Twee aanrijdingen op een (pech) dag FJG-voorzitterM. J. E. Piek reageert op E lommentaar P. van Dijk (nu 86' kreeg de Joc' altijd in 't spoor uil groeit Set am loven het hoofd... MET WES TURKSTRA beschuit if TA XI di/eki W 0 l Ywy EUROTAX 26 94 60 «sfêi mmÊKi, X TURKSTRA beschuit V 'I m I 1 m Stroming Alternatief? Erkenning In de wortel Uitslagen van de Bedrijfs Biljart Bond Troelstra Samenwerking SCHIEDAMSE ZAAIERTJESI m li| "I m •II HET VRIJE VOLK DINSDAG 19 JANUARI 1965 PAGINA 7 (Van een onzer verslaggevers) ,Het mat om de in de gehele FJG steeds duidelijker ivordende overtuiging, dat de enige toekomst voor het socialisme een progressievere koers is Dit Is de kern van het ant woord, dat de voorzitter van de Schiedamse PvdA - jongeren groep 'Pleter Jelles Troelstra*. de heer M. J. E. Piek, geeft in aansluiting op het artikel 'Zes stappen naar links' en bijge voegd commentaar, waarin Het Vrije Volk in afkeurende zin reageerde op de standpunten van de heer Piek, zoals deze staan omschreven in het door FJG P. J. Troelstra uitgegeven maandblad. Locomotieven i BANKETBAKKERIJ Pocket boeken yoor kinderen. Een blijvende beloning voor zeven kwartjes. Bi uw boekhandel of kiosk. GESCHOOLDE EN GEOEFENDE WERKNEMERS machinale werkplaatsen smederij motoren- en andere stelplaatsen koperslagerij apparatenbouw en constructie rijtuig- en woqonbouw het frisse pak vo! knisperbros gebak- met prachtige boeken voor iedereen alléén bij Uw bakker, s 1 Tfi: )T -SS] f'l jjfil I 3ii #i r~l 3§ SIS (Van een onzer verslaggevers) „Ik zag niets, opeens ontdek ik een grote gele neus en toen was het gebeurd met Bartje Liggend op de divan thuis bij zyn ouders in de Mariastraat te Schiedam vertelt de negen tienjarige metselaar 51. van Oudheusden, wat hem gisteren is overkomen. Maandag 18 Januari 1S65 zal hy altijd bl«ven beschouwen als een pechdag, want gisteren is Hi ruis tweemaal aangereden door een auto. Nauwelijks enkele uren nadat h« naar zijn werk by het aannemings bedrijf L. J. Borranl ln de Huismanstraat ging, reed hi) met een ijzeren hond op het kruispunt Lange Nieuwstraat-Hoofdstraat tegen een bestelauto. Het gebeurde om negen uur. ..Ik reed." aldus Rinus, ,jnet dat wa gentje de Hoofdstraat tn, toen Ineens die bestelwagen kwam „aan- seheuren Als ik mijn voetjes niet weggehaald had, waren ze eraf gereden". Wonder boven wonder liep de aanrijding goed af. De ijzeren hond werd slechts licht beschadigd en Rinus kon weer naar de zaak. s Middags om één uur ging h(J naar huis om te eten, reed ver volgens met zijn bromfiets naar zijn collega Jan Panes, ln de Bllder- dijekstraat om materiaal te halen dat naar de Lange Nieuwstraat moest worden gebracht. Met een kalm vaartje reed Rinus daarna op de Burg. Knappertlaan toen het gebeurde Plotseling werd hi) ingehaald door een vrachtauto, bestuurd door «ie heert G. B. uit 5Iulden, die evenals Rinus in de richting Nieuwe Haver, reed, maar bij de Warande ineens rechtsaf sloeg. Voordat Rinus het besefte lag hij met een grote wond aan het hoofd en pijn over zijn gehele lichaam op straat. Hij werd naar het gemeentezie kenhuis vervoerd, waar bleek dat hij verder nog een lichte hersen schudding en twee gekneusde polsen had opgelopen. Na behandeling kon Rinus weer naar huis. Toen wij Rinus vanmorgen bezochten was iedereen thuis; zijn ouders, die een patatwinkel drijven, broertjes en zusjes en natuurlijk zijn meisje Ria Koogje, die gistermiddag onmiddellijk haar werk verliet en hem ging opzoeken. Het gaat nu redelijk goed met Rinus, maar hij en zijn ouders zijn ouders zijn wel erg geschrokken. „Het heeft zo moeten zijn," zegt de heer Van Oudheusden en voegt er in een adem aan toe, dat zijn zoon altijd ai erg veel pech heeft gehad. „Ja," vult mevrouw Van Oudheusden haar man aan. „Hij gaat een keer zwemmen tijdens een vakantie, neemt een duik en raakt met zijn hoofd de bodem." Ook zijn collega's leven erg met hun maat mee. Gistermiddag en vanmorgen hebben ze hem bezocht. „Toekomst socia isme is een progressieve koers" Zoals hekend formuleerde de heer Piek in een artikel, waarbij hij fel van leer trok tegen alle rechtse invloeden, enkele 'Marx istische' eisen, die hij gaarne in het programma van de Partij van de Arbeid zou willen invoe ren. Ook verweet hij het huidige be stuur van de Partij van de Arbeid dat het niet radicaal genoeg is en schreef vervolgens, dat hij „de poli tieke dood van deze PvdA wenste, tenzij men bereidt is om in strijdvaar digheid en bezieling te herrijzen..." Op onze beurt verweten wij deze jonge socialist in ons commentaar, dat hij bij zijn pogingen om 'n meer Advertentie I.M. straks V V TELEFOON (Van een onzer verslaggevers) Het romantische tijdperk van de zware locomotieven, die stoom en rook uitbrakendover de rails da verden, staat diep in het geheugen hij zestig jaar geleden in het huwe lijk trad met Johanna van de Burg die in 1881 evenals haar man in 's-Gravenzande werd geboren. Het huwelijk werd te 's-Graven- Het diamanten echtpaar P. van Dijk - van de Burs gegrift van de heer P. van Dijk uit zande gesloten. Thans, zoveel jaren de Christiaan Huygensstraat te later, mijmert Piet van Dijk met een Sch-edam vleugje weemoed over de tijd toen hij Piet vak Dijk is thans SS jaar oud leeftijd trad hij m dienst van de Ne- en viert op 2! januan het feit, da- derlandse Spoorwegen met als stand - plaats Heok Tan Holland: zijn eerste baan was rijtuigpoetser en kolendra- ger voor ƒ10 per week en dat was "sjouwen, sjouwen en nog eens sjou wen. Later benoemde men iPet van Dijk tot magazijnmeester en werd al spoe dig overgeplaatst naar station Delft- se Poort te Rotterdam, Daar werd deze 'spoorman in hart en nieren' baas in de Iractieloods van het em placement en kreeg hij al spoedig de naam, dat hij locomotieven, die een voudig niet meer op gang waren te krijgenweer op de rails bracht. Piet 1an Dijk raakt er niet over uitge praat. Waar vakmensen, met de han den in het haar stonden kreeg Piet het na eindeloos zwoegen toch voor elkaar en daarom was het niet vreemd, dat hij later tot voorman werd benoemd :n Schiedam en pro moveerde tot uitvoerend ambtenaar. Die promotie ging gepaard met *n teleurstelling. De man, die hem voor de bevordering had voorgedragen overleed plotseling en de benodigde formuiiren raakten zoek, maar na zijn pensionering kwam het toch ln orde. Dat Piet bij het 'spoor' veel vrien den maakte blijkt uit de vele bloemen in de huiskamer, die spoormannen het echtpaar ten geschenke gaven. Op 27 januari, de dag van de brui loft. die ook zal worden gevierd door de kinderen, acht kleinkinderen en een aante l achterkleinkinderen zal er van de zijde van de spoorwegen ook belangstelling zijn voor het diaman ten echtpaar P. van Dijk-Job. van de Burg. radicaal socialisme ln te voeren middelen gebruikt, die uit de tijd zijn, omdat zij niet meer passen in hei huidige maatschappelijk bestel. In zijn antwoord hierop schrijft de heer Piek. dat Het Vrije Volk met te grote zekerheid het woord „extreem" heeft gebruikt, maar hej voegt er ln één adem aan toe, dat hij er van uitgaat, dat eerlijke overtuiging hier aan ten grondslag ligt en betreurt dan ook op geen ankele wijze deze publicatie. Waar het de heer Piek om gaal Is het volgende. „Het gaat," zegt hij, te dit geval niet om personen maar om zaken. Het gaat niet om mijn persoon maar om een stroming van meest jongere maar ook oudere par tijgenoten, die geen vrede meer kun nen hebben met de politieke koers van de Partij van de Arbeid. Het gaat om de steeds duidelijker wordende overtuiging, dat de enige toekomst voor her, socialisme asi progressieve koers Is. Steeds minder duidelijk wordt de scheidingslijn tus sen link.»- en rechts, niet omdat „rechts" linkser wordt, maar omdat links" rechtser wordt," aldus de heer Piek. „Het NVV, vervolgt hij, „kon tot samenwerking komen «net het NKV en CNV. niet, omdat de confessionele vakbonden progressiever werden, maar omdat het NW de progressie ve concessies deed." Datzelfde geldt volgens de heer Piek voor de Partjj van de Arbeid wal de samenwerking met andere politieke partijen betreft. „Waar blijft," ze vraagt hij, „een socialistisch alternatief voor de hui dige regeringspolitiek? De Partij van de Arbeid zou het anders doen, dat is waar. maar zou het zoveel ver schillen?" De heer Piek zegt dan, dat men deze ontwikkeling ook ln andere lan den kan constateren; minder sterk echter in Engeland, waar men. on danks een minimale meerderheid toch nog over nationalisatie durft te spreker; en Italië, waar de Nenni- socialisten een progressievere poli tiek hanteren. „Uiteraard," schrijft hij vervol gens, „wees ik geen socialistische beweging, die in marxistische zuiver heid van ultra-revolutionaire gezind heid zelfs de sociaal-democratie van andere landen overtreft." Hij erkent, dat noch de economi sche structuur van ons land, noch het voor een groot deel „k!ein-burgerlijk" karakter van het stelsel der verkie zingen de voorwaarden zouden bie den voor een dergelijke politiek. Volgens de FJG-voorzitter echter, kan een duidelijk progressief, zelfs revolutionair socialisme op den guur niet uitblijven. Niet alleen gezien de politieke constellatie van on.-, lana op dit moment, maar ook gezien de po litieke verhoudingen in de wereld „Het westen," betoogt hij, „moge in de ogen van veie saion-sociaiisteu bezig zijn zichzelf te de-kapitaliseren, het duidelijk wantrouwen, dat te recht nog steeds bestaat bij de Oost- europese politieke leiders in deze de- kapitalisatie geeft hen gelijk, die een scherpere, radicalere politieke koers van «e socialistische partijen stelien als absolute voorwaarde voor de ver wezenlijking van alles, wat het socia lisme impliceert; gelijkheid, vrijheid, broederschap en vrede." vervolgens een artikel door Troelstra geschreven in „Het Volk" van 17 ja nuari 1912, precies 53 jaar geleden... „Wie de debatten over het sociaal democratisch program, zoals die sinds het optreden van Bernstein zijn gevoerd, heeft gevolgd, zal het met ons eens zijn, dat menig verschil van mening omtrent de betekenis van enkele programmapu r.ien hieruit voortvloeide, dat de één daarin zag de uitdrukking van tendensen uit het wezen van het kapitalisme voortgevloeid, terwijl de ander- ze op vatte als constatering van feiten, en toestand s n. Met name", aldus Troelstra, geldt dit voor de zinsnede in ons program, die spreekt van toenemende armoede van de niet-bezitters. Enerzijds werd -deze uitdrukking opgevat als een uiterlijk te consta teren feit, dat de arbeiders van thans minder inkomen zouden hebben of althans een inkomen hebben, dat hun in mindere mate voorziening in le vensonderhoud aanbiedt dan enkele jaren geleden, Bij deze opvatting wordt het woord „armoede" "gedacht als een rast, absoluut begrip, terwijl het slechts een betrekkelijk begrip is. Het geeft een tnkomenstekort aan, niet absoluut maar in vergelij king met de behoefte spat van de heer Piek Red. UW j Het kapitalisme", aldus nog steeds Troelstra, „heeft naast de neerdruk kende werking, die het op het prole tariaat uitoefent, tevens de tegen strevende merking in en aan dat proletariaat gekweekt, die zich tegen het kapitalisme en zijn stellingen richt. Niet dat het kapitalisme de massa in feite zou maken tot paupers is voortvaarde van het socialisme maar dat het de massa maakt tot proletariërs en deze dicingt tot ver zet. op straffe van verpaupering Na dit citaat vervolgt de voorzit ter van de FJG-kem, die de hu!d1- ge (spatiëring van ons, red HVV) maatschappij vanuit dit oogpunt ge (spatiëring van ons, red. HVV) zien, dat het kapitalisme de massa weliswaar niet tot paupers maakt ('net tegendeel is het geval) maar dat het nog de vraag is, of uitwer king (in kwalijke zin» van het kapi talisme niet wordt verdoezeld door andere factoren zoals by voorbeeld hoogconjunctuur. „Niet de uitwerking-van kapitalis tische krachten verzachten of deze compenseren, niaar het kapitalisme in de wortel aantasten is socialisme," zo besluit de heer Piek zijn ant woord. waarin hij nog stelt, dat zijn woorden een politieke gedachte ver dedigen, die niet slechts tot zyn geestelyke bagage behoort. Eén ding staat volgens de heer Piek vast: het mag niemands bedoe ling zijn om bepaalde elementen het blijven in de party onmogelijk te maken, omdat de vermeende fouten geen uitvloeisel zyn van kwade trouw maar van eeriyke overtuiging. Het standpunt van de heer M. J. E. Piek, uiteengezet ln zijn ant woord op ons commentaar, verdient ieders respectzelfs zyn we het thans ln grote lijnen met hem eens. Inderdaad is de enige toekomst voor het socialisme een progressieve koers en onderling mogen de leden van de Party van de Arbeid wellicht van mening verschillen, welke eisen er moeten worden ingevoerd, vast staat, dat er nog steeds bepaalde mis standen zyn, die slechts met een progressieve politiek kunnen worden bestreden. Maai-, nogmaals, het gaat niet aan om zonder meer Marxistische eisen, die toch gevoeglijk extreem kunnen worden genoemd, in te voeren, om dat. zoals de heer Piek zelf al erkent, de situatie is veranderd. Bepaalde ideeën dienen te worden aangepast; ze vormen een basis voor een po litieke koers. Daarom ook bezint men zich ln de Party van de Arbeid steeds opnieuw op het programma; daarom ook is er een programma opgesteld voor de „Partij van Morgen." Ook zijn we nog steeds van mening, dat men te ver gaat, wanneer men ln zekere zin beledigend schryft over andere po litieke partijen en personen, omdat ook zij een overtuiging bezitten, die moet worden gerespecteerd. Uitslagen afd. B: Shell C—Heine- ken 6—6, ENCK—Sunlight 6—6. BP Shell B 8—4. BP 6 6 54 Shell B 6 4 2 39 Heineken 6 3 1 2 39 Shell C '6 2 2 2 34 ENCK 6 1 1 4 31 Sunlight 6 1 2 3 30 Pelmolen 6 i 25 Uit diepe eerbied voor en een nog dieper geloof ie, de politieke figuur van Troelstra citeert de heer Piek (Van een onzer verslaggevers) Nog steeds ligt aan de 's-Gra- venlandscweg te Schiedam, waar dagelijks honderden auto's passe ren, een enorme vuilnisbelt. Het is de gemeentelijke stortplaats, die nagenoeg vol is en binnen afzien bare tjjd zal verdwijnen; voor 550.000,wordt een nieuwe stortplaats ten noorden van de Oudedpk en, ten oosten van de spoorlijn SchiedamDelft aange legd. „Het probleem van de lozing van het overtollige vuilnis," zo stelde de PvdA-wethouder van Financiën, Personeels- en Sport zaken en Havendienst, mr. P. van Boehove, tijdens de raadsverga dering van maandag 26 okober 1964, „dreigt ook Schiedam boven het hoofd te groeien." De hoeveelheden afval nemen van. jaar tot jaar toe en men be treurt het ten zeerste, dat er nog geen. andere oplossing voor de vuilafvoer gevonden is. Er zijn diverse mogelijkheden, zoals een vuilverbranding plaat sen. het vuilnis compostcren, het vuilnis afvoeren met scheper» en treinen naar Drente door de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) en het storten in eigen gemeente. In Schiedam hoopt men ook op samenwerking met Rotterdam, waarbij wordt gedacht aan ver branding van het vuil in de nieuwe installatie aan de Brielselaan in Rotterdam-Zuid en ook wacht men je spanning af of het om vangrijke Rotterdamse project voor de bouw van een vuilver branding aan de Botlek wellicht soulaas aan meerdere gemeenten zal kunnen bieden. „Het is," zo vatte de PvdA- wethouder destijds samen, „on aanvaardbaar. dat waar dan ook binnen de gemeente Schiedam vuil moet worden gestort, maar het nu eenmaal niet anders Het sterkst beseft men dit bij een bezoek aan de stortplaats aan de 's-Gravenlandseweg, waar men vanaf de straat het vuil kan zien liggen. Talrijke meeuwen cirkelen bóven de belt en storten zich. zo dra ze maar iets „eetbaars" ont dekken in de vuihïis. Het is een ontsierend beeld van de stad en men mag zich gelukkig prijzen, dat deze stortplaats gaat verdwijnen. Maar de aanleg van de nieuwe belt zal nog wel enige tijd in be slag nemen; bovendien een af doend middel is deze verplaatsing niet ST. LIDUINASTRJUT AS - TE1.675SI JANUARIMAAND KOOPJES5IAAND Damesjaponnen, Deux- Pièces. Blouses. Rokken enz, tn diverse modellen, stoffen, kwaliteiten en tinten. 5Ievr. \V. v. d. BURG Lange Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. 26 6135 Kapsalon Heiene de salon voor de betere PERMANENT stroomloos voor ieder naar geschikt f 1.50 Hftlène tléde permanent, de meesi Ideale natuurlijke permanent f 10 Gratis halen en Brengen per suxe auto voot permanent Kapsalon Heiérse Rem- oraurtf laan 22 Schiedam rel 267170 r i,m» reductie up aese aav Alles op gemakkelijke beta- ling vanaf f 1.— per week I GOEDERENHANDEL Fa. A j Sclulperoord en Zn., Tuin» J laan 40, Schiedam. I Bedrijven te Amsterdam en Utrecht vraagt voor de volgende afdelingen: 'hout en ijzer» Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gunstige wlnstaandeelregeltng. Gratis bedrijfskleding. Nadere inlichtingen kunnen verkregen wor den woensdag 28 januari ...a, tussen 7 en 8 uur n.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. BrOëriveid 144. SCHIEDAM, aiwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig Is Reis- en verzuimkosten worden vergoed. bQ sollicitatie i t hCtvdhiaad V AOW STEV SIR LANCELOT. Een pocket die U zult verslinden, geschreven naar de T.V.-films met foto's van de bekende acteurs, voor slechts f0,85 en 5 boekenbonnen, MACHINES EN MOTOREN en DUIKBOTEN. Voor alle liefhebbers van moderne techniek twee boeken uit de SLEUTEL-reeks die J prachtig geïllustreerd, een boeiend beeld geven van de nieuwste ontwikkelingen.Per stuk f 1.25 en 5 boekenbonnen. Houdt Uw serie kompleet! HET VERRAAD VAN STEVE WARSON. Weer een van die prachtige albums voor jong en oud met kleuren- strips uit het Jeugdblad KUIFJE, voor f 1.35 en 6 KUIFJE-zegels. SIH .®Sf rtjai SU ,7 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1