I 1ST 59 25 99 49 59 L IOIïPE :S0EEL EO wie vooruit wil komt YA U w eens met ons praten over HOOGOVENS IJMUIDEN voorlichtingsavond J JONGSTE BED! E E INAS ASSISTENTEN LA! II m- CONTROLEUR 6 KAKELVERSE KIPPENEIEREN BIESJES li kabeljauw rookworst ||H GOULASH VINCENT HALVE PRIJS JONGSTE BEDIENDE Het \rye\blk Ope hartij n 3! MEDEWERKSTER r APPELSAP HELE WORSTEN W. B. DIEPEVEEN CO. N.V. r,Jj i i.ïraMMRINE JAN HAGEL! GEBRADEN GEHAKT 900 GR. C< IRN :D :alfs- LEVERWORST ZOETE WIJN yy 00BMnm^iSüimSffnm18 GEMEENTE'HAARLEM 1e magazijnbediende administratieve kracht (mnl. of vri.) PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN MOD. BEDRIJFSADMINISTRATIE STENO-TYPISTE AANKOMEND BEDIENDE N.¥. Sterovita Melkproducten HET VHWE VOLK WOENSDAG 20 JANUARI 1064 Bij eik pond500 gram, let wel! oude boéren of oude Friese volv. kaas nr. 3 voor KOI FIE ROOM-MELK SCHILLEN/ BESSEN gefileerde Speidla/rect iMtottr BORD EAU WIJNEN! BIJ I Z98 BOERENMET/ PALINGWORST OF BERLINER BOTE EU T ERW HOES Q ES ei 3PF ILLEN I BRUIN INEN/ G PUCIJ VERS a. WATERBOUWKUNDIGE MEDEWERKERS b. OPZICHTERS c. TEKENAARS BOUWKUNDIGE MEDEWERKERS leeftijd 23 tot 45 jaar. Aanmelden dagelijks tussen 9 en 5 uur aan bovengenoemd adres. prettig en vast werk in een goed georganiseer-j Voor gehuwden die tenminste 24 jaar-zijn komt de, solide gemeenschap goede sociale voorzieningen eerlijke kansen om vooruit te komen een zeker bestaan voor uzelf en uw gezin.. Op de voorlichtingsavond van Hoogovens hoort u alles over de mogelijkheden, die deze steeds groeiende industrie biedt aan vaklieden en niet- vaklieden, in uw eigen beroep of in een geheel nieuwe funktie; over Ionen en premies, over huisvesting, enz. Geen vage beloften, geen vage woorden Besteeddie éne avond aan het belangrijke onder werp van uwieven: uw toekomst Datum en plaats van voorlichting staan hiernaast inde advertentie. spoedig een woning beschikbaar. Knipdït stukje uit ert bewaarhot - om het niet te vergeten. E X AM E HOP IE I D ING H U G AS, E LG E RS MA, P 0 TG I ES ER in bezit .ULO-diploma- Sollicitatiebrieven te richten aan de directie van de N.V. De Arbeiderspers, postbus 1162, Rotterdam. P. J. KUSSE ZONEN N.V. IN HET HAVENZIEKENHUIS Keenstraat 55 - Rotterdam (Overschie) heeft in de afdeling vervoer plaats voor: die verantwoordelijk zal zijn voor de juiste belading van de wagens (hoeveel heden en wijze van laden). Salariëring volgens C.A.O. voor de zuivelindustrie. Ooede sociale voorzieningen. 3-ploegendienst. Bedrijfskleding wordt verstrekt. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling personeelsdienst (Telefoon 15.25.44). SSS&sSi&SsïSii 25 $gj. )EZE WEEK BIJ ELK POND BEL. VOLVETTE 2 FRIESE KAAS PAKKEN VAN 78 VOOR 49 'N HAL! -ITERBUK BIJ KOFFIE NAAR KEUZE VAI 35 VOOR 25 HALF POND. 250 GR. MET ROOMBOTER 19 PER KLANT. 2 BUKKEN INK ELK 4 BALLEN P. BLIK VAN 125 VOOR 79 sviüS LITERKRUIK RODE OF ZWARTE NORMAAL 250 VOOR 179 ZON IN HUIS) 100% GEZONDHEID PER GEZINSFLEÏ i9 NU 49 ONS BEROEMD MET RIJKS- KEURZEGEL VAN LIEFST PONDSPAK INHOUD 400 GRAM 275 79 ZWANENBERG! HELE GELDERSE |li| KILO - 250 GRAM U U 150 GRAM AMERIKAANSE 59 A. H MINK - BLIK VOLOP VLEES! 125 BIJ BOUT/DESSERT Z98 - ELKE 2e F! -S ZWANENBERG 200 Ga AMSTERDAMSE 59 100 GRAM 49 100-200 GRAM VOLOP KEUZE 125 GRAM FIJNSTE LINTHORST FIJNSTE ZALM FANCY - HELE MOOT Vi KILO 500 GRAM (KARTi /ERPAKKING) 200 GRAM m FLES INHOUD V« LITER RODE #1 LITERBLIK 79 voor ?0u0sBSingei a, Het BEDRIJF voor 3PENBAKE WERKEN heeft voor de to mende Jaren een uitgebreid programmf werken onder meer omvattende de .altsering van het structuurplan, centraal rioleringsplan. twee waterzulverlngslnstallat les. genbouw. van verschillend belangrijke luwkun- werkei ten behoeve van het onderwijs, d sport, gemeen telijke diensten enz, enz. In :rband h: :mede bestaat ei bl] genoemd bedrijf gelegen heid tot plaatsing van de navolgende nedewerli I. BU de CIVIELE AFDELING: voor ie voorbereiding c.q bet houden van toezicht bU de uitvoering ran belangrijke clvte rerken. Vereist wordt het >ezlt van een diploma HTS. afd. «eg- en waterbouwkunde: die belas rullen worde met het houden van richt bij de uitvoering van rlolerlngs. -sn andere waterbouw kundige werken: voor de voorbereiding van weg- en waterbouwkundige werker Voor de onder b. en c. bedoelde functies Is het bezit van een diploma tJTS, s we a waterbouw r een daarmede overeenkomende pit--:.ding of ervaring vereist. H. Bij de BOUWKUNDIGE AFDELING: bestemd oo: de oorbereldlng en/oi het bouden toezicht bij de uitvoering van nieuwe bouwkundige wer ken. Voor dezi .'unctle ls het bezit va: ee diploma H fd. bouwkunde of daarmede gelijk te stellen opleiding verels t Benoeming zal plaatshebbsn n een nad bepalen rang a 'hankelijk van ïefttjd, opleiding i ervaring. Aan het rerknjgen san passend woonruimte wordt mede- verking verleend. Eigenhandig geschreven sollicitaties met ltvo -lge inlichtin gen om ent leeftijd, opleiding, ervaring, huidige en roegere werkkrlng(en) alsmede duidelijke ver., ildlng naar welke functie u solliciteert, worden binnen 10 dagen na het ver- schljnei van dit blad ingewacht bij de burgemeester van «riem. In de linkerbovenhoek van de sollicitatiebrief vermelden nr. *2795 PELGRIMSSTRAAT 5 - ROTTERDAM-W. vraagt voor spoedige indiensttreding Wij vragen voor onze LEVENSMIDDELEN afdeling: die op grond van een brede ervaring in staat is de verant woording te dragen van een der afdelingen en leiding kan geven aan veelal jeugdig personeel. Leeftijd tot 40 jaar. die beiast zal worden met de inkoop-administratie van de levensmiddelen afdeling. Voor iemand die in het bezit is van een (M)U.L.O.-diploma, akku- raat en overzichtelijk kan wer ken, is dit een funktie met een ruime mate van zelfstandigheid. Leeftijd 18-25 jaar. Gelegenheid tot solliciteren donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari tussen S.OO - 12.00 uur en van 14.30 - 16.00 uur bij onze personeeidienst Hoogstraat - ingang Leeuwen straat. Uw warenhuis VROOM DREESM ANN Postbus 1176. Rotterdam m =5 iv.j De voorlichting wordt gehouden op DONDERDAG 21 JANUARI a.s. te ROTTERDAM: Tn de Beurs van Koophandel, Meent 110, zaai 1, alwaar een kleurenfilm zal worden vertoond. Aanvang avond* half acht De max. leeftijd voor aanneming Ia gestald op es. 43 {aar. Begin Februari aanvang nieuwe cursussen m RoHerdam-West en Rotterdam-Zuid voor ft» «Je periode 9534963 s/sagder T3T Imrifngan 103 oor M.O.: 2697 voor 3-PiX,- 303 vc MSA. (Ass.); 8198 voor Praktljkdiptorr (Asa-) P.D. 384 geslaagt n M.O. 1364: 19 geslaagden ome» am, AMSTERDAM, DEM HAAG. HAARLEM, UTRECHT, GRONINGEN, NEEMRAADSSMGEl 111. OOSTEMDI 3, SWEH.INCKPUIN 46, rif/.NS HALSPUIN 9, DOMPLEIN 4, ZUIDERPARK 11a, TEL. 330.1 TEL 336AS9 TEL 333. tao* TEL 61.336 TEL 03402-3433 TEL 31.971 InL, prosp m inschrijving, oofe voor Rotterdam- Zuidvan Maanoog f/m Vrijdag van 9-5 en van 7-9 uur aan ons kantoor neemraadssingel 111. m- an I De AJP.-BOEKWINKEL, Slaak 34, Rotterdam, zoekt een Voor direct gevraagd: voor bediening telefoon en lichte kantoorwerk zaamheden. Brieven te richten aan de Personeelschef van Zomerhofstraat 52 - Botterdam UmiLjma.n'in. Teclmlsch handelskantoor in het westen van de stad vraagt een (Ned., Engels, Duits) M en een voor de orderafdeling tn controle van uitga de icturen met bijbehorende, eenvoudig! cor respondentie. 1 Schriftelijke sollicitaties zenden aan Adv. Bur. 8 Beslaan: postbus 111, Botterdam, onder nr. 38431. DE NEDERLANDS THE PARTICULIERE II INVAART-CENTRALE vraag t Voor type- en dministratieve werkzaamheden, by voorkeu voor halve dagen. Leeftyd 20—30 Jaar. Sollicitaties worden gaarne tegemo gaten doe de Afd. personeelszaken van de N.P.R.C. postbu 1038. Haringvliet 2, Rotterdam, tel. 010-119090 kunnen voor spoedige indiensttreding geplaatst wor den enkele: Prettige werkkring, goede sociale verzorging, ruime salariëring. Sollicitaties gaarne aan de adjunct-Directrice van bovengenoemd ziekenhuis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2