Zal de regen zondag opnieuw spelbreker worden DISPORT RAPPORT Ditmaal geen ontreddering en emoties Jongerencontact vergadert in nieuwe samenstel ing J )eltahote uit ebreid iet een nieuwe vleugel lm Spaarbank had topjaar Diner-en feestzaal, hal en dienstvertrekken KREUGER S IM OP lat zegt alles ervice oopt deel van achterstand in Open hartig Nieuws uit Schiedam in het kort Jongen uit de Zuidvliet gered rouw gedood Chrysanten voor de politie Het \rije\blk Namen noemen Clubhuis Ach, speler, niet meer SFC-clubblad Cursussen WurliTzer ^iögürk,fs?i BROERSVEST 6 TELEFOON 26.82.06 Planken gestolen uit sloopwoning VISAFSLAG WISSELKOERSEN HET VP'JE VOLK VRIJDAG 15 JANUARI 1965 PAGINA 1 (Van een onzer verslaggevers) Zal het voetbalprogramma aanstaande zondag eindelijk eens in zijn geheel nordeti afge wet ht. Het is op dit moment nog niet vast te stellen; evenals vorige iveek zou de regen teel iveer eens spelbreker kunnen tvorden. Dit schaadt het verloop van de competitie; zelfs SVV be hoefde vorige week de verre reis naar Limburg met te ma ken, want ook daar werden de terreinen afgekeurd. Voor zon dag is weer een volledig pro gramma vastgesteld en wel licht vindt een en ander nu wél doorgang. Reserves Amateurs Streekplan Rechter Maasoever RVB-voetbal Zaterdagclubs «SSVS IMNSÉM DlÊHET WETEN, KIEZEN DENKTU aan de DEMONSTRATIES door de Wurhtz er-organist JOOP WALVIS teUÖ!0M5O25 - - 3 Eenheid Interieur „Industrie dienen' Kwartfinales kan zich tegen V geen ver ies permitteren SVV speelt thuis tegen het ster ke BW en kan zich geen verlies permitteren en we mogen ver- Wij «visten het niet, maar nlt de mededelingen van de afdeling Botter dan. van de KNVB blijkt, dat de be naming van, de sportten-einen van de verenigingen SFC en PPSC is ge- wijzig;! van Thuriede in Parkhoek- Thurïede. Dat weten we dan weer en nu maar proberen om dat „Park- hoek" niet te vergeten. In de Aftrap, het mededelingen blad van de junioren van Hermes- DVS lezen wij het onderstaande be richt' Het is In dese periode, dat er veel afkeuringen '4jt voor een club een nik bezit de beschikking te hebben over een «ruime gelegenheid om haar leden toch ontspanning te kunnen brengen, In plaats van voetbal kan men zich dan ook meten in .eikaars kracht op het gebied van tafeltennis schaken, dammen en kaarten (met. uitzondering van gokspelen, zoals pokeren, die absoluut verboden zijn), terwijl anderen sfeer kunnen vinden bij een praatje of een plaatje, mite i. ct te baid aangezet Op zaterdagmiddagen treffen we in ons clubhuis het hierboven orn- s ,i t ene reeds aan, zij het dat de i mm e groo' genoeg Is voor meer beuin stellenden Voor voetballoze zo id men daarentegen tastte men tot op 'Wen in het duister over de luogenjkliedcn en daarom is bepaald da ons clubgebouw op die dagen g- ptad zal zijn, 's miudags tussen cc; en vijf uur Wij hopen da de z~ndagmiddagen zo wein.g mogelijk op deze wijze behoeven te worden be nut cmclat v. e in de eerste plaats een voetbalvereniging zijn, maar een haif el is nog altijd beter dan een leeg clubhuis Wh van het sport- happort zouden slechte opvoeders zijn als we het met het bovenstaande n.tt eens wattn Ook de spelers van het eerste team van Excelsior is een ook- vmbod cp.'dcgd L' het mede delingenblad „De Goal Getteri', blijkt Gat het in het ver.olg aan de speleis verboden is om bij de itemcis naar de uitspelende club een pit aatje op te steken Echter i ier \U>-en de spelers maar aan ïeuereeti me de busreis meemaakt, is het verbod opgelegd Bij de te rugreis mag de schade v.oiden in gehaald gok de look. Bij src heeft men besloten om het clubblad, dat in verband met de veriiuiz.ng naar Parkb"ck-rhurlede. met meer is verschenen, weer het Uvenslicht te laten zien. Mei heeft bu SFC maar al te goed gezien dat het noodzakelijk is vs-n at binding van de leden onder in ovp! te; gofi medeueungeii- blad te beschikken Enkele leden heb ben d" hoofden bij eixaa> gestoken t t „i en ei i,xaar üe ïedact.e vo'iren van 1 et v,cer tc verschijnen b d t-lukue w-„.cn gciecieu moes ten wij m de.se rubneit de medede ling cicen nu a.oa meei clubbla den tei zielle „ingea en werden ver- v u gen dooi niet aeggenae ween- bi leven Weekbneveiv die in de meeste gevallen bepeikt blijven tot het noemen van de opstellingen en voor ae rest „niet te vreten zijn." Het is daal om des te meer verheu gend te hoi en dat SFC weer met een blad gaat komen en aar ons ter ore k v a n gaan ook andere clubs w eei over tot het doen verschijnen van hun bladen wachten, dat, mits de Schiedam mers in voliedige opstelling uit komen, de winst op Ilarga blijft Jammer is, dat Bax nog steeds niet kan spelen dit m verband met zijn schorsing Trainer Rmus Gosens zal de overige spelers voldoende in spiratie moeten geven om van het elftal een „winnend team" te ma ken Hertnes-DVS gaat juist naar 's-Hertogenbosch om het op te ne men tegen de tweede semiprnfclub, -lie leze stad naast BW heeft het toch wel steik te achten VVilhclmina. Dit elftal beschikt, zoals vorig jaar kon worden geconstateerd op het Hargaveld, over een schotvaardige voorhoede Wanneer de Hermes-de fensie er m slaagt de Wilhelmma-ka- nonnen te vernagelen aan is er al een groot gevaar gekeerd maar dan moeten de Hermes-voorwaartsen nog scoren en dat is de laatste weken een zwakke plek bu de Hargaspe- lers De .«serves van Hermes-DVS en SVY krijgen alle een uitwedstrijd. SW 2 gaat naar Tilburg en voet half daar tegen het lang niet wak ke Willem II en zal daar r waar schijnlijk een nederlaag lijden. Meer kans op een overwinning heeft het tweede team van Hertnes- DVS in de wedstrijd tegen NEC in Nijmegen, maar dan zal er gevoet bald moeten worden en da bete kent ook schieten. Want ook b(j de reserves van Hennes mankeert het aam schotvaardigheid. Ook de jeugdelftallen van de Schle damse semiprofclufc spelen het ko mende weekeinde; SVV krijgt be zoek van het Utrectse DOS en de jongeren van Hermes gaar; naar Haarlem om de strijd aan te bonden met EDO. Hermes moet om zich op zijn mooie plaats aan de top van de ranglijst te handhaven deze ontmoe ting winnen. Bjj de amateurs is er een derby: DHS en SFC spelen in Kethel tegen elkaar en zuilen daat waarschijnlijk veel publiek trekken. De vorige ont moeting Severdc een overwinning op voot DHS en vermoedelijk zal het ook deze keer wel op een zege voor Advertentie 1H Officiële pubiikatie De van Sciiiedam Burgemeester maakt bekend: le, dat het bij besluit van Provin ciale Staten van Zuid-Holland van 27 november 1964, nr. II vastgestelde streekplan Rechter Maasoever van 18 januan 1965 af gedurende drie weken voor een ieder ter Inzage ligt ter gemeen te-secretarie afd. Algemene Zaken, Stadhuis, 2e dat belanghebbenden, die zich tydig met bezwaren tot Gedepu teerde Staten hebben gewend bmnen een maand na de dag van nederleggmg, schnftelyKe bezwa- ïen tegen het streekplan kunnen mbiengen, welke bezwaarschrif ten 2ija te richten tot Hare Ma jesteit de Koningin en in ie die nen bij üe Minister van Volks huisvesting en Bouwrujieiheid tciwijl gelijke bevoegdheid toe komt aan heil, wier belangen be- uokken zijn by wijzigingen, welke Pionnciale Staten bij de :as'- stellmg van het plan in. het ent- werp hebben aangebracht Schiedam, 12 januari 1965 De Burgemeester voornoemd, H SABEL, w B. DUS uitdraaien, maar zeker weet men het nooit in dit soort wedstrij den. Excelsior, dat zondag iedereen verraste dcor een 4O-overwinning op Quick Steps ontmoet thuis Wil helmus en het is nog de vlaag of de Schiedammers weer zo'n Huza renstukje uithalen Demos zal de wedstryd tegen AM? moeten winnen, want het zakt af naar een bedenkelijke plaats op de ranglijst bu een e.entuele zege op SMV stijgt de club weer aanmerke lijk op de langlijst Ook Martinit moet oppassen Het gaat de laatste lijd bedroevend slecht met de rood- hemden De oorzaak is met bekend maar het is gebleken, dat de goede wil, de er in het begin var.: de competitie wel aanwezig was, thans ontbreekt SVDPW is duidelijk bezig aan zijn herstel en kan dit voortzet ten met een overwinning bu Merwe- steyn Ook bu de Schledamse RVB- clubs is er zondag een belangrijk duel. Schiedam krijgt bezoek van koploper WCR en kan zijn positie (tweede plaats) by een zege (belang rijk versterken en het maakt dan ook een goede kans. DRZ gaat naar Bolnes en krijgt een zwaie dobber, want Bolnes Js op eigen veld altijd een lastige te genstander Ook voor Ursus is er een belang rijke wedstrijd; de club gaat op be zoek bu SVDP en men heeft een re delijke kans om na zondag de eer ste plaats te bezetten. Maar dan mag Ursus geen misstap maar doen Schiedamse Boys aal de uitwed strijd tegen Acthitas slechts net veel moeite kunnen winnen, Wilton, thuis tegen DOZ. staat voor een iets minder vare taak Er zit een ge makkelijke overwinning m voor het Schiedamse elftal Bij de zaterdagclubs heeft GTB een rustdag, die men goed kan ge bruiken, omdat GTB met zieke voet ballen; sukkelt; een weekje uitstel bomt hier dus goed van pas. HBSS ontvangt thuis Groote Lindt en zal zich tot het uiterste moeten inspannen om te winnen en PPSC krijgt het bijzonder zwaar in de uit- wedstryd tegen TSB De /laardin gers zullen erop gebrand zyr. om zich te revancheren voor de onlangs geleden 7—l-nederl&ag GSS krijgt ook al een Vlaaxdlngse tegenstan der; men speelt tegen TRS en net zal de Schiedammers niet meeval- len deze ontmoeting Sn eigen voor deel te beeindigen Geen dreunende grondvesten, geen ontredderde PJCS-voorzitter, geen emotionele wantoestanden, zoals deze zieh op de zitting van de Jeugdgcmeentcraad van 10 december jl. voorgedaan hebben. Nee, er was van tht alles niets te bemerken op de donderdagavond gehou den zitting (de eerste sinds 1961) van het Politiek Jongeren Contact Schiedam. Een ditmaal tamme, af en toe glimlachende heer A. K, ussel- dorp, voorzitter van het PJCS, hield zich de gehele avond afzijdig van discussie van de fracties, en het scheen alsof alles hem mets aan gmg. Nieuwelingen m het PJCS waren <!e Chiistelljke Historische Jongeien Gioep, en de ARJOS, dit is de jon geren-organisatie van de Anti-Revo- lutionahe Partij In tegenstelling tot in de „echte" gemeenteraad, waarin de ARP en de CHU broederlijk naast elka gaan scheen er bij de jongeren echter nog het een en 'ander aan de verstand houding te haperen Dooi een interne kwestie was de fractie van de JOVD niet aanwezig teswiji ook de secretaris van het PJCS de heer A Schell wegens operetteverplichtlngen el ders met thuis gaf Voor het politiek jongerencontact van deze zitting had de- -J OK VP de taak op z.ih genomen een politiek vraagstuk aan de orde te stellen en zij bad daarvoor het actuele pro bleem „w oningbouw, woningnood" uitgekozen Door de vooizïtter van de JOKVP- fractle in het PJCS, de heer M. Overveld werd er een lange inlei ding gehouden over ie woningbouw en woningnood, waarin hij op een m Tijdens de receptie van de heer J. J. Kloos van Excelsior, drukte Jan Bijloo voorzitter van dc RVB ons een folder in de handen, waarin weid opgei oenen om deel te ne men aan de cursus jeugdvoetbaliei- der en een cursus, voor bestuurska- der. Aangezien er m Schiedam nog wel enkele jeugdvoetbaheiders kunnen wol den 'gebruikt willen graag aar; Set veu. tk va Jan bijioa voldoen en er in deze rubriek aancaeht aan besteden v'ooi de opleiding van jeugdvce.baileider A zijn dertig les- uien no: it waai van 1U le^a vonden en een weekeind Het leerplan om vat o i theo.ie en praktijk binnen- en buitenspelen, kamporganisatie etc. De opleiding voor jeugdvoetballei der B omvat 30 lesuren In 12 les- avonden van 2 uur Da cursus be- stuurskader heeft een duur van 20 lesuren (10 lesavonden) De rui meiden beau;gen 10 gul den pei persoon en de lessen worden gege.en in Rotterdam Voos alle me- aedeluw n kan men zich w enden tot de KNVB, afdeling Rotterdam, post bus 1335 Rotterdam (Van een onzer verslaggeveisj Bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam werd in 1964/23.410 319,43 ingelegd en 19 930 349.57 terugbe taald. Hierdoor en door de bijschrij ving van 1.452.409,75 rente per 31 december steeg het inleggerstegoed in 1964 met het nog niet in de ge schiedenis van de spaarbank bereik te bedrag van 4 932 379,61 tot 48 143 370,60 Ter vergelijking sr.o ge dienen dat het accres m het reeds «teer goede spaarjaar 1963 4 654.807,95 bedroeg. In 1964 werden 4512 nieuwe spaai- bankboekjes uitgegeven, terwijl er 3345 werden afbetaald Het aantal spaarders bedroeg ultimo december 54 616 Op 31 december telde het spa ren ingevolge de Jeugdspaarwet het zg Zilvervlootsparen 3073 deelnemers met een gezameluk te goed van 1 547 773,57 De saldi van spaarder en de re serves waren per 31 december voor t 30 583 741,18 belegd m effecten, voor f 8 25816811 in hypotheken en voor 10 892 847 50 in onderhandse leningen aan genieenten e cl De on- belegde middelen bedroegen 3 113 396,12 Naar ons van spaarbankzijd.: werd medegedeeld zal het gezameUjke te goed van spaarders thans f 49,1 miljoen zeer waarschynluk in het eerste kwartaal 1965 de 50 mil joen overschryden. Ter gelegenheid daarvan wordt door d spaarbank eer. prijsvraag uitgeschreven met prijzen tot een .taai-bedrag van 1 000. Ce formulieren waarop door de deelnemers kan worden in gevuld op welke datum de 50 mil joen zaï worden bereikt. worden binnenkort in Schiedam huis aan B van B. huis bezorgd. (Van een onzer verslaggevers) Donderdag 21 januari a.s. is er in de nieuwe Tritonzaal van het Deitahotei een ontvangst ter gelegenheid van het gereedkomen van de nieuwe vleugel en van het tienjarig bestaan van het hotel. Bmnen een jaat is de nieuwe vleugel, die om een diner- en feest zaal voor 125 personen plus een bijbehorende hal omvat, gereed gekomen Op I maart 1064 werd de eerste paal geslagen, 15 december kon ei het ee^tc diner vvoiden gegeven en nu is de nieuwbouw ge reed, 2'2 maand eerder dan verwacht was. De architect A Middelbeek van het bui eau 1. Boks Eijkeienboom en Miiauhoek un Rotterdam, is er uitstekend m geklaagd de nieuwe vleugel harmonis h aan het bestaan de to -#i te t)V--uiVoot het bijzoua 1 stijlvolle interieur teken de du binii„ tv 1 -architect Kor Al- dershoff uit Amsterdam Naast de nieuwe dmeizaal met hal omvat- de uitbreiding een dienstvleu- gel, waarin zijn ondergebracht een directiekamer, administratie en ar chief, kantine, expeditie, kleedka mers personeel, technische dienst en de linnenkamer De nieuwe vleugel heett een inhoud van 3000 m3 In to taal De zaal en de hal zijn vrij van het bestaande gebouw gesitueerd, ten einde de oorspronkelijke architec tuur zo weinig mogelijk aan te as- Advertentie IM. Dagelijks van 10 tof 4 uur. Vrije foegang Bi aanschaffing van een prgel 3MND GRATIS ONDERRICHT ooor onze orga-ist1 ten Hieidoor ontstonden open ruim ten met om een kleine patio Het is de bedoeling om de patio te verle vendigen door het plaatsen van een beeldhouwwerk De dienstvleuge! Is geprojecteerd aan de noordzijde, tegen het bestaan de complex Teneinde tussen het oorspronkelij ke gebouw en de nieuwe vleugel zo veel mogelijk eenheid te bewaren, zijn vormgeving en materiaal zo veel mogelijk overeenkomstig gehou den. Daarom ook werden de dak rand en de kozijnen weer van afze- ha-hout gemaakt en werd de borst wering In beton doorgetrokken Voorts paste men dezelfde rode bak steen toe De nieuwe zaal ligt met de lan ge kant naar de rivier gesitueerd en biedt een even uniek als roy aal uitzicht op het scheepvaartver keer. Ais hoof dn aannemer bij de bouw fungeerde de N V. Aanneming Maat schappij J. P. van Eesteren uit Rotterdam Het interieur van de dmerzaal ademt een rustig-voorname en toch intieme sfeer Dit wist Kor Alders- hoff te bereiken met afzeliahouten wanden een vloei bedekking van slon- ker-bruine moquette in zeven kleu ren, stoelen m vier kleuren rood transparante grofgeweven (onbrand bare) gordijnen en twee glazen licht kronen naai een eigen ontwerp en elk bestaande uit «oud 400 glassta ven van 5 verschillende lengten en diameters De stoelen in vier kleuren rood voorkomen een zekere mate van eentonigheid, die er anders misschien zou zijn ontstaan De zeven kleuren brum in het tapijt kwamen op een bijzoudeie manier tot stand Teneinde «en willekeurige mölering te verkrijgen ging men uit van een fuga van Joh Seb Bach Elke noot werd aan een eigen kleur gebonden en De diner- en feestzaal m de nieuwe vleugel van het Deltahotel te Vlaar- dingen ligt met de lange kant naar de Nieuwe Waterweg en biedt een even uniek als boeiend uitzicht op het scheepvaartverkeer omslachtige wijze alles wat hij heeft men reeds vele malen in de dagbladen kunnen lezen de toe standen in het bouwbedrijf uiteenzet te. Hierna kregen d.m v hun voor zitter. de fracties de gelegenheid hun visie op dit probleem uiteen te zet te;; Hoewel dc JOPSP de ANJV, ARJOS, en FJG van de PvdA, het in grote lijnen met elkaar eens wa ren, bleek lat de meningen over dit probleem in de diverse fracties uit een liepen Vruchtbare resultaten heeft deze zitting van 't PJCS niet gehad, hoe wel het discussiepunt mteiessant ge- nog was A! vaak werd met name tussen liet fractielid vd Zwaard van de ANJV en de voorzitter van de JOKVP, de heer Oveiveld over onbenullige en niet ter zake dienen de punten geduscussieerd Zonder dat men tot een duidelijk en eensluidend standpunt, gekomen was, werd tegen half twaalf de zit ting van het PJCS door de hee A. K. J Dusseldorp (ditmaal lonaer zijn berucht geworden voorzittershamer) beëindigd Hierna was er nog een besloten huishoudelijke t ergadering van de fracties in het PJCS, waarin de voor zitter van de JOPSP, de heer J. Gerding, het voorstel deed te stem men over een aparte jeugdgeroeente- raad. met daarnaast de zittingen van het PJCS, met behoud van tiet in dienen van moties. Om alle fracties de gelegenheid te geven hun stem uit te brengen, tverd de voorzitter van de afwezige JOVD- fractie, de heer J. Doorlach, die tij dens de zitting van het PJCS op de publieke tnbune zat, bij de huishou delijke vergadering geroepen Met meer dan tweederd' meerder heid van stemmen werd oesloten de jeugdgemeenteraad onder te brengen in het Fohtieli Jongeien Contact Schiedam. Dit wil dus zeggen fiat er in het vervolg uitsluitend zittingen van het PJCS zullen plaatsvinden. Tegen dit besluit slemden de frac ties van de JOVD en FJG, de jonge rengroep van de Partij van de Ar beid. Advertentie IM (Van een onzer verslaggevers) Tegen de 48-jarige B. G. en de eveneens 48-jarige J. V. uit Maas sluis is proces-verbaai opgemaakt wegens diefstal van planken uit een sloopwoning aan de Sandeleynstraah De sloper P L v d. Vliet uit Wate ringen had aangifte van de diefstal gedaan, waarna de politie beide man nen aanhield (Van onze sportredactie) Op de derde avond van de Schiedamse kampioenschappen tafel tennis is Service erin gestaagd, een belangrijk deel in te lopen van de achterstand op NOAD in de strijd om de veremgingsbeker. In hoofdzaak dankt Service dat aan. zijn talrijke junioren, die van de vijftien te behalen punten er nota bene dertien op hun naam brachten! Mede daardoor zach Service z'n ach terstand van zestien punten tot acht veimmderd, oi die achterstand ech ter verder zal kunnen worden inge lopen, moet gezien het verdere programma en de kansen voor bei de verenigingen sterk worden be twijfeld. Na drie dagen leidt NOAD met 54 punten voor Service mei 46. TSF dat aanvankelijk goed volgde, heeft de strijd met kunnen volhouden en staat kansloos op de derde plaats met 26 punten. Voldoende echter om zich Steady met 11 en RAP met 9 punten definitief van het luf te hou den. In de B-groep 12e klasse) zijn don derdagavond belangrijke wedstrijden gespeeld üit de herkansingen sis ten zich A Dues <21 up), P, Kra- mei, H Vvigmans (TSF) en A Zuid geest (TSF) alsnog m de achtste fi nales te spelen. Die achtste finales eindigden in overwinningen en plaat sing >»u de laatste acht voor D Boer vail Service, die D v d Oever van Noad gaat ontmoeten; van W de Winter die TSF-medehd H Wig- mans als tegenstander 'trygt; van J Meuldyk die i.a clubgenoot D Naar de dne 'eur van be' Delta- Meeldijk nu Cor Joustra van zyn hotel, de heer E R Horst verklaar- ,e>Sen vereniging als tegenstander de muziek werd vervolgens afge speeld" op de machine, die de kaarten ;oor het weeitoestel ponst Donkers (N'oatl) toonde zieh met 2119, 21II iets sterker dan kape laan G van Dijk (Service) en ver overde daarmee een plaats bg de laatste vier. J «reischer en A. Zuidgeest, A v. d. Poort tegen A v d. Harg en J. Wittop Koning tegen A. Dnes gaan nog nader uitmaken, wie H. Donkers in de halve finales gezel schap gaan houden. Ook voor de 4e en 5e klasse sun nu alle kwartfinalisten bekend. Voor al in de 5e klasse zal Ready met drie vertegenwoordigers by de laat ste acht hoge ogen gooien In de ju niorenklasse zyn het buna vanzelf sprekend de Service-leden Nico van Slobbe en Bene Schewc, die we als finalist zien Bij de ruet-NTTB-leden blijft H ten Bras ook na het spelen van de acntsfce finales favoriet. ROTTERDAM, 14 jan Aan de Vis- afslag alhier weiden van XJmuiden en elders 100 kisten verse zeevis en 60 kg spier.ng aangevoerd. De prijzen waren Schol nudd. 70—73, Kabeljauw nudd 30—82 Ka beljauw klein 73—75. Makreel 40—47; Wijting 4954. Harmg verse 3537 alles per kist Spieimg 1,151,25 per kg. de es de taak die men voor het ho tel zag, het dienen van de indus trie", een reele taak gebleken In de tien jaar van zijn bestaan groeide het Delra-hotel bovendien als "t wa re mee de industrie ui het Nieuwe Waterweggebied mee De in de na bije toekomst te verwachten ver- keersverbeter.ngen (Rnksweg 20 en Beneltmunnel i zullen het hotel r>og dichter bij het centium van het land brengen en ook dat opent uiteraard gunstige perspectieven De president-commissaris van de n.v„ ir. W. A. den Bakker, zag in de toekomst nog «el uitbreidingsmo gelijkheden, hoewel dit cor. oiex- aan-de waterkant nu als voltooid moet worden beschouw dd. 0 Aan boord van de bij Wilton Fij- enoord te Schiedam gemeerde Noorse tanker Leikangei is donderdag een door de douane verzegelde kast open gebroken Er worden 450 pakjes Ame rikaanse sigaretten en wat tafelzil ver vermist 14 jammn Engels pond Amerik. dollar Franse frank Belgische frank Zwitserse frank Zweedse kroon Duitse mark Deense kroon Noorse kroon Canada Italiaanse Ure Oostenrijkse schilling Escudo'» 10 023—10,023 3 5953,593 73 295—73 345 7,23*7,243 83,1983,24 63 9263,37 9031—90 36 51,93i—51,98i 50,20150 253 3 3433 34a 57,481—57,53i kiijgt en van W de Raau (Service), die het ook al tegen een clubgenoot moet gaan opnemen Deze kwartfi nales met drie Noad-, drie Service- en twee TSF-leden zullen zeker een bijzonder spannend karakter krijgen Ook m dc kwartfinales van de der de klasse zijn Noad en Service sterk tertigenuooicogd. Len van die kwart finales werd reeds gespeeld. Hans (Van een onzer veisiaggevers) De 19-jange J. Oosteilee uit Maas sluis slaagde er woensdagmiddag m de 9-jsrige M v. d. Walie te redden uit het rater van de Zuidvliet. Het kind, dat op de fiets was, heeft ver- moedelyk van spelende kinderen een duw gekregen en is zo te water ge raak:. Hy dreef al in het midden van de vliet, toen Oosterlee het ongeval opmerkte. Deze aarzelde niet. trok jas en laarzen uit en ging onmiddellijk te water. Aan de Groen van Prmsterer- kade kwamen redder en drenkeling aan de wal. Zij hebben van het koude avontuur geen nadelige gevol gen ondervonden. Van een onzer verslaggevers) Na een ernstig ongeval, gisteren in de Alexanderpoider, is de 42- jarige wxevrouw A. Remkes-Cornelis- sen uit de Ackersdjjkstraat met een schedelbasisfraetour opgenomen tn het ziekenhuis Dijkzigt, waar zij kort na aankomst is overleden. (Van een onzer verslaggevers) Een dankbare moeder Ruitenberg uit de Pleretstraat heeft gisteren op het politiebureau aan de Boe- zemsirgel een bos chtvsanten ee- bracht, omdat een su'-veillance- wagers haai taeciarig zoontje Rudi In yitempo raar het ziekenhuis Beigweg had gebracht Het kind had 111 een onbewaakt ogenblik uit een fles met bieekwa- ter een paar slokken genomen In hat ziekenhuis kon mea al zo kort na het voorval ingrijpen, dat de kleine Rudi zelf vanmiddag aan de hand van zijn moeder op het bureau verscheen. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bhoetto, is don derdag m Bonn aangekomen voor een bezoek van twee dagen Hij zal be sprekingen voeren met de bondsrege ring Mevrouw Remkes wilde op de Prinsenlaan op een bromfiets links af slaan, toen ze werd gegrepen door 13 9os13 9 i een personenauto nit tegenovergestel- 12,50512,52 j de richting. De vrouw sloeg over de auto heen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1