCHEF BINNENBA/ S PORTI ERS-CONTROLEU RS 'eltenschappelijk medewerker klerk adjunct-commies MQDINETTES AFNAAISTERS PLAKSTERS STIKSTERS SUÈDESNIJDERS Pocket boeken voor kinderen. Een blirrende beloning voor zeven kwartjes. Bij uw boekhandel of kiosk. ERVAREN VERKQOPASSISTENT(E) TYPISTE VOOR DE ORDER-ADMIN. GEMEENTE TOTTER DA Vl magazijnpersoneel WACO - BETON N.V. dt i r NIBRIN WERKE CARL CENTNER STICHTING NACHTEGAAL GEVRAAGD a) STENO-TYPISTE b) TYPISTE-FflCTURISTE c) ASSISTENTE 7 De H0LLAND-AMER1KA LIJN zoekt voor haar afdeling Interne Controle Ie en 2e ASS.-ACCOUHTANTS £51 £3 HES GEMEENTE ROTTERDAM c.q. ELVO N.V. B R B R A A T A T Belangstelling? I 1 V I I Voor M0DERHE TOPPRODUCTEN BOELE'S SCHEEPSWERVEN EN *MIACHINEFABRIEK N.V. voor de koperslagerij JONGEDAME A J\ OPPERLIEDEN en SJOUWERS HAVENBEDRIJF VLAARDINGEN-OOST N.V. H. A. KRAMERS ZOON'S IANDBLMAATSCHAPPIJ a. FIJNBANKWERKERS/ MONTEURS b. LEERLING- FIJNBANKWERKERS HET VRUE VOLK ZATERDAG 9 JANUARI 1965 Op da afdeling lïANDET Havenbedrijf kan een VERKEER EN INDUSTRIE van het geplaatst met academische opleiding in da economische wetenschappen. Twskt In het bijzonder het verrichten van economische onder zoekingen. Salaris: Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding vindt in deling plaats in de rang van hoofdcommies of administratief hoofdambtenaar. Salarisgrenzen van 1852,— tot f1477,—per maand exclusief de iiuuroompensatie ad 5,3",,. Pt 1 januari 1965 vindt salarisherziening plaats. De premie A.O.W./A.W.W. komt voor rekening van de gemeente. erplaatsingskosten enz.: De Verordening Inzake vergoeding v&n J is- pension- en verhuiskosten is van toepassing. >°r het verkrijgen van een woning kan ruime medewerking worden verleend. Sollicitaties: Uitvoerige sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan de chef van het bureau Personeelvoorziening, kamer 331, stadhuis, Rotterdam onder no. 719. Voltooiing van de accountantsstudie zal niet worden velangd. Voor hen. die thans werkzaam zijn bij een public accountant, doch een werkkring bij een bedrijf prefereren, ligt hiet een goede kans. Leeftijd 25-35 jaar. Soliicttates Te richten aan de afdeling Algemene Zaken van de Hoüand-Amerika Lijn. Wilhelm:nakade 86. Rotterdam. Bij de onderafdeling Administratie en Resi st rat nur van het secretariaat van de dienst van Bouw- en Woningtoezicht kan een worden geplaatst. Verelnt: Diploma H.B.S. 5 j.c- of daarmede gelijk te stellen opleiding. De rangindeling is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Salarisgrenzen: klerk f383.f605,- p.m. adjunct-commies f455.— - f668.— p.m. Deze bedragen zijn exclusief de eventuele huurcompens.atie, de vakantietoeslag en de per 1 januari 1965 te verwachten salaris verhoging. Aanstelling boven het minimum is mogelijk. De Verordening inzake vergoeding van reis-, pension- en verhuiskosten is van toepassing. Sollicitaties te zenden aan de chef van het bureau Personeelvoorziening, kamer 331, stad huis. Rotterdam, binnen veertien dagen, onder nr. 717. SlEDK-KLEDS* ',I\IH STKIE Beatnjsstraat Tï - Kottcnlaü» - 7>l. 23 32 53-23*2 60 vraagt Tevens Aar«me?3en dapeiijïc,s aan het bedrijf of 's avonds na 5 uur bij de heer J. J. Kraaijeveld. Beatrijsstraat 69 1. Te'efc 25 26 74 N.V. Hollandse Apparatenfabriek .J1.A.F." fabriek voor elektrotechnisch installatie- materiaal vraagt voor spoedige Indiensttreding: voor se ml-automatische machines ter verwerking van kunststoffen. Continudienst met vrije weekeinden, uitge zonderd één zaterdag per drie weken. Leeftijd 19—40 Jaar. Inlichtingen: maandag t.em. vrijdag van 9—17 uur aan ons kantoor Waalhaven N.Z. 95, Rotterdam-Zuid. Telefoon 27 77 60. Wij vragen i.v.m. een komende vacature een voor het contact met grosslersrelaties over bestellingen, verkoop- en expeditiekwesties. Ook de controle op orderadmin. en voorraad- gegevens behoort tot de werkzaamheden. Wij hebben ook plaatsingsmogelijkheid voor WIJ bieden een prettige en afwisselende werkkring, prima salaris, reiskostenvergoe ding, vrije zaterdag, e.d- S.v.p. Uw sollicitaties te richten aan: N.V. WH!!: I Drop-en Suikerwerkfabrieken Schuttevaerweg 122 (Spaansepolder) R'dam te bereiken met buslijn 51 vanaf Centraal Station. Desgewenst kan telefonisch contact worden opgenomen telefoon 15 00 55, toestel 8. ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding een leeftijd tot plm. 25 jaar. Enige boekhoud mdige kennis, blijkend uit diploma's en ervaring is hiervoor gewenst. Uitvoerige sollicitaties worden gaarne ingewacht bij onz- Personeelschef, Doklaan 22, Rotterdam, telefoon 272720. Bij het GEMEENTE-ENERGIEBEDRIJF bestaat gelegenheid tot plaatsing van Ervaring in magazijnwerk en materialenkermis strekken tot aan beveling. Leeftijd in het algemeen tot 40 jaar. Loon. afhankelijk van leeftijd en ervaring, f 493,78 - f 536,83 bruto per maand. Premie A.O.W. wo-dt niet ingehouden. De loonsverhoging per 1 januari 1965 is in deze bedragen nog niet begrepen. Op maandag, 11 Januari 1965, u.s avonds van 7730 - 9.00 uur, kunnen sollicitanten ten kantore van het G.E.B., Rochussen- straat 200, uitvoerige inlichtingen ver krijgen omtrent de arbeidsvoorwaarden enz. Voortelling van ie fabrieksafdehng der N.V, Koninklijke Rotterdamaclte Beton- Si Aanneming Mij *h. VAN WANING CO hoofdkantoor: Rotterdam vestigingen te Krimpen aan den IJssel Meppel Goes. Wij roeken Voor onze betonwarenfabrlek t* Krim pe: aan den IJssel een voor het leiden van de produktie-afdellng voo jrote Betonelementen. tUsmed de fabricage van de wa pening voor deze elementen. Ervaring in een betonwareninduatrie is wel wenst, maar doorslaggevend zal rijn het leiding kunnen geven aan een groep van 15 k 20 mai die verspreid - In de Bui ten lucht werkzaam z(jn. Voor een praktisch ingestelde man., die met mensen kar omga a en vooruit denkt ia dit een prettige terkkri g met een goede salariëring. Sollicitaties worden gaarne so spoedig mogelijk In gewacht op ons hoofdkantoor Nijverheidsstraat SS. Rotterdam-20. Teer fooien tn tdeftsbok opgegeven advertentie» kannen wf) geen enkele verantwoording aanvaar NS beschikt voer het onderhoud van de spoorbaan over moderne mechanische hulpmiddelen, zoals op dc achtergrond de boormachine (boort in een minuut een gat van 3 cm doorsnee in een spoorstaaf); in het midden de zaagmachine (gaat in 5 minuten met razend tempo dwars door een spoorstaaf heen); op de voorgrond cc supersnell schroef- en boutendraaier (voert stip: commando's uit). Bij NS wordt het werk aan de spoorbaan gemak kelijk gemaakt met moderne handige machines. Bij NS leidt het werk aan de baan tot een goede positie met een goed loon. Bij NS vindt de vak man wegonderhoud uitstekende sociale voor zieningen. Hij krijgt een gedegen vakopleiding. Bovendien levert zijn beroepskeus nog enkele unieke NS-voordelea op zoals: belangrijke teis- voordelen in binnen- en buitenland (meevallers die vooral ook in de vakanties van pas komen) en - wanneer hij in pension woont - wekelijks vrij vervoer naar huis. Leeftijd 18 t/m 40 jaar. Stuur dan nevenstaande bon ingevuld aan: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Dieast van Personeelzaken, 2e afdeling, Utrecht. Naam:. Adres:. Woonplaats: -Leeftijd:, -jaar wenst ulichtingen over de betrekking van aspirant-vakman mondeling bij het wegonderhoud. Doorhalen hetgeen niet wordt verlangd. 'S/s-t/ ax welke buitengewoon snel de Duitse en andere markten hebben veroverd, vragen wij een die beschikt over een hiermee in overeenstemming zijnde verkooporga nisatie ii geheel Nederland, goed n- gevoerd bij de daarvoor in aanmer king komende cliënten zoals waren huizen, drogisterijen levensmiddelen- zaken enz. Eventueel komt een fabricage in li centie ook in aanmerking. Wij zijn een bekende, toonaangevende chemisch technisch» fabriek met groot assortiment, welke sedert tien tallen jaren ten dienste van de huis vrouw staat. Brieven, zo mogelijk in de Duitse taal, aan: 732 Göppingen, Deutschland, Postfach 449, Telefoon (07161) 73347-48 77937-3 Telex 07 27704 vraagt een te BOLNES Go«de vakkennis en ruime ervaring in het be werken van scheepspijpleidingen zijn vereist. Aan leidinggevende kwaliteiten worden hoge eisen gesteld Voor woonruimte kan worden gezorgd. Eigenhandig geschreven brieven met volledige le vensbeschrijving worden ingewacht bij de afd. Per soneelszaken. ESPEKO N.V. fabrikant van honten emballage, Breevaartstra*t S7, Spaanse Polder, vraagt een leeftijd tot 20 jaar. voor kantoorwerkzaam- heaen. Sollicitaties worden gaarne ingewacht aan boven staand adres of telefonisch onder nr. 15.33.22; na 8 uur: nr. 28.41.34. Bfj het verzorgingshuis van het bejaardencentrum De Nachtegaal kan een (met een volledige dagtaak) worden geplaatst. Aanmelding kan geschieden bfj de directrice, zr. Slagt, Mezenhot 1, na telefonische afspraak tussen 5 en 6 uur (telefoon 17 67 31). Leeftijd ca, 16 jaar met M.U.L.O.-diploma voor het verrichten van eenvoudige kantoorwerkzaamheden, alsmede het typen ran correspondentie iri de Neder landse, Duitse en Engelse taai. Ervaring niet vereist, ijver is voldoende. Aanvangs salaris 215.per maand. 5-daagse werkweek. Br. onder nr. B 7395 bureau van dit blad. GEBR. SFINDLER, touw - en A- metnlngsbedlUf vraagt bekwame vwr ntrtni&mra. Aanmelden Spooratngol 37, telefoon 386690, na 7 uur tel. 197675. VLA AROINGIN Ter completering van onze bewakingsdienst vragen wij. zo mogelijk, op korte termijn BOOFCtiSIOOB: SCTTEBDAM, STATJDHSKXI3 In de Technische Dienst van ons hoofdkantoor kun nen momenteel geplaatst worden enkele om opgeleid te worden tot hoekhnudmachinetechni- cus Na de opleiding in ons bedrijf is plaatsing in de Technische Buitendienst mogelijk. Voor dit moderne, veeleisende vak is naast het LTS-diploma Fijnbankwerken een voortgezette op leiding in de fiinmechanische techniek ib.v. Chris- tiaan Huygensschoob onontbeerlijk. Leeftijd 21-27 jaar. lie met goed gevolg de LTS hebben doorlopen en bereid zijn in de avonduren een voortgezette op leiding de fiinmechanische techniek te volgen (b.v. Cliristiaan Huygensschool Zy dit zich verder willen bekwamen in de fijn- rnechaniek krijge in ons bedrijf een grondige en langdurig opleiding en verwerven aldus een zeer aantrekkelijke positie. Sollicitaties aan ons hoofdkantoor. Groot handelsge bouw A 6. Telefoon 1197 11 t toestel 200). Na telefonische afspraak kunnen sollicitatiegesprek ken ook in de avonduren plaatsvinden. Ervaring in soortgelijke functie of militaire dienst Representatief voorkomen. Tactvol optreden. E.H.B.O.-dipIoma Bij voorkeur N.B.O.B.- of poütiediploma. 45-urige werkweek met gunstige ploegendiensten Gratia unilormkleding. Voortreffelijke sociale voorzieningen en winstdeiingsregeling Salariëring volgens raamregeling tvol-continudiensti Sollicitatie1',.voorzien van recente pasfoto, te rlohtan aan de afdeling Personeels zaken, Schledamsedijk 2. Vlaardlngeu. Vereist b. Geboden wordt: VAN DER BERG S BORSTELF.VBRIEKEN N.V. N.V. BCREX VERKOOPMAATSCHAPPIJ vraagt Nederlands - Engels Eventueel ook voor halve dagen. ter opleiding op de afd. boekhouding. Sollicitaties schriftelijk of mondeling bij de Afd. Personeel. Oudedljkse Schiekadc 78, Rotterdam 8, telefoon 28 48 66. 'savonds telefoon 28 63 92.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2